Anda di halaman 1dari 14

SULIT 015/2

SULIT

UJIAN 1 / 2016 TAHUN ENAM


PERINGKAT DAERAH BARAM
MATEMATIK 015/2
Kertas 2
Mac
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Untuk Kegunaan Pemeriksa
1. Kertas soalan ini mengandungi
Soalan Markah Markah
15 soalan.
Penuh Diperoleh
2. Jawab semua soalan. 1 2
2 2
3 3
3. Tulis jawapan kamu dengan jelas
dalam ruang yang disediakan 4 4
dalam kertas soalan. 5 3
6 4
4. Tunjukkan langkah-langkah 7 4
penting. Ini boleh membantu 8 4
kamu untuk mendapatkan markah. 9 4
10 5
5. Sekiranya kamu hendak menukar 11 5
jawapan, padamkan jawapan 12 5
yang telah dibuat. Kemudian, tulis 13 5
jawapan yang baharu. 14 5
15 5
6. Rajah yang mengiringi soalan
tidak dilukis mengikut skala Jumlah 60
kecuali dinyatakan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi


setiap soalan ditunjukkan dalam
kurungan.

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah


015/2 2016 Hak Cipta JPD BARAM
SULIT

1
SULIT 015/2

[60 markah]
Jawab semua soalan.

1) Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

9 187 365

Rajah 1

i) Nyatakan
digit yang mewakili nilai tempat ratus ribu.

_________________________________________________________________
[1 markah]

ii) Bundarkan 9
187 365 kepada puluh ribu yang terdekat.

_________________________________________________________________
2 [1 markah]

2) Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada 8 bahagian.

Rajah 2

(i) Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu.

[1 markah]

(ii) Nyatakan nilai pecahan itu dalam nombor perpuluhan.

[1 markah]
2
2
SULIT 015/2

3) (i) Nombor
di dalam segi empat ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya
didarab dengan nombor di dalam segi tiga.

14 255 831
4

Apakah jawapannya?
[2 markah]

(ii) Rajah di bawah menunjukkan dua kad nombor.

70 73

Cikgu Mastura meminta Sahora untuk memilih kad yang manakah mewakili
nombor perdana. Tandakan pada ruang yang disediakan untuk nombor perdana
yang dipilih oleh Mastura.

70 73

3 [1 markah]

3
SULIT 015/2

4) Perlawanan bola sepak di antara Malaysia menentang Singapura bermula pada pukul
8.00 p.m. Amir sampai di stadium pada pukul 7.20 p.m. Setelah perlawanan berakhir,
Amir meninggalkan stadium pada pukul 10.15 p.m. dan sampai di rumah 35 minit
kemudian.
(i) Amir sampai ke stadium lebih awal daripada masa perlawanan bermula.
Berapa minitkah Amir sampai awal di stadium tersebut?
[1 markah]

(ii) Pukul berapakah Amir sampai di rumah? Nyatakan jawapan dalam sistem 24
jam.
[3 markah]

5) Berikut adalah perbualan di antara Cikgu Maimun dan tiga orang muridnya.

Ahmad : Saya dapat menhumpul sebanyak 240 tin.


Rajan dan Lim: Jumlah bilangan tin yang kami kumpul adalah sama.
Cikgu Maimun: Jumlah semua tin yang kamu bertiga telah kumpul adalah sebanyak
500 tin sahaja.

Berdasarkan perbualan tersebut, hitung bilangan tin minuman yang telah dikumpul
oleh Lim.
[3 markah]

4
SULIT 015/2

6) Rajah 3
menunjukkan jisim sebiji buah manga dan buah tembikai.

0
kg
3 1

(i) Nyatakan jisim, dalam kg, buah manga dan buah tembikai itu.
[1 markah]

(ii) Jisim sebiji buah tembikai adalah 3 kali ganda jisim sebiji buah mangga. Cari jisim,
dalam g, bagi 2 biji buah mangga yang sama.
[3 markah]

5
SULIT 015/2

7) Rajah 4 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas.

3.6

Rajah 4

(i) Adelyne telah mengeluarkan daripada cecair tersebut ke dalam sebuah bekas.

Hitung isi padu air, dalam liter, yang tinggal. [2 markah]

(ii) Berdasarkan soalan (i), air yang tinggal itu telah dituangkan ke dalam 3 buah bekas
yang sama saiz. Berapakah isi padu air, dalam m di dalam setiap bekas.
[2 markah]

6
SULIT 015/2

8) Min bagi 5 nombor ialah 20.

(i) Cari jumlah bagi 5 nombor tersebut. [2 markah]

(ii) Jumlah 2 nombor yang dikeluarkan ialah 37. Hitung min bagi 3 nombor yang tinggal.
[2 markah]

7
SULIT 015/2

9) Encik Rayyan ingin mengupah dua orang untuk mengecat kereta di bengkelnya.
Jadual di bawah menunjukkan pengalaman dua orang pekerja, Irfan dan Amir.

