Anda di halaman 1dari 6

SMK DATO KAMARUDDIN

34500 BATU KURAU, PERAK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI TINGKATAN 4


(TERMASUK PELAKSANAAN PBS)

TAHUN 2017

MINGGU / STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI


1 1.1 1.1.1 Mentakrif ilmu ekonomi. Kaedah main peranan
03/01 06/01 Konsep Pelajar berlakon dalam situasi jual beli barang
Kekurangan, dengan menggunakan sumber yang terhad. (EMK
2 Pilihan dan Kos 1.1.2 Menjelaskan konsep kekurangan dan pilihan : Bahasa)
09/01 13/01 Lepas berasaskan sumber ekonomi terhad dan (PAK 21 : Mahir Berkomunikasi)
kehendak tidak terhad.
Kaedah Round Table
1.1.3 Mendefinisikan faktor pengeluaran iaitu tanah, Murid diberikan contoh gambar tentang
buruh, modal dan usahawan. pengeluaran sesuatu barang di kilang.
Murid berbincang dalam kumpulan dan membuat
3 1.1.4 Mendefinisikan kos lepas. pembentangan.
16/01 20/01 (PAK 21 : Kerja sepasukan, Bersifat ingin tahu)
1.1.5 Menganalisis sesuatu situasi untuk
menerangkan kos lepas. Kaedah tayangan iklan
Murid menonton satu tayangan iklan tentang jual
1.1.6 Menilai implikasi pilihan yang dibuat oleh beli di kantin sekolah.
individu, kerajaan atau masyarakat dari aspek (EMK : Keusahawanan)
kos lepas dengan menggunakan contoh. (PAK 21 : Berdaya tahan, Pemikir, Berprinsip)

1.1.7 Menganalisis keluk kemungkinan Kaedah sumbangsaran


pengeluaran untuk menunjukkan kos lepas. Murid membincangkan implikasi pilihan yang
dibuat oleh individu berdasarkan tayangan iklan.
(EMK : Nilai murni)
(PAK 21 : Pemikir)

PELAKSANAAN PBS

46 1.2 1.2.1 Menghuraikan masalah asas ekonomi iaitu Kaedah Tayangan Video
23/01 10/02 Sistem Ekonomi apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa Murid melihat proses pengeluaran barang
dan Penyelesaian barang dikeluarkan. sesebuah firma.
Masalah Asas (EMK : Keusahawanan)
Ekonomi 1.2.2 Mengenal pasti ciri-ciri utama sistem ekonomi (PAK 21 : Bersifat ingin tahu)
pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan
pusat dan sistem ekonomi campuran. Kaedah Three Stray, One Stay
Murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk
1.2.3 Membincangkan penyelesaian masalah asas membincangkan apa, berapa, bagaimana dan
ekonomi oleh setiap sistem ekonomi tersebut. untuk siapa barang dikeluarkan.
Murid membentangkan hasil kumpulan.
1.2.4 Menerangkan ciri-ciri utama ekonomi Islam.
Kaedah inkuiri penemuan
Murid diberikan situasi ciri berkaitan negara yang
mengamalkan sistem pasaran bebas,
perancangan pusat dan campuran.
(EMK : Patriotisme)
(PAK 21 : Bersifat ingin tahu)

PELAKSANAAN PBS
BAB 2 : PASARAN
7 2.1 2.1.1 Menjelaskan hukum permintaan. Kaedah Role Play
13/02 17/02 Keseimbangan Murid sebagai pengguna (permintaan individu).
Pasaran 2.1.2 Melukis dan menjelaskan pembentukan keluk
permintaan individu dan pasaran. Beberapa orang murid memainkan peranan
sebagai pengguna (permintaan pasaran).
8 2.1.3 Menghuraikan penentu permintaan iaitu harga
20/02 24/02 barang itu, harga barang lain, cita rasa, Murid melukis keluk permintaan individu dan
pendapatan, musim, jangkaan harga masa pasaran.
depan dan dasar kerajaan.
Murid menerangkan pembentukan keluk
2.1.4 Menjelaskan dengan gambar rajah perubahan permintaan individu dan pasaran berdasarkan
harga mengakibatkan perubahan dalam gambar rajah.
kuantiti diminta. (EMK : Nilai murni)

2.1.5 Menjelaskan dengan gambar rajah penentu Kaedah Round Table


permintaan bukan harga menyebabkan Perbincangan bagaimana pelbagai faktor boleh
perubahan dalam permintaan. mempengaruhi permintaan dengan menggunakan
situasi/keratan akhbar/internet.
(EMK : Sains & Teknologi)
9 2.1.6 Menerangkan hukum penawaran.
Murid melukis gambar rajah untuk menunjukkan
27/02 03/03
hubungan perubahan harga dengan pergerakan di
2.1.7 Melukis dan menjelaskan pembentukan keluk
sepanjang keluk permintaan.
penawaran individu dan pasaran.
Menggunakan gambar rajah untuk membezakan
10 2.1.8 Menghuraikan penentu penawaran iaitu harga kesan perubahan harga (pergerakan sepanjang
06/03 10/03 barang itu, harga faktor pengeluaran, cuaca, keluk) dengan peralihan keluk permintaan.
jangkaan harga masa depan, tingkat
teknologi, matlamat pengeluar dan dasar
kerajaan.

2.1.9 Menjelaskan dengan gambar rajah perubahan


harga mengakibatkan perubahan dalam
kuantiti ditawar.

2.1.10 Menjelaskan dengan gambar rajah penentu


penawaran bukan harga menyebabkan
perubahan dalam penawaran.

11
PENTAKSIRAN 1
13/03 17/03
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18/03/2017 26/03/2017
12 2.1.11 Menerangkan konsep keseimbangan Kaedah Role Play
27/03 31/03 pasaran. Murid sebagai pengeluar (penawaran).

2.1.12 Melukis rajah keseimbangan pasaran Beberapa orang murid memainkan peranan
berdasarkan jadual permintaan dan sebagai firma (penawaran pasaran).
penawaran pasaran.
Murid melukis keluk penawaran individu dan
2.1.13 Menjelaskan kesan lebihan permintaan atau pasaran.
lebihan penawaran ke atas harga dan kuantiti
berdasarkan jadual / rajah. Murid menerangkan pembentukan keluk
penawaran individu dan pasaran berdasarkan
13 2.1.14 Menganalisis kesan perubahan permintaan gambar rajah.
03/04 07/04 atau perubahan penawaran ke atas (EMK : Kelestarian Alam Sekitar,
keseimbangan pasaran. Keusahawanan)

PELAKSANAAN PBS

14 2.2 2.2.1 Menjelaskan konsep keanjalan harga Think Pair Share


10/04 14/04 Keanjalan Harga permintaan dan membuat pengiraan mudah. Perbincangan konsep keanjalan harga permintaan
dan penawaran serta formula mengira keanjalan
2.2.2 Menjelaskan keanjalan harga permintaan permintaan dan penawaran.
anjal dan keanjalan harga permintaan tak
anjal berdasarkan rajah dan pekali keanjalan. Menggunakan kecerunan keluk dan nilai pekali
keanjalan untuk menunjukkan permintaan dan
15 2.2.3 Menjelaskan penentu keanjalan permintaan. penawaran anjal dan tidak anjal.
17/04 21/04
2.2.4 Menerangkan hubungan antara perubahan Kajian kes
dalam harga permintaan dengan perubahan Perbincangan mengenai penentu keanjalan
dalam jumlah hasil bagi keanjalan yang permintaan dan penawaran berdasarkan pelbagai
berbeza. situasi dalam kehidupan harian

Nota:
Penentu keanjalan permintaan termasuk barang
16 2.2.5 Menjelaskan konsep keanjalan harga pengganti, darjah kepentingan dan bahagian
24/04 28/04 penawarandan membuat pengiraan mudah. daripada pendapatan
yang dibelanjakan untuk barang dan perkhidmatan
2.2.6 Menjelaskan keanjalan harga penawaran tersebut.
anjal dan keanjalan harga penawaran tak
anjal melalui gambar rajah. Penentu keanjalan penawaran termasuk
perubahan kos pengeluaran dan faktor masa.
17 2.2.7 Menjelaskan penentu keanjalan penawaran.
01/05 05/05
Menganalisis kepentingan keanjalan harga
2.2.8 permintaan terhadap perubahan hasil firma
dan perbelanjaan pengguna.

PELAKSANAAN PBS

18
ULANGKAJI
08/05 12/05
19
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
15/05 19/05
20
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
22/05 26/05
CUTI PERTNGAHAN TAHUN
27/05 11/06
BAB 3 : PENDAPATAN INDIVIDU
21 3.1 3.1.1 Menjelaskan fungsi wang. Simulasi/main peranan
12/06 16/06 Wang dan Bank suasana dalam pasar raya dan kaunter
3.1.2 Menjelaskan fungsi bank pusat mengawal pembayaran.
kestabilan nilai mata wang, jurubank kepada
kerajaan dan jurubank kepada bank Membuat perbezaan jenis-jenis deposit
perdagangan. menggunakan peta pokok (i-think).

22 3.1.3 Menjelaskan fungsi bank perdagangan dalam Memaparkan video berkenaan fungsi bank
19/06 23/06 menerima deposit, memberi pinjaman, perdagangan memberi pinjaman.
menerima dan membuat bayaran dan
perkhidmatan lain. Pelajar diberi tugasan dalam bentuk Three Stray
One Stay.

Pembentangan kumpulan hasil kerja murid.

Seorang ahli kumpulan tinggal untuk memberi


penerangan.

Ahli lain bergerak ke kumpulan lain.

Kaedah Think Pair Share digunakan untuk


menjelaskan fungsi bank perdagangan dalam
membuat dan menerima bayaran serta
perkhidmatan lain.

PELAKSANAAN PBS
23 3.2 3.2.1 Mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan Cadangan aktiviti:
26/06 30/06 Pendapatan mengikut sektor ekonomi. Pelajar diedarkan gambar-gambar jenis pekerjaan
Individu di Malaysia.
3.2.2 Menjelaskan kepentingan setiap sektor
ekonomi dari segi pekerjaan mengikut trend di Pelajar menggunakan peta pokok (I-Think) untuk
Malaysia. membezakan pekerjaan mengikut sektor ekonomi.
Pelajar diberi tugasan menggunakan kaedah
3.2.3 Membincangkan faktor- faktor yang Galery Walk untuk menjelaskan kepentingan
mempengaruhi pemilihan pekerjaan. setiap sektor ekonomi berdasarkan pelbagai
sumber.
24 3.2.4 Menjelaskan jenis-jenis pendapatan individu
03/07 07/07 iaitu upah, sewa, faedah, dividen, untung dan Pelajar diberi paparan iklan jawatan kosong
bayaran pindahan. Pelajar diberi tugasan dalam bentuk Round Table.
Murid mengeluarkan faktor-faktor pemilihan
3.2.5 Menganalisis kaitan antara pelbagai kerjaya pekerjaan.
dengan matlamat pendapatan peribadi.

PELAKSANAAN PBS

25 3.3 3.3.1 Menjelaskan konsep pendapatan boleh guna Cadangan aktiviti:


10/07 14/07 Penggunaan individu. Kajian kes
Pendapatan Murid mengenal pasti pelbagai jenis potongan
Individu 3.3.2 Mengenal pasti pelbagai jenis potongan wajib wajib daripada slip gaji ibu bapa/keluarga.
ke atas gaji dari segi tujuan dan kesannya
terhadap pendapatan semasa dan Mengumpul dan mengkaji risalah cukai
pendapatan masa hadapan pekerja. pendapatan, zakat dan KWSP.

26 3.3.3 Menjelaskan perbezaan antara keperluan dan Murid mengira pendapatan boleh guna ibu
17/07 21/07 kehendak. bapa/penjaga murid berdasarkan contoh yang
diberi.
3.3.4 Menjelaskan penggunaan pendapatan
individu. Murid membawa pelbagai jenis gambar barangan
penggunaan harian daripada katalog / iklan pasar
3.3.5 Mengenal pasti dan menjelaskan faktor yang raya, dan mengklasifikasikan barang keperluan
mempengaruhi corak perbelanjaan. dan barang kehendak.

27 3.3.6 Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
24/07 28/07 kaedah pembayaran secara tunai atau kredit.
Murid membincangkan kepentingan keperluan dan
3.3.7 Menganalisis fitur ekonomi yang terdapat kehendak dan membentangkan hasil kerja mereka.
dalam pembelian kredit seperti deposit, kadar
faedah, caj kewangan, terma dan syarat dan Kaedah Pembentangan Hasil Sendiri.
jumlah perlu bayar.
Murid menganalisis tentang penggunaan
28 3.3.8 Menjelaskan konsep belanjawan peribadi. pendapatan individu dengan mengaitkan
31/07 04/08 kehidupan harian.
Menghasilkan belanjawan peribadi yang
3.3.9 merangkumi simpanan, perbelanjaan, derma (TMK) Tayangan video
dan simpanan / pelaburan yang konsisten Iklan produk Go Shop di televisyen.
dengan matlamat kewangan masing-masing. Video gambaran kehidupan golongan berada dan
miskin.
3.3.10 Menjelaskan kepentingan belanjawan
peribadi. Nota:
Faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan
29 3.3.11 Mengenal pasti dan membandingkan strategi seperti pendapatan, harga, barang pengganti,
07/08 11/08 simpanan. pengiklanan dan pemasaran, citarasa dan segmen
pasaran.
3.3.12 Menerangkan konsep risiko dan pulangan
dalam pelaburan. Murid mengaplikasi pengetahuan ekonomi,
kemahiran menaakul dan inkuiri melalui contoh
3.3.13 Membandingkan tahap risiko, pulangan dan kontekstual seperti pembelian kereta, pakej
kecairan berkaitan pelbagai jenis pelaburan percutian pembelian telefon mudah alih dan
peribadi. penggunaan kad kredit.

Kaedah perbahasan.
Mengadakan pertandingan perbahasan kelebihan
dan kekurangan kaedah pembayaran secara tunai
atau kredit.

TMK Pembelian Secara Atas Talian

Murid menganalisis syarat-syarat pembelian kredit


melalui terma dan syarat yang ditetapkan oleh
syarikat perniagaan seperti Mudah.com dan
Lelong.com

Murid mengisi borang soal selidik tentang


sumber pendapatan dan perbelanjaan keluarga.

Murid menyediakan belanjawan peribadi mengikut


matlamat kewangan masing-masing.

Gallery Walk
Murid membincangkan kepentingan belanjawan
peribadi dan membentangkan hasil perbincangan.
(Peta I Think Peta buih)

PELAKSANAAN PBS

30
PENTAKSIRAN 2
14/08 18/08
31
PENTAKSIRAN 2
21/08 25/08
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26/08/2017 03/09/2017
BAB 4 : PENGELUARAN
32 4.1 4.1.1 Menjelaskan konsep pengeluaran. Aktiviti Perbincangan
04/09 08/09 Konsep Murid diminta mengklasifikasikan input tetap dan
Pengeluaran, 4.1.2 Menjelaskan fungsi pengeluaran jangka input berubah dalam pengeluaran yang dibuat oleh
Kos dan Hasil pendek secara deskriptif dengan kilang/ladang menggunakan peta I-Think.
menggunakan jadual. (contoh: Peta Buih Berganda)
Kerja Projek
33 4.1.3 Menjelaskan kos tetap, kos berubah, jumlah Murid diminta mengumpul dan mengkaji maklumat
11/09 15/09 kos, kos marginal dan kos purata. tentang input dan kos yang digunakan oleh
kilang/ladang pada masa pengeluaran kosong.
4.1.4 Membuat pengiraan mudah kos tetap, kos
berubah, jumlah kos, kos purata dan kos Murid membuat laporan dan membentangkan hasil
marginal berdasarkan jadual. dapatan projek untuk dibincangkan di dalam kelas.

4.1.5 Menganalisis situasi yang menunjukkan Menganalisis data daripada kilang/ladang untuk
perubahan dalam kos purata dan jumlah kos mengira pelbagai jenis kos dan hasil dalam bentuk
akibat perubahan dalam jumlah output. jadual dalam bentuk TMK dan keusahawanan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kilang /


ladang, murid boleh mengenal pasti tahap
34 4.1.6 Menjelaskan konsep hasil dan untung.
pengeluaran yang paling menguntungkan.
18/09 22/09
4.1.7 Membuat pengiraan mudah jumlah hasil dan
untung.

4.1.8 Mengenal pasti tahap pengeluaran paling


cekap.

PELAKSANAAN PBS

35 4.2 4.2.1 Menerangkan konsep produktiviti. Rujukan Brosur/Pamplet


25/09 29/09 Produktiviti dan Murid menganalisis data statistik yang diperoleh
Eksternaliti 4.2.2 Menjelaskan faktor-faktor yang dari Pusat Daya Pengeluaran Negara.
mempengaruhi produktiviti iaitu tanah, buruh,
modal dan usahawan. Kajian Kes
36 4.2.3 Menerangkan konsep eksternaliti. Murid diminta untuk mengkaji tentang kesan
02/10 06/10 kesan luaran (faedah sosial dan kos sosial)
4.2.4 Menjelaskan maksud kos sosial dan faedah daripada produktiviti sebuah kilang/ladang.
sosial.
Hasil kajian dipersembahkan dalam bentuk I Think
4.2.5 Menilai faedah sosial dan kos sosial (Peta Buih Berganda).
berdasarkan contoh yang sesuai.
Perbahasan/Forum
Murid mengadakan perbahasan tentang kos sosial
dan faedah sosial dari pengeluaran sebuah
kilang/ladang

(EMK : kelestarian alam sekitar, patriotisme,


kreativiti dan inovasi, nilai murni,
keusahawanan)

PELAKSANAAN PBS

37
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
09/10 13/10
38
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
16/10 20/10
39
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
23/10 27/10
40
30/10 03/11
41
06/11 10/11
42
13/11 17/11
43
20/11 24/11
CUTI AKHIR TAHUN
25/11/2017 01/01/2018