Anda di halaman 1dari 18

www.alraufi.blogspot.

com

 !     


 
 
Hizib As- Al-Imam ‘Ali ibn Abi Tolib ! 
As-Saifi – Al-

.1" $0" !" /.


#
F
" !" - & " !" ,+ *
" )"(& ' " & " 
% $#
" !"
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani Dan telah bersolawat
Allah ke atas junjungan kami Muhammad j, dan ke atas keluarganya serta sahabatnya,
dan telah diberi kesejahteraan.

<5 C 6&!" D
 '" *" <5 C 6& " . B
 . A :" ?+ @& & !" ?+ 
" * &!" >
= & )" 4<. 5 ;
 ," :" " " 9
" &3. 4, 8& 65 74).3. 1 $
. 4 5 9
" Q& ;
 ," :" " " 9
" &3. 4, 8& 65 IP& & , 8& ! 6& O N& 9
" *  7@ '" C ML K" <J 5 !" IH
. G FE 
Ya Allah, sesungguhnya aku persembahkan (hadapkan) kepadaMu dihadapan segala nafas
dan kelipan pandangan yang telah dipandang denganya oleh segala ahli langit dan ahli
(penghuni) bumi, dan segala sesuatu, ia berada dalam ilmu (pengetahuan) Mu, samada
yang sedang berada atau pun yang pernah ada (telah sedia), aku persembahkan
kepadaMu di depan segalanya itu.

IM[ ]U& /". \ 4. & V"* IM[ :"./ Z !" ? *" Y& W" . X 4. W" V"* I1 :, U&  /.* ST
" 9
 *" 
%R
" )6& 1 $
:R
" )6& $(3. " &3. (& ;_ $ IG U& G /^
" IG , V"U * G \ U& I ' S U& S7
" 
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani Ya Allah, Engkaulah Raja
(Malik) yang hak (benar) yang nyata (mubin) yang qadim, Yang perkasa (mulia) dengan
kebesaran dan ketakburan, yang esa (tunggal), dengan kekekalan (baqa'), yang hidup, lagi
menguruskan makhluk, yang berkuasa lagi menentukan, yang memaksa lagi kuat perkasa
yang tiada tuhan selain Engkau

ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

3x ∩⊆∪ 7‰ymr& #·θà à2 …ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai
Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan segala
permohonan; Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapapun
yang sebanding denganNya.” (3 kali) (Surah Al-Ikhlas)

1
www.alraufi.blogspot.com

7.')Q5 7  d @& I7/.)_& . R


 @ " V" !" I7
[ )" R
 * & c& !" Mb ' 0 R
 * " Ia" , / " )"6&!" 4.G" R
" )6&
:" G ' /#
" :" I1 :. & :" 1  g" :" IG ' Z5 K" :" G ' 5 d& :" IR
" )6& $(3.
" ')_J  f :" (& )e.@& I" $5
.1 g G"
Engkaulah Tuhanku dan akulah hambaMu,, aku telah melakukan kejahatan dan telah menganiyai
(menzalimi) diriku dan aku mengaku dengan dosaku, lalu ampunilah akan segala dosa-dosaku, lalu
ampunilah akan segala dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tiada siapa yang mengampunkan
dosa-dosa kecuali Engkau sahaja. Wahai Tuhan yang Maha mengampuni, wahai Tuhan yang Maha
bersyukur, wahai Tuhan yang Maha bijaksana (lemah lembut), wahai Tuhan yang pemurah (Mulia),
wahai Tuhan yang kuat kesabarannya, wahai Tuhan yang amat penyayang.

R
" )6&!" G ' Z5 i
 *" R
" )6&!" Ia" Z5 K 6&!" <h C 6& , * 
"  R
" )6&!" I\ ' * 
 *" R
" )6&!" a" , *" g 6& 74).3. 1 $
<. N]m
" @&  &3. R
" #
" ! 6&!" I
. Nd& 
. C '" "  . 7l.V"k
 kj" " & " <h C 6& . Z Si
  . 7l.V" )"6&!" Ia" ," l p
. , 4k
 ? lY& "  . 7l.o"6 '"!" I9
" ).
" g 3.  . 7 l.V" &! 6&!" In. Nl" k
7 T. @ ' V!" I4l." ? /" n. @ \"  R
+ 8 !" $<5 7&3. . R
" l
" g 6&!" I 7&3. ? & #
 '" 9
" l.l"
r G. s
" r@ k
" r 4. m
" V" a" ' \ 6&!" I/rd G" 9
" . )"6&!" r \" 9
" :\ )"65 " g 7N" , ? "" q[ !"
7).'" j q[ !"[ 7 C FE !"[ 7 Z5 @& I" 4 5 . '" *" 7@ 9
" . Q5 ' 56&!" a" , . t&@& I r. G" a" ' G 6& " g !"
r #
 )" 1 . 4 5 M[ ," FE & " !" Ir c )" " 4 5 G. ' F% 7@ u !" uG" u g" r s
 g" Gr " 1 . 4 5
.r o0" " 4 5
. ' W !" r @ d& " 4 5
. ' )_J !" :"A& v
" !"
Ya Allah sesungguhnya aku memuji-Mu dan Engkaulah yang dipuji (pujian) dan Engkaulah,
bagi segala pujian terlebih layak, dan aku berterima kasih kepada-Mu, dan Engkau (layak)
mendapat terima kasih, dan Engkau bagi terima kasih (syukur) itulah yang paling layak
(ahli), terhadap apa yang telah Engkau peruntukan aku dengannya, dari segala anugerah
(pemberian) yang digemari, dan Engkau telah peruntukkan aku dengannya, dari segala
anugerah (pemberian) yang digemari, dan Engkau telah pertemukan aku (sambungkan
aku) dari kelebihan (fadilat) perbuatan, dan Engkau telah berikan kepadaku dari (ihsan)
kebaikan (budi baik) Mu, dan Engkau telah tempatkan aku dengannya dari tempat-tempat
yang menempatkan kebenaran disisi-Mu, dan Engkau telah capaikan aku dengan dari
pemberian-pemberian-Mu yang bersambung (bertemu) kepadaku dan telah Engkau
berbuat baik dengannya kepadaku, tiap waktu dari penolakan bala bencana daripadaku
dan pemberian taufik (petunjuk) bagiku, dan perkenan bagi doa-doaku ketika aku
menyeru-Mu sebagai orang yang berdoa (menyeru) dan aku memanggil-manggil-Mu
(Munajat) dalam keadaan gemar (suka), dan aku menyeru-Mu dengan rendah diri,
dengan kejernihan, tunduk patuh dan ketika aku mengharapkan Engkau sebagai seorang
yang mengharap lalu aku mendapati diri-Mu lalu aku berlindung dengan-Mu, pada semua
pelusuk (tempat) seluruhnya, lalu jadilah bagiku dan keluargaku dan sanak saudaraku
semuanya sebagai jiran yang hadir, rapat, baik, teman pada semua perkara seluruhnya
dalam keadaan melihat (memerhati) dan atas segala seteru (musuh) semuanya sebagai
pembantu (penolong) dan bagi segala kesalahan dan dosa-dosa seluruhnya sebagai
pengampun, dan bagi segala keaiban (kecacatan) seluruhnya sebagai pelindung.

2
www.alraufi.blogspot.com

G. /"Vj q[ G" \" 7l.V"" )6& _5 l I= " ?& @& & 9
" )"
" g 3.!" a" !" a" " j" !" a" .!" 9
" )"' " ," 6& 1 &
a" , / " )"t&@& IG. "j FE n" " ? " U& * !" G. " U& !" \ ' 5 v
 G. ," 4, 8& 65 ]" " Y5 l V" G. /"V q[ !" . Z !"
 !" IG. l " 1 $5 7).'" j 3.!" 7 C 6&!" 7l.k
 4 j" ;
" (& ' " !" 7. &3. :" I9
" U& V" 4
. G" :" 7l. W" @&
, 8& 7 V$ . '* !" . X. '" $!" 
. N'" l!" 
. N]W" *" !" 
. N]k
" *" !" 4w. m
" *" !" 4G. m
" *" n. * "
 5 Q 6& z 7. &3. IM[ ]m
" U& , "
. ! s
 !" M[ y/" B
 l"#
 6& x
. :G. W" *" . ' * f " @ 7l.oG" !" 0"
9
" 5 A 5!" I<h & 7 9
" W l #
 !" <h K" 7 a"  j" <& m
 V $(3. 9
" l G" 6& 1 &!" I<& * ^
" $(3. 9
" l 
7  v
 o 1 & ?h & k
 V ;, l 9
" * W" ).!" IO o'" V" 1O N\" 7& " 9
" 5 m
 @& !" O d& 7 a" S.!" <h @ & 7
.7N" G" R
" 8 ,#
" !" 7@ ' j" R
" l 6&!" I;G. '" .
Aku tidaklah ketiaadaan bantuanMu dan kebaikanMu dan kebajikanMu dan kemuliaanMu
serta ihsan (baik budi/jasa baik) Mu walau sekelip mata pun, semenjak Engkau
menurunkan aku (menempatkan aku) di negeri ujian/percubaan ini (dunia) dan (negeri)
pemikiran serta perhitungan (pengiraaan) ini, untuk Engkau lihat apa yang aku telah
persembahkan untuk negeri yang kekal abadi dan tetap (akhirat) dan (negeri) tempat
kediaman bersama-sama orang-orang yang terpilih. Maka aku ini hambaMu, lalu jadilah
aku wahai Tuhanku akan orang yang bebaskan (lepaskan) wahai Tuhanku, lepaskanlah aku
serta keluarga dan saudara-maraku seluruhnya dari neraka dan dari semua yang
memudaratkan (yang membahayakan) yang segala yang menyesatkan dan dari segala
bencana dan perkara-perkara yang menimbulkan keaiban (kecelaan) dan timpaan
(peristiwa yang menyedihkan) dan dari segala perkara yang pasti akan menimpa serta
kerunsingan (kedukaan) yang telah membuatkan aku bimbang (dihantui kebimbangan)
tentangnya, oleh segala kedukaan dengan bentangan-bentangan segala jenis bala dan
berbagai jenis kesukaran Qada' (ketentuan Ilahi). Aku tiada ingat (sebut) dari Mu kecuali
jasa baik dan aku tiada lihat dari Mu kecuali keutamaan (fadilat-fadilat) kebaikanMu
bagiku menyeluruh (merangkumi) semua dan perbuatan (baik) Mu bagiku adalah
sempurna dan sifat lemah lembut / pengetahuan (yang halus) dari Mu bagiku adalah
melimpah dan keutamaanMu terhadapku adalah sentiasa berterusan dan berturut-turut
serta nikmatMu bagiku (disisiku) sentiasa berhubung (tak putus-putus) tak pernah
mungkir dari sisiku (tak pernah langgar janji), Engkau telah damaikan rasa takut ku
(aman/tenteram), dan Engkau telah nyatakan cita-cita ku (tunaikan).

