SLLiT NA,\{A NO.

KAD PENGENALIU\: Ar\GLA GILIRA,N : iGLAS

fifr

:*$ 'i*;iY"ftiA-*KY

JABATAN PELAJ.ARAX-SELANGOR I4AJLIS GURI"'BES,dRNEGERI SELA}.IGOR

;#; o_w."""*

012 Bahasa Melayu SK PROGRAM PENINGK.ATAI- PRESTASI AK.ADEMIK Julai2010 PEPERIKSAAN PERCL'BAAN UPSR 1 l" jam

2010
BAILA.SA MELAI-{J Kertas 2
I rrrn t\ mrnll

JANGAN BUI'A. IGRTAS L

SOAL.{\

t}.il SEIIINGGA DIBERITA-HU

Kertas soalan ini mengandungittga bahagian iaitu B^hlgia'n A, Bahagian B dan Bzhagizn C. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan.Sekiranye helaian kertasjawapan tidak mencukupi,sila dcpatkan kertasj awapan tambahandaripadapengauaspeperiksaan. Kertasjawapan tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihaniar berscma-samabulcusoal.at

Kod Pemeriksa:
Bahagian Nombor Soalan

2.
3.

Markah

A B C

Jurniah Marka-h

60

Kertas Soalrn jni meroand:rnc'i R he1;,rtian |glggak

012O 2010Hak CiptaMajlis GuruBesa: NeeeriSeiangor

[Lihat sebetah] SULIT

SULIT

Bahagian A | 10 markah) I Masa dicadangkan : I 5 minit ) Gambar di bu*-ah menunjukkanahiviti-alttiviti semcsaperkhemahan' Tulis lima o,tat,vanglengkap tentangakiiviti-aktivili perkhemahan tersebut'

012 O 2010 Hak Cipta Majlis Guni BesarNegeri Selangor

SULIT

SI,TLIT

0t2

Bahagian A

10 NegeriSelangor 012O 2010Hak CiptaMajlis GuruBesar SULIT

SLU-IT

{}\2

BahagianB l3Amarkah) ; 40 lMasadicadangl.,an minit )

Pilih sa1ro daripada tajuk-tajuk di ba,uahdan tulis sebuahkaranganyang pcnj angnl;a tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

I

Peringkat Daerah. Kamu menyertaiPefiandinganS.varahan -r';"1' '.'^"L^- L^-" ^a!u ialah "Kebaikan-kebaikanMembawa Bekal ke Sekolah" . IL4l uh Jldrtx,rdi kamu itu selengkapnya. Tulis syarahan

ATAU

2 -

majlis Hari Guru pada 16 Mei yang 1a1u. Sekolahkamu telah rnengadakan Ceritakan pengalamaa tentang sambutanHari Guru di sekolah kamu selengkapnya.

ATAU

3

Ka:nu dan rakan kamu berbual-bual sambil berj alan menuju ke kantin pada wal-tu pengsal di atas lantai. rehat. Tiba-tiba kawan kamu rebah1a1u Ceritakan tildakantindakan kamu dan rakan kamu untuk membantunya.

012 O 20I 0 Hak Cipta Majlis Guru BesarNegeri Seiangor

SULIT

SULIT

012

Bahagian B No. Soaian

012O 2010Hak CiptaMajlis GuruBesar NegeriSelangor

SULIT

StTLIT

012

30 NegeriSelangor 012O 2010Hak CiptaMajlis GuruBesar SULIT

SULIT

o l')

Bahagian C [ 20 marl.,ah] I Masa dicadangkan: 20 minit J

Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripadapetikan di bnwah. Panj ang jtwapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Padahari minggu, Azim bersama-sama ibunyamenyapu sampah di halaman rumah. Ketika sedang menyapu, terdengar dia bunyisesuatu . Azim bergegas menujuke arah bunyitersebut. mendapati Dia seekor anak kucingberadadi dalam longkang besar di hadapanrumahnya. Oleh sebab longkang tersebut agak dalamdan berair,dia memanggil abangnya untuk mengeluarkan kucing anak tersebut. Akhirnya, anak kucing itu berjaya dikeluarkan. Azim membersihkan dan memandikan anak kucing itu. Dia memintaizin keluarganya untukmemelihara yangdijumpainya Bapa anak kucing itu. Azim mengajaknya ke klinik haiwan di pekan berdekatanuntuk memeriksa kesihatan pulang, anak kucing tersebut. Sebelum Azimjuga tidak lupa membelikan sangkar dan makanan untuk anak kucing kesayangannya menggunakan itu wang tabungannya. Azim juga mengucapkan terimakasih kepadabapanyakeranamembenarkannya memelihara kucino itu.

012 O 2010Hak CiptaMajlis GuruBesarNegeriSelangor

SULIT

SIJLtrT

8 C Bahagian

012

i{ERTAS SOALAN T.{\tr47

2n

NegeriSeiargcr 012@2010Hak CiptaMajiis GuruBesar

SLJLIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful