Anda di halaman 1dari 10

PELAN STRATEGIK UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) TAHUN 2016-2018

SMK CONVENT IPOH

SASARAN PRESTASI KPI


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK
TOV 2016 2017 2018 ETR

Pengetahuan Pengetahuan Meningkatkan 1. Mewujudkan Pengetahuan mengenai bahaya


mengenai yang kurang pengetahuan dan dan 90% 92% 94% 96% 98% dadah di kalangan murid
pendidikan dadah boleh kesedaran murid memperbaharui meningkat
kurang di menyebabkan tentang bahaya sudut pendidikan
kalangan murid terjebak dengan dadah pencegahan dadah
dadah 2. Memperbaharui
maklumat
pencegahan dadah
melalui PdP

Pendedahan Murid terdedah Menerapkan nilai 1. Mengadakan 50% 60% 70% 80% 90% Penglibatan murid dalam aktivti
kepada gejala dengan pelbagai positif dan program Minggu anti dadah peringkat sekolah dan
negatif yang maklumat dan membentuk jati diri Anti Dadah luar sekolah meningkat
meluas melalui gejala negatif yang tinggi melalui peringkat sekolah
media massa melalui media pelbagai program 2. Menggalakkan
massa anti dadah penglibatan murid
dalam program anti
dadah di luar
sekolah
ANALISIS PERSEKITARAN ( SWOT )
PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Kekuatan ( S) Kelemahan ( W )

2. S1: Penglibatan setiap pelajar dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan


Dadah peringkat sekolah, zon dan negeri. W1: Terdapat kelemahan peranan yang perlu diperbaiki dalam Unit
Kaunseling
3. S2: Ceramah / Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dibuat setiap
tahun. Pe W2: Peranan Unit disiplin semata-mata sebagai sebuah badan
pelaksana denda atau hukuman . Jenis denda dan hukuman yang
4. S3: Pendidikan Pencegahan Dadah diserapkan dalam P&P dikenakan kepada pelajar yang melanggar disiplin kurang
5. memberi pengajaran/ didikan.
7. S4: Pendedahan maklumat tentang bahaya dadah kepada setiap kelas
dengan menyediakan sudut pendidikan antidadah dan buletin 5. W3: Pelajar yang mempunyai masalah kurang diberi peluang
bahaya dadah. memperbaiki diri dan mengenali sifat diri dan potensi diri yang
baik.
8. S5: Perkhemahan pemantapan jati diri setiap tahun.

Peluang ( O ) Cabaran / Ancaman ( T )

O1. Peruntukan kewangan yang diberi pihak kerajaan untuk T1. Pengaruh persekitaran yang kurang kondusif seperti pergaulan
menjalankan aktiviti. bebas dan sebagainya.

O2. Sekolah dan PIBG menggubal perlembagaan disiplin sekolah dan T2. Peranan ibubapa dan keluarga yang kurang membimbing dan
merancang aktiviti sekolah ke arah pembinaan fizikal, mental dan memberi perhatian kepada anak- anak.
spiritual yang sihat.
T3. Institusi keluarga yang longgar seperti berlaku penceraian.
O3. Pihak ibubapa dan penjaga memberi kerjasama dan dorongan.
T4: Peranan media yang menyediakan pelbagai pendedahan kepada
O4: Pihak sukarelawan, penceramah bertauliah, badan kerajaan yang aktiviti tidak sihat.
sentiasa memberi pelbagai bentuk sumbangan tenaga, idea, wang
dan sebagainya.
TOWS MATRIK UNIT PPDa

Dalaman
KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )
Luaran

PELUANG SO WO
S1, S2, S5, O1, O4 W1, W2, O2, O3
Sekolah dapat mengadakan pelbagai aktiviti sihat dalam dan Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam unit tertentu di
luar sekolah dengan sokongan dari pihak luar samada dalam sekolah, tetapi dengan sokongan padu pihak ibubapa dan sekolah,
bentuk kewangan, tenaga dan sebagainya. menghadapi murid yang mempunyai masalah disiplin boleh
diatasi.

