Anda di halaman 1dari 297

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

PANDANGAN
lHIiIlDlUP
MUS L ~M

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


III PA'\ III ID 1i~~I!~
Ili ilHll lllll illlll l1D I) III IP
~ll l l lJ ~lll l l lll l l f'~II ~

Olel!

Prof. Dr. Hamka

PENERBIT. KELANTAN

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


DIchttak dan dilerbilkan olen:
PUSTAKA AMA:"oI PRESS
337E , Jalan Sul lanah Zainab , K,la Sharu ,
Pelt Surat 67 - Tal ipon 395 dan 849
Kelantan . Ma l aysia .

Chetakan pertama diDjakarta. Indonesia 1961


kedua " 1966
"

Chetakan pertama (Pustaka Aman Press) Malaysia 1967

HAK PENGARANG TERPELIHARA

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


SAPATAH KA TA PENERBIT

Alhamdulillah, shukor kehadzrat Allah karena hasrat kami


y ang sekian lama terpendam hendak menerbitkan siri bukU2 agama
y ang bernilai tinggi dari karangan Prof. Dr. Hamka (Haji Abdul
Malik Karim A mrullah ) dalam tulisan rumi dan jawi kini lelah
,erlaksana.

Untok penerbitan pertama dalam tulisan jawi kami mulai


dengan buku " Menchari Dia . . .. . . . . " dan dalam tulisan rumi
pula ini kami persembahkan "Pandangan Hidup Muslim" .

Kami berharap muga2 usaha kami menerbitkan buku " Pan-


dangan Hidup Muslim" ini akan memberi faedah kepada pem-
bacha2 dan masharakat umumny a.

PENERBIT

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


UCHAPAN TERIMA KASEH

1,-allli lujulwlI hrj>ada 1'lIl rl Sja11lsil/(/r i/ori L'lIiI'ersili Gild/illi


_Hada , Djolldjolwrta, Ili donrsia dan he/)ar/a sal/dora Slltail ,":jari-
jil(ldill belws Kaplaill _1.L.1(1. , I nr/uuesia karma helwlI bf'Ydllfl-
IIIIi yllng IIIf1lgllsalw!wl! /1/{'lI1pero!eh i-:::ill dari J>ffJ( Dr. f/alll!w
s{,lIdiyi /II/Ink dopat diterbit!wlI b/llw illi dipcrclietalwlI 1IIIIIIi di
J [alays/a .

PENERBIT

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


DAFTAR lSI

fl aia11lan

I. 1stiqamah . . .... . . . . . 9
11. lVIenchari Dia 17
HI. Yang se-baikz umat ... 68
I\". Ber pikir bebas, tapi tcrbatas 76
V. Hidup dan ke indahan . .... . . .. . .... . .... . 82
VI. Chahaya bam bagi dllnia 88
VII. Lllnik TlT menchapai bulan 95
YIII. Scmhahya ng dizam<1n modern 101
IX. Apakah hidllP itu? 114
X. Dari j cndela illllu . .. .. . .. . . 129
XI. Dari jendela scni .. . 135
X II. Kesatllan scjat i .. ..... . .... . .. . . . 143
XIII. Tidak se-mata z benda .. . . .. . 152
XIV. Kufur dan lman J() 1

XV. Agama ya n g r, enar lW


.x Vr. 17 Ramadzan li()
)( \"11. Allahu Akbar! A ll a hll Akba r ! Allahll Akhar' 183
\.nII. Ilmu dan Agarna
XIX . Perchaya kepada A llah 201l
.'X. \\'ajah yang bersinar 210
XX I. Hidup yang sekali lagi 215
XXII. Chinta tanah air , kemanllsiaan dan Islam 223
X-.,{III. H ari depan Agama .... 25 1
XXI\". Kebudayaan dipandang dari segl apran IsLlIlI 27 1
.xX\'. .-\kal dan Khav al 285

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


I. ISTIQAMAH

Pangkalan Tempat Bertolak, Pelabuhan Tempat ~ersauh

Bersamaan dengan tumbuhnya akal kita, tumbllh pulalah


"keperchayaan" akan adanya Zat Yang Maha Kliasa. Bertam-
bah lanjut perjalanan aka I itu , bertambah nampaklah adanya
kebenaran, keelokan, keindahan dan kesuchian didalam alam
sekeliling kita. Semuanya itu menambah kokohnya keper-
chayaan tadi.
Memang, kadangz ada juga timbul raguz akan "adaNya".
Tetapi bilamana keperchayaan tadi d ichuba melepaskan , terasa-
lah bahawa keriguan tidaklah hi lang. Malah bertambah ragu.
Sebab itu maka perchubaan untuk memastikan akan tidak ada-
Nya, adalah menchuba membongkar apa yang tdah berurat
clidalam hati.
Sebab itu datanglah Sufyan bin Abdullah, yang bergelar Abu
' Amrah, kepada Nabi Muhammad s.a.w . meminta fatwa yang
segenggam piching, tentang pendirian didalam hidup. Abu
'Amrah minta diterangkan inti-agama, yang jikalall Utusan
Allah itll mengajarkan kepadan ya, dia tidak perlll bertanya
kepada orang lain lagi .
Rasulullah memberikan penjawabannya sekali jawab, ujar
beliau : "Katakanlah! ; Aku perchaya kepada Allah, kemlldian
pegang tegllhlah pendirian itu !"
Dalam bahasa Arabnya:
o " .~) \ -' "" o.J

. ~_\~ , ~~~T Ji
" QuI!; Amantu bil-Lahi, thllmmas-taqim!"

9
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Jadi, l\;abi Muhammad menyuruh memcgang tcguh persl'-
diaan pe rtama itu , keperchavaan pertama atau intui si pertama,
ya itu : " .4 IIah ada dall aku />erchayo k epada-AYa" .
Dia Ada di-dalam Hati Sanubari Setiap Ma nusia yang
Be rakal.
Kita akan mengcmbara dida lam hidup . Kita akan me-
nempuh lautan dan daratan. Kita akan m enempuh bunga kun-
ch up dan bunga kern bang. Akan menempuh pasang naik dan
pasang surut . Akan m enempuh angin sepoi dan angin puting-
beliung . Kita akan bertemu dengan yang henar dan yang
salah, yang elok dan ya ng huruk, ya ng indah clan yang jelek
sekalipun. Kita akan pernah merasa puas dan pernah pula
me rasa kechewa. K ita akan pernah merasa raguz, akan tetapi
terang-benderangpun akan ada di-dalam jiwa kita, dan ada
juga masanya berjumpa gelap dan gulita. T ctapi satu hal
tidaklah akan pernah padam, meskipun diakui dia pernah juga
lindup clisaputi awan, namun hi lang sarna sekali d ia ticlak.
Yang satu itu ialah keperchavaan akan adanya Tuhan!
Keperch ayaan ya ng satu itulah ya ng d isuruh pelihara baikz,
dipegang teguh z, sebab ini lah "pa ngkal tempat b ertolak", dan
ini pulalah keputusan clari sega la hukum .
Kalau clidalam alam bcsa r chakrawala acla i\l atahari yang
ticlak pernah paclam chahayanya, maka cliclalam alam kechil,
ya itu [ man pacla diri kita, keperchayaan itulah Mataha rinya .
T egu h memel ihara clan memegang kepe rchayaan itu, itulah
yang bernama " Jstiqarnah".
:\Iaka tegaklah clengan teguh , istiqamah lah, labana batu
karang cliujung pulau, mener ima hempasa n segala ombak dan
gelo mbang yang mcnggulung; sctiap ombak clan gelombang
datan g, setiap itu pula ia membawa zat ya ng akan men am bah
kokoh clirinya.
Dan tegaklah dcngan tcg uh , istiqamahlah, laksa na se batang
pohon beringin clitengah paJ ang; menerima segala angin sepoi

10
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
d an angin had ai. K ad angz be r-d erak-d e rik, laksa na aka n
terba n- rll ntuh, terh oyong kekiri d a n keka nan . D emi angin
berhe nti d an al am te nang, di a tega k pu la kemh ali d an llratn ya
b e rta mb ah te rhunj am kepetala hu m i.
Tauhid, Tunggal Keperchayaan.
K e pe rchayaan da n keya kin an itu di pelih a ra baib , di asah
dan dias lI h; d ij adik a n " tl/.j uan hidup" . Sehingga akirn ya tid ak
lagi membe lok ke pada ya ng lain , da n tida k berbil ang, ti da k
d ua d an tidak pula tiga, akan teta pi " hany a satu ".
Disini keperc hayaa n tad i me nd apa t salur an n ya ya ng waj ar.
Itllia h di a " tal/hid". Ke-Esaa n ke pcrch ay aa n , at all pel11llsa ta n
kep erchayaa n .
Bukan men -c har i2 ke pe rc hayaan da ri Illa r. Seb ab keper -
c hayaan telah ada da lam dfri. K e ~ 'aji ba n kita ha n ya mem elih ara
kepe rc hayaan as li ya ng te lah ada it u .
Sehin gga dibu ka pintll srl llas2 n ya b llat be rju ang m e n-
c hari sen d iri d ala m a rena hidu p. Ped o m a n da lam m enc ha ri it ll
ialah akal murni kit a tacli . 'Clihan-pun m enga kui d ala m m e re-
na ng i hidup itu kita aka n tersil a p. Ak a n pe rn a h sal ah . T etapi
h al itu akan d im aa fk an T u hall .
Seh a h itu Tuh an be rfirm an:

Sesunggulllly a A llah tidoklali dapat memberi amplIlI jika Cia


melllpersharikatkan dengan y ang lain. Dan Tlihan akan memberi
ampull kesalahan selain dari illl, bagi barang siapa y ang dikehen-
dakiNya. Dall barang siapa y ang melllpersharilwtkan A llah
dengan y ang laill. sesunggullllYo dia ,elah sewl ; sesat yang omat
j ouh. (Q.s . 4 AN - NI SA' : 11 6).
J ika tc rl anjur ked ala III sua tu jllrang kesalahan, dapat lah
Jim aklllllli . Scb ab Illa n us ia tcrjad i da ri pada d arah d an cl ag in g.

11
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Kumpulan aka 1 sehat dengan nafslI angkara. Tetapi, asal ma-
nllsia tctap memelihara ke-Esa an kcpercha vaan (tallhid) , tidak-
lah akan teru lang dua kali berbll a t sa lah yang slTupa. ~amun
apabila "istiqamah " tctap ada , nilai j i\\'a akan bcrtambah naik.
Sehingga Nabi Muhammad 5.a . w . pernah memastikan didalam
sa bdanya : "Tidaklah akan berzina seorang penzina melainkan
karena dia mushrik . Tidaklah akan mcnchuri si-penchuri m e-
lainkan karena dia mlls hrik . (Riwayat Ruhlzari :'\I/1s7im ).
Itulah faedah "i stiqamah " yang ncgatif.
Faedah yang amat besar lagi bagi j iwa didalam mene mpuh
hidup , kare na ada nya " istiqamah " ialah hilangnya rasa takut
dan hilangnya rasa dllka-chita.
Takut dan dllka-clzi/a ada lah clua hal yang menjacli peng-
halang b esa r dalam kclllajllan hidul'. Itulah dllri dan itli lah
pula batu pcnarllng.
\laka berfinnanlah Tuh an:

-~J J..~y'.
o
.)"

"Sesllllggll/mya orang2 yang le/ah ber/wla: " Tuhanhu ialah


.'1IIah", hemudiall istiqamah dalalll pendirian illl, akan tllrzmlah
kepada merelw malailwt ; sllpaya merelw jangan merasa lakul
dan jangan merasa eluka-chila. Dan beri /wbar gembiralah mereka
dengall shllrr:a v allr: trlah dljanjilwlI [mat I/u'reha " .
(Q .s. 41 FPSS ILAT : 30) .
Tak mungkin ada rasa takut pada o ran g vang istiqamah .
Kepada siapa takut?
Adakah yang Maha KlI a~<I didalam alam in i selain Allah?
Adakah yang berku3sa menj at uhkan bahaya, memberikan
l11udarat dan manfa'at dalam lin gkungan alam ini selain Tuhan?

12
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Adaka h sesliatu ya ng berkuasa sendi ri . bergerak dan ber-
diam diluar lingkungan kll a~a Tuhan ?
Tidak ada!
lang ditakuti orang didalam hidllp ialah m ela ra t. Oalam
hidllp yang hanya semcntara.
Kemclaratan huka nlah kehilangan harta benda. K em e-
laratan ialah apab il a ke hilangan .. istiqamah" dida lam diri kita .
Yang paling ditakuti ialah malIc Padahal luput daripada
istiqamah itll ada lah lcbih sakit dan lehih berbahaya dari maut
itu sendiri .
Dan satu waktu sa ngatlah ll1u li a dan tinggi harga maut itu .
"A /mal/ Ill ayalll /llIb bish-.I'/wr/i,/ - maul ada/ah alamat chinla
yang sejali".
Dan apa yang mcnycbahkan !tati d i-timpa duka, g und a h-
guiana, be rmllram durja i
Sebab mcrasa ada yan g hilang. Yang dic har i tidak dapat ,
yang tak dichari , itu yang dapat. Yang di-ingini te rla lu jauh,
sedang ya ng tak di-ingini tcrlalu dekat. Orang telah dahulu
pergi, di-tungguz juga. Scdang yang belum datang ditungkasi.
Sebab datan g nya keclukaan, ada lah karena "salah pasang" .
:Vlelctakkan nilai kepada barang yang tidak bernilai; mc-
lupakan nilai clari yang s(:' hcn arnya berni lai .
Chuhala h pasang dan SlIS Lln ji\\'a kcmbali. Kcmbali ke-
dalam istiqa mah, nischa\'a tcrhllkalah kembali hij ab. l"ischaya
hilanglah bayang2 da ri SC'SlIatli vang tida k ada hakikatnya itl! .
Yang mcnimbulkan takut dan dub ada lah kesepian ji\va,
jiwa yang tidak m endapa t te rnan karib. Maka siapa kah teman
ka rib yang leb ih daril'ada Tullan? S iapakah teman karib yang
lebih daripada malaikat? Duduk ,;c ndiripun kita ramai juga.
I ni lah faeuah ist iq amah yang l'ositif. Peliharalah bahl pertama
itu dan istiq ama hlah d engan di a.
Supaya kita jan gan merasa sc pi send irian dan jangan me-
rabaz, Tuhan-pun men yediaka n jalan luru s ya ng akan kita
tempuh.

13
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
K ita ingin j iwa ya ng isti qa m ah mendapat j al an yang istiq a-
mah pu la. :'IIaka datanglah wa hyu !la hi. Diutuslah Jibril ke-
pada :\I u hammad, da n dill t llslah :\luham m ad kepada kita .
l\ l aka berfirm a nlah Tuh an denga n pe rantaraa n :\luhammad itu:

~(~}Il;._~"~~ >.;.;;(; \~i~ ~~ i~~ ,J.'.. ~\ ~


r0 . 1 ,~!" r)~ re }), ~~- oJ' fJ:-:; ~.i:~
() -" . .......... "" ./ .-- 0 " .... ' 0 0 o./' ..-

" Dan inilah jalanlw y allg Iu I"II S , illlltilah dia dan j anganlah
ka mu ilmli j alan 2 yal/g laill , karen a demikial/ , nisrhay a ahan ber-
pechah-belahlah kamll daripada jalalll/y a y al/g asal. illtlah dia
1l'asial 1'1.11/01/ kepadalllti . agar hmlltl lerpelih ara " .
(Q.:i . 6 '\ L- .'\1\"' AM : 15 3).
:\iat hati he nclak istiqa m ah; d an Tuhan-pun m eman g m e-
nyedi aka n j alan yang mustaqim .
Pe rjum paan kehendak kit a clengan j ala n ya ng disecliakan
it ul a h tujuan hi d u p ya ng sej ati.
Untuk it u kit a di s uruh , se-kura ngzn ya 17 kali sehari sc-
malam m e ma han ka n : " Ihclinas-sirathal m ustaqim ", (ya, Tu-
han , tunjukk an lah kira nya ke pada kami jala n yang lurus itu) .
K ita ma ha n pet unj uk , ki ta ma ha n hida yah , aga r ses uai
kc henclak kita d engan jalan yang di sediak a n Tuh an itu . Pe r-
ses uaia n itula h yang din a maka n "taufiq ".
;\'I endapat hid aya h da n tau fiq ad alah m e nd a pat laba dan
keka yaan ya ng tid ak clapa t di n ilai dcn ga n em as cl an pe rak,
d enga n ha rt a d an b enda , b a hkan den gan la ngit d an bumi sekali-
pun .
Sebelum kita m engecha p ke in dah a n did alam s hurga yang di-
ja nji ka n , te rl ebih dahulu kita tela h m e rasa i ni'mat surga did alam
hidu p ini , \\"alallplln dikiri-ka na n kit a ap i belaka. Itulah di a
" ni'nla t" .

14
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Sebab itu , maka setelah kita m emo han agar diberi petunjuk
akan jalan ya ng lurus itu, di-iringi lagi dengan uchapan: Jalan
orang yallg Englwu lIi'ma ti; bukan jalan orang y ang Engkau
nll/rkai dan bulwn pula jalan orang yang sesat".
Orang mendapat rnurk a, karena dia telah tahu jalan itu
~eb u a h jalan yang sesat akan tetapi ditemplIhnya juga .
Orang menjadi sesat, karena terlalu perchaya kepada d iri
sendiri, sehingga lalai m end engarkan petunjuk .
Menooari persesllaian istiqamah pad a diri dan mustaqim
pada jalan, itulah perjuangan hidup kita.
Asal istiqamah tak pernah lepas, jalan itll pasti bertemu .
Kadang2 terasa haus dan daha ga, maka berpesanlah Tuhan:
Sebelurn kita rnengechap keind ahan cliclalarn surga yang di-
janjikan, terlebih dahulll kit a telah m erasa i ni'mat surga didalam
hidup ini, wa lau pun dikiri-kanan kita api belaka. Inilah dia
"ni'mat".
Sebab it u, maka setelah kit a mcmohon aga r dib eri petunjuk
akan jalan yang lurus itu , di-irin gi lagi dengan uchapan: ''jalan
orang y ang Engkall ni'mati; blllwn jalan orang y ang Engkau
H
l11urkai dan bukan pula jalan orang yallg sesat

Orang men dap at murka , karena d ia telah tahu j alan itu


sebuah jalan yang sesat akan tetapi clitempuhn ya juga.
Orang menj adi sesat, karena terlalu perchaya kepada diri
sendiri , sehin gga lalai rnend engarkan petunjllk .
Menchari persesliaian istiqamah pada diri dan mustaqim
pada jalan, itulah perjuanga n hidup kita .
Asal istiqamah tak pernah lepas, jalan itu pasti bcrtemu.
Kadang2 terasa hau s dan dahaga, maka berpesanlah Tuhan:

15
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
"Apabila mereka tetap istiqamah menempuh jalan itu, pastilah
akan Kami beri minllm mereka dengan air yang sejuk".
(Q.s. 72 AL-JIN : 16).

"Amantu bil-Lahi thllmmas-taqim". (Aku perchava ke-


pada Allah kemudian pegang tegllhlah pend irian itu !) ..
Tatkala pujangga, 'alim, failasuf dan pemimpin Islam yang
terkenal, Haji Agoes Salim masih hidup , beliau pakailah kata2
ini menjadi lambang pad a stempeln ya, lam bang pada char-
s urat2nya . Pada pintu rllmahn ya dijalan Theresia dahulunya,
ata u jalan Haji Agoes Salim yang sekarang, terpar; pang juga
kalimat itu, dalam bentuk yang lebih besar "Qui A mantu bil-
Lahi thummas-taqim". (Katakan lah! Aku perchaya kepada
Allah dan kemudian pegang teguhlah pend irian itu).
D engan itulah kita hadapi segala persoalan didalam hidup
1111. Dengan itu kita kibarkan panji kita. K alimat itulah ya ng
terlukis padanya. dan dengan pendirian itu kita hidup di-tengah2
masharakat.
Dengan itu kita j iwai seluruh kebudayaa n dalam segala
macham seginya, dengan itu pula kita menchari pengetahuan
dalam segala macham chabangnya.
ltulah pangkalan tempat kita bertelok. Dan itulah pe-
lab uhan terakir tempat bahtera kita bersauh .

16
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
II. MEN CHARI DlA

M elihat alam dengan serb a-serbi keindahan, kebesaran,


teratu r, seimbang, harmonis, insijam, tergetarlah didalam jiwa
kita hendak bertanya: "A dakah gerangan rahasia disebaliknya ?"
Laksana melihat sebuah mah ligai , atau istana yang mewah
indah berseri, penuh dengan serba kebesarannya; kita lihat dari
luar, ya kinlah kita akan kepa ndaian dan kepintaran pembuatnya.
Kita masu k kedalam , tampaklah keah lian penyusunnya. Segala
oran g ya ng lalu-li ntas dihadapannya, memuji akan keindahan-
nya itu . Segala orang ya ng masuk kedalamnya, kagum melihat
susunann ya yang ap ik dan rapi, gab un gan diantara indah dan
mulia , jamal dan j alal.
Yang mengetahui benar akan kebagusan bentuknya, ialah
sco rang arkitek (ahli bang llnan). Yang m engerti benar akan
susunann ya ya ng h ermutu seni yang tinggi, ialah seorang se-
niman. Yang sanggup merangk umkan kata pujaan dan me-
nyanyikannya d enga n susunan kataz nan indah, ialah seorang
puj angga. Semuan ya sepakat mengatakan : "Ia indah! "
Ada kah apa 2 didalamnya?
lnilah pertan yaa n ya ng timbu l setelah melihat bentllk mah-
ligai itu. Setengahnya berkata, tidak mungkin tidak ada apaz
didalamnya, tetapi ki ta tidak tahu.
Apakah apaz itu, dan ditentang mana tcrletakn ya ? Tentll
amat m ahal nilai barang yang tersemb un yi itu dan mahligai ini
sendiri tidak lah ada artinya dan nilainya, jika dibandin gkan
dengan rahas ia yang dikandllngnya.
Orang yang merasa bahawa rahasia itu ada, senantiasa ber-
usaha m enchari apakah dia, dimana terletakn ya dan dia belulll
puas sebelulll maksllcl nya te rch apai.

17
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Tetapi bagi seba hagian o rang, bukan isin ya ya ng h endak
dicharin ya, pem a ndan gan nya han ya terba tas kepad a keinelahan
lahir ya ng d a pat dilihatn ya. O le h karena itu elia tiel ak m c-
nuju isi, bubn itu niat se ngajanya ; m aka m eskipun di a mas uk
kedalam mahligai itu , meskipull te rayun eliujung hidun g n ya
is i yang amat be rharga itu, tid aklah dia akan melihatnya, jan ga n-
kan akan mcndapat.
Datang lagi yang lain , m c neta pkan saja scbelum m enc hari ,
b ahawa yang dikatakan ada itu. ses un gguhnya tid ak aela . M cm -
buang tem po menchari ya ng tid ak ada , acla lah me ng hab iskan
usia pada pe rk a ra yang tielak ada fae d a hn )'<l. Yang acl a, lain
tidak ialah yang c1apat dirab a d engan ta ngan , d ilih at dengan
m ata, did engar el engan telinga . Itul ah yan g benar, dan itula h
ya ng pasti , rah as ia yang tcrse mbunyi didalam m ahli ga i itu ~e
sungguhn ya tid ak ada, karcna tid ak ada buktin ya, itu ch um a
cherita don ge ng . Khurafat yan g kit a katakan ada. ka re na di-
dengar elemikian dari nenek-m oya ng turun-t emurun .
K alau eli a ada , m a na dia?
D emikian ya ng m engatakan ta k ada!
Orang yang te bh lebih clahulu pe rcha ya akan ada n ya, ber-
lain a n pula laku da n c ha ranya m ereka menchari rahasia itll.
Kata setengah n ya , bakar ke m enyan d an bac hakan men tera(jampe),
nischaya ra hasia itll akan terhuka . K ata ya ng lain , pelaj arilah
sihir ela n tc nun g, nischaya terbu kalah ra has ia itu . Datang lag i
vang lain berkata, bahawa chara ya ng ciLi a itu tidak aka n m eI11 -
beri hasil. Kata m ereka: " Pe rk a ra ya ng dich a ri ialah perka ra
rahasia, m encharin va bukan clenga n mata, bukan cl e ngan telinga
elan bukan pula denga n m entera . T etapi be rsihka nlah lebih
dahulu jiwa kita sendiri, did ikl ah ia da n latihl ah, sehin gga ia
menjadi halus laksa na kil at kac ha. Pada jiwa yang halus lak-
sana kilat kacha itula h kelak abn hi nggap b ayanga n ses ua tu
yang ada dihad apan kita clan kemu clian m e nj adi lekat. l\'I e-
nangkap ya ng hal us iala h el e nga n yan g hahl s pula " .

18
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Demikianlah pandangan hidup dari dua golongan yang
senantiasa ada didunia ini, terhadap rahasia yang tersembunyi
dibalik alam itll . Yaitu golongan orang kebendaan dan golongan
orang kejiwaan.

Sejak manusia diberi keutamaan, berlebih daripada segala


jcnis makhluk yang lain , sejak dia pandai berpikir, maka
soa l yang senantiasa dipertengkarkannya ialah tentang " dia".
Kata ya ng setengah " tidak ada" dan kata yang setengah
lagi "ada".
Tetapi segala keperchayaan, segala agama, baik apa jllapun
namanya, tiang tempatnya berdiri ialah mengatakan "ada".
"Ada" sesuatu dibelakang yang banyak ini .
Seketika orang berpikir sechara filsafah, dia telah menenga-
dah alam, dia telah bertengkar ada dan tidak ada. Tetapi, se-
telah lama menengadah , dia-pun pulang kedaerah dirinya sen-
diri , yaitu "daerah manusia" .
Manusia mempunyai badan kasar, maka adakah badan
hallls? Ada tubuh, adakah nyawa? Pada lahir kelihatan su-
sunan tubuh, anggota tersusun hingga susunan yang se-kechilz-
nya. Kemudian sampailah ia dipunchak, yaitu otak manusia,
apakah otak itu? Dari apa tersusunnya? Ada urat besar dan
ada pu la urat kechil, ada urat yang lebih kechil dan kechil sekali
(saraf).
Apabila diselidiki dan diselidiki lagi otak itu, kesudahannya
sampailah kepada suatu masa, dimana mata ini terpiching sen -
d iri , tidak dapat menchari lagi. lni otak manusia dan yang ini
otak kerbau. Mengapa otak manusia menghasilkan apaz? Se-
dang otak kerbau tak menghasilkan? Padahal kalau keduanya
dibelah sama saja zatnya? Sehabis jauh perjalanan , akirnya
tertumbuklah kepada suatu pertanyaan yang tidak dapat men-
jawabnya lagi . "Apa ini? "

19
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Pertanyaan "apa ini? ". di-ikuti oleh pertanyaan, "mengapa
begini ?"
Sebelum pertanyaan itu dapat dijawab, timbullah pertanya-
an lain, yaitu tentang "roh".
"Adakah roh itu atau tidak?" .
lVIengaku bahawa roh itu tidak ada, tidaklah pula berani ,
kechuali orang yang tidak berpikir. T etapi setelah diakui ada-
nya, tidak dapat pula menjawab pertanyaan lain yang pasti
timbul, yaitu: "Apakah roh itu?".
Akirnya orang hanya berkata: "Tugas kami tidak sampai
kesana, kami hanya melihat bekasnya; kami tidak mengaji apa-
kah dia ?".
Kalau demikian , alangkah sempitnya daera h alam manusia .
Namun begitu masih banyak manusia yang mengakui dirinya
sarjana. Katanya dia tidak perchaya akan adanya sesuatu kalau
tidak ada buktinya. Dia mau ilmu pengetahuan.
Sehingga manakah kiranya yang dapat dijangkau oleh ilmu
pengetahuan?
Jika kita tilik dalam falsafah Yunani kuno, jelas terdapat
persimpangan jalan di an tara kedua ali ran ini. Setengahnya
ialah kaum Naturalst, kaum serba nature, serba tabi 'i, tidak
perchaya kepada apa juapun dibelakang nature. Dan setengah-
nya lagi hanya perchaya kepada roh; sampai mereka mengatakan
bahawa benda nyata itu tidaklah ada . Yang ada ialah j-wa.
Segal a sesuatu ada, hanyalah karena engkau berpendapat bahawa
dia ada. Yang memutuskan adanya setiap sesuatu ialah nyawa
manUSla. Pancha-incera hanyalah alat, sebagai satu mesin bagi
nyawa, buat memutuskan tentang ada atau tidak.
Selama manusia hidup didunia, rupanya akan tetaplah ada
pertentangan diantara yang perchaya akan adanya dengan yang
tidak perchaya. Dan didalam setiap zaman, terjadilah laksana
pasang naik dan pasang turun. Kadangz naik keatas pasan g
ilhad , atheist, tidak perchaya. Dan kadangz dia m enu run ke-
bawah, dan bergilir pula naik pasang keperchayaan.

20
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Zaman yang terdekat dengan zaman kita, yai tu sejak abad
kesembilan belas sampai sekarang, sedang lebih berpenga~uh
perasaan ingkar kepada ya ng ada itu. Orang berbangga dengan
ilmu dan pendapat baru . Tuhan itu tidak ada dan tidak perlu
dichari. Yang penting sekarang ialah m esin dan teknik. Seki an
penghasi lan mesin , sekian lah hasil yang diperoleh. Keperchaya-
an han yalah se- mata2 kepada "benda " (materialisme).

* * * * * * * *
Tiga chabang ilmu pengetahuan menyebabkan manusia ber-
bengah hidung, merasa bahawa alam ini telah dapat dikuasainya.
Pertama ialah ilmu alam, mengaji kelakuan benda dan
sekelilingnya menurut hukum schab dan akibat.
K ed ua ialah dmu fa lak, men gaji gerak jarum yang ada
dilangit dan apakah bendanya .
K etiga ialah ihnu kimia, mengaji suasana benda.
Semuanya hanya mengaji benda; mengaji tubuh tan pa
m empe rhatikan nyawa, mengaj i tubuh tanpa memperhatikan isi.
Pendapat-pendapat bani memang ban yak keluar dan
manusia bertambah bangga.
Benda itllpun dibagi dua ; benda bertubuh (beranggota) dan
benda ya ng tidak bertllbuh (tidak beranggota).
Yang te rmasuk benda bertubllh (beranggota ) ialah tum-
buh2an dan b inatang dan manusia adalah termaslik dalam itu .
Benda ya ng ti ada bertubuh beran ggota ialah kenya taan lu ar,
seumpama bernafas, makan , minum , lapar dan ken yang .
Tetapi chuku pkah perjalanan hingga itu saja r Puaskah
jiwa dengan chara demikian? Dengan sendirin ya akan tumbuh
pertanyaan sekeliling benda itll.
Apakah Pengaruh Matahari Atas Gerak BUlDi?
Bagaimana pula pengaruh chahaya dan panas Matahari atas
bumi? Padahal diantara bumi dan Matahari terdapat batas
ya ng kosong.

21
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Hal ini dapat jawabannya sed ikit, Jengan timbulnya teori
" Jarik-menarik" yang didapat oleh ilml! pasti (ilmu hi sab).
Memang, telah didapati dengan hitungan , tetapi belum
Jengan aka\. Ternyata lain yang ditanya, lain pula yang ter-
jawab. Pertanyaan yang belum terjawab ialah tentang adanya
kekosongan. Apaz isi kekosongan itu? Karena tidak ter-
jawab, dipastikanlah adanya Ether.
Apakah ether itl!?
Tidak pula dapat dijawab . Sebab tidak seorang juapun
sarjana (ahli penyelidik) yang dapat mengemukakan, manakah
dia ether itu?
Ether tidaklah pasti adanya. Oia han ya ada karena dipast i-
kan .
Ether inilah suatu perkara "ghaib" yang di-bikinz, yang
scngaja dibikin , karena kalall tidak dibikin, bllkan saja dian tara
Matahari dan bumi yang terdapat "kekosongan", bahkan ilmu
sendiripun terpaksa kosong. Schingga kalau sekiranya adalah
orang yang berani mengatakan "ether itu tidak ada", kauI1l
sarjana yang memastikan adanya, mungkin marah pula.
Oiatas sudah dikatakan, bahwa ilmu moden mengatakan ,
bahawa benda itu terbagi dua; bertubuh dan tidak bertubuh .
Keduanya terbentuk daripada zarrah (a tom ). Atom senantiasa
bergerak , tarik menarik, tolak menolak, dekat menjauh dan
bergerak terus .
Timbul lagi pertanyaan; " i\lengapa tidak terbentur (bcr-
langgaran) antara satu sama lainnya hingga hanchur? i\lengapa
tidak ada yang nakal sc hingga kekal? Kuasa sendirikah dia ,
atau adakah yang mengaturnya? "
Kira2 500 buah mobil clalam sejam clitengah kota Djakarta,
bersilang siur ke Timur dan ke Barat, ke U tara dan Selatan,
pusing kepala Polisi lalu-lintas oleh karenanya . Hampir setiap
hari terjadi pelanggaran, setiap waktu dichari teori penyelesa ian-
nya.

22
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
~atu pertanyaan , dua beranak, dua beranak empat, empat
b eran ak d elapan. L aksa na hitungan failas uf Baidaba, pengarang
kitab " f.:ahlah 'IVa Dimnah" dihadapan anak raja benua India .
En ta h ka pan akan ha bis .
Kalau penge tahuan masih kurang, kurang pulalah pertanya-
a n itu. Ol eh se hab itu , sarjanalah , sarjana sejati , yang lebih
sa nggup da n lebih yakin jika eli a berkata bahawa dia tidak paham.
Itu pul a sebabnya maka m e reka pulalah yang lebih yakin jika
setela h m ene ra wang ilmu se-banyakznya lalu mereka pulang
dan berkata: " M emang ada isi dalam mahligai itu".
Dan itulah inti-sari segala ilmu pe ngetahuan ; mengenal
yan g aela.
Awwaluddini ma'rifatullah.
Oran g yan g telah m end apat pe nge tahuan IIl1 yaitu penge-
tal1llan bahwa " ada ses uatu dib alik yang ada", inilah orang yang
tdah m endapat barang yan g payah orang mencharinya diclunia
tnt. Yaitu ketenteraman ji wa, kemurahan hati, sebab keper-
c hayaann ya itu telah clapat me ngisi yang kosong dalam ruangan
J1wanya . L e bih te nte ram m c ngi si jiwa yang kosong dengan
Iman , d a ripada men gisi ru a ng yan g kosong diantara Matahari
el an bumi e1 enga n eth e r.
Dan o ran g yan g tidak m all pe rchaya akan adanya rahasia
itu , selalula h m e rasa dirinya dal a m kekosongan, kekosongan itu
tidak e1 a pat diisi, walau ol e h ilmu pe ngetahuan sekalipun .
\I e rcka sena ntiasa m engeluh tenta ng nilai hidup dan nilai buc\i.
Kekoso nga n inilah akibat daripada bertuhankan benda,
men yombo ngka n ilmu d an memba nggakan sc-mataz pengc-
tahu a n , yan g bc rsimaharajalela di Barat de wasa ini, sejak pe r-
t enga han abad kcsembilan belas .
S arjana ulun g penuhla h hidupnya de ngan penyelidikan
benda.
K apitali s ulun g penuhlah hidupn ya dengan m engumpul-
kan benda.

23
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Industrialis ulung penuhlah hidllpnya dengan menghasil
kan benda se-banyakznya.
Memang penuh. p enuh dengan kekosongan. karena ke-
kosongan jiwa tid akl ah dapat c1iobat d engan b enda. K ekosong-
an jiwa hanya d apat diobat clan diisi d engan agama .
Jiwa yang kosong dari I-man dan .4gama, walall bagaimana-
pun dikiri-kanannya penuh dengan bend a, akan scnantiasalah
dia resah-geli sah, su sa h clan keluh-kesah. Walau baga imanapun
kelihatan senang hidupn ya , kesena nga n kalall sudah terus
menerus kepada b enda. tid akl ah akan m en ye nangkan lagi.
Ada dua hal yang sangat ditakuti oleh budak bencla clan
kecluanya tidak d apat di elakkan , yaitu sakit dan tua . Bagai-
manaplln ban yak benda. kian hari kian terasalah kosong jiwa,
bila sakit dan tua datang . :\ I ikroskop penyelidikan. grafik
turun naik perniagaan clan indll stri, semuanya tidak aela yan g
dapat mengobat.
D engan sombong ahliz ilmu pen getahuan pern ah m eramal -
kan. bahwa tidak berapa lam a lagi ilmu pengetahuanlah yan g
akan berkuasa didunia ini. D enga n m ajllnya ilmu pengetahuan.
kehidupan manusi ,l akan lebih terjamin dan manllsia akan
merasa lebih b erhah agia.
"Dengan illl1u pengetahu an. dllnia ini abn dijadik an shurga .
Shurga berad a ditelapak tangan. hllkan di-an ga nz sebaga i yang
dikatakan oleh bum Agama " . Begitulah harapan!
Belum lama ramalan it u kelu ar, kit a sekaran g sudah dapat
bertanya kembali : "Ben ark ah ram alan itu d alam kenyataan? "
Mengapa maka dizaman sekaran g lebih hanya k orang mem-
bunuh diri?
Mengara dizaman sebrang banya k ora ng ya ng tin ggal di-
kotaz besar ingin sekali hendak m enyisihkan diri , till ggal di-
dusun yang jauh?
Dibeberapa negeri di- Eropa elan All1erika ada manusia yan g
lari kepulau sunyi atau keleren g gunllng. ll1emisahkan dirinya

24
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
dari masharakat rarnai karcna bosan d engan hiruk pikuknya
zaman moden yang penuh serb a ilm u pengetahuan ini.
Di- Wallstreet di-kota ~ e w York , ada dipersewakan orang
bendi (kereta kech il beroJa du a) dita rik kuJa Jan scwanya lebih
mahal dari taksi. Sebabn ya karena sudah banyak orang bosan
hertaksi.
Memang banyak orang yan g telah Ian daripacla pahi t nya
kenyataan, kedalam keindahan khayal pantasi. Disangka dengan
banyaknya emas urai dikantong, dengan banyaknya m cnyimpan
uang di Ban k, akan tenteramlah hati .
Rup an ya jika dichari dan diselidik i, terny-ata kcse ngsaraa n
orang itu kadang2 sangat !cbih da ri pada orang yang pagi belum
tentu mendapat petang dan petang belum tentu mendapat pagi,
sedang jiwanya belum memiklll slIsah tid aklah berbeda . . . .... .
Ternyata bahawa dizaman ::;ekaranglah ban yak tcrdap at
penyakit urat saraf, penyakit dara h tinggi , otak yang selalu
gelisah, jiwa hanchur berantakan.
Pemuda bersorak di-mana2 menyorakkan "bebas" sambil
mengepal tinjun ya . Bebas dari oran g tua, bebas dari agama ,
belns dari segala ikatan . Tiba2 bcberapa dibelakang kelihatan
dia tidak bebas lagi, karcna telah dijajah sypilis (pen yak it pc-
rempll an).
Gad isz minta bebas dari penjagaan ibll bapa, kemudi an
jatuh kedalam belenggu kepahitan zaman. Yang masih ada
rasa malu , terjun kedalam sungai, yan g telah hilang malu ,
hil anglah seluruh seja rah perjalanan hidup nya.
lnikah zaman kekuasaan ilm u pengetahuan itu?
Di-manaz kita melihat oran g bebas, padahal dal am penjara.
Ora ng hidup , tetapi mati.
Zaman moden adalah suara Rumba, Samba, Bol ero . Za-
man mana, kebanyakan wan ita bersipat lebih mempamcrkan
dirin ya, karen a tak laku kalau d isimpan saja . Padahal tambah
dikedaikan (dipamerkan) tambah tak laku . Tambah terbenam

25
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
\I atahari , tambah ributl ah dij alan raya. di-Bar dan rumah
mtnu m.
Hati ora ng tid ak m erasa te nteram lagi dirumahnya , her pe-
sial' antara lelaki dan isteri ke lu ar dari rum ah. Di-ma na2 orang
m e nari ter-senyum2 untuk men ye mbun yikan jiwa ya ng meratap.
Dizaman mod c nlah orang m engeluh me ngenangkan ke-
lu a rga, anak <l tau s uami, atau tunangan yang hilang diwaktu
pe ran g ya ng lampau , ka rena bersedia m eng had api perang yang
akan datang dan untuk itLi iala h perang pula sekaran g. K alau
t idak pe rang panas tentu pe rang din gin.
lni lah hasil dari rama lan itu, bahwasa nya ilmu akan c1apat
I1lcnguasai elunia dan mendatangkan bahagia bagi man usia.
Inilah hasil elaripada ram alan yang mengatak an bahwa
m an usia bi la telah mele paskan dirin ya d a ri pad a ikatan dan
bele nggu keperchayaan, agama el an kero hanian , aka n sentosalah
hid upnya. S etelah mercka melepaskan di ri , beginila h j adin ya,
tak aela lain kalimah ya ng dapa t d ip akai selain da ri "sengsara".
Apaka h sebabnya itll ?
Sebabnya sud a h nyata, hidup telah lepas dari keseimba ngan-
n)'a. Hidup yang seimbang ialah yang terd apa t kerjasama di-
an tara badan dan ro h, kekayaan benda dan lebih d a ri itLi ke-
ka vaa n ji wa .
Bukan tak ada ahli2 ya ng dikatakan ingin me ngubah dunia
dan m emperbaikin ya. Tctap i m ere ka ha nva m embic haraka n
sa tu pasal saja, pasal benda.
Peran g, bagaimana s up aya m enan g.
;'vlusuh , bagaimana supaya kalah.
Senjata baru , bagaima na saja leb ih c hepat ll1emusnahkan
~e:<a ma manusla dan . . . . . apa oInt pe nc hega h hamil.

* * * * * * * *
Ahli tasawwuf yang scjati , adalah orang be ragama ya ng
~ejat i . D ell1iki a n ~eba likny a, pell1cga ng agama ya ng seja ti iala h

26
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
ah li tasawwuf. l\ Iereka memandang Alam dengan kesatuanya,
dikuasai okh sa tu T uhan.
Kal au tuan memandang ban yak agama, kulitnya yang ke-
lihatan banyak, namlln intinya satll . Upacharanya yang ber-
bagai ragam, namlln tujuan yang disembahnya han ya satu ,
inilah pandangan ahli Tasawwuf.
Tapsirnya yang berbeda, namun asalnya tidak berbeda.
Ahii Tasawwuf menghubungkan perhitungan bumi dengan
perhitungan langit, melanjutkan hidllp ini dari ya ng fana ke-
pada ya ng haqa, melanjutkan hidup ini dari jalan dunia kcpada
jalan ak irat .
Inilah yang menimbulkan jiwa tenteram (tama'ninah) dan
seimbang. Tidak ki ta sesalkan kalau ada orang yang Iari dari
agama atau benchi kepada agama, karena jemu melihat ke-
kuasaa n tidak bcrbatas daripacla "kaum agama" atau upac ha ra
yang tidakz. Lalu mcreka lari dan mereka chela agama.
Nasib mereka tak ubahnya sebagai seoran g laki z yang
bosan melihat peran ga i isterinya yang kllrang baik, lalu dicherai-
kannya. Setelah berch erai , teri ngatlah laku perangainya yang
baik dan ketenteraman dalam rllm ah tangga d ahulun ya.
O rang Iari dari agama, karcna se-mata2 mengeja r ilmll
pengetahuan (science); orang Iar i kepada mantik dan logika,
kemudian barll terasa bahawa j iwa mulai kurlls, karena tidak
clisiram dengan air IInan . L emahlah pergantllngan bud i,
karena ya ng dijaga han yalah hubungan dengan manusia . Ka-
rena telah jauh dari manusia, kembali leb ih ganas dari binatang,
laksana cherita l\Iister H yde dengan Doktor Djekyl.
"Tak ada kesuchian agama, itu hanya dongeng belaka",
clemikian mereka bersorak.
Sehabis bersorak, mcngata kan tak ada kesuchian agama dan
it u hanya dongeng, mereka pcrgi menyerahkan lehernya buat
diikat oleh undangz buatan man usia. Tunduk kepada gamba r2-
nya pcmimpinz poJitik dan Diktator, tunduk kepa da publik

27
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
opinion (pendapa t ulllum), tunduk kepada Parlemcn. Tllnduk
k('pada ratu dunia (surat kabar) , tunduk ke pada teori seo rang
ahli ekonomi, ahli sosial dan ah li politik . Tunduk kepada
so rak so raian ahli pidato yang h e r- <lpiz.
Kebebasan diri menjadi hilang, karella jma se ndiri tak
bcbas lag i. Pikiran tidak bebas lagi karena kebcbasan j iwa yang
scjati, hanyalah pad a kepcrchayaan kepada ~atu Tuhan. Ka-
rena hanya perintah dan larangan Tuhanlah yang kekal me -
ngllasai alam , mengatasi ruang d an waktu menyu su nnya dan
mcnpganya. M eny uruh yang baik dan men ega h yang Inung-
kar. Segala llndangz buatan manusia yang tidak mengambil
sumbernya dari undangz Tuhan, adalah pangkal segala hala
da n chelaka dan tidaklah lama usianya.
K ebebasan pikiran, han ya aela pad a kebeba san pribadi ber-
hubungan langgung d e ngan All ah. Adapun umlangz buatan
huatan manllsia , yang mengikat le her sebahagian manusia zaman
atom ini, ada lah tekanan se m e n tara, bertambah takut o rang
akan kchilangan kekuasaan, hertambah banyak lah undangz
elarurat.
Orang lari dari agama, atau takut m endekati agama, karena
hukum dan suruh agama katan ya herat, hera t sembahyang lima
\\aktu, bcrat puasa dall berat menge lllarkan zakat. Katanya dia
tid ak mau dipaksa mengeluarkan h artan ya. Tetapi rnulutn ya
tersumbat kal au barangn ya dirarnp ag karena tidak m emhayar
pajak .
Tetapi bag i orang yan g telah tcrlatih dengan illlan, mula-
nya plTkara it u hcrat akirnya menjadi lazat, memuaskan jiwa .
Karena aela kepcrchayaan, bahwa dia mcngerjakan suruhan ini
ada!ah kar ena diperintah o leh Yang ditangan:\ya berpega ng
scgcnap kck uasaan dilangit dan diburni. Yang m cngetahui
rah sia hati dan c1ctikan jantung.
Adapun su ruhan elan p er in tah manus ia, maupun perintah
yang baik tielaklah aela yang m emuaska n. S ehab kita tahu,
me reka pun manll s ia seperti kita juga .

28
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
i)ij at uhka ll salu undangz , belull1 telltll unJangz itu baik
htlat semua orang. Oia mCll1heri makl um at , bahwa seo rang
penchllri h ar u ~ elihllkum. P ada ha l dia se ndiri pcnchuri, tidak
ada o rang I'l in ya ng dapat menghukumnya. Dia be rsorak hen-
dak ll1 em bela oran g kech i\. padah al d ia bclllm perna h m e n genal
o ra ng kechi !.
Dida la m s lI atll jamllan makan malam, d ima na se nel ok Jail
ga rp u daril'ada pe rak dan piring \'<lng hal us gemc rin c hin gan ,
pakaia n aneka \\'arna, orang gelak te rt awa m cmp erkatakan hahwa
mereka " pembel a" r'laya t.
Gelas diisi pen uh z dan diminllm lagi, nasi kosong se-
piring elan tambah lagi . Padahal sebanyak kosongnya gelas d a n
kosongnva pi rin g, sebanvak itll p ula darah, a ir Illata dan ke ringat
raaya t mengali r .
Inilah Illanu sia ............ dan inil ah dunia.
Bingung kita blall itu yang kit a Ii hat. Kita hanya akan
tergantung c1iawa n, diantara lang it dan bumi . Tidak aela ya ng
akan m emllaskan hati , kcm a napun m ata Illema ndang. Tidak
kepada ahliz ~egara dcnga n se rba m aeham falsafahnya. Pun
tid ak kepada a hli tcor i perhaik a n Agama. yang tidak c1apa t
m eny i,.;ihkan diantara agama d cn ga n tahyul dan khurapat.
Ada ora ng m en gatakan ha hwa mahligai itu kosong , tidak
ada ap<1z didalam nya dan ada orang Illcngatakan bahwa ada
apaz didalamnya; b aka rl a h ke m e nvan, ha c hakanl ah menteI'd,
nischa va rah s ia iru ter hllk a.
Tasawwuf.
Rum ah itll Ill CIll <1ng ada rah"id nva, ada inti ~a ri c1idalalllnya,
did han ya dapat dibuka d CIl!,!an "kllnchi was iat " . Dan kllnchi
was ia t itu tida k jauh , di a tc rl ctak d a la m di ri kita se ndiri. Klln-
chi illl telah lama terl etak. i\Jarilah kila goso k, kita he rsihkan ,
kila h ila ngka n ka rat dan kotorannya.
Pembe rsihan jiwa itu, <.Jalam b;Jhasa Arab dinamakan
" Ia~hji(/ h " da n bil am ana klln ch i te lah h e r ~i h, bernamalah dia

2Y
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
"slnfa". Usaha kit a yang senantiasa men c har i keber~ihan batin,
itulah yang dinamai ber- "tasaw\Hlf",
Dengan kacha mata tasaWZClIf kita melihat scgala soal itu.
Tasawwuf (tasauf), artinya ialah: daya upaya hendak mengenal.
Yaitu m engena l rahs ia besar yang tersembunyi dalam alam itu.
l\lengenal Allah dan nlengenaJ Roh , dengan jalan memperh aJus
perasaan. Rasa tasawwlIf terdapat diti ap zaman, tiap bangsa,
ditiap agama. Orang clatang kcsan,\ dari berbagai renjuru,
merekapun bcrtemu dcngan satu kesimpulan, kesimpulan yang
kadangz tidak didapat d engan akal dan ilm u, atau dengan hukum
"scbab" dan "aki bat " . Kesimpulan itu lebih banyak didapat
dcngan j en is ya ng Jebih tinggi dari apa yang dinamai ilham
yang biasa dirasai oJe h a hli ' ha'ir dan :;eniman.
Orang tasaw\\,uf menamainya " /wsha(".
Kad angz tasawwuf bcrtcmu cliclalam bakat kclahiran se-
seo rang. Hila b aik pllpuknya, tumbuhlah ia dengan sub ur,
sebagai bakat " penyair" yang tersinggung. D an ada b akat
pemimpin, yang ketika masih ber-mainz dcngan kawanzn ya,
clapat ditilik mana anak yang akan menjacli pcmimpin setelah
dia besar, cl emikian jugalah bakat tasawwllf. Dan bakat, se-
hagai orang tahu, adal ah bekas dari ri ga lingkungan: keturllnan.
didikan dan pergalllan .
Akal aclalah jalan llntuk menchapai makripat dengan mantik.
dan tasawwlIf adalah jalan m cnchapai makripat dengan jalan
riyadzah (latihan), sc hin gga membawa kcpada kashaf dan ilh am.
Sufi yang as hik , tidak terpesona oleh aJam de nga n kulit
mazharn ya. Bila dia memandang sC's uatu, tembus pa nd angan
keclaJam batin, ata u bolch juga ia J1lemandang ses uatu ya ng
lahi r dari daerah yang batin .
Orang ya ng ashik dengan sejarah, melihat sej arah dalam
pc rgilirannya . Ada K erajaan jatuh dan ada K erajaan naik.
Acla orang besar naik bintang clan kemudian turun bintang itu
dengan tid ak dapat di-tahanz. Ada orang datang dan ada

30
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
o ran g pergi. Demiki an ju ga perang dan dama i. Crusan eko-
nomi dalam kekachuan ata u kesuburan n ya, mas harakat d engan
kenaikan atau hiruk-pikuk bersimpang-siu r, semLl anya it Ll dalam
pa nd angan seo ran g s hut, ha n yalah sej arah mazh ar , sejarah kLlli t.
Adap un sej a rah yang benar d a n inti sa rinya , tid ak lain ialah
tasa wwuf. Iba rat pohon , bu kan lah daun dan ran tin g n ya . Daun
holch m eng hijau, kCllludian Illen g unin g, kemudian Illelllcrah,
kemudi an ta nggal d a ri talllpuknya dan gugur. R antingz bi sa
pa tah te rsenggol o leh ya ng kLlat, d ahan bisa se rkah dit iu p
a ngin , namun pohonn y'a te taplah tegu h dibumi selama Illa~ih
teguh uratn ya yang te rsembLln yi dibLlmi, ya ng mcn galirka n
hidup d a ri d alamnya.
AtaLl laksana meliha t lau t, mdihat alun , gelombang meng-
gll nllng, ombak m eng e mpa~, ri ak mengipas, orang m en yangka
bah wa itulah ya ng laut, paJaha l scmu a nya itLl iabh kul it.
Tasa wwlIf ialah latih an ro han ia h. Ro haniah ialah kl'-
m a nll siaan dalam m anLls ia; a lam kec hi! da lam alam bcsa r.
I-Iubllngan cliantara ala m ro han ia h dc nga n alam hesar itu, ada lah
laksa na hubu nga n akal d c nga n badan.
S hukurlah , alam ini tidak pernah disunyikan Tuhan dari
jamaah ya ng as hik d engan rah sia itu . I\: ala u tid ak ada jamaah
ini, alang kah kc rsa ng dan kosong hidLlp ini . Jik a o rang d ahulLl
~ il ap me wariskan has il pcngalaman kepada yang kcmudia n .
kil af, a tau tdah usa ng, dia telah timbu l kembal i d e ngan Ix :ntllk
va ng baru, tetap i hakikatn ya itLl juga dan baru tcrus. O ran g
t ida k pernah bosa n membi c harakan, apa biJa terl ebih d ahulu
dirasa kan nya, itulah ya ng dinamai " ft ikma/z ". Hikmah lain
daripau a ilm u d an la in cbri filsafa h . O rang J awa menamainya
"ngi lmu ", lain c\aripada ya ng biasa dipikirk a n orang.
O rang shufi ke rapkali menempuh jalan yang ti clak d apa t
d ite mpuh orang lain . Musa yang bija ksa na diperintahkan ber-
guru kepada hamba ya ng sa leh, dan :\l l1sa tdah bertemu dengan
(lia. Dalam berguru tidak b olch be rtan ya, tetap i Mlisa b e rtan ya

31
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
juga , seba b ganjil 2 ~aja yang dikerjakannva dan hanya dia yang
tahu rah sia ll\a .
Se na ntiasa lah orang d e mikian berpengaruh besar didalam
keh idupan ses uatu, bahkan ju ga c1alam kebudayaan dan ke-
majllan, m eskipul1 m ere ka ticl ak kelihatan memegang peranan
da lam sandiwara hidup. Atau meskipun ahli sejara h hanya
mcmbi cha rakan sa mbil lalu saja .
Ah li seja rah dan a hli hekas2 zaman kuno membongka r
ba t1l 2 p irarnicl , rnenchari ra hsia kcbllcl ayaan zarnan Fir' un .
T etapi ora ng lalai rn ernp erh atik a n i\Iusa yang be rani menentang
manu sia yang so mbon g dan men ya takan c1irinya Tuhan. Orang
rnernbicharakan kebun te rgantung dinege ri Babyl, kebesaran
:-\ebukadne~ar dan puteranva Balsaza r. tetapi orang lalai menilik
~ i apa Dani el.
~abi2 sejak Adam sampai :'IllIh ammad, Budha dan Zara
sust ra . HlIkama' sejak Thal es . Socrates. Plato dan banyak lagi
yang lain yan g bc1um kit a ketahlli, namun I11ereka ada. Se-
mllanya itu b esar pengarllhnya terhaclap kemaju an dllnia 1111.
L ebih b esa r daripacla pengaruh o ra ng2 yang me nyuruh me-
nyusu n batu jacli Pirarnicl. lebih besa r c1aripacla ya ng menyuruh
m embalse m mayatnva sl'telah ia mati , yang 4000 tahun dibel a-
kang digal i orang untuk d ipe1a ja ri rahsia umatnya, m e mang
!cbih besar pen ga ruh mercka daripada \Iaharadj a Diradja.
ICl isa r dan Adika ra.
D asa r pengambi lan sufiah ada lah dari satu le mbah belaka.
\( ,t1 a Ll terd ap at p c rl ainan m az hab dan pen ye rLln ya, it u hanya la h
Luena be rlain an persediaan yang akan m ene rima. A tau ber-
lainan karena penga ruh lingkunga n . Scnd inya sa tu , sumber
tclaga nya pun satLl. \I emang kaclan gz c1i selimllti o leh IUI11L1t
dongeng dan khurafat , karena yang m en erimanya belum di-
hers ihkan darip ad a lum ut dongeng dan khurafat. :Vlaka jika
tcrd apat lumLlt itll b uka nl a h dia c1ari asal soalnya, ha nyalah pad a
Jlwa yang beillm le ngkap persediaan untLlk penerim aa nn ya.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


'I'lI g a~ pemilllflll12 rohan iah itll <l m a l h erat. dia sclalu
m em e rangi tah iat lahir ya ng ,Ida pada m a nll ~ ia.
Dan seja ra h kc m anllsiaan iala h ~ei a rah pe rju angan se ngit
diantara "keliaran " de nga n " keslichian " . Peperangan dan per-
juangan itu bukan saja te rdapat pad a SUk1l2 bangsa yang masih
biadab, tetapi b ertambah tin ggi kemajuan dunia, bertambahlah
dahshat kebuasan dan keli aran it u . SUkU2 biaclah berke lahi
dengan tongkat. tombak dan panah. Ban gsa ya ng tdah be r-
kemajuan berkelahi d e ngan m eria m , kereta kebal, kapal selam.
kapa l te rban g dan sckara ng sa mpai kepada bom Atom, bom
I-1 yd rogin dan N lIklir. Semu anva ini aka n menghanchurka n
~t:gala pangkal kcs ubura n hid up (A I-Harts) dan punahlah
tmunan (An-).;aslll}".
K ekerasan. kekejaman , hengis dan li ar, scmuan ya itu d itan-
tang o le h ajaran Rohan iah . W alali Pun ada vang m em akai nam a
idiologi, nama agama <lta tl nam a apa saja .
Dihad apa n kcli a ran yang se ng it itll pelll impin rohaniah
mcnaikkan ta ngan ka nannva dan de nga n gagah be rani bcrse rll :
" Ikrhenti!"
Ya ng dipan clang pada kemajuan hidup ini bukanlah klilit ;
tetapi ialah apa yang mendorongnya. K alal! kemajllan hidup
ini ki a n lama hanya m enimbul kan che m as, takut , gelisah dan he r-
lomba memperturlltkan hawa nafsu d an s hahwat, maka apa
yan g dikatakan zaman kemajuan itu ialah kemajuan kepada
kt:biaclaban. K emaiu an hiadah yang diberi hiasa n dengan radio ,
telev isi dan gamha r 2 tclanjang dari bintang2 fi lm yang m cne r-
hitkan selera.
Kal al! be rt emp ur d ia ntara kebendaan dan ke rohani a n , maka
kebendaa nlah yang ~ clalu menang. Sebab g harizah me m ang
lebih m enan g de nga n kel iaran dan kekejaman. Padahal roha-
niah m eminta latihan yang berat, lehih ban yak jumlah orang
ya ng tidak sanggllp . Dan kemajuan moden sampai kini masih
didasa rk an kepada ke kejaman dan kega nasan. L ehih gana,;

33
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Iebih maju. Sehingga kalau st:- kaIi 2 kt:m ajuan duniawi ada
timbuI dari dorongan ke rohanian sebagai se man );abi I sa pada
permuIaannya dan seruan i'\ahi J\juhammad ya ng dapat men-
dirikan masharakat yang di-chita2k a ll ilU. :'Ilaka belum lagi
kering tulang2 Nabi2 muli a itu daI am kuhur, datanglah raja2
yang kej a m d a n ganas m engamhil kest:mpatan mempcrgunakan
ajaran s uchi kerohanian itu m e njadi tabir asap untuk m aks ud2 -
n ya ya ng bersipat keb t:n daan, se ru a n ro ha n i pacIa se butan,
keb e nelaan pad a kenyataan. D an ajaran yang tadin ya menva-
maratakan cIerjat manLisia dan ya ng khih muIi a ialah yang lebih
taqwa, bertukar sarna seka li rnenjadi tin gkat m artabat. Timhul
pcrkataan hahwa "Arab !chih Illulia d a ri 'Ajam".
Dan Arah tid ak pul a sa lll a, Qurai,; h-Iah Yang Icb ih tinggi.
dan C2uraish tid ak pu la sam,l, Ba n! H as him -Ia h yang !chill
tinggi. Dan Ban i Hashim tid"k PUhl Si111la. Rani Fatimah .
Hasan dan I-I lis in. sayid da n Sharif itlila h ya ng lebih tinggi.
Seruan kerohanian kian lama kian ters is ih kctcpi cl a n kalau
munchul kemuka lllcnjacli te rt a" 'aan o rang.
Rangsa2 vang kua t eli E ropa sa nl;] m cniara h , mcnjajall,
Illengganas. memb ll!lll h. mcnghi sap d a rah d an ke rin g at, me-
meras tan ah "ang d itaklllkkan dcngan mcmball'a bend e ra ka~' u
~a lib .
Kala u dilanya: "'dcngapa hcgil !1I "~
j aw"bl1l''': " Tugas "uchi " .
flmu pengetahuan btTt<lmhah t in gg! dan s ubur. P e n-
dapat2 baru ya ng ajaib da n dahshat terlebih han yak cliclapat
dimu sim pe rang da rip ada diwaktll cl a mai . Scni sastra, baik
Puis i atau Prosa, yang lebih disukai orang ialah ya ng lebih mt'-
nimbulkan nafs1I2 kel amin . S iapa ya ng pandai " men elanjangi "
lIrusan dal am kamar, ~c hin gga mcn-d ehar2kan hati pcmbacha,
itulah sen;man yang jempol.
Ilmu , ya ng se-mata2 han ya un tu k herkh idm at menchari
keben a ran , clipanclang ilmll yang hamha r: sast!"a yang te rlalu

34
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
banyak m e njalin keroha ni a n dipandang sastra kolot, lem ah dan
kak u; d a n sastra wan itu se ndiri, kalau mau populer hanls chepat
mel1lbuangkan benteng kerohanian d ari di rinya.
Inil a h hasil kemajllan yang be rd asar kebendaan itu , meng-
hi d ll p shalm'at l11enimbulkan chemas, takllt d a n iri dihati ;
b e rl o mb a m e m pe rku at diri, b u ena siap<l ya ng !emah ha nchur.
Seb ab itu, baga iman ala h jadin ya dunia ka lau se ruan . dari
pemill1pinz kcro han ian in i tid ak te rd en ga r lag i. Kalau ll1e reka
PlI t li S a~a dan men g undurkan d iri pada ke ll1ajuan ya ng m e-
n ujll ke hanch uran.
K ata ora ng, di-man az se karan g " kri sis akhlak ".
Seja rah mengataka n , bahw<\ cli zall1a n kri s is akhlak itu la h
se rllan s hllfi terd e nga r !chih lantang. K a rena shllfi ya ng se-
henarnva clan tasaw \\'lIf yang stja ti hukan lah m ell\'C l1l hl ln yik an
kep ala da lall1 pas ir , tetapi eko r kelih atan. Shllfi V<lng scjati
ial ah tcgak kc-tengahz m cda n illl d a n berani Ill e nga tak a n ya ng
he na r wa la uplill akan b erakib at na ik kay u palang laksana Al-
H alaj .
S clur uh alam clipanclang clari segi rohaniah . T e rhimpun
dalam kesa tll an , ke1l1a ran satu pab rik (kilang) bern a ma pabrik
" 1-:/1 /1", diatur da n dislIs un o leh sa tu maha ln sinjllr ya ng pintar
se ndiri nya, h ndi ri sf' nd iri nva. ltlliah All ah! " Faya hulI ", m aka
diaplln ada lah .
Tll a n terc hengan m elih at pab rik chiptaan m an ll s i ~, m e'sill
be rge rak dan asap mc- ngepu lz ke lu a r d a ri serombo ng n ya.
Buruh bc rclll yun kcluar dan masuk . Tuan kag um mclihat se-
huah p abr ik mobil yang d apat Il1cngelu a rkan m ob il sebua h
dalam t iga m e nit. T etap i bila dibandi ngkan seillr uh pabrik
bll atan rnanusia itu cl engall laneharnya pabrik " KIIII " tadi, se-
lllruh bllatall m anll sia tidakl ah: leb ih d ari main a n a nak z.
Tidak ada pabrik manus ia ya ng dapa t d ipertah a nkan apa-
b il a g Ull ling melet us, ge m pa bumi da tang, air bah m e ngalir ,
atatl ombak lautan m e ncl esak keter i, atau tan ah tempatn ya

35
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
htrdiri longsur. Bila Illel etus sebuah gu nun g berapi , a ta u bUllli
m cnjadi ge mpa , tahulah kita hahwa sehll ah hin ta ng kech il di-
antara rni liunan b intang ya ng bern a ma humi, ba n ya kl ah se-
ke ru pznya (pasa kz) yang se- waktuz jib peng uasa n ya m e ng-
he nd aki, tid ak aka n ada Slia tLI kekuatanplln ya ng dapat mcng-
ham bat m e ng halan g i Ict usa n a tatl guncha ngann ya.
Scgala nya keluara n satu pab rik clan h a nya m em akai sa tll
landa, se bab itu semuanya sa m a pad a hakikatnya, be ntukny apun
~a ma, m eskipun berb eda kelihatan pada mazharnya.
Bila c1ilihat kcp ada Mataha ri sebagai a n satu diantara alam
yang terhesa r , lalu dihanclin g kan kepada atom ya ng pa ling kec hil,
te rlihat juga pcrsa m aan atura n. Zarrah yang kec hil itu terdiri
c1 a ripada sa tu titik tenga h yang dinamai orang netlrton dan
dikeli ling i o le h proton dan electron . L aksa na i\\ata hari itu pul a.
berjalan d alam ga ri s fal akn ya , d ikelilingi ole h bintangz Uranus,
Ve nus, Mercuri us, Nep t unus, Ma rs dan Bumi.
Dem iki anl a h has il l'enyeli cl ikan manus ia clizaman mod e n .
Dan jauh sebe1um hasi l p enyeliclikan itu din yatak an, ah li ta -
sa wwuf te la h m e nyatakan ba hwa ha l itu teJah dirasain ya.
Kita sekarang m eJihat alam sebahag ian jamad at (kebekuan)
clan alam tumhuhzan (nabatat) dan aJa m b c rn ya wa (haiwanat) ,
m aka sejalanl a h pendapat ilmu pengeta hu an setelah paya h me-
nye lidik , m cng urai atau m embuhul (menyimpul) c1e nga n tang-
gapan rasa ahli t asaw wuf kun o, bahwasa n ya sega la j e lli s itu
ad alah mazhar belaka c1aripad a kehendak sat u hakikat, laksana
g ula d e nga n manis n ya, kadan gz naik jadi tin g kat g ula merah,
d an bila he rtamba h maju, mcnjacli g uJ a putihla h elia. D a n
semu<lnya itu td a h he rt e mu le hih dahu lu c1 ala m pohon tebu.
Kainpun demik ia n pula, ada katunn ya, ael a lene n , ada chita, ga-
hardin , l1al11Un dasar mu la ada Jah kapas helaka .
Setela h lll enengaclahkan kita keatas, kebah ag ian ya ng leb ih
besa r disekitar c hakrawala in i, kita tukikka n mata kebawah ,
kepada yang lebih ha Ju s, sam pai ke pada za t ya ng tidak c1apat

36
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lagi d ilihat m ata, hanya d apat dik eja r Jl:ngan hitungan ilmu
pasti, ma th ematik d an alj abar , se mu a nya m embllktikan adanya
~at ll a turan , ;;atu pa brik. sa tu penchiptanya.