I7s
 " 6& R
" @& " !" I;G. m
" g 6& 7@ 7l.V" " 6&!" I;G. & 0 6& 7@ 7l.V"/ g" #
" !" 7" - R
" U $Ug" !"
R
" " G" !" I;\ g !" 7N," 6& 7. R
 * i
 o 1 &!" I;
" '" { " !" /.& U& l R
" l
" g 6&!" .#
" ! 6& R
" & K" !"
," & 4l." n" @& , o" P 6& P& z 
% :" 9
" 5t&0 6& )"t&@& I7).\" " " K" 7l.V" & & !" IML '
 . 7)." G" "
R
" 
 o" 1 $5 7).'" j 3.!" 7 C 6&!" 7l.* g !" I" :, ).W" * K" !" " * $Y 1" c5 !" " :, 0 
" 

3
www.alraufi.blogspot.com

p
. . i
 *" " " D
" , " " *" & 7N," 6& " "!" 7l. " , "!" I"  " FE " " 6& ]:" a" 4. D
 8& \ " 0
n A& 8 !" I"a, ^
 " w. 
&^" . 1 "8& G.
 . s
 !" I9
" 0 , 85 G. ' l. 4l." 1 C G" k
" 6& |
 A& j !" I
. . f *" !"
 " \ 
 ," & R
" W @& \" *" & r  , o" 1 C 4 \" !" 1 Z C 6&!" Ia" . 8& D
 '" A&
" . 1 8& l" 6&
I9
" N] "! 6& " M[ -," FE G" k
" 6& R
" A& j" !" 9
" N] " #
 FE [ } " ./"^
" 
" 8& G. R
" " s
" !" I9
" N] "/.)6&
9
" 4#
 '" v
" ?& & . " , D
" \" !" ?& l" " & R
" Z & C 6&"! I9
" N] "U oFE [ } " 0 & FE p
" l" 6& R
" W A& 8& !"
." 
 k a" \ /" !" " . U& * 
Engkau telah menemaniku dalam perjalananku, dan telah Engkau muliakan aku di kala aku
menetap (hadir di negeri). Engkau telah sembuhkan (afiatkan) penyakitku dan Engkau
telah sembuhkan penyakit-penyakit kronikku dan Engkau telah perelokkan tempat
kembaliku dan kedudukkan ku, dan tidak Engkau jadikan pihak musuh-musuhku
mengejekku begitu juga orang-orang yang dengki terhadapku dan Engkau telah membalas
lemparan orang-orang yang telah melemparku dengan kejahatan, dan telah Engkau
membalas (dengan setimpal) akan kejahatan orang-orang yang memusuhiku. Maka aku
memohon Ya Allah, semoga sekarang, Engkau menolak dariku segala tipu daya
(perangkap) orang-orang yang hasad dengki dan kekejaman (kezaliman) orang-orang yang
kejam/zalim, dan kejahatan orang-orang yang keras kepala. Dan jagalah aku dan
keluargaku serta sanak saudaraku semuanya, di bawah khemah kemuliaanMu wahai
Tuhan yang pemurah dari segala yang pemurah. Dan jauhilah antaraku dan musuh-
musuhku, seperti Engkau telah menjauhkan antara timur dengan barat, dan sambarlah
penglihatan mereka dariku (supaya mereka tak nampak), dengan cahaya kesucian Mu dan
pancunglah leher-leher mereka dengan keagungan kemuliaan (kepujian) Mu, dan
potonglah tengkok-tengkok mereka dengan amukan-amukan kekerasan Mu, dan
musnahkanlah mereka serta lenyapkanlah mereka dengan satu kali lenyapan, seperti
mana Engkau telah menolak tipu daya orang-orang yang sangat berhasad dengki dari
nabi-nabiMu, dan seperti mana Engkau telah potong leher-leher orang-orang yang gagah
berani (hebat), terhadap orang-orang pilihan Mu (para wali-wali dsb) dan seperti mana
Engkau telah sambar penglihatan musuh-musuh dari wali-wali Mu. Dan Engkau telah
potong tengkok-tengkok orang-orang yang membesar diri (takbur) terhadap orang-orang
yang takwa kepada Mu. Dan telah pun Engkau musnahkan fira'un-fira'un dan Engkau
telah melenyapkan para dajjal (orang-orang sangat bohong/penipu) terhadap orang-orang
yang telah Engkau pilih (khususkan) mereka (ahli khawas) yang hampir diri mereka
dengan Mu serta hamba-hamba Mu yang soleh.


O #
 !" 7. &3. :" 9
" & ;, * 
" @& I9
" N," 6& n. * " & " (€€) 7l.{ d 6& I" { f V"
 * ~
& d& :"
I>
. :, U V!" ‚
. /.
 V P '" t&. . C , &3. . C , " *r N\" /rN\" O o'" V" I9
" & " 7Nl"€&!"
, * 
 V n. #
 l". 9
" & u s
 " !" Ia" . _ k
r j" :. l V B
 l"#
 6&!" ? g" \ *" D
 f" J B
 ' l#
 !"
, ^
. * V H
. 
" 3.!" I, :. V!" 
. :. U V!"
. SU& V „
. 
& j 3.!" I, g ' V ƒ
. j" !" , ^
. * V!"
?h C " 9
" & 1 & W o 1 &!" I9
" V C (& 3. 7@ a G" i
" o 1 &!" I9
" oG" , 58 7@ W" o 1 & I, :, W V!" , S/W" V w. ' A5 .
4
www.alraufi.blogspot.com

I? & V"v


 * 1. N" W" & " M% ] "K FE R

" /.g Q 3. :"W" o 1 &!" I
r ).^
" ? & V"v
 * M[ ] "K …
E P& ' Z5 V"@&
(& I9
" V*" Y& " , ^
 " 7@ \r ! , 
 " 9
" l ," U V" t&@& I9
" &3.
. ' f 
" ^
 g C" ! FE R
 8& " j" (& !"
, ^
 " 7@ = c )" k
" " 9
" &3. 7. "Vl :" (& !" I. A&  „
 ' d& 9
" 5l":" (& !" I1. *" . , W 9
" f 5 / :"
" :. $_ . Q " 
& " !" I9
" oG" , 85 D
 & #
 " 8 ' 5 v
 *" D
 & #
 " R
 W" & o"G 9
" o! /""
," g" 6& z ƒ
" U V"l :" P 6& D
" \ G" 6& ]" \ \" :" (& !" I\" "\ :" P 6& D
" \ G" 6& ]" ƒ
 U V"l :" 
& @& I9
" V*" Y& " M% ]:". / 

