Anda di halaman 1dari 7

Question 1

Agama dan sistem kepercayaan dikatakan memainkan peranan yang begitu penting
dalam mengasaskan pembentukan sesuatu tamadun. Mengapakah agama dan
sistem kepercayaan memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun?

I. Agama memandu masyarakat ke arah kehidupan yang benar.


II. Agama boleh melahirkan sebuah tamadun yang berkuasa dan hebat.
III. Agama mengimbangi kemajuan yang dicapai dalam sesebuah masyarakat.
IV. Agama mampu mengubah pemikiran dan cara hidup bermasyarakat.

Selected Answer: B.
I, III dan IV
Question 2

Berapa lamakah yang diambil oleh Nabi Muhammad swt untuk membentuk personaliti
muslim yang unggul?

Selected Answer: A.
13 tahun
Question 3

Berikut adalah benar mengenai hubungan tamadun dengan budaya, kecuali

Selected A.
Answer: Pengaruh budaya lebih berkekalan berbanding pengaruh tamadun.

Question 4

Siapakah masyarakat yang bertamadun menurut Islam?

Selected Answer: D.
Masyarakat yang membangun secara fizikal dan spiritual.

Question 5

Berikut menerangkan tentang cabaran-


cabaran yang dihadapi oleh kehidupan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang ber
tamadun kecuali
I. Peperangan
II. Konflik antara agama dan kaum
III. Kemelesatan ekonomi dunia dan negara
IV. Kegawatan sosial
Selected Answer: C.
I, III dan IV
Question 6

Tamadun dan budaya merupakan dua perkataan yang berbeza dari segi konsep dan
makna. Pilih pernyataan yang betul.

I. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan.


II. Budaya dihubungkan dengan sesebuah negara atau bangsa.
III. Bertamadun dikatakan memiliki kehalusan budi dan moral.
IV. Budaya masyarakat yang tinggi tidak merujuk kepada masyarakat
bertamadun.

Selected Answer: A.
I dan II
Question 7

Manakah antara berikut adalah faktor-faktor yang melahirkan tamadun?

I. Kedudukannya yang strategik.


II. Memiliki moral dan nilai yang terpuji.
III. Kesengsaraan hidup mendorong manusia untuk berperang.
IV. Rangsangan keagamaan dan kerohanian.

Selected Answer: B.
I, II dan IV
Question 8

Interaksi budaya merupakan salah satu daripada jenis interaksi peradaban yang
paling jelas berlaku dalam banyak tamadun. Antara faktor-faktor berikut,
yang manakah telahmenyebabkan berlakunya interaksi budaya?
I. Pengalaman sejarah, diserang, berperang dan sebagainya.
II. Faktor geografi. Lokasi strategik akan lebih terdedah kepada interaksi contohnya Ta
madun Melayu Melaka.
III. Faktor perdagangan. Pengalaman berinteraksi melalui perdagangan akan menyebab
kan tamadun berkenaan lebih terbuka.
IV. Faktor kepimpinan. Contohnya Maharaja Jepun, Maharaja Meiji berpendapat untuk
mengelak dari dijajah, Jepun perlu berinteraksi dengan Barat. Jepun hanya m
ahuilmu barat sahaja.
Selected Answer: D.
I, II, III dan IV
Question 9

Apakah definisi Tamadun?


Select B.
ed Suatu taraf pencapaian dari segi pembangunan sosial dan keadaan masyarakat
Answ
er: yang berperadaban.
Question 10

Ijtihad merupakan salah satu daripada sumber Tamadun Islam. Kenyataan


mengenai ijtihad yang berikut adalah benar, kecuali

Selected Answer: B.
Menguasai bahasa Arab adalah salah satu syarat berijtihad.
Question 11

Maksud bagi perkataan Islam dari sudut bahasa ialah

Selected Answer: B.
Patuh
Question 12

Masyarakat dalam sesuatu tamadun pada abad ini sedang dan akan menghadapi pelbaga
i cabaran dalam kehidupan mereka. Bagaimanakah cara mereka menghadapi pelbagai c
abarantersebut bagi memastikan kelangsungan tamadun masing-masing?

I. Penerokaan sains dan teknologi yang tiada batasan dan sempadan.


II. Penerapan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan.
III. Idealisme seperti sekularisme, liberalism, materialistik dan rasionalisme.
IV. Budaya dan nilai seperti hedonism, humanism dan individualisme.

Selected Answer: I dan II

Question 13

Akidah adalah asas kepada pembinaan Tamadun Islam. Pilih kenyataan yang tepat men
genai akidah.

Selected D.
Answer:
Mengesakan Allah sebagai Ilah pada keyakinan, ucapan dan
pengamatan seharian dengan penuh kesedaran.

Question 14

Kandungan al-Quran bersifat syumul. Apakah yang dimaksudkan dengan syumul?

Selected D.
Answer: Mencakupi persoalan akidah, syariah, akhlak, ekonomi, politik dan
sosial.

