Anda di halaman 1dari 80

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 2
Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2016
Terbitan 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................... vii

Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan................................................................................................................. viii

Kata Pengantar......................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan............................................................................................................................................................ 1

Matlamat................................................................................................................................................................... 2

Objektif...................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.................................................................................................. 2

Fokus ....................................................................................................................................................................... 4

Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 20

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 21

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.................................................................................................................... 23

Elemen Merentas Kurikulum..................................................................................................................................... 28

Pentaksiran Sekolah................................................................................................................................................. 31

Organisasi Kandungan............................................................................................................................................. 35

iii
Inkuiri Dalam Sains

Kemahiran Saintifik................................................................................................................................................ 37

Peraturan Bilik Sains............................................................................................................................................. 44

Sains Hayat

Manusia................................................................................................................................................................. 46

Haiwan................................................................................................................................................................... 48

Tumbuhan............................................................................................................................................................. 50

Sains Fizikal

Terang dan Gelap.................................................................................................................................................. 52

Elektrik.................................................................................................................................................................. 54

Sains Bahan

Campuran............................................................................................................................................................. 56

Bumi dan Angkasa

Bumi...................................................................................................................................................................... 58

Teknologi dan Kehidupan Lestari

Teknologi............................................................................................................................................................... 60

Panel Penggubal...................................................................................................................................................... 63

Penghargaan............................................................................................................................................................ 65

iv
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97.]

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains


di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Pengarah
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSR SAINS TAHUN 2

PENDAHULUAN keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan


sebenar. Mata pelajaran sains di peringkat menengah juga
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains direka bentuk menyediakan peluang bagi murid yang cenderung kepada bidang
untuk mengembangkan literasi sains dengan memberi sains untuk menyambung pengajian dalam bidang Science,
pengetahuan asas sains kepada murid agar menjadi celik sains Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di peringkat
iaitu memahami konsep sains asas yang berlaku di sekeliling dan tertiari.
mampu mengikuti sains di peringkat menengah.
Penandaarasan kurikulum sains telah dibuat dengan negara
Kurikulum sains sekolah rendah berhasrat untuk menghasilkan yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa bagi
insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani memastikan kurikulum sains relevan dan setanding dengan
yang sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, negara lain di dunia.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains
digubal dengan mengintegrasikan Kemahiran Abad Ke-21 untuk Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju,
membolehkan murid berupaya bersaing di peringkat global. perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya
cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat memanfaatkan
Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diterapkan dalam teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada
kurikulum sains sekolah rendah membawa kepada pembelajaran pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan.
yang bermakna kepada murid dengan mengambil kira kesesuaian Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara
tahap kognitif dan persekitaran mereka. Justeru, minat terhadap kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya
sains dapat dipupuk bermula di peringkat awal persekolahan. sains dan teknologi.

Mata pelajaran sains peringkat menengah direka bentuk untuk


menghasilkan murid yang mempunyai literasi sains, inovatif dan
berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat

1
KSSR SAINS TAHUN 2

MATLAMAT KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
Sains digubal untuk menanam minat dan mengembangkan Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
serta sikap saintifik dan nilai murni. menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
OBJEKTIF membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
KSSR Sains bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
berikut: digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Sains Sekolah Rendah
digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.
1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin
tahu tentang dunia di sekeliling mereka.
2. Mengaplikasi kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif.
3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep sains.
4. Mengaplikasi pengetahuan secara kritis, kreatif dan analitis
bagi membuat keputusan, menghasilkan inovasi serta
menyelesaikan masalah.
5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
6. Memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar.

2
KSSR SAINS TAHUN 2

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR SAINS TAHUN 2

FOKUS

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah berfokus kepada


pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik dan
kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang
diterapkan melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains
iaitu inkuiri. Kurikulum Sains juga berhasrat untuk menyediakan
murid yang akan menghadapi era pembangunan teknologi yang
pesat dan pelbagai cabaran abad ke-21. Golongan murid yang
melalui kurikulum ini bakal menjadi sumber tenaga manusia
dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang
kepada pembangunan negara.

KSSR Sains dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu


pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran Fikrah Sains

kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran


masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan. Fikrah sains merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk
dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid
yang berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami
idea sains dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa
saintifik. Justeru, murid juga boleh menilai serta mengaplikasikan

4
KSSR SAINS TAHUN 2

pengetahuan dan kemahiran saintifik secara bertanggungjawab Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap saintifik dan nilai melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan
murni. Fikrah sains juga berhasrat menghasilkan individu yang kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
kreatif dan kritis untuk memenuhi keperluan abad ke-21 di mana matlamat akhir kepada proses berfikir.
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang
mampu berfikir secara kritis dan kreatif, menjana idea dan Kemahiran Berfikir Kritis

menyelesaikan masalah.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu

Pembelajaran Berfikrah idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Pembelajaran berfikrah dicapai apabila murid dilibatkan secara Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis

aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses adalah seperti Jadual 1.

ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat


mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis

mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan KEMAHIRAN


PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS
membuat keputusan. Justeru, kemahiran berfikir diterapkan
kepada murid secara tidak langsung. Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
objek.
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
pemikiran kreatif. Murid yang berfikir secara kritis akan sentiasa
Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
Murid yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya imaginasi kualiti dan unsur sesuatu objek atau
yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang asli dan boleh peristiwa.

membuat inovasi kepada idea dan produk yang sedia ada.

5
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS BERFIKIR KRITIS

Mengumpulkan dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
mengelaskan atau fenomena kepada kumpulan masing- menggunakan pengetahuan, pengalaman,
masing berdasarkan kriteria tertentu kemahiran, dan nilai serta memberi
seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini justifikasi.
adalah berdasarkan ciri atau sifat
sepunya.
Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut sesuatu hipotesis.
tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri
atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk
atau bilangan. Kemahiran Berfikir Kreatif

Menyusun mengikut Menyusun objek atau maklumat mengikut Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
keutamaan tertib berdasarkan kepentingan atau
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
keutamaan.
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan kemahiran berfikir kreatif adalah seperti Jadual 2.
lebih mendalam berkenaan serta hubung
kait antara bahagian. Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif
KEMAHIRAN
Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF
Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
sesuatu. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan
sesuatu perkara.

6
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF BERFIKIR KREATIF

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
keadaan atau peristiwa untuk mencari untuk menghasilkan satu gambaran
sesuatu struktur atau corak hubungan. menyeluruh dalam bentuk seperti
pernyataan, lukisan dan artifak.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan


pengalaman lalu untuk membuat Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
kesimpulan dan menerangkan sesuatu tentang hubungan antara pemboleh ubah
peristiwa. yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
yang bergerak balas untuk menerangkan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
Pernyataan ini boleh diuji untuk
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
membuktikan kesahihannya.
pengalaman yang lalu atau data yang
boleh dipercayai.
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu
konsep yang kompleks atau abstrak
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
secara mengaitkan konsep itu dengan
sesuatu perkara untuk keseluruhan
konsep yang mudah atau maujud yang
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
mempunyai ciri yang serupa.
atas sampel atau beberapa maklumat
daripada kumpulan itu.
Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau membayangkan
sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi
mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau
masalah secara terancang.
gagasan dalam minda atau fikiran.

7
KSSR SAINS TAHUN 2

Strategi Berfikir Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran
menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk
berfokus untuk menyelesaikan masalah. Penerangan tentang membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama.
setiap strategi berfikir adalah seperti Jadual 3. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi
berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan
Jadual 3: Strategi Berfikir membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 3
STRATEGI memberi gambaran keseluruhan tentang Kemahiran Berfikir dan
PENERANGAN
BERFIKIR Strategi Berfikir (KBSB).

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina


pengertian, konsep atau model
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung kait.

Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang


terbaik daripada beberapa alternatif
berdasarkan kriteria tertentu bagi
mencapai matlamat yang ditetapkan

Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara


masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti
atau mencabar ataupun kesulitan yang
tidak dijangkakan.

8
KSSR SAINS TAHUN 2

Kemahiran Berfikir Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui


pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui
peringkat berikut :
Kritis Kreatif
1. KBSB diperkenalkan;
Mencirikan Menjana idea
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru;
Membandingkan Menghubungkait
& membezakan Membuat inferens 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru;
Mengumpulkan & Meramalkan 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
mengelaskan Membuat dengan bimbingan guru; dan
Membuat urutan hipotesis
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
Menyusun Menaakul Mensintesiskan
mengikut Mengitlakkan untuk mencapai tugasan berfikir.
keutamaan Membuat
Menganalisis gambaran mental Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
Mengesan Menganalogikan
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir
kecondongan Mereka cipta
Menilai dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Membuat yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun
kesimpulan
1999.

Strategi Berfikir Kemahiran Saintifik

Mengkonsepsikan
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.
Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan dalam
proses inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik
merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang
Rajah 3 : Model KBSB dalam Sains

9
KSSR SAINS TAHUN 2

aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen KEMAHIRAN


PENERANGAN
dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses PROSES SAINS

sains dan kemahiran manipulatif. Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan objek


atau fenomena berdasarkan persamaan
Kemahiran Proses Sains dan perbezaan.

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif


Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan
menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental pemerhatian lebih jitu.
yang menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid
pengalaman lalu untuk membuat
untuk berfikir secara berkesan. Penerangan tentang setiap kesimpulan dan menerangkan sesuatu
kemahiran proses sains adalah seperti Jadual 4. peristiwa.

Jadual 4: Kemahiran Proses Sains Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu


peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
KEMAHIRAN
PENERANGAN pengalaman yang lalu atau data yang
PROSES SAINS
boleh dipercayai.
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik
untuk mengumpulkan maklumat tentang seperti jadual, graf, rajah atau model untuk
objek dan fenomena. menerangkan tindakan, objek atau
peristiwa.

10
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter Membuat Membuat sesuatu penyataan umum


perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah, hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim. yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
yang bergerak balas untuk menerangkan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang
Pernyataan ini boleh diuji untuk
objek, peristiwa atau pola daripada data
membuktikan kesahihannya.
yang dikumpulkan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk


Mendefinasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan
secara operasi dengan menyatakan perkara yang
data, mentafsirkan data sehingga
dilakukan dan diperhatikan.
mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah


pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak Kemahiran Manipulatif
balas dan pemboleh ubah yang
dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk
memerhatikan hubungannya dengan penyiasatan sains yang membolehkan murid:
pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada
masa yang sama pemboleh ubah yang lain Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan
dimalarkan. bahan dengan betul;
Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;
Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan
tepat;

11
KSSR SAINS TAHUN 2

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul; KEMAHIRAN


KEMAHIRAN BERFIKIR
dan PROSES SAINS

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan Mengukur dan
Menghubungkaitkan
menggunakan
selamat. Membandingkan dan membezakan
nombor

Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Membuat inferens Menghubungkaitkan
Berfikir Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga Membuat inferens

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir


Meramalkan Menghubungkaitkan
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah Membuat gambaran mental
seperti Jadual 5.
Menggunakan Membuat urutan
perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan
Jadual 5: Perkaitan Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran dan masa
Berfikir
KEMAHIRAN Mentafsir data Membandingkan dan membezakan
KEMAHIRAN BERFIKIR
PROSES SAINS Menganalisis
Mengesan kecondongan
Memerhatikan Mencirikan Membuat kesimpulan
Membandingkan dan membezakan Mengitlakkan
Menghubungkaitkan Menilai

Mengelaskan Mencirikan Mendefinisi secara Menghubungkaitkan


Membandingkan dan membezakan operasi Menganalogikan
Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat gambaran mental
Menganalisis

12
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan


KEMAHIRAN BERFIKIR
PROSES SAINS pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan
Mengawal Mencirikan sikap saintifik.
pemboleh ubah Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan
Menganalisis Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksplisit telah mencakupi
kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
Membuat hipotesis Mencirikan
langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan berfikir aras tinggi murid.
Menjana idea
Membuat hipotesis
Standard Kemahiran Proses Sains
Meramalkan
Mensintesiskan
Standard kemahiran proses sains bagi setiap tahap persekolahan
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
merupakan cadangan umum yang mesti dicapai oleh murid.
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
Setiap pernyataan merujuk kepada standard minimum yang perlu
dikuasai mengikut tahap persekolahan dan tahap perkembangan
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran operasi kognitif murid. Kemahiran proses sains di peringkat
Berfikir dan Kemahiran Saintifik sekolah rendah dinyatakan secara eksplisit sebagai standard
pembelajaran yang mesti dikuasai sebagai asas sebelum
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang melanjutkan pengajian di peringkat menengah. Standard Prestasi
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam bagi kemahiran proses sains di sekolah rendah dinyatakan
kurikulum ini, standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis dengan lebih terperinci bagi memudahkan guru menentukan
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan perkembangan penguasaan kemahiran tersebut. Cadangan
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran standard proses sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.

13
KSSR SAINS TAHUN 2

Jadual 6: Standard Kemahiran Proses Sains


KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

1 Memerhati Menggunakan anggota Menggunakan semua Membuat pemerhatian Membuat pemerhatian


dan semua deria yang deria yang terlibat untuk kualitatif dan kuantitatif kualitatif dan kuantitatif
terlibat untuk membuat membuat pemerhatian yang tepat dan relevan untuk membuat
pemerhatian tentang secara kualitatif dengan untuk mengenal pasti generalisasi
fenomena atau alat yang sesuai bagi pola atau urutan ke atas berdasarkan pola atau
perubahan yang berlaku. menerangkan fenomena objek atau fenomena. urutan ke atas objek
atau perubahan yang atau fenomena.
berlaku. Mahir menggunakan
peralatan kompleks dan Mengemukakan dapatan
sesuai untuk membuat hasil pemerhatian
pemerhatian. lanjutan ke atas objek
atau fenomena secara
analitis dan spesifik.

2 Mengelas Mengumpulkan/ Membandingkan/ Membandingkan/ Mengenal pasti ciri yang


mengasingkan evidens/ mengenal pasti mengenal pasti digunakan untuk
data/ objek/ fenomena persamaan dan persamaan dan mengasing, mengumpul,
berdasarkan ciri-ciri yang perbezaan berdasarkan perbezaan untuk memilih dan menjelaskan
diperhatikan. kategori yang diberi menentukan kriteria dengan lebih terperinci
berdasarkan ciri sepunya. pemilihan kategori bagi tentang objek atau
evidens/ data/ objek/ fenomena yang dikaji.
fenomena yang dikaji.

14
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

3 Mengukur dan Mengukur dengan Mengukur dengan Mengukur dengan Menunjuk cara untuk
menggunakan menggunakan alat dan menggunakan alat dan menggunakan alat,unit mengukur dengan
nombor unit piawai yang betul. unit piawai dengan teknik piawai, teknik serta menggunakan alat dan
yang betul. merekod secara betul
unit piawai dengan
sistematik dan lengkap.
teknik yang betul serta
Menukarkan unit kuantiti merekod dalam jadual
asas dengan betul secara sistematik dan
lengkap.
Menggunakan unit
terbitan yang betul. Menggunakan unit
terbitan yang lebih
kompleks dengan betul.