" ' 5 Sl D
" 6" " " g a" " m
" g" ,s
 (& !" ,). (& !" IT" v
" D
" A& @& " g a" ," . K"
Wahai (Tuhan) yang amat membantu orang-orang yang meminta bantuan, bantulah aku
(3x), menghadapi semua musuh-musuh Mu. Maka pujianku buat Mu wahai Tuhanku
berhujanan (bercurahan) dan ucapan pujianku keatas Mu sentiasa berterusan, selama-
lamanya dari masa ke masa dengan berbagai jenis tasbih (penyucian) dan pemujaan dan
berbagai jenis penyucian yang tulus untuk mengingati Mu dan pengagungan dan setulus-
tulus pengesaan (tauhid) dan ketulusan penghampiran dan pendekatan serta
penunggalan (pengesaan), permurnian pujian/ pengagungan dengan kepanjangan ta'abbud
(pengabdian) dan bilangan. Engkau tiada dibantu (sesiapa pun) dalam kekuasaan Mu, dan
tiada di sekutukan (dikongsi) dalam ketuhanan Mu, dan tiada Engkau diajarkan
(diberitahu) bagi Mu suatu hakikat pun, untuk Engkau menjadi sama rata dengan segala
yang bersalahan/bermacam-macam. Dan tidak ditentukan apabila disekat (ditahan)
perkara-perkara lain (dari Mu) di atas keazaman yang bermacam-macam (tonggak yang
berbagai) dan tiada dapat segala bayangan keraguan, meredah tabir-tabir (benteng-
benteng) yang ghaib untuk menuju kepada Mu. Lalu aku meenganggap Engkau begitu
terbatas dalam keagungan/kebesaran Mu. Dan tidak sampai kepada Mu kejauhan
hemmah (cita-cita) dan tidak mencapai Mu kedalam kepintaran Mu dan tidak berakhir
kepada Mu penglihatan orang yang melihat dalam keagungan jabarut Mu yang terangkat
tinggi dari sifat-sifat makhluk oleh sifat-sifat kekuasaan Mu, dan meningkat tinggi dari
sebutan (ingatan) orang yang menyebut (mengingat) oleh kebesaran Mu, lalu tiada
kurang, apa-apa yang Engkau kehendaki ianya bertambah dan tidak akan bertambah,
apa-apa yang Engkau kehendaki ianya berkurangan. Tiada seorang pun yang menyaksi Mu
ketika Engkau mencipta makhluk dan tiada saingan mahupun lawan yang datang kepada
Mu ketika Engkau mesucikan jiwa-jiwa.

|
" & !" I9
" V& #
 !" 9
" V@& . W " l 5 " w5 ' U5 W D
 "
" ")!" I9
" V& #
 . 
[ o" " 
 FE R
 $&
w " :" 1 & ;_ $ IS7X" FE †
 ! S,U5 IG /^
" 9
 *" I
%R
" )6&!" I4
. G" :" 9
" V& #
 l 5 |
 #
" ' :
,O g" 6& ]" @ >
" & 9
" & 9
" :. K" (& a" ," g !" I
. ' f 7@ *r N\" u:, " 0" u:, "6& r8 " u X" 6& w5 " :" (& !"
I. ZJ & V 
. C _& " D
 U& * " 9
" o' Z5 & " M[ ]" " G. 
" . 7@ D
 G" g" Ia" '" 0 O &3. Z5 :" 1 &!" Ia"  d&
ML 7 K" <J 5 \" U& )!" 9
" o W ? )"Z& V0 q[ ? $_ . ‡ ' '  R
 l"" !" I9
" V/" " a ' 5 * R
 W" s
" '" o"!"
 /.
 o" 9
" Q& P& ! \ $<& !
 8& 4. 9
" & R
 W" m
" j" !" I9
" oG" , U5 ML 7 K" <J 5 1" &
 V"0 !" I9
" V*" Y& W" 

5
www.alraufi.blogspot.com

n. :, /" 9
" Ni
" )3. 7@ " $Z& o" *" @& ID
 & 4k
 |
 :G. "ko" 7@  ., V 9
" l"C $<s
" !" D
 f" J
‡ ZJ & o"!" or' / " 5 U " !" Ir 
[ g" ‰ˆ0 j"  &3. @5 & n" " G" 9
" Q& 7@ T" *W" o"!" n. @ 9
" Nl"€&!"
.r 0 6& r 4 .
" V"
Lemahlah (tumpul) segala lidah untuk menghurai (tafsirkan) segala sifat Mu, dan
gagallah (tak tergapai) segala akal fikiran dari hakikat pengetahuan Mu, dan sifat Mu.
Dan bagaimanakah ia hendak mensifatkan (gambarkan) hakikat sifat Mu wahai tuhan,
sedangkan Engkaulah Allah, raja yang paling berkebesaran, gagah perkasa (hebat), maha
suci lagi azali, kekal abadi selamanya , sentiasa dalam keghaiban Engkau sahaja, tiada
sekutu bagi Mu, tiada seorang pun di dalamnya selain dari Mu dan tiada Tuhan selain
Mu, akan kebingunganlah dalam lautan-lautan keindahan kerajaan (malakut) Mu oleh
segala kedalaman aliran pemikiran, dan tunduklah oleh raja-raja kepada kehebatan Mu.
Dan menunduk segala muka dengan kehinaan, ketenangan (kekalahan) kepada keagungan
Mu lalu akan terpandulah segala sesuatu kepada kebesaran Mu, dan tunduklah segala
tengkuk. Dan segala yang lain dari itu, kebijaksanaan bahasa-bahasa dan sesatlah di
sana pentadbiran (pengaturan) dalam tindak-tanduk sifat-sifat. Barang siapa yang
berfikir pada ciptaan Mu yang indah dan pujian Mu yang tinggi dan mendalami pada
perkara itu nescaya kembalilah pancainderanya kepadanya dengan keadaan hampa,
kecewa dan akalnya terpesona dan daya fikirnya bingung dan tertawan.

 ! , :" Uˆ
[ V Wr
[ V ˆ m
" V" r o'" V" r'" V" *r N\" Ir {& ,r * g" I, * 
" 9
" & 1 $
7@ ƒ
= U& V"l (& !" I1. W" *" 7@ †
= ' * A " (& !" ID
 ' Z5 & *" 7@ \+ ' U5 " " d& , /.:" (& !" I|
 " m
" V":"!"
<. $ 7@ k
" U V"
 o (& 7V$ 9
" * W" ).!" Ik
" 
 o (& 7V$ 9
" G. Z& " & " , * 
" 9
" & @& IP @& W 
IG. Z& q[ !" 4. i
 W" "! Iw. #
" FE !" 4!. , f !" IG. 
" /.!" 4. /" @ !" I" & 0 6& Q& 3. ‚
. / Sk!" I" "\ 6& Q& 3.
.G. " l!" <. $ M[ " 6&  ML  4<. 5 @ !" IG. 
" 0 FE !" } " . $Y!"
Ya Allah untuk Mu segala pujian, pujian-pujian yang banyak, sentiasa berterusan dan
berturutan dan berlipat ganda, luas dan selaras , kekal dan terus berganda dan tidak
akan luput selain dari yang hilang dalam malakut dan tidak terhapus dalam tanda-tanda,
tidak mengurang pada pengenalan. Maka untuk Mu sahajalah segala pujian di atas
kemuliaan Mu yang tidak terhitung dan nikmat-nikmat Mu yang tidak dapat dikira baik di
malam hari apabila ia mengundur dan di pagi hari apabila ia terbit, dan didaratan
mahupun di lautan, baik di pagi hari dan di petang hari, baik di malam hari ataupun di
pagi hari, baik di tengahari ataupun di dinihari. Dan di dalam segala bahagian (juzuk) dan
bahagian-bahagian malam dan siang.

1 & @& ? *" k


 W ? :"(& !. 7@ 9
" l 7l.V" W" " !" I}& ^
" l 7l.o" m
" g 6& , 8& I9
" U @ ' V". , * 
" 9
" & 1 $
9
" . cˆ '5 
 " !" IŒ
. l"V q[ !" 4\ 7@ 9
" . 0r ! 
 " 9
" Nz- n. V"o"!" I9
" N*" W )" ‹
. ' /0 7@ Š
 " 6&
.4l." Œ
. @& 4, !" ? W" l"*" 7@
6
www.alraufi.blogspot.com

Ya Allah untuk Mu segala pujian dengan taufik Mu, telah Engkau hadirkan aku akan
kelepasan (keselamatan) dan telah Engkau jadikan aku dari Mu dalam daerah penjagaan
dan aku sentiasa dalam limpahan nikmat-nikmat Mu dan berterusan nikmat-nikmat /
anugerah-anugerah Mu, terkawal dengan Mu dalam penolakkan dan halangan, terjaga
dengan Mu dalam keteguhan pertahan diriku.

4l. R
" s
 G" !" I7V" & $(3. 4l. H
" o" 1 &!" I7V8& & p
" ' @& 7l. 4 Z& o 1 & Q 3. Ia" , *" g 6& 74).3. 1 $
9
 *" I
% R
" )6& 9
" )e.@& I7oG" , U " !" W 0 !  $<8& 6&"! I7V" A& V0 P& ! \ 9
" o\" /" !" 9
" V" & 
I?h "@ j" 9
" & " & v
 o" &!" I?h /"Nd& 9
" l " 
 f o" (& !" 
 f o" 1 & IR
" )6& $(3. " & z ;_ $ IST
" 
 5 & w& 'U5 o" P 6& ‰ˆ K" D
" \ G" 6& Q& 3. a"  6& ]*" )3. I?h $s
" D
  v
" 1.[ & c5 7@ 9
" l " $<m
 o" &!"
.P5 ' Z5 "@&
Ya Allah sesungguhnya aku memuji Mu, kerana Engkau tidak memberatkan aku
(membeban) lebih dari keupayaanku dan Engkau tidak redha (restu) dari ku selain dari
ketaatan ku dan Engkau telah meredhai aku dari ketaatanku pada Mu dan pengabdian
Mu tanpa kekuasaan ku, dan kekurangan daya-upayaku dan kekuasaanku, Maka
sesungguhnya Engkau Allah Raja yang benar yang tiada tuhan selain dari Mu. Engkau
tiada hilang, dan tak kan terlindung dari Mu sesuatu yang hilang pun dan tidak akan
tersembunyi dari Mu sesuatu pun yang bersembunyi dan tiada akan hilang dari Mu
dalam kegelapan-kegelapan persembunyian (yang tersembunyi) suatu apa pun yang
hilang, Hanya sanya, urusan Mu apabila Engkau menghendaki sesuatu, Engkau berkata
padanya "jadilah" maka ianya pun jadi.

ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

3x ∩⊆∪ 7‰ymr& #·θà à2 …ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai
Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan segala
permohonan; Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapapun
yang sebanding denganNya.” (3 kali) (Surah Al-Ikhlas)

 . a" ," * g" " B


" W" s
 6&!" I9
"
" )" . D
" , * g" " <& { *r N\" r {& ,r * g" I, * 
" 9
" & 1 $
IP& ! 4/.Z& *  . a" " /& !" IP& !, 4^
. *" *  . a" ," ^"!" IP& '
 4/.
" *  . 9
" 
" /0" !" IP& !, 
" 
 . 9
" *" $Y" !" IP !, 4g '" *  . a" ," g!" "! IP& '0 4, U& *  . 9
" 0" ,8& !" IP& '5 4 " *  . 9
" & $C" !"
= " ? @& & 4<. 5 7@ ;, g !" 4l. 9
" & P& ' Z5 :" Vg" IP& ! f V"
 *  . a" " & f V"0 !" IP& ' * 4Y W" * 

7
www.alraufi.blogspot.com

" k
 v
 * !" " :, 4g '" * B
 l"#
 6& , g ' o"!" I" :, 
" n. * " , * g" <5 { I9
" Q&  $<8& 6&!"
 . R
" )6& ]" <5 { !" I" 
 4/.
" * !" " 4 k
" * !" "  4 " * n. * " M[ l"€&!" I" @ G. W" †
. l" 6& >
. :, U o"!"
D
 )"'" "
" " 1 . 4 5 I9
" U j" n. * " 
O '^
 " !"
O '/
 " !" I\O '* 
 " R
" )6&!" 1O "
.. )"FE !" :"" /"!"
Ya Allah, hanya untuk Mu/bagi Mu pujian-pujian. Pujian-pujian yang banyak sentiasa
seperti mana Engkau memuji dengannya akan diri Mu sendiri, dan berlipat ganda lagi apa
yang dipuji akan diri Mu dengannya oleh orang-orang yang memuji dan telah bertasbih
dengannya akan di Kau oleh orang-orang yang bertasbih, dan diagungkan dengannya oleh
orang-orang yang mengagungkan Engkau dan telah ditakbir akan di Kau dengannya oleh
orang-orang yang bertakbir (mengucapkan Allahu Akbar), dan telah ditahlilkan
(mengucapkan La ilaha llah) dengannya akan di Kau oleh orang-orang yang bertahlil, dan
telah disucikan di Kau dengannya oleh orang-orang yang mensucikan dan telah
mengesakan Engkau dengannya oleh orang-orang yang mengesakan, dan telah
diagungkan (besarkan) di Kau dengannya oleh orang-orang yang mengagungkan dan telah
diminta ampun dari Mu dengannya akan orang-orang yang meminta ampun sehingga
jadilah untuk Mu dari ku sahaja pada setiap kelipan mata dan kurang dari itu lagi.
Seperti pujian semua orang–orang yang memuji dan pengesaan semua jenis orang yang
mentauhidkan dan yang ikhlas, dan pensucian semua kelas/jenis orang-orang yang arif,
dan kata pujian semua orang yang bertahlil dan bersolawat/bersolat, dan bertasbih dan
seperti mana apa yang Engkau ketahui akannya dan Engkau dipuji, dan dikasihi dan
terhijab (terlindung) dari semua makhluk Mu, seluruh mereka, baik dari haiwan-haiwan
dan makhluk dan alam semesta.

7l.V"U $@!" !" Ia" , * "g  . 7l.V"U A& )6& " D


 & " " 7@ 9
" . I"9 &3. 
 d& G 6&!" 9
" N
" *" . 9
" 5t&0 6& 7. &3.
 . 7l.o", " !" " 1" Y& 6&!" I9
" 4U g"  . 7l.V" $& " "
" :6& ]*" @& 9
" & ;, ^
. * o"!" Ia" . Z K  &
. Z Si. 7l.o" " 6&!" I(ˆ ' & !" 
ˆm @& 1= W" 4l.. l.o"6," V" Ia" . Z K & " . v
" , :. " !" I9
" N*" W )" 
 l " 7l.V"t&0" !" Ir {& Wr 0 !" 9
" 8 X G.  7l.V" A& 6&!" ,r :. " !" @ˆ W" s
 6& 7l.o", " !" !" I(ˆ , " !" Ug"
.r 
[ :" r Z K
Wahai Tuhanku, aku memohon pada Mu dengan memohon dengan permohonan-
permohonan milik Mu dan aku gemar/sangat ingin kepada Mu, dengan Mu dalam
keberkatan-keberkatan yang telah Engkau pertuturkan aku dengannya, dari pujian Mu
dan telah Engkau taufikkan aku baginya, dari kesyukuran Mu. Dan pengagunganku
terhadap Mu. Alangkah mudahnya, apa-apa yang telah Engkau taklifkan kepadaku
dengannya, dari hak Mu, dan alangkah besarnya apa yang telah Engkau janjikan aku
dengannya dari nikmat-nikmat Mu. Dan limpahkan kebaikan di atas kesyukuran Mu.
Engkau telah memulakan aku dengan nikmat-nikmat sebagai keutamaan (jasa baik) dan
anugerah dan Engkau telah memerintahku dengan kesyukuran (supaya bersyukur)
sebagai suatu hak dan keadilan dan Engkau telah menjanjikan aku berlipat ganda dan
lebih-lebihan yang banyak dan Engkau telah memberikan aku rezeki Mu yang luas lagi
banyak, dan Engkau meminta dariku untuknya kesyukuran yang sedikit.

8
www.alraufi.blogspot.com

1 &!" IM[ U& i a G \" !" M[ 


& /" , "  9
" V*" g " . 7l.V" @& " !" 7l.V" ^)" Q 3. I & " 1 $ , * 
" 9
" &
IME j" !" ?& A&
 /" 7l.V" &! 6&!" ?& "@ W" 7"
[ /" " R
" W" " !" I9
" N
& "!" 9
" Nm
" 8& M[ '
 7l.* 
 o
? ^
" *" "  . 7l.o", /" " n" " <. m
 & B
" " K 6& 7 R
" " s
" !" , k
 U& "
" :6& 7 R
" " K" !"
I}ˆ '" \" " 4 ./. l 1. Y& t&. 7l.V" & A& #
 !" ? W" @ ? "W" ? " G" , "  . 7l.o" i"!" I? W" :. i
$#
" ,+ *
" "), 4 .0" ?ˆ ^g 1 . 
s" ! 6&!" I?ˆ &. l " 1 . ." 8 6&"! ?ˆ " G" \" 1 . W @& G 6&!" I?ˆ " & K" 1 . m
" @ 6&!"
." :. C $A " /.4 .$A .
"# 6&!" I"  0" * !" M[ ] "/.)FE n. * " & " !" I1" $0" !" - & " !"  & " 
%
Untuk Mu segala pujian Ya Allah keatasku, kerana Engkau telah menyelamatkan aku
(lepaskan aku) dan memberi afiat (kesihatan) kepadaku dengan rahmat Mu dari keletihan
bala dan dasar-dasar penderitaan, Engkau tidak pernah menyerahkan aku kepada
kejahatan (yang jahat/tak baik) dari qada' (ketentuan) Mu dan bala-bala Mu. Dan Engkau
telah menjadikan pakaianku afiat (kesihatan) dan telah Engkau kurniakan aku kesenangan
dan kemewahan dan Engkau telah gariskan jalan (syariat) untukku matlamat yang paling
mudah, dan Engkau telah melipat-gandakan bagiku keutamaan yang mulia serta Engkau
telah memperhambakan aku dengannya dari jalan jalan-jalan syariat dan Engkau telah
sampaikan berita gembira dengannya dari darjat yang tinggi menggapai, dan Engkau
telah memilih aku dengan seagung-agung nabi-nabi dari segi dakwah, dan yang paling
utama sekali dari segi syafaat dan yang paling tinggi darjat (kedudukan) dan yang paling
hampir sekali dari segi tempat dan yang paling jelas sekali hujah-hujah (dalil), Penghulu
kami Muhammad j dan ke atas keluarganya beserta kesejahteraan dan ke atas seluruh
nabi-nabi dan utusan-utusan dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik lagi suci murni.

ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

3x ∩⊆∪ 7‰ymr& #·θà à2 …ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai
Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan segala
permohonan; Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapapun
yang sebanding denganNya.” (3 kali) (Surah Al-Ikhlas)

 W
" :" (& " 1 . 4 5 7).'" j q[ !"[ 7 C FE !"[ 7  d !" I,+ *
" w. - & " !" ,+ *
" & " 4 #
" 1 $
7 ' :" 7@ 7 
 C" !" 9
" 5 m
 @& !" Ia" X ! ^
" o" $(3. ‡ 4 Z& : (& !" Ia" ' " $(3. U5 
" * :" (& !" 9
" o" f " $(3.