' I't:ngadahkanlah Ill ata kepa la le hah hcrgantung di!;a napun


tu a n akan melih at al am dalam peta kescillruh annya.
PaJa \'ang kech il be rl aklil a h at uran va ng ada pad a ya ng
bcsar. R c nungilah baikz sang sc mut m e mhll at sarang , di sana
tuan akan mcli hat a lam dal am peta keselmuh annya.
Setelah puas m elihat kekiri keka n an, kemllka dan ke bela-
kan g. keatas kebawah , laya ngkanl ah pandang ke pada diri se n-
diri, kcpada In5an.
:\lanusi,l la h p un chak scgala kega njilan dan keajaiban itu .
Il acla n ini \'ang kak inva t erikat kehllmi , tetap i nvaw a nya
m el1\'chcrangi a\\'an dan ang in mt'nemhll~ 1a\\'ang (pint u) la ng it.
Aka1 ini . apakah rah sia nya?
'.;va\\a ini , apakah wlijudnya?
:'IiJata ini memandang, d a ri manakah asa l pandan g?
Orang kcbe nd aan m empclaja ri ilmu Tubuh (Phys iolog i),
\'<l itu hanva m empdajari yang tdah t c r ~e dia ada, tctapi tidak
~anggup mcngganti ya ng ru sa k. Dan ~uda h ru sa k baru kita
tahu akan ha rga d an ni lainva.
\!ak a ji\\'a sco ran g Sufi, m e ndcngarkan jda ~ akan tasbih
alam I11 c lll uji 'ru ha n . Yl c reka Illcncl cngar 111mikn\'a kclap-kelip
hintan g dil a ng it. Kok ok avam di\\'aktu fajarpun mcn ga ndung
tasb ih, faj a r itu sc ndiri se kctika mClly ings ingp un mL'll ga ndung
tasb ih . O le h scbab itu b e rsa ma a nlah nyanvian jiwa seo rang
Sufi d engan n ya nyi an jiwa seluruh alam , 111cI1luji Tuhan.
:\I cnga tas i segala sc ni d an il mll. sch ah elia te rm as uk dala m
lin gkun ga n ka s haf.
:\1anus ia biasa l11emanciang ~csuatu herpisah dengan ya ng
la in . Lang it bc r pisah dcnga n bumi , b inta ng berpisah d engan
i\Iata ha ri , air, lain dari ta na h . Bahka n engkau lain , akupun la in,
t"!tapi pandanga n seorang Sufi Se m U;l Il\'a ada la h sat u.

~7
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
PaJa ten unan ka in , pada kUOlpulan bcnang, pergulatan di-
an tara turak d~n suri, pada ragi dan chorak, d ia meli hat pah rik
dan d ia mclihat pcnchipta pabrik. Pad a huah dan pada daun ,
dia meli hat pohon. Pada se tetes air, dia melih at la ut.
Dia melihat ~uatu dalam yang satu, dan melihat ya ng saw
da lam se mua. Bahkan m e lihat sesuatu dalam segala scsuatu.
Seka li pandang dia sampai kepada rahs ia kejadian . Sehingga
akirn va c1ari segala ya ng ada clan yang tampak, dia menclapat
sa tu kcsa n, ya itu scmllan ya itu hanyala h ru mus bclaka. I ni
acla la h tanda c1ari adanya sa tu H ahikal.
13ahkan kadan gz dia menclaki leb ih tin gg i, se-akan2 l cpa~
d ia c1ari pandangan hidup orang biasa, scbab d ia bera ni menyata-
kan keyakinannya bahwasa n ya segal a yang ada ini t idaklah ada,
yang ada hanya lah yang tetap ada .
Sega la sesllatll yang aclanya bergan/ling kcpada kc henclak
yang tctap ada, maka scsua tu ya ng b e rgan tlln g itu /idaklah ada,
Jia han ya lah perlandaan saja c1ar ipada yallg sebl'r/arny a ada.
Dia hanya rumus saja .
Bila m ereka te lah sampa i pada pengemha raan begini, clilang-
kahin yalah ilmll , bahkan c1 ila ngkah inyala h fil sa fat. Il mu ya ng
la hir aclalah ilmu orang yang !Vlubtadi'. Filsa fat ada la h ke-
ashikan ora ng ya ng seclang berlat ih. Hakikat hiclup kata mc-
reka , ialah Toso'W'Wuf; !epa:; rohani ini dar ipacla kun gkun gan
bacl an ka sa r c1 e ngan sega la perangai cl an hawa nafsun ya, me-
layang kedae rah lain dar ipad a daerah yang biasa . Dibawa ol eh
r a~,l a~ hik , r inclll da n chint<l. Sebab kem ana saja d ia m elih at ,
kec hint aa n dan ashik itu jllga lah yang nampak.
T ing kat pert ama mereka beri nama "A I- Wujurl" .
Tingkat kedlla me rcka namai ".4 1- 'ishk ".
Jika tuan biasa membacha riwa yat2 tenta ng perchintaa n
dan fil~afat te ntan g e hinta, m aka tapsir yang dia lami dan di-
rasal ole h seorang Sufi tidak lah dapat digambarkan lag i.
Tid a klah Chllkup kataz , tidak lah c hukup kalimat buat memberi-

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


nya tap~ir. Sebagai Dja/a/ ric/din A/-RUlli; pernah l11engatakan :
" Apalah artinya kalimat, a palah art in ya 8Usuna n d a ripada
hurufz. KaJimat dan huruf t id aklah c hukup hll at m enggam-
ha rk an Zauq itll " .
Schah itu kita kad a ngz dik ejutkan oleh kataz yang ter-
lanjur, kata orang yang mabuk ch inta , sampa i m e reka berkata:
"A na AI-H aq"- "Akll hakik at dari kehenaran itu ".
Sam pai l1l e reka berkata: " La l11aujuda illallah" - " Tidak
ada yang m a ujllel , malaink a n Allah ".
Emas, berl ia n , gedung, pangkat, keka yaan, kebesaran, ke-
rnewahall, a palah artin ya ,;el11uanya itu. Semuan ya hanyalah
'Aradh belaka, bisa be robah. \:amun hakikat tidakl a h be robah.
:Vl eman g , em as itupun tallah, be rli a n itllpun batu. Digum-
pal tanah li at, lalll dibakar, d ij aelika n tembok, lalu dis us un, eli-
namai rum a h. Jika gempa bc~ar dalang, jika hom Illcletus,
,;e muan ya rata kembali jaeli tanah.
Be rnam a rumah ha n yala h kare na susu nallllya, tubuh kita-
pun demikian pul a. Be rnama tuhuh ha nyalah karcna ael a
nya \\' a. l'herai nvawa d engan balian , tuhuh tidak ada artin va
lagi.
RlIm ah , temhok , be rli an, emas, sem uan ya han ya tanah.
Yang aela hanya "Allah ! :\ll ah 1 All a h I"
I tlllah \',lIlg hCl1ar ada .

* * * * * ~ *
Sebaga i kita katakan ta(li , scgala ses uatu dipandang dari
scgl rumus l1\a. Di a leh ih banyak m embacha yang t e r~irat
dar i pacl a yang tl'rSlI rat.
i\ lisaln ya saja, ki sa h ~ahi Adam elan H a wa ya ng keluar dari
dalam S hurga , karena m cm akan buah yan g te rlaran g. Orang
Sufi m emanel a ng itu dari ,;egi r umll s n ya bel aka. Kemajuan
hidup Ad a m d ala m Shurga, dalam segala macham kesederhan a-

39
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
an Iwa tetapi penuh dcngan ni ' ll1at, tidaklah mell1uaskan bagi
hati peri kemanusiaan . Manu!"ia ingin hendak menchapai Shurga,
yang din aikin ya denga n leb ih dahulu ll1elalui kesulitan .
Atau kejadian Ad am dan HalV <l adalah tingkat pertama dari
macham hasil pabrik he ~a r itu. pabrik "K ull " . Kian lama
kian majulah ha sil pahrik itu dan kian dis lI SlIn lebih terat ur ,
lehih halus.
!'.1ula saja ll1anusia masuk da lam hid up , kakinva tergelinchir
karena tanah lich in , clan dia helum pernah lalu elisana. Dialah
diantara makhluk itu yang terlebih elahu lu kenai dan berhubung
langsung dengan penchipta pabrik itu , dan kenai akan segala
nama hasi l produksi apa yang dikeluarkan.
~J ... 0 ..., 0 \ ~

\.~Ie c:l..._.... ')I I -:.:;


\
\ ./..~. ./

lI 'I7'a!/all/tI .-I dalllol aSlllall lutlla Ii a ,

Tahu dia akan gunanya, ken ai dia akan namanva m <lSlng2;


dahulu dari dia telah aela makhluk yang lain , tetapi dia tiad a
mall menempllh hidup sebagai makhlllk yang dahulll dari dia
itu . Dia ingin !chih maju , walaLlpun dalam menc hapai kc-
majuan itl! dia sekali akan si\ap mcngamhil langkah .
Dengan pcrnah ~a l a h, karena tidak tahu mana \'ang tidak
~ala h ,
lebih baik daripad a takllt sa lah lalu berhcn ti bertinkak ,
karena kesa lahan memba\l'a pcngetahuan, 1I1 cmbawa ma' rifat
. , .. elaripada tid ak mengenal apa ya ng salah, karena
tidak ada ma'rifat. Bi:lr sekali tcrjatllh, itLl adalah orang yang
pernah m emanjat. Yang tidak perna h jatllh2 ialah orang yang
tidak sekali juga memanjat,
Didekatinva juga po ho n ya ng terlaran g, sesud ah dimakannya
haru dia tahu aka n akihatn ya. :\laka jat uhlah dia dari hidllp
megah dan senang elalam jahil , kedalam satll hidll p yang susa h ,
tetapi dengan aka !. K ejatuhann va itu ada lah tangga baginya
hu at naik kemhali .

40
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Di bac ha orang cherita perkelahian di a nta ra Habil dan Qabil
dcngan bachaan biasa, o ra ng S ufi mcmbachanya clari segi
pand a nga n lain .
l\'l ereka ber ka ta : " I tulah perlllllla an pc ran g dalam dunia
ini , pera ng sa udara dalam kemanusiaan. \[aka jib tc rj ad i
pe pcranga n Jian tara satu b a ngsa de nga n bangsa ya ng lai n,
cliantara kaum cle ngan kaum, di ant a ra Ali dengan '\Iu' aw iya h
dal am daerah ya ng sempit, C\iantara C hi ang K a i Shek d enga n
\l ao T se Tung dal am da e rah yan g 1ebih lapang. Atau di anta r<\
Ind o nesia dcngan Bela ncl a, atau diantara Am e rika den gan Ru sia,
ata u di anta ra ya ng lain den gan ya ng lain , se muOln ya itu clalam
pandangan ahli T asa\\'wuf ticlak lain adala h la nju tan perang
~a ud a ra " H abi l d en ga n Qahil ".
Dari kisah :" a bi :\Tub , c hoha den ga rkan pula tapsir ahl i
' I' asa " \\"\1 f.
\\creka hcrb ta : " D <.: mikianlah huk ulll hiclup. Bila budi
[n sa n tdah rusak , dia m es t i bina sa, sebab di a tidak d apa t m en-
j llnjung hidup lagi . Yan g lepas dari keb ias aan itll h anya la h
va ng c1ari semula m c n yediakan pcrahu n ya, dan be rl aya r lIn t lik
m cmul ai m enanamkan hen ih da n hibit m as ha rak at baru " .
Ihra him memasuki ap i bernyal a ticl ak hangus.
I\:allll1 Sh ufi berkata : " \ Ie man g s i:tpa ya ng berh ati ~ehagai
hati Ibra him didalam Ill c nega kkan p u nchak kebe na ran, wa lau-
1"1lI hagaimana besa r ap i yang c1 in ya laka n tid aklah di a abn
It a ngus, d a n al'i Ihra him itll h cr ul ang tenlS clalam hiclup in i,
e hoh a Iih at " .
Kata m e reka: "DlIni a hari in i pellllh d engall ap i bc rn yala ,
lebi h pa nas clari api pembak a r Ibrah im itu, baik dari a pi Bom
Atom sekalipun, yai tu a pi kegeli sa han. BeluIll lagi d ia m c-
Ictu s, dia suclah hangus ke lla bohongnya . Duni a sudah ribut .
T eta pi pengi kut Ibrah im da lam dunia, bukallkah tcnang?
.. Sebelum o ran g ribllt m emperka takan bahaya Bam Atom cl an
Bam H eclrogen , kit a orang l\ Iu'min ",- kata kaUIll S hufi - "Su-
dah 14 abaci cliberi pe rin gatan" .

41
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
"Hagaima na kamu , j ika langit te1ah robek, bagaimana kamu,
jika hinta ng2 mulai berki sa r dari jan gka j alann ya. Bagaim a na
kamu, jika kelak air laut te lah m e mb o~at (m enye mbur ) daripada
tcnangn ya. Baga iman a kalllU, jika kelak kuburz dikeluarkan
i ~ lI1va ". 1)
" Baga im ana kamu, jik a ge mp a besa rl a h humi itu sc-benarz-
ma gcmpa; segala ya ng hera! dalam kandun ga nn ya, aka n
d iscmbu rk an keatas. S e luruh m anus ia herkata: hagaimana ini?
Pada ha ri itu dia akan m encheritakan perkabarannya, bahwa-
sa nya yang berlaku itu ada la h karen a titah wahvu d a ri Tuhan-
nya. Pada ha ri itll, akan timbullah m anusia dalam he rhagai
ragam kcadaan nya . Agar kepada m ereka diperlihatkan isi 'a m al
pe rbu atannya. Siapa yang heramal, wa lau se hesa r za rr ah
(Atom) daripada kebai ka n, akan d ilihatnya. Dan siapa ya ng
b c ramal walau sehesa r za rr a h daripada ke jahata n, pun akan
d iliha tn ya". 2)
Ributl ah duni a, gc mp ala h bumi, apa yang akan turun ?
R adio Akt if ?
S ilakan!
S em ua boleh hangu~ , na mun aku tidak , aku tidak akan
hangu,: .
Jisim ini bole h hanchur, holeh hangus, teta pi j iwa ini tidak
hangus; tidak didunia dan tid ak diakhirat.
Inila h kesa n dari ap i I b ra him .
Bumi d e ngan sega la has il produksinya ya ng ada, bagaimana-
pu n di a meningkat, tid akl a h menyebabkan seo rang S ufi lupa
bahwa itu ha nyalah se bah agia n kec hil, daripada has il pahrik
" Kun " yan g maha besar itu . Kita p entin gkan dia , kit a hadap-
kan per hatia n kit a kepada n ya, se hab kita mern ang sebahag ian

1) Lilia! Quroll , Sura! lufi !ar.


2) Lilia! Quran, Sura! 7-ilz al.

42
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kt:chil daripada k e~elu rllhann ya. Kita berhubung d e ngan sc-
muan ya; dan sc mllanya hcrhubllng clengan kita . D emi kalall
pandan g dipe rj all h , pand a ng dan pandang lag i, pandang itupun
kcmbalilah dan tertekun ke pada d iri . T e rasa bahwa aku ada lah
sebahagia n da ri kesatllan alam itll. Bcsa r a tall pun kec hi! ,
tinggi atau pun rc nda h, sem uanya bc rc hap ya ng Esa.
Inilah kelak nanar ashi knya sco ran g Sufi. Dia ingi n tahu,
siapa itu sipenc hipta? [Ild a h semlla buatannya' S iapakah dia
orangnya? Bahkan d ia ingin mel ih at wajahnya, bahkan dia
ingin m e mbu at hubun ga ll dcngan dia, ba hkan kadan g2 Icbih
herani lagi, inginlah dia hendak hcrsa tu dengan sipe nchipt a
raya itu. Astag h fi rullah!
S hukurl ah ada pes uru h Tuhan , m em bawa A I- Quran ya ng
se na ntiasa mcncgu r dan se nantiasa m c nj adi pandll, dalam pcr-
jalanan ini . K alau ti dak, bagai m a nala h akan jad in ya. Hati
rindu membawa !arut. Seh in gga kad angz te rd oro ng mulut,
terlanjurlah kata, se hin gga orang Awam pun tidak lah d apa t
m cma ha mkan, ata ll terha\\"a hanY llt dirin ta ng sus un kata, s i
S hu fi selamat kare na ch ill tanya, si Awam hil a ng pedo m an
sama sekali. Oman tak faham , H ad ith tak menge rti, Fiqhi tak
b elaj ar, bah asa tak pandai, se hin gga bcrtamhah di a ber tasaw-
wuf, b ertambah hanyut dia d ihawa aru s; hanyut dari pang-
kalannya.
Ilmu rohaniah , ata Ll ilmu tasaw\\"lIf, wahai sau d ara ku ,
ada lah ilmu mclepa ~ kan ke ingin a n hc ndak mengctahui, ra hs ia.
" Kun " itLl. Kli n ya ng menchiptakan p rodubi alam maha raya
1111.

lllllLl ta~aw\\ uf ialah i1mll lIn tllk mcnuntlln se nak hati,


karc na ri nclu biar han glls da la rn c ha haya n ya. Setiap Insa n
ada mcrnpLlnyai ba kat ta s~I\\"\\'uf da lam batinnya. Beta pa tid ak ?
Padahal dia ada lah qabas (gcjala) da ri pada roh penchipta " Kun" .
C hu ma kadan g2 di a terbenam atau pudar karena d itim pa penya-
kit 1a1l1. Bukan sedikit ya n g m enganggll tuhuhn ya. Ibarat

43
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
relita ya ng sedang men yala, bukan sedikit a nglll ya ng m cng-
ganggu akan m e nyeb ahkan pacl a ll1ny a.
Kcmajuan hidup manusia ini , ak a n tinggallah laksana
bingkai gambar ya ng kehil a nga n jill'a, kala ll kem aju an badannya
ticlak cliimbangi dengan kcm ajuan jiwan ya.
SlIatli kell1ajllan dan peradaban. s uatll keblldaya anpun yang
akan hiclllP lama clan tahan uji , ialah yang seimbang , se timbang
cliantara kes llhuran be nd a den ga n kesliburan ro hani ah. Schah
bcgitlliah hakik a t In sa n yang sejati.

* * * * * * *

Sendi t a~a ll'\\'llf , bahkan se ndi dari agama sdllrllhnya, ialah


hahwa dihalik ala m yang nyata kelih atan ini ada lagi alam ya ng
tidak kelihatan. sifat kedua alam itu b erl a inan. sc bab alam ya ng
ticlak kelih atan, tidaklah ke na oleh ukuran rllang d a n waktll.
ticlak m c ng ukllr berat dan ringan . \[i sal ya ng terdapat dari-
pacla alam yang tidak kelihatan itll , ialah pikiran kita se ndiri
dan kcnan gza n. Kita sa ngg up memikirkan berhaga i ragam
soal clan tidak ada rUJng dan batas nya .
Banyak hal yang diaj a rkan oleh agama. tidak clapat dichapai
dengan i1mu ataupun dengan fil safah . Aga ma m engaj a rk an
t entang adanva hiclllp scs udah hiclup ya ng sekaran g ini, ilmll
ticlak m em buktikan illl d an filsafahplln tidak; baik m e mlltuskan
adan ya hidllp itu atau m emutuskan tidak adanya, ka rcna hidup
d e mikian , bukan lah term asu k ben da, ya ng j au h d apat ditun-
jllkkan dan yang clekat dap at dip ega ngkan. Dia bukan sejara h
ya n g d apa! dihitung za man apa , c1ia hukan sllatu jauh a r yang
c1apat diukur dirllan g mana .
Alat yang ada pada kit a se karan g ini , sa nga tlah kura ng huat
memanclangi alam ro haniah; kita haruslah tegak dari s udllt la in ,
karen a tabiatn ya bukanlah se baga i tabi a t barang ya ng clapat
kita lihat. Seketika Al-Quran m enggam barkan ten tan g kehi-

44
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
dupan ~hurga, Ne raka , abm Akhirat, Siratarnustaqim, azab
kubur dan lain nya, sesungguhnya semuanya itu belumlah ta'-
biran yang lengkap. Diberi ta'bir demikian rupa, hanyalah
untllk mendekatkan belaka bagi perasaan Insan ya ng belum
paham isi kehi du pan ro hani ah . L oghat, atau b ahasa ya ng kita
pakai, kalimah ya ng kita susun sebagai bayangan daripad a
M(/ani yang tersimpan dalam b atin kit a, sem uanya itu han ya
dapat kita pergllnakan untuk kehidupan ya ng sekarang ini
belaka . Sedangkan loghat kita setiap hari dan bahasa ya ng kita
pakai , lagi kerap berubah karena perllbahan zaman. Seumpama
kalimah pemanchar. 100 tahun yang lalu , sebelum radio ada,
jauh sekali maksud artin ya daripada kalimah pemal/char yang
ada seka rang ini.
~a hi 2 terpaksa m enta'birkan kehidupan akhirat, azab
Neraka, ga nj aran Shllrga, siksa kubur dan lainn ya dengan ta' bir-
,lll dunia kit a yang disebu t oleh ah li loghat dengan iVIajaz.

Hidup akhirat tidaklah tunduk kepad a zaman, hidup akhirat


tid ak memperchayai adanya, har i kini dan hari b esok, tidak ada
perh itungan di sa na ten tang terbit dan terbenamnya iVIatahari,
seda ngkan dalam chakrawala dunia ini, llkuran perjalanan mata-
hari untllk penentukan hahagian siang d an malam ya ng 24 j am
hanya berlaku da lam daera h pertalian bllmi dengan iVIatahari
saja, dan tidak berlakll pad a Bintang lain . Kononlah dalam
llkuran hidup Akhirat.
l\Iaka hidup akhirat ada lah hidup yang lepas daripad a
zaman. Hidup yang lepas daripada zama n, ukurann yap un ber-
lainan lah daripac\a kehic\upan yang kita alarni sekaran g .
Kac\ang2 timbullah chontoh untuk mernberi peringatan
tentang hidllp itu . .~shabulkahfi clitidurkan 309 tahun; tetapi
ketika orang bertanya berapa lama m ereka merasa terticlur,
mereka mcnjawab han va sehari ata u lcbih.
Sesud ah mati kelak kita akam dibangkitkan; c\emikian
agalll ,\ m engajarkan . K etika itll I srafi l akan m enillp serunai

45
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
sangkakala, te rd e ngarla h panggil an b c ~ a r Jaulllulba'ast. Ke rap
kita da lam hidup sekarang b e r-tam(lz: Bil akah aka n kej adi an-
nya ? Berapa miliun ta hun lag ik a h aka n datang pa nggilan
Kiam at itu? Berap a miliun ta hun lag ikah kit a aka n m e nun gg u ?
S usah pikiran kita, karena di da lam men g ukur hidup yan g
lain Jari hidup ini, kita pakai ukuran yan g ada dalam hidup ini .
Agam ap un m e ngatakan : .. Ada p un o ran g ya ng taqwa , S ale h
d an Iman aka n di s uruh ti d ur banya k, da n belum lama di a ter-
tidur p a nggila npun data ng . Oi a m erasa t e rtidur baru b eb e rapa
sa at saja, padahal dal a m pe rhitun ga n pe rj ala na n 1Vl atahari
m engelilingi bumi, telah be rl aku seki a n miliun tahun ".
Ole h se bab itu maka bua t me ngllkur hidllp akhirat itll
he nda kl ah dip akai lIkuran lain , alat ya ng pe nting dala m lapa nga n
ini iala h ri yad zah , latihan . TlIjuan latiha n ini iala h persiapan
buat sanggup membuat pc rhubun gan (kontak) d engan alam
roha niah .
M e nllrllt ka edah ahli Tasawwuf itlllah ya ng din am ai AI
Ittisal.
S hi ' ar d an Shari' a h , se ump am a puasa, semba hyan g dan
se bagain ya, ialah te rmasuk m ethod ez (peraturan) ri yadzah
IIntuk m engu atkan itti sal. Semba hvan g m empun yai tingk at
d a ri yang 5 waktll salilpai q abli vah d an ba' di yah, Ozuha da n
Qi yamullail.
Junad AI-Baghdady d alam latihann ya, m enge rj akan sem-
hahva ng sa mpai 400 rak a'a t seha ri sem alam .
Pliasa pun d emiki an , ya ng m es ti se bula n dalam seta hun
(Ram adzan). Kalau san ggup d an in gin lebih maju, t ambahla h
pul a d e nga n puasa hari putih , pll as a Ithnain dan Khamis dan
lain z nya.
Pertapaan r-.;abi di gu a Hira', seh el um ia ditetapkan menj aJi
R as ul , t apakur N abi di-m ala mz hari sc belum beli all pindah
ke l\T adinah , ~e hin gg a b eli au Mi ' raj kela ngit tujuh pangkat ,

46
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
sam pal ke Sidratulmuntaha, sampai ke Raf-raf, semuanya itu
adalah termasuk ittisal. Sebab itu bagi ahli tasawwuf, tidaklah
menjadi soal pelik, apakah Nabi Mi'raj dengan tubuhnya atau-
kah nyawanya saja yang Mi'raj. Karena keduanya itu bagi
mereka tidaklah mengurangi kebesaran Nabi. Dia pergi meng-
hadap Tuhan ketempat yang lebih jauh daripada langit ke-
tujuh pangkat adalah satu kebesa ran, 1'etapi dia duduk tapak-
kur seorang dirinya, lalu membuat kontak (perhubungan)
dengan 1'uhan, tidaklah kurang keganjilannya daripada pergi
Mi'rai itu. Sehab, Tuhan dekat hepadamu daripada ural [ehe/'-
mil sendiri. Dia ada berserta kamu dimana saja kamu berada.
D emikian pula menghaelirkan Allah didalam hati, dengan
tetap zikir, sehingga setiap gerak elan gerik eliisi dengan satu
kalimah saja ya itu: Allah. Sem uanya adalah Riyadzah untuk
mempersiapkan jiwa supaya sanggup mengadakan kontak .
Rahkan bagi peribadi2 yang chukup isti'daad, riyadza h itu
dapat menimbulkan pengalaman2 yang ganjil sehingga mereka
memandang kepada dunia ini terpi sa h daripada apa ya ng tampak
oleh orang lain.
Bertamashalah beberapa orang m elihat alam yang indah:
kelihatan kemba ng mekar. Seorang anak sekolah memperkata-
kan kembang itu dari segi ilmu tumbuh2an. Seorang ahli
luki s memperkatakan dengan champuran ya ng indah daripada
\\'a rn a . Disanapun ada ahli tasaw wuf. Orangpun bertanya ke-
padanya: "Apa yang bapa lihat? "
Dia m enjawab sekali gus s<lj<l: "Tuhan!"
Dia disalahkan orang karena elia melihat 1'uh<ln. Paelahal
dia seda ng melihat kem bang. Bagaimana orang akan dapat
mengenal perkataannya itu , kalau orang tidak memasuki alam
jiwanya disaat itll?
Kadang2 lebihlah daripada itll, terkadang sampailah dia
kepada suatu Shu'ur, bahwasanya tidaklah ada perbeelaan eli-
anta ra awak-ku dengan awak-mu, tidak aela lagi perpisahan

+7
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
dian tara .-\n a (aku) dengan Anta (e ng kall). D an apata h lagi
d enga n H lI\\'a (d ia) . I-I apll" perb edaa n diantara ~e~ lI a tli. tid ak
ada SCS lIalu va ng h erdiri sc ndirin ya, te rri sah dari ya ng lain .
Seora ng sa rj ana hc"ar "m emba c ha" alam b esa r ini ha n ya la h
"cbaga i "Sel" vang bc r-lil an gz, pad a ha l o ran g lain melihat ad a
gllnung . ada laut, ada a wa n , ada Insan. Sa rjana rn e nilik itu
dari s;I:i ilmu , tetapi scorang Shufi rnendapatnya dengan Shu 'w'.
I'c l1lkkn ya . orang tasaw wuf melihat a larn dari s udut ya ng
lain daripada sudut yang biasa dip akai o rang. K alau diper-
Iama n nl Ri yadza h ini , diapun tin gga ll ah c1idalam .-II-Chaibubah .
Dia tidak dt:ngan kita lag i. :\I agni t (be"i berani) dari a lam
ma lak ut td a h m ena rikn ya kelu a r da ripada ga ri s kehidupan kita,
itillah ya ng mereka nam a i "AI- Yazab". Dia Illerasa sc-akanz
dirin ya telah bcrenang did alam la ut :\ lIr dan bersatu d alam itLl .
Sebab il ll dilih atnya lah , did e ngarn ya lah perkaraz \'ang di a tid ak
sangguJl sdxnarnya mcn gatakan apalwlt dia!'
K alim at apa ya ng akan dipilih? Kat a2 ap a ya ng abn
di s us ull ?
I ni semua ny a telah tt'fm as uk alal11 " d z uq " d a n yang m t-
nge tah ui han yala h ya ng tdah m e rasa i pula . ":\Ian L am Y ac! zuq
La m Ya'rif" - .. Ba ra ngsiapa yan g tid ak pe rn a h m c rasa in va,
tidaklah akan d a pat m c ngtta huin ya ".
Oleh sc bab itu maka o ra ng keba n ya ka n ini tidaklah sala h .
kalau hal yang dikatakan o le h ah liz taSa \\'\Hlf m e rck a ing ka ri .
~l'ha b Illcillang itll tid ak ada dala m kch idu pan biasa.
Dan ah li2 tasa W\Hlf itupun tidak pula salah , scbab nH: reka
pun mt:nchoba he ndak m un ilih kalim a h ya ng tt:rpak ai ctd aI1l
hidup sl'- hariz untuk m e mh ayan g kan ke hidup a n lain yan g di -
pandan g n ya da ri jend cb hidup seka ra ng ini .
Sava sl'dang ash ik mcn e ropong kehid upan kauill Shufi, ya ng
be rusaha "menchari Dia ". Ti baz saya dikejutkan o le h siula n
scorang diantara peilluda ya ng Ill cnd c nga rk an cheramahku, atau
yang rn embacha tulisa nku ini ,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


".-\ pakah t uan pncha"a pula kc pada don gcng yang tak
Illa~lik ab l l Ya ng di d o ngengkan okh orangz yang Illcngakui
Jirin ya gu ru T asa\\'w uf? Ada ya n g mcn ga takan bahwa dianya
tdah dapat berjabatan tangan den ga n N abi l\Iuhalllmad, ~e
kctika dia n a ik H aj i d a n h erzi a rah ke :\ lad inah! I3 a hkan ada
yang Ill engatakan b ahwa dia tdah be rtcmu dengan Tuhan!
.-\da yang mengatakan bah\l'a g urun ya S hekh Fulan tela h naik
Il aji ke :\I ekah dcngan tidak m enumpang kapal api dan tidak
pula kap a l udara, tetapi han ya b e rlay a r cli atas se hel ai tikar
se mbah yang! D an ada pu la ya n g Ill e nga tak an bahwa dirinya
tc lah m enjad i " kL"ramat " h esar . Tanclanya dapat dipcrlihatk a n-
nya, yaitu, air dapat titik d a ri c h ela h ja rin va. Turutkah tuan ",
kata pcmuda illl ~ " :\I cnipu oran g Awa m dcngan mengemub-
ka n da\il se bagai va n g tuan kcmuk ab n itu ?"
Sa\'<J I11cnja\\'ah: .. Dal am scga la lapangan hidup , lI'ahai
sa udara, ada tc rdap at kcjujura n dan ban yak untuk kechurangan.
Kejujuran dan kcc huran gan jelas dan nampak da lam ke hiclupan
kita biasa ini. Yan g dinam ai hidllp ; "Kenyataan ya ng realis" .
l3 ebe rapa kali, bahkan J11111lh an kali kit a mend e ngar orang
herpidato bcr-api z menyatakan dirin ya m e mbela Rakyat. 're -
tapl \'ang lcbih dahlilu padat iahth kanton g nya.
il cb e rap a kal i kita lllendenga r agitasi (haslItan), se hingga
ahli mantik sejak zama n Aristoteles telah menetapkan llndang z
hah\\'asanva "( 'hita b a h " ( pid ~lto). tidak dapat dimas ukkan ke-
da lam lIkllran ma ntik .
Be rapa ban \'a k kit d ll1cn d cngar urang berka ta: "Saya ber-
illlan d e ngan Allah dan d e ngan hari akhirat! " Padahal merek a
ridaklah bcrim an . :\Icn: ka lIl e nipli All ah d an m e nipu o rangz
\ ang sc ben a rn \"<1 b e ri m an. I'ada hal " a ng lll e rek a ti IHl , ticlak
I'l in han valah d iri m e rCK;! se ndiri.
P en ipll te rdapat c1ahlm perkara tera ng dan nampak. Per-
bra va n g jclas clapat ditunj ukkan. K ala u dalam pcrkara yang
tTrang nv ata terd apat kec hura nga n d a n pen ipuan, apatah lagi

49
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
dalam perkara roh a ni a h. I'e rk a ra ya ng abs trak, kata orang
~e karang .
P asara n untuk m elakuk an kechuran ga n dan penlpllan sa-
ngatlah luas claerahnya da lam a lam rohaniah. Dalam alam
T asa wwuf.
Ba ru z in i ada dua ora ng gu ru hang ~a l ndone~ia dikirim
o le h AI-Azhar pcrgi m engaj a r aga m a I s I a m ke I'ilipin a
( \ 'Iin danau). Setela h m e reka bcrdiam cli sa na beberapa tahun ,
merekapun pulang kembali ke I nd o n es ia. Dan p ekerj aa n m e-
reka tcl a h be rh as il banyak <ltau ~e dikitnya, maka sempatl a h
saya b e rt emu d cngan kcclua g ur u p ejua ng itu dan hertan~' a
ten ta ng kesa n z pckc rjaan mcr cka.
G uru itll m enj a wah : "L mat 1:;1 a 111 di Pilipina itll ~a n gat
teguh m em egang Agamanya. Tctapi ml'n:ka sa n ga t j a hil tc n -
tang inti-sa ri pelajaran Islam. Kalau datang g uru lu ar negcri
kesan a, m e rck a sa m b ll t d c nga n pcnuh Illina t Jan horm at.
'l'etap i jarang sekali datang g uru 2 ya n g m e m ang b ern iat he nd ak
mengajar mereka sampai pandai. Gur1l2 ya n g d ata ng dari
Ill a r itll berusaha slI paya merek<! tin gga l bocloh. Lalli di-
a ja rk a nl a h beberapa aja ra n, he hcrapa bac haan. Kalau hacha
"doa itu " sek ian kal i h e li au jamin m as uk S hurga.
" :\I aka ban vak lah kami h c rtclIlu orang Islam yang m e n yim -
pa n her-gulungz azimat. Az im at ini d ihelinva daripada " H abih
Fulan " yang datang pada tahun ~ck i a n . Dan k erta~ itu dibe li -
n ya pu la dari Tuan guru : \I1 U yang datang pad a tahun se ki an.
\l aka seke tika kami d ata ng mengajarkan Agama Islam m e nurut
cha ra ya ng b e rl aku di i\I esir Baru d an di In donesia Baru, ba-
n ya kl a h orang ya ng marah kepada kami . K ami dik atak a n mc-
ng ubahz. S hukurlah kami dapat menahan h ati kami karena
pengalamanz ya ng ada clita n ah air kita bcrpuluh tahun ya ng
lalu . Sehingga ]1cke rjaan kami bc rhasil haik menangkap h ati
angkatan muda" .
!\'Iaka kejahilan o rang A\\'a m ada la h pasa ran yang bag us
~e k a li untuk m elariskan j u alan " tllkang korupsi TaSaW\Hlf"

so
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
:\ kngaJu ke ning a nak gad is pe ra\\'an dengan ke nin g guru-
oya sekctika melakukan " rahith ah " ata u beliau telah bc rsalam
ber-tcrangz dengan Nabi i\Iuhammad, sebab itu be li au telah
keramat ki ni, atau beliau tcla h pulang dari :\Iekah tadi mal a m ,
arau, atau, atau, at au. . . .. dan ban ya k !agio
Sell1uanya itu ada lah terma;;uk korups i ro hani ah !
\Ia ka timbullah ta rianz zikir, tarianz d abus (kebal), timbul
pul a ajaranz ya ng m em b ikin p us in g kcpala, misaln ya; Allah ,
Ad am da n \I uhammad, ad a lah hersatu dalam tubuhku.
:\ da yang m e mbu at tontonan, air kclu a r da ri c hclah jari,
tikar sC ll1hah yang bisa tcrbang. .-/.bll }'azid Bils/ami pa hl a wan
S hufi ya ng tc rkcnal itu bcr kat a: " \\'a lau ll1ereka bcrjalan diatas
air, ata u Il1c re ntak cliatas api, ka lau tid ak m e negakkan Quran
dan S Ul1n ah jangan la h perchaya. Tuk a ng s ih irpun d apat me-
ngelu a rkan ya ng ganj il " .
Bilam a na kekacha ua n ro han ia h ela lam masharakat tidak da-
pat dikcndalikan lagi o leh pihak kekuasaa n, bilamana ko rups i
tclah meningka t Il1 cn-jadiz, bangk itlah j iwa he nelak bcrtasaw-
IIUf. \I ab menyelllndup lah ked alamn ya o ran gz pcnipll. K a-
dang2 lcb ih bcrbahaya lagi ka rena dimasuki o leh anas ir 2 politik.
Dibebnapa te mpat eli I ndonesia ini, diberpu luh tempat di Jawa,
hcrclirilah hcberapa pcrkump ulan " kcbatin <ln". Ada ya ng h er-
nama " Is lam H ak" , ":\aluri", "Kaula-Gusti" clan lain z sc-
hagainya. Bahka n ada yang mengajarkan, bahwasanya kit a
hcncl akl ah tafa kkllr berihad at saja. D an helanj a sclama tafak-
kllr dihayar o le h sa tu parti te rtcntu .
T as~l\n\'uf art in ya penslIcliiall , di amb il dar ipad a S Ill/a '.
Dan na m a :\ab i :\I uhammacl:"adalah " ll1llstafa ". Berbagai
raga m diperhuat orang hc nd ak mengotori barang slic hi itu .
:\I ab o ra ng yang putliS asa, ya ng lem a h se hin gga tid ak sa nggup
lagi m c nyisihkan mana vang kotor, tidak m au lagi Illc - nyebutz
Tasawwuf. Bahkan ada yang malu m emperkataka nnya, tak ut
akan d ituduh bahll'a di ap un penipll pil la. Sebagaimana m alu-

51
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
nya hall/II I nle/ek didilUlII Baral , akan dikatakan dirinya o ran g
Islam, sebah dizamannya itl! o rang Islam hanyak ya ng hodoh.
Tetapi saya tid ak h egitu. Saya tetap ashik d engan Ta-
~a\\'\\'u f.
Saya tetap menchintai T asa \\wu f. Saya tetap ingin
he nd ak m c mp e ra lat aja ra n TasawwlIf lIntuk Ri yadzah s lipaya
saya dap at lttis hal dcngan Tuhan da lam hidllpkll " me nc hari
Dia ".
Baga im anapun kotoran yang aoa oikiri-k a nan , bahkan bagai-
Illan apun ratna mutu manikam terlempar oalam kotoran, namun
manikam tetap manikalll.
Saya anjurkan , lllarilah kita me nj adi seo rang Sufi, men-
jadi seorang ya ng m enchapai Shifa'. Karena kita ada lah pe-
ngikllt ~ah i yang te\a h dislichi bersihkan (mll stafa). Ma ri
kita lll e njadi sco ran g Sufi da lam men g hadapi ke hendak hiclup
se-hariz , sampai clalam j1c rni agaa n , salllpai dal am politik, Sufi
da la m perusahaan , S ufi dalalll m engas uh cl a n llle ndidik.
:\I arilah hencl akn ya "intan S ufi " itu m engalir dari ujung
pen a ketika men ulis, t id ak usa hpun kita menycbllt Allah se kian
ratu s ribu kali sehari . K 'irena wala uj1ull kita sebut namanya
dalam \\'irid se ratus ribll ka\i dalam sejam sekal ipun , a pa lah
gu na nya kal<lu tidak te rgetar d ari jiwa kita .
Sufi ya ng sejat i, ad alah sa dar perasaann ya, luas ufukn ya
dan putus sega\a tali ranta i ya ng m cngikat kebe basa n jiwanya
lIntllk langs lIng b crhub llnga n cl e nga n Tuhan. S ufi yan g scjati,
hehas d ari ik atan kl'pentingan hid up, terhan g rn e mbublln g ke-
:t1am Iepas:
"f.:a/au hila !/las/Ii disilli,
lJarling hechil lerlilial bl'sar.
B ebasklll'l lilsaniahmu !
Tullis I//UIIggll , naik k l'bukil
'ring lwl g ill/ling, lalah/ah awall
J->lIlIdang rendali a/am semesla " .

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Suri seja ti, mempunyai pribadi scmliri , dan pribadl yang
Tclah nyata itu dileb urkannya kcdalalll pribadi hesar, dilcburkan-
Il\-a kedalalll abm telllpat di a hcrenang_
Sufi sejati , ada lah ~eorang puj angga. seorang penV<l lr,
scorang se nilll an, bahkan tinggi dari itu seillua dan hanya
)Jubuat ya ng tidak dapat dichapain ya. Sebab, kenabian adalah
pangkat khllslIsiah, seclang sufiah dan wilaY'lh. dapat diberikan
'l'uh an karena latihan_ Dan seilluanya itLl . pujangga , penya ir.
scn illlan dan s ufi , Illengenal alam, keillar c1ari batas kebendaan-
nya dan bentllknya_ Semuanya se ra ~ a bahwasanya hasi l pen-
dap,lt dengan Slll/Ilr. lebih tinggi nilain ya daripada hasil pan-
r/windra ahafi pada bintang dilangit, pada om hak berdebLlr.
pada hunga ya ng mekar. 'derek a Ill emh ac ha hLlrLlp2 ya ng
tidak terhacha ok h orang lain . Dan seorang s ufi melihat itll
kesemuan n l dal alll "kesatLlannya"_ Yang lahir han va omba k
dilapis ILl a r, dan bclllm itLl yang 1,1UL Han ya daLln ya ng tLlm-
buh dan gugllr. seda ng pohon asli tidak tumbang_ :\laka lebur-
kanlah diri11lLl kedala11l 11lasdar It'lllpat asalnya_
Dalam pandangan manll ~ i a biasa . Tlihan ada lah yang maha
ku asa ata ~ alam ini_ J-;:epada nyalah kita ml'mohonkan apa yang
kita haj ati_ Tt'tapi seorang ~lIfi memandang bahwa Tuhan
ialah hakikat dari " kckllatan " _ Kcku atan clan tenaga itulah
\'ang m cnjadi ~u l1lhLT gerak gcrik hati manu ~i a. hahkan gcrak
gcrik alal11_
:\I creka Illasu k kesana. Illelep<lskan segala hijab, segala
dinding, berontak dari segala belenggll. ibarat an ai2 rnengejar
lampu. inginkan chah aya diwaktu gclap Illalam dan hujan .
bergelimpanga n maya t vang jatllh, \-ang datang kemlldian me-
lih at bangkai tergclimpang. tetapi ya ng lain datang juga; datang
hll at mati. datang htl;!t hangll ~. dan c1engan hangtl s terc hapai-
lah kepuasan'
Tasa l\-wuf tidaklah l11 enolak ilmu. T asaw \\'uf sejati ticlaklah
menohk kenvataa n . kalau tidak dihcri herjiwa Tasawwllf,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


~t h aga i he rul ang ka li kit a katakan . akan h'lhi s la h tuju a nn ya
clan m c nj acli ke ri ng cla n kersa ng.
" Kita hend ak m e nggantun gkan kepacla ken va taan sap ".
de mi kian ka ta orang se karang.
Pacla hal m ana kenva taa n ? Yl ata hari yang begitu besar .
kata m ata ha n ya scbesa r hola. dan sa rn a besa rn ya el e ngan bula n.
Setia p te rbuka pencl apa t yan g ba rtl , terbukal a h ra hs ia keku-
rangan pe ndapat yan g la m a, dim anakah akan ad a ujung ? Di-
man a ak a n aela persa nel a ra nn va sc muan ya itu . kala u p anelangan
1'asawwuf tiel ak aela?
N a mun begitu m aj un ya ilmu , pe nel a pat . pc n yelielikan . be-
lum juga di a sanggup m embe ri ta psir te pat tentan g hidllp dan
tentang mati. Belum juga elia dapat taps ira n ya ng bulat te n-
ta ng hubun ga n di ant ara otak el enga n pikira n . Ini han ya el apat
elita psirka n d en ga n T asaww uf.
Orang T asaww uf sejati tiel ak pe rn a h berteng ka r be rkelahi .
Tuju an hidup bagi o rang Yahueli el en ga n T a uratn ya, Nas ra ni
el e n ga n I njilnya. Hijra h l\,T uhamm ael ke Maelin a h , bun ga Lotus
tem pa t se m aya m Gh alltam a Budh a, elipanel ang o le h sete ngah
a hli Tasa ww uf ba rul a h kulit. Inti sa ri se mu a nya itu , el emikian
/bl11/ 'A rabi-h anya sat u ka limah saj a ya itu : C hinta. " Aelinu
bi eli ' nil hubbi aina taway yahat; nak aaibu-hu fal hubbu eli'nii
wal Irn ani ".
Saya m e meluk Aga m a Chinta.
K e man a saj ap un ken J araa nku m en g had ap.
Chinta ael a lah Aga m ak ll, C hinta ad a la h lmanku " .
lZad a ng z h erse ro bo klah T asa wwuf d e ngan F ilsafa h . Plato
mcn ga tak a n bahwasa nya hidup ki ta yang seka ra ng ini ad alah
baya nga n saja d a ri pachl hi dllp seja ti yang bern a m 3 l el ial. Ielial
itulah temp at asal kita, da ri sa na el a n k esa na ki ta ing in p ul a ng
kembali, h ielu p itul ah yang seb enarn ya aela. Bukti ael a nya.
ialah karen a c hint a yang ti da k pe rn a h lepas dari ingata n he n -
dak kemb ali kepael a hi d llp va ng mllli a itu .

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


1'asall'\\ II f jalalu.ddin .-II- Rumi m e nj elaska n hubun ga n
"~sh ik '." ri nd u clencla m " cl ian ta ra aku dc n ga n en g kau. Dari
d ia ki ta kata ng da hulun ya. d an kita b aru b e ran gk at kemari
:,c hahi s me ng ik at j anji.
Di a be rtanya: .. Buka n ka h aku in i Tuha nmu ?"
Ki ta menjal"ah : " :Vl em ang".
Setelah janj i it u d iik a t , kitap un b e ra ng kat, cl a n s uara azali
it u se n anti asa ked en ga ra n olch ku pi ng roh a niah kita " Irji ' i" .
" I rj i' i i1 a rab b iki rad z i\'ata n Ma rd ziyata n - kembal ila h ke -
l'ada Tuha nmll dc n ga n ridza da n dirid za i".
Ri ndu, Ch inta cl an Rcla.
Da n ti da k p ern ah pli tuS.
Tid ak put us.

* * * * * * * *

lIm u 'l'asaw v\ uf ad ala h illllu rasa , il mu s hu ' ur dan D z uq .


Ala ngka h su karnya m cn im h ang rasa , se hin gga terkad a ng lak-
sa n a m enj a ring angin , te rasa ad a ta m pa k tid ak. H airankah
ki ta kalau seki ran ya da lalll ge la ngga ng in i kerap ka li lTIas lik
tu kang pe ni p ll )
D a n ha n ya k Ju ga p tT kem ba nga n yang lain. ya ng m e njacli-
ka ll T asaww uf kelua r c1 arip ad a ga risa n , seump am a kaum Tasaw-
II' uf ta rik a t :\l au luya h , atau ta rik at Rifa 'i ya h . 'Vl ercka h e n -
da k Il1cm u p uk rasa ch in ta kcpacla Tuh a n , lalu m e reka adak a n
.~end an g da n hu nyi 2a n ya ng m erdu. D e nga n itu m e rcka lagll-
kan lag u 2 p uj aa n kep ad a lI ah i.
\[ e rc ka as hik , rincl u d en d a lll , kas ih dan c hinta b c rahi ke-
pad a h illlp ll nan sega l a c hin taz. Ch inta ya ng aka n ditep ati .
b llkan ch inta yang aka n di ti nggalk a n. Sa nga tl a h b an ya k s ha ' ir
ya n g m e rdll da n s lIs u n an kata ya ng b erira m a , m c reka s lI s lIn
buat pujaa n kepa d a T uh a n , teta pi ke mudi a n b eta p a jaclinya?
Gen d an g dan kec ha p i ya ng tadin y" di g un akan bu at p emuja

55
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
TlIhan , te rb elok kepada ya ng lain , Tilll bll ila h peiajaran m ain
dabu s (pcrmain a n Illl'nunjukkan kekl'balan) Ille!ukai b adan
dengan kac ha , Illeni ti a p i, melilit kher dcngan r anta i ya ng tel a h
hl:rpadu r antain ya dcng ,ln ap i , ,.;e hin gg<\ lllerah, ~(' h i n gga
tid ak dapat diperbelhlkan lagi dian tara 'l''''',l\\'\\'uf "lllcneha r i
Di a" d en gan s ihir "Illcn chari Shaitan",
'I'arikat Rifa ' iyah lll elllbu,lt sC lll achaili gcnLic ra ng Jinam ai
Rchan a, ); a ma Ri fa' i tebh Ickat kep ,lda ge nli e rang ilu , D ia
" rabhana" ( ~ 'a T lihan kll ) pindah hpada gen derang (rchana),
Adakah dapat o ra ng m cnc hari pc rt :dian diantara T asaw\\'lI f
,.; uchi mllrlli, yang lllelll a ngg il nama gll r1l 2 \'ang telah tcrda-
hulll dcngan panggilan "Scdati", kellllldian b<:r tllkar lllcnjadi
" lI atll tari :\ cheh \'3ng IwrnaTlla "Saudati 1"
:\ Iaks lid karangan ini hllkanlah Il1cngllpa ,.; ,.;o,Ji z kepab"an
ya ng h c ri ak ll, sc hah tebh kita btabn, ,.;('t langbn dalam pcr -
bra va ng tl'ran)..: lag i h anyak Ill'nipuan, ap:'tah lagi d ala m soal
hatin ya n g tak d a pat ditangkap pan c haindra Scclan gkan nhat
D o kt cr yang Illllja rah dapat ditand ing i oiL-h penjllal ohat ditepi
jalan, A patah lagi Tasa\\'\\' uf vang suehi mllrnl. Diapun lehih
Illudah, diaplln kbih Illllllah dik oto ri, Kar cna jika malaikat
m ak hluk gha ib, s h<li ' anpun ,g haih p ll ia l
'J'uj uan kita h llkanlah Ill cngaji penipuan I'all ,g di~e lu hung
kan kcdala lll alam 'I'a-;a\\'lI'uf, ,-\ daplln 'J' a ~ a\\' \'I ' lIf \',lI1g s uch i
lllllrn i hukan lah Llri dari gelomha ng hidup , Ta,a\\'\\'llf ya ng
,.;cjati ad alah paduan dalalll Il1 cncmpuh hidup , 'I'asa\\' \\'uf yang
scjati bll brda h lari kehutan , lllci:linbn Ichm kcdalall1 mas ha ra -
rakat , Sehah Illas harakat perlu akan billlh inga n roha ni , Ta-
,aw\\,uf ya n g stjat i hllkan "khilallah dan ikhtil afiah" (i lmll
h crseli si h ), Orang dapat hcrtasa\\'\\'uf sam hi! hern iaga, Jun aid
AI-Baghdaui yang hergelar "Shai kh at-T h aifah" melllhuka ked ai
bin d itengah kOla Baghdad, fkrta , al\'\\'uf sam hil herladang,
hcrtasa\\,\\,u f sa mhi! bekerja.
Sufi sej ati ingat akan Allah, dan nya\\'anya tid a k ke ri ng
dari ~('h llt an Allah \\'alauj1l1n lid ahn\'a herdiam, S lI fi yang

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


"cjati saJa r akan I'erasaan lwa , luas ufuknya dan Plitus ~ega l a
tali rantai ya ng memberin ya hatas dengan alamo i\ Ien inggi,
d iatas da ripad a ukuran hayat \'ang tid ak bcrharga, laksana
hu rung tc:rbang kc: uda ra n1l'n\"usup ,\\I'an v<lng hijau. Di tingkat-
nya bUSlIt, d ia naik kcbllkit . Di tin gga lka nnya bllkit, cli;1 takhta
diawan. Dan dil';\I1d angn\";1 rCIll"lh alam sem esta . K ian larn;1
ki an 1emahlah l'crasaan akan "akully'a" da n dilebll rbnnya akll-
Iwa itll kcdalam aku \'<\ng lchih hesa r.
It u acl alah lIfllk tinggi. Kadan gz dcngan tidak cli sadari-
n\'<1 herjllmpalah dis<lna al di " ha ' ir, ahl i scn i, ah li T asa\\'\\'uf
dan :\abi. :\Iasingz IllCnUriit aliran dan tujuannya. Dan ufllk
\'ang delllik ian itu , harulah pt::rhcntian pc rta III <I dalam pcr-
ja lan an hayat. Jauh lag i kea tasnva vallg abn ditcmpllh. T c-
t;lpi ml'rcka sc mllan\"a mengcn al "l am di luar batas maddah d;l\\
lo at kchcnd aanl1\a . Sctnll anva hcriumpa didalam suatu gc-
langgan g. Yaitu , bah\\';lsallva pcn dapat panch aindra ha hbn
pc ndapat aka l da n ra tio, tidaklah ada nilai dan hargan \'<l jik;l
d ihanding dengan shu ' ur rnha lliah itu .
:\Iercka memhacha ba ny"k tulisall. b ukan dalam bllk u.
:\I ercka membacha tu li "an itu palla hi nt. ' .!, p'IJa langit , paLb
bUlan dcngan ombakm';t memllkul p;)ntai, pacla air su ngai yal1\!;
mengalir, pad a pohon kayu d iri lllba, dall orang lain ti dak da pat
Illc mhachanY<l. :\ Icreka naik keatas jlcsa\\'at IIdara, dan pcsa-
\\'at mcmhubung tinggi mCllga tasi a\l<1n-gll m<!\\;\n. Kcchilla h
Llda ra itLi dalam gullingan ;\\I'an dan k()taz besar \'a ng dib;)\\";lh
kclihatan hall\'a l ak~ana kotak ap iz . Tctal'i scorang S hull yang
1l1Cn1l1l1pang kapal udara itu Illcnyadari akan kcbesa ran dir illl a.
Oalam scmuanva d ia mdihat hanva " satll " dan m ulut t;,k
da pat menvusun sifatn ya . D cngan ~ha'i r , dan k\lasa sco ra ng
pelukis han yalah mcnggam harkan scbah agian darip<llLl11ya. K c-
su dahanll\'a merckapun han Y'1 nH:ng;1I11 bil suat u kc ~ i mpu l an s,lj,l:
Scgala mazha r ini han yalah laksana de bman ombak diatas ku lit
lautan. Po hon bndaun dan daun itupun gugllr, na1l1un pohon
tetap tingg'l!.