4 Membuat Menyatakan satu Membuat kesimpulan awal Membuat lebih dari satu Menjana pelbagai
inferens penerangan yang yang munasabah bagi kesimpulan awal yang kemungkinan bagi
munasabah bagi satu satu pemerhatian dengan munasabah bagi satu menjelaskan situasi
pemerhatian. menggunakan maklumat peristiwa atau pemerhatian yang kompleks.
yang diperoleh. dengan menggunakan
maklumat yang diperoleh. Menjelaskan hubungkait
atau pola antara
pembolehubah yang
diperhatikan dengan
ukuran yang dibuat
untuk sesuatu
penyiasatan.

15
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

5 Meramal Memerihalkan satu Membuat satu jangkaan Murid boleh membuat Murid boleh membuat
kemungkinan bagi satu yang munasabah tentang analisis trend/ aliran/ analisis trend/ aliran/
peristiwa atau data. suatu peristiwa perkembangan yang mudah perkembangan yang
berdasarkan pemerhatian, berdasarkan data yang mudah berdasarkan data
pengalaman lalu atau diperoleh untuk yang diperoleh untuk
data. meramalkan keadaan masa meramalkan keadaan
depan objek atau masa depan sesuatu
fenomena. objek atau fenomena.

Ramalan yang dibuat


boleh diuji.

6 Berkomunikasi Merekod maklumat atau Merekod maklumat atau Berupaya Berupaya


idea dalam sebarang idea dalam bentuk yang mempersembahkan hasil mempersembahkan hasil
bentuk. sesuai dan eksperimen atau data eksperimen atau data
mempersembahkan pemerhatian dalam pemerhatian dalam
maklumat atau idea pelbagai bentuk seperti pelbagai bentuk
tersebut secara sistematik. grafik mudah, gambar atau menggunakan grafik
jadual. gambar atau jadual yang
lebih kompleks untuk
menunjukkan hubungan
antara pola yang
berkaitan.

16
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

7 Menggunakan Menyusun kejadian suatu Menyusun kejadian suatu Menggunakan,


perhubungan fenomena atau peristiwa fenomena atau peristiwa menganalisa dan
ruang dan masa mengikut kronologi mengikut kronologi menginterpretasi nombor
berdasarkan masa. berdasarkan masa. dan hubungan numerik
dengan cekap semasa
Menginterpretasi dan menyelesaikan masalah
menerangkan maksud bagi dan menjalankan
hubungan matematik. penyiasatan.

8 Mentafsir data Memilih idea yang releven Memberi penerangan secara Menganalisa data dan
tentang objek, peristiwa rasional dengan membuat mencadangkan
atau pola yang terdapat intrapolasi atau ekstrapolasi penambahbaikan.
pada data untuk membuat daripada data yang
satu penerangan. dikumpulkan. Mengesan dan
menjelaskan anomali
dalam set data yang
diperoleh.

9 Mendefinisi Memerihalkan satu Memerihalkan satu tafsiran Menjelaskan tafsiran yang


secara operasi tafsiran tentang apa yang yang paling sesuai tentang dibuat tentang pemilihan
dilakukan dan diperhatikan suatu konsep dengan peralatan atau kaedah
bagi satu situasi mengikut menyatakan apa yang tentang apa yang
aspek yang ditentukan. dilakukan dan diperhatikan diperhatikan.
bagi satu situasi.

17
KSSR SAINS TAHUN 2

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

10 Mengawal Menentukan pemboleh Menentukan semua jenis Menukarkan pemboleh


pembolehubah ubah bergerak balas dan pembolehbah iaitu ubah yang dimalarkan
dimalarkan setelah pembolehubah bergerak kepada pemboleh ubah
pemboleh ubah balas, pembolehubah dimanipulasi dan
dimanipulasi ditentukan dimanipulasi dan menyatakan pemboleh
dalam suatu penyiasatan. pembolehubah yang ubah bergerak balas yang
dimalarkan. baharu.

11 Membuat Membuat suatu Membuat suatu perhubungan Menerangkan satu hasil


hipotesis pernyataan umum yang antara pemboleh ubah penyiasatan yang dijangka
boleh diuji tentang dimanipulasi dan pemboleh daripada penyiasatan
hubungan antara ubah bergerak balas bagi saintifik yang direka.
pemboleh ubah dalam membuat hipotesis yang
suatu penyiasatan. boleh diuji.

12 Mengeksperimen Menjalankan eksperimen, Menjalankan eksperimen, Mencetuskan persoalan


mengumpul data, membina hipotesis, mereka baru dan merancang satu
mentafsir data serta kaedah dan menentukan alat eksperimen untuk menguji
membuat rumusan untuk radas yang sesuai, hipotesis baru daripada
membuktikan hipotesis mengumpul data, membuat persoalan yang
dan membuat laporan. analisa, membuat dicetuskan.
kesimpulan dan menulis
laporan.

18
KSSR SAINS TAHUN 2

Sikap Saintifik dan Nilai Murni Yakin dan berdikari;

Pengurusan masa yang baik;


Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk
adalah seperti berikut: Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling; Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data; Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
Rajin dan tabah; untuk memahami alam;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
serta terhadap alam sekitar; dan sihat; dan
Berfikiran kritikal dan analitis; Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
Luwes dan berfikiran terbuka;
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
Baik hati dan penyayang;
mengikut peringkat berikut:
Bersifat objektif;
Menyedari dan memahami kepentingan serta keperluan
Beretika dan bersistematik; sikap saintifik dan nilai murni;
Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni; dan
Bekerjasama;
Menghayati serta mengamalkan sikap saintifik dan nilai
Adil dan saksama;
murni.
Berani mencuba.

Berfikir secara rasional; Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk


mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni

19
KSSR SAINS TAHUN 2

semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil


PROFIL MURID PENERANGAN
pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran. Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi.
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
yang beretika. Mereka berfikir tentang
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 pembelajaran dan diri mereka sebagai
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7
individu dan masyarakat lain. Mereka
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
dan SP dalam kurikulum Sains menyumbang kepada bidang pembelajaran yang baru.
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
Kerja Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
dan harmoni dengan orang lain. Mereka
Jadual 7: Profil Murid
mengalas tanggungjawab bersama serta
PROFIL MURID PENERANGAN menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
kesukaran, mengatasi cabaran dengan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
pasukan yang lebih baik.
empati.

20
KSSR SAINS TAHUN 2

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran perasaan orang lain. Mereka komited untuk
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri berkhidmat kepada masyarakat dan
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat memastikan kelestarian alam sekitar.
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sepanjang hayat secara berterusan.
sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,


adil dan menghormati maruah individu,
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
kumpulan dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran
membentuk pemahaman yang luas dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
pengetahuan dengan cekap dan berkesan Jadual 8.
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika/ undang-
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

21
KSSR SAINS TAHUN 2

Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
TAHAP sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
PENERANGAN
PEMIKIRAN pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan yang munasabah.


nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai

Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
kecil untuk memahami dengan lebih tidak mengikut kelaziman.
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi berfokus untuk menyelesaikan masalah.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti


Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan menaakul, dan strategi berfikir.

