Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP

Tarikh : 1 September 2017


Masa : 8.40 pagi 9.40 pagi
Tahun : 4 Budiman
Bilangan murid : 30 orang
Matapelajaran : Kemahiran Hidup
Tajuk : 6.0 Sains Rumah Tangga
Standard Kandungan : 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

Standard Pembelajaran : 6.1.4 Mengenalpasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan silang
pangkah, sembat, jelujur kasar dan jelujur halus

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan.
2. Menyatakan kegunaan alatan dan bahan jahitan.
3. Menyatakan jenis mata jahitan tangan.
4. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan.

Aktiviti Pembelajaran : 1. Murid berbincang dengan guru tentang jenis alatan dan bahan
jahitan yang biasa digunakan.
2. Murid diterangkan oleh guru mengenai kegunaan alatan dan bahan jahitan.
3. Murid diterangkan oleh guru tentang mata jahitan asas serta kegunaannya.

Elemen merentas kurikulum : 1. Keusahawanan : (EK3) berjaya menjalankan tugasan


mengikut perancangan
2. Kreativiti dan inovasi boleh menjana idea
3. Nilai murni Mensyukuri dan mengagungi nikmat tuhan, saling menyayangi, bekerjasama,
bertanggungjawab

: 1. Murid membuat amali jahitan mata jahitan melalui papan Eksplorasi Jahitan yang
disediakan oleh guru
2. Murid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerja yang diedarkan oleh guru.
3. Murid menyatakan kegunaan mata jahitan tangan yang dipelajari.

Pengetahuan sedia ada , :


1. Murid mempunyai pengetahuan asas berkenaan jahitan.
2. Murid mengenal beberapa alatan dan bahan jahitan.
Elemen-elemen Bestari:

Strategi Pembelajaran : Berpusatkan murid, berpusatkan guru, berpusatkan bahan

Teknik pengajaran : Penyoalan, Perbincangan, Demonstrasi, Simulasi, Koperatif

Bahan bantu mengajar : Power Point, klip video, latihan amali, laman web

Alat bantu mengajar : LCD, komputer

Fasa dan Isi Kandungan dan cadangan Cadangan komunikasi Catatan


masa aktiviti
Set Induksi 1. Pengenalan Strategi
Pembelajaran:
(5 Minit) a. Murid diuji sejauh mana i. Adakah kamu tahu tentang Berpusatkan guru.
pengetahuan mereka tentang jahitan?
alatan dan bahan jahitan. Teknik pengajaran :
ii. Apakah yang digunakan untuk Penyoalan
menjahit?
ABM : Laptop, LCD

b. Guru bertanyakan tentang i. Semasa kamu berlari ketika BBM : Slide power
pengalaman murid sama ada bermain di padang, tiba-tiba kamu point
mereka mempunyai pengalaman terjatuh kerana tersepak batu.
baju terkoyak dan bagaimana ia Apakah yang terjadi kepada pakaian Nilai : Kasih sayang
dibaiki. kamu?

ii. Apakah yang dilakukan terhadap


pakaian tersebut?

c. Guru mengaitkan jawapan murid i. Oleh itu, kamu perlu sentiasa


dengan unsur keselamatan dan menjaga keselamatan diri dan
kasih sayang. sayangi harta benda termasuklah
pakaian kamu.
Fasa dan Isi Kandungan dan cadangan Cadangan komunikasi Catatan
masa aktiviti
d. Memberi pendedahan kepada
murid mengenai tajuk jahitan.

Langkah 1 2. Penerangan alatan dan bahan Strategi


jahitan serta kegunaannya. pembelajaran :
(15 Minit) Berpusatkan murid
a. Guru menayangkan tayangan i. Sebutkan nama setiap alatan dan
berkenaan alatan dan bahan bahan jahitan tersebut. Teknik pengajaran :
jahitan. Penyoalan,
Simulasi, Koperatif

b. Murid dibahagikan kepada 10 i. Bentuk sebuah kumpulan yang ABM : Laptop, LCD
kumpulan kecil dan diminta mengandungi 3 orang ahli.
melukis dan menamakan hanya BBM : Slide power
satu alatan jahitan pada kertas A4 ii. Setiap kumpulan perlu lukis satu point
kosong. alatan atau bahan jahitan.
Nilai :
iii. Namakan alatan atau bahan Bekerjasama,
jahitan yang kamu lukis. bertolak ansur,