S7
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
S c hillgga mazhar ini boleh juga dikatakan ada dan bol c h
juga d ikatakan tidak. Schab ~ ega l a sesuatu ya ng dahu lun y,t
tidak ada tcntu I1lcl1ljllln \a i ]1crl1lulaan ada. D an ak irn ya akan
Icnyajl. Schab itu di a Illcl1lpunyai pe nghabisa n ada.
Ada hara ng dan pcrkara yang dulunya ada, tctapi sekarang
dia tak ada htgi . Buat kita barang itu tidaklah ada. Karen a
kita kctika itu belul1l ada. Dan aua barang kelak akan ada.
Tctapi kctika itu kita tak aua lagi. Rarang itu dinisbahkan kc -
pad a kiLt, pun tidak ada.
Jika ditanya kepacla o ran g ban yak, orang Awam, baga imana-
kah pendapat nya tentang Tuhan? :\Ie reka akan menjawab
oahwasanya 'l'uhan itu I\ Jaha kuasa, mcnguasai seluruh alam o
Tuhan tcmpat memohonkan segala permohonan. Tuhan akan
mernbalasi dengan Shurga kepada segala orang yang berbuat
baik. 'fuhan aka n mcrnberikan siksaa n Ne raka kepada segala
orang yang berbuat jahat.
T etapi jika clitanyakan kepacla seo rang Shufi, bagaimana
l'anclangannya tentang Tuhan ? Dia m e njawab bahwa Tuhan
itu aclalab tenaga (Quwwah) . Tuh an itu aclalah kekuatan.
Kekuatan yang mlltlak itlllah yang menimbll lkan kekuatan gerak
dalam hati lnsan dan clalam hati alampun .
Dia sampai clisini clengan melalui bebe rapa panngkat per-
jalanan. Dimlliainya terlebih clahulll dengan "Al-lVlujah adah".
:\Iujahaclah a rtinya perju a ngan .
i\Iereka berpenclapat bahwasanya tllbllh I nsani ini tcr-
gabllng claripacla tiga uns ur:
Pf'I"/ama: Tubuh kasa r (jasrnani), tllbuh 111 1 asa lnya dari
tana h dan akan kembali kepada tanah .
J.:edua: Kafsani, yan g bernafas tllrun naik Int. Dalam
nafs u ini te rcl apatlah kchidupan H ewall.
;':etiga ialah: Roh an i (nya\\"a).
Tubllh clapat clichari darimana geliga kejadi annya. Dia
terjacli daripada tanah , se bagaimana lblis terjacli daripacla apt.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Si Ihli s sombon g itu , ketik a disuruh suiucl. engganlah dia.
K arena dia bangga clctlgan a~a l kej adi ann ya , lalu enggan ber-
sujucl. Sehab dia han ya m en ge nal lahir.
Diatas tubuh kasa r inilah bertengger hawa nafsu. Inilah
unsur keb in atan ga n ya ng ada pada diri kita. Dan ini pulalah
yang memberikan helllbusa n hidup lah ir. H endak minum, h en-
dak bcrsetuhuh. henclak kaya d engan mengul11pulkan banyakz
kckayaan.
Tetapi Roh atau K ya \\-a, mengatasi akan itu semuanya.
Dia langsung datang d ari perchik an :\ur llahi. Roh inilah ya ng
disuruh herkumpul , diluar hitun ga n ruan g d an waktu, lalu di-
ta nyai: "Bukankah aku ini Tuhanlllu ?" .
Semuanya m enjawab: "i\Jem ang !".
Roll inil a h ya ng talllpil kemuka m emikul amanah itu, se-
ketika langit, humi clan hukit2 men ya takan ti ada kesanggupan-
nya mem ikul aman ah. ?>-:ampaklah jelas pertar ungan diantara
nafsu dengan roh. Nafsu h endak turun kebawah, kedalam
lingkunga n Hewan, dan roh hcndak naik m eningkat tinggi,
m clebihi iVl alaikat . T empat perju angan ya ng hebat itu ialah
Jas ma 111 Ill!.
Sebab itu jika clitanyakan kcpada orang Sufi, bagaimana
pendapatn ya ten tang teori Darwin ya ng m engatakan bahwa
asal manu sia dari m onyet, mereka akan m enjawab: "Asal
i\lanusia, asa l monyet, asal Harimau dan kambing semuanya
satu, yaitu tanah. Tctapi kepacla i\lanusia- Iah , diantara bina-
tan g yang banya k itu, c1iberi keutamaan yang tidak c1iberikan
kepad a ya ng lain , yaitu Roh yang tinggi" .
01eh sebab itu maka ;\!Iujahadah inilah langkah pertama
ya ng mereka templlh didalam hidllp bertasawvillf. Kalall se-
lamat dida lam m elallli perjalanan itl! , sampailah mereka kepada
yang ditllj u .
:-Iuj ahad ah atau berlatih , disekeliling sebuah hurup yang
ditentllkan artinya karena "titik" yang memberinya tanda dan

S9
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
menentukan kuat-kuasanya. Huruf itu ialah huruf "ella " uata
"Ha" atau "Jim". Dia tc rdapat didalam satu Rumah kalimat,
b ila bertukar letak titiknya berobah la h artinya. i\ Iaka m e ngi-
~arkan letak titik itula h peke rj aan yang nampaknya mudah saja,
padahal mdalui perjuangan yang hebat dan dahshat, meminta
ket abahan dan keteguhan hati.
K alimat itu ialah: Tahhalli , '1 'ahl/ lli, dall 'J'ajalli.

Pertama Tahha lli d enga n huruf " ":JUI " ( t ). Artin ya ber-
lI ~a ha membersihkan diri dari laku perangai ya ng terchela .
Se-akan2 b c ru~ a h a lll cng hindarkan " titik hitam " yang ter-
letak diatas ke pala kita. S elama titik itu masih ada, maka
Illasih ada juga suatu ya ng Ill cnekan jiwa kita akan berbuat
ya ng tidak disukai Tuhan.
D e ngan sadar kita senantiasa herdaya-upaya dan berlatih ,
sc hingga titik terchela itu hilan g.
Kalau titik itu te la h hilang, Illaka 'rahlialli nischa ya Illen-
j adi Tahalli ( ( ). Artinyapun m elljadi berobah. Tahalli arti-
nva berhias. ~laka berhias la h diri d e ngan sifat2 ya ng te rpuji ,
se hin gga bertamba h naiklah roh dan ji\Y<J kita men chapai mer-
tabat yang lebih tinggi. Bcrsih la h batin daripada pengaruh
yang lain dan lancharlah j alan lllcnuju Tuhan.
Kalau sudah demikian haln ya , maka titik yang te rl etak di -
atas tadi d eng a n se ndirinya turun kebawah, sehingga huruf
" Kha", ses udah m e njadi huruf " Ha " , lama2 karena titikn ya
sudah turun, mcnjaclilah elia huruf "Jim" (~) . Jadilah dia
'i'aja/li; Artinva j elas nyatalah jalan kl' pada Tuban. Bahkan
jclas nyatalah Tuhan dal am pand anga n batin. Karc na tajalli
Tuhan cl alam pandangan seo ran g hamba tidak lah mungkin
kalau jiwa hamba itu masih belum kHat, dan keku atan Jlwa
hanva d ichapai setel a h dia dib ersihk an .

fiO
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Seketika " 'iusa mcmahon henclak melihat wajah Tlihan
d cngan mata kcpala nya , Tuh a n berfirman bahwa Musa se-kali z
tidakk an darnt m eli hat \\'ajah Tuhan . Tuhan han ya akan
clapat Tajalli saja ; Itupun kala u tempat menjatuhkan Tajalli-
nya itu kuat pula . ~[aka Taj a llila h Tuhan pada sebuah di-
antara buki tz batu g ra nit di gull ung Turs ina itu , di suruhnya
Musa m e lih af. T iha2 hukit itupun ti ad a ta han, lalu han c hur
sama rata d c ngan humi laksana Es (ayer hatu) ditimpa panas,
dan !\Iusa vang me lih a t itu jatuh pengsan .
Itul ah g una latih an, kat a ah li Tasaw wuf; Satu kalipun
j ad ilah selama hidup , m erasa l T aja lli I1a hi , maka puaslah kita
kare na sampai van g ditujll. Scsud ah itll tid akl ah m engapa
kalau m ati .
ltulah guna ;\ 1ujahadah . D apatl a h m ercka m e nyisihkan
kll at-kuasa di an tara ke ti ga lIn ~ ur yang terseb ut diatas tadi.
Lepaslah R oh dar ipad a pe ngarllh nafs lI d an jasmani, m es kiplin
tidak terpisah daripada kedll<lnya. K an:na apab ila Roh ya ng
menang, akan tundukl a h nafw d a n jas ma ni kebawah kekuasaan-
nya clan muclahl ah te rh ang me mbum bung keclalam Alam \I a-
lakut Tinggi.
Dan kalau it.u tcla h didapat, be rtambah rajinlah me reka
melakukan latihan, ata ll Ri vadzah. K a rena su dah terasa laha
bagi s uat u R oh yang kpas daripada penga ruh be nd a.
lVlereka lakuk a n pu la lah scs ud ah iru apa ya ng din a mai
";\ luraqabah ". yaitu m eng- intaiz d an mengintip, Ill c njaga
dengan tiada p ern a h lal a i. laksa na seckor kuching m enjaga
liang tempat tiku s, ~c ll1 oga daratlah bcrhubungan d e ngan Dia .
Dan kebetul an pula , hertemlliah kein ginan kita, s i hamba cla'if
ini , dengan kein ginan Tuh an Yang "l a ha :\Iura h dan Kasih ,
ya it u supaya kita berhuhllngan d c: ngan DIA.
Dalam sa tu Hadith <2ud ~ i . Tuhan hersabda: ., Bang unlah
tenga h m a larn dan lakukanl a h sc mbahvang. Diwaktu itu aku
rurun kelan git pc rtama dan dekat d a ripadamu " .

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Dalam Hadith yang lain Dia m cngatakan: " K alau engkau
m cndekat kepada akll sehasta, akll mend ekatimll sedcpa . Kalau
engkau berj alan Ill enujuku , ak 1I datan g kcpada mu bcrjalan
chepat" .
DianjurkanNya beribaclat keras pad a 10 hari yang akir
dar ipada Ramadza n, scbab disana ada Lailatulqaclar. Nilai
ibacl at diwaktu itu sama dengan 1000 bulan .
iVIengapa diadakan "M uraq aba h ?"
lalah supaya dapat " lttishal ".
Yaitu berhubllngan de ngan Tuhan .
ltulah pllnchaknya kelazatan. ltulah punchaknya kepuasa n
hati, in gin menjadi anggota dari suatll kekeillargaan, ya itu kcke-
luargaan Tuhan (Rabbi) .
D an in gin mcnjadi " W ali " .
Sekali lagi terus tcrang saja katakan: Ingin menjadi V:ali
Al\ah.
l\Jcngapa ingin menjadi Wali Allah?
l nilah supaya hi lang gcntar dan takut, hi lang duka chita
cl an nestapa, susah hati clalam hidup ini. Tuhan juga yang
m emberikan firm an: "Scsungguhnya vVali Allah tidak merasa
takut dan tidak pula merasa dukachita".
Saud araku.
Saya sudah terlalu berani mend ekati suat u pemb ich araan,
yang o ran g Sufi, yang bi asa kita lih at , sangat takut mem-
bicharakan soal \ Vali ini. ]\l ereka Ill cngatakan bahwasanya tidak
semlla o rang bolch menjadi W ali. " \Vali itu", kata Illereka,
"Watad ". J ama' nya "Al-alltad "; ya itll tiangz dari alam ini.
Banyaknya 12 orang orang dan diatas c1aripacla watad itu ialah
" Quthub " dan jama'nya "AI-Aqthab", banyaknya 9 o rang dan
pusatnya atau tonggak tuan ya ialah " AI-Chaust" clan ghau s
ini hanya satu jiwa dalam alam o Dan dia ticlak hilangz.
Maka kalau ada yang akan dipohonkan kepada Tuhan,
henclaklah clengan perantaraan watacl clan watacl menyampaikan

62
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kepada Gutub uan qutub menya m paikan kepaua g haust, g haus c

lah m enyampaikan kepada Tuhan. Bahkan ada lagi ya ng


11le ngatakan belull1 pu la langs un g kcpac\a Tuhan , tetap i wajib
di sa mp aikan lebih dahu lu o lc.:h Ghau st kepac\a Nur l\Tuhammad.
Ampun , tas a\\,wuf yan g s q)(,~ rti ini tid ak la h c1apat saya
champuri. Agama saya aua lah I sla m , yaitu 11l e nye ra h bulat
ke pac\a Il ahi. Tidak dengan pe rantaraan. Langs un g, t id ak
de ngan pengantar.
Semua pe ngaiian ada gu r un ya. D a n gu ru sega la guru ial a h
:\1 uha11lmad. :\logaz Selawat dan Salam terlimpah kepaclan ya.
l\ [engapa kit a sen diri yang mcmbuat jala n bcr-b elokz,
pad a hal j alan sctcrang itu ? Quran di a tinggalkan , dan s unah-
nyapun terbentang, tidak ad a ya ng tersembuny i lagi. Da n
scmu a ny a, perhuatannya , kechllali K erasu lan d an K cnabi a ll ,
bu kanlah hanya se-m ataz bllat kita tonton tctap i huat kit a
tim tauladan .
Tuhan me ny uruh kit"a langs llng bcrhubungan dengan Di a.
Be rfirman A ll ah:

" .)crlllalz aIm , nischaya aim Iw bulkall seruanmu " .


Tasawwuf kita ada lah hasil bclaka da ri pada Tauhid. Kita
mcngadakan mu shahad ah, muraq abah, ri yadzah, aclalah hua t
I11 cnd ckati Tuh an, bukan llntuk m encl ekat i orang lain. T as<I\\"-
\l'uf kita adalah ak ibat claripad a Tallh id , itulah ya ng menyehab-
kan kita memperc haya i " jiwa be ~a r" .
Mcngapa kita me ngadakan ri yadzah , kalall kita sc ndiri
ya ng menlltupi p intll yang m emungk inkan kita se ndiri menjadi
"wali Allah?"
Ban yak oran g be rtasawwuf, la lu m cngadakan R abitltah
atau Wasilall (ora ng peng hubung dan orang pe rantaraan ).
K alau dengan orang yang hidup masih dapat juga di c har i arti
yang lain , sekada r m e minta tolong. T e tapi bagaimana kalau

li3
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
d idalam menchapai maksud kita kcpada Tuh an , lalu kita pcrgi
kcp ada kuburan st'orang ,g ur u \"<lI1g tclah mati ? Kadang2 her-
zikir dan bndoa d itclllP;lt itll. :'I/ cngapa ki ta lll cndoa kepada
orang yang tdab mati ?
Padaha l kalall ki ta mcngaku hahwa di a \"a li Allah, tidakpull
kita dO;lk an, dia akan ,;clama t dan h;l hagia. :\Iemohonkan doa-
ka h ata u mcminta herb! dan shafaat daripadam'a? Padahal
itll adalah kuhllr , tomah, tlilang helulang! \I engapa di cha ri
Ill'l'antaraan dcngan nisan? I'ad ah:.l l kiLl dapat berhubungan
lallgs ling denga n Tuh an) Dan Tlih an sc ndiri ya ng menga ta-
ka ll dapat bnil uhllnga n la ngsung dengan Di a.
~aya s udah pergi kc Burm a dan kc ~iam. Saya lihat oraIlg
menvcmhah IX'fh;!la fJu dhll , lalll ,;;\\,a hertanva: " \fcngapakah
saud ara scmhah ini ?'.
Yl n eka menja\\'ah: "E:ami bukan menvcmbah ini. Kallli
tctap pe rchaya kepada Tliban Yang I:sa. Ini hanya se -lll ata2
1I'<1silah saja" .
Say a ban yak bersahaha t dengan orang .\ 'lIsrani, dan ~aya
pun hntanya kepada mercka: " :\ k llg,lpa Illcreka jadikan Isa
AI- :\I as ih menjadi Tuhan disamp ing All ah i Dan mereka buat-
bn hagin va patllng?"
.\I creka ll1cnjamlh: " Tuh an Allah tctap Esa. r\d ap un lsa
AI-:\ Iasih adalah orang pna ntaraa n kami denga n Tuhan .
Dcngan Dia dosa kami ditebll s" .
Lalli saya tanya kan pula kepada orang islam ya ng Illengaklli
dir in va bcrtasaw \I'lIf: " :\l engapa mClllbuat /talll uikuburan itll ?
:\ Icngapa ziarah kesa n;l d<ln melakukan bcr macha m ratib dan
~ ctcn g a hnya pula [alll meninggalkan hadi ah dan sedekah, \'ang
lliLlllg da lam kll bllr itll send iripun ti dak sangg up m<.: ncrim a
ha d i,]h itll ? Schab liang hacliah tid ak lak u diakhirat ?"
:\lerekapu n lll cnjawa b, bahwasan ya Tuhan mereka tdap
Allah Yang ~Iaha E ~ a. Ti ada bersharikat. Dan uang ya ng
Illcrcka tinggalkan diambil oleh orang lain vang sebenarnya
berkuasa dikllhur itll , " ;Ji tl! j uru kllnch i.

6+
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Sa va tid,lk segcra IIlclluliuh kafir scsalll<l Islam. Sc-tinggiz -
n ya, sava halw<\ dapat mengatakan, hahwa m e reka b elum me-
ngenal 'l'au hid ya ng sejati. Sebah itu mer ekapun belum
menge nal Tasaw wuf ya ng sejati .
Sayapun perchaya bahwa memang banyak In san yang dapat
m ellchapa i martabat ya ng tinggi kerana usah a dan latih an n ya .
Sayapun pcrchava akan "kcramat" yang cliberikan Allah k epacla
hamban va . Seruan 'fuhan clan R asu ln ya, iala h s u paya semua
kita berusaha menchapai clcrjat itu.
Kemun g kinan clihukaka n b agi sernuanya. :\I aka berlainan-
lah kepcrchayaan saya dengan orang ya n g pe rc h aya akan ke-
ramat , lalu mcnggantungkan pengharapan kepada orang yang
dipandangnya keramat itu . Lalu me reka putus asa akan ke-
kuatan yang dilx:rikan 'l'u han kcpad <1 dirin ya send iri , lalu ber-
kata bahwa dcrj at itu sukar dichal'ai kalau send irin ya. L ebih
baik bergantung saja kcpada s hafaat orang lain tadi, se-akanz
Tuha n mCl11p erbedaka n kt'mungkinan bagi hambanya.
Disinil a h jelas bah\\'3 'f'asaww uf dapat m cn datangkan ke-
teguhan ji\\'a Tauhicl . Dall 'J'a sa\\'\v ufpun dapat l11eicmahkall
jiwa dan putus asa kan:lla jalan ke Tuhanan dip ersukar ~cnd i ri.
i\laka pernah saya mcnggau li orangz b e rtasawwuf, ya ng lebih
han yak m emhi c ha rakan kcramat gur u , daripada rnembicharakan
Tauhid Allah. Tidak holeh kh aya l rn e reka itu clibantah, ball-
kan mereka akan marah, karena se mllan ya hal itu - kata mc-
rl'ka - jaiz palla Jkal.
Chobalah saudara bacha salah sat ll kitab yang dipcgang
orang yang mengakui dir inya bertas;I\\'\\'Llf it u. :\lisalnya sa tII
kitab vang hernama " !\Ianaqib :';ayid .-1 bdul Qadir ,--II-Jailani".
Di sana p enu h riway at kcramat bcliau. Satu d ianta ra n va
bahwa pad a suatu ha ri J UI1l'at beliau tidak ke lihatan pe rgi
J lIm'at. RUJlanya beli au ptrgi ber- Jum 'at. kcclalam sullgai
Dajlah. K edalam su ngai, bukan diklIlit s ungai , bukan berenang
atau b e rsampan , tetapi kedasar laut. "Sebab Jin z laut dan
ikanz rava ingin berma'mum kt'pada beliau" - ka ta Kitab itll.

65
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Da n leb ih darip ad a ittl , ada pula hika yat didalamn ya, ba h\\"a
seseorang te la h mati dan tiLiur da lam kuhurn ya.:Vlaka datang -
lah kedua malaikat l\[unkar dan ~akir nll'nj a lankan soal. Pada-
hal o ra ng it u semasa hidupn va tidaklah ll1engerj akan agama,
tidak m e ng ikut s uruh dan tidak mcngh en tikan la rangan . L alu
:'I a laikat berta n ya: "Siapa Tuhanmu? "
Di apun lllenjawab pula: "'Abdul Qadir "
Dita nya pula: "S iapa i\abimu i" .
Dia m enj awa b: "' Abdul Qadir " .
Dita nya pu la : "Apa Agamamu?".
Di apun m enj awa h pul a: "' Abdul Qadir " .
iVIaka bta c he rita ittl, karena T u han sa ngat sayang kepad a
Say icl 'Abdul Q adir Ja ilalll, orang itup li n diheri <l 1ll]'UJl , he rbt
sha faat beliall.
Karena mellurtlt pe ndap at nll'reka, Sa\id 'A hdul Qadir
Ja ilani, ac.la lah penutup dari sega la \I'ali (Kha tamu l au li a), se-
bagai nenekanclanya \lIuhammad penu ttl p dar i segaIa Na bi
(Khatamul Anb ia).
D e mikian pula c he ri ta tentang IraIL S /wil</I S'amall. Sc-
buah kapal hend ak Lllggelam, sco raJlg pcnull1panl'nya mema ng-
gil ; "Ya, Saman I"~ !Vl aka clatanglah tangan l11l'narik dan m c-
n yelamatkannva ... . ...... (Astaghfirli ll ah).

:'l ak a jika T a~aww uf it tl a rt in\'a pcmbersihan dan sue hi


Illurni, m aka Tasawwuf semaeham yang mcreka paha mkan ini
ticl akl a h T asawwuf lag i. Tuan2 pembacha se ndiril ah ya ng
dapat memberi kesimpll ian kcgolon gan mana abn dimasu kk an .
Tidaklah di sini say a akan ml'n chari Ill isal yang jauh. Sap
amb il saja yang dekat , vai t u salah satu inti Tas:1ww uf, yang
timblll dari T auhid , dan T auh icl m e nimbulkan Tawakklll clan
Ri dza.

66
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lni adalah satu " wi rid " berupa sha'ir dari Sufi yang mash-
hur, Sayid 'A bdullah bin A lwi 'Alhadad .. . . . . . . Artinya :
Telaplal! legul! dihadapull gerbang , pillill TlIliaIl1J1U,
lir/ggal/wlllah y ang lain , dan rnelllohonkan kepadany a selamal ,
darf negeri yallg p elluh fitllah illi,
janganlali sell/pit dadalflu ,
sl'g ala hejadian , adalahperlwra kechil be/aka.
Tuhan y ang menentulw1l.
Dan alam berbagai rag a11l ,
Jangan ba1/yak dllka chita
apa y ang lelah ditelllulwn
itulah y ang terjadi.
""'alall " , "J.:enapa" , dan" R plapa ?"
. Ida/ali chalwp orang dllllg ll.
Dill helldak merinlangi A I/ah , da/alll lIpa y allg dia mall,
gadar dan lagdir, se11luanya berlaku dengan sebel/arny a.
/-fatilw: Bangunlah , linggallwn olok2 '
Jallgall bally ak duka cltita.
Apa yal/g telall ditentlllwn ilu/ah yang lerjadi
Enghau dan semlla 1I1ahl"1I1~ , adalal! IIamba belaha.
Tuhan terhadap pada hita ,
B erbuat sehehendakNy a.
Duka dan nIurung , apalali fa cda/lIlya,
T elal! IeI'I II lis fcbili daliulu , lenl ram krl1l/a Ii hal illlli .
Jangan banya/~ duha chita,
apa yang felali dilentukan ilufah yang lerjadi.
y ang IIl1luk orang fain , lidakfali sampai k epadal1/11.
Apa yang unluhmll , mestifal! l?am.1I chapai,
ingat saja Juhan11lu , dan lerima/ah bahagianmu.
Dalmn 1I1encliari hal?ikaf dan (/ala1l1 meml'lihara ... .'//{/yi'at.
Jangan bany ah duka chita
Apa yang telah ditentukan
ltlllah yang terjadi.

67
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
III . YANG SE-BAIK2NYA UMAT

Did alarn s urat Al -:'daidah ayat 18 , 'fuhan Allah rncnjatuh-


LIn chelaanl\ya kcpacla ~c bahagian orang Y~dllldi dan :\as rani ,
dcngan tlrrnan Nya:
.J .., 1 0.... () / 0 0 ..

~ ) ~:-~I~ __~ I ~~ I ::,':; .>~C::J'~ ~ ;;~I ~ l;~


, "..".,. 0.,.. 0'> 0 "" 0 _ ",;' , 0)' . .....0 .)-

.)__ 4A~ :';1;. 0~ ~~! rAj Iu4 ~;; ~ ~,i~ ~:; Ji


d~~i\ J':"\~~lIdl:.,~.. ~ ~I:l~ ::;/~~;,.{~ ~l~).
-- .-

~'1_"~
>
.,
J~ --(;~~~
" Dan berkala oral/g l 'a/l/ldi dall Nasralli, kami illi adalali
anah2 Allali dall orang:! ya ng dihasilii !\I~va. A:atahan olehmu hai
,1lullllmmad ; .rvlengapa Tuli all menyl?samu, harena dosamu?
13ahlwlI hamu ada/all mal/lisia ya ng dljadihall TuILan jua. Di-
berilYya ampun siapa yang dil?ehendahiNya , dan diazabSya siapa
yang di!?ehenda!?iNya. /Jan /~ epunyaall 1'ullall !?erajaal/ lallgit
dall liullli dall y all!; dial/l ara /?('duanya dan !?epada.Vnya lempa!
pil/(/ali '. (AL-!\IAIDAII ~. ,:; : .\. l X).
\Icrasa c1 iri tinggi dan pilihan, rnen ga kll diri Anakz Allah
dan kckasih :\ya, ya ng m c nirnblllkan pe nghargaan yang kllranl!;
kl'pacla orang lain, sangatlah dichela Tllhan .
'fctapi ada pula ayat lain , didalam surat Ali ' I mran ayat
109, yang kalall orang I s lam ml'mbachanya han va se pintas lalu ,
akan ml'l1imbulkan pula hag i mercka penyakit Uber Alles, yang
tadin ya It'lah dichela TlIh an tnhadap llmat Yahlldi dan :\asrani.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


" Kamu ada /ah yallg se-baih.! III/Wi. yang dike/lIarlwlI Flllla n
Ulllu/? seluyuh manusia, menYllyuh mell!?erjahall y ang benor dOll
melarang melllbual yallg salah , serta berimall hepada '/'uli all.
Sp/?irrmy a orang.! f...:eluYilnan Kitah il ll herilfla fl, sesllllggllllllya illl
hail< 1I1l11l1? lIl ereka. sebahagia ll lIlerelw herimall. Irlapi keballyalwlI-
nv a orallg3 yanr; jallat " . (AI.! '[~IR:\ N ~. 3 : ,\. 11 0).
T uhan berfirman paela ayat itll , " Kamu ada lah yang sc-
ba ikz Umat , va ng dikcluarkan Tuhan unt llk se lu ruh manus ia" .
Sllpaya Ulllat I slam j angan tl'J'~esat dan timbul pC Jwakit bangga.
se b aga i yang tdah mcnimpa kcelua sallda ranya. Yahlleli dan
:\asran i itu , sc-kali2 jangan membacha ayat itll ~cpot()ng kali-
mat ya ng pe rtama saja. \\' aj iblah dibacha sampai kcuj llIlg nya.
Firman Tuhan iw terhagi t' mpat bahagian:
I . Kamu ada lah yang se -ba ik 2Ilya Umat vang di -
kelua rk an Tlihan untuk scluruh man us ia.
2. (Ka rena) kamu mcnyurllh he rbllat \'ang ma' ruf.
~. D an ka mu mdara ng he rhu8t va ng munka r .
-to D an kamu perc hava k epada A ll ah.
1ni ada lah saW a:, at yang t idak tcr-potong2 dan t idak
holeh di-poto ng2. Huru f ""Vaw", a rt inya "Dan", vang mem-
pe rsamhlln gkan diant~1ra kee mpat patah ka ta itll , menyehabkan
dia beran g kai dan tidak dapat dipisa hkan diantar a satu de ngan
ya ng lain. Llmat :Yl uhammad akan t<::tap m cnjad i se- baib
umat yang timbul diantanl prikemanu siaa n, sdama d ia m em-
plilwa i 11~r; a .'Ijat !?elltalll aall itll . Beranl menyuruh berbuat

69
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
ma'ru f, be rani mela rang dari berbuat m ll nka r dan perchaya
kepada Allah .
Apabil a ketigan ya itu ada, p astilah mereka mcnchapai kl"-
dllclukan ya ng tinggi c1i anta ra pergaulan man usia.
Suatu mas harakat ya ng m enchapai martabat sc-tinggizl1y<t
dalam dunia ini, ialah b ilamana c1ia mcm punya i hebebasan.
Dan inti-sari kebcbasan adalah ti ga perka ra:
I. K ebebasall K emauan (iraclat) . Di sebut daJam ba-
hasa I nclonesia lama " Karsa".
2. K ebebasan m enyatakan pi/dum. Di sebut dalam
bahasa Indonesia " Perihsa" .
3. I{e bebasan jiwa dari keraguan, dan hanya satu
jadi tujuan . Disebut daJam bahasa Indonesia
IfRasa JJ .
ApabiJa seorang m empunyai kebebasan iradat , kem auan
atau karsa, ni schaya di a berani menjadi penyurllh cl an pelaksana
da ri perbllatan yang m a'ru f. K ebebasa n itulah pokok pertama
bagi seorang pem im pin yang mem pun yai chita hend ak m em-
bawa kaumn ya kepada keacl aa n ya ng lebih baik. C hita itlllah
yang menclo rongnya untu k menchapai ya ng lebih sempurna dan
lebih bahagia. Sehingga m asharakat tida k menj adi membeku
(statis), bahkan berplltar tenls, bergerak terus, m empunyai
"d inamika" untllk m enchapai yang lebih sempllrn a.
Sebab , chita m enimblltkan chipta.
Islam clengan perantaraan Na bi lVIllham m acl 5.a.\\". rn em -
beri perin gatan bah wa seti ap i\ luslim it u acl alah pemirnpin ;
beJi au hersabcla :
,;; "'" ,,; ",; ".. ). .J:}",.. ".. ).~ )

. ~J ~ J ):........ r~) "t J r-<J""'


"Setiap hamu ada/all pengemba/a, dan bertallggung jau;ab
alas pengembalaanny a" .
Semua orang memikul tanggu ng-jawab : aya h terhaclap
anakn ya, suami terhada p isteri , bahk an isteriplln terhacla p

70
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
sliami, guru tt: rhadap muriel, im am terhadap ma'mum, penguas~
negara terh aclap r aky;l1. Dan punchaknya ialah Nabi terhaclap
U m at.
Dan p imp inan yang baik ialah pada kem auan ya ng baik .
Inil ah yang m embentu k p endapat umum, yang dalam istilah
ah li politik clisebllt "penclapat umum yang sehat".
I tu lah yang ma'ruf! A rti ma ' ruf ialah ya ng dik enal!
Bntali d engan ma' rifat!


Kemlldian c1atanglah kebebasan ya ng kecl ua.
K ebebasan bcrp ik ir dan kebebasa n menyatakan pikiran itu .
K ebebasan b erp ikir dan kehebasan menyatakan pikiran ,
rn enirnbulkan keberanian m enenta ng ya ng munkar, yang salah.
Munkar artin ya yang ditolak , yang tid ak cl iterima oleh pri-
kem anllsiaan ya ng schar.
Bebas dan bera ni mengatakan : " !tu ~a lah I Inil ah yang
benar!".
" Itll buruk! Inilah yang baik!".
" D an untuk itu saj a be rani rnenangg un g sega la fisiko!"
Tetapi kebebasan seseoran g ya ng berani rn enjacli pandll clan
pemirnpin kallmn ya m enllju yang ma' ruf, dan bebas sert a
be rani menen tang yang munkar, ad alah bersum ber d aripad ,\
bebasnya jiwa it u ,.:endiri. Ji w<l yang tclah terl epas dari sega la
macham rantai d an belenggu.
Rantai dan belenggu ya ng m engi kut jiwa ialah benda. D an
benda itu pechah berdcrai , ~e bab zarra h asalnya. Jiwa harus
dibebaskan dar i bcnda itu dan tujllkan kepacla Salu saja, ya itll
P el/chip/ a benda. Orang yang diikat oleh bencl a pasti m en-
jadi mushrik. Scbab benda itu pechah!
Dan tllju an akal ya ng sehat bukanlah kepada pecha h,
tetapi kepada Esa I

71
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
i\ l enilik ayat i n i, t idakl ah te rh alan g bagi ahlul kitab akan
Ill encha pa i cle rja t "se- ba ikz u mat d ikel uark a n cl iantara m a-
n us ia", j ika m ereka Ill cn YlI ru h be rbu at m a' ruf, m ela rang oa-
h uat m lln ka r da n pc rc ha"a ke pacl a A llah . \ Vala upun m e rcka
bukan I s lam .

Soc io log i mod e n telah m enc m lli kcbe na ra n inti ayat ini .
:\l cll urut socio log i m od en, kebcbasan seseo rang diikat olch
L1 nd ang 2 (Shari'at). D an Sha ri ' at be rs umb e r d ari akhlak .
D a n akh lak bcrsulllb cr d a ri keperchayaan kepada A llah.
Kebcb asa n ta np a ikatan uncla ng z cl an di s iplin ad ala h
"khaos" ; da n k h ao ~ ada la h mu s uh kc m c rd ekaa n nomor satu.
Keb cbasa n dir i sc nd in terhcnt i a pabil a tda h be rte mll
denga n keb ebasan o ra ng lain . Akh lak ad ala h pcn g hub u ng ya ng
ll1ut lak dianta ra say a de nga n e ng kau . Apab ila tel ah kachau
hub u nga n d ian tara sap dcngan eng kau , apab ila ke pentingan
d iri k u !cbi h kutonJo lkan d a ripada kep en tingan engk au d an
cng kaupun me nonj olkan kepentinga n-mll pul a, maka yang naik
a kirn ya ialah s ia pa yan g kua t, bu ka n siapa ya ng be na r.
A pabil a sesam a m an us ia tda h m em enting kan s iapa yang
kuat itu lah yang na ik d an siapa yang lem ah itula h yang jatuh ,
ma ka yang be rl ak u huk an lag i huklllll ke m anlls iaa n , tetapi
hu k um rim b a.
I tulah lem baran pe rtama da ri seja ra h pe rbu d aka n . Pn-
buda kan ba ngsa atas ba ngsa, ata u pe rbud aka n manus ia atas
Ill a n us ia, atau pe r bu d akan nafs u j ahat at as na fsu ya ng murni .
Pcrbud akan ke iblisan atas pe rk em an us iaa n.
K ala u da lalll Al-Q u ra n m as ih tcrtulis " kuntulll kha ira um-
matin " , (kam ul ah ya ng sc- ba ih umat ), pad ahal ya ng na lllpak
ada lah per budaka n, ta ndanya ulll at itu tclah bc rn as ib sebagai
poho n kay u ya ng m at i pu c h uk .

74
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Puchuknya telah mati karcna uratnya telah te rgonchang
dan tidak be rj ejak dibumi lagi. Karena lmannya kepaela Allah
telah terchabut daripaela petala bumi kehidupan, tid ak lah dia
berani lagi me\arang yang munkar. Dan tidak ada semangatnya
lagi buat m cnegakkan yang ma 'ru f. Tumbanglah el ia, wa laupu n
elia masih bcr-sorak2 mengatakan : "K amilah yang se-baik2
urnat elikeluarkan Jiantara m anusia". L aksana scgo longan
orang2 Yahudi dan Nas rani yang b e rso rak m e ngatakan : "kami
adalah anab Allah dan kekasihl.\ ya".
Selama Amar- i\ Ia'ruf :\ahji-;\lunkar masih ada, itulah
alarnat hahwa umat ini masih bernafas, dan kalau te/ah lindap,
tandanya nyawanya tclah senin -kemis. Dan kalau tak ada lagi,
tandanya umat ini tel ah m at i, \\'alaup un hangkain ya masih ada .
lni dikuatkan ole h ,;ahda !\ahi :'Iuhammad s.a.\\'. yang
dirawikan oleh T 1I r m u z i daripada sa habat Huzaifah r. a.:
"lVlenyuruh lah berbuat ma' ruf d an menchegah lah be rbllat mun-
kar; atau, kalau tidak , hol e h j adi akan mcnimpa kepadamu
siksa Allah. Lalu kamu memohon ,;upaya si ksa itu dih e ntikan,
tetapi p e rmohonan kamu itu tidak dik ahu lkan Tuhan.
l\laka sela ma Amar-Ma 'ruf .1\ahji XIunkar rn as ih ada,
selama itu pula Islam masih akan tetap hidup , dan m emberikan
hidup.
Dan sclama itu pu la L mat Islam akan menjadi yang se-
baik2 u11Iat dikeluarkan c1i-tengah2 m a n usia.

75
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
IV. BERPIKIR BEBAS, T API TERBA TAS

A1,1,:\ H tdah mernbe ri manll sia kellta rnaan ~' ang menyc -
habkan dia Iehih Il1!ggi daripada rnakhluk yang lain. Pembe rian
Allah itll ial ah akal dan pikiran. Bertarnbah rnaju kehidupan-
ny-a, bertarnbah rnaju pula pikinlllll ya . Sedang binatang han ya
Jllempunya i instink saja, se hingga keh idupan bina tang tid ak
ada kernajuan.
Kehidupan lahlt di zama n sc-karan g Illasih sama saia dengan
kehiclupan Ialat lOO,aOO tahun ya ng laill.
Pikiran ingin rnenc har i dan mencha ri lagi; dan menchari
lagi. Dia b eili m mall berhenti sebelum hertemu dengan hakik at
itu . Dan taraf kernajuan pikiran ll1 anusia itu bersa ngkutan pul a
dengan kechcrdasa n prih'ltii ora ng-seorang. ltula h sehabn ya
maka ada Fa ilasoo f dan ada ahli ilrnu I'cngetah uan.
Failasoo f rnernpcr ternukan \I'aktu yang dahlllu, yang Sc--
karang clan Ill asa depan . Ahl l pengl'l ahu<ln melih at ruang, yaiw
ICIlll'at yang d ite ntukan olclt benda.
Keciuanva, .tin"/asoo/ dan ahli pmgrlllliu(/I/ , meng urbank an
usia. m empcrgu nakan pikir'l11 itll menchari hak ikat dari yang
nvata . !'IIenggaii S<l III pai h se hcrang ,'ang nampak. Sampai
ya ng tnk nampakplin jad i nam pak.
Tak nallll)akpun Jen gan Ill ata, Ilalllpak jdas dengan pik iran .
\\"alaupu n barll jelas dengan pik iran sendi ri dan bel Ulll
.ielas oleh pi kiran orang lain. f\ tau ht: lum diperbandi ngkan
denga n pe ndapat orang lain.
i) izalllan Yunani, Tho/e., ml'rl'nungka n <llam dan Illl'ncha ri
hak ikat yang elsa l daripada alam ilU, daripada apa terpdin va
dan apa kesatll an a ~ a l nl'a. Sctd ah lama nwrenlln g, e1ia her-
penclapat bah,\ a (/ .1'(// sega /u se.\' I1(/lu illl IId(//ali air.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


D a tang ITIuridn ya .-II/axil/wllder m CJ1l -handingz aja ran gu ru-
nya , lalu memikirkan seneli ri pula. Akirn ya dia herp e ndap ~ t
hukall air aso/ a/am i11l, t e t~pi scsua tll ya ng t ak aela batasnya.
ya ng kad ang h c rpi ~a h . kadan g herkuITIpul, kadang ge nap , kadan g
ganjil.
Datang pula o ran g lain, .--/I/Q,\'imf llfs. Dia bc rpikir pula
dan dia tm:ngeluarkan p en dapat pU I'l , Bukan air sebagai pc n -
dapat l'hales, Blik an yang tak herhatas, sc b aga i penclapat
Anaxim a ncl cr , Tl'tap i ha\\'a ; /Iu/ali asa/ a/am,
K emuclianm'a cl atang f,lula Soc rates, Di a m e ngaj ak s upaya
m eromba k ch ara berpikir itll, S c hclulll kalllu m emikirkan apa
asal ala m o pikirkanlah dulu s iapa kall1U ya ng hL' rpikir itu ? Dan
a pak ah pikiran itu '
Artinya, jika sclam a ini kaillu IIl cm ikirka n yang diluar diri,
chob alah sc kar ang m cneh,,";! II/ f llgf'l/ol diri illl sflldiri, . , ,I
Bcnar juga l'end;'I,,!t Sl'o rang ah li pikir lain ya ng bcrkata ,
bahwasa nva Illcskipu n tela h rih ua n tahun manus ia hidup, namull
chorak yang dipikirkanll\'a den ,g an pikiran vang b c has , ternya ta
terbatas h a nya d alam cm pat soal : '<-,oal alam , sool 1I11l1l1sia ,
soal hidup dOli soal (1enrhipla dari "ega /a.
l ' mur m anusia ~cndir i p\ln te r bata ~, l ' kuran biasa dar i
UIn ur , ha n ya 70 tahun. L ehih dari itll , hiasany a pikiran tidak
kuat lag i. Dan kcsa nggllpan herpikir tidak pu la scjak kech i!.
Baru pikiran lTlll lai aka n m ata ng dalalTl usia 4() tahun.
Sebab itu tid aklah hair an, jika ticlak SClTlU<I orang h cr pikir,
b e rhasil clalam pendapat pikirann ya, Dalam saru juta tampil
\000 orang dan dalam I ()()() yan g tampi l kl'll1uka, bdurn tcntu
10 o rang ya ng ~ampa i kl'akir. sl'h in gga d apa t m c m cc hahk a n
soal yang <:mpar it\l ,
Seb ah itu pul a, tidaklah kita h airan j ib aela a hli ilmu pengc-
tallllan ya ng jera, atau kap ok d a ri herfilsafar, ltul ah soal
lIleralis ika, ~ oal yang diluar d ar i jangkauan pikirall kita . De -
miki an kara mt'l"cka.

77
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dan ada pula yang bcrkata: " Bagai m a na pikiran ya ng
terbatas kekllatannya akan d apa t ml:nguasai pcrkara ya ng tidak
ada batasnya?"
Pikiran ada batasnya. Ada paga r larangan ya ng tak boleh
eli lampauinya. T etapi pikiran hukan pikiran. kalau dia tidak
mench oha hendak mclampa lli bata,; larangan itu.
l\abi Adam pun telah m enc hoba melangga r , mendekati
pohon Khul lld, padahal ber-kaliz telah diberi tahu jangan dekat
kcsana. l\amlln dia mendekat juga dan dimakannya juga buah
itu. Kcs udahannya, khulud belum bisa dichapai pada waktu
itu , hanya dirinya yang bertelanjang. D an tern ya ta tempat itu
tak layak baginya dan is terinya . l\lcreka disuruh pergi, mandi
knin ga t dalam hidup, lIntlik datang k c~ana nanti, setelah me-
lalui bcrbagai pcnde rit aa n dan halangan. :'\asib malang bagi
manusia I
Ada o rang yang m enc hari, elan tel ah bcrtemu perkara itu.
tctapi elia tiuak tahu bahwa itul ah dia. Ada yang takut hendak
hl:rtcmu, padahal dia kesana juga. Dan aela yang s udah sa ngat
payah, lalu d ia berhenti, dan a kirn ya diambilnya saja keputusan:
" Tak mungkin dia t id ak aela. I n i bekas aelanya kulihat!"
Ada F aila;;oo f be~ar yang bcsar da lam kegagalannya . Un-
tuk menjadi I'tiba r bagi manu~ia lain .
Tatkala Gassendi, Fai lasoof Pcranchis ya ng terkenal (1592-
1655), tcrbaring ditikar kematian, tetah mcnguchapkan kata
te rakir: " Saya telah dilahirkan kcdunia, namun saya tidak
juga tahu a pa ~c bab say a dilahirkan. D an sayap un telah hidup,
nall1UIl saya juga tidak tahu apa artin ya hiclup itu. Sekarang
saya akan mati, nalllun saya juga tidak tahu mengapa saya
m esti m a ti dan apa art in ya mati itu".
Sebagai orang beragama, sep intas la lu tuan mar a h kepada
Gasscndi. T api ka lau tu an mempergunakan pikiran , tuanpun
kadang z bertanya juga dalam hati sebagai Gasse ndi be rtanya
itu .

78
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Abu'l ' ,..j/a Al-JVJa'arry , plijangg a Arab, puj a ngga b eragam a
Islam , d emikian gelapn ya di a m em a ndan g hi d u p, sampai se-
ketika dia ak a n mati , dituli s n ya seh a'it Shi'ir d a n diwas iatkan-
nya s upaya ditu liskan pad a n isann ya , jika dia mati. D emikian
hunyinya:
" Illi adalali dam ay ahku alas dirikll ".
Dan aIm tidah/ah berbllal dasa alas urang lain " .
ll1i, yailll maul sebagai ahir liidL/p , ada/ali lersebab ahu
pernah ITidup. Il-Ienjalar, lIleral/ghah , ler;ah, berlan', /er -
henyak, jatuh dan legak lagi. Ter/mco , menangis, gelah
lerbahah, he/lludian lerm('flllllg. .van saal tidal? j uga dapa/
dipechahlwn. ...J!?iYllya 1I1111 i saja. Hally a sehian .
Siapa salah ? YIII/g slIllIh ill 10 Ii a-"ahku. YTengapa dia
kazCn dellgan ibllku, sf/tin,r.:,r.: 11 aku lahir . Oleli sebah il ll
lebilT baih aIm la!? han'ill saia , slIpaya ahu janglln hcral/a!?
pilla , slipay a jangan berta1l1bali pula manllsia y ang 111 fnderila
da/am a/alii ini" .
.Ir-Ra z i, seo ra ng T abi h d an F ail asuof, tcrtarik keda lam
fil safat , kart'na pikira n hendak hchas ju ga. S ega la fil safa t ya ng
ad a dizamann ya dipcl ajarin va, sega!;l seja ra h dir en un g ll\a.
Dari Yunani, ke Rumawi d a n ke .-\rah . Bc rihu ki tab yang d i-
bac ha , h e rihu alam pikiran yan g di rcnu ng , sam pai w lah rambllt
dik e pala, sampai ber taut kCJlala d e nga n induk kaki . A kJrlw :l
ters impullah, d an te rba taslah sega la ya ng d ik lll11 pu lka n itu kc -
pad a sattl s us un an S hi ' ir :
" Kesudahan dari hebcralliall aMi piliir, h{l ny alali mengil"'t
dirinya .
.--Ihir usaha para sariana , hUllya ntl'1llbawa sl'SIll ny a belalw .
Tah ada hasil f>l'lIyelidihall sepanjallg hidup.
S e/ain lIIengulIlpul " kata si allu " dal/ " uj ar si Iulan " .
Nyawa illi IIIfYasa sepi da/am tubuli ini.
Akirnya !?eduniaan hila liany a/ah deri/a dan hellllian

79
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
!It/HI/anue! /\. anl, dischut sebagai "raksasa ahli pik ir " . Di"
in saf, hahll'a hakikat itu ticlak clapat cli c hapai dengan akal ya n g
kckuatannya te rbatas ini. Baru akan bertemu bil a aka l Lii-
p isahka n dengan diri, dan dia d ij adikan o rang ketiga untuk
mClllpertel1lukan si ok ll d enga n dia! Pad ah al itu lllustahii.
Be nar juga apa yang c1 ikatakannya , ba h \\'asa nya per!wra besaJ'
itll ada, tetapi letakn ya acla la h di atas clari akal (Trancende ntal) .
Se bab jtu berkatalah beliau: "Sap terpaksa berhenti Sl'-
j e nak dari penge ta huan , sup,))"a ~ a ya
sediakan tempat buat
1I11an".
Dunia Islam, d ibawah pllllpinan ulamaz agama, pernah
menutup rapat pintu huat m e lllpelajari fil safat, sehingga men-
dcngar nama fibafat sajapun benchilah yang tumbuh. Karen a
mereka t;]kut kabu2 orang akan te rsesa t dari agama, ka rena
be rpi kir ya ng kian kemari menjalar itu. Tetapi bahaya ya n g
ditimbu lkan dari menutup pintu in i ial;]h kelesua n berpikir
dan hilang ke mampuan menghadapi pereda ran zaman. Padahal
AI-Quran se nd iri sclalu mcngh asung clengan positif, s upaya
Illcl1lpcrglinakan p ik iran. Satu ayat da lam A I-Quran , dengan
tcgas Illcngata kan , bahwa orang ya ng tidak m e mp e rgunakan
pikirannya, Iebih sa ngsi hidupn ya c1aripada binatang gem ba laan.

Sebagai seorang Mus lim , kita tidaklah boleh kehilangan


akal. Schab disamping Failasoofz Resar, kitapun mempunya i
:\"abiz.
Sayid Jamaluddin ;1I-.-lfghaIlY, menyimpul pcndapat beliall
lc'ntang Failasoof dan kcdu dllkan Nabiz demikian: .. Bcr -
pik ir ya ng mendalam, t;]k dapat tidak ak irn ya akan membawa
kita kcda lam alam fils afa t. \Ielllang be rfilsafat ada la h punchak
kcscrnpurnaan bcrpikir , c1engan belajar dan m c nyelidik. Acla-
pun ;\ubulVwat (kcnabian) dan Risalat (kerasu lan) ada lah
anuge rah I1a hi yang di limpah kllrniakann ya kepada hamba;\ya
!'" ang dipilih:\ya . ;\abi ma'surn dan dituntun oleh \\iahv u

80
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lla hi . Ad aplIll ahli hikma t l\;Jn fa il asonf aclalah pe juang yan g
h e rjll ang Ill en c ha ri hakik at, va n g kad a ng z b e rt emll, kadan gz
tid ak . Ka d angz t e r ~ a lah, kad angz he nar. I~aclang z b erha sil ,
kacl an g2 gaga!" .
D cmiki a nlah Ja m aluddin lll eml.l<I \\a kembali fil sa fat yang
td a h eli " talak" itu ked alam rllm a h-ta ngga Islam.
Berfilsa fa tlah , tetapi j an gan clitin gga lkan p angkal a n . L ak-
~ ana p embllr u m e ha run g rimb a m e nc h a ri kija ng . Sebelum
be ran gkat b eril a h ta nda pad a p ermulaan jalan , se hingga tid ak
ak a n te rsesa t, bagaim an a juaplin j a uh j alan ya ng telah dil ailli.
:\fenjal a rlah fikir a n te ru s , tapi klln e hi ele ngan uchapan yang
t erken al: "'vVall ahu a' lamli hi ~sa \\ a hi". (Tuh an ya ng 1ebih
ta hu m a n a ya n g he nar ).
Bag i bum :\lus limin a ng katan baru , yang hidup dizaman
m od en, J am aluddin te la h mcnll nj ukka n ja bn itu. Se bab di -
sa mpin g ki ta m e ne rima \\a riS31l , " po nclok" tcmpat m e n egllh -
kan im a n , kit apun te la h b erh ali<qlan d cnga n " lI ni \lTs iti " tem-
pat m e ng as<lh pikirall .
Fail asno f Ill e ngajar kita h en an l"a: " Si ap akah Ellgka ll , h;l i
hakikat ?"
Tuh a n, d e nga n pc rant a raan :\a bi 2 dan Ra s ul2n va mCIll -

hcr ikan j awa h : " l n ila h Ak u! " .


Bertan ya la h te rl cbih d ah u lu , b a ru kel ak e ng kau rasai bagai-
m a na t ingg in ya n ila i j awa b \"<ln g diherikan . K arena kalall
c ng kall tnilll a saj a j awab a n , ~c b e ilim e ng ka u bertanya , c ngka u
tid ak akan tahll be ta pa tin gg i n il ai ja waban itll.
' Il a hi , L a takilni 'a la n a fs i".
('1';1 Tuhanku, ja ngan akll dibi a rkan m (' n ge lllbara seoran g
diri !),

81
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
V. HIDUP DAN KEINDAHAN

Hidup itu Untuk Apa?


Alangkah murahnya nilai hidllp ini, kalau hanya se- mataz
terbatas pada kebend aa n. Apa lah harganya manll sia ini, kalau
pikirann ya hanya te rtuju kepada nasi dan gu lai, roti dan garam.
Tak pernah m atan ya s inggah kcpada bun ga yang sedang m eka r
ata u bintang bcrkeli p dihalaman la ngit.
Alangka h ke rsangnya hidllp itu , kalall kerj a petang pagi,
sia ng malam , hanya me nghitung mcmbil a ng, membagi, m emhllat
kaliz . !\'I empcrinchi ilmll- pasti I'acla alam, tcta pi tak me resa p-
ka n keind aha n yang ada da lam alamo
Tubuh m eng he ndak i benda untuk menyuburkannya; dia
hcndak makan, hend ak berpakaian , hendak bertempat tin ggal.
Akal berke he ndak kepada bahan ya ng aka n dipi ki rkan menurut
undang2 bc rpik ir (i 19ika). T etapi di sa mping tubuh dan aka l,
ada lagi pe rasaan 1:, lus, ('athifah).
Yang meninggikan sem a rak pe rasaan hal us itu ialah ke-
inda ha n.
Ilmll-pasti dan logika kcra pka li kering dan kersang. Tetapi
hidup dal alll perasaa n kare na ke indahan ada lah lun ak dan hallls.
~enimblilkan serba rasa, s('jak gembi ra d an bahagia sa mpai
kepa da terha ru. Dan semllanya menimbu lkan ilham.
Perasaa n ialah garam hidup. Dengan perasaan manllsia
Illere nun g , m enc har i kete nangan da la m pe rgo lak an. !'.Ie nampak
bahagia dalam se ngsara. \Ie nampa k j e rnihn ya masa depan
da lam keruhn ya ya ng sekarang . Imbangan nada tinggi-meleng-
king d engan nada re ndah mengendor, intlah dia mu sik dari
ke hidupan .

82
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Perasaa n, apab ila di -asah2., tajamlah dia untuk m e nchali
ya ng inJ ah. Sehingga di liha t orang diluar dinding, disangka
orang s iksa , padahal bagi orang dalam d inding dirasa i ni ' mat.
i\Ianu ~ ia sejak dia dijelmakan , sela lll mer entangkan tali
dia n tara alam dengan hatinya. T ll mbuhlah kc ha lusan perasaan
itu d enga n scd er ha na paJa mllianya, karen;] m e lihat k cinda han
langi t , kCSllburan bumi d an keillasan lalit , warna-warn i bulu
burung dan m ekarnya kcmbang, matahari terbit d an terb e nam .
Tetap i ka rcn a be ratn ya tekanan hidup , Illcnc ha ri be ra s seliter
kadang2 ken d o rl a h tali hu bunga n hati cl e nga n alam itu atau
pud ar sa m a sekali. D em i apa bil a kcpc rl uan se-hari2 b c rans ur
kemakmurann ya , mulailah dirasai bahwa hidup bukanlah se-
mataz "chari makan". Hid up bukan lah SC-lllata2 tekun m e n-
chari ilmu. Ada ya ng \Chih tinggi cl a ri mak a n cl a n ilmu , ya itu
kehalusa n pe rasaan h ua t rn ena ngkap \'a ng ind ah, va n g ada
ke liling c1i ri .
Bi la in i te rchapai , inil a h " Ti ang H icl up ' .

* * * * * * * *
Alan gkah ramai dan ban yaknya yan g in clah clalam alam 1Il1.
Bertamh a h clirc nung, dilih at , bcrtambah je las J-:.esalli all f>olwk
clalam be rb agai ranting. K esatuan hulu cblam berbagai hilir.
Alangka h Illi skjnny a hicl u p ini , blau mata terkembang,
tap i tak m elihat. Telinga te rdancl a ng , ta pi tak m encl c ngar.
Alangk ah pa yahnya " rnenggesek rehah di/ elillga herbal/" .
Gosoklah mata ini, bllkan da ri lu ar , tap i dar i dalam. Chung-
killah kotoran clalam telin ga, bllka n d a ri kli litn va, tapi dari
isin ya ; se hingga bila m e lih at ya ng inda h , sa udara tidak ing in
hendak m crusa kk annya . :\Ieli hat sawah m engu nin g kct ika padi
mulai ma~ a k , bukan semata te rin gat kcpada berapa has il beras -
nya. i\lelih a t la ut terhampar bllkan SCIl1ata tilllbul sclera makan
ikan. M elih at gadi s chantik jelita, bukan se mata in gin m e -
na mbah b ini .

83
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
I!ukan ~audara I I!ukan!
I'anclanglah unta hagaimana clia clijadikan, dan pandanglah
langit bagaimana clia cliangkatkan, clan panclanglah gLlnung
hagaimana clia clipanc hangkan, dan pandanglah hllmi hagaiman<l
dia dihamparkan.
Kalau saudara he ndak mengetahui rahas ia kehcna ran, ingat-
lah bahwa us ia manllsia hukanlah di sandarkan kepada hilangan
ta hun dia hid up. Kekayaan manusia bukanlah ukuran gedung
d a n mobiln ya. Nilai umur dan nil a i hidup ditentukan oleh
halus-kasarnva perasaan m elihat ke-indahzan yang ada dikeliling
kita.
Tergetarkah hati, atau membantukah hati melihat hun ga
kembang, Ill enclengar pe rkutut he rblln yi, dan <1ngin saYlI-
menday u , hengawan m e ngalir, dan gll n ung m e njulang langit
d an asap m engep ul naik, hllkit mengwajah hijau d an laut dalam
mcmbiru. .\dakah te rjacli 50al jawab diantara hati sauda ra
dengan keindah a n itu atau diam sajakah?
[tll ada lah " pint1l 2" helaka, itu ada lah " rullllls2" hclaka
daripad a ses uatu Yang Ada dibclakangnya. Yaitu keindahan
\'ang lllutiak. K e indahan yang Abad i, Keindahan ya ng Azali.
T erteg un sejenak m e renung alam , dan sanggup lllemper-
talikan keindahan itu dengan hati, lehih berharga sauda ra, dari-
pada 1000 tahun m e nghabiskan us ia mengumpulkan harta, bah-
kan men g llll1pulkan "kuli va h " dan " ilrni ya h " I

* * * * * * * *
l'ada ~e gala sudut dan segi Alam itu kelihatan dan kedengar-
anlah Keindahannya . St'tiap kt:indahan ada lVarnanya se ndiri
dan ada rasa nya sendiri.
Berdiri keatas bllkit dan merenung kebawah, kelih ata n lel11-
bah dan ngarai. Surya memancharkan sin ar, mentilall ber-
nyany l, ayam berkokok d a n air sungai mengalir rnenuju lautan .

84
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
I'crgi ke halaman rumah diwaktu ma lam, m e n ya ksik a n
hintang2 ber-kelip2 , laksana herbi sik Jan tersc n l'UIn. Se -aka n 2
tidak peduli hah\\';! kita dalam slisa h .
~ e mllanva itll meninggalkan k e~an da lalll hati , sangat dalalll .
"it a merasa terharll.
Terharu adalah gab un gan d a ri tiua l1l"ra~aan vall ,g her -
b\\'aan: \'aitu sedih dal am gembi ra , alau gembira dalalll
sed ih .
Yang m e nimbulk an gemhira ia lah karena indahn ya ; jamal-
rl va.

Ya ng rn en imbulkan "l'd ih ialah karena ag llllgnya; jalahl\'a,


'\I elih at haga iman a he!<ar dan ag un gnya, Illulian ya, tl'l'a sa lah
rendah dan kcchilnva kit a manus ia Inl. ])iman akah Ietak "akll "
didalam kc hcsa ra n dan keagungan ya ng hehat dahs hat ini)
Lihatl a h mata hari yang in dah tap i pcrkasa ini , Dia adalah
su mh er dari chahaya kita clan ap i ki ta. lZetlata ngan nva dan kc-
pergiannya selama 24 jam, meninggalkan bekas van,g aja ih kc-
pada alam kita.
lZepada laut , chahaya yang pa n as illl m enyehah kan wap .
Dan \Yap dia ll g kat ole h a \\'an kclangit. Scte lah berkumpul dia
rnenjadi mega m e ndung d an turun balik kehumi dal am na ma
huj an. D 'lri huj an mengalir su nga i, kali dan hatan g. Oi s ing-
gll ngnva hllmi ya n g kerin g, se hin gga slibur. Oi s in gg ungn ya
urat kayu, m aka mekarlah bunga. Dan d ia jalan tcrus, J alan
tnus , kcmbali kelautan te mp at datangnya tacli. Panas cha ha\' a
matahari Illempermainkan a ng in , "'Ill angin mempnmainkan
laut, seh ingga menjadilah alun . Allin Ill l'n im bu lkan gclombang,
ge lo mban g menimhulkan o mb ak , dan ombak m Clll ec hah kt'-
pantai. Bahte r a besar scdang h c rl ayarpun dipermainkan ll va, di-
huai2k annya, laksa na sab ul t c rapung pada seh ua h kolam kech il
saja. D an m an u sia yang m enumpang dik a p al itu diperillainkan
p ul a oleh kapa l it'll sendiri.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Lihatlah bul an ya ng bening d am ai itu, tak berhenti dia
membawa keinda han; ~cj a k masih bulan sa bit kech il kurus ram-
pll1g. Ti ap malam dip erlihatkann ya perob ahannya. Laksana
scoran g gauis menun ggu tunangann ya datan g, sehingga dia
kurus, harap chcmas; ki an lama kian ge muk sebab telah be r-
temu kasih. T etapi ~ctela h pertemuan, tun angan itu pergi lagi,
serupa tidak akan p ulan g2, sehingga kuruslah ya ng ditinggalkan .
Sepanjang bul an pada setiap tahun, kita diber i peringatan
tentang nasib yang harus dilalui manusia da lam hidup; scjak
kec hil, budak-kanak , sampai naik muda-rem aja, sampai matang
scmpurna umur, sampai menurun hingga sampai tua, sampai
. .. .. ... hilang. Dan bulan itupun mempermainkan air laut,
sehingga timbul pasang naik dan pasang turun.
Berdiri ditepi dan au Singkarak tcn ga h hari , dia kelihatan
laksana scorang gad is jolong naik yang b elum pernah kena
tipuan hidup , gemb ir a d an senyum terus, berlari linchah laksana
ana k kij ang. Pcrchaya bahwa m anusia jujur semua.
Berdiri ketep i c1ana u Maninjau tengah hari, dia kelihatan
laksana seorang tu a ya ng telah banyak merasai pahit-getirn ya
kehidupan , sehingga laksana cligantung clisukatnya segal a senyum
ya ng disenyumkan olch orang yang baru datang.
Bercliri ketep i l:l enga wan Solo, berc heritalah clia tentang
K erajaan Mata ram ya ng lama. Terteg un clitepi Kali Brantas,
se-akan2 cliulangnyalah ki sah P atih Gaj ah M ada dan Kai sar
H aya m Wuruk. Berdiri dipinggir Mu si, bercheriteralah clia
tentang Sang Ni la U tam a dan D em ang Lebar Daun.
Buk it clan g unungp un demiki an. Naik kapal terbang mc-
nuju Eropa; sampa i ke Sabang, masih kelih atan hijau alamat kc-
suburan . Sampai ditana h Arab kelihatan gunung batu granit
hitam. Sampai dip eg unun gan Alpen kelihatan gunll ng putih
bersih diselaputi salji . . . . . . ....... .. !
Sehingga padang pasir Saha ra yang kering itupun penuh
keindahan. Luas . . ....... . .. Luas tak kllnjung natnpak di-
mana akan berh entin ya.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


:Ylaka bertanyalah diri terhadap diri: "Apakah ya ng indah
ini, dimana aku tahu apa ya ng indah. Dimana ya ng sebenarnya
indah itu. Adakah aku m e resa tli keindah a n, kalau dalam aku
sendiri tidak ada keindahan?
Siram s uburkanlah rasa keindahan yang ada dalam jiwa
saudara, sebab dialah alat penan gkap keindahan diluar diri.
Apabila telah bcrpadu cliantara kcindahan cliluar denga n ya ng
didalam, nischaya akan te rlompat dari mulut saudara satu
uchapan ya ng tak ada uchapan diatas nya lagi; "Rabbana ma
khalaqta haza bathilan Subhanak!" (Tuhanku , semuanya ini
tidak ada yang Engkau jadikan dengan sia2. Amat suchi
Engkau).
Tuhanku ,
Tiada yang lain ,
Han ya Engkau .....