22
KSSR SAINS TAHUN 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN penyiasatan dan eksperimen bagi menjana pemikiran secara
kritis, kreatif dan inovatif di samping menggunakan teknologi
Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum sebagai wahana dalam mencapai Standard Pembelajaran
sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran tersebut dengan lebih berkesan. PdP yang berpusatkan m ur i d
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan memerlukan murid dilibatkan secara aktif dalam PdP yang
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan
minda seseorang murid ke tahap yang optimum. kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik untuk
mengukuhkan kefahaman mereka.
Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan
pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran Soalan atau masalah yang beraras tinggi dikemukakan kepada
kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan
dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan daya kreatif dan kritis mereka.
pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.
Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi Kurikulum sains dapat memupuk dan mengukuhkan unsur
berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. patriotisme dalam kalangan murid. Sebagai contoh, dalam tajuk
pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem, murid akan belajar
PdP dirancang secara holistik dan menggunakan pelbagai mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai
strategi bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan
dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan meningkatkan kecintaan kepada negara.
pembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gaya
pembelajaran murid. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pendekatan Inkuiri
Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam suatu kelompok yang
berkenaan sebelum merancang aktiviti PdP. Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran
Guru digalakkan merancang aktiviti seperti menjalankan melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari

23
KSSR SAINS TAHUN 2

maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. pengalaman serta membuat refleksi.
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan
prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran Kontekstual

Aktiviti seperti eksperimen membolehkan murid menyiasat Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
sesuatu fenomena dan membuat kesimpulan sendiri. Murid dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
dibimbing untuk memahami konsep sains melalui pendekatan secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan
inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.
pengajaran dan pembelajaran.
Pembelajaran Masteri
Konstruktivisme
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu
Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid; diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan
Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri; pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea proses pengajaran dan pembelajaran.
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea
mereka; dan

24
KSSR SAINS TAHUN 2

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
and Mathematics) pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikut

Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM

pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:

penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah;

harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global 2. Membangunkan dan menggunakan model;

seperti dalam Rajah 4. 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan;


4. Menganalisis dan mentafsirkan data;
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran
komputasional;
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk
penyelesaian;
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan
berdasarkan eviden, dan
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi
tentang maklumat tersebut.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat


meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang
kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan
seterusnya mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah
Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan

25
KSSR SAINS TAHUN 2

kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. membentangkan hasil eksperimen mereka.

Penerangan berkaitan penekanan PdP dalam sains adalah


seperti berikut:

Penyiasatan Saintifik/Eksperimen

Kaedah penyiasatan saintifik/eksperimen adalah satu kaedah


yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji
hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip
sains tertentu secara saintifik. Menjalankan penyiasatan
saintifik/eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
saintifik dan kemahiran manipulatif. Penyiasatan
saintifik/eksperimen yang dijalankan hendaklah dilaksanakan
menggunakan pendekatan inkuri. Makmal sains/bilik sains
diperlukan bagi semua penyiasatan saintifik/eksperimen. Secara
umum, langkah yang diikuti secara penyiasatan
saintifik/eksperimen adalah seperti Rajah 5.

Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain


daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang Rajah 5: Langkah Pelaksanaan Penyiasatan
Saintifik/Eksperimen
merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh

26
KSSR SAINS TAHUN 2

Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan Lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna.
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti
yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau
prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau lawatan perlu diadakan.
keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut
dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Pengaplikasian Teknologi

Pembelajaran Berasaskan Projek Teknologi merupakan salah satu alat yang mempunyai potensi
yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains.
Aktiviti yang dijalankan oleh murid untuk mencapai sesuatu tujuan Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer
tertentu berdasarkan pembelajaran kolaboratif. Projek mengambil dan internet, menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains
masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Teknologi memudahkan pengajaran
formal untuk dilengkapkan. Hasil projek seperti laporan, artifak dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.
dan buku skrap perlu dibentangkan. Kerja projek menggalakkan Perisian aplikasi seperti pemproses kata (word processor),
perkembangan kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, perisian persembahan grafik (graphic presentation software) dan
pengurusan masa dan pengaplikasian pengetahuan. hamparan elektronik (electronic spreadsheet) adalah merupakan
contoh perisian yang sesuai untuk menganalisis dan
mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti

27
KSSR SAINS TAHUN 2

data logger dan antara muka berkomputer dalam eksperimen 2. Kelestarian Alam Sekitar
dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
menjadi lebih berkesan. jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
alam.
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan
3. Nilai Murni
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
supaya murid sedar akan kepentingan dan
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
mengamalkannya.
Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
1. Bahasa
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu kehidupan harian.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, 4. Sains dan Teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
dan berkomunikasi secara berkesan. kalangan murid.
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang
lebih cekap dan berkesan.

28
KSSR SAINS TAHUN 2

Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
merangkumi empat perkara iaitu: suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains untuk memastikan pembangunan modal insan yang
dan teknologi); mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
kemahiran manipulatif tertentu); dalam PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan 7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
sebagai rakyat Malaysia. memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
gabungan idea yang ada. dipelajari.

29
KSSR SAINS TAHUN 2

Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid 10 Pendidikan Kewangan


menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti membentuk generasi masa hadapan yang
pembelajaran. berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kewangan secara bertanggungjawab.
kandungan mata pelajaran. Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
9. Kelestarian Global Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
Perpaduan. menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
Elemen Kelestarian Global penting dalam dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu bermakna.
semasa di peringkat tempatan, Negara dan global.
Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

30
KSSR SAINS TAHUN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH instrumen pentaksiran yang sah, boleh dipercayai serta autentik.
Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif seharusnya
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada membantu guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses yang dalam mencapai sesuatu standard kandungan bagi sesuatu mata
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan untuk pelajaran, bukan untuk membandingkan pencapaian seseorang
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid. Proses ini murid dengan murid yang lain. Maklumat yang dikumpul ini juga
berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak formal seharusnya membantu guru mengadaptasi PdP berdasarkan
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan murid. PS keperluan murid mereka.
perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,
autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
PS digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan
pembelajaran murid. pentaksiran yang holistik di samping membantu memperbaiki
kelemahan murid akan membentuk ekosistem pembelajaran yang
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. kondusif dan seimbang.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada Pentaksiran sumatif adalah untuk menilai pembelajaran murid
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. berdasarkan beberapa standard kandungan dalam satu tempoh
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, bagi sesuatu mata pelajaran.
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP.
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru mereka bentuk

31
KSSR SAINS TAHUN 2

Pelbagai bentuk. Pentaksiran pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan


Adil kepada semua murid. pengintegrasian proses kemahiran sains bertujuan melihat sejauh
Mengambil kira pelbagai aras kognitif mana murid memahami standard kandungan tertentu secara
Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan menyeluruh dan holistik. Pelaksanaan pentaksiran bagi
pembelajaran. penguasaan kemahiran proses sains boleh dijalankan sepanjang

Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran yang telah tahun. Oleh itu adalah penting bagi guru menggunakan

dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan

fahami. murid. Hierarki tahap penguasaan murid di bahagikan kepada 6


tahap seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 9.

Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan


dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai Jadual 9: Penyataan Tahap Penguasaan Pengetahuan dan
Kemahiran
rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid dalam TAHAP
TAFSIRAN
menguasai sesuatu Standard Kandungan yang ditetapkan. PENGUASAAN
Standard Prestasi disusun secara hierarki di mana Tahap Mengingat kembali pengetahuan dan
1
Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga kemahiran asas sains.
pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Tahap
penguasaan yang dicapai oleh murid mestilah direkodkan ke Memahami pengetahuan dan kemahiran sains
2
serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
dalam borang pelaporan pentaksiran.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran


Standard Prestasi Sains Sekolah Rendah 3
sains untuk melaksanakan tugasan mudah.

Pentaksiran sekolah bagi Sains dilaksanakan bersandarkan tiga


domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.