" Nk
" " & " P5 4'. " : 8ˆ \ #
" lr U :" ‡ _ C" 7Vl"0" !" _& C" ;. K" !" ‡ _ C" 7V" 0" !" ‡ _ C" 7V& &!" _& C"
a" ," l 7 
 V !" a" ," l *" @ 7l./4d " :!" 9
" &3. 7l.85 4'. i
" :!" *" )"" g 6&!" I} " j z!" ")S,

9
www.alraufi.blogspot.com


%R
" )6& 9
" )e.@& I & " . R
" * W" )6& " " Z K 7l. X. ! 6&!" a" ,l  ?& " " Z& 7l.f 4 "!" I}& " f *" 
I1  W" n * I, W * Ž
 , / * In :, /" n @ I, g" FE , g '" IR
" )6& $(3. " & (& ;_ $
 @& ML K" 4<. 5 S G" !" 4.G" 9
" )6& , " K 6&!" InO l"V"* 9
" Nm
" 8& " (& !" nO @& , " a" . FE [ >
" & ;_ $
.w. W" V"*  /.Z& S7 W" } \" " i!" 
. f" 1 " IH
. G FE !" D
 !" *" 
Ya Allah berikanlah solawat (rahmat) Mu ke atas Muhammad dan atas keluarga
Muhammad dan ampunilah bagiku dan keluarga ku serta saudara-saudara ku seluruhnya
sekira-kira tidak dapat dimuatkan kecuali ampunan Mu dan tiada apa yang dapat
menghapuskan (dosa) kecuali kemaafan Mu, dan tidak dapat menutupnya kecuali
perlepasan darimu dan kelebihan Mu dan berilah kepadaku pada hariku ini dan malamku
ini, dan jam aku ini, dan bulanku ini dan tahunku ini, suatu keyakinan yang benar yang
boleh mempermudah (meremehkan) atasku segala malapetaka dunia dan akhirat dan
kedukaan keduanya dan boleh menjadikan aku rindu kepada Mu dan memberi aku minat
pada apa yang disisi Mu dan catatkanlah bagiku (tentukanlah bagiku) disisi Mu
keampunan dan sampaikanlah aku kepada kemuliaan (keramat) dari sisi Mu dan
bahagiakanlah aku kesyukuran terhadap apa yang telah engkau beri nikmat dengannya
atasku, maka sesungguhnya Engkaulah Allah yang tiada tuhan selain Engkau yang satu
lagi tunggal yang tinggi lagi punya daya cipta yang memulakan dan mengembalikan yang
Maha Mendengar lagi Mengetahui yang tiada bagi urusan Mu tertolak (penolakkan) dan
tiada dari ketentuan Mu yag terhalang, dan aku bersaksi bahawa Engkaulah tuhanku dan
tuhan segala sesuatu, pencipta langit-langit dan bumi, Maha Mengetahui segala yang
ghaib dan yang nyata, yang Maha Tinggi lagi Besar dan Maha Meninggi.

ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

3x ∩⊆∪ 7‰ymr& #·θà à2 …ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai
Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan segala
permohonan; Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapapun
yang sebanding denganNya.” (3 kali) (Surah Al-Ikhlas)

9
" 5t&0 6&!" I9
" * W" ). & " " Z Si!" , K S & " ?& *" :. W" !" . FE 7@ D
" /"${ 9
" 5t&0 6& 74).3. 1 $
I1 & W o" " 4<. 5 4. K"  9
" . Q5 ' 6&!" 1 & W o" " 4<. 5 . j"  9
" 5t&0 6&!" I9
" o\" /" "
 g
7).'" j q[ !"[ 7 C FE !"[ 7 9
" 5t&0 6&!" I
. ' f  
& " R
" )6& 9
" )3. 1 & W o" " 4<. 5 4. K"  a"  f V"0 6&!"
. 
 0 !" I1= &c 4<. 5 1. c5 !" I= " 4<. 5 . Z " !" I= N]" 4.<5 G. ' "  9
" . Q5 ' 6&!" Ilr 6& 1 . 4 5
I,+ :.& 4<. 5 , & !" IG= \ d& 4<. 5 G. , d& !" I,+ 0 g" 4<. 5 ,
" g" !" I‹
= " 4<. 5 . f "!" I= g 0" 4<. 5

10
www.alraufi.blogspot.com

4<. 5 ? o"*" K" !" I<= 4 .


" V" 4<. 5 <. "g !" IŠ
= \ 8& 4<. 5 Š
. , 8& !" I. & 4<. 5 . W & !" I4!= , " 4<. 5 } !" ," " !"

= K & 4<. 5 ‚
.i & !" IR
+ K"
Ya Allah sesungguhnya aku memohon dari Mu ketetapan dalam urusan dan keteguhan
azam/kekuatan di atas kewarasan fikiran/petunjuk (jalan yang betul) dan kesyukuran atas
nikmat-nikmat Mu dan aku memohon dari Mu akan kebaikan ibadat terhadap Mu dan aku
memohon dari Mu, dari kebaikan segala yang Engkau tahu dan aku berlindung dengan Mu
dari kejahatan segala yang Engkau tahu, dan aku memohon ampun dari Mu, dari
kejahatan segala yang Engkau tahu, sesungguhnya Engkau amat mengetahui segala
yang ghaib, dan aku memohon dari Mu, untukku dan dan keluargaku serta saudara-
saudaraku seluruhnya, akan keamanan dan aku berlindung dengan Mu dari kejahatan
segala sesuatu yang jahat dan tipu helah setiap yang menipu dan kezaliman segala yang
zalim dan sihir setiap yang menyihir (tukang sihir) dan pelampauan setiap yang
melampaui, dan hasad dengki segala yang dengki dan pengkhianatan segala yang khianat
dan tipu daya segala yang menipu daya (buat perangkap) dan permusuhan segala yang
memusuh (seteru) dan tikaman setiap yang menikam, dan hasutan setiap yang
menghasut dan helah setiap yang berhelah dan ejekan setiap yang mengejek dan
perseteruan setiap yang berseteru.

IM[ "" U5 !" M[ "! FE !" M[ /g FE ?& :"(& !. ' G 6& a" :3.!" IM[ )"" U5 !" M[ ," FE & " w5 '#
 6& 9
" . 1 $
9
" 8 X G. B
 G. '" " !" I9
" m
 @& , N"'"  ‡ ," :, W o" (& !" ‡ ME k
" g 3. n A V"0 6& (& " & " , * 
" 9
" & @&
7@ 7K & R
" )6& $(3. " & (& ;_ $ 
% R
" )6& 9
" )e.@& I9
" " & !" a" \ @& G 3.  . 7l.V" &! 6& ]" P '6&!"
9
" ).A& 0 !" a" . 6& 7@ Œ
 X" l"o (& !" I9
" * Z g 7@ S\m
" o (& a" , :" \ ' ^
 . 
5 0 /" Ia" , * g" T. v
" 
(& !" M% i
" o" " . )"FE " 9
 * o" I9
" VU&  j" 7@ 1 g" " o (& !" I9
" V .'G 7@ a G" i
" o (& !" I9
" Z  !"
., :. o " $(3. 9
" l P& ' Z5 * :"
Ya Allah, dengan Mu aku mengamuk terhadap musuh dan sekutu-sekutu, dan akan di
Kau aku berharap akan kedekatan orang-orang yang tersayang dan para wali dan orang-
orang yang hampir (muqarabbin) maka untuk Mu pujian atas apa yang aku tidak mampu
menghitungnya serta membilangnya dari keuntungan-keuntungan keutamaan Mu, serta
yang diketahui dari rezeki Mu. Serta berbagai jenis apa-apa yang telah Engkau berikan
aku dengannya dari Limpahan Mu dan kemurahan Mu. Maka sesungguhnya Engkaulah
Allah yang tiada tuhan selain dari Engkau yang telah tersebar luas dikalangan makhluk
segala kepujian Mu, yang melebarkan (membentangkan) dengan kemurahan akan tangan
Mu, tidak ada percanggahan dalam pemerintahan Mu dan tiada rebutan dalam urusan
Mu dan kesultanan (kekuasaan) Mu dan kerajaan Mu, dan tiada sekutu (perkongsian)
dalam ketuhanan Mu, dan tidak ada kekalutan dalam penciptaan makhluk Mu, Engkau
memiliki dari makhluk alam, sebagai apa yang Engkau kehendaki, sedangkan mereka tidak
pun memiliki diri Mu kecuali apa yang Engkau kehendaki.

11
www.alraufi.blogspot.com

IG. ') 7@ , ^


 *" . I†
 ,U& *  C U& IG , V"U * G \ U& I<5 4m
 & V"* 1 W l * I
%R
" )6& 1 $
.M[ :". / Z !" ? *" Y& W" . D
" G Xt&o"!" IM[ 
& W" !" } W . R
" * $YW" o"!" IM[ " /"!" , ^
 *" . R
" : \" o" †
. , U5 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemberi nikmat lagi pemberi keutamaan serta berkuasa
dan penentu segala, yang perkasa lagi dipuja (disucikan) dengan pujian dalam cahaya.
kesucian yang Engkau salutinya dengan kemuliaan dan keindahan dan Engkau
perbesarkan dengan kemuliaan dan ketinggian dan Engkau balut dengan kebesaran dan
ketakburan.

ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

3x ∩⊆∪ 7‰ymr& #·θà à2 …ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah (wahai
Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan segala
permohonan; Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesiapapun
yang sebanding denganNya.” (3 kali) (Surah Al-Ikhlas)

P5 A& S !" I1 :, U& S*" 9


" & IM[ " /"!" ? "" *" . R
" $^
" o"!" IM[ "4m
 !" G. ' Sl. R
" if" o"!"
}5 W !" I?5 f" /" ?5 *" Z 
 !" I?5 & Z& }5 G" , U5 !" In 0 '" \ '^!" I‘
 Q /" 9
 * !" I
  i
& " !" I1" $0" !"  & " 
% $#
" ,+ *
" )", 4 .0" ? 65  7l.V" W" " " & " , * 
" 9
" & @& I?5 &  i
I. 
 /"!" 4. /" 7@ 1 V" *" g" !" I1 V" & " :_ $ 
&  & " " \" - 7l." <5 m
" @ 6& '" C !" I -
r k
 " rW * 0" 7l.V"U & j" !" I
ˆ m
 o" 9
" U j"  = {& & " 1 V" m@& !" ID
 /"4 .$A " 1 V"8 X" G" !"
7@ ?+ @& ]. (& !" I9
" V" & " 7).," " 7@ P+ k
" U l. 7l. f" i
 o" 1 &!" Iˆ@W" r*0" u:'. 0" r 
#"
9
" W l.#
" "
 g !" ;
" :3. 9
" V"" " & 7l.W l"* o" 1 &!" I7 U " 7@ (& !" 7
[ )" 7@ ?+ C" " (& !" 7g G. '" "
Iˆ8X G. ")S, 7@ 7& " R
" W 0" ! 6& ;_ $ R
" )6& I 7& " 9
" N*" W )"!" I ;," & 9
" 
 Nl"" <& m
 @& !" I;, l 
1 " :" 
ˆ U " !" 9
" o:"- n *"
 :" rW* 0" 7 R
" W" ^
" @& I
ˆ m
 o" " C 6&  = {& 7& " 7.lV" m@& !"
.a" ," g ' o" , U V"W :" r/ 8& !" 9
" V"*" Y& " B
 . W :" r\“" @5 !" I9
" o"G" , 85 ’":" rk
" "!" I9
" )"*" :3.
Dan Engkau selubungi dengan cahaya dan sinaran. Dan Engkau perbesarkan
(peragungkan) dengan kehebatan dan keindahan, untuk Mu anugerah yang lama (qadim)
dan kekuasaan yang tinggi (mencakar langit) dan kerajaan yang mewah serta kemurahan
yang luas serta kekuasaan (qudrat) yang sempurna dan kebijaksanaan yang tinggi dan
kemuliaan yang menyeluruh, maka untuk Mu segala pujian atas apa yang Engkau jadikan
aku dari umat Muhammad J, dan atas keluarganya juga (disolawat dan diberi salam),

12
www.alraufi.blogspot.com

sedangkan dia adalah yang paling utama dikalangan anak Adam yang Engkau telah
muliakan mereka dan telah Engkau tanggungkan mereka didaratan dan dilautan dan
Engkau telah rezekikan mereka dari (rezeki) yang baik-baik. Dan Engkau telah utamakan
mereka atas kebanyakan dari makhluk Mu, dengan pengutamaan. Dan Engkau telah
menciptakan aku dalam keadaan mendengar, melihat, sihat dan matang, sejahtera,
afiat, dan tidak Engkau risaukan aku dengan kekurangan (kecacatan) pada badanku (yang
boleh menghalangku) dari mentaati Mu, dan tidak pula dengan sebarang penyakit pada
pancainderaku dan tidak pula kecacatan pada jiwaku dan akalku.

Dan Engkau tidak pernah menyekat aku dari kemurahan (kemuliaan) Mu terhadapku, dan
keelokkan perbuatan Mu bagiku, dan kelebihan anugerahan Mu disisiku, serta nikmat-
nikmat Mu atasku. Engkau (Tuhan) yang telah memperluaskan atasku di dunia ini akan
rezeki, dan Engkau telah utamakan aku atas banyak dari ahlinya (ahli dunia termasuk
haiwan dan lain-lain) dengan kelebihan-kelebihan (keutamaan-keutamaan) maka Engkau
jadikan bagiku pendengaran yang boleh mendengar ayat-ayat Mu, dan akal yang
memahami keimanan Mu dan penglihatan yang yang dapat mengenali kebesaran Mu, Dan
jantung (hati) yang dapat mengikat (meng'iktiqad) tauhid Mu.

I}h ," C K" 7& " 9


" 4U 
" .!" I}h " K" 7[ )" 9
" &!" IO K" ,O g" ,O C K" 7& " 9
" m
 & 74).e.@&
~
 . o" 1 & ”7g" !" IR
+ 4 ." 4<. 5 ," W " ”7g" !" I47= g" 4<. 5 ," W " ”7g" !" I47= g" 4<. 5 <& / 8& ”7g" 9
" )6& , " K 6&!"
7. w . l o 1 &!" I7N" G" n A& U o" 1 &!" IR
+ 8 !" 4<. 5 7@ 74l." a" " j" n A& U o" 1 &!" I47= g"  }& "
" 
 5 Q 6& 1 & ' & @& I1. k
" W T" N8& \" 74l." n l"* o" 1 &!" I1. W" 4l. T" N€&!" 7& " 4 .f" o 1 &!" I1. U& 4l. D
 "' U5 
R
 W @& G" " g 7N", ?& "^
" V0q[ !" I7 T" @ ' V!" 7 4l." a" '" " $(3. 7& " 9
" W" )3.!" 9
" ).
" g 3. 
7@ $(3.!" 9
" * Y W o"!" a" . /.Z o"!" 9
"   o"!" a" , ^
. * o"!" a" , g ' o"!" a" , * 
 o"!" I9
" N" , . 7o' #
"
7 " o"G ,8& " g p
. X" G FE ? *"
 8 7@ $(3.!" 7oG" ' #
 R
" l
" g t&@& 7l.o"G '#
" " g I7U j" a" . :, U o"
7V$ . Y& W 1. W" 4l. 7@ D
 $Z@& Q& 3. |
" Z& @& I;, " " ;. Z @ <5 f" i
 :" " 9
" Q& 7@ P& Z& &
 . ’" " !" 9
" *  Y& g" " \" ," " , * 
" 9
" & @& I" l ML 7 K" " Z K •5 5 6& (& !" " @ 
 $U& o"6&
\" ," " !" I9
" U "j n. * "  9
" V*" g G" V W" 0 !" " \" ," " !" I9
" U j" 7@ 9
" * Z g . _& & )"!" I9
" * & 8&
.9
" U j" n. * "  /. ' V"
 o" " B
" "Ws
 6&!" I9
" oG" , 85 . R
 & g" 6& ]"
Maka sesungguhnya aku, bagi pengutamaan Mu atas ku menjadi saksi, memuji,
bersyukur, dan bagi Mu jiwa ku yang berterima kasih (bersyukur) dan dengan hak
(kebenaran) Mu keatasku menjadi saksi, dan aku bersaksi bahawa Engkau hidup sebelum
segala yang hidup dan hidup selepas segala yang mati dan hidup tidak mewarisi
kehidupan dari yang hidup dan tidak pernah Engkau putuskan kebaikan Mu dari ku pada
setiap waktu dan Engkau tidak pernah putuskan harapanku dan tidak pernah Engkau
turunkan dengan ku siksaan-siksaan azab bencana . Dan tidak pernah Engkau ubah
keatasku ikatan-ikatan nikmat dan tidak pernah Engkau halang dariku
ketelitian/kehalusan penjagaan.

13
www.alraufi.blogspot.com

Seandainya aku tidak mengingati dari kebaikan (ihsan) Mu dan kenikmatan Mu keatasku,
kecuali keampunan Mu tentang ku dan taufik (petunjuk) bagiku dan perkenan bagi doa ku
ketika aku angkatkan suara ku dengan berdoa kepada Mu dan memuji Mu dan
mengesakan Mu dan mengagungkan Mu serta bertahlilkan (nama Mu) dan mengucap
takbirkan dengan nama Mu, serta membesarkan Engkau. Dan kecuali pada penentuan
Mu terhadap kejadian ku ketika Engkau menggambarkan rupaku dan Engkau telah
memperindahkan rupa paras ku, dan kecuali pada pembahagian rezeki ketika Engkau
telah menentukannya bagi ku nescaya akan adalah pada perkara itu apa yang
merunsingkan fikiran ku kelelahan (kesesatan). Maka, bagaimanakah apabila aku fikirkan
pada nikmat-nikmat yang besar-besar yang aku sedang mengalaminya ? dan aku tidak
sampai kepada kesyukuran sesuatu pun darinya. Maka untuk Mulah pujian-pujian,
sebilangan apa yang dijaga oleh ilmu Mu dan berlari dengannya pena (Qalam) Mu dan
terlaksana dengannya hukum Mu (perintah) di kalangan makhluk Mu. Dan sebilangan
keluasan rahmat Mu dari semua makhluk Mu dan sebilangan apa yang diselubungi
(diliputi) dengannya oleh kekuasaan (qudrat) Mu, dan berkali ganda apa yang Engkau
perwajibkan dari semua makhluk Mu.