ANCAMAN / S T WT
CABARAN S3, S4, S5, T1, T4 W3, T2, T3
Pelbagai aktiviti sihat yang boleh dijalankan di peringkat Penglibatan dan sokongan ibubapa dan guru perlu
sekolah dan luar sekolah untuk menerapkan nilai hidup yang dipertingkatkan melalui program dan taklimat Saran Ibubapa
positif dan menanam jati diri yang kuat di kalangan murid dan Sekolah menerusi PIBG.
dengan sokongan padu sekolah, ibubapa dan pihak lain yang
bertanggungjawab.
PELAN TAKTIKAL UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) TAHUN 2016-2018

PROGRAM/ TANGGUNG TEMPOH KOS/ INDIKATOR


PROJEK JAWAB / MASA SUMBER OBJEKTIF TOV ETR PENCAPAIAN

1. Mengemaskini Pengetua, Jan-Nov Sekolah/ PIBG/ Murid- murid dapat akses Pengetahuan Pengetahuan Gejala negatif dan
sudut/ pusat PK Hal Ehwal NGO maklumat mengenai murid murid mengenai penglibatan murid
akses Murid, pendidikan dan mengenai pendidikan dengan dadah
maklumat Kaunselor pencegahan dadah dengan pendidikan dadah adalah sifar
PPDa di AJK Unit PPDa mudah dan berkesan di dadah masih meningkat
sekolah sekolah kurang 60%- 80%

2. Program 5 Kaunselor, Jan-Nov Sekolah Mendedahkan murid Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan murid
minit anti- AJK Unit PPDa mengenai bahaya dadah murid murid mengenai mengenai bahaya
dadah Guru Pendidikan dan pencegahannya mengenai bahaya dadah dadah dan
Kesihatan bahaya dadah dan pencegahannya
dan pencegahannya meningkat
pencegahannya meningkat
masih kurang 50%- 80%

3. Mengadakan Pengetua, Mac Sekolah/ PIBG/ Membentuk jati diri yang Gejala dadah Penglibatan Murid melibatkan
program Minggu PK Hal Ehwal (Kebangsaan) NGO tinggi di kalangan murid di kalangan murid dalam diri dengan
Anti Dadah Murid, disamping menyediakan murid adalah aktiviti yang pelbagai aktiviti
peringkat sekolah Kaunselor Ogos alternatif aktiviti yang sifar berfaedah sama sihat yang
(Antarabangsa)
AJK Unit PPDa berfaedah bagi menyekat ada di sekolah berfaedah
Semua Guru aktiviti negatif yang atau luar
membawa kepada masalah sekolah
dadah meningkat 50%
PELAN OPERASI UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) TAHUN 2016-2018

NAMA PROGRAM Kemaskini sudut PPDa

OBJEKTIF Memberi pendedahan pendidikan dadah secara easy- acess kepada semua warga sekolah pada bila- bila masa.

TEMPOH Sepanjang tahun

KUMPULAN SASARAN Semua guru, pelajar dan kakitangan SMK Convent Ipoh

GURU TERLIBAT PK HEM, Kaunselor dan semua AJK Unit PPDa

PROSES KERJA Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan.

KEKANGAN 1. Masa yang terhad


2. Birokrasi dari sumber kewangan

PEMANTAUAN Pengetua, PK HEM, PK Kokurikulum, PK Petang, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Setiausaha AJK HEM.

PENILAIAN Peningkatan pengetahuan murid mengenai bahaya dadah dadah dan pencegahannya
NAMA PROGRAM Minggu Anti Dadah Peringkat Sekolah
1. Majlis Perasmian Minggu Anti Dadah
2. Ceramah PPDa
3. Pameran PPDa
4. Pertandingan Deklamasi Sajak
5. Pertandingan Melukis dan Mewarna Poster
6. Pertandingan Membuat Buku skrap
7. Pertandingan Menulis Esei
8. Pertandingan Mencipta Banting
9. Pohon Mesej Anti Dadah

OBJEKTIF Menggalakkan murid melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti sihat yang berfaedah di samping membentuk jati diri
yang tinggi

TEMPOH Mac- April

KUMPULAN SASARAN Semua pelajar

GURU TERLIBAT Pengetua, Semua Penolong Kanan, Kaunselor dan Semua guru

PROSES KERJA Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan.