32
KSSR SAINS TAHUN 2

TAHAP Jadual 10: Penyataan Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik


TAFSIRAN dan Nilai Murni
PENGUASAAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
4
sains dalam konteks penyelesaian masalah.
1 Minat

Menilai pengetahuan dan kemahiran sains 2 Minat dan bersifat ingin tahu.
dalam konteks penyelesaian masalah dan
5
membuat keputusan untuk melaksanakan
satu tugasan. Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
3
dalam merekod data.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan


kemahiran sains dalam konteks penyelesaian Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
6 masalah dan membuat keputusan atau 4 dalam merekod data, berani mencuba dan
dalam melaksanakan satu tugasan dalam bersistematik.
situasi baru secara kreatif dan inovatif.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam merekod data, berani mencuba,
5
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
Sikap saintifik dan nilai murni juga ditaksir sepanjang tahun bagi
dalam menjalankan tugasan.
memberi peluang kepada murid untuk mencapai Tahap
Penguasaan yang lebih tinggi seterusnya menjadi amalan dan Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
budaya dalam kehidupan. Pentaksiran sikap saintifik dan nilai dalam merekod data, berani mencuba,
murni bagi Sains Sekolah Rendah dibuat dengan merujuk kepada bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
6
dalam menjalankan tugas,
Jadual 10.
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
sekitar dan berhemah tinggi.

33
KSSR SAINS TAHUN 2

Tahap Penguasaan Keseluruhan TAHAP


TAFSIRAN
PENGUASAAN
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
Memahami pengetahuan dan kemahiran sains
satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan. 2 serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut
Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek di samping menunjukkan sifat ingin tahu.
kandungan, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid secara holistik dengan 3 sains untuk melaksanakan tugasan mudah
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara dengan jujur serta merekod data dengan tepat.
berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid 4 sains dalam konteks penyelesaian masalah
secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru secara bersistematik serta berani mencuba.

boleh membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu Menilai pengetahuan dan kemahiran sains
nilai tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan dalam konteks penyelesaian masalah dan
5 membuat keputusan untuk melaksanakan
pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui
satu tugasan secara bekerjasama, rajin dan
perbincangan bersama rakan sejawat dengan merujuk Jadual 11. tabah.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan


Jadual 11: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Sains
kemahiran sains dalam konteks penyelesaian
Sekolah Rendah
masalah dan membuat keputusan atau
TAHAP 6 dalam melaksanakan satu tugasan dalam
TAFSIRAN
PENGUASAAN situasi baru secara kreatif dan inovatif serta
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
Mengingat kembali pengetahuan dan sekitar dan berhemah tinggi
1 kemahiran asas sains serta menunjukkan
minat.

34
KSSR SAINS TAHUN 2

ORGANISASI KANDUNGAN Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini
mengandungi cadangan aktiviti yang bersifat setempat dan nota
KSSR Sains memberi penekanan kepada penguasaan ilmu
sebagai panduan. Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sesuai dengan tahap
selain daripada yang dicadangkan mengikut kreativiti dan
kebolehan murid. Pelaksanaan bagi kurikulum Sains adalah
keperluan untuk mencapai Standard Pembelajaran.
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang.
Waktu minimum yang diperuntukkan bagi sains tahap I adalah 48
KSSR Sains Tahun 1 hingga Tahun 6 disusun mengikut tema
jam setahun. Kurikulum ini mempunyai tiga lajur utama iaitu
bidang pembelajaran iaitu Inkuiri Dalam Sains, Sains Hayat,
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan
Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Angkasa serta Teknologi
Standard Prestasi (SPi). Maksud SK, SP dan SPi adalah seperti
dan Kehidupan Lestari.
dalam Jadual 12.

Jadual 12: Organisasi DSKP Skop kemahiran proses sains bagi Tahap 1 berfokus kepada
STANDARD STANDARD STANDARD enam kemahiran iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI menggunakan nombor, membuat inferens, meramal dan
berkomunikasi. Penerapan kemahiran proses sains boleh
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang dijalankan dengan menggunakan kandungan pengetahuan yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap- terdapat dalam Standard Pembelajaran atau secara bersendiri.
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang Penerapan kemahiran proses sains perlu diulang sepanjang
lakukan dalam suatu pencapaian yang perlu murid
tahun bagi memberi peluang kepada murid meningkatkan dan
tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
persekolahan setiap standard tanda bahawa mengukuhkan penguasaan kemahiran yang dihasratkan.
merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
pengetahuan, telah dikuasai murid
kemahiran dan nilai.

35
KSSR SAINS TAHUN 2

Skop pengetahuan bagi Tahap I adalah seperti dalam Jadual 13.


TEMA SKOP

Jadual 13: Kandungan KSSR Sains Tahap I Bumi dan Angkasa Bentuk muka bumi, tanah, air, udara,
sistem suria
TEMA SKOP

Inkuiri Dalam Sains Kemahiran proses sains, kemahiran Teknologi dan Binaan daripada bongkah bentuk asas,
manipulatif dan peraturan bilik sains Kehidupan Lestari set binaan, takal

Sains Hayat Benda hidup dan benda bukan hidup

Manusia: keperluan asas benda hidup,


deria, pembiakan dan tumbesaran, gigi,
kelas makanan, pencernaan

Haiwan: bahagian tubuh, pembiakan dan


tumbesaran, tabiat pemakanan

Tumbuhan: bahagian tumbuhan,


tumbesaran dan pembiakan

Sains Fizikal Magnet, terang dan gelap, litar elektrik,


pengukuran luas dan isi padu, objek
atau bahan yang lebih tumpat atau
kurang tumpat daripada air

Sains Bahan Keupayaan bahan menyerap air,


campuran, asid dan alkali

36
KSSR SAINS TAHUN 2

INKUIRI DALAM SAINS

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.1 Kemahiran Murid boleh: Menyatakan semua deria yang Cadangan aktiviti:
Proses Sains terlibat untuk membuat
1
1.1.1 Memerhati pemerhatian tentang fenomena Menjalankan aktiviti yang
atau perubahan yang berlaku. boleh membawa kepada
penerapan kemahiran
Memerihalkan penggunaan memerhati seperti:
semua deria yang terlibat untuk
2 membuat pemerhatian tentang (i) Memerhati nyalaan
fenomena atau perubahan yang mentol dalam litar yang
berlaku. dibina.
(ii) Memerhati perubahan
Menggunakan semua deria yang bahan yang
terlibat untuk membuat dimasukkan ke dalam
3
pemerhatian tentang fenomena air.
atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
4
kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang
berlaku.

37
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
5
kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku.

Menggunakan semua deria yang


terlibat dan alat jika perlu untuk
membuat pemerhatian secara
6 kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara
sistematik.

38
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan ciri yang terdapat Cadangan aktiviti:


1
pada objek atau fenomena.
1.1.2 Mengelas Menjalankan aktiviti yang
Memerihalkan ciri objek atau boleh membawa kepada
2 fenomena dengan menyatakan penerapan kemahiran
persamaan dan perbezaan. mengelas seperti:

Mengasing dan mengumpul objek (i) Mengelas haiwan


3 atau fenomena berdasarkan ciri berdasarkan cara
sepunya dan berbeza. pembiakan.
(ii) Mengelas objek
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan kebolehan
atau fenomena berdasarkan ciri menyalakan mentol
4 sepunya dan berbeza serta dalam satu litar.
menyatakan ciri sepunya yang
digunakan.
Mengasing dan mengumpul objek
atau fenomena berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza serta
5 menyatakan ciri sepunya yang
digunakan kemudian boleh
menggunakan ciri lain untuk
mengasing dan mengumpul.

Mengasing dan mengumpul objek


atau fenomena berdasarkan ciri
6 sepunya dan berbeza sehingga
peringkat terakhir dengan
menyatakan ciri yang digunakan.

39
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Memilih peralatan yang sesuai Cadangan aktiviti:


1
bagi mengukur suatu kuantiti.
1.1.3 Mengukur dan Menjalankan aktiviti yang
menggunakan nombor boleh membawa kepada
penerapan kemahiran
Memerihalkan penggunaan mengukur dan menggunakan
2 peralatan dan cara mengukur nombor seperti berikut:
yang sesuai bagi suatu kuantiti.
(i) Merekod perubahan
Mengukur menggunakan alat dan ketinggian pokok
3 unit piawai yang sesuai dengan semasa tumbesaran.
(ii) Mengukur jisim badan
teknik yang betul.
sendiri dan rakan.