<& *" 6&!" 1" Y& 6& ;. *  7" U " *" @ 7&3. 9
" )"
" g 3. 1 4* V"@& I 7& " 9
" V*" W l.. ”U 74).3. 1 $
." * g  1" g" G 6& :" 9
" V*" g " . l m
" " *" @ I 7&3. R
" l
" g 6& * "
" g 6&!"
Ya Allah sesungguhnya aku mengakui nikmat-nikmat Mu, atasku (oleh itu)
sempurnakanlah kebaikan (ihsan) Mu kepada ku pada apa yang masih tinggal lagi dari
umurku, lebih besar, lebih sempurna, lebih elok dari apa yang Engkau telah beri ihsankan
kepada ku pada masa-masa yang lalu, darinya dengan rahmat Mu, wahai (tuhan) yang
amat penyayang.

a" . /.Z o"!" 9


"   o"!" a" , * 
 o"!" a" , ^
. * o"!" a" , g ' V". 9
" &3. <5 0'" o"6&!" 9
" 5t&0 6& 74).3. 1 $
9
" *  !" 9
" V*" g G" !" 9
" V@& 6G" !" a" G. ' )!" 9
"
[ :, U o"!" 9
" * Y W o"!" a" . ., o"!" 9
" *" & !" 9
" 
 /.
 o"!"
9
" ).A& 0 !" 9
" N:". / !" 9
" *" & !" 9
" 4l." !" 9
" 
& " !" 9
" m
 @& !" a" G. 8& !" !" a" 4'. 5 ! 9
" * g !"
9
" 4 .!" !" 9
" 4 ./.)"!" 9
" )." d5 !" 9
" ).C" !" 9
" N" "!" 9
" "*" !" 9
" ).l"V !" 9
" ).
" g 3.!" 9
" oG" , 85 !"
I"  0" * !" M[ ] "/.)FE  ).'" j 3. . N]0" & " !" ,+ *
" )", 4 .0" & " 7" 4 k
" o P 6& I" :C $A o" V !"
9
" :. V"W o" (& )e.@& I9
" V" " & ," N-'" @& !" 9
" &
& " !" 9
" &"*" !" 9
" & m
 @& !" a" ," @ G. 7l." . 
 o" (& P 6&!"
. Z K 7@  k
 U V a" \" ' ƒ
 U5 l :" (& !" <. v
 / T N'" " :"A& W" " D
" i
" )" , 8& " } " { Z& 
?5 U& N& 9
" 
 l" 1. Y W" a" \ ' 7@ 4€“" o (& !" ?5 W"
[ V* 9
" /C '" " 9
" l"N" j" , l o (& !" I9
" V*" W ).
= , B
 ' j" 9
" U5 
" :" (& !" I;
" , Z V@& p
=& 3. 1" s
" B
 v
" o" (& !" I?5 & #
 FE ?5 & * ^
" ?5 & ^
" 
.O :, " ? "" q[ .!" O :, 8& M% i
" o" " & " 9
" )3. I9
" m
 @& x
 @& a" \ '  ƒ
" U5 l "@&

14
www.alraufi.blogspot.com

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dari Mu dan aku merayu pada Mu dengan keesaan
Mu dari puji-puja Mu dan pengagungan Mu dan tahlil Mu (pengucapan La ilahai la llah)
dan takbir Mu (ucapan Allahu Akbar) dan tasbih Mu (ucapan Subhanallah) dan
kesempurnaan Mu dan pengurusan Mu, pengagungan Mu dan penyucian Mu, cahaya Mu,
kasihan belas Mu kasih sayang Mu, ilmu Mu, kebijaksanaan (sifat lemah lembut dan tahu
semua), ketinggian Mu, kehormatan Mu, kelebihan Mu, keagungan Mu, anugerah Mu,
kesempurnaan Mu, kebesaran Mu (ketakburan), kekuasaan Mu dan kesultanan Mu serta
budi penghargaan Mu, keindahan Mu, kecantikan Mu, petunjuk Mu, keampunan Mu, nabi
Mu, wali Mu dan keturunannya yang suci murni, semoga Engkau memberi solawat
(rahmat) ke atas penghulu kami Muhammad J dan ke atas seluruh saudara maranya
(yang terdiri dari ) nabi-nabi dan utusan-utusan dan semoga Engkau tidak
mengharamkan aku dari pertolongan (sokongan) Mu dan keutamaan Mu dan keindahan
Mu serta keagungan Mu, dan faedah-faedah dari kemuliaan Mu (kemurahan hati) maka
sesungguhnya, tidak pernah menghalang oleh kerana terlalu banyak apa yang telah
Engkau hamburkan dari pemberian-pemberian oleh sebarang penghalang yang berupa
kebakhilan (bererti Engkau tak pernah bakhil dalam memberi) dan tiada mengurangkan
akan kemurahan hati Mu oleh pengurangan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Mu.

Dan tidak pernah habis (luak) khazanah-khazanah Mu. Pemberian Mu yang luas, tidak
memberi sebarang kesan pada kemurahan hati Mu, yang agung itu, penganugerahan Mu
yang banyak lagi agung itu serta indah itu, lagi unggul (asli), dan Engkau tidak pernah
takut tekanan kepapaan untuk Engkau merasa bakhil. Dan tidak pernah Engkau dihambat
perasaan takut kedana (papa), lalu mengurangkan dari kemurahan hati Mu limpahan
keutamaan Mu (fadilat). Sesungguhnya Engkau atas apa-apa yang Engkau kehendaki itu
amat berkuasa, dan dalam memperkenan (doa) itu amat patut.

8ˆ \ #
" lr U :"!" Ir ."# 
r 
#" )r," "!" I?ˆ " " lr " !" rG. s
" Wr s
 j" rWK j" r/ 8& 7l.8 X G 1 $
(ˆ 
& g" ˆ8X G. !" I
r 
#" r)*" :3.!" I,r g" !" r Q& )r
" !" Igr ' k
 )" ?ˆ "' o"!" Ir \ #
" 4T. 
" .

ˆ f V"i
 . v
" 7@ 
ˆ :'. & ul0 !" IˆU@ '" r/g #
" !" Ir#
" r,!" !" IrW@ )" r* !" rW0 !" Ir/4 .&
I?ˆ W" @ G" ?ˆ " G" \" !" I?ˆ &' /U " ?ˆ "' o"!" I
ˆ /U& V" r#
" 
ˆ *" " !" Irl
" g" ˆU5 j !" I? k
" v
" } \" /"W .
.?ˆ W" N& ?ˆ l" “ }ˆ 6&" !"
Ya Allah, rezekikanlah aku akan hati yang khusyuk lagi tunduk, patuh, serta mata yang
suka menangis dan badan yang sihat lagi sabar (cekal) serta keyakinan yang benar dan
dengan kebenaran ia menumpu. Dan taubat yang sebenar (nasuha) serta lidah yang
sentiasa berzikir dan memuji serta keimanan yang betul serta rezeki yang halal dan
baik,dan ilmu yang luas, yang bermenafaat serta anak yang soleh dan sahabat yang seia
sekata, serta umur yang panjang dalam kebaikan yang sibuk dengan (terisi dengan)
ibadat yang tulus murni, serta perangai (akhlak) yang elok dan amalan yang baik (soleh)
yang diterima, dan taubat yang di terima serta darjat yang tinggi dan perempuan yang
beriman, yang patuh.

15
www.alraufi.blogspot.com

(& !" Ia" " V 0 74l." |


 i
 Z o" (& !" a" " Z " 74l.4 “" o (& !" Ia" " d& 7l.4'" o (& !" Ia" " Q 7.l
[ l o (& 1 $
I9
" /.m
" d& !" 9
" A v
" 0"  7.)_ 6&!" Ia" G. "'. !" 9
" l"&  7)., W / o (& !" I9
" V*" g G"  7.lA l.U o
B
+ ' j" !" ?+ " ! G" 4<. 5  
r ).6& 1 . 4 5 7).'" j q[ !"[ 7 C FE !"[ 7 5 !" 9
" g ! G"  7.l
 ‰ o (& !"
4<. 5  7l.4^
. )"!" I?+ Z& & C" 4<. 5  1 $5 7.)"'j 3.!" 7C 6&!" 7l.* k
 !" I?+ " d5 !" ?+ i
" g !" !" ?+ "i
 j" !"
–
= A& " !" Œ
= ' !" ?+ $8 !" ?+ /"& d& !" ?+ $Q !" ?+ )"C" 3.!" }+ ,K !" ?+ &" X" !" ?+ l"
 !" ?+ kd5 ! ?+ C" " !" ?+ @& -!" ?+ "
47= d& !" 
= )"!" \+ "!" 4= g" !" p
= 0" !" p
=[ "!" p
= g" !" p
= " d& !" ML 
& "!" ML ]"!" !" ?+ l"V @ !" T= s
 !" ?+ 8&@!" = U @& !"
?+ $ !" ?+ $j" !" B
+ _ 8& !" |
+
 j" !" 
= " !" 41= d& !" 41= C" !" :"A& j" !" <= &X" !" ?+ "C!" ?+ $"s!" w= 
&s" !"
7@ ?+ 
" /.8& !" ?+ 
" m
 @& !" ?+ Z& & C" !" ƒ
.L U )"!" >
= & 0" ! G= ' 0 "!" —
= &&@!" „
= " "!" = _& !" P+ ' l !" H
= " " !"
.\" "W * |
 v
 o (& 9
" )3. . :G" ,
Ya Allah janganlah Engkau lupakan aku dalam ingatan Mu, jangan Engkau jadikan untukku
pemimpin selain dari Mu dan jangan Engkau elakkan aku dari muslihat Mu serta jangan
Engkau dedahkan dariku, perlindungan Mu, dan jangan biarkan aku putus asa dari
rahmat Mu janganlah jauhkan aku dari penjagaan Mu dan dari sisi Mu, lindungi aku dari
kemurkaan Mu dan kemarahan Mu, jangan jadikan aku berputus harap dari kasih Mu dan
jadilah dari segala kegerunan dan ketakutan, serta kesepian dan keterasingan. Dan
lindungilah aku dan keluargaku dan saudara-saudara ku seluruhnya dari setiap
kemusnahan dan selamatkanlah aku dari setiap bala bencana, dan penyakit, kecelaan dan
kesukaran dan ujian (yang berat) atau (dugaan) dan gempa bumi dan kegetiran, kehinaan
dan kerendahan dan kekurangan dan lapar dan dahaga dan kefakiran, dan kepapaan,
kesempitan dan fitnah serta wabak dan bala, lemas (dalam air), kebakaran, kilat
kecurian, kepanasan dan kesejukan, rompakan, kesesatan, kealpaan dan sesuatu yang
sesat dan benda-benda terbang (yang membawa kejahatan), kegelinciran (dari jalan yang
benar) dan dosa-dosa serta kerunsingan dan kedukaan, (ditelan bumi) dan lemparan
(qazaf), cacat, sakit, uzur, gila, penyakit kusta, sopak, lumpuh dan buasir. Penyakit
beser (kencing tak tus) dan kekurangan dan kerosakan dan malu (skandal) dan kehuduhan
di dua negeri (dunia/akhirat) sesungguhnya Engkau tiada pernah mungkir janji.