KEKANGAN 1. Masa yang terhad


2. Birokrasi dari sumber kewangan
PEMANTAUAN Pengetua, PK HEM, PK Kokurikulum, PK Petang, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Setiausaha AJK HEM.

PENILAIAN Penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti sihat dan berfaedah di dalam dan luar sekolah

NAMA PROGRAM Program Lima Minit anti dadah

OBJEKTIF Memperbaharui maklumat mengenai pendidikan dadah kepada murid

TEMPOH Jan-Nov

KUMPULAN SASARAN Semua Pelajar

GURU TERLIBAT PK HEM, Kaunselor, AJK Unit dan guru- guru bertugas

PROSES KERJA Mengikut jadual yang telah disediakan

KEKANGAN 1. Masa yang terhad untuk carian maklumat

PEMANTAUAN Pengetua, PK HEM, PK Kokurikulum, PK Petang, Guru Bimbingan & Kaunseling dan Setiausaha AJK HEM.

PENILAIAN Peningkatan pengetahuan murid mengenai bahaya dadah dadah dan pencegahannya
PENDAHULUAN
Pada 28 Febuari 1983, Jawatankuasa Kabinet Antidadah telah mengisytiharkan Dadah Musuh Utama Negara. Dalam
hal ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah diberi tanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan Program
Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah. Sasaran utama program ialah kepada murid, guru, kakitangan sekolah
dan ibu bapa.
Program Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah dilaksanakan secara bersepadu melalui empat strategi utama iaitu:
1. Pengurusan dan Kepimpinan
2. Kurikulum
3. Kokurikulum
4. Pembentukan Sahsiah

MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah di sekolah ialah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan keinsafan kepada
murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa akan bahaya dadah agar mereka menjauhinya dan berupaya menentang
ancaman dadah dengan meletakkan sasaran Sekolah Bebas Dadah, seiring dengan visi dan misi sekolah bagi
menjana aspirasi negara yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui sistem
pendidikan yang berkualiti, seiring dengan misi dan visi sekolah yang telah ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia
bagi menjana transformasi negara.

RASIONAL
Masalah penggunaan dadah yang berleluasa hari ini bukan sahaja melibatkan orang dewasa tetapi menular kepada
golongan remaja. Kejadian ini menjadi lebih genting disebabkan pengeluaran pelbagai jenis dadah termasuk dadah tiruan
yang semakin bertambah. Keadaan ini menyebabkan murid kita sentiasa terdedah dan berada dalam keadaan risiko untuk
turut terlibat. Menyedari hakikat ini Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan
Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah secara sistematik dan berkesan.

OBJEKTIF
1. Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pendidikan Pencegahan Dadah kepada murid, guru dan
kakitangan sekolah supaya dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan dadah.
2. Membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan murid supaya seimbang dari segi fizikal, emosi, mental
dan rohani.
3. Membolehkan murid membentuk budaya dan tingkah laku positif dan mengamalkan nilai-nilai murni.
4. Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah dalam usahan
mencegah dadah.
PRINSIP
1. Semua sekolah rendah dan menengah hendaklah melaksanakan program PPDa.
2. Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) adalah untuk semua murid, guru, kakitangan sekolah dan ibu bapa.
3. Pengetahuan, kemahiran, nilai, pengalaman, sikap dan kelakuan yang disampaikan kepada murid hendaklah selari
dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara.
4. Pendekatan yang digunakan hendaklah berupaya meningkat ketahanan dan jati diri murid.
5. PPDa adalah tanggungjawab semua warga sekolah.
6. Program PPDa hendaklah menjurus ke arah Sekolah Bebas Dadah.

STRATEGI
Hasil mesyuarat antara Menteri Pendidikan a.k.a Menteri Pelajaran dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri pada 2 Januari
1998, beberapa persetujuan mengenai strategi PPDa di sekolah telah dicapai. Strategi utama PPDa yang dimaksudkan ialah
melalui Kurikulum dan Kokurikulum.

Lanjutan daripada itu, beberapa proses pemantauan dan pemurnian dijalankan, dua lagi strategi digerakkan sebagai
pelengkap kepada strategi yang sedia ada iaitu melalui Pengurusan dan Kepimpinan serta Penbangunan Sahsiah.