Mengukur menggunakan alat dan


unit piawai yang sesuai dengan
4
teknik yang betul serta merekod
dalam jadual.

Membuat justifikasi kesesuaian


alat dan unit piawai yang
5
digunakan bagi aktiviti yang
dijalankan.

Menunjuk cara untuk mengukur


menggunakan alat, unit piawai
6 dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara
kreatif, inovatif dan sistematik.

40
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan maklumat yang Cadangan aktiviti:


1
diperoleh.
1.1.4 Berkomunikasi Menjalankan aktiviti yang
Merekod maklumat atau idea boleh membawa kepada
2 penerapan kemahiran
dalam sebarang bentuk.
berkomunikasi seperti:

Merekod maklumat atau idea (i) Membuat poster


3
dalam bentuk yang sesuai. menunjukkan tentang
cara menjaga
kebersihan sungai.
Merekod maklumat atau idea (ii) Mencatat bilangan daun
dalam bentuk yang sesuai dan tumbuhan semasa
4 mempersembahkan maklumat tumbesaran dalam
atau idea tersebut secara bentuk yang sesuai.
sistematik.

Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
5 sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

Menghasilkan persembahan yang


kreatif dan inovatif berdasarkan
maklumat atau idea yang
6
direkodkan secara sistematik
serta boleh memberi maklum
balas.

41
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: Menyenaraikan peralatan, bahan Cadangan aktiviti:


Manipulatif 1 sains dan spesimen yang
1.2.1 Menggunakan dan diperlukan bagi suatu aktiviti. Pentaksiran dilaksanakan
mengendalikan peralatan semasa murid menjalankan
dan bahan sains dengan aktivti PdP seperti:
betul. Memerihalkan penggunaan
peralatan, bahan sains dan (i) Mencambahkan biji
2 benih.
1.2.2 Mengendalikan spesimen yang diperlukan bagi
spesimen dengan betul suatu aktiviti. (ii) Mencampurkan gula
dan cermat. dengan air.

1.2.3 Melakar spesimen, Menggunakan dan


peralatan dan bahan mengendalikan peralatan, bahan
sains dengan betul. 3 sains dan spesimen yang
diperlukan bagi suatu aktiviti
1.2.4 Membersihkan peralatan dengan kaedah yang betul.
sains dengan cara yang
betul.
Mengguna, mengendali, melakar,
1.2.5 Menyimpan peralatan membersih dan menyimpan
dan bahan sains dengan peralatan, bahan sains dan
betul dan selamat. 4
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul.

42
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
5 spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan
berhemah.

Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
6
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah
dan menjadi contoh kepada rakan
lain.

43
KSSR SAINS TAHUN 2

2.0 PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Peraturan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Bilik Sains 1 Menyatakan peraturan bilik sains.
2.1.1 Mematuhi peraturan Pentaksiran dilaksanakan
bilik sains melalui pemerhatian
sebelum, semasa dan
selepas menggunakan bilik
Menerangkan peraturan bilik sains.
2
sains.

Mengaplikasi peraturan bilik


3
sains.

Menaakul kepentingan peraturan


4
bilik sains perlu dipatuhi.

Menjana idea tindakan yang perlu


5 diambil sekiranya terdapat situasi
menyalahi peraturan bilik sains.

44
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Mengamalkan konsep pematuhan


6 peraturan bilik sains sebagai
budaya dalam kehidupan
seharian.

45
KSSR SAINS TAHUN 2

SAINS HAYAT

3.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Pembiakan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


dan Menyatakan manusia membiak
1
tumbesaran 3.1.1 Menyatakan cara dengan cara melahirkan anak. Perbincangan berdasarkan
manusia manusia membiak. gambar individu tentang
perubahan dari bayi hingga
3.1.2 Memerihalkan dewasa dari segi
perubahan yang berlaku Memerihalkan perubahan yang pertambahan:
pada diri sejak dilahirkan 2 (i) saiz;
berlaku pada diri sejak dilahirkan.
dari aspek saiz, tinggi (ii) tinggi; dan
dan berat. (iii) berat.
Menjelas melalui contoh ciri yang Permainan yang
3.1.3 Mengitlak tumbesaran terdapat pada anak diwarisi
adalah berbeza antara 3 menggunakan gambar untuk
daripada ibu, bapa atau memadankan gambar anak
individu dengan keturunan.
menjalankan aktiviti. dengan ibu/bapa/ keluarga.

3.1.4 Memerihalkan bahawa Banding beza saiz tapak


Mengitlak bahawa ciri yang
anak mewarisi ciri tangan,saiz tapak kaki, tinggi
diwarisi pada diri seseorang
daripada ibu, bapa atau 4 dan berat dengan rakan
adalah daripada keturunan
keturunan. sekelas.
berdasarkan salasilah keluarga.
3.1.5 Memberi contoh ciri yang
diwarisi oleh anak
daripada ibu bapa atau Membuat rumusan tumbesaran
keturunan seperti warna 5 setiap individu adalah berbeza
kulit, warna mata dan walaupun pada usia yang sama.
jenis rambut.

46
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1.6 Menjelaskan Berkomunikasi secara kreatif dan Cadangan aktiviti:


pemerhatian tentang inovatif untuk meramal ciri yang
tumbesaran dan 6 diwarisi oleh anak berdasarkan Paparan gambar seorang
pewarisan melalui ciri yang dapat dilihat pada ibu lelaki dan perempuan yang
lakaran, TMK, dan bapanya. mempunyai ciri yang jelas
penulisan atau lisan. dilihat seperti rambut
kerinting, warna anak mata,
warna kulit, warna rambut,
dan ketinggian. Murid
membuat ramalan tentang
ciri yang mungkin diwarisi
oleh anak pasangan tersebut
dan memberi penerangan.

Nota:
Bagi perbincangan tentang
pewarisan, salasilah keluarga
tidak semestinya
berdasarkan keluarga murid
sendiri.

47
KSSR SAINS TAHUN 2

4.0 HAIWAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Pembiakan Murid boleh: Menyatakan haiwan yang Cadangan aktiviti:


dan 1 bertelur dan haiwan yang
4.1.1 Menyatakan cara haiwan
tumbesaran melahirkan anak. Tayangan video untuk
membiak.
haiwan membuat pemerhatian
tentang pembiakan haiwan.
4.1.2 Mengelaskan haiwan
berdasarkan cara
Pemerhatian terhadap kitar
pembiakan Mengelaskan haiwan
2 hidup haiwan seperti katak,
berdasarkan cara pembiakan.
rama-rama, nyamuk dan
4.1.3 Menjelaskan dengan
lembu.
contoh haiwan bertelur
banyak dan bertelur
Gambar anak haiwan yang
sedikit. Mengitlak tentang cara baru lahir dipadankan
pembiakan haiwan dari aspek dengan gambar induknya.
4.1.4 Menjelaskan dengan 3
bilangan telur dan bilangan
contoh haiwan anak.
melahirkan anak yang
banyak dan anak yang
sedikit.

4.1.5 Merekod perubahan


Mentafsir data yang diperolehi
tumbesaran haiwan
tentang perubahan yang
dengan memerhati kitar 4
berlaku dalam kitar hidup
hidup haiwan.
haiwan.

48
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1.6 Menjelas dengan Merumuskan pemerhatian


contoh anak haiwan terdapat haiwan yang
yang menyerupai 5 menyerupai induknya dan yang
induknya dan yang tidak menyerupai induknya.
tidak menyerupai
induknya.
Berkomunikasi secara kreatif
4.1.7 Menjelaskan dan inovatif untuk menerangkan
pemerhatian tentang pelbagai cara haiwan
pembiakan dan 6 melindungi telurnya atau
tumbesaran melalui menjaga anaknya dan membuat
lakaran, TMK, penaakulan.
penulisan atau lisan.