EMK : Kreativiti dan


c. Setiap kumpulan i. Apakah kegunaan alatan ini? inovasi
membentangkan hasil lukisan dan Keusahawanan :
murid bersoal jawab tentang (EK3) berjaya
kegunaan setiap peralatan yang menjalankan
dibincangkan. tugasan mengikut
perancangan

Langkah 2 3. Memperkenalkan mata jahitan Strategi


(25 Minit) asas pembelajaran :
a. Guru membuat demonstrasi i. Jenis-jenis mata jahitan yang akan Berpusatkan guru
Fasa dan Isi Kandungan dan cadangan Cadangan komunikasi Catatan
masa aktiviti
cara menjahit mata jahitan melalui dipelajari ialah: Berpusatkan murid
tayangan power point dan - Jahitan jelujur kasar
penggunaan buku jahitan. - Jahitan jelujur halus Teknik
- Jahitan jelujur kasar - Jahitan silang pangkah pembelajaran :
-Jahitan sembat Demonstrasi
Simulasi
Koperatif

ABM : Laptop, LCD

BBM : Slide power


- Jahitan jelujur halus point

Nilai :
Bekerjasama,
bertolak ansur,
bertanggungjawab

- Jahitan silang pangkah EMK : Kreativiti dan


inovasi
Keusahawanan :
(EK3) berjaya
menjalankan
tugasan mengikut
perancangan

-Jahitan sembat
Fasa dan Isi Kandungan dan cadangan Cadangan komunikasi Catatan
masa aktiviti

b. Murid menjalankan Eksplorasi


Jahitan.

i. Murid diberi sekeping papan i. Wakil setiap kumpulan diminta


Eksplorasi Jahitan yang mengambil papan Eksplorasi
mengandungi peta harta karun. Jahitan yang mengandungi peta
harta karun.

ii. Setiap hentian memerlukan ii. Terdapat 4 hentian dalam peta


murid menjalankan aktiviti menjahit harta karun. Lengkapkan setiap
mata jahitan tertentu. tugasan.Jalankan aktiviti menjahit
mata jahitan mengikut arahan di
belakang papan Eksplorasi Jahitan

Langkah 3 4. Penerangan kegunaan jahitan Strategi


(10 Minit) asas. pembelajaran :
a. Guru menerangkan kegunaan i. Sebutkan jenis-jenis mata jahitan Berpusatkan guru
mata jahitan asas untuk membaiki yang dipelajari.
pakaian melalui tayangan power Teknik
point. ii. Apakah kegunaan jahitan jelujur pembelajaran :
i. Jahitan jelujur kasar kasar, jahitan jelujur halus, jahitan Perbincangan
- jahitan sementara silang pangkah dan jahitan sembat? Penyoalan
- untuk menetapkan 2 atau lebih
lapisan fabrik ABM : Laptop, LCD

ii. Jahitan jelujur halus BBM : Slide power


- untuk menetapkan 2 atau lebih point
lapisan fabrik
- sebagai jahitan hiasan Nilai : Hormat-
menghormati
Bertolak ansur
Fasa dan Isi Kandungan dan cadangan Cadangan komunikasi Catatan
masa aktiviti

iii. Jahitan silang pangkah EMK : Kreativiti dan


- jahitan pengemas untuk inovasi
menetapkan kelepet, lipatan atau
mengemas tepi kain.

iv. Jahitan sembat


-untuk kekalkan lipatan atau
kelepet
Penutup 5. Rumusan isi pelajaran. Strategi
(5 Minit) pembelajaran :
a. Murid disoal secara rawak i. Apakah 3 jenis alatan dan bahan Berpusatkan guru
tentang 3 jenis alatan dan bahan jahitan yang kamu pelajari? Berpusatkan bahan
jahitan serta satu kegunaannya
setiap satu alatan. ii. Nyatakan kegunaan bagi alatan BBM : Lembaran
dan bahan jahitan yang telah kerja
dinyatakan. Modul Pengajaran
RBT Tahun 4
b. Murid disoal secara rawak i. Apakah 2 jenis mata jahitan asas
tentang 2 jenis mata jahitan asas yang telah kami pelajari?
serta satu kegunaannya setiap
satu. ii. Nyatakan kegunaan bagi mata
jahitan yang telah dinyatakan.

c. Murid diberi lembaran kerja i. Lengkapkan lembaran


untuk pengukuhan. kerja yang diperoleh