Question 15

Merujuk kepada peradaban awal dunia seperti Mesir, Mesopotamia, Greek dan
Rome merupakan peradaban yang telah jatuh. Kemerosotan, kejatuhan dan
berakhirnya tamadun-tamadun tersebut adalah disebabkan oleh kepincangan dalam
beberapa aspek peradaban. Antara berikut manakah bukan menunjukkan ciri-ciri
kepincangan tersebut.
Selected Answer: D.
Rakyat yang bersungguh-sungguh mengumpul harta.
Question 16

Tamadun Islam menjadikan pandangan semesta Islam sebagai latar


belakang perkembangan dan kecemerlangannya. Perkara yang
ditekankan dalam pandangan semesta Islam ialah

Selected B.
Answer: manusia adalah utusan Allah yang dijadikan untuk
mengendalikan kehidupan di muka bumi ini sebaik yang
mungkin.
Question 17

Apakah asas-asas pembentukan Tamadun Islam?


I. Akidah
II. Halaqah
III. Syariah
IV. Akhlak
Selected Answer: D.
I, III dan IV
Question 18
Ibnu Sina merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Tamadun Islam. Beliau
bukan sahaja menyumbang kepada Tamadun Islam tetapi juga kepada tamadun dunia.

Dalam bidang apakah sumbangan terbesar Ibnu Sina?

Selected Answer: C.
Bidang perubatan

Question 19

Berikut adalah peranan as-


sunnah sebagai sumber dalam Tamadun Islam, kecuali
Selected Answer: D.
Menterjemah ayat-ayat al-Quran.
Question 20

Berikut adalah elemen-elemen asas pembentukan tamadun, kecuali

Selected A.
Answer: Wujud organisasi bukan kerajaan (NGO) dalam bidang politik,
ekonomi, sosial dan pendidikan yang teratur dan sistematik.
Question 21

Berikut merupakan sifat-sifat utama sesebuah tamadun kecuali

Selected A.
Answer: Kewujudan satu kepercayaan (agama) yang dapat menyatukan seluruh
masyarakat dalam wilayah tamadun tersebut.

Question 22

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam Bahasa Arab untuk


memberi maksud civilization kecuali

Selected Answer: C.
Harakah
Question 23

Merupakan kelakuan atau tingkahlaku dalam menjaga hubungan dengan Allah,


hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam

Pernyataan di atas merujuk pada konsep ________.


Selected Answer: A.
Akhlak
Question 24

"Lembah sungai menjadi lokasi petempatan kekal disebabkan oleh kesuburan t


anah di sekitarnya untuk tujuan pertanian."

Antara berikut faktor manakah yang turut menyumbang kepada pemilihan


lokasi tersebut?
I Mudah mendirikan petempatan
II Mudah mendapatkan binatang buruan
III Kemudahan bekalan air dan makanan
IV Kemudahan pengangkutan dan perhubungan

Selected Answer: D.
III dan IV
Question 25

Antara berikut yang manakah konsep penting untuk memahami pandangan semesta Ta
madun Islam?
I. Konsep keimanan
II. Konsep akidah
III. Konsep kemanusiaan
IV. Konsep kekuasaan
Selected Answer: D.
I, III dan IV

Question 26

Kemunculan tamadun-
tamadun awal di dunia berkait rapat dengan peranan alam sekitar. Bagaimanakah peran
an alam sekitar membantu kelahiran tamadun-tamadun awal di Asia?
I. Kawasan pergunungan yang sesuai dijadikan penempatan.
II. Peranan sungai dijadikan sebagai jalan pengangkutan dan perdagangan.
III. Kawasan lembah sungai yang subur dan beriklim nyaman dan tidak terlampau k
ering.
IV. Bahagian kuala sungai yang dipenuhi hutan bakau sangat sesuai untuk dijadikan
perkampungan dan pelabuhan.

Selected Answer: C.
II dan III
Question 27
Fakta manakah yang tepat menggambarkan faktor-
faktor pendorong kepada kemunculan sesebuah tamadun?
I. Kesengsaraan hidup.
II. Perkembangan ilmu pengetahuan.

III.Penghayatan yang tinggi kepada moral dan nilai murni.


IV. Rangsangan daripada semangat wanita-wanita dan kaum ibu.
Selected Answer: D.
I, II dan III.
Question 28

Tamadun Islam berbeza dengan tamadun-tamadun yang lain kerana

Selected Answer: C.
Tamadun Islam lahir dari kebudayaan Islam.
Question 29

Peranan dan kepentingan al-Hadis sebagai sumber Tamadun Islam ialah

I. Menghuraikan ayat-ayat al-Quran.


II. Menegaskan hukum dalam al-Quran.
III. Menjelaskan secara terperinci kandungan al-Quran.
IV. Sebagai sumber mengeluarkan hukum-hukum Islam.

Selected Answer: A.
I, II dan III

Question 30

Akidah adalah asas kepada pembinaan Tamadun Islam. Pilih kenyataan yang tepat
mengenai akidah.
Selected D.
Answer: Mengesakan Allah melalui keyakinan, ucapan dan pengamatan
seharian dengan penuh kesedaran.

Tuesday, 20 June 2017 23:01:55 o'clock MYT