49
KSSR SAINS TAHUN 2

5.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1 Tumbesaran Murid boleh: Nota:


Tumbuhan Menyatakan contoh kepentingan
5.1.1 Menyatakan 1 tumbuhan kepada manusia dan (i) Peringkat tumbesaran
kepentingan tumbuhan haiwan. tumbuhan mempunyai
kepada manusia dan beberapa peringkat
haiwan. contohnya bagi pokok
kelapa: buah,
5.1.2 Menyatakan keperluan percambahan biji benih,
asas untuk biji benih Memerihalkan air, udara dan anak pokok, pokok
bercambah. 2 suhu yang sesuai diperlukan berbunga, pokok
untuk percambahan biji benih. berbuah.
5.1.3 Merekod perubahan (ii) Tanah atau baja
tumbesaran tumbuhan membekalkan nutrien
bermula daripada Merekod perubahan tumbesaran bagi membantu
percambahan biji yang berlaku pada tumbuhan tumbesaran tumbuhan.
benih dengan dengan memerhati tumbuhan (iii) Kesan peringkat
memerhati biji benih 3 tumbesaran tumbuhan
sebenar seperti bilangan daun,
sebenar. lilitan batang, saiz daun atau terganggu akan berlaku
ketinggian pokok. kekurangan sumber
5.1.4 Menyusun mengikut makanan (tumbuhan
urutan peringkat dan haiwan)
tumbesaran tumbuhan.

5.1.5 Membuat kesimpulan Menyusun mengikut urutan


keperluan asas untuk peringkat tumbesaran bagi satu
4 tumbuhan dan memberi
tumbesaran tumbuhan
dengan menjalankan penerangan.
penyiasatan.

50
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1.6 Menjelaskan Merumuskan air, nutrien, udara


pemerhatian tentang dan cahaya matahari diperlukan
5
proses hidup tumbuhan untuk tumbesaran tumbuhan.
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
Berkomunikasi untuk
meramalkan apa yang akan
berlaku kepada manusia atau
6 haiwan sekiranya peringkat
tumbesaran tumbuhan diganggu.

51
KSSR SAINS TAHUN 2

SAINS FIZIKAL

6.0 TERANG DAN GELAP


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1 Terang dan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


gelap 1 Mengenal pasti sumber cahaya.
6.1.1 Menyatakan sumber Penggunaan kotak hitam
cahaya. yang mengandungi beberapa
objek. Murid diminta mencari
6.1.2 Membanding beza Menjelaskan bagaimana bayang- satu objek yang ditetapkan
aktiviti yang dijalankan 2 dalam dua keadaan iaitu
bayang dihasilkan.
dalam keadaan terang gelap dan terang.
dan gelap.
Membanding dan
6.1.3 Menerangkan Membuat perbandingan aktiviti membezakan kejelasan
bagaimana bayang- 3 yang dijalankan dalam keadaan bayang-bayang (jelas, kurang
bayang dihasilkan terang dan gelap. jelas, tiada bayang-bayang)
melalui aktiviti. dengan menggunakan objek
yang berlainan seperti kertas
6.1.4 Membanding dan A4, kertas surih, plastik dan
membezakan kejelasan Membuat kesimpulan tentang transperensi.
bayang-bayang apabila 4 kejelasan bayang-bayang yang
cahaya dihalang oleh terhasil.
objek yang berlainan
dengan menjalankan
penyiasatan.

6.1.5 Mencipta permainan Menaakul kepentingan cahaya


5
bayang-bayang kepada manusia.

52
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1.6 Menjelaskan Mereka cipta permainan bayang-


pemerhatian tentang 6 bayang dan menjelaskan cara
terang dan gelap melalui pembentukan bayang-bayang
lakaran, TMK, penulisan dalam permainan tersebut.
atau lisan.

53
KSSR SAINS TAHUN 2

7.0 ELEKTRIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Litar Murid boleh: Cadangan aktiviti:


elektrik Menyatakan komponen yang
1
7.1.1 Mengenal pasti terdapat dalam litar elektrik. Kebolehan mentol menyala
komponen dalam litar diuji dengan menggunakan
elektrik iaitu sel kering, pelbagai objek atau bahan
mentol dan suis. seperti pensil, paku,
pemadam, duit syiling, klip
Menerangkan fungsi komponen kertas dan jus limau.
7.1.2 Menerangkan fungsi 2
dalam litar elektrik.
komponen dalam litar Daripada aktiviti ini, murid
elektrik lengkap. mengitlak konduktor dan
penebat.
7.1.3 Membina litar elektrik
lengkap dengan Membina litar elektrik lengkap Nota:
menggunakan sel kering, 3 dengan menggunakan komponen Beri peluang kepada murid
mentol, suis dan wayar yang diberikan. menggunakan motor, buzzer
penyambung. dan lain-lain selain dari
mentol sekiranya ada.
7.1.4 Meramal sebab mentol
tidak menyala dalam litar Menaakul tentang mentol yang
4
yang dibina. tidak menyala dalam satu litar.

7.1.5 Merekod nyalaan mentol


dengan mengantikan
suis dengan objek atau Merumus objek yang boleh
bahan dengan menyalakan mentol adalah
menjalankan 5 konduktor dan yang tidak
penyiasatan. menyalakan mentol adalah
penebat.

54
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1.6 Mengitlak objek yang Menghasilkan satu litar berfungsi


boleh menyalakan 6 dengan menggunakan
mentol dalam litar adalah perkakasan lain selain daripada
konduktor dan yang tidak mentol dan mempersembahkan.
menyalakan mentol
adalah penebat.

7.1.7 Menjelaskan
pemerhatian tentang litar
elektrik melalui lakaran,
TMK, penulisan atau
lisan.

55
KSSR SAINS TAHUN 2

SAINS BAHAN

8.0 CAMPURAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Campuran Murid boleh: Menyatakan contoh bahan yang Nota:


1 boleh larut dan tidak boleh larut Contoh campuran seperti
8.1.1 Memerihalkan kaedah dalam air. kacang tanah, daun kering
untuk mengasingkan dan tepung.
campuran pelbagai
bahan atau objek. Memerihalkan kaedah Contoh kaedah
2 mengasingkan campuran mengasingkan campuran
8.1.2 Menaakul cara yang pelbagai bahan. seperti menggunakan
digunakan untuk penapis atau magnet.
mengasingkan campuran
pelbagai bahan atau Contoh campuran seperti
Mengasingkan campuran pelbagai saiz pasir atau batu,
objek. 3
pelbagai bahan atau objek. campuran pasir dengan
8.1.3 Mengenal pasti bahan garam, dan campuran kapur
yang boleh larut dan dengan air diberikan sebagai
tidak boleh larut di dalam Menjelas melalui contoh untuk satu masalah untuk
air dengan menjalankan menerangkan mengapa sesuatu diselesaikan.
penyiasatan. 4 cara digunakan untuk
mengasingkan campuran
8.1.4 Merumuskan cara bahan pelbagai bahan.
boleh dilarutkan dengan
lebih cepat dengan
menjalankan
penyiasatan. Merumuskan cara bahan boleh
5
dilarutkan dengan lebih cepat.

56
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1.5 Menjelaskan Menyelesaikan masalah dengan Kaedah mempercepatkan


pemerhatian tentang melaksanakan projek untuk proses melarutkan bahan
campuran melalui 6 mengasing campuran hingga dalam air seperti mengacau
lakaran, TMK, penulisan mendapatkan semula bahan asal dan saiz bahan yang kecil.
atau lisan. dengan cara yang paling cepat
dan berkesan.

