Anda di halaman 1dari 11

PERATURAN PEMARKAHAN PEP.

PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

PERATURAN PEMARKAHAN

BAHAGIAN OBJEKTIF

1.C 2.A 3.D 4.B 5.B 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D

11.B 12.A 13.B 14.D 15.A 16.D 17.D 18.C 19.C 20.A

NO
SKEMA JAWAPAN MARKAH
SOALAN
1(a) Sebab nuzul ayat ayat diatas :
(i) - Satu rombongan orang arab Badwi telah datang berjumpa
Rasulullah dan memeluk islam. Apabila mereka mendapat (2 X 1 M)
nikmat yang banyak lalu mereka berpegang teguh dengannya.
Sebaliknya jika mereka menerima musibah lalu mereka
mengatakan tidak ada ada kebaikan dalam agama tersebut. 2 Markah
Maka turunlah ayat di atas.

(ii) Konsep sabar dalam menghadapi ujian Allah :


- Kita mestilah bersabar atas segala musibah yang
menimpa (4 X 1 M)
- Kerana konsep sabar mestilah menerima dengan hati
yang tenang dan tidak menyalahkan takdir.
- Firman Allah : (4 Markah)

- Sebagai kesimpulannya : Apabila kita bersabar hidup kita


sentiasa diredhai dan dirahmati Allah sentiasa.

(mana-mana jawapan munasabah diterima)

(iii) Kalimah berdasarkan Hukum Tajwid


Idgham maal ghunnah .1

Wajibul ghannah .2 (4 X 1 M)

5227/2 Page 1
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

4 Markah

Mad Silah Towilah .3

MadAridh Lissukun .4

1 (b) Maksud potongan hadis ialah:


- Al-Quran dan As-sunnah (1 X 2 M)
(i)
( 2 Markah)
(ii) Dua kaedah penyelesaian masalah berdasarkan Al-
Quran dan As-Sunnah :
- Kaedah At-Targhib - menggalakkan manusia berlumba- (2 X 2 M)
lumba membuat kebaikan.
- Kaedah At-Tarhib mengingatkan manusia supaya
(4 Markah)
berhati hati terhadap perkara perkara buruk.
- Kaedah Al-Mauizatul Hasanah memberi teguran yang
baik kepada seseorang .
- Kaedah Al-Mujadalah bil Ihsan berhujah menegakkan
sesuatu kebenaran.
- Kaedah As-Syura berbincang mencari penyelesaian.
- Kaedah Al-Tawakkal menyandarkan harapan kepada
Allah s.w.t.
- Kaedah Al-Azab menghukum sesiapa yang menyalahi
perintah al-quran dan al-sunah.

(iii) Dua akibat yang akan menimpa masyarakat yang


tidak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah :
- Masyarakat akan menjadi sesat kerana Al-Quran adalah (2 X 2 M)
sumber ilmu untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- Masyarakat akan menyimpang dari fitrahnya kerana
( 4 Markah)
bertindak sesuka hati
- Umat islam tidak akan mendapat petunjuk daripada
Allah s.w.t.

5227/2 Page 2
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

2(a) Intisari ayat di atas :


(i) - Allah membuat perbandingan nur dan hidayah yang (1 X 2 M)
dikurniakan kepada manusia yang beriman seperti lampu yang
berada di dalam bekas kaca yang memancar menerangi setiap
(2 Markah)
sudut.

(ii) Maksud Hidayah menurut Islam :


- Bimbingan atau petunjuk daripada Allah kepada hamba (1 X 2 M)
hamba yang dikehendakinya yang membawa kepada
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
(2 Markah)

(iii) Setiap manusia memerlukan hidayah dalam


kehidupan kerana :
- Untuk memastikan mereka selamat daripada kesesatan (1 X 2 M)
dan kejahilan yang akan memusnah kehidupan.
- Agar mereka akan mendapat kehidupan yang bahagia
(2 Markah)
semasa dunia lebih-lebih lagi di akhirat.
- Memandu manusia ke jalan yang benar dan diredhai
oleh Allah s.w.t.

