Anda di halaman 1dari 1

Nama : ___________________________ Tarikh: _______________ Nama : ___________________________ Tarikh: _______________

Jawab soalan dibawah. Jawab soalan dibawah.

1. Nyatakan dua peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi 1. Nyatakan dua peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi
semasa berada di atas feri. semasa berada di atas feri.
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

2. Mengapakah kita mesti mematuhi peraturan keselamatan yang 2. Mengapakah kita mesti mematuhi peraturan keselamatan yang
telah ditetapkan? telah ditetapkan?
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

3. Bagaimanakah cara untuk memastikan para penumpang 3. Bagaimanakah cara untuk memastikan para penumpang
mematuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan? mematuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan?
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

4. Nyatakan usaha yang perlu dilakukan oleh pihak pengurusan 4. Nyatakan usaha yang perlu dilakukan oleh pihak pengurusan
untuk mempertingkatkan sistem keselamatan untuk para untuk mempertingkatkan sistem keselamatan untuk para
penumpang. penumpang.
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

5. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya 5. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya
peraturan keselamatan tidak dipatuhi oleh para penumpang? peraturan keselamatan tidak dipatuhi oleh para penumpang?
__________________________________________________________ __________________________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________