H7
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
VI. CHAHAYA BAHARU BAGI DUNIA

Katilah kehidupall ~c d a n g rnengem ba ng di gurun pas!r tan -


dus kering ; tergontai tegun ka rena tak tahu jalan lagi . Karena
pctunjukz jalanpun tel ah kehil angan tuj uan .
Hil ang runut I ) ,",mg 'l kan ditcm]1uh .
Rohani kcmanusi aall telah kuru s kcri ng. dimakan ham a
I'l'll vakit dada, karen'l tl'Lman Iw rh ala. Jahili vah Il1l'lunlllti
akal , kehe lldaan Ill Cmad 'l lllka n pl'lita h ud i.
Dua keraj aa n herl omba hersitinggi telll pa t jatllh . Rom;I II'i
Ill en,gaku dial ah \"<ln g palin g tin ggi dan hc radah , lalu dipcrhuat -
nya berhagai warn a kemcwahan . Pli sa ka Kaisa r \: ero vang te-
lah sampai hati membakar kotanya untllk 1l1emll as kan nafs u!w<i
dan membunuh ihlln~l a se ndiri karen'l di pand angnva saingan kc -
kuasaann va, masih li ngga l dal<i m luhuk ji \\'a, mes kipun mereka
tdah fllen e rim a K r' s'ian,
[ran atau I'nsia d ih anc hur kan olt- h keloha anlwa scn diri ,
Iaballa scorang pcLlhap \;i ng ta k sad ar pcrutll\'a hampir pcehah ,
karen a tl rlalll ban\"lk makan .
D an rakva t, dan .i elata, dan marh al' n dan mllrha, han yala h
ulltllk mener im a janji z m ult lk, balma nas ih n\';\ aka n diperhati-
kan.\l erekapun tdah rn el1l p ll n ~'a i kna kin an hiclllp , bah\\"asa-
n \'a keg una an mcreb halw,dah lIntuk memiklll yan g b(Tat,
pe rt ahanall Ilidu p, a>'<l1 j:l ng'lI1 m,lti "aJ'l . :\l cmiklll segala kc-

1) RUIII.II - be/w s .i0/(/11 y l7l1:~ dahlllil perllali dilalui oral/g, l elapi


slidaft lall111 lit/a h di-I elllfl idl.! IlIg i , sehil/ggll sell/al?

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


\\-aj iha n dl' ngan tidak rnl'llgctahlii hah\\-a lllereka l)lIn Ill Crnp linVal
hak_
Rakya t seill ac halll itlilah yang jadi rcbutan dari du a kcra-
Jaan besar itll, Rorn awi dan P cr~ i , K aisa r dan Ki sra _
Chuma kesl't ll lllpok inti tanah A r,lhia itll saja, d ita na h
Hcjaz, tangan rncreb helulll sarnpa i. It ulah bangsa '\rah
jahi li\'ah yang Illasih tetap Illcl1l plin vai keistirnc\\'aan, ml'1l 1-
plln ya i wilava h mcrdeb.
\l ereka ti dak Illengcna l ada Raja ata tl K ai ~a r alau l{i sr,1.
l\ Iercka hanya Ill cnge nal "SIIIIW" , mcsh llarat urang tl Ja 2
Illcngatur ya ng mllcla2.
:\I crcka lllcn\'C mhah hcrh ala, tcl<l l,i her hala il u sl' ncliril'llJ)
ab n rn erek a sel'akkan d engan kakin va, at,1I 1 abn Illereka chiJ1 -
chang d cnga n kal'a k, kalall hnh ala illl tak IIl cnga b,il kan <ll'a
\-a ng mereka minta.
J)i sa nalah, pada rnin gg u kedll<l dari bulan Rahi'lIl .\\\-\\al
tahun pcrtallla dari tahu n gajah , .')3 tahun sehcllllll llij rah,
.HII//{/1r/l1I ad dila hir kan .

\\-aktu itlil ah Illili ai abn dillllllj) sl'ja ra h \;Ima .


\Iulai akan dihuka scjarall hanl.
'd tl lailah abn hahis pcn ga rllh Ra ja, Yang UlpCrlUan, J~ i"I- ;l
atall I, aisar , Kahin , ahl i tt' n ung atau dllklln sakt i.
J, cdudukan herhala J)]lIlai teranchal11. i)lIn ia Ill<:m in ta I,!a -
n~ haru_
Yaitu: " lhadat han ya kc pada 1\lI a h, I' illl pin an han\'<i d l-
t:1ngan Rasul , kckuasaa n han ya pada agalll<l , pC llInin tahan pad a
hangsa Arah d an dunia unt u k ,c llllla" .
Di anta ra sin gga hsana I\:ai ~;lr ROJ)]a\\-i deng an mahli g,li tL'll1-
pat Ki sra b ert akhta, dian tara keduanya it u tcgaklah 11lI nbar
Pes llruh Tlih a nv anl,! Icrh lla l d aripad :1 pclcpah kurm a, dahlin
kota '\ lacl inah .

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Jatu hn ya singgahsana J\:ai~ar han ya mel111nggu waktu .
l1agaim anapun m cgahn ya Ki sra mendirikan Iwan dan mah-
liga i, satu ""aktu pasti d ia akan di sigai.
Setelah chah aya baru tdah mulai memanchar dari ufuk
Timur, d an td ah mulai menj alar kekota dan d esa . Mulut telah
mu lai m enyun ggin g senyum , sebab putus asa sejarah telah
mul ai hilang . 1\1 erchu-suar telah mulai tegak ditengah laut ke-
gcl apan.
T auhid l11ulai mengan chall1 keberhalaan, hidliP bersama
ll1ulai m enenta ng hanya akll , kemanllsiaan mlilai menghimpit
kebangsaan sempit . islam mlliai tegak diatas runtuhan Ja-
hili ya h.
iVlanllsia mulai cliheri pengertian tentang ma'na kc-
m an USlaa n.
Jiwa mulai dib eri apa m a' na kebajikan .
D an Kafilah mlliai kembali kepada garis runllt jalan yang
te rte ntll .

Kita manusia, maka kitaplln meminta Nabi seorang manu-


S1<l,bllkan N abi malaikat . Nabi yang dapat dichontoh ditau-
lad an , bukan hanya anganz . Maka apa yang kurang pad a kita
td ah beli au chukupkan .
Sebclum cli a di angkat Ilahi m enjadi Rasul , seluruh kaum-
nya tebh m emberiny a gelar AI-Amin.
!.\'l empun yai budi yang tin ggi. Tuhan sendiri jadi saksin ya!
L akiz tulen, ya ng dapat mempengaruhi orang, sehingga
o rang t unduk d engan suk ard a, bukan d engan paba .
l'vl cmbawa aj aran ulltuk b ahagia dunia dan akhirat.
Pc ngikut langkahn ya pasti merdeka jiwanya dari segala
pe ngaruh b end a . Scbab hati m ereka hanya tunduk kepada
S atu saja : Allah! ! D engan itu m crcka menghadapi dunia .

90
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
~e n diri dia datang. Tak ada !lana be rtumpuk, tak ada
tentera tnatur. D ia ditentang, d ilawa n, dichemuh, diejek, sc-
bab tak mullah o ra ng 1l1eninggalkan kebiasaa n lama. Tapi sa tll
demi ~atu, otak yang b e ri~i dapat d itak lukannya , dengan budi-
nya, d en ga n kcberaniannva, dengan se m a ngat yang tidak m e-
ngenal putu s -a~~l.
Pe ngikll tnva hertambah satu dcmi sa ttl . Dan merekapun
dianiaya, disik sa. Tetapi apahi la satu kali lazat chitanya iman.
telah d irasai . tidakhlh orang akan mau melepaska nn ya lagi.
Tatkala Rilal seorang budak yang kena strom iman itu, di-
sangai diatas pasir p a nas oleh orang yang menguasa in ya, se-
hin gga ha1l1pir ch e rai nvaw<1n ya dcngan hadannya, namun
uc hapan n va hanva satu: " .-Iliad j .<"'0 111 j"
Akirn ya dia mcnang!
Bagaimana dia takkan mC11ang. C hachi disambutnya clc-
ngan senyunl. Pcngh in aan clitangki~nva clcngan lunak-Iembut .
[tulah Bucli.
Tetapi kemuclia n , scte lah c hllkujl ke kuatan, deba t ya ng tak
berujung pangkal, ditangki s n va dengan buktiz clan alasa n . Dan
se telah lebi h kuat lagi, jlcnYt'rangan ditangki s nva dengan pcd a ng.
Itul ah I<lki z.
D cngan budi tin ggi dan Lkngan s ifat lak i2 tll lcll, :\tu-
hamm acl 1l1enllnclukkan ban gsa Arah.
Dan budi tinggi ini. dan s ifat lakiz tulen ini, Il1<lsu k mcnyc -
lll:iu p keda lall l urat dandln~' a han gsa Arab. :\l aka dcnga n b ucli.
s ifat lakiz ini pula bangsa Arab menak lukkan Dunia.
Dan dcngan hudi dan ~ ifat laki2 in i p ul a nenek m oya ng
kita seluruh pcmeluk Isla m yang bu kan Arab, tetapi tel ah be r-
padu d iclal aIll kaEmat Tauhid . b ert ahan di za man alat belum
lengkap, clan herjuang m e rebut hak hlgi . kalau datang waktunya.
Dan \\'aktll itu pasti datang!

91
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Bukan ~e -m a ta 2 unt uk dae rah kec hi! , mdainkan lIntuk
D uni a.
Sebab :Vluhanunad b uk an untuk daLTa h kechi! , tap i lIntuk
dllt1ia.
S un gguh pun demiki an Ill arila h kita hlTc iln m in air , Ill clihat
diri .
;\I ari kita m engirai ~ava p , m enyelisik ~l, ti ap helai hulu , se-
hagai um at \Juh ammad . \ 'lari kit a llkurkan chi ta dell gan
ya ng nyata.
Rcgitu elokn ya baju ya ng hendak kiLl pakai, apa kah haLi an
kita masih se hat clan ti da k kurus ker in,!;, se hi ngga cha ngg llng
kelihatan ketika memakai ?
Begitu bcratnva tuga;; va ng h a r u~ ki ta piku l. apakah ha hu
kita masih ku at? :\ lasih adakah sckarang aga ma \luh am mad
da lam ji wa kita? Vlas ih adakah sisa hud i \l uha mm ad dalam
peranga i kita? 1\lasihkah kita mem pllll \'ai sifa t laki 2 I' usaka
\Tuh amll1ad ?
Pu saka !\ luhammad mengh adapi Arab?
Pu saka Sa'a d hi n Abi Waqas \'ang mcma nda ng I \\'an Ki sra
di !\Iacl ain, hanya sa t u danga u kech i! yang dapat c1irllntu h?
PlIsaka Kh alid hin \\'alid yang I1l clIl anLia ng istana H l'rcill s
d i S liria hanya te m pat n1L'muatkan unta i
Au a! !\I emang masih ada, tl:lapi bu n g k u~ yang tela h kc-
hil angan isi, Ada pad " orang2 be~a r di - ha ri 2 resmi . Ada pad a
orang awa m denga n takh Ylll dan Illenyem hah kubllL
:-\dapun yang inti , yaitu akhhl k, tt- Iah lam a hi lang, karena
kchilan ga n pri badi .
"C habang Atas" kc hilan gan l'ri had i 1 ~ I<l Ill, karcna ll' r l'(:'~(l ll a
nleh pribacli Barat.
Sipa t iaki2 tul en pu n td ah hila ng, ka rena lama "d ibt'tina kan"
olch peni ajahan,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


\Iak a o rang yang tela h kehi langan tempa t berpikir, matilah
semangatnya buat me lanjutk an pc rju angan hidup. Tak berani
he r p ikir, Icbih senang ber taq li d . Bernyanyi m e ngcnan gkan
yang lama, takut m enghadapi yang han I. Laksana orang ya ng
ITlcmelihara kain ]-lusaka ne nek-moyangnya, disimpan baikz, se-
kali $e- Jum 'at di kelu arkan dan di asa pi dengan kem enya n , pada-
hal sudah sangat lusuh, se hingga bila dijual kepasa r loa k tidak
ada ora ng ya ng mall ITlcmheli .
'I'ak tergetar hatin ya, j ika undangz d an hukum agamanya
disisihkan dan diganti clengan u ndangz Barat , vang he rpokok
pa ngkal dar i lInclangz Romalyi dan Yun an i.
lJ lam<ll1ya keh il angan ghairah, se hingga tidak tersinggung
pe r a~aannya huat he rjuang menegakkan aga m a ditengah mas ha-
rakat ya ng tdah sesat. Bah kan dia menyerah kalah kepada
kegiata n 7.ending clan !~fissie I\ri.(tiall rn enllkar agama bangsanya.
Sehagai sabda \'ab i: "Akan datang kepadamll suatu za-
man, mlislih datang her-tllhiz dari sega la pihak , laksana bubuk
mem akan kavu".
Seorang sahahat hertanya: "Apakah lantaran sedikit bi -
Iangan kam i pada lI'akt ll itll , ya Rasu lulla h ?"
:\ah i menjawab: " Bilanga nrnu bahkan laksana buih di-
lautan, te tapi telah hi la ng heb at kebesa ranmu . Karcna karnu
dit impa d ua penyakit. Pt'rtam<1 chinta kcm ewa ha n Juni a, ke-
dua tak ut menghad a pi maut ".

Pe rin ga ta ll \/ au lud ;-';abi s .a .w . hukanlah se- m ataz be-


rama iz rnakan gu lai kambin g dilanggar, lalu mernbac ha kitab
Berzanji da n Sharafa l Anam, ditingkah suara rcban a dan ter-
hangan 1). Ruka n pula Tabligh Be"ar untuk menyelinapkan

I) '/'l'I"ba llg{/l/ , (jmm) ( ('halla .

93
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kehendak politik keku asa an da lam pcrayaa n agama. P eringata n
Maulud Nabi ada la h m emp eringat i tc rl epas nva prikemanus iaan
dari bdenggu ketakut an , dari pengu<1sa ya ng lalim , dari pem e-
rintah a n yang be rsa nd ark a n , bllk an kep ada hudi .
Ma ka sud ah sepatlltn ya lah set iap I nsan ya ng me rasa jiwa -
nya mas ih m e rd eka, tafakkllr sejenak m engena ngkan lah irnya
C hah aya Baru bag i Dll nia itu.
R asll l yang m embawa Tauh id dan Ittihad .
Na bi ya ng m embawa ke m erd ekaan dan demokrasi.
P emimpin yang I1lcmbawa kata D amai, Tenteram dan
C hinta .
Biasa dalam sejarah, ada pasang na ik dan ada pasa ng tllrun .
lhasa angin Sel atan b erh embus tenan g, tibaz gela plah langit
dan gelombang gullin g bc rglilung. Akan patah lah ra sa nya tiang .
Tapi satu kali , yang pas ti la ut aka n tenang kembali dan kita
b erl ayar pula.
Maka selama j ej ak M uh amm ad s .a.\\'. masih kita ikllti tapak
d e mi tapak, dan A I- Qu ranny a kita jad ikan pedoman hiclu p,
sel am a itu p ula kita takkan hi lang.
Ora ng seo rang past i mati!
:\f amun ketur unan dern i keturllnan I':ls ti d ata ng silih bcr-
ganti!
D an chima tidak pcrnah mati I

9+
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
VII. LUNIK III MENCHAPAI BULAN

., 0 0 ); " 0 ., ~

r
(I"O ) CI ()

: Chi Lr~ \J i.t:.:i j \ rA .k:A_1 ~J_ ~i >' \~ _ ~~ \~~:.A l~


(I o ,},o 0 )-) 0 (I ..... 0 , ..-:

.,.....:. )kL'-! './1 ~ J lA.:.;)' IJ l.ci~ __~) '.I \~ :=-(,":_11


:; ..... ,.

"Wahai sekalian Jin dall NJanusia! J ilw kamu sanggllp hell-


dah melllnchllr dari lingkungan langit dan bumi, maha melu nc!/UI'-
lah. Tetapi tidaklah kamll alwn dapa! me/unrhur, melainlwl/
dengan kekuasaan". (AL-Q URAN: SURAT 55 AYAT 33).
Ma ka berhasillah perchobaan sarjana di Ru sia melunchur-
kan roke t yang dinam ainya LlInik III, sehingga kh abarnya ~ lId a h
~a mpai kebllian .

Inilah yang pertama kali, selama cillnia terkembang, manu-


sia dapat men girimkan sesuatu keb ul an, meskipun manllsia 5cn-
diri belum sampai keb ul an .
Inilah sa tu kemajuan il mu pengetahuan ya ng amat mcnga-
g umkan. Hal yang selam a ini d ipandang mustahil , sekaran g
sudah akan maslIk dalam pe rkara yang tidak mustahi l lagi .
N ischaya ses udah pelunchuran rokct Lunik ya ng pc rtama ini,
akan menyu sul lagi roket lain, ya ng leb ih sempllrna dari yang
sekarang. iVIllngkin pada s ll atu masa yang tidak lama lagi ,
Illanllsia send iri plln akan salllpai kebll ian.
Banyakl ah rahsia yang terkandung did alam bllmi dan di-
dalalll alam c hakrawala. iVIanllsia tidaklah dilarang TlIhan
untuk m engetahuinya . Bahkan disllruh Nya m an usia itll IllC-

95
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
nuntllt i1Ill U, m encha ri rahsia dan sambi l bnJ oa; "Rabbi zidn i
'ililla n" (Ya Tuhanku, tamh ahkan lah pada kll ilnlll penget a hu an).
'f"clah d iper hu a t orang tclcsco p untuk mencropong hintang2,
h,'ndak mengetahlli apa yang ada didaJamnya. T elah lama
~ ariana menyelediki hllian. Bahkan pengarang Pcranchi~
Jules ' erne telah mcmbllat che rit a2 kh aya l tl'ntang pengharullg-
an butan dan pc rl ayangan ke bulan dan lain2. Se b ab ada he-
her'II),1 JlLTkara yang d isangka ll1ustahi l pad 'l ada t, ka ren a hdllm
dikcta hui rahsian\a, namun int i-a kal tidak rnerasa bahwa ilU
III1Istahii. l tu se bahnya Illab Itjud (yang ada) dibagi o le iI
hl il as()of I,;lam kcpada dua bahag ia n, vaitu ujud-kltanji, yang
lIll'm'lI1g ada c1il uar diri kita dan ael a pula uj ud- zihni vang ada
1l1l'lIu rut pcrtimbangall otak kita.
Tuhan m c mbllka pintu se- lllas2n ya hagi manllsia untuk
11Il'II )" clidiki rah sia alamo Bah kan d id alam Q lIr an Surat "A r -
Rahman " (Surat 55, apt ~3) sebagai disalinkan c1iatas, nya ta
s,' kali TlIhan m e nganjurkan ke pacla Jill dan i\ianusia supaya
mcnchoha l11 elunchur, m l' layang, mengembara keluar daerah
l'lllgit dan humi. Tl't api Tlihan membe ri in gat, pelllllch uran ,
l)criaY8l1gan clan pengl'lIIharaan itu tidakkan herhasil kalall jill
dan manusia tidak Illclllpunyai sullan; \a itu kekuasaan. K l'-
kll,lsaan itLi tidak lain da ri pada ilmu!
Tam bahlalt il lllLllTIlI, nischa ya akan hcrta lllhah ILi aslah da-
nah yang dapat l'llgkall kua"a i.
Orang vang j a hil , yang hodoh , IllcllI a nd ang pcrka ra yang
tllLlk dih:tahu inya, slI atll perka ra vang Illll s tahii. T etapi hagi
Y' ln g bnil mll, $nal itll 'ldaLth soal Ili a",\.
I' c ncletal Kri s tian yang jahil tela h mengll tuk Galilei (15M--
1642), ka rena elia mcngatakan bahwa bum i bulat dan bereelar
lIIl'ngdil in gi :Yl ata hari . Dia disuruh t<tubat, d is uruh me1l1illta
all1pUIl dan disuruh I11cnchahut pcneliriannya . Sampai dia di -
llIaslikkan kepenjara. Tetapi, na m un hlll11i tetap juga hulat
lLm ldap Illcngelili ng i :\Iatah ari. Ga liki mcnang . Dan Pl'n-

l)()

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


deta ya ng datang kemuuian tid ak ada \'allg akan b ~ ran i lagi
men ga takan h llmi data r, walauplln tersebut dalam kitab lnjil '
Ad alah suatu il mu yang hebat dan dahshat yang telah d i-
dapat oleh Sarjal/ll RIIsia, ~e hin g g a mereka dapat mengirim
ro ketnya kehu lan.
Tuhan Allah Maha 'Adil! Orang Ru sia, ncgcri yang di -
I)erintah ol eh bum yang mengin gkar i auanya Tuhan , kalau
menllntut ilmu dcngan ~ un gg uhz , p:l ~ ti cliberiNya juga Jail
tdah dihcrii'\ya.
Dalam scjarah tcrsclJut , hah\"a bL'he rapa sarjanJ h<:sar
ya ng hc raga lll <l Islam td ah turu! 1llL' ll vumbangkan pendapatn ya
da lam kem a juan ilmu pengetahu an. Ihl111 Sin{/ dalam filsafat
dan kedokteran, :-I/- Farahi da lam alat2 1l111s ik, Jabir bin /-IaYJIIII
dalam ilmu Aljab ar. Ihllll Firnas ya ng muiaz menchoba Il1CIl1-
huat alat kap al tcrhang.
St muan ya itu adalah scjarah. I\. alau kita herpikir Iehih
dalam, patutlah kita Illt'rasa malu, kalau di z3m<ln sckarang,
orang lain, baik bangsa Amcri b atall Ru sia c1arar menunjuk -
kan kemajuan mercka dal am ilmu pengetahuan, kita kauill
\Iusli min hanya memh,lnggak all scjarah zaman yang lalu .
Sco rang pellluda datang kepada t;a yvid JamallldJin AI-
Afg ha ny memhaw,l saW hasil penye li dikan sejarah yang amat
penting. \len urllt penyclidikan yang terakir - kata pemuda
itll kcpad a Jamaluddin - tcrd apa t bukti2 bahwa oran g Arah
td ah lebih dahulu datan g kc\)ell lla A Ill t:rika , ZOO tahun sehelliln
Columhu s.
])cngall it u heliall lTlenja lI'al> : " '!'idak ada gllll<ln ya nl CIll-
hawa 11crhiasan rlllllah yan g ind a h.:? dan mahal , kedalarn gllhuk
yang hurok. Bangllnlah gllbuk itu Ill cnj ,ld i istana yang indah ,
h,nll bawa perhiasan itu kedalamn ya".
Jadi ka lau kita mengingat jasa sarjana Islam dizama n du lu ,
pad a masharakat 1\ 1uslim yang mas ih sehagai sekarang, hllkan-
lah dian ya kl'hall ggaan , tetapi lllel1l alukall.

* * * * * * *
97
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
N ya ta sekara ng hah\l-a ~ arplla Ru s ia itu te lah diberi oleh
Tuhan "Sultan ", ya itu kekuasaan. Orang yang berjiwa kechil
saja yang akan dapat membantah ini . C huma soalnya sekarang
han ya sat u. Yaitu bagaimana manusia memakai kekuasaa n ya ng
diberikan Tuh an itu.
Rah sia a tom telah diketahui, se hin gga timblillah born atom,
kapal sclam yang dikendalikan d engan atom dan lain2 . Maju
lag i, se hin gga berbagai ragam la h did apat se njata nuclear. Di-
dapatlah pelllru kenclali. Dan sekarang bcrlomba mcnyelidik
ru a ng angkasa , s up aya kekuasaan manusia meliputi juga keluar
ling kun gan bumi .
T etapi c hobalah perhatikan! K e mana sem ll a keku asaan ini
dipe rg unakan . Tidak lain hanya lah kepada satu tuju a n kcmlls-
nah an.
Puaskah l11anllsia d enga n hasil kcrjan ya mcnyelidiki alam?
Banggakah dia ka rena dia Illcndapat pe rk akas ya ng sangat
Illoden untuk m e mbunuh sesam anya l11anu sia? Dan dia sen-
diripun tidak aka n te rl epas dari kelllusnahan itu .
Lunik III dilemparkan kebulan , demi seke tika Khrllsclio'v
akan m e nemui Eisenhower. Untu k mcnllnjukkan bahwa Ru sia
te la h ku at m e nent;\llg A m erik a dalal11 satu pcperangan ya ng
hebat.
K e mlldian itu timbul lag i soa l \-ang kclilla.
Benarkah dengan te lah sa ngg upnya l11anu s ia mel em pa rkan
Lunik 111 kcbulall, manllsi;l tclah clapat m e nguasai bulan?
Be rap a besar Lunik , berapa besa r bulan?
K alall sekira nya Llinik itu dilemparkan dida lam bllmi saja,
misalnya kesebllah pulau kechi I dipcrmllkaan lau t Jakarta,
ta roklah plilau Edam, dapatkah seb ll ah Lunik mem enu hi ke-
sc buahan pulau itu? Atau Jia hanya akan tersisip lak:sana ter-
sisipnya seb uah j a rlltn atas sebida ng kain putih?
Bukanka h se re ntetan keretapi ya ng pa nj ang ha n ya laksa n<1
ulat bulu I11cnjalar saja bila dilihat d a ri udara?

98
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Bukankah gedung raksasa "E mpire State Building" ya ng
menchakar langit di Amerika itll, hanya kelih ata n sebagai kotak
korek api ya ng disusun saja , apabila kita melaya ng diatas per-
mukaan udara pulau Manhattan?
Bukankah kapal2 besar sebaga i "Empress of 13ritain" ,
"Queen Mary" atau "United States" , \aitu kapa12 raksasa
kepunyaa n Inggri s dan Amerika ya ng mengharung lautan itu.
kelihatan dari pantai hanya laksana sabut kechil terapung saia,
diatas alun gelombang samlldera raya?
Bukankah bangunan raksasa "Pyram id" pusaka Fir'un,
han ya kumpulan dari kepingan2 batu yang diangkut dari kaki
bukit Mokattam?
lVlanusia boleh berbangga, balm'a dia telah menchiptakan
pekerjaan raksasa ya ng dahshat, tetapi patut juga dia insaf,
hahwa apa ya ng dikatakannya raksasa itu, barulah sekelumit
kechil dari anugerah kekuasaa n Yang 1 1aha ","sa dan LWalia
Kuasa,
Hila kita renungkan kesa n ya ng pertama, yaitu bahaya dari
kesalahan memakai kekuasaan ya ng dib erikan, dan kesan kedua,
yaitu bahwa kckuasaan itu amat terbatas sckali, terin gatlah kita
inti d ar i salah sa tu sajak penyair kita AlrnaThum Chain'IAn'w ar:
"Hidup hanya menunda kekalahan! " ,
Kalau manusia yang sombong, manusia yang tidak perchaya
kepada Tuhan, m en dabik dada m enga takan bahwa dia telah
berkllasa . bahwa dia telah mendapat rah sia alam, maka manu-
sia yang beriman, bila melihat rah sia dan kekll asaan ya ng di-
berikan lIahi kepada manusia , akan bertambah insaflah di a
akan K ebesa ran Tuhan, Sebagaimana seorang Sarjana Peran-
chis, Henry Poincare pernah mengatakan: "Pengetahuan yang
clidapat oleh manusia , betapapun hebatnya, hanya lah laksana
m endapat butir2 lokan mutiara yang dilemparkan ombak dari
dalam clasa r laut ketepi pantai, Bagaimanapun ban yaknya yang

99
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
tclah dipilih okh manu sia, namun yang masih te rs impan didalam
rcrut la utan , masi hlah lebih banyak".
Scbab itu mak a seo rang :YIll ' tnin apabila mclihat kcmajllan
pcngetah ua n , akan kdll a rl ah doa da ri tnulutn ya; " Rabbi Zidlli
' Ilman ". (Ya Tuh a nku. tambahi lah untuk akll Ilmu Pengeta-
lwan ).

100
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
VIII. SEMBAHY ANG DIZAMAN MODERN

Tatkala Rasu lullah s.a .\\" . akan m en utlljl mata, walaujlll!1


jasmaninya m e nderita sakit, m as ih dikavaikannya \) juga naik
rninbar dim esjiJ MaJinah , memberikan n<lse hatn ya yang p e ng-
habisan kepada umatn ya. Diantara nase h at yan g te rp entin g itu ,
dan semuan ya p enting, dip erin gatkannva h e na r agar se mbahyang
lima waktu ja ngan ditinggalkan , jangan di-~iazkan. Beliau c he-
mas kal auz ~etelah dia mati, se mbah ya n g itul ah va ng lchih
dahll iu diabaik a n .
Ole h kare na le hih 350 tahun ba ng!'a kita Jljajah o le h han gsa
d an agama lain, tinggallah b ekas d a n jeja k pe!1d idikan bangsa
itu , walaupu n mereka telah pcrgi , yaitu p e ra!"aa n d a n gejala
ya ng timblll dari mulut o rangz vang ke na angin didik an itu ,
hahwasan ya sembahyang lima waktu itu sangat m cngh alangi pc -
kerj aan. "Sebab it u" , - kata mereka - "scmhahvang van ,!;
m e n gh alangi kemajuan".
Setelah kita m c nga lami ge lora kes ihukan zaman va ng dah-
shat ini , m c ngalami sega la scsu,ltu rnesti serba c he pat, yang
din am a i zaman mes in , zaman at o m d a n zaman ~p utnik , t e ra ~a l a h
olch kita, sehingga m e nj adi keyakinan hidup, b ahw a se mbah -
vang tidak b o leh di lalaikan. H a ny a semba h ya n g \a ng dapat
mcnentera mkan jiwa dalam arlls kes ihukan itu.
\J obi1z b e rsil ang s iur dikot a ralll a i, se hingg a kadangz roda
allto se-akanz berjalan diatas ke nin g kita. Tiap z sc kt'pin g dari
waktll, adalah se kc ping dari e m as . Lalai !'l'l likit ~aja lTlembUrll

1) Dilwyai/w//ny ll ( ballam Minong /wball j , di-pa/?w.! /wl1/1ya juga


diril1ya 7ca lall{>1111 let/aga lal? ada lagi .

101
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
waktu , ada harapan d im akan ka wan . Dalam ke:5ibukan , orang
merasa peril! istirahat, m engaso, piknik, tetirah kebukit . K a-
dangz orang menchari pengasohan d enga n Illinllman kera~ .
Sehingga jantllngnya dib akarny a sendiri. Kadangz orang men-
chari pengasohan den gan " m e-robah z scl era " , lalu lebih ban ya k
hidllP malam dari hidu p slang .
Ada pula oran g yang mcrasa sep l Jlwan:" <l, walaupun ralllai
hcrk eliling .
Sehingga pernah kita lihat di 'v\'allstreet New York , ada
" bendi " atau "a nd ong" sewaa n ditarik klld a, berjalan lambat
sebagai andong Yoga. Ternyata sewa nya lebih mah al dari
tax i, karena tdah sangat ban ya k orang kaya ya ng tdah bosan
Il ai k mob il mengkilap, lalu rn enchari istirahat d engan naik
"andon g" , ditengah kota N ew York .
Menehari istirahat dengan chara d cmikian , adalah laksana
o rang haus meminum air lalit, b ertambah diminum bertambah
haus. Atall se bagai orang yang merasa gatal dipllnggung, lalu
digar u, l<lp i tak kena , schingga gata ln ya tetap juga.

D engan demikian , istirahat ituplln tdah jadi b eban hidup.


Emu K edokteranpun bertambah maju m enyelidiki penyakitz
baru dalam jiwa manusia, ya' ni penyakit dizaman "atom" dan
"sputnik " ini . Jiwa ya ng selalu gelisah, jiwa ya ng sclalu chcmas,
serasa perang dunia ketiga akan terjadi besok.
Di Amcrika tclah timbul satu ilmu pengobatan yang :5C-
mataz berdasar atas keperchayaan agam a, ya itu pengobatan ya ng
dinamai " Christian Science". D asa rn ya ialah keya kin<ln agama,
tetapi dia ilmiyah. Bahwasanya satu pe nya kit pada tllbuh ,
timbul dari jiwa. Apa juapun mach am penyakit, asalnya pasti
d ari jiwa . D an obat ya ng utama untuk membantras penyakit
ya ng ada dalam jiwa itu , tiad a lain hanyalah sembah ya ng.
Ini adalah ilmu modern , b llkan ilmu kolot.

102
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Jika sJudara p ern ah mclihat seorang pcndcta Kri stia n , ber-
nama O shorn m engadak an demonstrasi pengobatan c1e ngan sem-
bahyang c1itanah lapang,. . ... itu bukanlah se-mata2 ton-
tonan . Itu aclalah kepc rchayaan clan keyakinan.
T erp aksalah kita m encngok chontoh ke Barat, karena c1i-
zaman sekarang ke rap kali ora ng baru mau perchaya c1asa r agama-
nya, sctelah acla kesaksian clari Barat.
Memang! Sembahyang dalam pe nge rtian Islam-pun men -
chakup akan pengobatan jiwa.
Be rtambab maju d a n b crtambah sibuk dunia, bertamhah
pentinglah kedudukan semba hya ng bagi keseimbangan hic1ul'
kita. Jiwa kita bisa hanchur lebllr laksa na kacha terhempas
kebatu , kare n a tid ak kllat Ill enjawab tentangan kesibukan ini
atas c1iri kit a .
Nab i kita i\luhammad s .a .w . pernah bersa bda kepada Bilal ,
tukang azan Nabi ya ng te rk enal itu, seketik a waktu sembah ya ng
telah masuk:

., Nlurilah kila iSlirahal dellgan dia (dPrl/?an sembahyang ),


hai Bila/".
Di situ N abi men cka nkan , bahwasanya sembah yang itu ac1a-
lah istirahat jill'a va ng ut ama; lebih utama dari segala yang
utama.
Lebih dahulu inga tlah bahwa kita diberi modal oleh Tuhall
24 j a m dalam seha ri sCl1l alam . ;\Iaka ambillah lOu'() saja dari
va ng 24 j a m, artinya 2 j am 24 m en it .
Bagilah waktu ya ng 2 jam 24 m eni t ill! se-baikznya untuk
sembahyang. Lima waktu yang fardu , tamhah nawafil; pukul
rata 10 men it , jadi 50 m en it.
Yang tinggal I j am 34 men it lagi dipergllnakan untuk sem-
bahyang Slinnat (nawal1l) ditamba h dengan zikir (mengingat

103
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Tllhan) dan 'itikaf. Dan \Chih lItam:l blgi kal :lU yang ~4 mcnit
itu disediakan khllSlls IIl ltuk st" mh:lhyang malam (tahajjud),
dikerjakan di scjJcrtiga maiam te rakir , kiraz I jam ~ehcl um
masuk lI"aktll subuh.
Dalam ,;c mhahya ng Itll kita 111 clc jJaskan s()a lz kehidupan.
Snal hutan):!" dan pilltang, sckalian I' ikira n ya ng hcrsangkut
dcngan soal bha dan rtlgl, soa l pnli tik dan ckonomi , hahkan
sl"lllruh soal ya ng herkc naan dcngan kebcndaa n. Lcpas kan itll
scm llan ya dan tuiukan kt'pada \"rlllg Sa/II.
"Satu"-n ya benarz "Satu", tak hcrhilan~.

Sedangkan atom, ya ng tad iny<] di s<\ ngka ~ atll , slIClah llI"a ta


hah,,"a dla hcrhilan g.
Dimili ai pada scmhai1\'<lng s ullilh. Schc hlll1 kl"luar rllm ali
nlcnchari rczl'k i dia tas pcn11l1ball I1I1111i ini , n1l'nllrut kechc nd c-
rungan eliri \'ang dit entu kan T uit<lI1, "chclum hcrangkat ml'ninl! -
ga lk an rUlllah-tan gg:l, Illcn gha run g ke hidup:\I1 d engan nm hak
gclom b angnva itll , jill"<l sa lldara telah elii,i tc rl cb ih dahu lll
dcngan dill a 1110 pOl/rharon lIahi. T eLlh dik o ntakk :m kclangit
scile lulll nwnjalar dihullli.
Choha sa lld ara j,c rhatikan SU SIII 1;111 all1:dan sc milahv<lng itll
scj ak dari \\Ut!ZltI": :I \:l. I'l' rt allla, I'nnilcrslhan Ill ll ka. bue na
di sana terlctak lll:lt<l, It idllng, Il\ultlt dan klll'i ng. \)en ga n di'l
s:lUdara ak an mengh ada p orang b in . Kcmtldian itll pember-
sihan langan, lang dengan d ia salld ara :lkan I1l cnj em ha (meraih)
d :1I1 ll1ell1e .~ ang. l'en V:l j'lIan kl'p:da, \',mg disana terlctak otak,
alat berpi kir Illcn ghadal'i "oa lz hidu p" :\]t'lllhersihkan kaki ,
\";lng akan sa udara la ngkahkan kCIIIilk:t.
Akan lchih InasaLl1i hek:! s sCl11ha ltyan g ilu bagi jiw:l,
k:dall sauda ra ilangun d:lll Iwrgi kcl:l nggar atau kel\lcsjid d engan
tltanggaz. l\. adang2 lclangga itu \"ang terdckat. kadangz orang
tani, kad angz opas, pesllrllh kantn r, k:tdangz tuk :mg rU1lIpllt ,
kadang2 kldi horongan. l)i s;\1la :Ibn dap:H sal ldara kiki s j1l'-

IrH
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
n yakit m ash a rakat zaman mode rn , va itu hid u p "ego istis" ; tak
ada hu bu nga n de nga n ora ng la in. D isana akan d apat sa ud a ra
kikis rasa be rkelas yang t umb u h dalam m as ha rakat .
Di mesjid akan sa uda ra rasa i. ba h\\'a tak ad a kd ebiha n
sau d a ra da ri o ra ng lain , at a u tak ad a hku rangan sa ud a ra da ri
o rang lain. Sa ud a ra sama bc rsaf d cngan m a' m ll l1l yang lai n.
Y an g leb ih mulia ha n yala h s iara yang lc h ih taqwa.
S em bah ya ng m e ngaj a r dan Illend id ik h idup bc ro rgan isasi;
seja k ma ta ha ri bcJ u m terb it, walaup u n hanya 2 o rang ya n g
be rj em aah , seorang jua ya ng d ii mamk a n . K alau I m am he lllll1
ruku ' , kita belu m boleh ru ku ' .
Se lesai m cngc rjakan se mh a h yang sub uh itu , Ill u lai lah ber-
siap m cng hadap i usaha h idup . Bl:ru sa ha d alam hi d u p it u d i-
wajib kan oleh aga m a:

" JJia /ali y allg le/ah 1I1elljadilw I/ bllllli 1IIIIIIk ka 1/1 II , /lllI dali di-
perg ul/akan ; sebab itll berja/an/all Iw mlt /li e/a/IIi segclI II/J pet/j urt/ -
/Iv a, mo/trm /a/t r('z kiiVya . dO ll kepada .\'ya IWllw dibrlllg/?illw//".
( AI.- M l' LK ;;; . (ll : I.~ ) .

Kck ua tan sauda ra tcrba las . Sctd a h p a ~' a h da n le/ah hc-


ke rja , sauda ra m es ti berh e n ti b uat m e ngis tira hatkan had an, h ll ,lt
ma ka n dan mi n ulTl . L epaskan lag i p e n ~aruh kes ihukan y,lng
ta cti . Pu tu ska n p ula h ublln gan d enga n segala n va it u, lu pa kan
salTla sekali dan ingatl a h han ya satu : Allah I
iVI e m ang ! In gatan it u tidak hi sa du a, lIsa hkan se pulu h .
Ka lau ingatan tebh d ibu latk a n ke l'ada T u h an . yang lain tidak
te ri ngat lag i. Tt'ta p i kala u yan g lain ju ga ya ng tcrin ga t, SCIl1 -
ba h yang ti da k ba n ya k m e no lo ng . D an ini dap at d ichapa i dc -
n ga n latih an . Da n kalau s tllit ju ga , rns ha A lla h d alam 1(J sc m -

lO 5
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
bali yang mogaz sat uJlun dapat khushu', su dahlah mcnolong ke-
pad a ,-an g I) lagi_ Di"-aktu sembahyang yang khushu' , bunyi
rihllt h liling tidak keJenga ran lagi_ K esibukan her-h enti dal am
ji \\'a kila, scga la ses llatll jadi hening . Kita hanya herc hakap
lkngan Yang [sa: Tuhon'
l":' ata o rang, !cbih mudah mcngcrjakan " nll;ditasi", tafakkur
ll1en ghcning kan chip ta. Dcngan itll , .- kata mereka - pikiran
hi sa dihulatkan. T etap i lkngan aja ran sembahyang menurut
1. .I am , scluruh tuhuh scmbahyang. Seluruh anggata bergerak
rtl L' nghal\;q) T uhan. Bukan ha li saja, hahkan baclan juga.
Dalam Islam, "mcd itasi " adalah sebahagian daripada 'iha-
dat. l tllbh yang din amai tafa kk ur ata u tawajjuh (menghaJap-
!<an 1l1uka) kepada ll ahi. Dan tempat ya ng utama buat itll ,
iaLdl mesjid atau langgar. Unlu k illl , kalau dapat dilakukan
\chih lama. Atau secliakan sehllah te mpat clirumah senJiri.
13er" mcditasi" dim esj id sa ngat dianjurkan. Itulah yang di -
namai I' tikaf.
L im a ,,-aktu ada lah ' minimum atau ya ng se -kllrang2nya.
Dia ti da k aka n mcrintang kita cla lam perjuan ga n hidup . SC IlI -
hah yang ada lah istirahat j i,,a sl'jena k, mrnghadapi heban hidll p
,,mg tc rll ~ 111cncrllS.
Kalall :;allclara seor,lllg politikus, "da ri flll'sjid pergi lah kc
l'a r1cmcn".
Kalau sauclara :;co rang ekonnolll, "dari rne~jid pergi lah
1l ll'11l b II ka :\ \". " -

Kalau ~a lldar ,l seDran!.!: ]lllpngga, dari lI1esjid Illulail:th


illenl II is "
Jallaa" n sl'halik nya_
.
l":' are na kalau sau dara hcr buat scbalik -
l1)'a, sa udara ti da klah abn rnerasai krtentrraman jiwa dalam
hid up .
Chobakan lah !

l U6
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
II

Bukanla h se-mata2 lI ntlik mcnyclll p urn akan pribad i sendiri


saja gun anva m cngc rj akan ihada t ; zam an m odern men ye babkan
o rang h idllp h c r-n afs i2, s ia pa 11I--siapa gu a. Ticlak m a u pe rdu li
ke pada o ran g dikiri kana n , sa m pa i tetangga tid ak m engena l
teta ngga; m asa bodoh . [)a pat kes li lita n, panggi l advocat. Oa-
pa t sakit, panggil cl o kte r. Ad a kem ati an cl alam rllm a h , " lIpah "
rllka ng ga li kllhll r. H a hi s pe rkar a!
Apa kah akibatn ya hi ci li p ck miki an bagi j iwa? Ora ng mcn-
jadi selalll gelisa h. Ora ng hc ncl ak lllc ng hihur dirinya, karen a
hidup jad i mcnjemllk an . Rerdll\lIn lah o rang p ergi kebioskop.
Ah li2 pembll at film pan d ai he na r me nYlIs un c herita, ulltu k
me m be h as ka n j iwa m anu sia ya ng tc rt cka n o leh tan ggungan
h idu p seti ap ha ri ha rang sej alll d ua. Teta pi a pabila hioskop
se \csa i, kcjcmu an ilu tim b u l kemha li . Akirn ya bioskop bu kan
lagi m e nj acli pc- rintan g2 kes un yian , m elainka n m cnjadi sebaha-
gia n cl ari kepc rlu <l n hid up se- ha ri 2 .
C hc rite ra vang d im ain ka n , haik film seja rah, fi lm clansa ,
ata u fil m " we-stern" , pa d a ha kikat nya han ya itt! - keitu juga.
Yaitu soa l " ke lami n". S h auq i- Il y, pen ya ir \l esir m emb eri ke-
silllpulan tcnt a ng 50,1 1 kela mi n, atau sex, yang d ibe ri p upur halus
d c nga n kali mat " I lovc vou" , ticla k Iebih cla ripad a e1Jalll babak:
" Be r-te ngok2an , h e r- senv lI rnza n, he r-teng u rsa pa, be r-c haka p 2,
m embll at ja nji , d a n . . . . . ..... berjumpa ".
Tak ad a va ng lain . J ala n c heri tc ra hany a rn e nYlis lin yang
en am pcrkara itll saj a.
Di Eropa clan Ame ri ka ya ng suda h te nggd am ked ala m dllni a
indll;;tri it u, ki a n la m a orang kian me nc ha ri be r- m acham2 obat
lIntuk m enghil angka n kejem uan. Be rb aga i pc rkumpu lan her -
diri un tuk m cng hilan gkan je m u. Pc rk um pli la n orang h e rkumis,
pe rklimplila n orang hotak, pe rkumpula n pe rgi m eman c hing,
pe rkllmpu la n ja nd a mu cia , pe n dekn ya m aC ha Jll2 . Itupun terasa

107
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
mcnjell1ukan juga. ;\'Iaka ll1ulailah mereka kell1bali meninjau
nil ai gt' r<::ja. Berkumpul kegereja sekali sell1i ngg u. Se-rumah2 ,
sejak ay ah , ibll d an anak2 rn em akai pakaian baglls , pergi ke-
gerej a . i\Ienllrut perhitungan te n tang orang yang " kern bali "
kegereja sesud a h perang , baik di Eropa a tau eli Arn <:: rika, s lldah
khih banvak dari jumla h anak yang lah ir.
Ger<::ja, rnn eka jadikanlah pusa t kegiatan "community"
~ckampung, ~ t'l o rong, scstra at. Rllkun tctangga ditegakkan
kembali .
P erasaan jemll, sekaran g el ii rin g i pula d c ngan rasa takllt.
D engan apa akan diobat rasa j crn u yang te lah diirin g i oleh
r~lsa takut ? Takut abn pechah pc rang dlillia ketiga d enga n
scge ra . Apa gUlla hidllp lag i ? Schingga dalam behe rapa negeri
s\Illah ada o ra ng yang tidak b c rsernangat lag i memp e rbaiki kan-
dang ayamnya. Dan ada pula ya ng Il1cnycdiakan scbuah koper
kcchil siap sed ia untllk lari , t'ntah ke man ,l akan lari, kal all jadi
peran g dunia p ec hah .
Bagaimana kita orang Isl am yang hidllp dizaman modern?
Apakah kita akan m<::nurllt i lebih dahulll hidllJJ nafsi2 sechara
Barat itll ~a m pai kita hanchur ~en dlri?
O rang yang kita turutkan t(' lah mulai "pu lang". Apakah
kita aka n men e rllskan perja lanan ju ga ~aJ11pa i kebata~ tempat
dia ke mbali?
Kit a m empulw a i t<::rnp a tz penting yang bagi kita le bih
I'enting li<lri p,ld a g<::reja, van g ham'a diralllaikan st:kali semingg u.
Kita dimcstik a n st:mbah yang h erjc ma 'a h. S<.>mba h ya ng bcr-
j <.> ma ' ah Iebih 27 kali lipat pahalal1\' ~l daripada sembahyang
se ndiriz. [m :lm2 :\Jazhab tidak ada \'ang meringankan ni lai
scm bah yang b erjem a'a h. Ad a di ant a ra mert'ka yang menyata-
kan pcnclapat, bah\\'a semba hyang h erjem<l ' ah itu adalah sharat
bagi sa h semba h yang. Sc-ringan2 p e ndapat tnen:ka tentang
sembahyang b erjt' ma' a h ialah slI lIlIaf-II1IWhhad. H anya surmat,
tetapi h en d akla h diperlulwlI. Dan ada pula ketentuan dari

108
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
\:abi. balmasanya o ran g ya ng be rdi am dekat :'\l esj id , tidak
holeh ~e mha h ya ng dirumahnva; harll s pergi b erjema'ah kemes-
jid. Sahda heliall dal am hadith ya ng sa hih:

( ..l..>-i
"Barang siapa dial/ taw tetallgga:! l1I es jid yang lIlendengar
seruan ( adz all ) , akal/ tetapi tidah diperkenall!wl171ya, sedang ia
sendiri spli.at da n tidak ada her' ud.::;ur, //lalla sembahyangllya tidak
sah" . (H.I{ . .'\ ll lVIAD).
Saidina L'mar bill !d/(/tt ah m cnganjurkan mendirikan
langga rz. atall surall kechil tCJllpat he rj ema 'a h orang selo ro ng,
a tau sekorong . Dan setiap har i Ju m'at, sembahyang Jum 'at.
yaitLl J ema'ah besar kemesjid Jami'. \[ esjid Jarn i' artinya iala h
m esj id ya ng l1lengumpulkan I1h.:sjid atau langgar kechi I ya ng
banyak itu .
Pada langgarz kechil itll dapatlah kita bergalll, berkumplIl,
kenal-mengenal dan tumbllhlah kekclua rgaan. [{eta'atan ma-
si ngz kepada Tlihan mengikat hati kita di anta ra sa tu dengan
ya ng lai n. Orang ya ng scla Jll a ini me rasa dirinya " tinggi"
menjadi t ur lln keba\\'ah. d an orang yang selama in i Illerasa
dirinya " rendah" Illt'njadi naik keatas. i\Ienjadi sama rata.
Jika ada ya ng tak datan g herj ema 'a h, ti m bu l pertanyaall yang
lain ; mengapa si Anu tak datang. sakitkah dia?
j\[ aka b e rsabda pu lalah . ' ahi tentang hak - kewajiban Is-
lam sesama blam, vaitu lima pallara:
\ 'l elllberi salam dan menjawab sa lam .
Ziarah (me nengok) yang sak it.
Ta'ziyah kepada ya ng kematia ll dan mengurlls jenazah
sampai terkubur.

iU9
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
:'I'Iemberi nasehat atau menjawab pertanyaan yang bertanya .
Kalau dia bersin , sehabis lIlembacha "Alhamdulillah "
(Segala pujian bagi Allah) , hendaklah dijawab "Rahimakallah"
(Semoga Tuhan melimpahkan rahmatN ya untuk engkau).
Lima perkara, soal ya ng nampaknya kechil , tetapi besar
artinya bagi menegakkan kekeillargaan dan jema'ah , guna mem-
bentuk rukun damai dalam masharakat. Dengan adanya pusat
kegiatan pad a langgar , surau dan mesjid illi , sliburlah jcma'ah
itu dan hidllplah semangat ya ng c\inarnai gotong-royong.
8ukan sebagai sckarang, setelah kita mengechap klliit ke-
hlldayaan Barar, orangz chabang atas selalu menganjllrkan
gotong-royong, padahal dia ticl ak ~anggllp b ergotong-royong.
~l'bab hidupnya sen diri bukan hid up gotong-royong. Sehingga
gotong-royong hanya mcnjadi semacham fon/onan yang diadakan
pad a saatz te rtentu, untuk cliambil fotony a, "snapshot"nya,
clan disiarkan di-suratz kahar.
H en daklah dapat kit a memperbedakan suaW "gotong-
r<>yong" ya ng timblll ~endirinya ka rena kokohn ya jema'ah, dari-
pacla gotong-royong k,uc na pengerahan tenaga kckllasaa n. Sc-
bab vang pertama berpokok pangkal dari Tauhicl kepada Allah
yang men umbuhkan " lttih acl" (pcrsatuan) sesamanya, seclang
vang kedua acla lah ke rja-paksa yang clinamai gotong-royong ,
ya ng berasal c1ari kedaul atan manllsia atas manusia.
Didala m J ema 'ah , ata~ perint,lh Tlihan o ran g diwajibkan
rnerapatkan Saf, lak san:l bangllnan rllmah \'ang kuat - kokoh ,
C\ibcri semen oleh " /m an" ,

Finnan TlIhan:

( ~ ~)

lln
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
" 5;l',<llIIggllhnya .,Nlah 1I/l'lIrhilllai O/'llllg2 y allg 1}('1)1l1l11g P(/(/II
,ialall .-illah de1lgall sa! yallg feralll,. , se -a/ah2 II/('r eka 1IIerup ak all
sl'/J/lah rllrllah y allg kokah ", (.-\ S-~ AF , s, 6 1 : 4)
Sedang s uatu saf van g dibin a denga n "ke rahan te naga " ,
scmenn ya ialah rasa takut. Buk an ta kut kepada All ah, tctap i
takut kepada manusia , Yan g pcrtam:l 1l1enimhulkan ch ima ,
~ t'dang yang kedua melllhan glinkan dend alll,

Sebah jcma'ah berdiri denga n ciasa r Iman, Dan Illl an itll


de ngan sendirin l'a membnikan ju ga pendi d ikan politi k, Apa-
hil a orang tdah tcrlatih nll'mhclltuk mas harakat kechi l uisckt,-
liling langgar arau suraun ya dan mes ji d n\'a, ni scha\'a ujullgl1\'a
ia lah kesan ggupan m enga tur mas haraka t nya \'ang khi h lu as,
Iman \'an g mcnimhllikan }Jol itik , hllka n pnlit ik 1'<In).; d i-
ima n 2ka n,
Oari \lcs,jid 1ll t' llujll l'arl l.' llI L'll, huka n dari Pa r\ clllc n 1'11 ('11 -
cha ri "s uara" kcclalam \l csjid , Dan ses udah I'cmilih an l ' lllUl ll
tin ak kC-lll csjid2 lagi,

I'crh atikanlah tcntan g kch n sihall, Sehclulll scnlh ah \'ang


kita hc rwuel zu ' ,
I/Nalll G/wzali did alarn ki tah " 111\'<] l ' lul11l1dd in" nlL'ncrang'
kan tentang hikm at bt'J'lI'ud zu' , Ill cill has uh mu Ll , 1ll t'llIhaSlIl ,
knlu a bel ah tangan, mcnya p u kq)ala dan nH.' lllil aSlih kak i,
Kata bdiall: " Hikmat rn cillhaslih llluLl I'a ng sckll ran gll\'a
:; kali se hari itu, bukan ~aja rn cllgcllai kchcrs ihall lahir , hahb q
aela j uga batinn\'a, \'aitll ada kc lll ungkina n Ill ata ill i talli Il1 L'-
lih at ~' a n g rn cru sakkan kctcntl'1'a man j ill'<l , atau m ulut hcrcha kap
\'ang tid ak hertangg tlng-ja\\'ah, schah de ngan muka itll kita
mcng hllbll ngkan pribadi kita dC llgall Illasharakat sckeliling kit a,
Schab itu baslIhl ah dia su pal'a bersih kcmbali, :\fc mbasuh
tangan , mungki n tadi memegang "<[\l ,g mcmbaha\'a kan Imall.

II I
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
:\J cn yapu ubun2, mungkin tadi memikirkan 50al ya ng tid a k
hl'rl'~. D emik ian se t e r u ~ nya, m emhasuh kaki , mungkin tacti
enta h langka h kaki ti dak m cmpunyai pe rhitungan ".
H ikm at yang di sebu t I malll G hazali itu ada la h men gellai
pcmb ersihan lah ir- batin ha g i pribadi se ncliri. C hobal a h pe r-
hatikan hagaimana bekas \\'ud z u ' hagi huhun ga n pribadi den ga n
111 ,\s harakat. Apa bila d iri sudah bersih. te rasalah pcnting n ya
kehcrsihan suasa na keliling kita. Tidak merasa se nan g lag i da-
la m h,ni, a pab ila tempat s ujud dalam 'Vlesjid atau Langga r itu
tidak hcrsih. Sctela h bers ih tempat s ujud, kita m au m csjiclnya
se ndi ri pu n hersih ,. kcmudian kitapun mau agar pekarangan
mesjiclpun bersih . Apatah lag i jika hari Jum' at, Tuhan m e-
mc rintahkan datang ke m es jid dengan serba bersih dan berhias,
Llianjurkan m c makai yang harum, dich ela kcras m e mak a n m a-
kanan ya ng akan m enggan gg u pc rasaa n o ra ng yang bakal sem-
balwang her -sama2 d enga n kita, (seumpa m a m akan petai, j e ng -
ko l), dianj urkan m andi terl chih dahulu s upa ya hilang bau bus uk .
Ap atah lag i sctclah selesa i l1\ e ngc rjaka n se mba hya ng tah,:yyatu!
I//(Isjid, jika bc rjabat ta ngan pu la dengan kawan dikanan, se hin gga
hi lang "d inding" j i\\'a di an tara kita dengan kawan kita. K c-
Illudian dud uk cle nga n tafakkur Ill en dengar khatib berkhutbah
dan kemud ian men g ikuti Im am mcnge rj akan J um ' at.
Agam<l, baru l<.:kat da lam hati ka la u dia dike rjakan d e ngan
pc nllh pcrhat ia n. Buk an hanya SC-lllata2 m engerjak an pckerjaan
ruu tine s(;bagai ge rak-ge rik ya ng kaku. Apabila aga m a ha nya
dikcrjakan kare na s udah jadi "aclat ", ata ll karena kc turunan ,
ti dak lah akan tc rasa bcberapa kcjanggalan ya ng sc nantiasa ber-
te mll d alam :'.l esjid. Orang ya ng hcrpcrasaan hal LI S aka n haira n
dan tcrc hc ngang me1ihatn ya.
:'Iisalnya kckoto ran koiam temp at air wlIdzu ' . Padahal cla -
lam kitab Fiqhi be rjumpa satu hahagia n ya ng clinamai " Kitab
Ta hl/rah", khusus m embi c ha rakan soal kebersihan air, soal
bcrsuch i, a ir musta'mal dan lain 2.

11 2
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
~t: k et ika orang Islam mlilai dibers ihkan dari Sranyol ,
karen ;] negc ri itll tdah darat d irampas kembali ol eh pendllduk
as lin ya ya ng be ragama Kri stian , maka m ereka ada kanlah satu
komi si pen ye lidik , kal a u2 mas ih ada sisa orang Islam , yang
hclum juga m c meiuk agama Kristian. Salah satu tanda alamat
o ra ng Is lam , iala h hil a muk a nya j e rnih, atau be rk esan tanda
!'ujud pada kcnin g ny a, atau berte mll birkah tempat air wlidzu'
pad a rumahn ya . :\Icmang orang Islam itll bersih2. Tanda2
itulah yang memudahkan mereka buat ditangkap, ya ng kalau
tidak juga sege ra ll1ell1 eluk Kri stian akan disiksa.
Saya ng sckali kemundur an dan kc bekuan pikiran m enyebab-
kan kchcrs ih a n tak ada lagi , mclainka n kekotoran ya ng till1blll.
.. Kit ab Tha hara h " yang m t:ncra ngkan s uchi be rsih denga n leba r
panjang, disall1hllt oleh pikiran yang sempit - pendek. Salah
ll1emahamkan had ith ya ng is in ya hila a ir tclah leb ih dari dua
kolah , tid ak lag i akan ru sa k d itim pa najis. ~e bab itll dibuatnya
kalah (ko lam) bcsa r dihad apa n langga r, dita mpungn ya ai r hlljan
dan benl"lldzu'lah d ia di sa na , mcnchall1pungkan kaki be r- sa ma2 ,
kadang2 luda h m asu k kcclalam. D an kadang2 he r-bulanz tak
h ertllkar se hin gga warna air itll telah hij a u .
:\I aka jika kelih atan ses uatu ya ng janggal, bukanlah karen,\
sala h agama. j\'lelaink a n karen a ke halu sa n perasaan agama tid ak
dipupuk oleh kec he rdasan pikiran . H a n ya membacha m ata n2
kitab ),an g he ku, tidak dituntun a leh i1mu pengetahua n agama
ntng st:jat i, yang bcrnama " Rultllslt -shari'ah ".