(iv) Hukum Tajwid:

(a) Alif Lam Qamariah ( 4 X 1 M)


(b) Idgham Maal Ghunnah
(c) Mad Wajib Muttasil (4 Markah)
(d) Mad Silah Qasirah

2(b) Dua amalan yang paling baik :


(i) - Beriman kepada Allah ( 2 X 1 M)
- Berjihad pada jalan Allah (2 Markah)

(ii) Dua cara berjihad dalam bidang pendidikan :


- Sanggup bersaing dengan bangsa lain demi kecemerlangan
islam ( 2 X 2 M)
- Menggunakan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat
- Mendalami ilmu ilmu yang berkaitan dengan fardhu ain
(4 Markah)
fardhu kifayah.
- Sanggup menyebarkan ilmu kepada yang memerlukan.

5227/2 Page 3
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

b(iii) Sumber di atas dapat memupuk semangat jihad


dalam :
- Saya akan memperbanyakkan ilmu pengetahuan saya
khususnya berkaitan jihad
- Supaya saya lebih memahami kelebihan jihad dalam
islam
- Firman Allah SWT :

( 4 X 1 M)
- Oleh itu kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh
mendalami makna jihad agar usaha kita diberkati Allah (4 Markah)
SWT.

- Isi munasabah - 1M

- Huraian - 1M

- Contoh/Dalil - 1M

- Rumusan - 1M

3(a) Pengertian Istilah berikut:


(i) (i) Ulum Al-Quran :
- Satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan (1X2 M)
perkara yang berkaitan dengannya seperti sejarah
penurunan. 2 Markah

(ii) Ilmu Tafsir :


- Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan
maknanya dan mengeluarkan hukum hakam dan hikmatnya. (1X2 M)
- Ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi
kehujjahannya selaras dengan kehendak Allah sekadar 2 Markah
kemampuan manusia sendiri

(pengertian ilmu tafsir salah satu sahaja)


-
(ii) Dua bidang kajian Ulum Al-Quran :
- Muqaddimah Ulum Al-Quran
- Konsep wahyu
- Konsep nuzulul Quran
(1 X 2 M)
- Asbabu nuzulul ayat
- Jadalul Quran
- Al-Makki wal Madani 2 Markah

5227/2 Page 4
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

- Ijaz Al-Quran
- Amthalul Quran
- Luhgatul Quran
- Aqsamul Quran
- Qasasul Quran
- Lughatul Quran
- Balaghatul Quran
- Musykilul Quran
- Ulumul Tafsir

(iii) Sambutan Majlis Nuzul Al-Quran dapat memupuk


kecintaan masyarakat terhadap kitab suci AQ.
- Sambutan hari Nuzul Al-Quran dapat melonjak persepsi
dan rasa cinta rakyat Malaysia terhadap al-Quran
dengan mengenang kembali sirah Rasulullah s.a.w.yang
berjuang dalam menyebarkan al-quran demui
kesejahteraan umat manusia ke seluruh alam.
- Justeru kecintaan terhadap al-quransebagai petunjuk (4 X 1 M)
ke jalan Allah s.w.t.semakin menebal. 4 Markah
- Firman Allah taala :

- Kesimpulannya semoga dengan adanya majlis


sedemikian umat islam dapat meningkatkan lagi
keyakinan untuk beramal dengan al-quran sebagai
sebuah kitrab yang menjadi petunjuk ke jalan yang
benar

- Isi munasabah - 1M

- Huraian - 1M

- Contoh/Dalil - 1M

- Rumusan - 1M

3(b) Maksud Makkiyyah dan Madanyyiah berdasarkan


(i) tempat :
- Makkiyyah : Ayat dan surah yang diturunkan di Mekah
dan kawasan sekitarnya seperti Mina, Arafah samada sebelum
atau selepas hijrah.
(2 X 2 M)
- Madaniyyah : Ayat dan surah yang diturunkan di
Madinah dan kawasan sekitarnya seperti Badar dan 4 markah
Uhud samada sebelum atau selepas hijrah.

