Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 6.1 Menamakan pecahan wajar
(i) Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya
hingga 10 dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas
(ii)Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat, satu
Standard perlima, satu perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu persembilan dan
Pembelajaran satu persepuluh.
(iii)Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan
penyebutnya 10.
(iv)Melorek gambarajah mengikut pecahan diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mengenalpasti pecahan wajar
Objektif
2. Menyebut pecahan wajar
Pembelajaran 3. Menamakan pecahan wajar
4. Melorek gambarajah mengikut pecahan diberi
Mari kenal pecahan (Buku teks Muka surat 89-92)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep sama saiz, keseluruhan atau satu.
3. Murid memahami konsep pecahan wajar dan pecahan persepuluh
Aktiviti
melalui aktiviti yang sesuai.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 73-75)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 6.1 Menamakan pecahan wajar
Standard (iv)Melorek gambarajah mengikut pecahan diberi.
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Melorek gambarajah mengikut pecahan diberi
Pembelajaran
Mari kenal pecahan (Buku teks Muka surat 93)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melorek gambarajah mengikut pecahan diberi.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 76)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 6.2 Menulis pecahan wajar
Standard (i) Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya
Pembelajaran hingga 10 apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya
Pembelajaran hingga 10 apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.
Mari tulis pecahan (Buku teks Muka surat 94)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menulis pecahan wajar dengan cara yang betul.
3. Murid mengenal pasti pengangka dan penyebut berpandukan gambar
Aktiviti
rajah.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 77)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 6.3 Membanding nilai dua pecahan
(i)Membanding nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan
Standard
penyebutnya hingga 10, dengan berpandukan lipatan kertas, papan
Pembelajaran
pecahan dan gambarajah.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membanding nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan
Objektif
penyebutnya hingga 10, dengan berpandukan lipatan kertas,
Pembelajaran
papan pecahan dan gambarajah.

Mari banding pecahan (Buku teks Muka surat 96-97)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melukis pecahan dan membandingkan nilai pecahan
Aktiviti berdasarkan rajah yang dilukis.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 78)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................