11 3
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
IX. APAKAH HIDVP lTV?

. Alkisa h , maka te rse blltl a h did alam seh ll a h ki ta h p ll sa ka


Hmdu , bahwa adala h seo ra ng ha rta n'a n m c m p ll nya i s('o ra ng
pute ra yan g sangat di c hint ain ya . S etelah ge nap la h usia nya 12
ta hun , diki rimn yabh plite ra itu pergi h elaja r ilmu yan g p e nting z
kepacl a p a ra sa rj ana ya ng arif. Scl e~a i h elaj a r kc T imur , d i-
ki rimn ya ]lu la h elaja r ke larat . H ah is y,ln g d ipdaj ari di Sd ata n ,
d ikirimn ya pu la ke U tara. 12 tahu n p ul a di a m e nin gga lka n
kampun g ha la man ora ng tu an ya , d a n d alam us ia 24 ta hun di a-
pun ]lll ia ng. Li n chan gt1Ya tdah I'e nllh d e nga n Slirat z ijaza h .
T ak ad a lag i rah sia ilmu - pe n gl' tahu a n \'a ng tid ak cl ike ta hui-
n \,<1.

Pad a \\,aj a h1l\';l kclihatan rasa sOlllho ng, se h ah di a tdah


seg ala ta hu . Oran g lain kuran g d l' rj at da ri pa d a n n l. sehah m c-
reb tidak kelu ara il se kol a h tin gg i. D enga n te n a ng av ahtwa
m cmp erh ati kan sika p ana kn ya , \'a ng kena seh aga i p ep ata h o ran g
tu az, .. Bagai lo nj a k tah u dibena m , m elo nj ak na ik kare n a koson g
15111 Y<l . Bagai kac ha ng d ire hlls scb ua h. 111 l'-na riz dala m kll a li
karen a tid ak hertt' lllu lawan ' .
S i A ya h m em a nd a ng a ll akn\'a ~ lI d ; ill herill/ll/ , tl'ta pi h t' llllll
berisi.
Aclala h pada s u,H lI har i. si av ail 111t'm a nggit p ll te ra n\';\ d uduk
did ekatny a cl an di a h n kata: " :\n akk1 1 sayang! !\\'ah lihat
c ngkall p o nga h henar ka re na m e ra sa p engeta hll anmu s lldah
ban yak . C h u m a ;;a t ll agakn ya ya ng engka ll b e illm ta hu d a n
he lum en gkau p elaj a ri . Jl m ll \'a ng bei ll m en gb ll p e laj a ri itll

114
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
ialah ilmu yang akan melatih engkau supaya dapat mendengar
perkara yang tidak dapat ditangkap oleh telinga . Dan dapat
melihat perkara yang tidak dapat ditangka p oleh mata . Itulah
inti dari segala ilmu . Dengan ilmu ini engkau dapat mengetahui
perkara yang tidak diketahui oleh orang lain".
Dengan terchengang si anak menjawab: "Ilmu apakah itu,
ayah? Belum pernah ananda mendenga r, ada pula ilmu se-
macham itu ".
" Ilmu yang akan ayah ajarkan itu serupa dengan ilmu tanah .
Dari tanah orang dapat memperbuat berbagai aneka bentuk
barang. 8ila engkau mengetahui rahsia tanah dan pembentuk-
ann ya, nischaya tahulah engkau sifat segala barang yang diper-
buat dari tanah. Tahulah engkau jika ada periuk , jika ada
belanga, jika ada piala dan lain2 , han ya namanya yang ber-
bagai ragam. namun hakikatnya han ya satu , yaitu tanah . Tak
lain dari tanah. Demikian pula ilmu yang akan ayah ajarkan
1111. Jika engkau dapat mengetahui punchaknya, tahu lah engkau
segala sesuatu yang berasal daripadan ya" .
Si anak meng-gelengzkan kepala. " Sudah banyak guru
tempat hamba belajar, 12 tahun meninggalkan kampung, dari
pondok kepondok , dari asrama keasrama. belum ada yang me-
ngajarkan ilmu demikian kepad a hamba " .
" Choba bawa buah pohon nigreda itu kemari !" .
"Jni dia , ayah " .
.. Choba belah!".
"SlIdah hamba helah. ayah " .
" Apa yang engkall dapati dalamnya? "
"Biji kechil2 , ayah ".
" Choba pechahkan pula gebu ah dari hiji2 kechil itu 1" .
" Ini sudah hamba pechahkan! ".
"Apa yang engkau lihat didalamnya? "
" . . . . . . . . .. Tidak ada apa2 , ayah " .

115
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
" Engkau melihat buah itu di petik dar i pohon yang hid up .
Tetapi seteIah engkau pechahkan sam pai kepada bijin ya ya ng
kechil, engkau tak melihat apaz. iVIaka ya ng tidak engkau Iih at
itu, itulah dia Roh. Itulah dia hidup' Memang tidak nampak
oleh m atamu , tetapi roh yang tidak nampak itulah yang menye-
babkan pohon tegak, dia ada tapi tak nampak. Dialah ya ng
m enegakkan segala yang ada ini . ftulah K ebenaran , itulah
nyawa, itlilah akll, itulah engkau!"
"Baru sekali ini hamba m eiid engar keteran gan demikian,
ava h . Tambah lagi, aya h, tam bah lagi! "
"A mbil sechechah ga ram itu , m as ukk an keela lam sec hangkir
air dan bawa keh aelapa n ayah hesok pagi!" .
Perintah itu dilaksanakan oleh ~i anak dan di waktll subllh
dia datang lagi duclllk bersila dengan khiclmat dihaclapan aya h-
nya.
" Bawa kemari ga ram kemaren!", kata si ayah.
" Hamba tak sa nggup ayah, ga ram itu telah len yap didalarll
air"

"Choba chi chip air itu dari atas dan katakan kepada ayah
betapa rasan ya".
"Asin!"
"Chi chip ditengah !"
"Asin!"
"Ch ichip yang seheIah bawah!"
"Juga as in, ayah!"
" 'l'u angkan lah air itu dipasir dihalaman rumah, dan uatang
lagl keh aclapan ku besok pagi !"
Besok pagi si anak datang lagi . M ereka berclua pergi ke-
hadapan rumah menyaksikan bahwa air telah diisap oleh pasir,
dan yang tin ggal ialah garam putih.
"Demikianlah raga badanmll ini, anak. Engkall tidak sadar
bahwa kebenaran itu ada diclalamnya. Laksana ga ram aela cla-

11 6
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lam ai r. Itulah dia Roh! Itulah dia Nyawa! I tu lah dia Aku,
itulah dia engkau!".
Satu ki sa h pendek, tetapi m eminta pe n::nungan.
Ada rupan ya s uatu jauha r halus, ada rupanya Roh men ye-
lip clalam 31am in i. Di a ada tapi tak tamp ak. Berbagai ragam
dan laku , aneka chorak dan \Varna, namunp adanya acla ses uatu
ya ng jadi rahsia clalam hidupn ya. Han ya nama saja ya ng ber-
bagai2 , namun hakikat ha n ya sa tu. Laksana sepotong kay u jadi
jendela, jacli pintu, j acli tangga dan jadi m ej a. Jauh ar dari
ka vlI itu han ya satu, m eskipun ragam bagai-berbagai.
Si anak telah ban yak menuntut ilmu, si anak te lalt ban yak
men getahui rahsia. C hum a sa tll ya ng belum d a rat diketahui-
nva, ya itll rahsia d ar i hid up . Apa arti I-lidu/J ?
R ahs ia itulah ya ng dibuk akan ol eh si ayah kepada ~i anak .
Zaman ilmu pengetahllan , revolll si clari "Ilmu pengeta-
huan ", "Science" , " vVete nsc hap ". Kita kagu m ter peso na.
flmu kedokteran tdah sangat m aju , ilmu bedah s ud ah sa ngat
m engagumkan, se hin gga telah dichoba o rang memindahkan kaki
seo ran g, untuk m engulas kaki o rang ya ng kehilangan kaki.
Wabah dan sa m par yang c1ahs hat bi asa te rj ad i se habi s pe rang,
sekara ng StIdah cla pa t dit ahan se hin gga tid ak terjacli . Bahkan
usia yang pe nclekpun tengah diusa hakan su paya clapat diu l a~
jad i panjang.
Alat dan jentcra, mesin dan tekn ik, s putnik, dan lunik, di-
darat, dilaut, cliudara , di ang kasa, se ll1u anya kemajuan clan per-
obahan ya ng dahshat. Tidal< ad a orang yang ak an mungkir
bahwa :-;a rj ana pe nch iptan ya adalah be rp ikira n raksasa belaka.
Dongeng2 permaiclani terbang, sekaran g sudah benar2 terban g .
Alangkah hebat nya ilmu pengetahuan propeso r2 spesiali s
ilmu pcngetahuan itu . Siapa ya ng abn dapat ll1 el1lullgkirin ya.
C huma , kalau clitanya kan ke pacla para sarj a na itll satu soal
;;aj a, tid ak lehih clari satu soa l, tid a k seo ran g ya ng clapat m e n -

117
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
ja\\'ab. Pcrtany aa n itll ha nya satu: :\pa arti hidllp ? Dari-
man a datang hidup ? Bagaimana kcsudahan hidup?"
;\Jise haya sa rjana2 itll akan m c n yusun jarin ya yang sep uluh ,
me minta ampun , meminta supaya pertanyaan clemikian jangan
diulangi kemb ali . Di a ha n ya akan me ng-geleng2kan kepala
laksana anak mud a ya ng ha nl tamat sekolah diatas tacli , mcng-
gelcng dih aclapan anhn\'<l kar cna clid alam hiji dia tid ak hertemu
a pa2.
Se-tinggi2 ja\\'ab smjana ha nyalah jawah va ng hiasa tcr-
ul'nga r juga: "Segala tumhuh2an , segala bina tang ya ng hidup
itll te rslisun d a ripacla sel2 yang sa ngat halu s. dan setiap sci
ya ng halus itll ters li sun clari karbon ie, hyclrogin . oxygin dan
netrog in. Kalau keemp atn ya telah ters us un me nurut takaran
\'ang tert e ntu, yang telah clapat dihuktik a n cla lam pcn yelidikan
va ng te rakir , mak a jadil ah sel" .
Jika ditukasi pcrtanyaan: "S iapaka h ya ng m c nentukan ta-
karan ya ng tertentu itl! ? Apakah m enurut maslng2 zat itu
saia, ata u atas kehcnd ak dari Yang Lain ?"
"Jischaya sarjana itu a kan me ngangkat hahunya. \-Iana
ya ng insa f nise ha ya akan menja ll'a h: "Tugas ilmu pe ngetahuan
tidak samp ai kcsa na" .
:\patah lagi blau dita n \,a : "\lengapa 5eh itu jadi !tit/lip ?"
Kalau saudara hcnd ak I1l cngctahlli rah s ia kcl cmahan sa r-
jan;\, lihatlah ketik a d ia me neha ri jawab daripada pe rtanvaan ini .
Scckor anj ing mati kare n<l dilanggar mobil. Orang yang
lalu linta ~ m engai ska n ba ngkai a njing itll ketepi jalan. Bc -
bcrapa hari kemudian te rbaulah busuk . Dan setelah didekati
kelihatan hangkai anjing yang s udah Il1ul ai hanchur, hampir
tinggal tulang. Yang namp ak adalah be-ribu2 ulat yang hidup .
Lalat ya ng kechil itll, nyamok yang kec hil itu, b ahka n kutu
Y'lI1g kechi I itu hidup. Diaplill berhati, be rj antung, bermata
( 1.111 bertelinga. S arj a na s lid ah (bpat mengcta hui itu , tetapi sa r-

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


jana tidaklah kuasa rnenja\vah, lllL'nga l'J d iu jadi hidup?
Jika sek iranya a hli kirni a ya ng che rdik m enc hoba m enc ham pur-
kan ca rboni c, h yd rogin , oxygin d an netrogin d e ngan takarannya
pula mun gkin dia hi sa menc h ampurkan , tetari dia tidak d apat
rnem buat hidup.
Se l da ri tumbuhzan ya ng paling rendah, s<l mpai kcpada
lnsan ya ng <lma! agung, ters us un darip ada anasir yang tersebut
itu . Sa rj ana hanya dapat menyelidiki se hin gga terbukti bahwa
dia ada, tetapi mereka tidakl ah sa nggup m enchiptakann ya d a ri
ti d ak ada, apata h lagi memherinya Itidup.
Dianta ra Ullsu r kcbendaan dengan UllSlIr kehiclup<ln fer-
d<tpatlah batas. llmu tak S<1ngg up mclintas i batas itu .
Sebab it ll dikatakan orang:"Perhentian penghabi sa n dari
ilmu ialah permlllaan filsafat dan I'crhentian penghahisan clari
tilsafat ialah pcrlllulaan agama".
l3erttll1u lah apa ya ng difirmankan Tuhan dida lam AI-
l1uran:

~.o
( v ~ - v '(' : Cl>.J \ ) . ..I-..r
..-
",'-)/'Su lIgg uhllya -'l'sl/alll yallg (' II([lwu pllja selaill .-lIlah, -'('-
Iwli.! tidaldali -'O llggliP lII enjadilwlI 10101, meskipun mereka ber-
IWlllpul 1111111/1 ilu. /)all ji/w lalal menchabllt sesuatu daripada
lIIerelw , tidaldalt mere/w dapal memhangkitlwnnya. Lemah yallK
menulliut dall lemah yallg ditl/fl il/t. .Hereka tidaklah dapat 11/ 1' -
lIifni .-il/ali dellgall -,ehenarnya IIi/a ian , Sesl/nKguhnya .-lIlah ada-
/a17 /l'/aha Kl/at dall ."aha '/'egll" " , (.\L-IIAJ. ~ . 22 : 73 - 74).

119
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
D eng an sombong ll1a nu sia aba d kecluapuluh se-akan2 m e-
nuhank an illl1u dan ll1 enabika n sa rj ana. S e- akan2 segala 50al
dapat dip echahkan oleh sarj a na, m enta ng 2 sa rjana tel ah m en-
dapat b e rbagai ragam ilmu pe ngetahuan . Sedang nyamuk dan
lalat yang kec hil saj a, tid aklah sa nggup m e reka m e nchiptaka nn ya,
dan selaman ya ll1e reka tidakl a h aka n san gg up men chiptakann ya.
:\'I c man g ban ya k soa l yan g he n cl ak d ipec hahk an d en ga n
ilmu dan pe ny elidikan didal am ala m terbuk a ini . T etapi lebih
ba n yak ya ng tidak sangg u p ilmu pen getahun m enjan gkaun ya.
Dinding untuk sa mp ai ked alam d ae rah itu ialah hidup itu se ndiri .
Huat m engetok pintu hidup ha n \"a lah agama !

II
K emudian itu choh alah tuiuk a n pe rh at ian ke pada abm ke-
liling. Kita sclalu melih atnY 3 " tetap-b ero hah ", atau " he rohah-
tetap" . l\yatalah h <1 h W<1 aturan ya ng fefar pacla ala m ialah
herobah.
Bila te lah selesa i ll1 e n ~nj a k a n ~a l a t-S ubu h, choh alah he r-
diri dih alall1an mesj icl d an lih atl a h faja r te rh en ta ng .
Ap a yan g ada cla pa ti dillfuk sl' helah Ti mllr ?
lala h warna-warni a\\'a n- g llm a\\'an : van g hari ini tid ak Sl' -
rup a lag i d e ng an \. ll1g kemaren , yan g ke m are n ti dak se rup a
d e n gan ke mare n d l.llI , d emiki a n setl'f usn Ya kta tas . ke p unchak ,
tatkala dunia mul ai tn j acl i. D an nisc ha\'a tida k ab n se rup a
pula yang pagi ini d enga n ya ng besok pagi d a n lu sa pagi d a n
sete rlls m ;\ . P ad a hal s lici a h ju ta 2a n ha ri bnl alu dan juta2a n
ha ri lagi sebelum kiam a t d a tang .
T etap-b e ro bah: beroba h-tl'la p.
Lauta n d an d arata n bcro b ah - te tap , sc h ingga nya punc hak
gunung Hima laya yang tert inggi didunia m enj ula ng lang it, pun
selalu berobah . K ead aa nlwa ya ng seka rang tid akl a h se ru p "
den gan yan g kcmaren. Ahli i1mu geo log i d apatlah dita nya te n -
tang peroba ha n ya ng tcta p itu ,
Bera pa mili yar ta hunk a h aga kn ya masa yang dil a lui olch
bum i ini saj a. ~e hingg a ciia dap at diciiami ol e h yan g be rn yawa?

120
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
1l1ll11i scnaJltiasa dil'crmaillkiill nleh pernhaha n, oleh ja tuh-
Ilva air hujan, olch pa nas kCllla rall panjang, oleh garis2an yang
dibu at oleh sunga i mcngalir dan nleh lallt vang olllhaknya me-
mec hah kcpan tai .
GlInu ng pnnah rUllt llh kd)<j\\"ah karena gempa bumi, sc-
huah ou kit tllrnhuh keplTlllllkaan bUllli karen a desakan panas
dari ha\\ah. Bat ll gun lln g lllcn ya mhllng sanga t c hepatnya tanda
ada slIatli yang hernama Iistrik .
SemU 3nl"<1 itu nalllpa k sehagai kenya taan da n tela p dalalll
perobahannva. Hila sli atu rah sia banI daripada alam, dapat
dik etahu l oleh scorang sa rj ,lna , maka bereblltl ah selllruh Uni-
\'ersiti Illll u Alam dan Laooratnr illll1 didllnia Illcmhich arakann ya
dan tuk ar Ill cllukM tCOrl.
SClllllall~a IlH.:nehari rahsiall\'a, IIlcnchari hukulll sebab dan
akibatnya . SlIalll kcn va taan , d it<ll's irkan de ngan kenyataan ya ng
lain . ::\ arnun akirn ya sClc lah scbah l' ertalll <1 mendapat sebab
ked ua, ketiga dan sctc rll SI1I'<l, hl'l'tcmu lah orang dengan satll
dinding tebal va ng ti dak dapat d ilailli !agio Ombak plltih 2
datang dari laut. Omh;Jk Illcnumpang C\iatas gd ombang dan
gelombang he rpclllk diata~ ~l llln Rama i selahl tak pernah her-
henti .
:\I aka I'Jlll bll ll ah tan \,,, "alam hati: " :\lcngapa air lallt di-
hac\apankll ini tak hcrh cn ti hcrgc rak, bergeill t ~aja, ri ang rillh
~aja ?"
\Iak a ti lllhll ll ah ja\l'ahan : " ltll ttrjad i karcna angin! "
" Siapakah ya ng mClI\ehabbn ang in bcrmain ?"
" Hall'a panas l "
" Dar i l!l ana datangllla h~l\\'a panas ?"
"D a ri \ fa tah ari I \I ata h,lri lah pukuk pangka l sel11l1anya
ini!"
Sekarall g datan g pertan yaa nkll ya ng tcrakir, minta dij awah :
"Sia/Jakali \'ang mcletakkan h;\ \\'a-panas itll pada \Iatahari I " ~

121
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
I1mu atau ~ ain s tidak dar at Il1l' nj a \\'ah lag i. D a n selam an ya
di a tidak a kan dapat m e njawab lag i. ~e hah tugas ll\'a tidak sa mpai
kegana.
Bukan saja l'ert a ll yaan It'ntallg " siupa" tak dapat dijawah
oleh ilmu. ba hkan perta nyaaTl lain ten tan g "upa " ad a pula yan g
tak dara! dijawabn ya.
"Apakah hakikatTl\'a d aya -tarik hurni itu ?' .
" Apakah hakikatnya li s rtik itu ?"
:\Lili a perj alanan dal am pe rtanv aan tcntan g apa akirnva
akan sampai jua ke pada siapa .
Dalam segal a la pa nga n ala m , kita Ill elihat b erj a lann ya per-
~ tur a Jl.Jasa ilmu . ial a h !11 c ngcta hlli adan)'a peraturan itu.
l ' ntuk pc ratllran \'an g ada dalam diri .
Kit a m e mpun yai m o dal-begar ulllllk m l' n ge ta hui itu , ya itu
akal-pikiran . 'I aka belaj arlah kita m engl'lahlli pe raturan yang
ad a dal am pikira n . Timbull a h i!mll-pasti. Timbullah ilmu
herl'ikir tcratur (logilw) d a n tinjall an teratur (dialektika ). D c-
ngan be rpikir tn atur. dapatl a h kit a melihat adan ya pcratllran
d alam scluruh Alam. Per3turan itulah \'a ng diilmukan.
Berjuta d a n hcrjllta bln tan g di a ngkasa. tak pe rnah te rl entur .
Pad a ba l. m e ngat u r l a lu-lint a~ kcnd e raan hc nnoto r dikota hesar
~aja. tel ah m e minta tl' llaga Polis l a lu-lint a~ dan dihadapi d e ngan
s usah pa\ah.
Putaran Bulan lebih ch epat J a ripada putara ll 'Iatahari ;
nub n 20 C~ ~ :l <(t . Seo;ln g !\'Jatahari 10 dan 31 hari.
Firl11a n 'l' uh an:

122
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
" ,1/a la/lrlri lidah hn/r/i 1I1 /' lIlIlIg /w si RIIlan, /1/01011/ IlIh ho/e/i
IIIl'llda /lII/ll i sia llg , dOli "fllll/al/ya /a/?sana bNenang dir /iahrmcala " ,
YASI:\, ~, 36 : 40),
Al'ahila manllsia tidak herhcnti mcn<l ll1ilah pt.:n yclidika n,
Illenllkllk ilm u, nischava akan Iwrtambah lagi I)t.:ngetahuannva
tcn tang adanya peratllran dan rahsia yang lain ; seh in gga akir-
nya, Illatl atall tidak mall, abn tt.:rlentur ju ga kCl'a(\J soal tcr-
akir; siaf>a? Siaf>a \'ang mcngatur sCllluanya ini)
I\.alau tadin \';) ,-lIw/-f>ihirrlll \'ang ITH: ni ad i alaI buat Ill cng'l'-
tahlli rah sia alam, dcngan peraturan hllkllill hcrp iki r ya ng ter-
atm pula , Illaka ,-lIwl-f>il<iran illl p ula ;;ebrang ya ng hcrtal1\'a
siaf>a?
:'Ilu stahil akal tida k hntalll:L tcntan ,t.: ,I' iara itll, kala ll ll1as1h
aka l itll ,Juga \'ang dipakai,
Derbagai ragamlah tingkah dan laku saria na h ila tcl ah sam -
pa i kepada pcrta1l\'aan tcntang si(/f>a ,
,-\ da yang hcrkata: " :'I [ari kit a 1'1lLlllg saj a" , :'Il aka her-
1' 11tar21ah mcreka dari ya ng tcratur kl'J ),\da ya ng tl'1'atllr , tetapi
lak hnan i mencngadahkan mllka mclihat \'ang llleng'1tll r.
:\J creka telah hampi r s<llllpai, tetapi lll LTcka pulang kem hali d,\11
hcrjalan bcr- hclnkz ka rena hellt!ak JIl cnge lak dari " dindi ng" itll,
:\d a rlll'alll'a tckana n2 \' ~ng lain yang nWI1\'l'ha hkan (Ii.\ takul.
T etap i ada yang hcrani Illcn gatasi kc takut an; dila\\,<l n n\';\
kcraguan d engal1 /, elIUI/IOII , Dia insa f bahwa soa l itll tidak
<Ibn dapat disdcsaikan d cngan ilmll -pcngl'ta hu<ln lag i, l'c ngl'-
taiwan hc: rh enti hingga itll,
Jan gan lah 1\lcnghasta bin ~ a rtln ,g, Hahka n tcm hll slah din-
ding itll ,
Titik l'engh<lhi sa n da ripada ilmll ialalt pcr1l1l1 1aan d ari
Filsafat , d an akir kcsudahan daripada Fil safat, hanva dapat
diselesaikan denga n Aga ma, Chohalah den garkan bagaim ana
Agama Ilwn yelcsa ikan keslliitan itll. Firman Allah:

123
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
; " 0" -'

l:Jlj u:~ '1/;jl :;';'~I~ ; ..


()..; (I .... ()

{.:-u ~ -Jl I ~J 0

.I~;;;i ~l--:.l;J\f )~~j l_ .;~0; ~\~ \~-"I~J


.",.. - , .",.. ,:::

\. \ : .?~ )
.. .'lI'SllllggU/IIl)'O '1'1///(/11 .i lIahlah y allg lIIef/ahan lallgil dOli
11I1I1Ii, sehingga la!? j all/h , lidaldah ada y allg sanggup menahanlly a
s{'lain /)/a. ."'eslIllggl/hllya /Jia udalah ."aha Nlurah dan JVla/w
1'l'lIf!.mllpulI / "
( AI. -F ATIH ~. 35 4 1).

/ ,. 0..... 0" 0 ...., ,. 0 ,

'tl. -~ ~~_Jl~ J~j \; d )'1 \~ .


.:.,\;':"'11 J~ (,.) ill
.....
~\
o / 0 / ...., ...., 0 ", " 0 0 ....,

~;';~ ~14l1~(.J):_~ rS'-lri j:~\~":'JI0"! ..~~ '.r G


(n : r-~~~ \ ) ')\f"~)tj;cj'~~ O.J.. ~ .;,.~I~

J)(f~J-;":-~ /~~\'~~~~I~ ;~~;CJ ;:-~


( n- : \~ -..lI \..;.J\. ) . )C;:JI~
.. '1'1/11 0 11 .i lIall-I{/I/ y llllg mel/judilwlI Sf1I1 IW lallgil dan bUllli

dlln rallg mellllrullkall air dari langil sehingga dilim.bu l!?alllly a


del/gall dia buah2all lII ell/adi redzeki hagi kamu . /Jan disedia!?an-
11)'0 IlIltuk IWII/u hahtera ( kllpal ) supaya IWlIlli belay ar dilaman

dellgoll perintahllya . nail disediokall untuk I?alllll sungai2. nan


disediakall untuk kalllil !V/alahari dan Bulan y ar/g telap berialan.
f)all disediakall pula siallg dan lIIalalll. nail di-berilwl1 kepada
kalllll apa jllaplln y ang kamll lIIinla . /Jan jika kalllll hilung

124
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Ili'mal ,-/llali illl tiadaklal! !WIIW akan dapa! mem.bilangnya.
Sesunggu/mya manusia 111 aniayo don penoloh-!?enyotaon ".
(lBRAHI!\l, s. 14 : 32- 33)
Masih ada yang akan berkata: "Sava belum puas !"
Sekarang timbul pe rtan yaan : " Jib anda ll1engembara
kcmbali kedalam lalltan ilmu itu, dan setiap anda berjumpa
dengan pintu pertanyaan "siapo", lalu anda m engelak lagi puas-
kah anda dengan demiki an ..... ... .. !"
Ada pula yang berkata: ' ltu namanya takluk , dan takluk
adalah alamat lemah. Agall1a adalah medan tempat menyerah
se telah lemah ".
Timhlll lagi pc-rtanvaan: "A dakah anda kllat selalll I"

III

Cntllk mcngenal "siapa dia" s umbcr telaga dari scluruh


ke hidupan dan seluruh peraturan itll , orang m e nempuh dlla
jalan.
Jabn pertama, jalan cla lam .
Jalan keclua, jalan luar.
Jalan kedalam ialah m enekur seslidah mcnengadah, ke mbali
kedalam diri scsu clah bosan m e nerawa ng , menilik keclalam batin
sen diri, membersihkan jiwa dan menempuh latihan (riyadzah);
,;ehingga jelaslah ,;iapa diri; maka jelas lah apakah hakikat itu,
maka jelaslah siapa .-/lloh.
Pangkalan tempat bertolak seketik a akan m enempuh ja lan
ini, ialah bahwasanya jiwa manusia itLi aclalah s liatu perchika n
c1ari chahaya Ilahi . Didalarnn ya tersimpan sua tu tenaga yang
amat besar. Dengan tenaga itulah manusia sanggup rnen c hari
inti ilmu.
Failasoof menamai inti-ilmu itu f<-'pislemologi .
Ahli Tasa'Nwuf menama1l1ya fHa'rilal .

125
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
l'anci1arall .\"11,. ill! ad ;1 I'ada ~ c ga l a orang . Yang sc\alu
menimbLIIllwa i1in gga tlia te r hc nam kchawah ia lilh "hahwat ,
ha\\a -nafsu ini. Shahwat pcrut ya ng ingin makan kenya ng, dan
shah"'a t hl\"aj yang ingin hcrkclall1in. O;ln dia terhenam al'ahiLi
I,crhatian manll sia han\"a ditulllpahkan kepada B enda.
Shah\\'a t pcrllt dan fa raj perlll adanya ~c baga i alat untu k
tncl ,I11JlItkan hidup Tidak l1lakan, orangpull mati . K alau !cbs
mat i tid ak ada kesl"mf'ata n lagi 1l1l"llluji 'I'uhan . Tidak ber-
~lI; lmi i"te ri, habislah kl"tllrllnan manusia. Tidak ada lagi \ \'akil
T lihan tlaJam dunia.
Shah"'at dan hcnda atlalah ala t untllk m cnc hapai tujuan
hidllp . T etapi manllsia kehi langan tujllan, bilarnana alat d i-
jadikannya tujllan .
Pem bc rsih an hatin kcda lam, sc\llngga hcn tlcrang c haha l'a
Ilahi yang dipertarllhkan Tuhan da lam ji"'a itu arnat d iras;1
o!ch pe!oporma.
Dem ikianlah faham Socral es, hcgitll juga pcndap:.It j'/ulillus
pcnchipta Filsafat .Vl'o- I '/al vllislIl e dan hegitu juga pc nd apat
faila "oo f I bllll Sillil.
I bnll Sill<l jlcrnah menggamharkan cha ha Y<I lIahi dalam
ji\\'a, dalam rangkulll:ln Shi'irnya; " Diap lln tur lln kcdiri engkall,
d;lri tcmpat tcrlalu tinggi 1 1 I"
AJapun jalan kcdu3 , jaJan IlI ar, ialah Illcnilik ,-\ Ialn samp ai
kcpaJa rahasia atllrannya, Segala scgi kehidll pa n Alam ada
Ilcrat uranll\a. Scjak dari ato m yang kech il , sampai kepada
\lat ahari \'ang bcsa r. BcriiJlI , herlaksa, cha ha ng dan ranting-
11\'{1, Il<.lm lln p usat pcraturan hanva sat ll . Oari hilir ya ng mana-
p un kita mlldik, bahkan da ri puch llk ya ng manapun kita urati ,
hanl'a hertcmll I\.esal ll {/ll .-Ill/ran, I\. psa ili a n Kllriral, K esai liall
h ad(/ I, K eslIllian I/mll dan !,:es{/Iuall Ilayal. ". All ah . 1

Ah li tasaw\\,uf kcra p kali memisalkan kedua jalan itu , jalan


dalam dan jalan luar, dcngan sebllah lobang peri gi. Kaclang2
d i;1 pcnllh oleh karen<l huian vang turlln dan air s linga i yang

126
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Illclimbak kedalalllnya; dan kadangz elia penuh oleh air yang
timhul dari rta lam dirinva ~e ndiri.
Jalan pertama, jalan do/am; ltulah jalan ahli Tassawwuf.
\Iereb rn endapat ma'rifat karena latihan dan tafakkur.
Jalan keclua, jalall 11101' ; ltulah jalall ya ng elitempuh oleh
sarjana mu'min dan failasoof mu'min.
Dan kadang2, m eskipun am at jarang, kedua chara hcr-
jumpa pada satu diri .
Dengan j ala n pcrtarna , Allah labana terpetcri da larn hati,
terpeluk d alam dada.
Dengan jalan keclua, Allah rasa berdiri clihadapan ; hmana-
pun mcrnandang, Dia nampak juga.
Yang pertal1la hergantun g kep,ld,l Rasa dan sernacham
bakat; se hah itll elia sukar, karena mantik kaclangz tidak dapat
dipakai untuknya. Dan diapun mudah, sebah orang yang hukan
sarjana, han va leha i dikampung, kerapkali rnendapatnya. lni
adalah "pemberian". Dan orang Yang 1\ [embe ri menentukan
se neliri , kepada siapa pcmhcr ian abn elibe rikan .
Jalan kedua tergantung ke pada akal pikiran. Oleh kare na
itu, dia herkeh endak kepad a keche rdasan dan intelek yang tcr-
Slis un, maLl tiuaklah akan mcnang men c hapai chitanya, mclain-
kan orang yang kllat aLl!. halu s faham dan Ill as pandangan .
Jalan pertama m c ngh e ndaki latiha n; menghadzirkan Allah
dalam zikir; zikir lidah , zikir anggota , zikir hati. Tak ingat
kepada yang lain lagi, hanya kc pada /)i(( ~aja, hatta d iri scnd lri-
p un tidak teringal lagi.
Jalan kedua menghendaki log ika , dialektika, i1mu-pasti ,
sehah - akibat, menilik akibat lhn m em udiki se hah.
Ka cLl ngz kedll a penclllpuh jalan ittl hertengkar, yang satll
incm a ndar,; cnteng yang lain.
Ahli Tas~l\\"\vllf berkata: " l)engan ll1 elllpcrgunakan akal,
cngkall hannl dapat bntengbr dan berdebat memperkatakan

127
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Allah. ~ch i ngga cngkau menang dalarn pc rtu karan pikiran, tetapi
helum tcntu cngkau Illcrasai het'1J1<l lazat dan puasnya Jl w a
karcn<l T aqarruh (mendckat) dengan All'lh .
Dan sa rjana berka ta pula, bahwa jalan \'ang Jitemp ll h o leh
ah li- tasa wwuf lebih b a nya k kha n il d a rip ad a kcnyataan.
T etapi orang yang pernah 1l1 1'ra~ai fal' d ah ga bun gan kedua
jalan itu , Illes kipun jaran g te rdapat , ~l'uillpa ma AI - Ghaza li,
mcngambil ke si lllpu lan b ahwa j a lan pertailla dipaka i rn e nell1puh
lapangan agall1a. J a lan kedua ditc lllpuh dalall1 la pan gan ilillu.
Tujuan han ya satu jua , ya itu .-I//all .
Dih ada pan J-Jadz rat Ru b ubi ya h, dihadapan :\l aj li s ke -Tu -
hall<ln, diant,lra ilill u dengan tas;I\\'\\'li/' tidak ad a perbed aan
lag i .

128
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
X. DARI JENDELA ILMU

K alau anda hcrbakat kcillllll a n, hendak menjadi sarpna,


tinpli la h Tuhan dari j e ndel a ilmu , ked alam lapangan Alam.
Al am yang d iat ur d engan pe raturan yang aja ib , halus dan
m e nghairankan. Bertalllbah d alam ilmu diga li b e rta mb a h n am-
pak keganjil a n ya ng baru , ya ng tad in va beluI11 diketahui. Be r-
tambah yakin kita hahwa ~e mu anya ini Illll stahil teriadi ata~
ke he nd ak ~l' ndiri .
Scjak dari pa~ir halll~ sa llll'a i keglln lll1g tin g.gi. Scjak d ari
b e nih d an hiji kec hil sa m pai kcpada po ho n kaYli bcsar. Sejak
dari ulat se r angga yang m e njalar dihllmi , sampai ke p ada manu sia
ya ng herjalan kaki . Sejak d a ri sel ya ng kec hi!. salllpa i ke pada
\lat a hari ya ng b csa r. S ejak d a ri bumi, sa mpai ke pada bintang2
h an yak, sa mp ai ke pada langit dan a n gka~a rava. S emllan va
dapat di sirn pulk an ke pada sa w asa l, ya itu ato m yang kechi!.
Scmual1\'a tllndu k kcpad a kcsa tuan p e raturan d an se -k aliz tidak
b a leh lll e lwilllpan g d aripada peraturan itll. Selll u a tidak c1 a pa t
h c rtincbk scn diri 2. I":' arena hntind ak se ndiri 2 arti nya ialah
kh aos, dan kh ans ial ah Illusuh nOlllbor wahid daripada peraturan.
Tak Illungkin pula bah \\"Cl p e ra tura n ya ng beres itu te rj adi
elenga n kchetll ian. K a rena kalau s lIci a h b e-rllntunz perkara ya ng
teratur , bllkanlah kebetu la n Iagi namanya.
Kalall akal ini bdum dib o ng kar daripada diri, dan ka lau
akal ini ma sih se ha t, tidaklah di a d apat menerillla. hahwa se mua-
nya ini ,lclal a h se rba ke b ctulan .
Apabila ilmu bcrtambah majll , d apat la h d ibuktikan adanva
undan gz lagi. Kal au undangz itll b e illm be rtemll , bllkanlah
ka re na elia tidak ada; h a nya kit a yang belum tahu atau tidak

129
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Illau tahu. ALIt! t idak hcralll mengakui kClll'ataan, h ah wa ada -
l1\'a t!ndangz 3tau peratllran, me m hawa <l la111 pi ki ra n akan ada -
m 'a pcnchipta undangz clan pe n c hi p ta pe rat u ran.
\ Iaka ka lau anda t id ak ma u l1I engakll i ja la n pi kira n h a h -
wasanya ad a u ndangz da n pe rat u r an, m cmbawa p ikiran akan
ada n ya pe ngatu r dan pcnc hi p t a u nd angz. bu ka nla h a rtin ya
k.ircna dia ti dak ada. mc lainkan anda yang ti da k ma u me n ga kll .
Pera t uran te lah scd ia ad a. K ala u itll p ul a t ida k anda
akui. art in ya a n cla t idak me ngak ui hahwa ada ses u at u yan g
h ern ama I1 mu . Il lllU ada lah ku m p ulan da ri un da n g2. d a ri
wt'lcnschap.
;\ l a u ka h a nda 1l1cngata ka n pul a h a h wa i1 m u t idak ad a)
Il mu 111 cmhcri ja lan kepada pcri nc h ian d an pc rc h a b a nga n .
I'e ri nchian dan \,crch ahangan bertampuk mcnj ad i sat u kecl alalll
pcrn iki ra n Fi lsafat. Fi lsa fat itt! te lah ada. Filsa fat acl alah tan ya
dan jawab, jawah dan tan ya d ian ta ra aka l kita dcngan uncla ng2
d an per<l tur an yang ada d il ua r d iri kita .
\I auka h a nd a mengatakan pu la ba h wa Filsafat it u t id ak ada ?
Yang pa lin g ajaih da lal1l ala m . iala h hu hungan ya ng e ra t di -
alltara satu bahagian a lam dengan yang lain; seh ingga na mp a k
h sa tuan da lam pcrc h aba ngannya.
A na k kech il lahir dc n gan tak b e rg igi . .-\d a s us u ya ng a bn
dilllin u mnya. G iginya tda h t u mbuh tal' i rnas ih lunak ; ada
I' i,;ang yang Sl'SU<lI dcngan g igi n ya .

~ul'aY'\ tanah dikh,lttulist iwa j an ga n tcrla lu m e ngc ras, ad a


h inatang ch ac hll1g . J ang-an te rlalu lu nak d iho lak-b alikn ya c ha-
ch ing. ada hurung m akan chachi ng. D an sc tela h m akan c h a-
ch ing , h ur u ngpun h inggap dida h an kay u; chi ri t b urun g ja tuh
kea tas da h an kavu, lllab subu rl ah da h a n it ll d apat m e na ng kal'
ai r h uja n yang turun.
D ianta r a s iang dcngan ma lam hnta li . Di antara la ng it
dcngan humi hnsal1lhun g . Di an t ar a lhl r at dcng;ll1 fa llt tak bcr-

130
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
piS'lh, Hcrtamha h d ic hari liL- ngall ilTllll, hcr ta mhah narnpak pcr -
tali an , Sc-ak allz suatu knop pad a hllruf " Ali f", j ika ditckan
menggcl eta rl ah dia sampai kepada huruf " Yaa" ,
Selllu anya lwrjal an menurut Saw pcratllran . Selllu any.1
tll ll duk kepada Satu 1I lld ang2. Bertamhah orang menjadi sar-
ja na, hcrta mbah tahul ah d ia abn Kesa tu an undang2 itu. Bila
kesehatan akal anda masih tcrp elih ara , anda tidak akan her-
pikiran lain, tttapi hanya mcmplin ya i Satll kes im]1ulan, vaitll :
.')'e lllllanya illi riialur da r i sa lll sUlllber .

And a tak tahu zatl\Ya , hanva m elih at beka,; sifatN ya,


.,\l1(l a aL ln mcmak ai sega la macha m bahasa untuk memhcri
nama kcpada :\' ya; " Sang l-Iya ng \Vidi , Sa ng l-Ivang Tunggal
Ikwata \[ ulia Ra\'a, G od, Jehova h, Tl! han, All ah \" .
Kalal! td ah and a I! chapkan .-/IIah , artin ya sega lanya tel ah
and a uchapka n.
Disini dapat: lah and a rasa i apa yang pe rn ah di sehl!tkan
dal a m \Va hvu \'ang ditllrun kan kCl'ada \llIhamm ad S. ;! . \\' .:

"0 ~~ 'i~~\)1 ~~t~ \)Ao; ~'I ~~I~~lIJ ~U~J


0 )"" .., "" "" / 0 0

~-,..i.i~ ;,'u\0~ ~l.JI!~~ ~~ ",-, Iv..:-~


( ~ \ : }>l;)

"f) em i hitlll j llg tl tllliara IIIUlili sia , billal(/l/g 2 dOli l erllah illl ,
her- Ilill cll am.! I' ll/a 'l carlwllya . Ill/ny u/all Ylm!: lahul hepada
'j'1I/1111/ ia/a h orall/;2 y fll/g h('l'illIIlI dial/lara hamha 2 !\"Y(I . SI'-
sllllgg li/lIn 'lI 'l'1I/1iI1I j ill ,Ua/Ill /,' lI m a dall /'eng am{>l1l/ "
( I'ATIH , s. 35 : 2S) .

\L1 bu d isin ya : Hall va lah hamba l\iya ya ng h ~ r p ('n g l' t,l


lILI an saja yan g dapat l!l crasai ta kllt kcpad'l All ah .

131
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
rlbll S'a' id Ibull rlbul Chair, sco ran g ahli sufi ya ng bes ar
pe rn ah mencheritakan bahwa pad a s uatu ha ri Gllrunya (Shaikh-
nya) m e ngamb il tangannya clan menyurllhnya duduk cli-hadapan
n ya, Setelah duduk , diamb iln ya ~ebua h kit ab , dibuk a nya lalu
dibach a nya seo ra ng diri. " ln gin b en a rl a h hati saya" ~ k a ta Abu
Sa'id - " he ndak m e n geta hui is i kitab itu , dan beliaupun tabu
akan ke inginan saya itu". L alu bcliau b c rkata: " Wahai mu-
ridku' 124,000 banyaknya Nabi d iutu s Tuh an ked a lam dunia
ini untuk mengaja rkan kepad a m anu sia arti dari 's a tu kalimat
saj a, ya itu: A llah! Barang s iapa ya ng m e nd en ga rn ya d enga n
telin ga nya saja, tielak lama ke muclian nischa ya dia akan keluar
clari telin ga ya ng la in. Tetapi ba ran g siapa yang m enclenga rn ya
denga n Rohn ya, lal ll dichapkannya ked alam clirinya, dirasakan-
n ya sa mpa i kedal am int i-hat in va dan hatin dirinya, difahamkan-
n ya pula arti rohaniahn ya; p aela \VaktLl itl.l lah h a ru aka n tcrhllka
hagin ya sega la ses u 3ru. l'ada \ \ 'a ktll itula h b a ru aela kashaf" ,
D emi ki an Abu Sa'iel.
;'v[a ka orang ya n g merasa chll kup lll e nveb ut A lla h han ya
dengan lllu lut, sed an g aka lnva tidak lllenggerak dan hatinya
kosong dari rasa, se hin gga tielak ada ko ntak el ,anta ra " ke p ala"
d e nga n "dacl~ ", ;, b la h laksa na o ra ng sa kit m emin ta o b at kepada
doktor, 1~ l ll dih l'l'i d oktor dia " resep", tetapi rl'sep itll tidak
dibawanya ke';eda i a b et untuk clitukar ck nga n obat , m elainka n
dibawanva terw; p lll ang dan di rcndamnya rese p itu dalam c ham-
hun g dan diminumnva airnva. :\Ia nakan a k,lIl sembuh!
Tcla h dipi sa hk an orang d ia ntara :\ ega ra d e nga n Agama ,
la lll elip isa hkann va d ian tara benda clengan tenaga, lalu elipisa h-
kann ya dianta ra I lmll dengan [ma n . La lli dich e raikannya
"kepalanya " den gan " hada nn ya" . L al li di a terban g keangka sa,
laksana kapal terban g vang kehilangan kem ucli,
" Ya, begitll clunia kini '"
Dapatlah illllu, tetap i tak ma ll men e ru skan p erj a lanan ke -
elalam lubuk sumber [Imll. T e r-gantun g2 tak tentu a rah.
Timbu llah ke b e nchi a n, ka re n a te rja uh darip ad a sumbe r Chinta.

132
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
!llllU pe ngetahll;In yang terputus huhunga nnya dengan
lman, mcn ye habk a n hagaimanapun ramain ya clunia ini, cliri
terasa hi d up se ndirian, tak ada hubungan dengan orang lain .
S epi terp enc hil m eng urung diri , tak te ntu a rah tujuan mana yang
akan ditempuh, tak ad a hari eso k. Sehingga seorang diantara
mereka yang m enga tak a n tak ada hubungan cliantara Ilmu
d e ngan Im an itu , Juhan Huxley, ya ng pernah mengarang se-
buah buku ya ng clibe rin ya judul " !Wan stand alone" . (Manusia
han ya hiclup se ncliri an) .
Dalam buku itll dia men ge mukakan segala "dalil" b a hwa
ke majuan I1mu d a n kemodenannya, tel a h sa mpai kepada sa tu
kesimpulan, ya itu 'l'uhan tidak ada!
Alan gkah ~ep in ya hidup o rang sc mac harn ini.
Dari ilmu , m erck a sa mpai kcdalam a lam yang sep' sunyl,
laksa na kubur. Dal am pe rial a nan , dia tidak bertemu dengan
apa2. Keb e na ran tidak ada, kcadilanpun tidak. Kare na " ilmu
mod en" telah dapat " membuktikan" hahwa sell1uanya itu tidak
ada.
En gkau " koso ng ", se hah itu scga la ses uatu engkau lih at
koso ng.
T etapi ah li ilmu yang lain " m e ndap at".
Seorang sarjan a yang lain Ill elihat la l\l ; d a ri ilmu dia sampai
kepacl a Im a n. Ilm u pengeta huan mod e n, m e nurut di a, seluruh-
nya telah dapat m e mhuktik a n akan Ujudl'\ya Allah Ta'ala.
Alla h itu Maha Esa , :\laha Ku asa. Tidak s hak lagi d a n tak
perlu diperdebatkan lag i.
Lalu dikarangnya pula bllkll untuk mcnandingi karanga n
] ulian Huxl ey itll, diberin ya nama: .. iV/an does /lol sland alone" .
( i\lanu sia t ida klah hidup sen dirian ). I )

1) lJuku ini lelah dit erj emahkan hedalam bahasa indonesia, di-
terbithan oleh " Puslaka Rakjat" Jakarta, Pimpinan sdr. Prof'.
Mr. ,St_ Takdir .-lIishahhana dan telah diterjemahhan kedalalll
bahasa _-'/yab dengall judul "A L-lLM U YA D' LT LlJ,
II\1A .\ '" (lman rnembazm hf'pada perchaya I).

13 3
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Pengarang itu sarjana pula, A . Cressy JV1orrison, seorang
bangsa Amerika, bekas Ketua Akademi llmu-pengetahuan di-
New York, Ketua Ma'had Amerika , Anggota Majlis Executief
Penyelidikan Nasional di-Arnerika, Anggota M usiurn Archeologi,
anggota selarna hidup dari Akaderni K erajaan Britania-Raya.
Sekarang tanyalah diri anda sendiri! Hendak kemana and a
dengan ilrnu? Akan kern bali sUTlItkah ditengah jala_n, pulang
kedalarn kekosongan atau her-pllsingz tak tentu arah, atau
merasa kekayaan jiwa dan kebahagiaan batin . Karena perja-
lanan rnernlldiki ilmu disampaikan kedalam sumbernya, yaitu
kepada yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana.
Yang dari sana kita datang dan kepadaNya kita akan kernbali.
't erserah anda!

13+
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XI. DARI JENDELA SENl

Jib dalal11 dir i anda ada hakat ~eni, \l<lndanglah Tllhall


da ri jendela keindahan. :\kan timbul dabm hati anda pcr-
tan vaan: "I';: cklla tan apa kah gnangan yang mcnyeharkan kc-
Illdahan dalam segala s('s uatll ini , vang ~atu he rtali dcngan yang
lain )"
Lau tan dcngan omhaknya vang be rg-u lung, gllnu ng2 dengan
warnanv<\ yang hijall, :\Iatahari in dah Ilak!ll tc rhit dan waktll
tcrhenam. K emhang adalah champuran harlll[)ni~ dari segala
llama . I'o h() n hamhu hergcst'!" diantara yang satll dcngan
\'ang la in , hcrki ch ut, bagai s liara musik dari alam. Hil a d ilih at
keindahan sekelilin g, terasalah hahwa diri ini ada. I\:ita dihcri
dua alat penangkal' , \'aitu pcnglihatan dan pendengaran. Dialah
1',lIlg menghllbllngkan rasa indah didalam dcngan indah dilu'lr.
Burung2 hcrtcnggc r da ri sa tll dahan keda han yang lain ;
Sl induk mengcrami tt'lum ya, si bapa Ill cnchari makan. Galln
tehll dilanda angin , terh<lrau olllhak hlromha k. I nd uk mc -
ngekas tanah IllcnC'hari makanan h llat anaknya. Dikcmhang -
kannya s ayapn~ ' a, ditcntang ani in g r:lng men C' hoha hend ak
mengganggll . Tak insa!' dia akan kelcmahan dirinva dihadapan
kekllat an .
Atall bndirii<lh kl'tl'pi lalit, mclihat \all'anlll" l. ~l'h:l h dia di-
dnrong olc h kasih ch inta.
:\ laka tergetarlah rumpun akal olc h keindahan alam , rUl'a -
Tll'a ada akal dilnar diri, ~l' hingga dapat dikenal oleh abl didalalll
cI i ri .
Rasa sl'ni vang hal us itu ada ~l'l' iap ha ri . ch um ,j ada yang
sanggup menyatakan (aktif), itulah ~en iman. Dan ada \'ang
han ya sanggup menerima saja (pasif).

135
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
"-I/l.a/< landa/? dilesllng ('!tilla
M emallOlI tulang dalmll pew/III
Hat i berhehendah bag ahan gila
'Fe/api menyebut tidah tahu .
Pera!"aa n ~e ni vang halus itu te rgetar J an ins piras ipun
t um b uh sc ndirin ya, entah da ri mana. Hil a mclihat fa jar marak
di wa ktu pagi, langit diTimlir wa rn a-wa rni , ayam berkokok,
mentil all hern ya nyi, dan orang ya ng saleh tda h kcmb ali da ri
Surau dan kallm tani bergegas mcngej ar sawa hn v<I . PlIas
jiwa melihatn ya, keindah an meresap kecl alam jan tung. Atall
hil a hari telah malam , Bul an Sa bit mllnchul schel ah Barat,
hintang gemintang meng hi as langit , tam bah clipand ang ta m bah
ind ah .
T erallg hulan terallg dipaya
Raja /11(,5ir bertemm haill
l~'ng lw u dipandallg bertambah chahaya
Rasalw tu/ah ada va llg lain .
Apak ah bcnar bintang hertamhah tn ang ch ahaya nya karena
bulan sabit berans ur hila ng kc Barat, atau rasa senikah ya ng
hntambah terge rak karena lama merenun gnya?
Om bak berdebur, kapa l hanya laksan a sc bu ah sa but di -
empaskan gelombang. Entah dim analah tanah tcpin ya l<lutan
il U. Pul au2 berse rak dikelilin gi karang aneka \Va rn a. h ec hil
rasa nya diri clih ada pan kehesa ran laut . Dan lalltpu n kec hil di -
hadapan kebcsa ra n scsuatu .
T crlompat dari Illulut : A llahu ,-Ihbar !
Hil a itu tc ruc hap kan engkau telah sampai.
Bern ya nyi rasa nya alam ini bila dilih at cl enga n mata scni .
Keindah an alamlah ga bunga n rupa dan suara . Denga n se ndiri-
Il va and a akan menchintai diri sendiri karen a hidup cliliputi
ke ind ahan. Anda terh aru . T erharu adalah ga bun gan ge mbira
dan sedih . G em bira merasai ni ' mat hid up , sedih mengingat

136
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kec hi! diri di had apan keb e ~:H ann\ ',l. ;\ nd a abn m enaril, nafas
I'a nj ang, la lll tn lo nt arlah ~c;; lI at li ka lilllat dari mu lu t and a:
" ,-Ilia" " ,
D cngan lI cil al'a ll ill l hn has illah <I nd c!.
Ra ta;; antara ;;l'or:ln g ;;l' nim ,ln ,iL-ngan :;co ra ng ;; 1111 ti l,is
;;c b li,
Pc- ma il ada s('oran,l! I11 CII,II1\'akan kepada Sl'or:lIlg gur u ~ I I
ti\'ah \'<I ng tl'l'kcn al. \'aitu J ill/aid ,c/! -!?og!/(!odi , hctapa penda!':lt
hc\i au t('nta ng pnkat aan ;;cha gia n Ol'<lIl g, hah\\'a wan it;1 itu
ad al<lh " t: d i sh<litan " u ntuk 11l cl11p nda \'aka n lll anll si;1. Ik li all
I1lcngge iengkan kcp ala dan hl'l' kata : " Hiarl ah o rang 1l1 cnga takan
Il l'rCmpU a n tali ~ il a it a n vang !11c IllI'L'I'd ,l\'akan manu s,,!. :\ c1<1 l'lIll
hag ik ll kc chantik an \\'" n it,l ad alah tali 'l'llh<ln hll at I11Clll l' C'1'tcg llh
iman d an kCl'crch:l\'a:lnkll kCl'ada 'l'll h<1 n" ,
Il ag i J un aid ru pa n\';] kcc ha n tib n \\a nita ad ala h sa lah ;; at ll
r ha bang kcind a han, <1nll gC'1'ah l !alii, ~ al11 <l j uga d cnga n kc-
ind ahan kCl11bang yang meka r, indah d ilih at, tctap i ja ngan di -
,:;lIl ggll, .I anga n di ~ e rll ml' u n k an rasa kcind ahan d:ln ~c ni d c ng;]1l
~ hah\\ ' ,ll 11<1\\,<1 nah u ,

Pad:1 ~ lIa t u hari d it ahlln I')S ! III cl:i\\""t lah \H:nu li , kcpli lau
ILd i, Zi arahlah p c nuli ~ kestud i() )'<Ill ,!.! di d irika ll olch pd ukis
tcrkena l ,-Iglis .fOYil da n lll a ~ l lk kn lal am m cni 'mati luk i ~ ,ll1 2
\":l ng d ipam erkan, I)i an taranva ,-]lia Iliki san wa ni ta tda nja ng ,
I'l'iuki ~ t c r~ e h u t millt a m aa r: " :\laafka n S<l\,<1 Ki yahi , Tidak -
lah la\'a k ~ av a l1ll' mpcrl iha tka n IlIki ~an ini kepad a l\:i yah i" ,
J) enga n sc n \, ul1I sa va 11ll'llj <l \\ al): " D i ~ amp i ll g scoran g
I\:i \'ahl saya illipun seora ng pc nc h in t'l scni , Sen i an d a tcrsallll'
kcpada ch at dan kU <ls , da n scn ik u 1',1lLI l i ~an dan tu lisan, Jib
kulihat luki san ini d ari rasa scn i, sa m alah bu atkll "aperti m clih at
kcm ba ng m ekar ju ga, ,-\ ku m elih at ind ahn ya , tap i takkall
ku chah ut dia da ri pada tan gka in \':l, Kcind ahall kcm ba ng itupull
d ipaga ri olch 'J'lIh an d enga ll dlll'i at au mi ang , D an b il a ku-

137
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
pata hkan kl:ll1bang itu dari tangkainva, hendak kuchari dimana
letak keindahan, lalu kukupas keiopakllYa seju rai demi sejurai ,
ni sc ha ya ak an habislah dia bcrantakan ke bumi . Kurusa kkan
slisu nan keindahannya ~{ ang asli kcrana naf:;u mgln tahu , pada-
llal aku tak dapat men Yllsun balik ".
"Oemikian jugalah kechantikall \\"anita. Aku kagum m e -
lihat keindahan bentuk badan ya ng s3ud ara lukiskan , champuran
warna, tap i perchayalah hahwa aku hanya meni'mati keindahan
luki san dan tid ak hendak m e mcgan g luki san saudara d c ngan
tanganku. Kare na kal au terpegang sed ikit saja oleh tanganku
\'ang berlumur debu , rll saklah keindahan gamba r saudara" .
";\ l elih at a lampllil aku dcmiki an pula . Aku resapkan ke -
dalam hati keindahan alam sekeliling. Amat teratur, se ragam ,
~(' til\lhang, tak ad,\ chachat saJahn ya lag i. Demi aku termenllng
Tllclihat keinelahan it\!, m aka tt' rel engarlah ditelinga sa bela Tuhan:

" janf{(/ll/ah el/g/wli hel'bllal bellchal/il dialas bUllli seslidali dia


"'hllal /)('[ :1111 bagus uleli Tuhan; <Iau beYinolion/ah kepada TU/IlJII-
11111 <Ier~f!,all perasaall la/wI <IillI hara/Jull. Sesunggu}mya ra11111i11
oJ /lali It II dc/wI dari ora llg2 yall!} her/)/.wf balk".
(AL A' I{AF, S. 7 : 56).
:-;aur!Jra Ag lis .la va Illerllcga ng erat tan gan ktl dan <tir-rnata-
11\' ~ nwn g.[!F kngg;lIl g.

Satll kaJi pula be rtemulah he berapa orang peminat senl


dihotcl Perian gan eli I3andtlng ( 1952), mengaelakan satll diskusi

DS
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kechi!. H adz ir disana Ba h rum Rangkuti , An as i\la ' ruf, Ri vai
Apin, Mukhtar Apin , Asrul S a ni dan isterinya yang di chintain ya
\:ur Aini, Achdiat Kartamihardja , Bu yung Saleh, Jd Las t
senimall Bdanda, Muhammad Said Guru Taman Siswa, pe nuli s
se ndiri, dan lain z. P ertemuan dipimpin oleh Achdiat Kar-
tamihadja.
Ketika itu kehidupan sc ni dan buda ya belum dip e nga ru h i
sangat oleh politik. Sampailah pt'lllbahasan pad a soa l "Sel/i
untuh Seni" atau " Selli untuh Rah,'at". Ylasingz mcn ya takan
pendapat. Akirnya tibalah giliran pada diri p enuli s, Il n tuk
men ya takan pendapatn ya pula tenta ng tuju a n se ni.
Penulis mengatak a n: "Seni ya ng sampai kep ada pu nc hak-
n \'a ialah gabungan diantara rasa kein dahan (J amal ), dan ras;1
kese mpurnaan (Kamal) dan ra sa kemuliaan (l alal ). Scni \;In ).:
b e rnilai tinggi menyehabkan se niman lehur diha\\ah c herl HI
tclapak kaki Budi (Ethika) d e ngan K eb e naran (AI-Haqq ). Scni
\"ang tinggi nilainva membawa s ise niman Fana (hilang) keda l,lm
Baqa ".
\: i ~c ha ya bcrhagai ragamla h pe ne ri ma a n pad a \\"aktll i tll ,
Illcnurut hudi dan bakat pencrirnanY<l, menu rut I'andan gan
hidup rnas ing2 . T etapi seorang diantara ya ng had zi r . sa ulhlr a
.\luhammad Said berkata dcngan spon tan: "Saudara H all1b
"""""I Kalau hcgitu \,<11l g c1ikatabn sen i, 11l aka dcngar-
kanlah lIchapanku : ashhadu aI/a ilaho iI/a' Ijah , z('{/ ashharill
(111110 Muhammadal/ l<aslIllillah". Dan tan ga nku diJlcgangnY;l
crat2.
Ada diantara kawan yang hadzir te rta\\";] mengejek dan ada
rld a ya ng 11leng- angguk2kan kcpala ck ngan SlI ll ggu h 2.
Ad a dua macham c horak o ra ng za ill a n sc karang rnenghJdal'i
soaLz rohaniat dan kctuhan a n. Sete nga hn ya tda h Ill e rasa dir i-
nya "orang 11loden". \lak a mcrcka ini 11l e m a nclan g 80a12
kerohanian itu scbagai soal ya ng s ucl a h kolot , s isa d ari zama ll
feodal dan za m an tengah. Dikala ka um pendeta ya ng ~e mp it

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


faham dan mempunyai ilmu-pengetah1l3n terb3ta~, m e nghalangi
kemajuan berpikir, mcnglltllk Calilel keran;l dia m e ngatakan
humi bulat dan hergerak mcngelilingi matahari. Atau dllkun2
chabul yang Illcnda'wakall dirinY:t "II 'a/ill/lll/i" atau "Imam
!l/ahdi". blu menipu orang yang hodoh z. :-lebab itu ada orang
mcrasa malu kalau dikatakan b e ragalTla. Lchih kera~ daripada
it\) ialah golongan yang m e ngaku dirinv<\ "p rogress if" dengan
arti halma sega la yang h erhub nnga n dcngan "keperchal'aan"
atau "d ogma" haru~ dibongkar sampai kc-akar2nya. karen;t itll
hanya scslIai dcngan bUill yang "a,g r:trls" ya ng masih hidllp
dalarn kegelapan pikirall.
Scmacharn lagi i,d ah orang \'ang telah timbul pcrla\\"lIlall
hlljung pikiran dcngan pangkal pikiran . :'Il e reka mengakll diri
burn :'Ilod en. tctapi masih percha\'a hpada I'likang te nun g .
Se hingga yang mcndatangi "ta bib " lI ntuk Illelihat nasib, sam ;l
hanyakn ya dian tara orang a\\'al11 dengan orang tcrpelajar. Rupa-
nva apabila m3nusia telah terlalu rnaju clalarn ilmu jisilw yang
konkrit, bisa juga Illt'njadi tcrl a ltl mundllr dalalll soal melajislw
vang abstrak.
Kt'dua golollgan itu bukanlah yang kita makslIdkan dalam
lllt'lllbicharakan sua! kero hanian dan Kct'llhanan. Yang kit n
maksud dcngan hidlll' ktroha ni an ial ah , kcvakinan bahwa alam
itll bllkanlah ~(,- lllata 2 henda. I'e rjalanan al a m tidaklah dapat
ditaps irkan se-mata2 dengan teori Darwin, dengan Struggle for
life, perjuangan bcrehut hidllp. Yan g kmah hilang musnah.
\,<lI1g kuat Ix,rtahan hidup ~a l1lp a i datang yang \cbih kuat ,
Karena yang se macham ini mungkin dapat dipakai untllk teori
CVOlll Sl (kemajllan bnan~lIr), nalllun dia tidaklah dapat dipakai ,
di g unakan untuk Illt' napsirkan arti hidllp itll scncliriclan hakikat
hidup itu sendiri. Daf\\'in scnd m sebagai peiol)or teori evolusi
itu, tidaklah pern ah mcngachak (melllcgang) soal setelah sa mpai
kepada tapsir hidup. Dan tidak dikachakl1\'a o lt'h Darwin ,
bukanlah berarti soal itll tidak ada.

