Anda di halaman 1dari 6

ANALISIS SOALAN SEJARAH DUNIA 2013- 2016

SEJARAH DUNIA KERTAS 1 (940/1)

TAJUK 2013 ULANGAN (2013) / 2014 ULANGAN 2014/2015 2016


TEMA 1 : MASYARAKAT
BAB 1 : MASYARAKAT FEUDAL
1.1 MASYARAKAT FEUDAL DI 1. HURAIKAN CIRI-CIRI
ENGLAND MASYARAKAT FEUDAL DI
ENGLAND PADA ABAD KE-
16 HINGGA ABAD KE-17
1.2 MASYARAKAT FEUDAL DI 1. HURAIKAN STRUKTUR
JEPUN FEUDAL JEPUN DALAM ERA
PEMERINTAHAN
KESYOGUNAN TOKUGAWA
DARI TAHUN 1603 HINGGA
TAHUN 1868.
1.3 PERBANDINGAN
MASYARAKAT FEUDAL DI
JEPUN DAN ENGLAND
BAB 2 : MASYARAKAT
AGRARIA
2.1 MASYARAKAT AGRARIA DI
BELANDA
2.2 MASYARAKAT AGRARIA DI 1. HURAIKAN CIRI-CIRI
CHINA MASYARAKAT
AGRARIA DI CHINA
PADA ABAD KE-16 DAN
ABAD KE-17 MASIHI.
BAB 3 : MASYARAKAT
MARITIM
3.1 MASYARAKAT MARITIM DI 1. BINCANGKAN FAKTOR
PORTUGAL KEMUNCULAN
PORTUGAL SEBAGAI

1
KUASA MARITIM PADA
ABAD KE-15 DAN ABAD
KE-16 MASIHI.
3.2 MASYARAKAT MARITIM DI
JEPUN
BAB 4 : MASYARAKAT
INDUSTRI
4.1 MASYARAKAT INDUSTRI DI
ENGLAND
4.2 MASYARAKAT INDUSTRI DI
JERMAN
TEMA 2 PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
BAB 2 :INTITUSI 2.HURAIKAN PERANAN MAHARAJA
PEMERINTAHAN DI CHINA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA CHINA PADA ZAMAN
DINASTI CHING.
BAB 3: PEMERINTAHAN 2.HURAIKAN PERANAN
BERAJA DI RUSIA MAHARAJA SEHINGGA REVOUSI
RUSIA PADA TAHUN 1917.
BAB 4 : PEMERINTAHAN RAJA
MUTLAK DAN
BERPERLEMBAGAAN DI
EROPAH BARAT
4.1 PEMERINTAHAN BERAJA 3.BINCANGKAN TIGA
MUTLAK DI PERANCIS TRANSFORMASI DALAM BIDANG
POLITIK HASIL DARIPADA
PENUBUHAN KERAJAAN REPUBLIK
DI PERANCIS SELEPAS BERLAKUNYA
REVOLUSI PERANCIS.
4.2 PEMERINTAHAN RAJA
BERPERLEMBAGAAN DI
ENGLAND

2
BAB 5 : NEGARA KESATUAN
DAN PERSEKUTUAN
5.1 NEGARA KESATUAN DI
PERANCIS
5.2 NEGARA PERSEKUTUAN DI
AMERIKA SYARIKAT
BAB 6 : PENYATUAN NEGARA
BANGSA
6.1 PENYATUAN NEGARA 2. BINCANGKAN USAHA YANG 2. GALURKAN PROSES
BANGSA ITALI DILAKUKAN OLEH BISMARK PENYATUAN NEGARA BANGSA DI
BAGI MENATUPADUKAN ITALI PADA ABAD KE-19 MASIHI.
PENDUDUK BERBANGSA
JERMAN SELEPAS PENYATUAN
NEGARA JERMAN PADA
TAHUN 1871.
6.2 PENYATUAN NEGARA
BANGSA JERMAN
TEMA 3 : KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN
BAB 3 SISTEM EKONOMI
3.1 FEUDALISME DAN DI
JEPUN
3.2 FEUDALISME DI CHINA
3.3 FEUDALISME DI JERMAN
3.4 FEUDALISME DI PERANCIS
3.5 KAPATALISME DI 3. BINCANGKAN FAKTOR 3. BINCANGKAN PELAKSANAAN
ENGLAND PERKEMBANGAN SISTEM MERKANTALLISME DI ENGLAND
EKONOMI KAPATALISME DI PADA ABAD KE-17 MASIHI.
EROPAH DARI ABAD KE-16
HINGGA ABAD KE-18 MASIHI.
3.6 KAPATALISME DI 4.JELASKAN PERUBAHAN EKONOMI
AMERIKA SYARIKAT DI AMERIKA SYARIKAT PADA ABAD
KE-19.