5227/2 Page 5
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

(ii) Dua kaedah Tafsir Bil Matthur :


-Tafsir ayat Al-Quran oleh ayat Al-Quran yang lain. (2 X 1M)
-Tafsir ayat Al-Quran oleh Hadis Rasulullah.
-Tafsir ayat Al-Quran oleh para sahabat
2 Markah

(iii) Empat syarat kelayakan untuk mentafsir Al-Quran


- Mahir dalam ilmu Bahasa Arab
- Mahir dalam ilmu Usul Feqh (4 X1 M)
- Mahir tentang ilmu Qiraat
- Mahir dalam ilmu Usuluddin 4 markah
- Mahir dalam ilmu Balaghah
- Mahir Ilmu Asbabul Nuzul
- Mahir tentang Ilmu Nasakh dan Mansuh
- Mahir tentang Hadis dan Ulumul Hadis
- Mahir dalam Ilmu Feqah

4(a) Pengertian istilah berikut :


(i) - Hadis Dirayah :
Suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan (1 X 2 M)
dari sudut diterima atau ditolak yang berhubung kait
dengannya. 2 Markah

- Hadis Maudu :
Hadis yang diriwayatkan atau terdapat dalam rangkaian
(1 X 2 M)
sanadnya seorang perawi kazzab iaitu perawi yang
membuat satu hadis palsu dengan sengaja. 2 Markah

(ii) Dua alasan Rasulullah melarang para sahabat


daripada menulis hadis
- Pada peringkat awal diturunkan Al-Quran dibimbangi ( 2 X 2M)
bercampur dengan Al-Quran.
- Ditakuti Al-Quran dan Hadis ditulis dalam satu
4 Markah
lambaran.
- Bagi mereka yang mempunyai daya ingatan yang kuat.

(iii) Dua sebab sesuatu hadis memerlukan kepada


penelitian sebelum beramal dan berhujjah
dengannya :
- Supaya kita tidak tersalah dalam pengambilan hadis. (2 X 2 M)
- Supaya kita dapat beramal dengan hadis yang benar- 4 Markah
benar daripada Rasulullah s.a.w
- Supaya kita tidak tersalah dalam mengamalkan hukum
dan syariat bersumberkan hadis.

5227/2 Page 6
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

4(b) Ulamak hadis bersepakat mengatakan hadis maudu


(i) tidak boleh dijadikan hujjah kerana :
- hadis maudu adalah hadis yang paling keji dan paling (1 X 2 M)
dhaif dalam kalangan hadis hadis lain kerana hadis ini 2 Markah
direka dan tidak disandarkan kepada Rasulullah s.a.w.

(ii) Cara mencontohi sifat Imam Bukhari untuk


diaplikasikan dalam kehidupan : (KBAT)
- sentiasa bersungguh dalam mempelajari hadis.
- Hai ini akan membawa kejayaan dan kecemerlangan
dalam hidup.
- Firman Allah taala

(4 X 1M)
- Sifat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu amat
penting dalam kehidupan untuk mencapai sesuatu 4 markah
kejayaan

- Isi munasabah - 1M

- Huraian - 1M

- Contoh/Dalil - 1M

- Rumusan - 1M
(iii) Dua methodologi yang dilakukan oleh imam
Attarmizi semasa menyusun hadis di dalam kitabnya
sunan Attarmizi :
- tidak semua hadis yang disebut didalam kitab sunan
beliau mempunyai martabat sohih. (2 X 2 M)
- tidak meletakkan syarat yang ketat seperti syarat Al-
Bukhari dan Muslim.
- Meriwayatkan hadis yang diamalkan oleh fuqaha sama 4 Markah
ada ia soheh, hasan, dhoif, gharib dengan
menerangkan kelemahan dan kedhoifannya.