(& !" 7).\ X. !" 7l. . 


 o" (& !" I7l.A 6&!" 7.lW @& , o" (& !" 74l." n @& \ !" 7.lW m
" o" (& !" 7 l.W @& G 1 $
I7). k
 )!" I;4!. , " 9
 C 6&!" I74* d& |
 i
 !" 74* C" ˜
 4. @& !" 7l.4_ W" o (& !" I7l.* g" G !" 7l.k
 4U l"o
7l.Y & g !" 7& " €“ o (& !" 7). €-!" 7l.
m" o" (& !" I7). V0 !" 74l.. o (& !" I7l. . 6&!" 7l._5 v
 o" (& !"
.O :, 8& ML 7 K" 4<. 5 & " 9
" )e.@& I7l.W 4 .m
" o (& !"
Ya Allah angkatkanlah aku dan jangan meletakkan aku ke bawah, pertahankanlah aku,
jangan pula Engkau menolakku, berilah aku jangan pula Engkau haramkan aku (dari
pemberian Mu), tambahkan kepadaku, janganlah mengurangkan aku, kasihanilah aku
jangan disiksa diriku, lepaskan aku dari kedukaanku dan bukakan segala kerunsinganku,

16
www.alraufi.blogspot.com

dan musnahkanlah seteruku dan bantulah aku dan jangan Engkau merendahkan aku
(lekehkan). Muliakanlah aku, jangan Engkau malukan aku, dan utamakanlah aku, jangan
hilangkan aku, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu amat berkuasa.

1" $0" !" -!" ,+ *


" )", 4 .0" & " 
% $#
" !" I" /.0 
" Œ
" " 0 6& ]:"!" I" :G. \ &U G" ," 8 6& :"
(€ˆ€) . " q[ !" w. 
&^" Q& :" I" W *" 6&
Wahai (Tuhan) yang paling berkuasa dari segala yang berkuasa, dan wahai (Tuhan) yang
paling cepat menghitung dan solawat (rahmat) Allah berikan atas penghulu kami
Muhammad J dan keluarganya dan diberi kesejahteraan (salam) semuanya, Wahai
(Tuhan) yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. (3 x)

*" & l"/ . t&@& "lo" " 6& *" & a" )"' " \" , 8& !" I9
" V"" e.. l"o", " !" !" I9
" N" , . l"o" " 6& R
" )6& 1 $
.\" W" * |
 v
 o (& 9
" )3. I. " q[ !" w. 
&^" Q& :" Il"o", " !"
Ya Allah sesungguhnya Engkau telah memerintah kami dengan seruan Mu dan Engkau
telah janjikan kami dengan perkenan dari Mu dan kami telah menyeru Mu, seperti yang
telah Engkau perintahkan lalu perkenankanlah seperti yang telah Engkau janjikan wahai
(Tuhan) yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, Sesungguhnya Engkau tidak pernah
Mungkir Janji.

‡ ' ' .


" g t&. 7 * 4* V"@& Ia" . 
[ o"!" 9
" U @ ' V".  @ R
 " K" !" I= j"  7 D
" G ,8& " 1 $
1" W ).!" &' *" 1" W ). IO :, " ? "" q[ .!" O :, 8& M% i
" o" " & " 9
" )e.@& IC" &#
 6&!" ".'" #
 6&!" " 4 5
R
 " 8& " :" I ' S 8& :" S7g" :" I74l." @ . #
 @& l 7.)G 4_ 
" o!" 4= K"  7 D
" G ,8& " !" I k
 l
 " :" I ).Q e.. $(3. H
. G FE & " n" U& o" P 6& ME ]*" 9

[ * : " :" I‡ . t&. H
 G FE !" D
 !" *" 
 &3.!" ML 7 K" 4<. 5 D
 ' Z5 & " ‡ , ". ;_$ P& "/
 @& IP5 ' Z5 "@& 5 & w& ' U5 :" P 6& ‰ˆ K" \" G" 6& Q& 3. ‡  6&
.P& ' W " o
Ya Allah, apa yang telah Engkau takdirkan bagiku daripada kebaikan, dan apa yang telah
aku syariatkan di dalamnya dengan taufik dan kemudahan Mu, maka sempurnakanlah
bagiku dengan sebaik-baik rupa semuanya, sebetul-betulnya, dan sesuci-sucinya,
sesungguhnya Kamu amat berkuasa ke atas apa yang Engkau kehendaki, amat layak
untuk memperkenankan sesuatu, sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik Pembantu. Dan apa
saja keburukan yang telah Engkau takdirkan ke atasku serta Engkau beri ingatan
kepadaku daripadanya, maka jauhkanlah daripadaku, wahai Tuhan yang Maha Hidup dan
Maha Berdiri, wahai yang menyempurnakan langit dan bumi melalui perintahnya, wahai
yang menahan langit daripada jatuh ke atas bumi kecuali dengan izinNya, wahai yang
apabila menghendaki sesuatu urusan, Dia akan berkata 'Jadi' maka jadilah ia. Maha suci
Tuhan yang berada ditanganNya kerajaan setiap sesuatu dan kepadaNya dikembalikan
sesuatu.

17
www.alraufi.blogspot.com

I. . c& (& !" = W 


& . . ' S U& 47. 
" IG. /^
" . :"W I4;
. '. U& . C &U IG. \ &U 
[ P& 
" / 0
(ˆ€€) I5™ f V"0 6& 9
" V*" g " .
Maha suci Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Mengalahkan, yang Maha Kuat, Maha
Mulia, Maha Gagah, Maha Hidup, Maha Berdiri tanpa pembantu, tanpa penolong, dengan
rahmat Mu aku meminta tolong,

.P5 
& Z SV 9
" & " !" 74l. , ^
" _& C" !" ?5 "" q[ 9
" l !" M% "S, _& C" 1 $
Wahai Tuhan perkenankanlah (terima) doa dan usaha ku ini, kepada Mu lah penyerahan
ini.

(ˆ€€) I.1 Y W" 47. W" 


[ . $(3. }& '85 (& !" w& ' g" (& !"
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung (3 kali).

 .
"# 6&!" -!" ,+ *
" "), 4 .0" & " 
% $#
" !" Irl "!" rC c& !" Irj -!" (ˆ !6& 
[ , * 
" !"
1" W ).!" 
% l"/
 g" !" I. :4, . ' :" &3. r,"6& r*N\" r €6& r {& r* 
 o" 1" $0" !" I" :. C $A " /.4 .$A
4
. G" 
[ [ , * 
" !" I"  0" * &" O 
& 0" !" IP& ' 5 k
 :" *" } W 4
. G" 9
" 4.G" P& "/ 0 I<5  '" 
 W" 0 !" " \" ," " >
= & )"!" ?+ 
" * & 4<. 5 7@ I - & " !" ,+ *
" )", 4 .0" & " 
% $#
" !" I" * &"W
.
[ 1 

Pujian-pujian bagi Allah di permulaan dan di akhir, zahir dan batin, serta solawat dan
salam ke atas penghulu kami Muhamad J, dan ke atas keluarganya, sahabatnya yang
mulia dan suci, serta keselamatan yang banyak, mulia dan abadi hingga ke hari kiamat,
cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik wakil. Maha Suci Tuhan mu, Tuhan yang Maha
Mulia dengan sifat-sifatnya, serta solawat ke atas utusan-utusanNya (rasul) dan pujian-
pujian ke atas Tuhan semesta alam. Solawat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad J
dan ke atas keluarganya dalam setiap kelipan mata dan hembusan nafas makhluk
sebanyak bilangan apa yang diliputi oleh ilmu Allah. Amin..............

--------------------------------------------------------------------------------------

Sumber :
http://www.bicarasufi.com/bscweb/asas/hizib1.html

18