3
BAB 4 : PERKEMBANGAN
EKONOMI
4.1 PERDAGANGAN DAN
PERNIAGAAN DI PORTUGAL
4.2 PERDAGANGAN DAN
PERNIAGAAN DI BELANDA
4.3 PERTANIAN DI BELANDA 3.JELASKAN FAKTOR
PERKEMBANGAN PERTANIAN DI
BELANDA PADA BAD KE-18
MASIHI.
4.4 PERTANIAN DI ENGLAND
4.5 PERINDUSTRIAN DI
JERMAN
4.6 PERINDUSTRIAN DI JEPUN
BAB 5 : PERKEMBANGAN
INTELEKTUAL
5.1 ZAMAN PENCERAHAN 4. SEJAUH MANAKAH ZAMAN 4.BINCANGKAN
PENCERAHAN PADA ABAD KE- PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
18 MASIHI MEMBAWA DAN PENDIDIKAN
PERUBAHAN LANDSKAP HUMANISME DI EROPAH
POLITIK, EKONOMI DAN PADA ABAD KE-16 DAN ABAD
SOSIAL DI EROPAH. KE-17 MASIHI.
5.2 PERKEMBANGAN ILMU DI
ENGLAND
5.3 PERKEMBANGAN ILMU DI
PERANCIS
5.4 SUMBANGAN TOKOH DI
ENGLAND ADAM SMITH
5.5 SUMBANGAN TOKOH DI
PERANCIS CHARLES LOUIS
5.6 SUMBANGAN TOKOH DI
PERANCIS JEAN JACQUES
ROUSSEAU

4
BAB 6 : KEMAJUAN
PENDIDIKAN
6.1 PENDIDIKAN DI PERANCIS 4.HURAIKAN PERKEMBANGAN
SISTEM PENDIDIKAN DI
PERANCIS PADA ABAD KE-19
MASIHI.
6.2 PENDIDIKAN DI JERMAN
TEMA 4 : NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
BAB 1 REAKSI MASYARAKAT
TEMPATAN TERHADAP
PELUASAN KUASA BARAT DAN
KESAN PENJAJAHAN BARAT DI
CHINA
1.1 PELUASANA KUASA BARAT
DI CHINA
1.2 REAKSI MASYARAKAT
TEMPATAN TERHADAP
PELUASANA KUASA BARAT DI
CHINA
1.3 PELUASANA KUASA BARAT
DI INDIA
1.4 REAKSI MASYARAKAT 5. " PERISTIWA DAHAGI YANG
TEMPATAN TERHADAP BERLAKU DI INDIA PADA TAHUN
PELUASAN KUASA BARAT DAN 1857 TELAH MENGUKUHKAN
KESAN PENJAJAHAN BARAT DI CENGKAMAN KUASA BRITISH
TERHADAP INDIA". BINCANGKAN.
INDIA
BAB 2 : KONFLIK
ANTARABANGSA
2.1 PERANG DUNIA PERTAMA 6. TERANGKAN FAKTOR YANG 5.BINCANGKAN KESAN PERANG DUNIA
1914-1918 MENYEBABKAN PERANG PERTAMA TERHADAP ASPEK POLITIK
DUNIA PERTAMA TERCETUS DAN EKONOMI NEGARA JERMAN.
PADA TAHUN 1914.

5
2.2 PERANG DUNIA KEDUA 5. BINCANGKAN FAKTOR
1941-1945 PENGLIBATAN JEPUN DAN
JERMAN DALAM PERANG DUNIA
KEDUA
2.3 PERANG DINGIN 1945- 6. BINCANGKAN KESAN PERANG 6. BINCANGKAN POLISI
1955 DINGIN TERHADAP POLITIK EKONOMI DAN POLITIK
ANTARABANGSA. AMAERIKA SYARIKAT DI
EROPAH SEMASA ERA PERANG
DINGIN DARI TAHUN 1945
HINGGA TAHUN 1955.
BAB 3 : DEKOLONISASI DAN
PENGEMBALIAN KEDAULATAN
3.1 DEKOLONISASI DAN 5.JELASKAN FAKTOR-FAKTOR
PENGEMBALIAN KEDAULATAN TERCETUSNYA REVOLUSI CHINA
CHINA PADA TAHUN 1911.
3.2 DEKOLONISASI DAN 6.TERANGKAN KAEDAH PERJUANGAN
PENGEMBALIAN KEDAULATAN MAHATMA GANDHI DALAM
INDIA MENUNTUT KEMERDEKAAN DI INDIA.
BAB 4 : PERHUBUNGAN LUAR
4.1 PBB
4.2 KOMANWEL
4.3 NATO