Nama Bilangan kereta Tempoh masa


Irfan 3 3 hari 12 jam
Amir 4 5 hari 8 jam
Anggap setiap pekerja mengecat jenis kereta yang sama.

(i) Cari tempoh masa, dalam jam, yang diambil oleh Amir untuk mengecat sebuah
kereta. [2 markah]

(ii) Encik Rayyan mengupah Irfan. Buktikan pilihan Encin Rayyan adalah bijak.
[2 markah]

8
SULIT 015/2

10) Rajah 5 menunjukkan sebuah kotak berbentuk kuboid.

8 cm

4 cm
10 cm

(i) Hitung isi padu, dalam cm3, kotak itu. [2 markah]

(ii) Puan Maya memasukkan 30 buah kubus yang sama saiz ke dalam kotak itu dengan
menggunakan salah satu daripada tiga jenis kubus seperti pada rajah di bawah.

R
Q
P

1 cm 2 cm 3 cm

Bilangan kubus yang digunakan hanya boleh memenuhi daripada seluruh ruang

kotak itu. Buktikan. [2 markah]

(iii)Namakan kubus manakah yang digunakan oleh Puan Maya. [1 markah]

9
SULIT 015/2

11) Jadual menunjukkan jisim 30 orang murid dalam sebuah kelas.

Jisim (kg) 25 30 35 40 45
Bilangan murid 7 7 12 11 3

i) Nyatakan mod bagi jadual di atas.

.............................................................................................................................

[1 markah]

ii) Jika daripada keseluruhan murid adalah murid perempuan, kira bilangan murid

lelaki.
[2 markah]

iii) Hitung
peratus bagi jumlah murid yang mempunyai jisim (kg) lebih daripada 35kg.

[2 markah]

10
SULIT 015/2

12) Rajah di bawah menunjukkan sebuah bongkah berbentuk kuboid.

4 cm
4 cm
8 cm

(i) Hitung isi padu kuboid tersebut, dalam cm3. [2 markah]

(ii) Lukiskan sebuah kubus yang mempunyai isi padu separuh daripada isi padu kuboid
pada bahagian (i) dengan melabelkan ukuran panjang, lebar dan tinggi dalam cm,
bagi kubus tersebut. [3 markah]

11
SULIT 015/2

13) Jadual di bawah menunjukkan senarai harga buku rujukan Matematik di Kedai Buku
Berjaya. Harga sebuah buku tersebut adalah RM 5.00

Kuantiti buku dibeli Diskaun


Kurang 10 buah 5%
Kurang 15 buah 10%
Lebih 15 buah 15%

Cikgu Farid, Cikgu Ravin dan Cikgu Mei Ling telah membeli bilangan buku rujukan
Matematik yang sama. Berikut ialah jumlah buku yang dibeli oleh mereka.

Nama Guru Bilangan buku dibeli


Cikgu Farid 14 buah
Cikgu Ravin 4 buah
Cikgu Mei Ling 25 buah

(i) Berapakah jumlah harga buku yang akan dibayar oleh Cikgu Farid dan Cikgu Ravin?
[ 2 Markah]

(ii) Cikgu Mei Ling, telah membayar buku tersebut menggunakan kad kredit. Kadar faedah
sebanyak 6% telah dikenakan daripada jumlah keseluruhan harga buku tersebut.
Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar oleh Cikgu Mei Ling?
Bundarkan jawapan kepada ringgit terhampir. [3 Markah]

12
SULIT 015/2

14) Jadual di bawah menunjukkan peratusan sukan yang disertai oleh 1500 murid
Sekolah Kebangsaan Miri, Sarawak. Peratusan untuk sukan bola tampar tidak
ditunjukkan.

Jenis Sukan Peratus


Bola sepak 20%
Bola jaring 30%
Badminton 30%
Bola tampar

(i) Hitung peratusan murid yang menyertai sukan bola tampar.

[2 markah]

(ii) Berdasarkan maklumat pada Jadual 14, lengkapkan carta palang untuk menunjukkan
bilangan murid yang menyertai setiap sukan di sekolah tersebut.

Bil murid

600
500
400
300
200
100
Bola sepak

Bola jaring

Bola tampar
badminton

5
[3 markah]

13
SULIT 015/2

15) Jadual 15 menunjukkan kes Demam Denggi yang dilaporkan di Hospital Miri dari
bulan Oktober sehingga bulan Disember tahun 2015.

Bulan Bilangan Kes


Oktober 52
November 25% kes meningkat dari bulan Oktober
Disember 2 kali daripada bulan November

i) Hitung bilangan kes Demam Denggi bagi ketiga-tiga bulan tersebut. [2 markah]

ii) Pada bulan Januari tahun 2016, daripada jumlah pesakit pada bulan Disember yang

lepas telah bebas daripada kes denggi. Pesakit yang selebihnya masih dikenakan rawatan
susulan dan kos bagi rawatan bagi setiap pesakit adalah RM 45. Hitung jumlah kos
rawatan bagi pesakit tersebut. [3 markah]

14

Anda mungkin juga menyukai