}40
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
1'IIIlcha k p cg<lngan hidlll) ial a h bal\l\:\ di sa mpin g benda adil
Roh. Di~amping ya ng hidllp ada roh. Disamping alam ada
roh . Dan Allah m clipllti ha gi segalanya.
R o h tert.inggi itlilah vang m e ngatur alam dcngan pcraturan-
nya, itulah va ng Ill cnjadi ilmll-pcngeta huan. Roh tcrtinggi itll-
lah yang !l1cn yc harkan keindahan dalam alam, itulah sumbcr
tclaga sega la se ni. Bila in ~an m e mhll at hubungan d c ngan roll
itu te rangkatlah dia k ca ta ~ . hcsar plilalah roh m 'a dan bertamba h
I"duslah perasaa lln ya .
ltulah dia /11I(/1/! Dan illl <1 n hllbnbh alalllat kelelllahan.
lman bllkanlah Ill cngaj a k kiLl menguluk dunia , mcninggalkal'
kcwajih a n dan tangg un g -ja ,,ah. Tetapi irna n rncrangsang jiwa
kita hllat bckcrja. beramal, herjihad dan herll sa h:1. Berbuat
jujur dan ikhla s . llubn la ri dari Illas ha rakat, tctapi tega k
ditcngah masharakat lIntuk 11Irlit rnencnlukan haia - hallian.
:'Ilcski anda Illenjadi Sl'o rang sarja na atall sco rang salldagar.
sco rang lI sa hawan b csa r atall p cgawa i alat negara, atall petani
penghasil sa n cb ng ~ pangan, "tall ~co rang wartawan yang mc-
nyampaikan heritaz yang haik ke pad a sesam,1 manus ia , hila
kekayaan h ati n ini ad a p ada eliri anda , jad ilah anda seorang
s litl yang hcsa r , walaliplIn ;lnda tid,lk mcn g llbllr daripada salu
tcmpat pcrtapaan dikrcn g gllllli llg .
Atal.l jadl scorang I)cngajar h e nd a , lalu dil'erhlllLlk o lt h
henda itll se hingga hilang prik cll1<1 nu siaa n.
'L'epatlah apa :-; an g pcrnah uipesa nkan oleh sco rang s uli
:-ang be-sar, 1111111 (javyilll: ..Jika dari sckarang anda mundur
lIIaju mell\cd iakan diri jadi k llnb ;l All ah, pc rchayalah sa tu waktll
and" akan terse-sat mcnjadi hanlha st's<l m<l manu s ia, sehingga
tidak sangg up rncngangkat Illllka . .lib and a tidak segcrrt
m e ny ed iakan Ull1l1r llntllk hnhllat baik. n ischava lISiarnli akan
habis dalam bcrbuat yang tid 'lk baik. Jib hartamu tid ak
segera anda nafkahkan pad a jalan yang lllulia , maka Itarta illl
;Ikall \t;lbis paLla j;tl a n yang hi na".

141
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
C hontoh ta ulad a n yang tinggi ialah kehidupan Rasul sc nJiri,
:\ahi kita :'.Iuhamlllad 5.a. \\. Lima kali se hari semalam, di sedia-
kannya \\'a ktu untuk se lllbah yang dalam beberapa m enit, dan
a llla lnyla yang lain di s in a ri oleh waktu yang lima itu . Dia
ha n g un dari tidurn ya te ng;lh Illalalll buat Illenjernihkan mllka
mc nghadap llahi , clan h ew kn ya pagi2 di se ntaknya pedangnya ,
d isanda n gn ya tombaknya , lalu h erjllang digelanggang per-
jlla ngan h idup . Dan ::'\ahi se ndlri herpesan: " R edzekiku di -
hJ\\"ah naungan tOlllbakku " .
I3 cli all tidak p crgi JIl cnj adi seu rang pertapa atall pendera ,
tid ak pula lI1enggan tlln g kan nasib kepada orang lain. Berjuang
Illc ll\Tdiaka n kekuatan d a n \\'aspada , Illemperle ngkap ala t bllat
Illl'ng h adapi Illu sl lh.
Ro h an iat Islam mcnimhulkan tenaga dalam hidup. Tidak
pcr"a h Illt'rllndukkan kl'pala ke p ad a ~ t'l a in Allah .
,J 0 0 0 ..... ~ CI

1.4~;':' ~-' \ l-l_;~


,
~
Artill\'a: Hidupl a h dcngan pcnllh kCll1uliaan , atau Il\ati
didalarn s hahid kc ran a rnc mp e rtahankan yang h'lk.

1-+2
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XII. KESATUAN SEJATI

Dari jendela yang manaplIn anda meninjau, baik dari jen-


dela ilmu atau dari j e ndel a se ni , anda hanya mdihat "kesatuan".
Anda hanva mclihat " Tauhid ". :-lebab itu adalah s hi 'a r per-
lama dan ulama, shi'ar tcrawal dan tcrakir dari Islam ialah
"La ilaha ilLallah" . Tiada ya ng Tuhan, sclain " Allah " , Dia
adalah Esa, Dia adaJah Satll; yai tu " .-lIlalt " .
Allah yang Illenjadika n sega la sew atll dari langit sa mpai
kebullli. Gunung 2 dan lmahz , lalltan dan daratan , haiwan clan
tnsan. Dialah Tlihan 8,H\\'a sl' kalian alam. Ticlak ada Tuhan
selain Oia . Dia vang mcagak meagihkan segala seslIatu, Ill(,-
nyllsun dan Illangatur, Illelllhcrinva pe rundangan dan hukum.
Dan SClllua diketahuima. Tiadalah gugur se helai daunpun
dari tangkainya, 8emu a n ya cliketahllinya. Dan tidak scbllah
biji didalam gelap gulita hUllli, tidak ada yang basah ataupull
kering, Illelainkan tertuli s hclaka dalam kitab ya ng n yata. Se-
gala sesuatll ya ng hidllp adalah pe rchikall dari lIjlldnya dan
hayatnya. Ticlak ada pe lllhe ntukan m elainkan pelllbe ntukan-
nya. Tidak ada day a dan tidak aela upaya , tidak ada te naga
dan tielak aela kekuatan , Ill e lainkan dari dia behtka clatangnya .
Dialah kebenar a n dan Dialah keadilan. Yang baik memhuah-
kan ganjaran haik d an v,lng jah al tidak akan herbllat kechllali
jahal pula.
\\' alaupun sebesar atom pekerjaan n lllg dik erjakan , ak ,ln
kelihatan .juga. Dan \~a l allpun scbesar atom kcjahatan yang
dikeriakan, pun akan kdihatan juga .
Inilah "Tauhid " cla n inilah pokok kep e rc hayaa n. Keper -
chayaan menimbulkan ,;ual U kt'kllatan dan harga diri pada

1+3
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
1'l'llg:III Ut lll':1. :-It:hah hanl'a ~at ll lJia ~ ap I ' an ,~ Lhaklli herkll,, ';;!
a ta ,; s ega la sesua tu, dcng ~ln ~l'n dirill\' a timhul kckllat<ln ( 1,111

kCI'ak inan bahwa val'l l' bin t id a k ada yan g kuas a, :\Ianllsia
hl'tap'lj)un tin gg i kedlldukanm'a, n<lllllln derjatnya pada hakikat-
llI'a ~ama dcngan manllsia 1',lI1g lain; sama2 alam, Tidak ada
" salll orang kllat" pun yang rid a k Icmh a h hiLI herdiri dihadapan
I~ <.: kll a s aan :\Ibh ya ng \Iutlak ilu, Yang Ji s clllhah hanya salil
Di a pula, Ya ng di,iadikan tcmpat h<.:r l1lohon ham'a :-latll Di :1
pu la; "I} ~ )!ld?{/ I/o ' blltlll 'i ra 1~\ 'y l"llI , lIas/a' in",
I'l'n gan llt fah a m T a u hid tidak Illau Illcngaku bahwa ada
Jlll b tem p:lt dia mengahdikan diri , kechuali kepada Allah , Di a
didalalll ,!lam ini heha s dan merd c ka , :-lelllu:l manusia ini S:llILI
d crj,l ln l'a ; asal d a ri tanah , keillh ali kera naiL \len l'omhong
ha gailll:maplin insan , nalllun bagainun,l kc kcra sa n LlkilW;l tidak-
lah dapat ia mcmhelah bUllli, mllllll n bagaimana menchongak
kl'paianl';l tid a klah sa nggup seti ngg i hukil. Karen a Y an ,~
Dipert uan b ag i alam hany a S;ltu ,iua , Alla h,
:-lco r:lIlg I'allg hcrk e pLTc h ay,wn Tauhid lllel1jadi ~ ()llIbon g
kalall ad:1 o ran g laill ~l'la ill Allah I',mg IllL'nchoha he ndak Illl' -
ramp:b kl'lllerdekaa n ji\\,:lllv;1. T c ta p i Sl' ITIU:I manu s ia dipall-
dangn ya sc ha g ai sauc!;ua; tiLLlk ;ld" pcnindasa n kt'las atas kelas,
lid ,lk ada I'crtu a nan h a ngs;! at as h 'lIl gsa, tida k ada pnhudakal l
r:lj;\ , tid a k ada tinda s,lI1 Jiktator. Ti da k ada kes ol1lhongall
kare n;! kClilrunall, a tall k,lrl'na harta , atal l karena pangkat kc-
hl's:lr,ll1 atau karena ke ku atan se nj ata, Kal au ada ora n g IIlCIl -
choba Ill c ram pas kcmerd e ka;! n it u, seo rang \Iu'min sej ati meng u -
c h;!p ; " La ilah 'l illallah I" I) engall ;;epl'nuh artl kata; mCIl ,g aklli
1 " :ln~ S:l tll, I1l cnnl:tk l"an ,1.( lain ,

Dari slI kll ka ta pl'rtarna " Tia da TlI!t ,I1l ", \':lll g 1I1l'llgancillng
k:l la "nafi" at:lLl n q !;atif. sa nl ;1 keras Il'kannl';! dl'nl(;!11 s uku kat;!
kn ill;! "mcla inkan :\lI ah",
Dika tJkan o r ang, h " h \\a Sa ll l" a kcjadi:11l ahIm , sejak ato Ill
yang s e -k cc hil znv:l :Iclal a h pcrtl' IlI Uall d ;! n p crpaduan di<lrlt a ra

144
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
ncgatif dall p() ~ itif. :\ laka dalalll d:lerah kcperehayaa n ata ll
'aqidah demik ian pula adanya, vaitu pertt'llluan dia n ta ra " La"
dengan " l illi".
Kcperchayaan Ini mcnga ngkat i n~an dari lembah "tial/;}"
kcpada "ada", dari gelap kepada terang. Api yang t idak akan
I'acialll hern)'ala dalalll hati. K etundukkan kepada All ah yang
Lsa saja m enychabkan in sa n heba~ daripada yang lain. Uaik
kckllasaan lll:lT111Sla atall kekllatan alam (nature). GlIn llll g
:-lCITlCrll yang tinggi tidak di selllbah, karena ada lagi yang leb ih
linggi dari di a. Retapapun hcr ~era k hintang di langit, atau bu lan,
:Ilaupull \ Iat:lhari, tidak ada \'ang ditakuti , karena dia tidak
dap:11 hergerak apa2 kalall tid .l k .Itas kudrat-iradat Ilahi. :-lc -
Illll:lllva tcrik:ll d ahlin kalimat "1 1'0 sahh/d/(/ra la/Will", Selllll<ln\';j
disnliakan bU:lt kalllll, hai I/l s(f/l'
I\: alall kcpad:1 alam \'<lng heg-itll hesa r dan l ua ~ manusia
I ida k taklll , apata h lagi kep'ld 'l kl' kcjamall dan kc1a laian
Illanll Sla. \ Ianllsia han\'a halllha AI I,lh helaka . Harta bCIlLLi
hi~a diraml'as olch lllanllsi ,l ad ikara , tetapi l lllan ini tidak dap:ll
dirall1pas . ()rang2 ya ng tldak di se nangi bokh dis ingk irbn, di -
ch ulik dan dihunuh , sl'buah peluru bisa menelllbu~ dada orang
dan mati . T etapi lidak ada orang ya ng kuasa llll'naklllkkan
kclwnar:ll1 l\.l'henar~ln dan kc yakinan kqltTChavaan kepadl~
Iialli , kepercha\'a:1Il Tallhid nlllg sl'j:lti, tidaklah :Ibn :Ida Sllalll
nlakltlllk \'ang kU:lsa llleralllpaSn\a .
Apahila scorang atall suat ll pel1guasa I1Il' nl erintah del1gan
add dal1 hij aksa na , I11cl1dasarkan perja lal1anl1va atas kebenaran,
tUllduk d:lll palllhiah oran ,\!; yang I11clT1egal1g kcperchavaan Tall -
I,id illi.
:\ 1':1 sch:lh di:1 tlllldllk ?
:-lehah :\ llahlah \'al1g Illl'lIlerinlah Supa\'a lila lundllk kcpada
kchenaran '
Tetapi kalall Sl'sL'o ran g pl'ngu:lSa .\tau suatll keku ,lSa an bcr-
L.ik u dz ~dil11 , dia akan Il1cnyanggah . Kuasa dia c1enga n tangani

145
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
disanggahnya dengan tangan . Hanya kuasa dengan lidah , dia
menyanggah dengan !idaho Dan kalau Iidahpun terkunchi, dia
menyanggah dalam hati . Dia menyanggah did alam sembahyang,
dalam munajatnya, dalam i'tikafnya; dia banglln tengah m alam,
diwaktu orang lai n sedang tidur nyenyak, dia bersujud dihadapan
Tuhannya dan hermohon agar kelaliman diberi herakir.
Kata Nabi, ini lebeh tajam dari senjata; schab sabda beliau:
' Jngatlah akan doanya orang yang teraniaya, schab tidak ada
'lagi dinding diantaranya dengan Tuhan".
E:alau ada orang bermaksud hcndak memperhudaknya , nis-
ehaya orang itu ingin jadi Tuhan, padahal "Tidak ada Tuhan
melainkan All ah".
Kalau ada orang yang hcndak menjadi penindas, nischaya
dia hendak jadi Tlihan. Padahal "T id ak ad a 'l'lIhan selain
Allah!"
Dia tidak mau demikian. Dia hanya mau memandang
orang lain sebagai saudaranya, scbab samaz makhluk Tuhan.
Dia sud i menyambut sellirah tangan ya ng diulurkan dengan
persaudaraan .
Adaplln pertuanan , adapun perbudakan, tidak bisa. Sehah'
"Ticlak ada Tlihan melainkan Allah !"
Kami tidak bisa menerima sat u saran beta papun kcchilnY<I
yang akan membawa melllpersekutlikan Tuhan clengan yang
lain, atall yang lain yang hencla k Illen ,g angkat clirinya kedalalll
saf pendewaan ,
Seorang pelllegang keperchayaan Tau hicl ticlaklah bernazar
kepada Wali, t iclak menuhankan scorang Nabi, tidak Illemllja
jin at all Illalaikat , t icl ak melllbakar kelllenyan clikllhur melllinta
berkat, Seorang pClllegang kepcrchayaan Tallhicl tidak Illemuja
pemilllpin sampai pemill1pin itu d iangka t ke-awangz, se-ak an2
tidak bcrj ejak dibull1i lag i, Kalau tunduk, kall1i tuncluk ha nya
kepada kead ilan , Jika kall1i membela, kami hanya ll1embela

146
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kcb e n a ran . Jib kami ttlfut m e nganjurkan , han ya lah karen a
m e nga njurkan ya ng m a 'ruf. Jika kami m e mbantah, yang kami
bantah ialah yang munkar.
Harta h e nda tidak d a p at m e ray u kami , pangkat tidak dapat
Illembujllk kami , kem cga han tidakl a h dapat m enyilaukan mata
kami , se mu a nv a itu han ya baran g fata-morgana, datang dan
hilan g la g i, atau j e ruk m a nis , dimak a n teta pi pahit peninggalnya.
Sama se kali tid ak ada harga nya jika dibandingkan dengan nilai
kep e rc hav aa n kami: " LII ilaha illallah !"
"O mon g koso n g I '", kat a o ran g ya ng meneropo ng hidlll'
h anva dari scgi h e nd a.
Tu a n hnl e h me n gatakan p erkat aan " omong kosong" ini ,
seh ah Wan bclulll p e rn a h lIl erasa iil\";\ atau tidak mau mempe-
laj ar i sejara h nn!. K a lau sej a ra hn ya lu a n pelajari, nisc haya
de nga n insaf tu a n abn Ill e ngaku b a hwa kemegahan satu ke-
lompok ata u hcrap a ke lnmpok d a ripada kauIl1 i\ luslimin ini,
a tau na ma ge rnilan g ya ng di c hapain ya d a lam p elombaan hid up,
did ala m m e ng isi ta rikh I'rik emanus iaan , ad alah b ersa ngkut pa llt
,kn gan 'aq idah ini, ' Aq ida h T a uhi d.
' .-'l.qid a h 'fa uhi d ad ala h I'okok hidup m e reka. ' Aqidah T a ll-
hid ad alah h akibt hidul' m e rck,!. K e ndor Tauhidnya , kendor-
la h hiJupll va . Hil a llg lun tur 'f'a uhidll ya , hilan g luntur pula Jia
scb aga i um a t . Da n kal au ini h ila ng, ru g ilah alam seluruhn ya ,
ka re n a In sani at ke hil ang an pe rsaud a raan .
T a uhid ad ala h p e rjuan ga n pul a diant ara llafSlI kekuasaa n
Illanus ia d e ll ga n ke kllas aa n lllutlak (I ahi . S ekali pcris tiwa, atall
h erap a kali I'c ri stiw a d at angl a h pc n g uasa dzalilll lllenchoha
m e mp c rbll dak lll anll s ia . Di a na ik ka re na yan g lain lupa pt.:-
ga n ga n T a u h id , I a I 1I t u rlln . Akirn ya hil anglah se\urllh kl' -
muliaa n berganti dcn ga n kc hin aa n. Han va mukan ya s ujud ke-
la ntai, tetapi hatin ya s ujucl kl'pad a m a llll sia . " L a ilaha il\al\ah",
j adi II c hap an d a ri le\t er keatas.

147
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Lantaran itu maka "Ilwtilah dia sebclllrn mati", walalll'lll1
tllbllh masih hiclllp . Hilang lImat dari perhitungan , karena
tanda hielup tak ael a lagi. Hidup telah kosong daripada keper-
cha yaan, sebab itu tidak ada lagi ya ng dipertahankan. Apabila
tdah ad a perpalltan hati dengan yang lain , ~ e lain Allah , nischa\'a
hilanglah nilai hid lip, hilanglah tlljllan hidllP , Apabila tujuan
hidup tdah hi1ang, timhllllah takllt kcpacla mati . Dan orang
Yan g tel ah dihinggapi penvakit takut mati , ~e tiap hari akan
dian challl orang dengan kernatian , sehingga dia mati 1()() kali
sd lari . Seban yak laklltl1l',1. '\a'llzlI hillah I

BlIat ~a l1lpai kcpada satll '<tqid ah Tauhid yang khali;;, tidak-


lah pl'l'lll oran g htTpikir hcr-belit2, sehin gga pikiran itll sendiri
dihentikan, se bagai pc ngal arnan pada agama yan g lain, Kepcr-
c:Ilavaan Tallhid adalah praktis. Tallhid adalah akir y,ln g wajar
daripada pikiran teratur. Yang slIsah bllkanlah bllat salllpai
kepad a keperchavaan itll . Yang sllsah iahl h Illenjalankan. l)ia
I11cng hendaki ji,,'a ya ng san ggup Illcngatasi, jiwa vang sangglll)
1lll'lllhllhung ti nggi, Ill engatasi haw<J dan nafsu, Kalau kurang
kl'\\'aspadaan, dari Tauhid hisa jatuh kedalarn kmhah shirik ,
Illcll1pcrs ha rikatk an Tuhan dengan vang lain.
()rang Yunalli muLl1l \'<! nlL'ngaklii Tuhan satll. Tctapi
akirn va I1llngkh ayalkan bc r-Illachamz dewa sebagai pL'nyamhung
tall ga ll Tuhan Yang l:"a itu. I(adangz di antara Tllhan z yang
h,ll l\'ak il ll hcrkdah i I>crchllt kllasa, "l'hagaiman 'l di c herit,tk<ill
okh 11 1J 1II l! rti S.
Orang PersIa mulan ya melllpt'l'chayai TlIhan I-:"a. Akirnya
dihagil1l'a Tlihan Il1 cnjadi Lili a ; Tlihan keha jikan clan Tuhan
kejah atan. l\ ed u'lIl\'<1 "e nallti asa be rperang. Yang satll dinall1ai
" :\hrill1 an" dan \'ang b in dinJll1 ai " .- \hu nt \l az da " .

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Oran g .\rah menganllt agama :\ahi Ih rahim bertuh an ~atll .
'/"etapi akirn\'J did iri kannva ViO herf1:1la dikeliling Ka'bah.
Isalalll datang Illl'I1e ntllkan kC:lTlbali gari~ keperchavaan dan
'aqidah Ill<lnusi,]; "L] il aha illallah ". ;-lurllh ~l'hutkan sel ial'
hari, ~urllh ~o r akkan seliap ma~a. Dalalll azan dan iqamat ,
da lalll ~l'mhahyang dan amal lain . \ lab hila keperchavaan
Tallhicl telah Illtndalam, IXTlIra l hnakar daLllll diri, dalam
"ml'nta l" kata orang sckarang , seorang manu sia bisa dal'at
menjadi "manusia luar hiasa". \Ianu~ia yang debt hubungan
dcngan Iangit , manusia ya ng Illenang rohn ya ata~ jasadnva ,
m'lllllsia dcmikianlah ~' ang dinamai " \\' aliu ll ah". J)ihcri lah elia
kcmliliaan atau "Karamah" (keramat ).
\lc-lihat kemajllan rohani dari ~l' tl'ng ; dl m'lnll si;l karcn;l
Tauhid itll, tiba2 timhllllah plllus asa l'ad ;l Y;lllg lai n. \1crcb
merasa, khih haik dalam pnjalanan menlljll T 1I han, kita
" mcnllmpang" saja kepada manu sia l'i1ihan itll. Timbullah
plitUS ;lsa ;l kan saml'ai scneliri kchadzrat Allah . \\'a lallplln hl'tal'a
dckatnv,l. \Iaka dil'akainyalah orang \'allg di ~ chllt " \\'a li " itll
mcnjalh orang pcrantara .
Dijadikannya perantara dikala hcliall hid up, dan khih
" hcrahe" lagi dijadikan pcrantara pllla ~l tl'lah hel iall mati .
Tngclin ch ir pliialah orang itll daripada Tauhid kcpada shirik
I'crnah Rasu lll ll ah ~ .a . \\' . Ill Cmhllat hai',lt , I'crjanjian tegllh
llntllk setia schidup scma ti diantara heliall dcngall sa habat2nY';l,
diba\\'a h pohon kaYll, karena tcrdcngar herita, bah\\';] Saidin 'l
l ' thm<ln hin Atlan telah mati dibllllllh orang \I akkah. Dcmi ,
hdum lama :\abi \\'a fat , te lah ham'ak orang datang ziarah kc-
pohon ka\'ll illl, diingat schagai tcmpat bcrsejarah. Kcmudian
tahu Saidina L' mar akan hal itll. Segera pohon kayu illl hcliau
lchang.
Dizam<ln Saidina Ali bin Abi Talib timbul suatu propa-
ganda men\,atakan hal1\\'a Ali hin Ahi T alib dan anak chuchu

\4':)
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kcturunannya sangat patut dihormati seh in gga mendekati kcpada
sikap menyembah. Tukang propaganda itu heliau tangkap dan
beliau hukum.
Rupan ya meskipun uchapan "La i l/a/1I1 iI/aI/a" " ma~ih ber-
sipongang diangkasa. diazankan lima kali ~ cha ri se.malalll , dan
diKa'bah tidak aela lagi berhala, Il<lmUn kuburz Wali keramat
~uelah men ye rupai berhala. Orang elisuruh menziarahi kubur
untuk mencloakan ahlul-qubur supaya dibcri rahmat, tetapi
orang telah datang menziarahi kubur karena Illclllinta apaz h-
pada tul ang dalam kubur itll.
Rajaz memerintah cliatas nama Tuhan, tetapi tdah ~ c
\\"enangz atas nama diri ~encl iri . Kata z L' lama pantJng di-
hantah, ~cbab telah Illeminclah kedalalll Illa ~ harak a t Illercka
adat istiadat Kri stian (Katho lik ): kunchi "hurga terpcgang di-
tangan Kepala Ge rcja .
Demikianlah hebatnya pcrjuangan Illcncgakkan "J'auhi cl,
kart:na scnantiasa terancham oleh shirik.
Zaman moclen ini adalah "zaman herh ala" . Yang \laha
Lsa clizall1an mod en ini rupam"a ialah teknik dan mesin, kc-
tcntuan nasib diga r.: ungkan kepadaIl\"'l. Kcpadanva kaum Ka-
pitalis menundukka ll ll1uka, dan kcpadan\"a pula huruh ll1eng-
gantungkan harapan, kcpadanya clidasarkall pcnclidikan clan pc-
ngajaran Ji~ckolah, seja k sekolah rcndah "aml'ai scko lah t\llggi.
Dcngan kckuatan Il1csin ,LIn teknik ditcntllkan imbangan kc-
kuatan dan kekuasaa n. Dengan aLIt ll'knik yang tajam itul ah
ditikall1 jantung prikelllanusiaan dan per ~a udaraan.
\Iazhabz politik, icleologi kenegaraan . dcmokra si, Llham
liheral , komunism , ~ ()cial i s l1l, fa scism. '\azi slll , dcmokra ~ i haru,
dCll10kras i tcrpimpin, pandangan2 tentan g ekonol1li, clan lain z
schaga in ya, sem ll a Illengamhil in spirasi dari teknik clan mesin.
'l'eknik aclalah hasi l otak manusia untuk menchapai hidup
lebih maJu . Tapi hasilnva ialah mesin itll sendiri yang mell1-

150
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
perbudak ma nusia dan manusia menuka r Tuhannya dcn gan dia
Sedianya jadi ni'rnat, has iln ya hanya j adi la'n at.
Kep anda ian te lah ada , tetapi orang ke hilangan pedoman ,
lIntuk apakah kiran ya kep a ndaia n ini dipergunakan. Lal u di-
hunuhnvalah ka wannya dengan rachun ya ng ada dalam ta ngan-
nya itu . Akirn ya setelah kaw ann ya mu sna h , rachun itu di-
'~)inumnya pula .
Sebabnya ialah kare na hilan g pegangan ya ng asa l ; " VJ, ahda-
Ilia/ i/ah!'. K esa tu an Tu/wl! .

151
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
X III. TIDAK SE-MATAz BENDA

f) eng;lIl "La ihh a ill albh" , ditcntllbn lah " p(,lldlri ~n"
hidllP,
PcnJirian Itli lah I'ang JIlCIll'ntllbll harga dlri, Ilukan JIl O-
bil ha g ll ~, h llbn keka vaall, hllbll kch(' ~a rall, hllkall J1allgkat
I'endi rian " La ilaha illallah ", III l'l II bcri isi hagi JIW '1.
Scbah hidllp itll adalah dlla llIaChalll: " ll idllJ1 ' adiy" , d ;1I1
" hidul' 1ll 3'nawi\''', l-lidlll1 Sl'-II\;lt;J 2 nll'lJ:lrik n a ra ~ t\\rlln 1I ;lik
dan hiclup yang h ernilai,
1'crd apat pcrhcdaan insa ni karl'na niLII jill'an l'a, se hagai
I'crhedaan hahasa vang d ipabill\' 3, llama klllitn\'a d;t ll hcnt uk
tllhllhllva, J elas naillpak I)crhcdaan 11Clukis hcrhaga i raga lll
dalarn luki ~an hlThaga i rag-am, Sastrall'an anl'ka -\yarn a ka rcna
:' ;J stra vang ane ka-I'. arna , I( arallg-all hcrhagai ragam karena
lw rhagai ra g-am pt tLt jill'a sijlcllg;n ang, Tidak ada I'a llg ~ aJlla,
\ 'lata tcrLi;111ati:lh rna llll ~ i a 1';lIlg j ill'alll';] dingin Iab,\na salj,
hcla ka , llad;\T1n\'a besar tetapi jill'al1l'a kcrdil. \ \' aktullI';1 ha-
llI'a dih ;lhi ~ kanll\'a ml' lI glt n lJ '1. 1 ha rt a, Illcmhelanjakan harta, Ill C -
Iw illlpall harta, Spc kul as i IllCllll llgg ll "an gill " , Illcn yimpan ba-
rallg sc bah llnt ll ngn va " herana k", \ll'mcr,\h tenaga bur u h dall
IIl cmbaya r murah , Sclmu h i ~ i otakn\'a berputar d alam so;t!
dcmikian , se hingga tidurnl'a tidak pc rn ah enak , m akannY ;J tidak
l'l'fn ah kcnyan,g, \ l impin \'a han ya lalt hitungall laba d an rugi,
<1 ngannva hanya I'asa ran ralllaL ata ll I' a~ara n sc pi, J arang sckali
Illera~ai arti istirahat pikiral1, walaupll l1 tdah dill al'ar herapa,

Banya k oran g Illl'nd irikall "BlIngalo\\'" diplll1ch ak, tetap i


jaran g di a datal1g k e~ al1a , sl'b,lb istirahatj1tlll nll'mho ~ ankannva ,

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Atau pegawai yang l11enghabiskan lIsianya, puklll 7 masuk
kantor pll klll 2 plliang . \II uka selalll kerut. routi ne mengikat,
birokrasi membeku , su rat bertumpuk, ini ditandatangani, itu
didesposisi. Locheng meja berbunyi. atasan memanggil . pe-
kerjaan ditinggalkan dengan tt:rburll , mllka tllndllk menunggu
instrllksi . Kemudian kantor ditutup. pegawai plliang, terbenam
dirumah. tak keluar lagi . Tak ada hllhllngan dengan mashara-
kat , sampai besok pukul 7 pagi pilla.
Atau sarjana sekalipun , mcnghabiskan waktu menyeiidiki
suatu soal . menchohakan suatu teo ri . sehi ngga pandangan m ala
hanya terhalas sehingga mikroskop. kemudian menyusun kata
Profesor anu. memperband ingkann ya dengan pendapat Guru
Besar pulan, sc hingga dirin ya send iri hilang dalam tumpllkan
" kala sianu" dan "ujar "ipulan " .
Apakah lagi rakyat melarat. fakir dan miskin, rnenchari se-
suap pagi sesuap petang, menchari "~an d a ng-pangan" pad a mula-
nya, akirnya bertukar menj adi " mangan-sandang", pakaian yang
dimakan . Hila pagi telah datang, berapa monchong ternganga
minta diisi . sehingga seluruh tenaga hadan habi s hanya untuk
itu .
Sernuanya, atau hampir "emu anya, yang kaya, yang rniskin,
pegawai tinggi, pegawai rcndah, ~audaga r besar dan si m elarat
yang tidur dibawah jamhatan. sisa rjana atau sibuta huruf, jib
dilihat dengan mata sebenar rnata . adalah hidup dalam gelap
gulita, kepadaman suluh dalam dada, helling kaku laksana maut.
sunyi laksana kubur ya ng mellakutkan . Scmuan ya kehilangan
din walaupun badan masih ada, meskipun badan masih hidup .
Semuanya miskin , walaupull harta bertllmpuk . Tak ohahnya
dengan alat penghitung model haru. sanggu p menghitung angka
berapa mili u npun jumlahn\'a, tapi mati .
Diakui. setengahnya memang ada yang berobah jaya dalam
perjuangan hidupn ya mengejar keinginann ya; kaya-raya, mobil
bagus, rllmah ranchak, kursi cmpuk , gaji besar.

153
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Tc:tapi hcrpikirlah ~ehentar. Benarkah scmllanya itu ke-
jayaa n?
Uenarkah SClllualwa itu kelllcnangan dalam hid up ?
Dimana dirinva? Dimana jiwan~'a? Dimana kebatinilll-
nya?

* * * * * * * *
Tl"tapi ada pula scmachalll hidllp lain . Hidl!p ya,ng tak ada
hubungan dengan Illanllsia. HiJup yang hendakrnelanjutkan
hublln gan tenls kelangit tt'tapi PUtliS dengan bllmi. Tidak mall
lagi herusaha ke hilir ke hulu . Hendak me nchukupkan" r,nC01C-
ga ng tas bill ditangan saja. :\amun perutnya hendak berisijuga.
Scbab sem cn tara mcnge rjakan " zikir" , tidaklah clarat m~'makan
I, ~

angm sap.
SClllbunvi dalam hiara, hcrtckun didalam rubath, suI uk
d alam kelambu atau bertapa dikaki gUl;llng, atall rum.ahnya scn-
diri, atau kaki gunung dijadikan hiara, ruhath dan :'kelaliihll .
Tidak dia perdlili entah chelaka orang lain, entah gembira ..
A'lab kal au seorang saudaga r besar mengadakan sepklllasi
untuk kellntungan diri sendiri, hcrpikir sekitar "aku",. orang ini-
pun scorang yang berpikir sekit a r aku. Diapun seo'r ang s peku-
Jan . :'.Icngumpulkan tahlil sekia n rat liS rihu kali, llntllk kese-
la rnata n dirinya diakhirat , dan tidak mau tahu apakah ora;~g' lain
lll <1s uk s hurga atau masuk neraka.
Pada slIatuhari sahahat Rasulullah yang bernama Anas bill
\lalik Illemuji seo rang yang sa ngat "baik" dihadap.an Nahi.
Olch karena sanjungan ber-ulang2 dari Anas, maka Rasulul-
Llh s.a. w. hertanya: "B ctap a benark:lh kebaikan orang yang
l'ngkau puji2 itll?" .
Anas menjawah: "Bahwa o rang itu se nantiasa . kelihatan
i' tik:lf di;\lesjicl , sembahyang s unnat, berzikir, tafakkuf, sehingga
soa12 lain tidak dipcrdlilikann~' a".

154
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Lalu Rasulullah s. a. w. bertan ya: " Si apa yang lIlen yedia-
kan makanannya?" .
An as hin :Vlalik m enj,m-ah: " Ada seorang sa udaran ya" .
Maka d engan kata tega,; Rasulullah s.a. w. menjawab pula :
" Saudarany;! yang memhcrin ya mak an itll lebih haik d aripada-
nya"
Yang !chih menjolok mata lagi ialah o ran g ya ng mengambil
urusan kerohanian menjadi mala pencharian. lVIodaln ya hanya
meng-gerabkan bihir dicl epan orang perchaya. :vIe-mutar2kan
hatu chinchin karena ada " kh asiatn ya". I tulah sa udagar jiwa
yang tak herjiwa. b erniaga ticlak herpokok, membuka pe r-
usahaan tanpa saham. Disllruhnya orang membeli, letapi elia
tidak menaruh . Imitas i dikatakannya emas, kac ha dikatakannya
berlian. Modalnya yang as li diluar dirin ya, yaitu kebodohan
yang mcmpcrchavainya . Apalah uhahn ya orang ini dcngan se-
orang penjual nhat ditepi jalan. :\d a sebuah peti ohat diha-
dapannya, disana terletak herhagai ragam harang ganjil , lidi ke-
lapa hijau. rotan melant as hanir, chu la badak. keri s tlla, pusaka
neneknya dari gllnung ~\l'Ierapi. " PiI " nya bernama "C hit-
Kamb" , bulatz dan warnan ya hitam kehijallan . Ani aslin ya
" chirit-kambing" , dik erumuni olch orangz ya ng telah putus asa
berobat kcpada tabib vang mahir.
Jangan , semuanya itu jangan I

Kita pe rlu benda dan kita perlu rohaniat. Kita periLi kaYil
ke rana hendak membayar zakat kepacla fakir dan mi skin. Kita
perlu meratakan jalan dihllllli . untuk Illcningkat tangga kelangit .
Kita akan dipukul oleh kesengsaraan jika tidak clipegang cluJ tali ,
vaitl! "tali Allah" clan "tali insani,ah".
Janganlah bad an ge muk , tcta['i jiwa kurus. Janganlah ba -
dan m engorongkong besar , tetap i jiwa kerclil. Janganlah badaJl
ken ya ng, tetapi jiwa lapar. Ikrilah makan keduanya . Jangan-
lah yang lahir terkllmpul , tetapi yang hatin hilang. Sehingga
hiclllp senantiasa m erasa se bagai kehilangan terus.

155
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
KiLt tidak s uka orang va ng mempun ya i dua-Il1uka. Jik a
bc rlt adapan ll1ulutn ya manis, jika dibelakang lain hichara.
Tetapi kita su ka orang ya ng mempunyai hidup dari dua segl;
~eg i bacla ni , segi rohani .

:\ [ungkin clia "eorang pengusaha b -:sa r, lllembuka Sual \I


Pe rse roa n T er hatas, lll en dirikan e habang kantor disetiap kot a
besar; b\lk\lnya tcratur, adlllini strasin ya beres , zakatnya yang
dikclua rkan hanya 21 /2I)" da ri hartan v<l , ber-jutaz setiap tahun.
Tcleponnya bcrdering t<:- ru s, ja nj inya tepat, se rvi s nya memuas-
Lilt. Dalalll pada ilu dia lll eillpun ya i segi kedua dalam hid up ,
segi kerohanian, ihadatn yap un te ratur, hatinya dipenuhi olclt
c hinta, scbab dia menchintai Allah dan Allahpun menchintainya.
Ch inta nya ya ng bala~ berbala~ dcn ga n Tuhan , m emancharkan
sinar kepada makhluk . Dia lll empun yai tujuan hidup. Dia
lllelllandang bahwa hidup itu hukan dunia saja. Tidak pernah
di a lu pa ba hwa harta yang didapatnya itu han ya lah se-mataz
belas kas ihan Tuhan kepad a n ya. Sebab dia datang kedunia
dahlllllnya h an ya b e rtclanj a ng dan akan kembali keakhirat esok
dengan h a n ya ti ga lapis kafan .
Hielup kerohaniannya menyebabkan lemah lembllt keben-
daannya. Tak ada o ran g s usa h yang pulang dengall tangan
kosong. l ,aba tid ak m e njadikannya lupa darata n, rugi tidak
m t:njadik annya ke hil a ngan keseimbangan . Dia hidup bukan
hanya ,;emata untuk kepe ntingan dirinya. Dia hielup bukan
hannl semata " terkubur " dalam kcluargan ya. Dia tidak berkata :
.. Karamlah dllnia, I\amun peti besikll harus tetap d alam pelukan-
ku " .
Orang yang se perti ini j a rang bcrtemu, tctapi " aela " ! Raut
1l1ukanya dapat diken;ll, jiwanya ya ng penuh d engan kekayaal\
lcbih jelas elan meliputi akan uang bersusun dalam peti besin ya .
\\'ajah nya selalu j e rnih , kenin gnya tidak be rkerut, se bab harta-
nya tidak dalarn h atinya, Illc lainkan d ala m petin ya.
Hidup rnanusia bukanlah sem ata makan , minunJ , kawin ,
heranak dan mati . " Pandanga n Hidup ~'I'J uslim", bukan lah

156
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
menurunkan dcrjat kehidupan insan kcpada "as]i"nya se baga i
binatang . Hidup manusia mcmpun ya i tujuan lcbih tinggi, lcbih
murlll . Hidup aualah tugas. Hidup ada lah ri ,;ala h. Hidup
hllk anlah sem ata men gurus henda mati2an , tak p utuS2 . l3 angun
pagi, kerja. pulang ke rulll ah dan makan. Kemudian kcm bali
pula, kcrj a pu la, rnakan pul a dan tidur. Yang bcgitu han yalah
alat m ati , bukan manusia hid u p. Alat memang begitu; tc ka n
knop , bcrputar, is i benzin Jan istirahatkan. )Jamun insan hukan
hegitu . Sebah di<1 rn e rnplln Y<1 i "seslI<1tll " ya ng Icbih tinggi,
lehih lu hllr.

Pun hidup buka nl a h sc-rnat<12 akli ali as intclek t u<1li s lll.


Akal saja t.idaklah sanggup Illcnapslrkan hidup. Pikiran saja
tidaklah berdaya Illembuka s illlpul rahasia hayat. Akal saja
Illembuat hidup ini kersa ng , sep i dan Illenakutka n. Berpeganga n
dcngan semata akal adalah membawa ora ng ke pada kcraguan.
shak atau skepti s. Dan ke raguan kepada siksa ha ti n yang hchat
disertai kekosongan.
Ban yak orang m enc hapai pllnchak kctinggian . d iscbul St"-
hagai manusia IlIal" biasa (gen ial), tclapi Illoraln ya runluh. ak hlak-
Il\'a hanchuf. ~ ebaga i ter1ihat d a lalll sciarah .\'apo/coll. yang
rnengambil tegak2 bini o ran g. I ,orr! Byroll , ~' ang tcr kena l sh a' ir-
11\'a dan tcrkenal pu la hub u ngan husukn ya yang mula2. ial ah
dcngan ad ik kandun g n ya dan lain:! . Bahkan ada juga ora ng
yang mendasarkan ethik a ( akhl ak ) kepada aka l semata, pandai
dia bergaul dan me ngatur sopan ,;a ntu n . ethikel. tetap i kekuarng-
an jiwa laksana patung hagtI ~ .
K epe rc hayaa n hahwa abm ini ada pcngatur dan bah"';l ada
hubungan ya ng rapat dian tara manu sia dengan I'c ngatur itu ,
bahwa dia bertanggung -j awa b dihadapanNya, bahwa buruk dan
bai knya tidak abn te rl epas dari timbangan yang ad il . ba hwa
jiwanya ada hllhllngann ya dengan Penchipta. semllanya itll ada-

157
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lah perkara bcnar. Itlilah slImher kekuatan yang kekal bagi
Jiri m an USI<l. Itulah sandaran dan itulah pegangan .
Alangkah berbahgianva manusia kalau dia I11cmpunyai
pnasaan murni , bahwa mata 'l'uhan tidak terlepas daripada
menilik alamo tangan Tuhan ~enantiasa menggenggam neracha
ha yat . Itulah pendorong m,~ju clalam langkah , itulah penerbit
ilham akan herbuat baik. Allah berhubungan langsung dengan
hati, Allah senantiasa hadzir dihac! ~ p'llI . Sifat2 Tuhan Yang
Maha Luhur membangkitkan chinta , pcnghormatan dan puji.
'Aqidah ro haniah ini m emberikan hidup untuk dunia dan
membcrikan hidup untuk akhirat. ;\lembangkit daya dan te-
naga , bukan malas dan lemah. i\l emberi chorak warna usaha
d cngan chorak chinta dan kebajikan . Habis yang kersang timblll
kcsuburan . Hilang yang jelek timbul keindahan.
Seorang materi alist . hamba bend a, melihat kembang mekar,
m enilai hargan va yang murah ditengah pasar. Tetapi seorang
va ng h erjiwa , tidak adpat m enilai harganva, karena tidak ter-
hargai.
Seoran g mate ri alist, hamba henda . Jingin perasaannya lak-
~a na salji, menilai manu sia menu rut keuntungan yang didapat-
nya dari manLlsia itu; dinilainya manusia sekadar keuntungan
van g akan diJapatn ya daripadanva. Berapa ekar sawah. berapa
hasil padin ya. Berapa ribll manu sia . berapa tenaganya mem-
ha\\'a untun g . Setiap bertambah kekayaann ya. haruslah di-
timbang daripada darah manusia yang tdah dihisapnya . Kalau
dia tersen yu!1l pada sescorang, bukanlah karena penghargaannya
atas diri orang itu , melainkan pe nghargaannya atas tenaga orang
illl lIntuk c1ia. Tt'tapi seorang Roh aniwan . menilai manusia
brcna m anusia itll ~e bahagian dari dirin ya. Pertanyaannya ke-
pada dirinya sendiri ialah. apakah pertolongan yang dapat saya
berikan kepadan ya. Yang jatuh di sentaknya naik, yang malang
dibantunva slipaya m alu . ya ng ~ engsara dituntllnnva slipaya
bahagia.

158
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
- : Bahka'n batupufl bisa jadi " intan " kalau di siram d cnga ri
ro hani , :\I onvetpun b isajadi o ra ng , Shaitan bisa jadi malaikat.
Scora ng penguasa yang ke jam. kera~ kepa!a , be rhati seo ran g .
na n didia saja yang he mir. jib elia tc rscntuh ole h rasa kero-
hanian. dia dapat bertukar m e njadi sl'u rang ay ah yang ' be r-
perasaan -kasih-mcsra . Sentana dise ntuhnyalah hati ah li2 po!itik
negarawan didunia ini, ni schava perdamaian meliputi alalll dan
pcperangan herhenti ,

Tak ada penjajah . tak ada yang te rjajah. Tak ada penindas
dan : tal ada yang ditinelas. Tak aela "ad i! - makmur" lIntlik
scgoTongan kechi!. mc1arat sengsa ra llntuk golongan terbanyak .
Yang te rdapat han ya kasih el an sa\a ng. timbang dan rasa.
"enak seenak, bukan enak buat diri seo rang saja " . " :\l c l om p~lt
S<1 ma ratah , menyeluduk sama hungkuk. menckntang sam a
lerminum ai r. mene lllngkup sa rna termakan rasir" ,

. 'Yang diJ\e rlukan o1c h dunia sckarang ini bukanlah mc nga tur
cktlllo'ini dan pasar bersama . hllkan mcngatur alat pcrtahanan
dan pcnyerangan. bukan m embatasi perchobaan bom atom dan
nuclear, bllkan pula "perdamaian " m cmhagi has il kem cnangan
pc rang. hahkan hllkan perdam aian ~' ang di~crukan olch golongan
\'ang pangkalan pandangan hidllpn ya pada kchcn c hian dan
pcrmuslihan, Semuanva itu adal a h logika politi si dunia yang
t cia h ko lot . Logika itul ah ya ng bcrpcngarllh sctcla h sclesai
pcran g dunia pc rtama dan hasilnya iala h perang dllnia kcdlla.
Kalau ini diteruskan. tak dapat tidak. hasiln ya ialah pcrang
dll nia ketiga . :\lukaddimah (pracmissl') pertam<l Illl'tninta
mukaddimah ked ua clan Yang kedlla Illesti Illcnimhulkan natij ,lh
(konklusi) vang pasti.

Apa schah ?

Sebab pangkalan tcmpatn ya bcrtolak bukanlah rohaniah ,


me1ain kan benda. Jika orang menyerukan damai. tand anya d ia
hendak peran/,!. Jika orang menganjurkan pengurangan sen-

159:
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
jata. tandanya di a telah men yimpan senjata yang sangat hebat.
Pangkalannya ialah loba dan tama', rakus dan lahap, maling
men yoraki maling, ingin berkuasa. Pangkalannya ialah chau-
Vcntsmc. Bangsaku at as Jari sega la bangsa. Pangkalannya ia-
lah pertcntangan kelas .
Dunia sekarang mcnghendaki revolusi mental, revolusi jiwa.
rcvolusi terhadap kerakllsan, kebangsaan chauvinisme. Bangsa-
ku lebih mulia dari segala bangsa . Pangkalannya ialah per-
tentangan kelas. Dunia sekarang menghendaki revolusi mental,
revolu~i terhadap kerakllsan , revolusi terhadap kebangsaan .
chauvinisme. yang diawak saja yang benar. diorang salah belaka.
Revolu si terhadap kepada nafsu angkara, shahwat yang tak ter-
kendali. Dunia seka rang menghendaki pertemuan kern bali di-
antara nafsu kcbendaan dengan kerohanian murni .
Tuan holeh berkata: " Ini adalah mimpi !"
"l\lemang! Ini masih mimpi, mimpi ini dirasai oleh rna
singz orang, kalau dia masih manllsia. Kalau mimpi ini tak ada,
kesengsaraan Junia akan tctap her-larut2" .

160
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XIV. KUFUR DAN IMAN

Ber-ganti2 diantara pasang naik dan pasang turun , namun


dasar laut tetap. Kadang2 tertonjollah keatas , hidup kufur, tak
perchaya . Ahad kesembilan h elas aclalah abaci" Kufur" dihenua
Eropa.
Dalam hati bum terpelaja r mcn ye pi rasa agama, mcnonjol
rasa tidak perchaya. Segal a penyelidikan didasarkan kepada
terlebih dahulu tak perchaya, maka tak pcrchaya jugalah akibat
yang dihawanya . Agama discrang dengan perkataan. Agama
diserang dcngan perbuatan. Gereia mendapat kritik , cherchaan,
ejekan dan serangan . Sedang segolongan kaum lagi , ragulah
ya ng jadi dasar pandangannya. Iman dan kufurn ya entah ya
entah tidak. Melepaskan Iman sa ma sekali tak sampai hati ,
memegan g keperchayaan terasa berat . Dan se tengahnva lagi
masih beragama, karena dia turunan heragama, tetapi sepi dari-
pada roh dan keperchayaa n. Aga ma mereka pandang sebagai
routine hidup. Dari jam sekian sampai jam seki an pergi kerja,
jam sekian sampai jam sekian m ain olah-raga , j am sekian sampai
jam sekian bacha qoran atau hacha hllku . sekian kali dalam
~eminggu menontun hioskop. hari :'d inggu pagi kegereja, Jepas
dari gereja jalan2 .
Datang kegereja m cnclengar suara "itu -kcitu juga. T cntang
apa guna Agama dan apa fa eclahnya hagi jiw<I . tidaklah m en-
jadi ur\lsan mereka . Oleh karena didekat rllmah tC1llpat tinggaJ
ada gereja dari sekte (mazhah) yang dianlltnya. haik jllgalah
kegereja sckali seminggu.
Bertambah sehari, bertambah semasa, bertambah naik pula-
lah pasang keraguan dan kekafiran terhadap Agama.

161
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Akhlak atau l'thib juga disctujui, tl'tapi har uslah direng-
gutkan dari pokok keagarnaan dan dil' <lsangkan h :pada "aka l' .
I'cndidik an di sckolahrun hcndaklah dijauhkan dari agarna, chu-
kul' "ratio" saja.
Scbabz yang menimhulkan fahalll ini ada lah hcrbagai ragam .
Diantaranva ialah karcna tt'l'sl'bal'Jlva teori Darwin yang ter-
ken a i itu , bah\\'asan ya scgala \'ang hidup didunia ini adalah
mata rantai sam bung b e rsarnbung daripada "evolusi" pertum_
hllhan hidllr . Sejak dari biji yang kechil sampai kepada pollon
yang h esa r, sejak dari ulat Yang sa ngat kechil bertumbuh dari
rnasa kc masa , rnclalui ribu dan rihuan tahun. bahkan miliun dan
miliull tahun, sarnpa i mcnjadi manusia; karcn a lingkungan dan
karena pilihan alam , berjllang merehut hidup , kckal mana yang
kl.lat. mll sna h mana vang lemall.
faham iniplin d ij adikan o ra ng p cgangan. tco ri scorang rna-
nusia dijadikan kcvakinan umuill. Dan pClllikiran vang lain
clalarn sega la jurai chabangnva dlda sarkan kepada keyakinan ini . .
Dan oleh sebab itu, dengan scnclir in va apa yang tertulis didalam
kitabz suchi , bah\\'asanya manllsia ilU asa l daripada Adam dan
Ha\\'a. hcndak lah ditnlak. Dan apah ila isi dari kitab suc hi tclah
<I itolak . Illulailah rangka ~ L1~unan Illl an ditanggalkan ~atu dellli
~atll .

Apahila tadinv 'l hila Illclihat Alam ata ll Ill c ni li k rahsia ilmll
didalam .-\I am. terk e nanglah pcnchipta ..\,.1<1111, ~e hingga hertali-
lah vang di"bawah" dcnga ll \-<lng di " at a~" . Lantaran faham
ini. diputu skanlah tali keata~, dichukupkan dibawah saja. Dan
karena kerasnva pukulan gelolllbang ini kaum agama sendiri -
pun he ru sahalah "rnenycSlla ikan diri" , Illenchoba menchochok- .
kan tap si r kitah ~uch i dengan pcrkemhangan, tcori Darwin itu ;
Bahwasanya asal usnl manllsia dari Adam dan Hawa ja nganlah .
diartikan m en urut yang tcrtulis saja (harfiyah). Kata mereka ;
itu adalah perl amhang saja darip 'l da p crkernbangan manus la
d idunia IJ1I. Dan berhagai ragam pula I)t'naps iran itu.

162
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Sctelah teori Darwin tumbuh , ~etelah bebe rapa ayat dari
kitab SlIchi hendak dipastikan kebenarannya dan setelah kaulll
agama mcnchoba menchari tapsir ya ng '~esuai". timbullah
sistem ilmi ya h yang lain yang dinamai " resea rch" terhadap kitab
slIchi itu sc ndiri. llmu ini dimaksudkan kedalam rumpun apa
yang dinamai "penyelidikan sejarah ". l'cn yelidikan begini telah
dichobakan terhadap buah chiptaan pusaka f-{ome'YIIs , yaitu
Elysses clan Odysses, CpOS2 kelasik Yunani. Apakah benar
Homeru s sendiri yang menehipta Od ysses dan Elysses? Hasil
pen ye lidikan yang m endalam m em buktikan , bahwa kedua epos
ini bukanlah se-mata2 chiptaan Hom enl ~ . Dia adalah shairz
yang te lah diperhllat olch Pujanggaz Yun ani tidak dikenal, dari
m asa berganti masa, lalu dikumpulkan menjadi bukll. Selanjut-
nva tiha pula pen yelidikan terhadap Homenls itu se ndiri, ya ng
m c n vata kan bahwa ia tidaklah pcrnah ada. Home nls adalah
penjelmaan sa j a daripada ha ngsa Yunani, hukan seo rang
Pribadi .
Pokok pangkal dari c hara beq1ikir teratur bangsa Barat , ~-ang
te rutam a ialah .. Filsafat Ytmani " dan filsafat Yllnani berpangkal
daripada sha' ir Yanuni iala h " /-Iomerus" . Kalau mcreka tclah
herani men iada ka n pokok pangkal yang mengajar mereka hcr-
pikir , betapa pula lagi te rhaclap Agama?
\icrc ka te lah Iebih berani, Kitab Silchi, Old Testament ,
:\ c\\ Testam en t, (Pcrjanjian Lama dan I'crjanjian Barll) Illlllai-
lah di"antrik an" pula untuk dir csea rch. K eillarlah has il penvc-
lidikan , hahwasa nya kitabz yang disebut " kitab slIchi" ini,
adalah e hatatan yang dislIsul1 melailli hebe rapa waktu dalam
lingkungan ber-beda 2.
\lenunlt penyelidikan terakir , hasil pcnyclidikan I'rofcwr
Fulan , btn yang dikatakan lI c hapan \'abi :'Iiusa, ayat sckian
dari bab sekian dari kitab anu "bukanlah uchapan :\Iusa sc ndiri ".
Uc hapan Daud dalam Mazmur bab sekian ayat sekian " hllkanlah
IIchapan n~II (i". lnipun menambah j2;oyah ' lman ".

163
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Bahkan ada yang lebih herani lagi, lalu mengaji dan meng-
kaji I), pernahkah ada satu Pribadi yang bernama Isa-Almasih
a.s.? (](,SIIS KristlJs?) Sehingga timbullah suaraz mengatakan ,
hahwa seorang yang hcrnama Jez us K ristus itu tidak pernah
~da. I nipun mcnambah ru ntuh "Iman " .
Sete lah itu tumbuh pula satll ilmu, bcrnama "Perbandingan
Agama". Vraka diselidiki pulalah seluruh Agama dunia, diban-
dingkan diantara yang satll d engan yang lain, baik ten tang
pangkal tumbuhnya ataupun te ntang ajarannva. Mana agama
va ng masih primitif dan mana agama yang Icbih maju . Apakah
agama itu bikinan manusia saja , untuk melepaskan jiwanya
sendiri dari kes ulitan? Apakah Agama itu termasuk Kebuda-
vaan) Artin ya, dilepaskan seillruh agama dari ikatan hati , di-
letakkan diata~ meja, ditcngok buat di sel idiki.
Termasuk juga dalam pcnvelid ikan itu ten tang as;] 1 usu l ke-
perchayaan "Trimurti" (hertll han tiga) , t('ntang " kekllasaan
Gereja dan Pcndeta ".
l\[aka majll pulalah penvclidikan t('ntang Il lllu- Ji\\'a, lalu
diselidiki te n tang shu'lir atau pe rasaan manusia, t('ntang in-
s tinct, (gharizah) , t("ll tang lapis tak sadar ji\\';! atall kesadaran
hawah AI- ' Aqlul n;ttin) . :'I[aka diselidiki pli ialah dari perasaan
\'<I ng Illana tumhllhl1\'a rasa bcragalll a itll ? Sc-akan2 dibelah lah
ji\\'a manll sia 111cnchari asal lIslIl "pc1l\'akit" se ha ga i memhedah
hadan ka .;;lr; " Dari haha gi ;lll mana tUlllhllhnya keperehayaan
\("ntang athuwa Tuhan". :'Ilaka kelua rlah hasil "c1idik terakir
dari Pro peso r Anu, bahwas<lnva rasa hcragama itll herpangkal
dari "instinct rasa takut ' "

I) Mellgkaji Icrpakai da/alll hahasa .11"lal'U diScmcllall/ulIg Ta-


nal! Nlclayu sebagai arti dari pcmbahasan atau pC71yelidikan
atall analisa . Rerheda dnlgml arti mellgaji, yaitu mn/Untut
ilmu .

1M '
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
:'laka berkatalah Freud : .. Bukan ! BlIkan dari rasa takut,
tetapi dari rasa sesa l". l\lanusia pertama merasa menycsal,
sebab nafslI Iibiclonya meningkat karcna menchintai ibunya, lalu
dibunuhn ya ayahnya s upaya di a dapat menguasai ibunya. Sc -
telah lepas shahwatnya cliapun mcnvesal. Ini adalah Wetenschap
yang sejati.
Abad demi abaci , Agama telah mengangkat rnanusia dari
gdap kebinatangan kedala m sinar kemanusiaan . Tubuh kechil
ya ng terj ad i daripada air dan tanah , dinaikkan rohaninya se-
hingga di a menjadi " Rabb a ni " , kduarga Tuh a n! Demi clatang-
lah sarjana2 ilrnu cvolu si, ilmll jiwa, ilmu rnanllsia dan sarjana
illllu falak , her-sama2, he-ralllai2 merunchut kemanusiaan itu
sllpava turun kehall'ah, dari I nsan menjadi Vlonvet, dari ke-
lllurnian jiwa, kepada perhambaa n benda.
Lanta ran itu timbullah penilaian yang kasa r terhada p hiduJl
itu se ndiri ; Hidup mesti "p rogresif!" Relengg u2 lama ya ng
dinamai Agallla, Ethika, Budi- Peke rti ad alah " nihil" belaka .
Tidak ada bllkti yang terang ten tang adanya perulangan hid up.
S es lldah mati tak ada hidllp lagi. Aturan2 Agama yang mem-
hll at segala haralll , m e nghalangi sangat atas perk e mbangan pn-
balli. PlIaskanlah hati sela m a hidup. Hidup hanya seka li.
Sebagai perna h dipantllnkan oleh {)aruk /'ollduko .-llml/ Pa~' a
kumhuh:
" .H el/llua !wda dirw//{/!?
heri burl/Ii pc!anaIlYo .
.~e da1/g /1Iuda dlillia dikar/i{fk ,
'I ,alt tlla apo aka II g Ullafl)'a " I ).