57
KSSR SAINS TAHUN 2

BUMI DAN ANGKASA

9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.1 Air Murid boleh: Menyenaraikan sumber air Cadangan aktiviti:


1
semulajadi.
9.1.1 Menyatakan sumber air Perbincangan berdasarkan
semulajadi seperti hujan, pengalaman dan
sungai, tasik, laut dan Memerihalkan arah aliran air dari pemerhatian persekitaran
2 tentang aliran air seperti
mata air. tempat tinggi ke tempat rendah.
takungan air selepas hujan,
9.1.2 Menyatakan arah aliran air mandian dan banjir.
air dengan menjalankan Mengitlak arah aliran air di muka
aktiviti. 3 Pemerhatian terhadap
bumi secara semulajadi.
pergerakan air di dalam
9.1.3 Mengitlak arah aliran air dulang apabila satu hujung
secara semulajadi dulang ditinggikan.
seperti aliran air sungai, Membuat urutan dan melabelkan
4
air terjun melalui kitar air semulajadi.
pemerhatian menerusi Nota:
pelbagai media. Kitar air dinyatakan sebagai
Menjana idea tentang kesan air dari sungai atau laut akan
9.1.4 Membuat urutan kitar air 5 persekitaran jika aliran air menjadi wap air. Wap air
semulajadi. terganggu. akan membentuk awan.
Awan akan menghasilkan
9.1.5 Menjelaskan Berkomunikasi tentang peranan hujan yang mengalir semula
pemerhatian tentang manusia untuk mengekalkan ke sungail atau laut.
kitaran air melalui 6
sumber air yang bersih dan aliran
lakaran, TMK, penulisan air.
atau lisan.

58
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.2 Udara Murid boleh: Menyatakan benda hidup Cadangan aktiviti:


1 memerlukan udara untuk
9.2.1 Menyatakan udara bernafas. Tayangan video tentang
berada di sekeliling kita. benda hidup dalam air, dalam
tanah dan di persekitaran.
9.2.2 Menyatakan udara terdiri Memberi contoh jenis gas yang
2
daripada beberapa jenis terdapat dalam udara.
gas seperti oksigen dan Nota:
karbon dioksida.
Memerihalkan udara tidak boleh Contoh model seperti kincir
9.2.3 Memerihalkan udara 3 dilihat tetapi boleh dirasai apabila angin dan kapal layar
yang bergerak adalah ia bergerak.
angin.

9.2.4 Menjana idea kesan Menjelaskan melalui contoh


udara yang bergerak bahawa udara berada di mana-
4
dalam kehidupan mana termasuk dalam air dan
manusia. tanah.

9.2.5 Mencipta alat atau model


dengan mengaplikasikan Menjana idea kebaikan dan
pengetahuan yang 5
keburukan udara yang bergerak.
menunjukkan kegunaan
udara yang bergerak.

9.2.6 Menjelaskan Mereka cipta model yang


pemerhatian tentang 6 menggunakan pengetahuan
udara melalui lakaran, tentang udara yang bergerak.
TMK, penulisan atau
lisan.

59
KSSR SAINS TAHUN 2

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

10.0 TEKNOLOGI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.1 Set binaan Murid boleh: Nota:


Memilih komponen set binaan
1
10.1.1 Memilih binaan yang bagi model yang hendak dibina. Set binaan adalah set
hendak dibina daripada komponen yang boleh
set binaan. membina beberapa model
dan mempunyai manual
10.1.2 Mengenal pasti Membina binaan mengikut bergambar.
2
komponen binaan manual bergambar.
berpandukan manual Binaan baru yang dicipta
bergambar. mesti boleh dijelaskan
Membuka komponen mengikut fungsinya.
10.1.3 Memasang komponen urutan dan menyimpan dalam
binaan berpandukan 3 bekas penyimpanan dengan
manual bergambar. betul.

10.1.4 Mencipta satu binaan


baru yang tidak
terdapat dalam manual Berkomunikasi tentang hasil
4
bergambar. binaan yang telah dibina.

10.1.5 Membuka hasil binaan


mengikut urutan dan
menyimpan komponen Menilai binaan yang dibina oleh
yang telah dibuka ke 5 rakan yang mematuhi manual
dalam bekas bergambar.
penyimpanan.

60
KSSR SAINS TAHUN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.1.6 Menjelaskan
pemerhatian tentang
campuran melalui Mereka cipta binaan baru dan
6
lakaran, TMK, penulisan menerangkan hasil ciptaan.
atau lisan.

61
KSSR SAINS TAHUN 2

62
KSSR SAINS TAHUN 2

PANEL PENGGUBAL

1. Datin Dr. Ng Soo Boon Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Zaidah binti Mohd Yusoff Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Zainon binti Abd Majid Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Kamarul Azlan bin Ahmad Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Siti Rozita binti Yahya Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Wan Noorhayati binti Wan Zainulddin Bahagian Pembangunan Kurikulum
7. Kumutha A/P Krishnamoorthy Bahagian Pembangunan Kurikulum
8. Dr Tay Chong Seng IPG Kampus Tun Hussein Onn. Johor
9. Kamalhuzaimi bin Khamis Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Johor
10. Abuzar A.Z bin Ahmad SK Putrajaya Presint 11(1). WP Putrajaya
11. Adonie binti Adnan SK Bandar Sunway Semenyih. Selangor
12. Arbiknah binti Husain SK Perempuan Methodist. Pahang
13. Asah binti Tambol SK Kantan Permai. Selangor
14. Aszoura binti Mohamed Salleh SK Dato Abu Bakar Baginda. Selangor
15. Idaaznim binti Akasah SK Seri Sekamat. Selangor
16. Krishnadevi A/P P. Subramaniam SJK(T) Kajang. Selangor
17. Mariani binti Ali SK Sulaiman. Pahang
18. Mazlaily binti Zakaria SK Seri Kelana. Negeri Sembilan
19. Ng Xiao Wen SJK(C) Kg. Baru Semenyih. Selangor
20. Noorul Aisyah binti Abdul Ghaffar SK Kajang. Selangor
21. Norhayati binti Markan SK Kulai. Johor

63
KSSR SAINS TAHUN 2

22. Siti Aminah binti Ahmad SK Batu Belah. Selangor


23. Siti Hawa binti Yaacob SK Ramuan China Kechil. Melaka
24. Siti Roha binti Abd Karim SK Kampong Sawah. Johor
25. Teh Malihah binti Hussain SK Simpang Empat. Perak
26. Zainuddin bin Mohd Tajar SK Tun Abdul Aziz Majid. Selangor

TURUT MENYUMBANG

1. Prof. Madya Dr.Rohaida binti Mohd Saat Universiti Malaya


2. Prof. Madya Dr.Tajulariffin bin Sulaiman Universiti Putra Malaysia
3. Mohd Nazrul bin Husain Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
4. Nor Azmah binti Johari Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
5. Zurina binti Mat Som Jabatan Pendidikan Negeri Perak
6. Zam Mamor bin Misran Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak. Perak
7. Asmahan binti Abdul Hadi IPG Kampus Darul Aman. Kedah
8. Che Asran bin Md Amin IPG Kampus Kota Bharu. Kelantan
9. Syairul Mus Azreen bin Mustafha SK Putrajaya Presint 16(2). Putrajaya
10. Zalina Binti Ariffin SK Bandar Rinching. Selangor

64
KSSR SAINS TAHUN 2

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil Pengarah
Shamsuri bin Sujak Timbalan Pengarah
Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial
Dr. Aazmi bin Shahri Ketua Sektor
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor
Hajah Chetrilah binti Othman Ketua Sektor
Zaidah binti Mohd. Yusof Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor

65
http://bpk.moe.gov.my