Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN REKABENTUK DAN TEKNOLOGI KELAS 5 DAHLIA


TARIKH/ HARI 08 Mac 2017 Rabu MASA 7.30-8.30 pagi
TEMA Teknikal TAJUK Penghasilan Projek
STANDARD 4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukan logam dengan litar
KANDUNGAN elektronik.
4.2.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.
4.2.2 Menyatakan bahan logam seperti aluminium, keluli, zink dan bahan bukan
STANDARD
PEMBELAJARAN
logam.
4.2.3 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina
projek.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Memahami cara membuat projek berpandukan manual.
OBJEKTIF
2. Mengenalpasti pelbagai bahan logam yang akan digunakan untuk membuat
PEMBELAJARAN
projek.
3. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan.

1 Guru mempamerkan contoh projek Papan tanda elektronik yang sudah siap.
AKTIVITI 2 Guru mengedarkan manual projek Papan tanda elektronik.
PENGAJARAN & 3 Murid membaca dan memahami manual yang diedarkan dengan bimbingan
PEMBELAJARAN
guru.
(PdP) 4 Guru menerangkan nama dan fungsi alatan tangan.
5 Guru menunjukkan cara mengguna alatan tangan pada bahan dengan betul.

Buku teks Internet Radio / TV Spesimen


BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

ELEMEN MERENTASI Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai

PENILAIAN Pemerhatian Lisan Tugasan


Lembaran Kerja
PENGAJARAN & Projek
Hasil Kerja Kuiz Drama
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI Cuti Rehat / Cuti Sakit
Program Sekolah
HADIR ( / ) Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana . Cuti Peristiwa / Cuti
Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________