5(a) Dua adab menghadiri majlis :


- Duduk rapat-rapat
(i)
- Tidak tidur (2 X 2M)
- Tidak bising atau berbual-bual.

5227/2 Page 7
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

- Mendengar dengan teliti. 4 Markah


- Membuat catatan/nota.
- Bertanya sekiranya timbul kemusykilan.

(Jawapan memerlukan huraian)

(ii) Dua batas berhias diri menurut islam :


- Berhias dan bersolek hanya untuk muhrim sahaja.
- Lelaki diharamkan memakai pakaian daripada sutera.
- Dilarang memakai bau-bauan yang berlebihan sehingga
menimbulkan fitnah
- Lelaki diharamkan memakai barang perhiasan yang (2 X 1 M)
lazimnya dipakai oleh perempuan.
2 Markah
- Ditegah berpakaian yang menjadi lambang agama lain.
- Dilarang mengubah bentuk bahagian anggota yang
sempurna semata-mata untuk kecantikan.

(iii) Dua perbezaan di antara berhias diri menurut islam


dengan adat :

Pakaian menurut islam Pakaian menurut adat


-Berpakaian utk menutup -Berpakaian mengikut resam
aurat drpd pandangan dan penampilan diri
ajnabi
-Memakai pakaian secara -Berpakaian utk. memenuhi
sederhana dan tidak Kepuasan dan cita rasa
keterlakuan (2 X 2M)
-Berpakaian untuk menjaga -Berpakaian untuk kelihatan
maruah anggun. 4 Markah
-Berpakaian sebagai ibadah -Berpakaian untuk
keperluan badan
-Pakaian dibuat daripada -Pakaian dibuat daripada
bahan suci dan halal bahan yang bersih
-Berpakaian secara lazimnya -Memakai pakaian mengikut
mengikut jantina keinginan tanpa mengira
jantina

b(i) Dua kesan buruk yang akan menimpa negara kita


sekiranya rakyat kita tidak mempunyai semangat
cintakan negara :
- Berlakunya perselisihan dlm. kalangan umat islam sama ada
politik, aqidah dan feqah. (2 X 1 M)
5227/2 Page 8
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

-Taasub dlm menyokong kaum atau pemimpin tertentu.


- Kadar pengangguran dan kemiskinan meningkat. 2 Markah
- Kadar jenayah dan salah laku akhlak meningkat.
- Terbentuk mentaliti subsidi dalam kalangan masyarakat.

(ii) Adab bernegara menurut islam :


- Menjaga imej negara.
- Menyumbang bakti untuk negara ( 2 X 1 M)
- Menanam semangat patriotisme
- Sanggup berjuang mempertahankan negara
- Memperingati hari kemerdekaan 2 markah

(iii) Jual beli dikira sebagai memenuhi tuntutan fardhu


kifayah :
- Kerana ia menolong umat islam untuk menjana (1 X 2 M)
pendapatan dan meningkatkan taraf ekonomi umat
islam.
2 Markah
- Dapat memenuhi permintaan barang keperluan yang
halal kepada umat islam

(iv) Jual beli dikira sebagai memenuhi tuntutan fardhu


kifayah :
- Ianya menjadi satu dari aspek penting dalam
pembangunan ekonomi sesuatu umat dan negara. ( 4 X 1 M)
- Kerana ia menolong umat islam untuk menjana
pendapatan dan meningkatkan taraf ekonomi umat
islam. 4 markah
- Firman Allah taala

- Sebagai kesimpulannya dengan mengamalkan jual beli


secara islam sudah tentu akan meningkatkan ekonomi
umat islam dan mengelakkan umat islam daripada
bergantung kepada dasar ekonomi kapitalis.