1) /)irac/wk ( bahaso /\1 illallgkabau ) arrillyll dikenderai.


/)emikiall juga dikllchak, artilly a dipeg ong .
.-lrli.' ;H elldua ( berlari k enrhani{ ) kllda dikellderai, fflttlw
beritalt tali plll/a pelananya .
Diwaktll 11I11da dl/nia ini dipeRang kellclumg .
Karena u te/alt lUll lida!? ada gunanya lagi.

165
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
~emua yang kita terangkan itu adalah pasang naik kuful' ,
keingkaran terh adap Tuhan dan Agama dibenua Barat sejak
Abad K esemhil an Bela!'.
Demi menjalarlah pendidikan Barat kepada Timur. Lalu
timbul pula suaraz diTimur: "Choba tih at Barat! Mereka
telah maju karena meninggalkan Agama. Kita akan tetap mun-
dur kalau kita masih memegang Agama. i\lari kita bu ang pula
agama kita supaya kit a dapat m engejar Bara t . Atau m ari maju
sampai kafir. Atau, chobalah lih at Barat, hagi mereka ilmu
tinggal ilmu , tak ada sa ngkut paut dengan Agama. Sedang kita
menuntut ilmll penge tahllan selalll tertarung kaki kita karen"
"turan agaIna".
\laka nampaklah kad angz ~ lI a tu gejala, bah\\'a orang merasa
malu hend ak menyatakan dirin ya seorang ya ng heragama.
Orang m erasa m alu kala uz dia dituduh " fanatik ".
Pcnya kit ini tersebar dalam kalangan oran gz terpelajar atau
setenga h terpelajar.

* * * * * * * *
Sekarang berembuslah angin baru diBarat, ya itu keinsafan .
Mulai runtuh teori kebendaa n. Mulai terasa bahwa benda saja
tid akl ah chukup. Rahasia benda telah dapat diketahui ; ditekan
knop , b crplltar mesin , berganda hasil. Na mun hati tetap tak
puas. H ubungan telah sem akin chepat diantara satu benua
d enga n benua ya ng lain. Tapi rasa chemburu dan benchi me-
rnenuhi angkasa. Di"angka bahagialah ya ng akan dichapai lan-
taran kern ajuan ilrnu, rupanya sengsaralah ya ng berjumpa. Di-
tiap tiku jalali, terd enga r keluhan. Mulailah terasa bahwasanya
akal saja tid ak lah m emba\\ a tenteram bagi jiwa. Semata akal
bcluI1l dapat mcnggantikan tempat kosong ya ng td ah di" bebas "-
kan dari Agama.
Telah ditimpakan pukulanz yang hebat dahshat, atas kepala
" K au lll Agama". Yang "henjol" han ya kcpal anya, namun
agam3 tetap utuh.

166
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
P uas he ren a ng dalam lautan hawa narSlI , akirn ya han ya kt
bosan an. Be-rta ut m a lam Jen gan siang dalam Night-Club
(pelesir m alam) , akirn \'a han ya bunuh diri . Obat doktor tak
m enolong, se hingga akirn ya ilmu ketabib a n sendiri maju ke-
dal a m saw s uasan a yang diabad K esemhilan Belas dipandang
kolot, yaitu ~ alah satu ob at yan g mujarab d a ri he rbagai penvaki t
jasmani ialah '" ngal hepada 'l'uhall".
'i'imbullah penindasan ke mba li at as ke majuan ilrnu itu sen
diri . T erasa lah s uatu ken vataan yan g taJin ya belum terasa .
'l'eo ri "Evolusi" dari Darwin , J a pat m enjelaskan mata - ranta i
s ambung be rsa mbun g dari pert umbuhan hidup itu, tetapi dia-
tid ak d a pat mt'mbe ri tapsir terhad ap hidup itu sendiri. Dapat
men y us un m e nga ta pn ya sej ak d a ri awal hid up , teta pi tak dapat
m t' ngaji dari man a asa l hidup pada hiclup pertama.
S;,\lllpai scte ngah sa rj ana kl' pada s uatu kesa n , bah\Va~ ~II1\'a
sl'ge nap ke hidupan itu tali he rt ali . ~alllhung hersamhung me-
laksanakan suatu tuga~ suchi. Sa lllpai setengah sarjana kcpada
s uatll ke ya kinan. kal a u tidakl a h ad a su atu Kuasa yang Illengen-
dalikan s uat u keputu san hahw asa nya sudah pasti ada "y allg
II/aho la/III" (' rlliJllIlII ), ada " y allg II/aha btjaksalla" (I'akirllll1l ).
ad a " )'(/ lIg ,11aha /'PI/g alllr " (Q aC/irllll ) atas alalll seml'sta ini
ditilik da ri segi ilmi ya h .
:\d a pun tt:o ri yan g m e nga taka n ba h\\' a s umb t: r agama adalah
dari in stin ct " rasatakut " . mul a i pula rag u ke mhali atas teorin ya.
~t:bah ras a takut mt:nye babk a n "pantang" atau "tabu" (:\Jela y u ).
atau " kasipalli " (Bugis) terhaclap SWltU hal. Rasa takut mt:-
nimhulk a n d e ndam clan halas dl'nLi alll . Rasa takut Illenimhul -
kan h enc!ti d an pt:rang .
Apa hl' narkah dari ras a ini tilllhlli " .-lglll//lI ' '
K e n \,a taanpull m t: nu nj ' lkka n ha hwa ra sa clgama memba\\'a
kep ada c hinta , bukan ht:n c hi . \l emb t: ri Ill aar. bllkan 1ll t: lllbalas
d e nd a m. K aglllll. tcrh a r u Illeli hat keincl a han (jama l), ke mulia-
an (jalal ) .. ke-s elllpurnaan (kalllal ).

167
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Rasa agallla yan g tinggi membawa pengangkuan akan ada-
nya penguasa tertinggi pengatur semesta. Yang Maha Kuasa,
d ari pad an ya datang segala kekuasaan . Yang Maha Agung, dari-
pad anya sumber segala keagunga n. R oh raya yang daripadanya
mengalir sekian Roh.
Aga ma ya ng tin ggi menimbulkan tasamuh , toleransi, ber-
lapa ng d ad a, bukan piehik dan ta'assub, diawak segala benar,
di o rang segala salah. K adang2 dibawanya orang kedalam sua-
~ana chinta , sehingga melebihi chinta terh adap diri sendiri.
Schingga Puj angga Penyair Islam J ndonesia, Tengku Amir
Hann ah pernah menyairkan :
" Jika /'.:lIgkau dalam af?u ,
dOll aJw dalam t:ng kall

betapa begini jadiny a,


aku hamba .. Fnglw/I Penghulu " .
B etapa besar penga ruh agam a atas tumbuhnya scni ?
iVlengapa iVl iehel Angelo menghabiskan usia berpuluh tahun
llntuk meng llkirkan selli luki snya pad a G ereja Vatikan? Oia '
hukan karena takut mas uk neraka pada waktu itu dan bukan
pula me ngharap mas uk shu rga ; T etapi ehintalah yang memberi-
n ya inspirasi!
Bangunan 2 bcsar, saperti mesjid indah di Cordova, Granada,
Lahore, Isfahan, lstambul dan Cairo ; Ukiran AI-Qur'an dari
berh agai bentuk tulisan J an ban yak lagi yang lain . Sernuanya
itu ad alah d ari chillta huk an d ari takut .
T t/kut tak pernah II1cnim b ulkan seni !

168
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XV. AGAMA YANG BENAR

Apabila duduk ter menung seo rang Jiri dan pikiran muLli
t e nang dan kesibllkan hiellip serta hirll-hari vang aela eli sckl.:-
liJing kita tdah dal'at kita atas i, mcmbentanglah kcluar ~lI;tra
sa nllbari yang tadinva tertckan .
'vVaktll itll terasa ada "seslI a tu " dalalll jiw<l kita . ScslIatli
itll ialah ke insafan atas kelemahan diri dihadapan :'IIah a Kuasa
dan 1\'1aha l'crkasa. Banyak perkara ya ng tdah kita renchanakan,
tak menjadi. Bal1\'ak pula r erkara vang tadinva tidak kita , ang-
kaz abn hertemll , itlilah yang jadi.
:'Ilaka apabi la ses uatu itu mendapat tllntlln3n yang baik,
itlilah yang akan m e mupuk hin gga timbllllah d alam jiwa kit a
.-lga11la y ang bertaI' .
[tulah vang dinamai "Fi/rali".
Agama vang benar memperillas pandangan kit a. :'IIenjaeli -
kan terangkatnya kaki yang terpaku dihllllli ini , membawa kiLl
tcrbang keangkasa luas. Lepas lah kampung dan halam a n , kot a
clan negeri, suku elan bangsa. Ticlak ada yang membatas kit a
dengan m a nu s ia sckalian. walall dimana mereka herdi am.
Agama yang benar tielaklah m cngcnal batas bum, slIku ,
hangsa jcnis, warna kulit. Karcna agama ya ng benar m e nyeru
m a nll s ia pulang bersama ke mbali kehaclzrat Tllhan R abbu ' l
A lamin. Dia bukanlah Tuhannya orang yang berdarah Aria
atau berdaran Smiet se mata . Tetapi e1ia ada lah Tuh an dari
bumi dan langit dan segal a isin ya. Dia se ncliri )'ang menjadi
hakim, clan kita se muanya sa ma derajat, sa ma kecluclukan di-
haclapan~ya . Kalaupun ada yang tcrelekat. hanyalah karena
1man dan Taq\\"<l.

160
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
A,l!:'"11 a \',lng hen a r !I)cmp c rlu as till1bang rasa diantara sc-
sam;! manl l ~la , ')'iel akl ah ad a fa natik k c hang ~a an dan ticlak ada
dcnd a m han gsa, Yang ael a ha n ya p e rsaudaraan, tolong hLT-
tolung , Il antu mernhantll , Yang ael a han ya kc insafan, hah\\'as,\-
n va lautan Icbih 11I<1S dari d a ratan . Kcperlllan hidllp dari satll
bcnll a h an ya d a l'at dikngk api jib ada hllhlln ganny a clengan
b l'nua ya ng lain . D an ji ka akll ingin 11IC11Ip sendiria n clidunia ,
ha n va n ya sctc ngah hari saja akll hi sa hiclllp, Sorenya akll t(' lah
mclti di lll akan n yallluk ,
Ag am <l ya ng b e nar Illcnillpkan kehidllpan hati sanubari.
Aga ma yang b cnar Ill c nirnbul kan keadil a n yang Ille rata diantara
SL'sa ma a nak Ad am, Sanllb:lI'i yan g tclah diisi dcngan hakikat
h id u p , tlda kl a h Ille ngcnal b e nc hi, b a hk:lIl tidak ada ruang buat
bCIICh i, l';:a re na seluruh s<l n ll b a ri tela h dipcnuhi ol eh chinta,
l'erla ina n warna kulit dan p crb ed aan bahasa, hukanlah lIntuk
h LT ill llSlIh, m alainkan lI n tllk kenaI rn en ge nal. " Akll" pribadi
d a n dAhl " h a ngsa, le b ur ked alam persauclaraan scdunia , Dan
sClTl uan ya bc rt ecl llh diha\\' a h na u ngan ".-Iku y ang LHaha Beml'''.
l,- adang z gel ap lah j alan raya ke hidupan oleh c1ebll pcr-
mlls u h an . Bahka n diliputilah h ati in sani a leh asap kekotoran
na fa s sesa m a in sa ni , te rsc bab segala " aku " he ndak mcngllasai
" ,d, u" ya n g lain, K ac h a ll bilall, karena tc rlebih ban yak yang
ll1 em in ta hak d a n am at sedikit yan g mcmba yar kcwajiban,
:\ laka timbli ll a h p en ga njur 2 diclllnia hendak illengajak manll-
sia kcmba li ke p ada pcrdamai a n, ke pacla prike manusiaan , ke pa
d<l kasih d an c hinta . Sli pa ya d ihila ng kan seg ala d e ndarn clan
kcs lIm a t. T cta pi se nantia sala h gagal maksud yang s uchi itu , ka-
lau dia m e nc hob a rn e n c ha ri jala n damai ke1uar dari rllmpun
sJ lI lIba ri Y'lI1g fitri itll , Tidakbh ada satu scndi pcrdamaian dan
ka sih ch inta yang ak a n dapat m e njamin bcrdirin ya rumah yang
he n clak ditcgakkan, kal a ll tidak b c rdiri at as agama yang be-
na r, Seb ab ~I ga ma yan g b e n ar ad alah mcnllJlI kesatll a n hu-
btl nga n selllrllh m J nll sia d cnga n " Tuhan yang satu" .

170
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Teguh Illihungan kd a ng it.. kc pada Tuhan
Teguh hubunga n dihumi, scsa m a Insan .

Sekali air gcdang, ~e k al i tepian berobah . Sekali tcrjadi


perang, seka li peta bertukar lIarna. Sekali terjadi revolusi,
sekali bangsa te rj aja h merdcka. Sekali yang terania ya m em-
huka m ata, sekali pula sipenind as tc rjungkir halik .
Tetapi kesa n dari segala kejadi an itu ialah p e ndidikan
kebangsaan yang be rj:1I1gka pendek. untuk memuaskan hati
sem en tara. Bah wa hangsa kita ada lah se-t inggiz han gsa didunia
Ill!. (Bangsa J e rm an diatas dar i segal a Bangsa). " Right or
v"rong is m y COll ntry" ( Benar ataupu n salah , namun dia adalah
Negaraku) . Enak did engar telinga. tcta pi tak taha n lama . Bapa
melapah daging, anak mc ngu nya h tul ang.
Hila sadarl a h jiwa m an usia akan Agama yang benar, elia
akan bcrani " revolusioner" kepada dirinya sendiri, m elawa n
kesem pitan pa nd angan itu. Revo lus i kepada program pendidik-
an; yaitu program be nc hi yang her-Iarutz s undut bersundut.
Tukar dengan pendielikan yang herdasar chinta kepada Allah,
Tuhan Sarwa Sekalain Alam. D an ch inta dianta ra sesam a
manusl a. Ba hwasa nya bangsaku ada la h seje mput kechil d a ri-
pada prikem a nusiaa n ya ng luas. Hapuskan filsafat pe rtc nta ng-
an , timhull ah filsafat isi men gisi.
Ilmu pt:ngetahua n apa juapun ragamnya, ya ng diajarkan
disekola h ren dah dan m e nen gah. dikuliahkan disekolah tinggi
dan Uni\e rsi ti. apab ila dibe rik an ole h g uru d an maha guru yang
berj iwa agama , semuanya ticlak akan tt:rp isa h dari agama. Bah-
kan apahila dipikirkan den ga n dalarn , semuan y,\ itu adalah agama .
Jik a sa mpai mallllsia kepa da mcmperkatakan bahwa dalalll
atom yang sl'- kec hilznya itu lcrsimpan benda dan tenaga, kala u
dikatakan bah\\'a antip roton d apa t memllsnahkan proton, akir-

171
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
nya orang akan sampai ke pada pe rtanyaan yang tiada terja wab :
"Siapakah yang m emberikan tena ga kepada be nda ? Siapa ya ng
menghalangi, se hingga sudah seki an lama lI sia alam ini , dia
masih bcrjalan dcngan baik dan te ratm , d engan tak ada pcr-
henturan dan pe rgese ran?"
Jika perurnusa n dari satu chabang ilrnu pengetahuan iala h
dari "teori" atau tali ra ntai sambung bersamhung dari " dalil ",
dimanakah himpunan dari sl'gala "dalil?"
Jika permulaan c1a ri segal a hitun ga n ialah "~atu", dim a na-
kah "yang satu" itu?
Jika listrik ada karena mclihat bekas nya, sedan g zat clari
Iistrik itu sencliri tidak dapat ditunjukkan; Hahkan jika scgala
chabang ilmu pengetahuan ialah men cgakkan akal cliatas khayal,
ya itu memast ikan "ada" perkara ya ng jika dichari tidak ada ,
ataupun m en yusun yang konkrit daripada yang abstrak, apakah
bedanya pangkalan be rpikir agama dengan pangkalan berpikir
ilmu?
Akal itll sc ndiri adakah? Pikiran itu se ndiri adakah ?
Kalau ada mana barangnya ? Jauh ya ng dapat ditunjukka n , d e-
kat yang dap at dipegang? Rukankah adanya akal dan pikiran-
pun hanya dapat clibuktik a n m e nilik kepa d a bekasnya?
Hila anda h elajar Ilmu Alam, a nd a harus terl ebih dahulu
mcngakui adanya Ether; Karena diatas itu akan tegak Ilmu Alam,
Hila anda helaj a r I1mu H ayat , an d a terlchih dahlllll hanls
mengakui alla n yn tenaga (energy), karena di atasnval a h akan
tegak Ilmll H aya t.
Hila and a belajar lIrnu I(imia , an da te rkbih d a hulu ha nl !'
rnengakui adanva ato111.
Apabila a nda l11ungkiri adanya Eth e r, te naga (en e rgy) dan
atom (zarrah), maka I1mll itu itll se ndirilah yang anda runtuh -
kan, Padahal ilmu itu tid aklah akan dapat diruntllhkan, hanya
anda juga ya ng akan runtuh ,

172
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Beranikanlah diri naik kepada tingkat ya ng lebih atas I
Adanya Abm, [n san, H ava t dan hid up , ad a n ya Langit, Chakra-
wala, Bumi dan Bintangz , I .au tan dan D aratan, adanya hidup
pad a tumhuhzan, binatang dan manllsia, ada n ya rasa seni dan
rasa ind a h dalam jiwa auda, ~e mll a n ya itu tidak lain daripada
" ada yang mun gkin " , schab scmuanya itu , adanya diikat oleh
ruang d a n oleh \\-aktu_ Pasti ada yang "adan ya pasti" (wajibu 'l
\\'uj ud ), \'ang tak diikat ruang dan tidak diik at waktll.
Beranikanlah hati na ik k e~ana, nischava and a akan sam pai ,

* * * * * * * *
K e mudi an l~ya itu, tcrdellgarlah suara dizaman modern 1111
mengatakan: " K ami tid ak mau membicharakan soal ke Tulia71-
an. Kami telah mCl1la~ukkan soa l itu dalam lingkungan met'-
,fisika. Betapapun mempergunakan akal d an alatz, namun zat
Tuhan itu tid a k bisa thc hari , SCh'lb itu sebagai ah li p enyelidik
Ilmu pe ngeta hu a n a lam, kami hany'a m e mbicharakan A1am ,
Vres kipun o ra ngz agam:l akan Illcnuduh ka mi sesat " ,
Dcngan tcrsClwum penjunjllng aga m a yang benar me rang-
kul dan m c raih mere ka kemba li kedalam ling kungan agama ,
dengan katanva : "Kalau de mikian anda tid ak sesa t. Kami ti-
c1ak menuduh an da se:<a t. Sikap anda itll bersetuju hen a r
dcngan intisa ri agama y'ang henar".
:'\abi :\Iuh ammad S,<l,\\. bersabda:

" Pikirkanlah len lang segala yang dijadikan A /Lah dan jallgart-
/ilit engkau pikirklln len tang za l ,--I lIalt ; ( Iwrella kalau itu englwlI
pikirlw l1 pilla ) rnglwl/. ak{1II billGsa sendirinya " ,
Dengan sebab dem iki an tid akla h pat ut terjadi "pe rang
dingin " diantara Ilmu cl engan agama, cliantara akal d e ngan hati .

173
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Karcna pe rc heraian diantara keduanya ada lah ke hanchuran dari
tuju an hidup manusia .
D a n tidaklah dapat keduan ya salah IlIenyalahkan atau me -
nimpakan kesalahan kepad a satu fehak. K are na kesalahan ad a-
la h terletak pad a perpisa han itu sc nuiri. Sesatlah perjalanan
akal yang tidak clituntlln aga ma dan kabu rl ah pe rjalanan agama
ya ng terp isah clari a ka!.

Kctika pcnutup da ri tuli sa n ini ditli li s, pe~1Lllis mcnghad ap


kesebelah Selata n rum ah nya : Alha mdulillah! Dihadapan l11ata-
ny-a terbe nta ng lah clengan jaya nya M('sj id Agun g K eb ayo ra n
(knga n m e naranva l11e njul a ng langit.
Si T o har tukang aza n kal11i ti dak pe rlu lagi her-payahz
m cncl aki t angga d ari l11e nara m esjid yang tin ggi itu, se bab di -
~ana s udah dipasang alat pengeras s ua ra. Dari tingkat bawah.
si T o har m e nghadapi loudspeaker dcngan s ua ra biasa, tidak
d i-kerasz kan lebih dari kekuatannya. Diwaktu yang lim a si
T oha r rn e nye ruk a n " H ayya 'alas S hala"!, " H ayya ' alai F alah"!
Oiwaktu s ubllh ditamhahn ya d e ngan ".-\ s-Salatu Kh airun mi -
nan naUln!".
Apabila !<uara ya ng Illt:rdu nlcngaulTl lTl em ec hahkan kche-
nin ga n pagi itu td a h te rdcn gar, maka ba ng unlah m akhluk m a na
Ya ng saleh, bangkit untuk sembahyang s ubuh . Se!uruh dae ra h
Kebayo ran Baru dan Kebayoran . Lama , sampa iz 10 kil o m ete r
kclili ngn ya. m e ngul11and a nglah s uara .-\ zan it u.
Pern ah ju ga s ua ra it u te rh e nti , ridak te rd e ngar, karena ada
kerusakan letrik .
Baik sekctika m e nd c nga rk an kumandang suara Aza n, atau-
pun seketika se-kaliz s uara itu tidak terclcngar karena "machct",
te rd engarlah slIara d alam hati sanu hari : "A langka h bcsa r per-
tolongan hasil ilmu pengeta hllan bagi menegakkan shi 'ar agama .

174
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dan p cminatz ilmu p e ngcta llllan p ull ada pula yang t c r~cn tak
ba ngun mcndcngar s lIara Azan itll. L alli d ia bangkit bcrdiri
menunggu ll ham yang bart!. :'I aka tcrdcn gar pu la suara cla lam
hati : "Alangkah besa r I'e rt o longa n agama bagi memba ngki tkall
ilmu pengeta hu an".
:--.iabi :'l u h ammad 5.a.\\. ~c k cti ka lIla~ih hidllp p e rnah bcr-
ka ta , bahwa dia cl i! ah irkan kcdllni a dizam an sco ra ng R aja J ran
yang terkcna l sangat adi l, b e rnama .-J1ll1 S hin('all : II-.-ldil. r\ ni -
nya I\abi k ita bangga scbah bc li au lahi r diz <l man seorang R lja
ya ng sa ng at ad i! m elllc rint ah, \\'alaup ll n orang \'a n g di schutka n -
nya itu mcmcluk agama yang bcrhcda dc ngan agama \"ang h cli all
sc rukan .
Kalau mi salnya hidupl a h " ah i kita .\Iuh amm ad s.a .\\" . di -
zaman kita ini , agaknya akan heliall su ruhka nlah Bilal bi ll R ahah
fll clakukan Azan d cngan m cmakai lo u cb p cakcr dan m ik rnfn n .
Akan bcl ia u s uruhkan aga kll\'a .\[u'az hin J a b a l m e ll \'(harka ll
Islam kencgeri Ya m an, hahk a n kcsclll ruh dunia dcn ga n mcmabi
radio. l\ lu ng kin beli au akan btTkata pu la: "Aku hid up di-
zaman kcmajuan letrik , hasil fll'n\'e1idibn Edi son. Akll hidlll'
dizaman kc majuan radio , h as il pClwelidikan \ l a rconi" .
K a lau k ita td a h bcrtc111l1 c llo ntoh vang kcchil z st' jllTti
dl'lllikian , kita akan h e rt l'11111 la gi pcrkcmbangan selanjlltnl' <1 .
"aka l u ntuk memp c r ku at im all bcraga111 a , d a n agam a Il11tllk
11lcmbcri ara ll mu lia dari akal" .

.. F>andang all H idup .11l1slim ", sejal? dari pasal ".-1pahah Itidlll)?"
sampai hetajll l? ".-lg ama yang B ellar " adalah dalalll salll rangllOiall ,
terdiri dari 8 hahagiall sambulIK bersfllflb ung.

175
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XVI. 17 RAMADZAN

Tcrkenallah malam 17 Ramad zan scbagai sua tu malam pen-


tint! dahlll1 sejarah perkcmhangall Islam_ 17 Ramadzan diper-
i'lga ti schagai hari pcrmulaan turllnnya "A I-Qur' an". Dan di-
I-' L'g(;ri kita Ind ones ia ini, 17 Ramad za n tdah dijadikan satu di-
antara hari2 rcsmi ::\cgara.
17 Ra madza n adalah hari pe ringatan turun AI-Qur'all. Dan
17 Rarnadz,lIl ac1a lah hari l' eri ngat;t n menangn ya 1 ~ lam dalam
I', epcrangan Bad ar. 17 Ramadzan yang pertama adalah diGua
Ili ra' eli :\Jakkah. 17 Ramad zan ked ua ac1alah clipaclang Badar,
s<:lc1ah Rasll l Allah pindah kc \I adinah.
Pada 17 Ramac1 zan pertam a di :\I akkah, clunia mlliai mene-
rima ~i n ar Tauhicl. Pada 17 Ramadzan ya ng kedua, sinar itu
rnendapa t ujian hcbat clipac1 ang Badar. 300 ;\luslim menghadapi
J,OOt) 1\ I ll~hrik dengan tid ak mcrasa gentar, sebab ac1anya tidak
mL'l'asa takllt dan tidak mera;;a gentar menghadapi segal a baha),,\,
ka rl'n<1 " Tidak Ada Tuhan Selain Allah".
D an me reka beroleh kcmena ngan.

* * * * * * * *
::\ab i l\Iuhaml11ad bersama pcngiklltnya , bum :'I'Iuhajirin,
harll saja pinc1ah dari :'Il ekka h ke ,\1ac1inah . Islam c1i iVlaci inah
haru b crdiri tetapi bdlllll kll at. lVluhajirin dan Ansar masih
men derita hcrbagai keSll litan. Hati diuji dengan pcnd eritaan.
I mall dillji denga n chobaan. Uj ian adalah saringan, untuk
ml'mbedakan mana vang berpindah karena Allah, mana pula
\'ang herpind ah karena dun ia. Dan meskipun lulus dari sega la

176
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
ujian batin va ng demikian , n<llllun bum Qurais h yan g ll1erasa
sa ngat j engkel se bab mereka te la h meningga lk an ~I a kka h , mc-
ngirim lItusan kepad a Kabi lahz, m e ngas ut untuk bersatu padu
melawan \Iuh a mmad. Yahudipun seti ap hari melihat d e ngan
mata kepala bahwa sejak pinda h ke i\ [adinah, m asharaka t lVllls-
lim bertambah se hari be rtam bah te ratur , se hingga m erekaplll1
tidak m e rasa se nang. D an ya ng lcbih sa kit [agi, iala h bum
mllnafik; sedang be rh adapan ll1ullltn ya manis, hila dibelakang
la in hichara.
K e hendak Tuhan wajib berlaku. K e m ega ha n Islam m cs ti
tegak , kemuliaann ya mest i b e rdir i d a n cha haya nya mesti c hc-
mcrlang. 300 te ntera 'I'uhan ber;;iap pergi ke-padang Badar.
Menghadapi mus uh ya ng ti ga kali lipat ga nda ba nyakn ya, inti
dari kekll atan bum Quraish.
\l e reka adalah \ Iluj ahid , scbab itl! Illere ka sabar dengan
bekal sedikit.
i\I ere ka adalah \lu ' min , scbab itu mereka Ill erasa banyak,
walaupun jUllllah tak banyak. \l c rcka adalah orangz za hid ter-
hadap duni a dan c hinta terhadap A llah dan R as ul. Mereka ber -
sedia m at i, untuk jadi saks i (s ha hid ) atas bakti kec hintaa n .
Tujuan han ya sa tll dari an tara dlla, tidak ada yang keti ga;
:'vl ena ng atau S hahid . Dan itu pu n d apat digabung j ad i sa tll
pasti menang va ng tinggal dan Jla~ti ~ hahicl ya ng te was. J ala n
kl'tiga tak~ada.
Abu J a hal pelTluka utanu kaillTl Oura is h, mll s uh nOI11\101"
sa rli da la m Islam . Itul a h ya ng m c mimpin te ntcr<l Ouraish .
Pagiz waktu s lIbuh 17 Ralll ad zan tahun kedua d a ri llijrah
itll , bertepatan dengan 6 J anll ar i tah ull 624 Masehi, berte mulah
dua angkatan perang itu di Badar. An gkata ll p e ran g Isla m ya ng
tcrdiri han ya dari 300 ;vrusli min , \Tuhajirin dan Anshar, di -
bawah pimpin an R asui Allah scnd iri , dengan kaum \IlI s hrikill
Quraish hampir lOOn ba n ya kn va dihawah p impinan Abu J a hal.

177
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Islam berhadapan dengan Shirik. Dalam AI-Qur 'an hari itu
di,,, hut " Yauma' l taqaa l jalll'aan ", artin ya; hari pertemuan di-
antara dua golongan. du a faham. clua idiologi. Atau :'.Iuham-
mad yang Illcnang Illl'nuntull prikelllallusiaan c1alalll jalan Allah.
,ltau ditarik langkah Illulldur kcbdakang olch kl'menangan Abu
Jaha\, sc hing,ga kCll1anu ~ iaan kcmbali kehi langan tujuan.
Kcm anu~i'lall. kemajua n hidup , kchudayaan, bcrdiri dcngan
dada bc rdebar l1ll'nllnggll kClllcnang,\I1 :\'1uhammad. Dan kc-
hinatangan , keboclohan. kcgelapan , penvcmhahan bcrh ala, kcmc-
gahan kchcndaan. hcrdiri pub mcnlln ggll keme nangan Abu Jahal.
Pcnd cknya an tara jalan datar dan hatll pcnarung. Anta ra
chahaya kchidupan dl'ngan kcgl'lal'an. Bahkan antara 1'uh an
dan Sh aitan. Ak an rohekkah I'li saka T allh id yang telah di-
!crim ;] seja k i\ah iz van ,g dahli lu tllrlln-tcmurlill. hanchllr tcr-
dampar di - hukit2 hatll gurlln Badar. .-\ kan I)adamkah chahava
All ah hcrjumpa c1cngan krikil tajam atall akan sc mpurnakah
.ianji I1 ahi akan ter l epa~ k ah jill'a mallusia dari pl'nycmbah an
hl'nda. I-I a ri itul ah akan diputuskan .
:\Il'lihat hesarnva hahava vang dihaclapi. \: ah i :\luhammad
mcnl'ngadah krla llgit dan Illl'nadahk ~n tangannl'a sa mbil ber-
~erll dengan jill'a I ,I :;g tl'lah bersih dari shakll"asangka: " '\'1Ih an-
kll! I ni k<l1llll (l l1l'<lish tdah J,n <lI lg llt.:ngan se rba kl'sombongan -
Ill'a dengan tlljua n hend ak nll'ndll stai pl'~ urllh Engkall. Tlihan-
kll' Ya Tuhallkll" " .. " ... . ... pntolon gan:\ l u' I'ertolongan
yang tclah Engkall janjikan! TlIh anku' Jib sl'kdompok kec hi!
1111 binasa, tid ak ada lagi yang akan Ill l'nyc mbah:\lll dalam bUll1i

Inl . . " "" . .. "!"


!)em iki an lah doa ~ahi did 'l larn tenda bcratap daun kurma ,
dcngan lI'aj altnya meng hadap kc C2ibl at. tangannya mengadah
kelangit dan serbannya hamp ir tt.:rjatuh dar i bahu nya , sehingga
ditolong rnenaikkannva kCll1ba li oleh Abu Bakar ya ng berd iri
dibclakangn ya. D an Abu lhkar dengan ya kin tungkin. dengan
wajah tidak berobah , perchaya benar bahwa akan ll1enang.

178
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dia hnkata kepacla R a~ul Allah: "C hukup se kian ya :\ ahi
Allah, Tuh an pasti akan m eneg uhi janj i01ya !".
\I aka tcrteg unlah :\I abi se bcntar, m e ngalir ke ringat c1idahi-
nya, a lam scki tar sea kan ~e pi s un y i, seba b !\I8laikat sedang turun.
Di a d atang m emh a ll'a \ Vahv u , mcnerangkan h a h\\'a kemenan gan
mesti tc rc h apa i.
D a lam "in ,; truk~ i " \ Vah y u it upun tcrsebut, hahwasanya ba-
rang siapa yang tewas d alam pepe ra ngan itll , akan lan gsu n g ma-
~uk "s hurga". Nabipun m cn ya mpaikan janj i itu kepad a \lmat ,
seh ingga timbullah sema n gat baru ya n g luar biasa besarn ya.
Tid ak m e rek a ingat la g i b e rapa musuh, bcrapa m e reka.
Lli pa bini , lupa a n ak , lu pa rUlllah , Ilipa harta. Ya ng ter-
ingat han va ~ hurga den ga n ,;cga la macham n i' m atn ya. Tidak
tl'rha\'ang kcmegahan dunia \\'i, ::Ibn tdal'i hall\'a wajah \la laikat .
S cnrang pemuria tanggu Ilg tampil kClllUka , pada h al di a
scdang mcrnakan huah ku rm a (se bab pada \\'a ktu itu puasa sud ah
clihllkakan ).
Di a bcrtanya: " 't'a Pcsur uh Tuhan, jib aku tell'as da lam
peperangan ini, aku sege ra m as uk s hurga, bukankah d emiki an?".
" \ll' t1la ng 1 Begitu \\' ahyu yang aku tcr ima" .
" Il ismi ll ahi :\lI ahli Akhar". Pemuda itu rnembacha dan
d iaplin tamp ill ah keml'cian )Jerjuangan dan pcrangpun be rk ec ha -
Tlluk. .c\ kir1l\a ~ekdika rncll1ilih ,i c nazah 2 orang yang s hahid,
hcrjumpa lah h ang kai p elll llda iru, dadanva tl'Tll bu s ke n a t0111-
hak , dibihirnya te rs ungg ing sen)' uTTl b a hagia, dan sc poto ng kurma
vang h clum h ab is h ckas dim akannva tadi.
I'atah sc mangat orang Quraish. So rak 1l11'll1 uj a bcr hala b-
lah o lch so rak " ..... lI ahu Akhar ".
Scbclum tengah hari, 300 tt'lltcra b lam tdah dapar mcnga-
chau ha laukan h am pir lOOO tcn te ra mll~uhn ya. I-Iam'a 14 orang
dipih ak Islam vang rewa,; dan 70 o ran g dipihak Ourai s h , diantara -
nya Ahu Jahal kepa la pera ng Quraish itll ,;cll diri. D a n ada
pu la 70 o ran g m e reka yang tertawan ..

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Ka lau d iba ndin g ka n dc nga n pepcra ngan la in van g ~e~ lId a h
it u, seu m pa m a Yarmllk d a n Q adi siya h , a p ata h lag i p ep e ran ga n 2
d ah s hat yan g terjad i ke mlldiann ya, tid akl ah dap at diband ingkan.
A pa ka h artin ya 300 o ra ng mel aw a n se ri b u. T id ak se b a ndin g
den gan a ngka tan p era ng :\apoleo n m en ye rang \ l osco \\' d e nga n
ha mpir satu juta te n te ra . P c rin ga ta n p e ran g Bad a r d a lam " Pal/-
dangal/ Hidup IU uslim", ad a la h p ada h ekas n va a ta s hidupn ya
I slam itu sc ndiri . Ad alah h ekas n ya atas perkemha n gan Islam
d ikemud ian ha rin ya. Pe ra ng Had a r ada lah saa t m emutuska n,
aka n h idup I s la m ata u aka n m ati. Akan b e rscjara hkah Isl am
atau aka n hi la n g . :\ ka n be ro b ahk ah waj a h duni a ka rena ke -
datan ga nn ya ata u aka n teta p mur am . l'cra ng Bad a r pun m CIll-
b e ri ke putllsa n aka n tcta p jadi Bad wik a h o ran g Ar ab a tau aka n
m en yilih ga nti tamaddun ya ng tela h d ib awa olc h b a ngsa Yun a ni,
1f<1I1 dan R oma \\' i.
K emcn an ga n dip c f<lI1g Bad a r buk an imba ngan ~e nja t a , b ll -
kan imba n gan bi lan ga n . K e m enangan peran g Bad a r ad ala h
kem e n a nga n I man atas kufur , kej ay<l<ln jujllr at a~ churang .
I m a n ya ng b e n a r ad alah kc ku ata n. K ekl.lat an c1 ari A ll a h d a n
Ras u l. dari i\la la ika t d a n Ro h . D isa na b e rga ntun g chit a. d i ~ a n ~
berga ntun g ha ri d e pan . Di sana h llkti c hi nta, d isan a bukti p c-
ng llrbana n .
D ellgan Iman \'a ng sad iq , A ll a h Ill emb entuk kekuata n di-
a t a~ timbu nan kele m 'lh a n . A ll ah m enc ha ta t kc h c na ran di atas
b a ngsa ya ng ta clill va tid ak dik cn al. K Cl1l en a ng,m p cpe ran gall
lJad a r ad ala h p crmu laan d a ri kejaY,lan :'Il ad in a h . I\;ufah , D alll <ls-
ku s d an l3ag hd ad . r;:clll l' ll <l nga n pcpc rangan Bad a r ad a la h pcr-
lllll laan da ri h crdi rill ya ke lllll cl ian ll t'ge ri (" u rd m ',l d i Barat da n
Delhi Ak ha r di T illlll r .

D a lalll pe rj ll a nga n m Cll egak ka n I\; eaclilan dan K e b cn a ra n ,


di neg n i kit a ini a tall d imana saja, kita ka u m '\l us limin me n a rik

l SU
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
i n ~p ir<l ~i \ an,g dalam daripada kCnll'nangan cl iperang Badar.
Bertamhah hesa rm'a kesulitan yang ditemplIh , bertambah la h
diperkllat kcva kinan. T engada hkan wajah kelangit dan hadap-
kan muka kckih lat I Tlih anku I Slingguhz kami ini hcndak me-
ncgakkan kalilllat:\lu dinegl'ri kami ini , menvambung keria i\ [ 1I-
harnillad. Beri kami kekuatan sehagailll<lll<l kekuatan yang Eng-
kau berikan kepada tentt ra:\Iu dipadang Badar. Suara ini akan
tet:l p kami angkat untllk men.111l1.1ung nallla:\[lI, walaupun akan
par:\11.
Firman Allah:
o

.,J ~~\!~;..J! __.J\ '.,;.~ >t


0 ('I 0 I 0) 0 ,. 0 " ;:;' 0) 0 0 ) _ .... _ '"

0 , '1\ r-f' ;'~ \ .,-iil..."


( " ,-1 1 )
: Lr ..........

.-/I'I;/I.\'(/ :
" Tida ldall IIIrre/w ;111 rlisal<;I;, /Il/ll)'a/all o/ell harel/{/ lIlere/1il
!JrUI/W Il dengar! .-/11011 j'aug !Haha ."1u/;a dOll -"laha Terpuji"

(Q.~, ~S ,\I.-Rl' Rll]: ~),

' :\ qidah I'w'aka :\[uhal1lm ad, 11ll'lchurkan "Aku " kcLialalll


" t\ku [krs:1 lll a",
:\ll,tn he rikan kepentin gan di ri untllk kl'pelltingan kaulll , Ill e-
nl'ga kkan chitaz rnenllju maksud vang lItal1la , Bcrsedia " tak
:\da " slIpa)'a " ada " .
:\I aka apabila tclab dipcr ingati 17 RalllaLizan sebagai ha ri
"n uzlli AI-Qur'an ", turunn ya clwhaya keh idllpan hagi kita,
janganlah Ilipn abn akibat dari 17 Rallladzan :\Takkah, ya itu 17
Ram adzan :\Iad in ah.
ella H ira' Ill e lllint~ per,mg Badar.
i-lai Pt: ll1uda \ i uslilllin! Didalalll "lIdlit dari hatimu , di-
ba\\'ah ~a nuba ri yang didalam sckali, tersembully ilah suara kc-
kll atan hc ~ ar. Kekuatan yang se-\yaktllz dapat merobah dunia.

181
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
J- r an~' a haw<I dan naf~uIlHI , dUllia dan shait<l IIIllU . itu lah yang
kcrap kali menjadi Abu Jakd clalalll dirilllll ~ cndiri Illcng-
halang-halangi kebangkitan tenaga itu.
i\ larilah hersa lll<l kita hcrlatih , supa\';j kckll'ltan itll bangkit
keillbali.
Itulah tenaga yan g diclapat :\luhalllrnad di Glia I-l ira'.
ltulah tcn aga ya ng rne1iputi 300 1\Tuslilll dipadang Badar.

" Va 1'u hall Iw . II III IIg /w It baltagianya jika lilli/pUll IIIlWt/? gu-
Ivngall illl .

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


XVII.

ALLARD AKBAR! ALLARD AKBAR! ALLARD AKBAR!

f"W allU .'-1 hbar , rI//allU .' / hbar, [ ,Oil Jlaallll i /lal Lall, r lllallli
.-lkbar, .-I //allll .-lIdw r, zca lillahi/ Hal/'ll.

Adakah pernah ~a uJ a r a ,;a ksikan, seket ika saru kcluarga


rumahtan gga [slam Illenunggu kelahiran seorang bay i ?
Dengan gcli sa h ~ i aya h menunggu diluar Lunar. Pintu ka-
mar tertu t up , jururawat ~ihu k dan si isrcri sedang mengllillpul
kekllatan bllat melahi rkan.
Tiha2 terd engarla lt tangis an ak.
I3an:lah Iepas nafas si ayah yang dar i taeli ter-tahan 2. Dan
tidak herapa lama kell1udian bid an keluar m emheri tahu dengan
Llta pcndek: " Sudah '"
Apa nalllanya) Llki 2 atau l'ercmplIan?
K cli haran si ibu rCfSCIl\"lllll. Illcsk ipun hadann va ba ru tL'l'-
kpas da ri S,lt\l perjuangan tcnaga ya ng memhaha ya kan jiwanya.
Kcpayahan itu tclah hil ang seka rang dan kematian yang nY'lri ;
I1ll'l"lngg lltkannya dar i kcluarg,1I1 ya, seka rang lupa ~ ama seb li .
Pada hih irm'a rclah tLTsunggin g senvum. mcskipun m<lsih sc-
nYlIm larut. Schab si :1 nak sudah lahir.
i\ ab i \ I u ham mad S.<1 . II' . tncngajarkan, bahwasan ya sco rang
bayi di lah irkan kcduni a adalah dala m k e~ u c h i an. Di a tidak ber-
dosa sa m;} seka li , dia mas ih suc hi. Di a di lahirkan da lam
" Fitrah ", Fitrah arti nya sllchi l11urni .

183
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
\gama Islam ju ga dil1amai "agama fitrah " , agama ~ u chi
murn\. Sebab ke Islaman va ng sejati adalah tumbuh daripada
jiwa kemanusiaan yang ~ lI c hi murni. Sebab blam artinya ialah
Ill embehaskan diri daripada segaLl penga ruh dan menyerah
Llengan suka rela kt'pada Zat Yang :'Vlah:! Esa, ;\'lah a KU<l sa,
Allah SlIbh anah li wa 'fa'ala.
Setelah selesai bavi tadi d ihersihk an, biLian menggen dong-
l1\'a dan menvcrahbn kepacla aya hn ya . 'I aka avah yang tahu
pcraturan her-kcchilz tent,mg shari'at dan sun nah ?\abi i\luhalll-
mad s.a.\\ . jib anaknya lahir , segera menyalllbut ana k ilU ,
dil etakkann ya kcpa lanya pad a telapa k tanganll\'a yang kana n,
lalll dibachaka nn ya kalilll at "aza n " dl'ngan It'ngkap pad a telin ga -
n\'<1 \'a ng kanan . Permllb an azan ialah ".\11ahu Akbar ".
Kellllldial1 d ialihkanll\'a kepala :-ci ha vi ketclapak langa nyan
\'ang kir i, lalll dihachakann ya pula kalilllat " iqama t" selengkap-
11\'a pada telingall\'a vang kiri pu la. lqamatpun mulai dengan
. A ll ah u akbar".
Sebelulll anak itu Illendengar huju k rani ihllnya , sebelum
dia mendengar ibun va Illenin a-bohokkann ya, maka kalimat ya ng
lchih dahulu masllk keda lam telin galll'a ia lah " Allahu akbar ".
Dalam fitr~h , uasana kesuchian , Illulaz Illata tcrkemba ng
ll1elih at dun ia, helum l~ g i mel all.li omhak dan gclom bangnya.
ayah yan g ehe rdik tebh nll'mherinva beka l II ntllk menghadap i
sliasana hid liP , yang kadangz olllbakn va naik, kadangz ombaknya
tmun , dengan Alla hu Akbar .
K emanapl.ln <lngin akan membawa pcrahu ini, bctapapun
olllhak dan gelom hang lllem cchah da ri kiri dan kanan, kadangz
sampai kahm tak nampak ta ll ah tepi , namllll bekal telah diheri
"yah: " All ahll Akbar" .
Hanya Allah Yang :'Il aha Besar, yang lain kechi! belaka.
Bebaskan lah di ri dari segal a yang mcmpcngaruh inva. Sc-
hab ini hanvala h ,dam stll1l1<l, bend a semll a. Awa lnya tidak ada,

1114
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
k<:l1lllLlielil aJa d a n kd ak aka n len \'a p , lI a lll u n yan g kekal hanya
Tu han . Da ri ~ a n a kit a J ata n g , d e n gan Di a kita hidup dan
kcpad a ,\ ya k ita a bn ke m h ali .
Il idup h llka nl ah hil anga n ta hlln d a n nil ain ya hllkanlah
h cral'a l'me\, te rtllmpllk . Hidll l' ad ala h p<: ndiri a n d a n ke per-
c h ayaan. K o n ~c k wl' n s i da ri pe ndiri an d a n ke p e rcha yaan ialah
p crjll a nga n . Rnhe nti he rp endiri :lIl , la lu he rh e nti b e rjua ng , ni s-
c ha~ ' a h lThe ntii a h hi du p . \\ 'a la ll b ada n m a::;ih didunia, walau
na ras Illa~ ih tllru n na ik.
Pc ndiri a n ~ L"ora n g :\lus lilll ia lah " /'00 Ilaha Illa/lalt .-lllahll
. Ikb,,!" ".
I'cnd i ria n I'll n sc n a n tiasa hcrha da l'a n d c nga ll ke lw a taall ,
Ideal se n ant iasa h c rtc n tanga ll de nga n va n g real.
D alam n lcm lw la p end iri an iw, ti ad a Tuha n m elainkan Allah ,
b crihll kcsu litan \'a ng har u s kit a tem p llh . Jiv. a murni ke betlli a n
tc rlct ak da lam r<l ngka tubllh ya ng tcrjadi d ari pada h e nda, d a ri
air d a n ta ll ah . j)i a mint a m a kan hll at hidllP, dia minta air huat
Jl1 lnlltn . K ala u t id ak, d ia m at i. Di Olplln m c mint a kedi aman
ya ng scderh ana, scha h s itll hll h in i ti da kl ah ta h an " b erhllj an pa-
Il a~ " Di ap lln m c mint a pa kai a n pe lllhalu t tllb ll h, scb a b di a tidak
ta h an kedi ng ina n dan k e p ana~an. ']'c rl alll dipe rturutk an ke-
hc nd ak rohan i, kitap lln lapa r. T l' rl a lll dip e rturlltkan kch e n-
da k .i a~ lI1 ani, Illun d url ah n il aiz vang 1l'h ih tin ggi dalam hidu p
d a n hert llkarl a lt insa n j adi b inat ang . D a n 1I1<: lllperdalam kc -
\'akin an ha h w asa n ya hidll l) huk a nl a h ~ e - llla ta2 makan .
Ap ahil a ki ta 11Illis d ari h ld an I.l t ih a n ini , sd lingga kedudukan
d an kckll <lsaa n rn hani va h s ud a h d apa t ll1 l' nge ndalikan l1 a f~u,
d a n " t u jll a n " h idup sud a h Ichih jll'n tin g daripada " alat" untuk
hid up , baik d a ri ,egi b e rt ahan n ya (negatif ), yaitu m en a h an lap ar,
atau d a r i scgi I'cndo rongall ll\'a (p o~ i t i f), ya it u m e nga d akan ibad a t,
ziki r, ,;el awat d an se b aga in va , tc rc h a pai lah kemllrni an j iwa , lak-
sa na sc bua h tll l's in m o bil ~' a n g teI ah seta hun d ipakai , se bulan di-

ISS

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


ll1asu kkan kcdalam bCllgkd lIntlik dichllchi dall diservicc . ~t'
hin gga s(:'(cla h dikeluarkan kCll1hali, kctik a diha\\'3 kcj alan ra" a
kc hidllpan pad a 1 Sha\\ ai, di a tdah h e rs ih dan jalan lagi,
" lhrangsiapa nng hn pll asa di blil a n Rall1adza n , dcn ga n chll-
kup im an , dengan c hukliP pcrhitllngan, nisc ha va akan diall1plllli
dosanva y-ang terdahulll", D Cll1 ikian blln vi se bllah hadith ,
I hll pad a hadith yang lain pula; "Akan di ampuni pula dos anya
Y'l llg akan datang", Artinya dia t id ak ak a n hndosa lagi , sc hab
di 'l tdah sadar abn d irim <l. Barangsiapa ya ng sadar akan diri-
ny", mscha ya sadarlah tli a aka n Tuhann ya.
PlIasa te lah selesai tlikerjakall seb ul an R a m ad za n. Dan pada
I'cnutllpn\'a tc lah dikeluarkan za kal-titrah , zakal j1cnslIchi-mllr-
man, i\ l ak a laya kn ya dia pada 1 S ha\\' a l meravakan ' Idil Fithri ,
I Llri Ra va s uchi-nlUrni,
Allahu Akhar , Allahll Akbar , Allahll Akbar I .\llah \lah ,1
Ilt-sa r , A ll ah \I a ha Iksar, All ah \Iah a Besa r l
Laailaaha lIIa\1ah , \-V al-La hu-Akbarl Ti ada Tuhan sdain
.-\llah dan A\1 ah l\laha Ues,\r
All ahll ,-\kbar \\ 'a lill abi l Hamd ! Allah \Iaba Iksa r, ha g i
:\llah scgala pujizan .
Dikumandangkan pClldirian hidllp illl , .. ,-\lIah \Iaha Iksar "
th s iponga n gka n dilahuh nan go lo ng dipasar na n ramal , ditana h
lapang-, dimc~jid raya. clisllrall dan clilan ggar , Dis u ges tika n ,
ditekan kan kedalam hati sanllba ri , hah\\'asanya tidak ada ya ng
!lb'lr dalalll ujllcl ini selain All a h ,
l~ adang2 slI liti ah kcadaan pribadi \'ang kita hadapi , kll SlI(
~ l'l' e rti tidak aka ll se lesa i, kl'r uh se-akan2 tidakkan jernih .
Pe rk a ra kec hil h elaka ; Allahll Akbar! I I

Kadang2 henin g sepi alam hliling, kacla ng2 riiJut dan haclai,
kaclangz mClllunchak naik, kad ang2 melandai tllrlln. Kadan g2
tertckan d ada, te rt ekan pe rasaan , mulut tak dapat dibllka la g i,
timhu l takut Ill e ng h adap i hidu p, gelap SC-ll1ata2 ya ng menge-

1~6

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


lilillgi kita, ha ti I11 cnycnak sHll1pai kekcrongkollg.ln, timblll "al1gb
\-an g huk an2, menY\lit nafas d itl'kan dub, hahagia teras a hanya
sctarik na fas , kcslIlitan tcra"a scpanjang umur , va ng tidak di-
sukai terasa terlalu lama, \-a ng disukai tnasa hall\'<\ dalam <Inga n _
Yang ditunggu tidak juga kunjung uatang, \-an g memhosankall
selalu j uga lcg-ak di ru ang Illata_ Sch ingga telah gclar g lllira
scga la ja lan didarat,111 hllll1i: A1Lthli :\kbar !
Di a IlIcngulllandang lag i dipunehak Illcnara, All ahli Akbar'
Dia bnklllllal1dang lagi dalall1 uchapan kita ket ik a scmbahyang_
I)ia hl'l'sipollgang lagi da lanl sliara [m am \-an); nya rin g, Dalam
Takhiratul [ hrall1 , daLIITl Takhiratlll [nt iqaal.
Sadarlah n\'a\l-a ini ak an dirin ya_ Dari Tu han di a da tan g,
dCllgan '['uhan dia hidllp dan dengan Tuhan dia berkm all_
Datang dari rUlllpun hati sanllhari, dillchapkan uengan mllillt,
lalu nll'njadi panclangan hidllP ,
Ri hu tlah segaLl va n? ;Ibn rihut, namlln SCI1111al1Ya I1ll'sti
hnakir, [( a rena han va Allah Yang 8 esa r.
Dzali1l11ah :;('ga la \ang akan d za lill1 , chongkakl ah ~ega l a \'.\l\g
abn c lwngkak, 'lln ak I ) kaki <Ibn k l' ata~, kepala akan kebawah,
Iaban a Fir'alln , d elllikian ml'11lun chak ~ ch i llgga pcrnah dia
l11engakll! hah\\-a dirinyalah yan g 'I'\lh<1n , \'anllln " aku tahll
dia ~~d t'ngk au" , dari tan ah a ~a l l' ngk 'lI l dan kcpada tanah cngkall
akan kelllhali d an dari t,mah eng-biu abn dihangkitkan , Hari
ini l'ngkau hisa Illendahik da ti 'll11u , ,llllak ab n IlIcnerjang dada-
Illll ~ cndiri , Illengatakan " ,-\ ku , i .-\,1111' '', Be~ok cngkall kcmba li
jadi ta llah pl'ngg'llian ya ng II1LTali, \llIllgkin schaga i kata Oil/III'
'/'." lIIrYIIII/: " ( ;cliga dari tanah kuhurlllll diambil o rang aka n
pia LI teJllpat I11lnulll" ,
'I'i d;lk .Ida JI1anlisia \-an ,\! ku,1l dan kua ';,1 dia abn Inhl'IIlUr
kl'jlada ~ atu din din g, Di ndin ,g " ,-\lI ahu Akhar!" ,

I) _,llIwk , IIrlillra 'I(' a/Illlf'llll ,

187
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
I'uilsa tclah sd esai d ikerjaka n ; v\ 'a lil -Laa hil H a IllJ ! Z aka !
filr a h te lah di l a n g~ un gka n kCI'ada \'ang herha k mc ne rim a n\',l.
'l'a kh lr tebh m Clll c nuhl angkasa sepanj a ng m a la m , K e mu dian
Llj,lrpu ll menyingsing, azan subllh kcd e nga ran lagi m eng um an-
dan g dari atas puncha k llIena ra \"ang l in gg i, m aka kallm i\ [lI slillli n
lll'r d u\"LlnI.lh datang kc \ lu sall a , kcra n ah la p ang a ta u ke
\I l'sj ill , Lan g-it kc lih a tan cherah se kalt . sc h a b c h e r ah it u te la h
IIll'ln ,\Ilchar dar i d ada ki t a,
T idak ada yan g rllmit lag i. t idak ada va ng s uli t, Scga la
so al te la h ciapat d ipec hahkan, SCll1 u a per ka ra te rasa kec hi!.
Yang I)(:"a r Ila ny'a A ll ah,
\Ltka a ku hulurkanlah tangan ku kepada se mua ora ng. akll
heri Ill c rcka m aar. Schah aku mcra sa tel a h sa nga t kaya d e ngan
allll' una n dall ridza '!'uhan , D a lam da d ak u tak ada rasa dellclam ,
Bahka n akllpun pereila\';] bah\\"a scmua orangpull ab n mc m aaf-
kan ak u p ula,
:\]ogaz jiwakll d an j i\\"a anda. kelll h a li kl' pada kC IllUl'llian -
nya atau kepada htr a h n va vang sClllll la, A ll a lHI Ak b a r!
Ji\\"aku tdah tcga p kc m ha li Illl'ng h adap i lanjuta n sisa da ri
kcil id llpan ini. seba h telah Iep as da ri lati han;
MinaI 'aidin wal faizin,
Kullu 'amin wa antum bikhairin "", ., .. .... ,. " ... .

