Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun tepat pada waktunya.Tugas makalah
ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Gadar I.
Pada makalah ini membahas tentang konsep asuhan keperawatan gawat
darurat dengan pokok bahasan Angina Pectoris. Penulis mengucapkan terima kasih
pada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat selesai tersusun
pada waktunya.
Makalah ini masih banyak kekurangan, maka kami mengharapkan kritik dan
saran untuk perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna untuk
membantu dalam penyampaian mata kuliah Gadar I.

Purwokerto, 1 Mei 2015

Penulis
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i


DAFTAR ISI ....................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .........................................................................................1
B. Tujuan Penulisan .........................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Angina Pectoris ..........................................................................3
B. Klasifikasi Angina Pectoris..........................................................................3
C. Etiologi Angina Pectoris ..............................................................................4
D. Manifestasi Klinis Angina Pectoris .............................................................4
E. Patofisiologi .........................................................................................5
F. Pathways .........................................................................................6
G. Pemeriksaan Penunjang Angina Pectoris.....................................................7
H. Penatalaksanaan Angina Pectoris ................................................................8
I. Asuhan Keperawatan Angina Pectoris.......................................................10
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................................13
B. Saran .......................................................................................13
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................14