- Isi munasabah - 1M

- Huraian - 1M

- Contoh/Dalil - 1M

- Rumusan - 1M

5227/2 Page 9
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

6(a) Fungsi penubuhan Dewan Al-Kharaj:


- Dapat meningkatkan ekonomi negara
(i)
- Memungut hasil dalam negeri dengan lebih teratur dan
berkesan.
- Pendapatan dapat diagihkan untuk pembangunan
negara
(2 X 2 M)
Fungsi penubuhan Dewan Al-Jund:
- Menguruskan pendaftaran rekod-rekod serta urusan 4 Markah
elaun setiap anggota tentera
- Tentera diberi gaji tetap yang membolehkan mereka
menumpukan perhatian kepada pertahanan negara.
- Meningkatkan kedudukan tentera dalam bidang latihan
strategi dan persiapan perang.

(ii) Usaha Sayidina Umar Al-Khattab bagi melahirkan


konsep persamaan taraf :
- Memperuntukkkan sejumlah wang daripada Baitul Mal
untuk membeli hamba abdi daripada pembesar Quraisy (2 X 2M)
- Membahagikan harta rampasan perang kepada bekas-
bekas hamba.
4 Markah
- Melantik seorang wanita untuk menjadi pegawai
penguat kuasa di pasar madinah.

(iii) Hasil karya Imam Abu Ala Al-Maududi


- Al-Hikmah Al-Mutaaliyah Fil Asfaril Aqliyyah.
- Al-Jihad Fil Islam (2 X 1M)
- Ar-Risalah Ad-Diniyyah.
- Turjuman Al-Quran 2 Markah
- Tafhimul Quran
- Kitab Sirah Nabi.

b(i) Strategi Dakwah Islam pada zaman Bani UMaiyyah


dan Bani Abasiyyah :
- Melalui perbincangan dan perdebatan dengan cara yang
penuh hikmah dan bijaksana.
- Kegiatan perniagaan yang dijalankan menarik minat
orang bukan islam memeluk islam.
- Hubungan diplomatik dan pembukaan wilayah baru
memberi ruang kepada usaha penyebaran islam.
(2 X 2M)
- Pengislaman ketua-ketua kaum atau wilayah
mendorong rakyatnya memeluk islam.
- Menawarkan bantuan atau perlindungan daripada 4 Markah
ancaman kepada individu atau negara.

5227/2 Page 10
PERATURAN PEMARKAHAN PEP. PERCUBAAN SPM KELANTAN 2017

- Perkembangan ilmu pengetahuan berjaya menarik


orang bukan islam dari eropah, afrika dan asia untuk
datang menuntut ilmu dipusat pengajian dinegara
islam. Dari situ mereka mula mengenali islam dan
seterusnya memeluk agama islam.

(ii) Sumbangan Hasan Al-Bana dalam bidang Pemikiran


Islam
- Al_Mathurat Risalah yang memuatkan himpunan ayat
al-Quran dan doa-doayang mathur yang menjadi
amalan beliau dan juga anggota Ikhwanul Muslimin.
( 2 X 1 M)
- Majmu Al-Risalah Himpunan tulisan dan ucapan
beliau yang ditujukan kepada ahli-ahli Ikhwanul
Muslimin. 2 Markah
- Al-Jihad Fil Islam Segala usaha yang dilakukan nyang
berbentuk menyeru kepada maaruf dan mencegah
kemungkaran adalah tergolong dalam makna jihad.

(iii) Faktor Kerajaan Melaka muncul sebagai pusat


pemerintahan Islam : (KBAT)
- Faktor perdagangan kedatangan para pedagang islam
dari Nusantara dan timur tengah telah
memperkenalkan ajaran islam.
- Mereka telah tinggal sementara di Melaka bagi
menghabiskan barang dagangan mereka. (4 X 1 M)
- Contohnya pedagang dari India, Arab dan China telah
tinggal di Melaka sementara barang dagangan habis. 4 Markah
- Kesimpulannya kedudukan Melaka yang strategik telah
memudahkan para pedagang untuk singgah di Melaka
bagi menjalankan urusan dagangan mereka.

KERTAS JAWAPAN TAMAT

5227/2 Page 11