IXX
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XVIII. ILMU AGAMA

Dalalll seja rah Jllanu ~ia te rclapatlah herbaga i ragalll gelom-


hang ya ng lllelllpengaruhi hiclu pnya,
S ll atll waktll lil a clipengaruh i oleh :; ha'ir . satu \\'aktu di-
I'engaruhi ole h fi lsafat dan satLl \\'aktll dipt'ngarllhi oleh agaIna .
K em aj uan pikiranplin melalui tin gkat 2 ya ng dellliki .ln; ting-
kat sha'ir , tingkat ti lsafat , tin gkat agallla cl an juga tingkat ilmu,
Sebel11lll menchapai zaman Soc rates. Plato dan Ari stotc1cs,
tcr1chih clahlllu orang Yunani dipeng,lruhi oleh sh a' ir2 , te[lItam;t
~ h a'ir Hom erll s, Orang Arah di za man Jahili \'ahpu n diI1eng,l-
ruhl gelombang sha 'ir, sa mpai diaclakan pas,lran sha ' ir seti ;l}l
t;lhun ulltuk bertanding , Pad a hangsa :'lclayu dan hangS<l2 yang
se rllmplln dengan clia terk ena l gelolTlhang rnasa bcrpa ntun, St' -
ga la yang kelihata n dikelil ingny'a scjak oTTlbak hl'l'debur , angl!l
he remhus . g unung menjuiang, sc mua dijadikan s ha'ir .
Zaman tengah dikena l schagai gelomhang l'cngaruh aga m ;l,
haik palla Dunia Ba rat (I-:rol'a) atal l pada D li ni a T illlur (dullia
rslam)
r-::emlldi all datanglah zama ll gt' lolllban g illllll, zaman science .
.- \h;ld kese mbilan hel<l~ cJikrnal se bagai Zillnan gelomhang pen g;1 -
nih iJllllI,
[)iz<lman plll'bakala, scbcluill hubungan dunia serapat Sl'-
karang, gelombang ya ng Illempengaruhi itu ,ldalah laksana "Pa-
nas da lam belukar " , Ada negcri atau hangsa ya ng d ipe nga ruhi
sha'i r, sedang bangsa tetangga dipengarllhi oleh filsafat dan
bangsa yang lain pula d ipcngaruhi oleh agama, Tetapi scjak
hasil i1m u pengctahuan menvc\ idiki Alam , kian ma ju dari abaci

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


kescmhilan helas, yang jauh tdah hcrtamhah dekat. hata"2 pa-
garan sC lllpa cian diantara satll h 'lhag ian duni ,l d e ngan hahagian
-,'ang hun tclah ta n gga l Jengan scndirin Y<1. l'l'ngiriman heriLI
dengan teleg ralll dan radio mCll\chahkan dllni a ll1l'njadi satu
kclll arga hl'sar , Olt-h scha h itu 1i1 'lka ,gl' lo lllbang pl'ngarllh ilm ll
11Cn[!l'lahwtn , 'a ng Illcliputi ": r()11a d iahad kL's(' lllbilan hel as itll ,
telab 111t'liputi pu la sc luruh dun ia.
l\:ngarull ilmu 11e ngetahuan tc lalt 1i1,li l'uti dun ia Barat dan
di sana pengaruh ag,lllla tl'!;tli hcrkurang. Orang Ill a u ,'ang
"konkrit ", ticiak mau va ng "ahstr a k" lagi, :\ daplln dinegeri2
Tilllur. ge lomba n g itll ,; ud ah sampa i ,1u ga, Tctapi hllkan ka re n a
illllu pengetahuan suda h maju pula , hanl'alah karena s uk " jadi
"I'ak Tiru " helaka , sc hagaimalLI \'ang dikatakan nit-it ah li
sllciologi b!;111l va ng tcrkl' nal. lhnl l l~h a ldun : " Ha ngsa vang
b lah, ke t'l.gihan meniru kep,ld a han 1~sa , 'ang Illcnang"
I~t'lcmahan pe ng,l r uh agalll<l dan na ikn\'a kelllaju a n il1lll J
pl'ngl'ta huan di Barat , ada la h has il )"<Ing lIajar daripada illl1u
pe ngetahuan ,'ang tl'lah ti1l1hul stja k ah'ld kc tujuh bela,;, l' e-
11I'e1idikan, ,m a lt sa, e ll1pinSlll, lll l' mpcrsJ Tllhungkan kt'nlll n gki nan
ini dcngan kCTl1un g ki n<l n itll . ll1emp e rLIlI t kan sc hah dengan
akihat, teori dan pcrdlohaan ,-a ng hn-lIlangz, kl' ~ a l ah'lJ1 dan
kcga g alan sa Ul pnL'ilO[Ja,l n, la lll Ill enchari pnchobaan yang lain,
~c hin gga ak irn\-a lT1L'nlial':n hasi l ,'ang ml'fllllas kan . "till dijadikan
IImli . !alu dij adik'11l "l'll di ("n i ~a tll 1'l' lld ir iall Illll i,-ait.
J angan lll t'llu n Jt saj ,1 kCl'atia 'lj1a vang tc1a h dipllsakai d an
ditcr im a d a ri nemkllloyang. I~ a ta pllsaka dari Sucrates atau
I)lat() Jtall .-\ r is totcks, hl' lull1 holcll diterillla saja kalau be1ulll
11 Il' htl u i l'l'J'citobadn_ Bahkan ka taz d ari kitah s lichi sl'kalip lI n ,
hahkan Jlcr intah dan ketentu<ln dan Cercj'l. belllll1 ho leh di-
tcrima saja. ~ehe l lllll di seltdiki d ida lam ., Laborat o rill T1l " .
Chara 1',Ing hcglililah ,-an ,g Illcll1hall'a IllLTeka Illcnghas ilkan
blTJtlls bahkalJ h t' rihll pcndapat harll yang dapat Tncr r ka ni'mati
dalam praktik h idup se- h ariz, m e njadi se n d i dari ke majllan

1')()
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Fropa m od e rn . Ban yaklah diclapat kem ajuan dalal1l sega la ~egi
ilmu , te rutama Ilmll Alam . Demi melih at hasi12 yan g jelas
(konkrit) itu, kian lama kian horm atlah orang kepada ilmu dan
kuranglah h o r1llat o ran g kepada Agal1la . Ag ama h a nya m en-
janjikan akan masuk " shurga" kelak, sedan g ilmu telah m en g-
hasilkan shllrga dalal1l kehidllpan se-hariz sekarang . R adi o,
telegram dan teleplIn, mob il dan kapal utiara, letrik d an air-
conditi o n dan lainz , scmllanya m em 'cbabkan perh ati an tid ak ke -
la ngit lag i, tapi kcbumi . T'idak ke'pad a pe nd eta la gi, te tapi kc-
pad a ahli ilmu p engetahu a n . K epada hidup ya n g sck aran g in i,
hidllp yang nyata . fluk a n kcpada hidup akhirat va ng helUli l
pernah dialami .
Lal1laz ahli ilmu pun Ic hih h e rani , se hin gga tc lrh s ub
lllc" ilmll " kan soa12 ya ng hcrk c naa n d c nga n agam a itu scnd iri,
s u atu hal yang hllkan tu g as n va . Hidup akhirat tid ak ada hllkti
rn enllrut ilmi\a h . Shurga dan :\c raka hany-alah huillkan dall
anchaman untllk orangz \'ang ma s i h helulll m cm p un vai
" \ \"etcnschap ' .
Yang lebih Illcnggonchan g ka n b g i kcpcrc h aya an p aJ a ag ama ,
ialah timbulnya hasil pe nydidikan Kopernicus te n tan g n izarn
(suslinan) :\I ata hari . Sdam a ini Ill<lnll sia 1l1cmpunya i kc p crc h a-
"aan vang tidak digcscr , bah\\'a inil a h pu sat selurllh Al am .
Sedang :\I ata h a ri, bulan dan hintang ad a la h h crcda r sc kel ilin g
hllmi . llinatang 2 dijadik a n lIn t uk kc p cri llan hu mi dan h um i
lI ntlik kep e ntin g<ln manllsi a da ll se\lIrll h Al a m ad ala h dib a \\'ah
keklla sa an manusia , d a n m anll s ia ad ala h rn akhlllk yan g Ic hih
Illlliia disclllrllh Alam . Koperni c il s tel a h meruntllhk a n d;l ll
akan m erllntllhkan ke pe rchayaan ilLl sc -k crasz n va . Di a b er-
kata , hahwa bumi adal ah lab a n a ~c bu a h p as ir kec hi! saja d i-
ant a ra b erjuta dan hcrjllta bintangz . Di a b e red a r ke lilin g
:\Iat<1hari , hllkan :\ l atah a ri n l11 g rn e ngcd a ri di a . I)i ~ a m p in g
humi adalah berjuta lagi bintan g ya ng [ebih b esar dari d ia.
Adapull rnanll sia tidaklah ad a artinya jika diba ndin g kan deng an
"lam yang lain , \'ang leh a r d an lebih 2 h esa r.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Pcmuka2 Agama mllrka demi Illenerima hasil j'cnyelidikan
itu . :\ Icre ka murka se bah dcngan pendapat dClllikian . ke d au lat-
an In sani di t u run kan kchawah.
Sesudah Kopernicus datang lagi Darwin, yang ttrk c nal
dcngan teo ri El'olli s inya itu . K ejadian rnakh luk ada lah pcrurll t -
a n t('ratuf . .Iuta dan jutaan rahun . dari \'ang helulll ~cmpllrna

~arnpai kcpada yang le hih "c lll purna; sejak yang pa lin g rendah .
sampai yang Illcncngah. sa lllpai kepada In sa n. :\ I ulanva pada
naha tat . kel1llldian pada ~erangga. nai k jaJi hinatang. \ -jllng
kcmajuan hinatang ia la h kLTa Jan kera ada lah permulaan da ri
Insan.
Pintll \'ang tdah dihuka olch I\. opcrn ic u" , dilanllltk a nnya
lagi mcnghamparkann\-a o leh D arwin. Be r tamhah herobah pan-
dangan ke pada Alam dan pandanga n kcpada man ll s ia . P andang-
~n y:lI1g tadin va s ll c h i mllrni kepada :\Iam. se karang he rganti
menjad i pandangan lll c kanik se-ll1ataz. '\aik m e ndaki dari yang
rendah. karena pcnga rllh lingkun gan, perjuangan pe rcblltan hi-
dup , hanchur mana ya ng lemah . tah'll1 mana \'al1g kllat , S(:'-

hingga tinggallah ke::;al1. bah\\"a _\I arn itll tidak ada ya ng men-
jadika n. f)ia ada la h l11 el1ch i p taka 11 d i ri 111"<1 send i ri.
\[ lI rka lagi kaulTl agailla. Sehah hcrlawanan dcngan pe-
ganga n vang te lah lam'l. bah\\<l 111:Jl1l1 s ia itu ada lah St'- 1ll1lIi<l 2
rnakh luk .
Ses lidah ~a riana F ,d akl. tiatangl ah ]lu la ~a riana c;co log i.
Di sdidikiny a pu la bumi itll sc ntiiri . Bctapa asa l mulan nl tatka la
bllmi ini hCIldak m e mi sa hkan dirin\'a dari \Iatah a ri ? ]~ emlld i an

it u datang pula sarjanJ ilmu Ha l'a t , la ll! d isc lidi kinva hila per-
rnulaan tllmbllillwa h id up. het apa t ingkatz ken a ik an h id up_ K c-
mud ian datang pula sarjana la in dan s<lriana lain. ~etiap yang
datang mcmbaw3 h as il j1cnvclidikan haru. SCllluanl'a memhc-
kas kepada pcngaruh aga m <l at au sc-kurang2nya m e mb ekas ke -
pad a pengaruh pcmuka2 agamJ. Atall se-kurangznya membekas
kcpada j1e rohahan tapsir tiar ip'lda a y'at2 kitah slIc hi.

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


Ses udah diselidiki dari scgi fi sik a yang hersifat ilmi ya h,
Illunchul lagi sa rj ana sejarah . Dibongkarn yalah b e ka~z yang
lama (archeologi), Diselidikin va pula rUIllpUIl2 bahasa (pilologi),
di~c1idikinya tlliisanz dihat1l 2 karan g, da lalll gua, diruntllhkan
Pyralliid 'Il cs ir di ,\ini\'e, di Sumri ,l dan iaill2. \Taka diadakan-
lah pcnihllan kcpada pll saka2 lalll a it ll , dillall',l scjarah kcdalalll
dapur ilmll. \Iaka tilllbullah krit.ik kepad a dokllmen lama.
Sha ' irz pu~ a ka Homcrll s, hcnarkan dari I-Iomerus ? Hcsa r
kclllungkinan, hahll'a ini bllkan sclurllhl11'a dari Homeru :;, tetapi
sha' irz dari hdwrapa tingkat zalllan dan gcncrasi. Sha' ir oran g
lalll \'ang dihangsakan kepada Homcrlls. Dan J-)omerus ituplln
adalah saru Prihadi yang diragukan, apa dia pernah ada atall
han"'l dongeng. Di selidiki pllLI tcntang asailisul bangsa Yanuni
dan hangsa Romaw i dan don ,gcng2 yang lll cre ka tingga lkall.
T el'lwata hah,,'a sl tengah m'a 1ll1'l11ang hcnar dan scten gallll\'a
lag l tidaklah a~li,
Kadangz bertclTlulah SllSlln kata dalam tll iisan kuno , pada
hatllz tua di Sahara, Lalli dibanclingkan SllSlln kata itu kepada
i"i kitab \'ang d ipalll\;lng ,;angat such i, vaitll " Pe rjanjian Lama ",
maka disllslln Jllllal ah teo ri hahasallva kita h " Perjanjian Lama"
itll tidaklah "asli " . '\abi 'I 'lu ~ a mendapat in sp irasi dari hukum
hangsaz ~chc l lIlll Isra el. ~a hi Daud Il1 CnV1ISlln \ laz111l1rnya
tnpengarllh ok h sha 'ir z pLl saka hangsa FuLIn V<lng jallh kh ih
tll a.
I,-alllll agama hcrtalllbah mllrka, orang hanvak kchilangan
Illlan dan kallm cherdik panda i Illcrasa malll jib dikatakan hcr -

Se-galaznya ini lllcnl'ebabkan timhultll'<! pcrtciltangan di-


,lnta ra " il l11l1" dengan "agama". Tct ap i kalall diselidiki dl'ngan
SCksan l<l. Iw lllllli ah pasti hah",;] aga ma dengan illlllliah yang her-
tcntangan, Yang jdas hertcntanga n ialah ah li il lllll dan ah li
aga llla. Kaulll sa rjana denga n kaulll 'lga ma . L ebihz apabi la
oran gz gereja hall va berpegang teguh dCllga ll "~as" vang te r-

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


tlllis dan be rtahan dengan tapsir atall sharahan yang telah di-
pcga ng turun-temurun, \l creka tidak mall menyelidiki pula ,
~e bab mereka tidak berilmu , Apatah lagi kalau kaum gereja
memega ng kekuasaan ken egaraa n, sed ang bum sarjana tidak ber-
kllasa, Timbullah tinclasan dan paksaan; Calilet: dipak sa mcn-
chahut pcndiriann\-a hah\\-a hllmi ini hlila t dan hereelar ~e keliling
\Iatahari,
Akirnya kckuasaa n tidak herhatas dari bum ge reja itu ,
diruntuhkan oleh bum ge rcja sendiri, Zaman " reformasi" di -
ikllti okh zaman " renai sa nce" , Gcreja tidak akan lekas bcrohah
dari sikapnva yang memhekll , kalall perohahan itll han va dirnillta
dari dirinva,
Timhullah pertentangan I{atholik dl'ngan Protestant. 1)'In
dihe lakang illl ti1l1hllllah pcria\\'anan \'a ng khih dah shat dariprtda
il1l111 pcngetahllan terhadap Gereja , Akirn\'a il1l111l ah nlllg mc-
nang dan gcreja lah va ng di sisihk an ketepi , gcreja dcngan penyl'-
lenggara gereja, yaitll pcnd ctaznva elijaclikan harangz "a ntik "
yang tidak bol eh rn cnggan,ggu ilmll pcngetahuan, disecliakan
tl'1l1patnva yang khll SlI S da1a1l1 gcreja,
Akirnva orang hertamhah lam a bertalilbah lIlalli heraga ma ,
scba b agama dipandang schag'li lamhan g dari kehckllan pikiran,
~ e t e ngahn ya lagi in gkar S<l ma ~ c1"ol li, Sctl'ngahll\-a Ichih hangga
mt' ndabik dada mcnda'\\'akan diri, h c h a~ hcrpikir. Dall kal all
ada \'ang m,lsih pergi kegere ja hanyalah karen<l adat helaka , ticlak
ada roh clan semangatn va, tid ak ada kcpc rchavaan .
Apabila din egeri as lin va han gsa Barat her-;ikap dCl1likian ,
namlln din ege ri Timur va ng mereka j,ljah, mcreka hersik ap
lain, Bangsa Peran chi s vang tcrkcnal sebagai pelopo r Re\'olusi,
pcngikut Voltaire yang memhu ang agama , rnaka c1itanah jajahan -
nva , Peran chi s lllcnjacli pcnvcbar Kri "tian,
Dibuat system pencliclikan " neutral " lIntuk melllpcrl cll1ah
ji\\'a keagamaan pada rakyat tanah koloni, Tetapi disamping
itll diberi izin zellliin g clan Illi ssi Kri stian Ill t' nyebarka n agallla

1c)4-
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
cs-luas2Il va . :\ Iaka dari se ko lahz didik a ll ncutral itu kduarlah
a llak2 T irnur yan g rnulai Ill e rasa bahwa dia ada lah " intelek
sej ati", sc rupa o rang Ba rat itu pula , se bab dia tidak pcrduli ke pad a
aga lll a nya lagi. Dari Eropa Illcnggeloralah gelolllbang itu ke-
tanah Tilllllr . D a ri \: ed c rland ke "\:cdcrlandsche- l nd ie" ,
hah\\'a agama adalah pCllghalllh,lt kemaju ,lI1 , ag;lma tidak ses uai
dcngan kccherdasan he rpikir , agama tidak c hoc hok dcngan
.. :\ I oderne- \ \" cte nschap" . Ban gsa Jndon es ia baru bi sa maju ka-
lau m e re ka s udah rncmhuang agalllanva scn dir i, agama Islam .
Oran g ~' ,lIlg pertarna, va itu orang Ba rat , h ic h a ra karena pcr-
jalanan sej arah ya ng d il aluinya .
D all o ran g yang kedll a. ora ng Tillllll" at;ll l orang I ndollcsia ,
h l<: hara pula , sepcrti hurling Beo (tiong) Il1Clllll"llt ;q' ;1 \'all g
dih ic harakan o\ch tU31l1l\,1.
.-' IIIi ogalllo ht'rsa/oll, /o(>i aMi (>l' llgC/ (//II/(I1l hcr sa ll111 />11111.
:\I e reka t e rl a lu b e r"im a n " kepada ilmu p e nge tahuan dan
IlIl'a h ;lh \\';\ sharat ima n ke pada ilmu pcn gc t a huan ia lah per-
chava hah\\" a illllu berobah tenlS, m es kipull d a la rn jangka lama.
Ilmu pengctahuan <Ida lah ,cktlmpul a n da lil2 da lam m e nghitllng
dan mcnilai kchenaran. Apahila penveli clikan tidak c1ipllt\l~k a n
ditcngah ja lan , akan ternyata kelak ha h\\"<l kCll1un g kinan yang
lama dapat c1ihatalkall olch tcori yang b a ni , se h ingga di ;\ han ls
d ihan glln pu la ke mhali d c ngan hcntllk yang la in .
Scorang ,arjana scjat i memplIlwai kn'akianan , ia la h p;lda
t idak ya kin; bersedia Il1 cnc rima pcrnhahan dall mcninjau kc m-
hali ap;1 yang telah lllcnjadi I'egangall setc lah mcndal'at kc -
tnanga n \'a ng h a r u.
D em iki an lah illllll IWllgctahlldn dalam pcrkcmhangan scja -
rahnnl. :\lcmcgang t eg llh s uatll tco ri yang tclah as;Ull <ltatl
ha si, adalah sa tu kesala h a n besa r. Sa m a h csarnya dcngan kc -
sa laha n ahli2 agama vang m ema hamk a n " nas" dengan m e m -
hantu.

195
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dan kc,"alah an ~'lrjall a yang Icbih hesar Iagi ialah jib dia
IlH.: nvang b hah ll'a pcnve li d ikan ilillil'a h ha nyalah jalan satuznya
lIntuk mc nchapai kchcnaran, Ilcll ;lr , penyclidikan sechara ilrni-
I'ah ad alah satu alat lin tllk mcn,'hapai atall Ill cndcka ti kebcnaran,
~atu alat , tctap i hllkan alat ~a tll 21lI' ,\.

ll lllll I'cngctalllian hsik 'l dap,1t Illcnyelidiki gcrak dan al<I 111 ,
tetapi illl1u I' c ll~ctah Ll "n ri dak lah sanggu l) mcndapat pCllggc rak
d:tr1 Alam, Pikiran vang luas d <lll dalalll tidak lah memaclakan
schingga mcncial'at I'ang hsib saja, tetap i !lw rcnun g juga sa rn-
pai k,' lliar hend a, kcp,llla mctahsika,
111T1il hcrg ul la Iwnchapai henda , te tapi dn lll tidak mempullI,,,i
kc'kllatan nll'nc hap;ti yang diluar henda, I\.umplilan dari kcsak-
sia n, 11lIah dari pc nyelidikan , h'IS il dari I"l'I'chohaan, renl.lngan
d an ana li sa, :lll alah :datz akal Illl t li k mcnc hapa i kehenaran,
T ctap i dibd akanl!; ,t " ad a Iagi ja lall2 lain untllk lllcnchapai kc -
hl' n:lran itll j ug a,
Chohalah pcrhatikan l ,\ c\akah ora ng I'ang rnel1lungki n bah-
I\'a scni m an, ah li sh a'i r, pujangga, ah li l1lusik, pL' nya nyi pun turut
Il1l'mberikall hekal hagi l1lanll sia IIntuk llll'nde kati kcbcnaran ?
~iap a kah va ng ml'll1l l11g kiri hahll'a sen ill1a n itll te lah Ill engantar-
kan kita kcda lalll r<l k lsia Alam , lidak d en ,ga n aka l tL'tapi dengan
rasa? l'cr<1saa n \',mg timhld d alalll jlll'a mLTck a, Jalu mercka
hidangkan kn lalalll prikclllanll siaan hcrupa has il karY:J, tc lah
Il1 cnggct;\ rkan tal i j i \I'a k i ta I'ang hal w; , khi h Tl1l'nd alam dari pad :!
s ua tu hasil illllil'ah, usaha sarjana tcrbcsa r Iwrp uluh tahlln
dalam lahoratorium,
Dia henarz ind ah , Dia indah henar! :-;c iJah itll kcindahan
;ldalah kehc n:lran dan kchcnara n ada lah keind ahan,
l tll adalah kL'nyataan vang tid ak dap:!t dimllllgkiri, Olch
schah itll a ll1 :11 salah lah kit a herl'ik ir, jika kita her bta : " J alan
I11L'nc hapa i kche na ran itu hanya lah se- mata z ilIllU", Pegangall
scn i ada lah ilh am , kCll1 urni an jiwa d an hati va ng terb uka. Jalan
Inlp"n hcnar dal l 11\';\ta, sehe nar dan St'I1I'at ,1 ilmll,

[%
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
I~ alau lu gas sCIlill1 all ~L' ba ga i pl' lI chari kL,hcli ara li lclali tuan2
aklli d isamping lilgas sarjana, Ilischa~' a tid ak pu lalah akan dapa!
tu an to lak tll gas '\ahiz dan Rasul ya ng mendapat wahyu dari
Tuhan, T entu tidak akan clapat tuan tolak jasa ah liz sufi yang
scjati, yang mendap,lt ilhal1l buena kl'sunggu han merenungkan
rahasia alam, T cntu tidak akan alll"l aha ik an jasa agam<1 cl an
kerohan ian atas kemajllan kehidupan ab m in san i, Wahyu clan
ilh ampun ad alah satu lagi ja lan utama did alam menchapai ke-
hc naran , Kalau dengan illll U pellgetah ll all , kita ya ng mClldaki
men cha ri kcbclla rall , maka dellgan wahyu dan i1h am, kebenaran
\'ang menurun Illenghinggapi kita ,
:\Iangkah ind ah nya ji ka ad'l ,'ang mendaki dan ad a ,'an ,1.(
IllCllI.IJ'lIIl clan kedllanva he rt enlll , Tllaka lLTchapailah hahagia ~ an g
sejati,
O rang hol eh 11lcnuduh hahll'a ada '\ahi pa lsu, ada ahli T a-
sa il \l'ut pen ipu , ~' a n g IIl clllpc r jllal bclikan IIrusa n rohaniat untuk
I11 cnchapa i kemcgahan d uni all'i, T etapi j angan I,u la ingka r,
ba hwa ada se niman pa lsu, I'cn\'a ir churian dan sa lja na Ill ata
duitan,
\ 'ollg silig/w/ j angall/ali iIiall/bit jaili pengu/wl' ,
l~ ah1u kita ingin S'lllljl<l i kepada haki kat alalll Y'lng dapat
d lchapa i, janganl'lh dipakal ,;c-Illataz akal. Kita IllCIllpUIl\',ll
lagi kcka,'aan lain di sa mping aka l. \'aitu pcrasaan (shu'ur ) dan
kClllalian (iradah), Bahkan "a/ili agama" ,;end irljlun ti adal a h
tL'l'jal11in lll endaLlill raS;l agam anya kalau Ilia hanya Sl'- mal:l2
IlIcm ,lkai akal. Ba nva klah "aldi-fiqhi " va ng "pinta r" mel11uta r
heli t hu kulll agama untuk kcpl:nt ingan d irill\'a, karena akabll'a,
"' alau anda IIlgin Illt'lepaskan diri da ri ikatan "galll a va ng I'LT<lt2 ,
ada "ah li ti'lhl " \'ang pand,l i mcnch ar ikan ja lan kcluar,
Aldi Tasa ll'\\'uf lll en,lIl la i orang yang bcrhasilmcmakai logika
b uat mcn cha pai kcbcna ran dengan nama "'Alilll ", TeLIj, i
o rang yang berhasi l menchapai tin gkat tcrtin ggi dal am perasaan,
Illereka namai "' ,-\rif " , Scbah hllljlltan daripadd ilmu ial ah
":\ la' rifat" ,

197
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
I'e ngalaman tdah lllemhuktikan bahwas,lnya manllsia di-
d alam hidllp ini , betapapun kuat akalnya se hingga terjadi olehnya
I man dengan ilmun ya, barulah dia "sampai" apabila aka l itu
di se rtai oleh ShU ' UL Bahkan dida lam tuntunan yang dib e rikan
olch :\abi \Iuh am11lad s.a. w. disuruh mcmdihara perasaan
murnl itu. Beliau bcrsabcla: "Dosa ialah apa yang tcrasa
se ndiri c1alam dadamu se ketika m emperbuatn ya".
Oleh sebab itu , maka ulama2 kerohanian lllenganjurkan Ia
t ihan batin, memperhalus ShU ' UL Itulah vang dinamai oiel!
,lid iTasawwuf d e ngan "riyadzah".
:\Iemang ada orang ya ng kllat aka ln ya, icillah kemallann\";j
dan lemah s hu ' urn ya . Dia hanya se-mataz jadi sarjana . Ada
va ng kuat irad a h (kemallann ya), kura ng kuat akaln ya. Dia dapat
memulai perjalanan, tetapi ke1ak akan diteruskan oleh orang lain .
Dan ada pu la orang ya ng sangat halus s hu'urn ya , inilah yang
kc rap menjadi se niman. Dibuatnya se buah lukisan yang ind a h,
tet a pi janggutnya se ndiri tidak sempat dia m e nchukuL
Ol e h sc hab itll hia rkanl ah sa rjana m c nyelidiki alam se-
puas2nya. :\ lenganalisa dan m e mbanclin g . Tcrllskanlah pen\"l'-
hdikan. 'l'eta pi jangan lupa halma itu be1um chukllp.
Scnimanpun biarkanlah pula m e nyelidik keinclahan alam dan
IIInesapkannya kedalam jiwanya untuk kelak dihidangkann\'a
kl'atas persada kemanusia'in . Tetapi janga n lupa bahw a itllpun
helum Chllkllj).
\[ak a di sa mping i111111 dan seni, dengarbnlah pula serllan
dari :\abiz dan Ras ulz d a n ah li Sufi vang JUJIII'. I(arena n1(:-
rckalah Yang akan ml'mha\\' <\ kita naik keata,; pllnchak dari ilmll
dan pun c ha k d a ri se ni.
Asal sa rj a naz l1lt'lepaskan dirinya daripad ,\ kcsombo ngan
i1mll , asal ahli aga ma tidak fanatik d ala m Imann ya ya ng se mpit,
vang mt'ndinding di rin ya did alam singgah sana ke bodohannya,
asa l mereka mcle paskan diri d a rip ada pen apsiran orang d ahulll

19S
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
yang di sangkalll'a agama juga, pada h al han)"l ptnapsiran, Illab
p e r ~ e li s ih an di an tara " I1mll " cknga n " Agalll:'!" tidak akan ada.

I1 mu baru se mpurn a kala u b e ragama . Agama haru chukllp


ka lau berilmu. Kedua n va Illt:mbllka ra has ia a lam c1ari seginya
masmg2. K eduJ nya adalah minllman ya ng tak te rpisah , lIntuk
m enghilan g kan da haga jiwa m anus ia, se hingga manllsia itll m e n -
c hap ai hidu p yang sc imha ng.
'i'ujuan dari agam<l yan g hemu' dan ill11l1 yang b enar hanya-
lah saw, yai lu menujll Ill cndek at i "kebe naran ya ng Illutlak '.
Ilmu untuk m engc tahuiny a d a n agalll:t lIntlik Illerasatnva.
, llmu untuk hendanva.
:\ gama unluk jillan\a.

I L) ')
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XIX. PERCHA YA REP ADA ALLAH

Perch aya akan adanya Ya ng i\ l aha Kuasa , yang mcngatllr


Selurllh a lam, ada lah suatll ya ng as li dahll11 jill'a manlls ia. Sc-
jak o rang yang masih bi adab hidllP dihutan, sampai kepada
faila soof d alam kamar kerjanya . Percha ya akan ada nya 'i' llhan,
a dalah poko k perllllllaan. \\' alauplln kcmudian :Ikal s udall tLT-
!alll pintar dan logika tc lah mcnyekweng.
Lantara n itu tidakl a h hairan jib ad a ,arJa na , ya ng otakn)'<l
Ill cng ing kar i Tuhan. tetapi hatinva masih tetap h e r iman.
:\ nggapan ten tang adanya Tllh an bolt:h ber-ohah2 karen a
pero h ahan kccherda sa n dan pelll'c1idika n , karena IU<1sl1\'a ilmu
atatl kar cn a pi c h ikny,t. \iamull kesiltlpu lan scmuallya it u hall\f;t
S,\ttl; " Tulian ada".
Seketika terjadl revo ills i i'eranc iti s, orang m e lllbcrontak
lllL'iallan gen:ja. l 'u/tmre menjadi pelopor melawan ge reja.
Sebab kepa la2 agama mcngckang aka l, m emhcl engg u p ikiran
dan menggelapkan hidup bcrke lili ng ka rena selllpi t fahal11 dan
kebodohannya. Seketika terjadl pemilcrontakan, mas ih di-
serllmpunkan o ran g saja :lllta ra agama dan ge reja, bahkan di -
antara pendet'l dcngan Tlihan. \Iere ka herontak dari gerej'l,
1:111 1 Illcreka h e ndak mL' ngh<lpll~ agam<l .

;\ kirny a lindaplah al'i r<:'I'o lus i, Illaka d Cllga n herans ur


kl'rnbal il ah orang kc pada "gama, hcrbalik orang kl'pada TlIhan
dan tidak ada ~a tll kc kuatanpull yang dapat rn eng hil an g kan
Allah dar i hati manusia. Sesudah bangsa Pcranc hi s m e njadi
pencllt<lng 'i'uhall ya ng sanga t berangasan, tak lama ke mlldi an
mt'fcka mCIlLTima Katholik sehagai s uatlJ kelwataan.

200
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Oi Turkipun se-akan2 timblll gerakan bendak mengbap us
agama, karena revolusi Kemal Pasha. I\lalahan kalimat "azan "
di Turkikall. Agama hendak dibentuk menjacli " kebangsaan".
Scgala simbul yang melambangkan agama henclak dihanchllrkan,
sampai serban dikepa la orangpun hendak dihabiskan.
Akirnva Turki diakui kemajuannya da lam hcntuk bin dan
agama tetap ada didalam dada umat TlIrki. Chuma [( cl11al
Attaturk yang mati. Agama ticlak mati.
Revolusi Rusia adalah tentangan ya ng hebat terhadap agam a.
Alarx mengatakan: Agama chandu yang merachun jiwa rakyat".
Tuhan dijadikan ejekan, dikatakann ya sebagai khaya! kaurn
kap italis belaka. Segala kep e rchayaan tentang ke merd ekaan
nll'lllelllk kevakinan. keperchava an tentan g hari kemuclian . dl-
hasllli . (; ercj<l clijadibn kancl ;lIlg kllda. mesjicl dijadikan glid<ln g
ga ndum.
Akirnya .<"Ialill yang dahulll mati. i\daplll1 "gama 1ll ,lSih
Ilidup di Rusia. \" 'alaupun sampai sebrang diu sahakan den gan
herbagai ragam propaganda supaya orang mcmbelakangi agama,
ditudllh reaksioner barangsiapa ya ng masih beragama, nalllUll
\',lilg a/heisl tidaklah bertambah .iumlahnya.
Orang ya ng kembali kege reja hertamhah , \\'alauplIll betapa
diberalltas.
T,t'kllasaall pCIldcta2 sebaga i Rwplltin. mungkin bi~ a eli-
hapusbn, tetapi kekuasaan agama, kckuasaan keperchayaan ten-
tang adanva Tuhan , masih tetap slibur dalam .iiwa orang Rll sia.
Oemikian hebatnya propaganda dilakukan. den gan chara2
knminis yang sangat terkenal itu, namull agama masih ada dan
ll1asih jalan eli Rusia. Yang m enchoba menghapuskan aga ma
da ri alas ke rtas , tidak!ah sanggup m e nghapliskan agama dari
hati orang.
Orang baru dapat d ipisahkan daripaela keperchayaan akan
adanya Tuhan. ialab jika orang itu elibunuh. Akan dihabiskan-
kah isi Dunia?

201
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
~ l' ba h , tampa ng hn n1l1 la uari kl' I' L'fchayaan kepada T lIh~lIl
adalah pcra.;;aa n (s hll 'ur) Tl1.inliSia irll ~liluiri. I'CLhl;1I1 ,1\1.11.111
s l' bah~l~ia li dari kejad iall I Tl.III lI ~ i a . \3ahkan h a; I ."~ ik [,lniIIJall.l!1
akal di llll1 lai IL'rlehih dahll lll da ri pCrJS<1dn.
:\ P,l a rti n\'<1 ptrsahab,nall ? A 1';1 artin\'<! k a~ i h dan ch illLI?
Apa ;lrti nya ;;a\'an g k"I)ad a :t ll al; ? :\1 )<1 anill\'a ";,l\',lnc; ilJlI IlIl'-
Tl ga~ ihi plI ler;!I);";! I .\pa art inl a hn-t(}long2,ln . ,.;olidarikl;
AI )a artil1\'a kCmallllS ia;ln? :-'(,1111Ia tidak ;llb ;,nima kahlLi tidak
ada I ) cra ~ aan .
l":' ala u pcrasa an tak ada, hid ll]l Illl njll,li kering ,L111 kL 1S.t1I)'.
l lidllp 111 ('njad i "ro bot" bcrjalan.
1301eh di ka taka n : " T idak ada l'na sa ~l11, rid.lk ~Hi:J Ilidlll )'"
.\ L1 ka pn asaan akan aci.l1 l ~a .-\ll. lh adalah ",haila.'.(i;ln ,lJli-
paLL! hid llp itLl , yang tidak dapa t dihilan;~kan. Ka~ih ih 1-1"I]',a
kl'p~lda <1nakn ya, chin u ,oll<1m i kcpada ic.rnilll'a llidal .lill ~"hllall
rll l11 ahtan gga l ang hcrbait agia.
P erasaan adalah pelopor , ,b n ak;t lbh kdak )'ang I11cI1Urtlt;.
l),U lsetelah akal bekerj a kc ras lll enll11 tll t ilnlll, ak iml;! I;t mh:t!i
p ula pcr :l~aan tadi ll1emegang peran an.
S('jak d,ui ah m yang pa li ng besar, "amp;li k('p;,da alanl \"111':
pa li ng kech il , penu h ocnga n rah:;ia da n dl'nl!;an jlc:r:ltllrall \ .11' Y
~a n ga t lclil i dan :.allg~ l t l11("ngagllll1kan . :\~,nIJlak 1',lda llCr!.;a ll -
lian siang dc ngan 111111alli . III r(lb:.Ii wll l11u"il11 l' ~lll<:S d.111 l1lu~illl
d ingin , palla gcrak :'Ibtahari da n !lulan . Ibltel:;i ;l dan jWralm .. ;l
il ll di pclaj:ll i olch ml1l 11l Sia dcng;l ll scbanl.l. (kl1 g~ln l',ltl~. 1).lIi
s~ lIl a l a h ti ll1bu lnya :th li il mll Pl'l:gl'lahll,l!l, ,;::rj.lIu I,i I., '

K uch berbcn:11l1 bLT-t,t111l1l2 didabm I.lbu ratoriuIl1 !1wmt'r1 k';,1


rahasia " kum an" yang sang ~ lt kechi!. 1':::~1.'-i1l11l eli,l 111 lih.lt kL
hidu pan kllm <1 1l dalam kehidlll"lIl L11l1l11l1 , i3nbagai s,lrja lla (Lt-
lam iapangan ini, lapangan tl llllbllh2~1I 1 , lal':lngall I'crtani:lil. Lt-
pangan kehid llpa n hai\I'an . l)oktor2]"1I11 "ltdah nll'nlp "Llrja i
111ll1l T lIb li h :\ LlI ,usi~l dc ng,ll1 lilll11111. KtIllIIJi.lIll1l;t 11ll'1: ..;.1!1r1111

2()2
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
waktu send iri2 yang bern am a "Specialisasi ". Maka nampaklah
rahasia kllping, rahasia mata, rahasia kerongkongan , rahasia
jantllng dan sebagai -nya. Semuanya rahasia, dan semuanya ber-
jalan didalam peratllran dan llndaog2 ya ng tentu , dan semuanya
menjadi " I1mu Pengetahuan".
Berk embanglah ilmu tentang rahasia letrik, tentang radio,
telev isi, ilmu daya berat dan daya ringan menimbulkan renchana
membuat kapal udara . Akirn ya dicharilah rahasia dan per-
atu ran yan g ada , atom yang sangat kechil itu . Akirnya orang
mendapat suatu ilmu yang sangat penting, yaitu bahwasanya
peraturan ya ng ada pada ato m dengan segala perinchiannya itu
adalah sam a dengan peraturan yang ada pada Matahari dengan
bin tang2 yang mengelilingi nya.
Terpechah dia sebaga i ilmu, tetapi bersatu dia setelah men-
jadi filsafat . Timbu llah kesa n pada failasoof bahwasanya alam
ini diatur dalam " kesatu an" . Kalau tidak ada peraturan dalam
alam tidaklah ada ilmll pengetahuan. Kesatuan aturan itulah
ya ng berlaku pad a chakrawala yang besar sampai kepada kuman
yang kechi !. H atta perjuangan tubuh manusia melawan penyakit
yang menimpa dirinya adalah satu keajaiban yang membuat
kagum. Dan kalau tidak ada pengetahuan ten tang itu , tidaklah
~emaju sekarang ini Ilmu Kedoktoran.

Alam adalab laksan a rentetan huruf " Alif- Ba- Ta" (Alpha-
bet) . Hubungan diantara " Alif" dengan " Baa" adalah sangat
rapat dan daripada "Alif" sampai kepada huruf terakir, yaitu
"Yaa", adalah mata rantai ya ng tak dapat dipisahkan. Semua-
nya terikata dalam satu peraturan, bersu sun dalam undang2.
Sehingga seorang cherdik chendekia ya ng memperdalam tiliknya
akan alam sebahagian kec hil saja , dapatlah dia mengkiaskan
kepada ya ng selebihnya .
Adakah barang sesuatu ya ng tergerak, tetapi tak ada yang
menggerakkan? Adakah peraturan dan rahasia alam yang sangat
mengagumkan itu, yang telah menjadi ken ya taan dan menjadi

203
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
ilmu hag i yan g Ill e mpcrg unakan . h a ny-a te ratm sec h ara keh c-
tulan?
Kal a u kita tn dih a t in sa n b np lall, mcl ang kalJ , 1llcll1egang,
1l1embuhul d an m c ng uran g i, kal a ll kita rnelih at ged o ng yang
tinggi, rumah \'an g indah . tekni k va n g m ode rn. kit a plln kag u1l1
a kan ak al 1l1anllsia yan g m enc hiptakan itu . :'II a ka 1l1e ngapa tiha
dimanu sia, kita s lIk a mcnuruti logiLl tetapi tiba dialam . kita
dengan serta Ill c rta h a m 'a pe rk ataan '; keb ctlilan " ?
P e rbll ata n d a n gerak ge rik in ~an d itentuk an ole h ak a ln ya.
:'Il aka aka I ya n g ada pad a Ill a nllsia itll adalah h e rs u1llb e r d aripada
.-\kal Ya ng Besa r, Ak al :'Ilutl ak. Akal Ya n g \'Illtl ak itul ah yang
I1lt'n ga llir a l<1111 ini dan d a ri pad,lJ) \" <\bh da tan g se,g ala p e raturan .

* * * * * ~ * *
Yan g sangat ajaib (hd a lll iw iala h akal m an llsia itu se ndiri .
D a n ya ng 1eb ih aj aib lag i ial a h kesan gg llpan aka l itu m enge tahlli
keaj a iba n ;d am . 'Il aka akal \'a n g cherdas ya ng b erpan gka1a n
kc pada pe ras aa n \'a ng hal US, d a patlah m engad akan hllbung an
dan h er -sa hut 2an de nga n "a ka1 yan g rnut1ak " itu . Ahli Tasaw-
\\'Llf m engibarat ka n " ~oa l ja\\'ab" di an tar a akal kec hi1 in sa ni
d enga n akal maha besar it u ia la h da la lll lI c h a pa n : "\' a
rabhi! " da n " Ya ' ahdi !" .
Di ~ ini Ill cnch,ni kOllla k, laksana seo ran g a nak Ill cn c h a n
s t c~e n rad io \';m g tn t t' nt ll da lam gc lo mh an g van g te rtcnt u :
" Tiii !. . . titiii it , Ya rab b i !"
K a re n<l tid ak p llt u ~ asa m t;nc ha n , ked engar anlah s lI a ra:
" Di s in i aku. Ya ' .-\ h di I"
Chlll1l a sat u di a nt a ra tiU ;I, ti da k ad a ja la n keti ga . Pertam 3
kita ini, say a dan amia , ha lwa scbahag ia n saja d a ripada " a lam
rap " yan g ti dak be rakal, ti cl ak h c rji\\'a dan tid ak b ertujllan
hidup . Berh ad apa n de n ga n ala lll va ng han ya semata b end a,
beku , tak h erl1\'a\\'a, tak h erj i\\'a, tid ak te ratur , ticl ak h e rpengatllr

204
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
dan tid ak ada pula rlijuannLl. Atau vallg kcdu<l ya itu kita
m empLlll\"a i jiw;\, mt:mpun ya i aka l dan Il1cmpun ya i tujuan hidup.
Dan alam sekeliling ki tap un diatur pula d e ngan aka! seml'sta,
berjiwa bcrilijuan. Senantiasa ber-sahut2<1n diantara roh kita
lkngan roh hcsar itll , dan tujuan kita adalah dal am tujllan ~l l am
v;\ ng raya , d ar i sar u slImher.
Jal an p e nama adalah ja la n " kllfur"; Sa'u z u billah'
Yan g kcd1l 3 adalah jalan "iman".
Kalau anda t clah menulltut <llam da lam alam , ta nclanya anda
tdah mempergunakan "akal " . Apabila aka l telah anela per-
g lln a ka n , tandanya an d a te la h perehaya akan ad an ya "akal ".
Ka la u telah pc re h aya adanya akal d a la m diri, ta ndan ya anda rebh
perehaya akan aLlany;.! akal \'ang mengatur ala m .
Artinv;\ an d a tdah rih;l dif 1 intll " im a n" .
K eteran gan cliatas inilah tapsir dari hadith \',m g terkcn,t1 ;
"Allah m enjadikan Adam nll'nu rllt rupa lwa".
E. ete rangan diat as inilah tapsir da ripad a kat ,] pllsaka yan g
Idah Ilia :
) -:1, ; ..... , , / 8 , , ; 0

. ~) - ' J- <4.-..ii '-'..r 0.A


" liarallg siapu mellg ena! allan dirinya , lIisclla.1'o II/'nal/aft dill
(/H(/II '/'u!wl1l1ya ".

* * * * * * *
'I'adi dikatakan hah\\'a di sa lll l' ing Ill e rllplillyai akal, Illanll s ia-
plln nlcmpunya i "s hu ' ur" atall perasaan. Didala m a lampun ke-
lih atan sesuat u va ng menarik p e ra ~aan . Ituta h dia " keindahan".
K e indahan nampak pada \'ang bcsar dan pada yang kech il ,
pada ya ng kasar dan ya ng sa ng at hal LI S. Dil a ngit, diblll1li, di-
binatang d,rn di awa n, diikan b e rcn an g, cli ku e hing tielur, ditangi s
anak dalam aVllllan. Di gcrak dan c1i am , clihcntllk dan warna.

205
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Kalau h ati tuan tak te rgctar II1cn clenga r d esi r an gin, kich<lll
l1lurai , kelit elang, ki c hut pahon h ambll. 'f'ak b e rgerak m c lih at
bunga kembang, tak tertegl1n m e li hat ke';l' Jlian kubur, tanclaJl\'a
jiwa tu an sa kit ; Beroba(/(/h !
Tuan dap at b erkata , bahwa tuanpu n mt:lihat .lang hll nd;,
ya ng jt:lck . \l enungka nlah lcbih lalll a , ni sc ha ya tuan akan 1ll l' -
ra sa i bahwa yang kelih ala n jclek itu tid a k Llin daripada pn-
len gkapan ya n g indah .
Ada orang ya n g mengaklli dirin ya fn'denkn, he has h l' rpi k ir.
Sebab itl! , kata nya " dia tidak perchaya kepada Tuhan".
Itu lah satu sikap yan g be rl allan, parado:x. Kata pntalll<1
b ert e ntan ga n dcngan kata kedu;l. l<.a lau wan fr vclenker, nis-
chaya tuan salllpai k cpa d a hujl1n g ~)ikiran , va it ll fH.: rc hava kc-
pada Tuhan . K alau tUiln tid ak mau llll'nga kuin Ya, padah a l
ialan yang ~aj;lr ial ah sampai kt'san a , tandanya tuan adaLth
tertumbuk pik ira n. l'e rh en ti ditengah ja la n , ta k b erani maju.
Lalu tu an h er hangga dengan kekuran gan ( L1 an.
Setengah panganut fahalll "l'l'olu si " Ill cnegakkan tl'o ri bah-
I\"a "ya ng ind ah " itu tilllbLlln ya iala h daripada lIndan gz "~e l ek~i
alarn ", d alarn ran gka teori Darwin . K eindahan yang ad a pacla
j enis yang berhll\'anan, ia lah lIntlik menarik ya ng jan tan dan
sebalikn ya . [tlil ah p cmhnian "n ature" untl lk pengekalkan j t:n i~
jangan sa mp ai pun a h. \\' anita bc rl angir Jan herill'Liak nll'nar ik
mata lakiz , s upa ya alL! hubungan dan ada anak.
K ala ll han\"a begitu III aks 1Il1 ke indahan , apakah tap sir kei n -
dahan pllnchak g unun g? K eel oka n olllbak berde bllr kl'tepi pan -
tai? Kemolekan \I atahari ket ika terh it d a n seketika terbe n alll?
C'hampuran al\'an d an rn cg;~ d ill'aktll fajar d an c1iwaktll senja?
n e tina j ll gaka h inl )

* * * * * * * *

206
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Yang tersebut c1 iatas adalah pandangan keperchayaan kepada
Tuhan dari segi positifnya. Sekarang mari kita pandang pula
dari segi negatif.
IImu sudah sangat maju , manusia telah bangga dengan
kem:1juan pcn gctah uannya . T api sungguhpun demikian yang
dapat ditapsirkan oleh ilm ll ha nyalah kulit, belum sampai kepacla
art i persoalan .
Apakah sebab yang pertama daripada segala yang terjadi ini ?
Apakah yang menimbulkan hidup pada segala yang ber-
nyawa, sejak dari el d an kuman yang kechil san1pai kepada insan
yang besar? Apakah penapsiran dari ber-jutaz hakikat tentang
keajaiban alam, termasuk keajaiban yang ada pada tubu h kita
,.,endiri ?
Yang dapat diketahui sebagai ilmu, barulah separoh dari
kenyataan . I1mu baru dapat menjawab soal: "Beta pa ?" Te-
tapi ilmu belum dapat menjawab : "Apakah dia?". Dan se-
mata ilmu tidaklah akan dapat menjawab itu .
Orang yang hanya perchaya kepada ilmu pengetahuan dan
tidak mengctahui apa ya ng dibalik ya ng nyata, senanti asa jalan
hiclupnya akan bu ntu. Dia c1apat menapsirkan alat, tetapi
tak tab u siapa penggerakn ya . Dia dapat mengaji pertumbuhan
dan perk em hanga n hid LIp, sejak tumbuh2an sampai jadi manusia,
tetap i tidak mengetahu i darimana asal hidu p itu.
lngkar akan sebab pertama, adalah beban berat yang mc-
nin dih kucluk.
Bertamba h diselicliki alam, bertambahlah kekaguman melih at
ganjil dan ajaibnya, tetapi han ya ajaib saja, kita tak c1apat meng-
horak buhulnya .
Datang ah li Falak menerangkan langit. Mereka telah me-
ngctahui bahwa berjuta bintang diangkasa luas, mernpunyai satu
pusat marka: . D olri salla tertent u ukuran edarannya dan luas
daerahn ya. " Daya tarik" adalah kekuatan perseimbangan, se-

207
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
hingga tidak terjadi pnben tura n . Be rat M atah ar i se kian juta
ton, herat h intang sekian pul~ , seki an kec hcpatannva dan seki a n
pilla jau hn ya dari humi.
r\h li Geoloci berbta pilla, sc tdah me n ye lidiki d e nga n sck-
"'Ilila batu2, tebing2, Icrcng gun un g d an sehaga in ya bera pa .illLI
tabun us ia dunia in i, berapa lama lll asan ya bumi diliputi 'IPI,
kc mudian lTlc njadi d ingin , ses uelah itu diliputi oleh salju , A pa
sc hab ad a g un llng be r ~p i, lTlcngapa te rj ad i gempa bllmi.
Ahli 1I111u I-Iayal menyelid iki kc hi du pa n binatang, <:m lli s i
hid ll l' d alalll sekian juta tah u n .
.-\ hl i flfl/u jiwa m<:nycl ieliki pul a tenta ng pnanga i, wata k,
pe ngarllh li ngkungan, pe ngaruh ru a ng dan waktu clalam lTlClll-
b e ntuk jill'a Illan llsia. Semua hasil pe nye lidikan itu mcnimblll-
bn rasa hairan, te rc hengang, kagu lll dan ajaih.
Sckara ng cho balah ke lllukaka n pe rtan yaan: "Siapa" pen -
ch i pta clan p<:ngatur i ni selllll anya? S iapa pembuat ma rkas pc-
Illu sa tan kuasa b intang2 cl alam ecl arann ya? S iapa penc hipt a
' '.htva ta rik "? Dalam da ya tarik jelas sekali acla nya kekuatan ,
adan ya dinamika. Siapa pe ngat ur dayatarik itu ? Aclakah satu
k<:jad ia n yang tcrang mempunyai renchana konkrit , sed a ng pe-
re nc ha nanya tidak aela? Adakah karangan, tid a k ada pe nga rang?
;\ da a turan tidak ada pengat ur? Diakui adan ya hidllP , tetapi
tida k c1 iakll i adanya penchipta hikup ?
Akal yang c herclas m e ncl apat penge ta hll a n, ba hwa sega la nya
il li tid a k 1l111ngkin, ka lall tid ak timbul darip acla " aha/yang besar".
T eo ri Olly-will atall tcori la in ya ng berpangkalan ke pada
"Lvo llis i-A lam" , pada dasarnya tidaklah be rte nt a ngan d e nga n
agama. T eori D a rwin dapatlah menjadi tapsir untuk m e nge-
tah 1I i rahasia " Kcsatuan Alam" dalam Ii ngkllngan " K esat uan
Aturan" clan " K esatuan Nl a ha Pengatur". S e-ti ap2 te rs ing kap
rahasia alam ini , tcrsingkap pulalah rahas ia kcsa tuannya dan
k<:sa tua n pe rtu mbuhan d a n per kemba nga nnya dan kesatuan

20X
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
aturan dan pengaturnya. l\laka "i nsan ya ng kamil" tidaklah
merasa puas berhcnti ditengah jalan saja.
Kian lama kian hairan dan kagum, kian te rpesona dan merasa
ajaib dia. '[erasa lemahnya insan dihadapan Kekuatan lVIaha
Desar. 'l'erasa kcchilnya d iri dihadapan kcagungan Yang lVIah a
Agung. Pada waktllitu lah insan sam pai kepada ';lIa:;a na yang
di~cbllt clalam petlla orang tllaz:

"Bi/a 1I'111ft IIIfIIgalwi kf'lellluft all diri ml'lIchapai /Jill lalit/aI/va


diu Ielal! lercltapai".

iVlaka berkllmplIllah tiga kekllatan yang ada pacla diri. Per-


tama akal , kedua perasaa1l (shll'lIr), ketiga kemauan. Terkumplil
menjacli satu, terlonchat dari dalam kalbll, mclanc har kehlljllng
lidah; "Allah l "

209
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XX. WAJAH YANG BERSINA..t{

Pcrhatik<llllah \\':1jah orang . Dud ukIah dengan dia berha-


dapan, akan anda rasai, berchahayakah dia atau guram? Chaha-
ya wajah itu ada yang kuat dan ada yang lemah . Ada pula yang
dahu lu nya he rch ahaya, kCInuwan dia berangsur guram. Ada
yang sampai hi lang ch ahaya itu.
Chahaya wajah itu laksana letrik juga, dapat memancbar,
mt:ngontak kcpad a kita ya ng duduk berhadapan dengan di o.
sehinga kita kena gelombang dari chahaya dan sinar itu. Ka-
dangz dia mencmblls kedalam sanubari kita lebih dalam daripada
pengaruh s inar "X" pada Rontgen sekalipu n .
Yang mempun yai chahaya istimeaw itu adalah dua rupa
orang.
Pertama eorang saleh yang kuat hubungannya dengan Allah.
Kedua seorang he rpangkat yang kuat hubun~annya dengan
orang yang memeri ntah.
Yang pcrtama mendapat chahaya da ri langit. Yang kedua
mcndapat chahaya clari bum i.
Kalau hllbllngan cliantara yang memberi chahaya putllS
Llengan yang memberikan, baik sinar dari langit mallpun sinal'
dari bumi, orang itu tidak bersinar lagi, Jatuh jadi sarap,
laksana daun gugur dari tampuk.
Seorang te man sebava dengan kita, kadangz rnutu ilmunya
kurang da ri kita. Kita tah u darimana diu datang, apa kerjanya
selama ini, Tetapi karena mendapat sokongan dari partainya,
atau dia amat dipe rlukan olch pihak yang berkuasa, bllkan karena
keahliannya, han ya karen a kepandaiannya mempertanggungkan

210
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
apa yang dikehendaki oleh atasannya, diapun diangkat menjadi
lVlenteri.
l\Iaka terlompatlah dari mulut kita; "Kalau orang semacham
inipun dijadikan Menteri, tidaklah ada ambisiku buat jadi
:\ Icnteri lagi".
Tetapi chobalah datang kekementerian tempat beliau bel'
chokol dan masuklah kedalam "menghadap". Mau atau tidak
mau, anda terikat oleh "sesuatu", yaitu "sinar" dari pangkatnya.
Kita menjadi segan, menjadi malu. Dan dia sekarang telah
menjadi raksasa. Mau atau tidak, anda mesti tunduk!
Pada suatu waktu terjadilah krisis pemerintah. Kabinet
,iatuh. NIenteri itu demisioner dan akirnya Kabinet itu bubar,
Anda berjumpa lagi dengan dia . Payah anda menchari sinar
yang dahulu, sudah tidak ada lagi. Sudah menjadi bara yang
dingin. Tidak ada sesuatu yang dapat diambil dari dia. Karena
chahayanya bukan dari I a n g it yang dipancharka n kedalam
jiwa, sehingga membekas kepada sinar wajahnya.
Bukan wajahnya pada hakikatnya yang bersinar, tetapi kursi
tempat dia duduk. Sebab itu setelah tercherai dari kursi, diapun
gelap.
Sekarang chona pulalah duduk berhadapan dengan Ulama
yang saleh. Ulama yang berani mengatakan yang benar, walau-
pun dunia menjadi lawan nya. Ulama yang berani menegakkan
yang haq walaupun lehernya akan putus. Perangainya lain be-
nar. Dia laksana orang yang sombong apabi la berhadapan
clengan penguasa dunia. Tetapi dia sangat merenda hkan diri
apabila berhadapan dengan orang yang lemah. Baru saja anda
duduk dihadapannya, sinar matanya telah menembus kedalam
hatimu, sehingga anda menerima segala sesuatu dengan hati
ridza. Anda merasa tenteram melihat mulutnya yang komat-
kamit menyebut nama Tuhan. Bila anda tinggalkan majlis itu,
sinal' matanya itu masih tetap melekat clalam ruang matamu clan

211
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
m ene mhus ked ala m sanlibarilllll . Be rhe nti pikiranmu dan s ubur
pe rasaa n halllslllll . Be rni at engkau hend ak m eniru jejak beliau .
Dia tidak b erp angkat, pangkatn ya hanyala h kare na taqwanya .
Kadan gz di a ha nya tinggal pad a se bua h langgar yang secler -
han a, te ta pi baru saja kita Illas uk kedal alll lll ajlisny a, ke te ntera m-
<Ill rn elipllti hati kita .

Maka sin ar llahi ya ng m elllanchar pad a wajah U lalll a sej a ti


itu , sa ngatlah melllpengaruhi hati , waiauplin heliau tidak ber-
fatw a .
Apa h ila di a ll1 as uk ked alalll satu ka mpllng, lllaka selama
beliau dal a m ka mpung itu , sinar belia u mdiputi bUlllinva,
ta naman menj adi slibur, padi m enjadi , j ag un g m engupih.
Beliau duduk be rdiam diri , namun di a mn ya Ill enjacli pe nga-
pran. Dikampung kallli herlombalah naga n d emi naga n ,
lllesjid demi Ill esjicl meminta belia uz d ata ng , m elllbe ri penga -
jaran , mengadakan tabli gh. Sehingga lllesjid yang telah tua
clan burok, cl e ngan sekali isharat c hakap beliau saja, hisa
h erobah dalam semala m itu saja dari ata p ijuk m enjadi atap
ze ng. Dari dinding papa n m enj acli c1incling batu .
Apabila belia u pe rnah naik kepada suatu rumah, walaupun
20 rahun telah be rlalu , nalTlUll orang tu az Illasih bercherita
kepada Chllchuzn ya ba hwa belia u pe rnah naik ke rlllllah kita
da n lllembawa b e rkat keclala m g Ubllk kita .
Beliau lebih s uk a naik keg ubuk d a ripad a keistana . Beliau
llIenc hintai kaumn ya , sehah itu ka umn yapun Ill enchintai beliau
pula.
Scorang dian ta ra c"'/wikh kami, mati d alam pembuangan.
Ueliau dibuan g ka re na beliau berte rus terang m e nga takan halal
pada yang halal d a n ha ram pad a yang hara m. Tid ak ada kata
dua . Dan setelah sampai c1itempat pembuangannya, se-kaliz
tidak ma u b eliau m enundukka n mukan ya atau fllku ' kepacla
sesa man ya m a nusia , wa laupllll blla t itu lehe rn ya aka n dipoton o ~

212
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Tidak ad a kata dua. Beli au itu adal a h : .';haihh Dr . H. 'Abdul
Karim ,lmrullah .
Seorang diantara Shaikh ka mi , mati di~aat beliau sedang
m e mberi se mangat kepada an ak chuc hun ya dan murid2nya, su-
pava tampil ke m edan pe ran g m e mp c rtahankan tanah air dan
agam a dari pada seran gan bill'. Beliau adalah : Shaikh lVlll-
ha1l1111ad Jall1i1 Jall1bek
Scora ng di a ntara Shaikh ka mi , mati dalam mengerjakan
se mbah yan g IVlaghrib. S cte lah bcliau mcnguchap " Tashahhud"
pada raka ' at ya ng kedua , seketika hendak tegak kepada raka'at
yan g ke ti g a, beli au ticlak d ap at tega k lagi. Beliau h e ndak sujud
dan ~ uill d t e rll ~ . S ekc tika heli a ll tid ak ha ng un lagi hanl orang
ta hll hah \\<\ beliau tel a h " \I'afat ' . Beliall adalah: 5;"nik"
II . f)alld Nashidi.
Bcsa r pen ga rllh bcliau 2 dikamplIn g dan ncglTi kami . Be-
la iu 2 te lah mati, naillun hekas s inar chaha ya m e reka mas ih
tin ggal d alam sanubari kami.
,,[ erc b itlilah pe ll e rima lI'aris :\ ab i. Bag i m c rcka dian tar a
d u n ia dc nga n akhir at, ad alah kesa tu a n v,ln g tidak b erb elah bag i.
lk li a u tid a k m e nge nal pcmi sa h an agam H d eng an mash arakat.
S e mu<\ oran g beli a ll pan d a ng a mlknya. Walaupun seorang
" intelek" terdidik Barat , ya ng tidak m enge rti agam a, kalau
da ta ng \\'aktu sembah yang di su ruhn ya se mbahy ang juga . se-
hingga orang itu tunduk d an pe rg i m e ngambil wlIdzu ' .
Hil a bertcll1u g adi ~ Ill od l: rn dit engah jal a ll , hclia u be rk a ta:
" Tutu ), ra l1lbutmu anakku . ' Aurat!"
"I e reka tutup , \\,aialipull el e nga n sap ll ta ngan .
Beliau tidak m embuka mulutn ya kechu ali ha ll va untuk clu a
p('I'ka ra . Pertama untuk z ikir, hubun gannya d engan Allah
K edu a untuk 7co'a z h, hubun ga nn ya d e nga n makhluk . Tidak ada
satu langgarpun , tidak ad a satu m esjidpun va ng tid a k aela beka s
da ri tangan heliau. Kalau b eliau berdiam diri. tak obahn ya

213
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
beliau dengan sebuah merchu-suar ditengah pulau. Dia dialll
tetapi memberi petunjuk kepada bahtera yang lalulintas.
Kian lama ,kian usak dan usai bilangan mereka. Kami liha t
bekas tangan mereka di-manaz. Ini surau tempat beliall dahulll
mengajar. Sekarang telah berjaring labah. Ini langgar tempat
beliau dahulu herjemaah. Kini tebatnya tiris tidak ada ya ng
yang mengisi air lagi. [ni tabuh yang dahulu digunaka n pe-
manggil orang sembahyang. Kini jengatnya telah robek tidak
berganti. Ini kumpulan kitabz ya ng dahulu beliau kumpulkan ,
~eh ingga dari manapUll orang datang minta fatwa, bcliau ber-
sedia menjawabnya. Sekarang kitab itll hilang satu hi lang dua,
entah siapa yang mengambil. Sisanya telah tembusz dimakan
ngengat.
Kemudian tcrdengar lagi gelar Ulama. Kami sangka me-
reka adalah ganti dari ya ng hilang, lalu kami datang mcnghadap
mercka. Tetapi chahaya scperti chahaya yang pcrnah kami lihat
dahulu tidak ada pada matanya. Tambah dilihat tambah kera-
guan, benarkah ini Ulama ataukah ini orang kebanyakan? Yang
samaz berlari dengan orang menchari kedudukan? Yang tidak
yaki n lagi akan churahan chahaya dari langit, lalu mengemis
lllC'mohon ch a haya dari orang bumi !
Padahal chahaya langit s udah nyata hilang dari wajahnya
:ltau belum pernah menyinggung hatinya, sedang chahaya bumi
yang dicharinya belum pula tentu dapat.
Tidak ada yang singgah kedalam hati orang ,walaupun apa
)<tng Jikatakannya. Sebab dia berkata bukan da ri h:lti. Kcahli-
:llIn)" a dalam hukllm F iqhi dapat diperguna kann ya untuk me-
ringanz hukum agama.
Asal dia beramal, orang telah berprasangka bah wa dia "ria".
Asal dia be rchakap, o rangp un tclah berb isi k : .. Dia Bohong!".

214
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XXI. HIDUP YANG SEKALI LAG!

D alam kalangan m an usia pur bakala d an m anu sla m odern,


>;(;bclulTI s(;ja rah dan sesud ah sej arah, d idusun sep i dan d iko ta
ramai, ba llkan d ilcreng gUll u ng yang k urall g perhubun gan ke-
lilar , d irirtlba b elantara raya, sehi ngga tida k ada pertuk aran
j1 ikiran dan peras<!an d engan man u~ ia ditempat lain, dalam ka-
b ngan insan yang masih sed erhana sampai kepacl a kalangan m a-
n usia sarj ana yan g pcnu h ragll , bah kan d iman a saj a dan b ila
:<aja, terdapatbh sat u perasaan ya ng sangat hal us, menyelin ap
c\alam sanubar i m an usia it u, bah wasanya ses ud ah hidup d id uni a
yang sekarang illi, akan ad a lagi slIatu h idu p yang lain yang leb ih
keka l. D isa nalah akan t crdap at " kead ilan seja ti " , scb ab d isin i
ti Jak ada "kead ilan".
D is:lnalah b aru segala amal usaha ya ng telah kita kerj akan.
akan rn cndapat ganj ara n yan g sctimpa!. D isanalah akan di per-
t i IIlban ,";kan niat sengaja kita, tul usnya atau chilusnya. Di sana
ke ad ila n tid::!k akan d apa t lagi disalah tapsirkan olch korupsi da n
Il<l11g sogok atall oleh kep intaran po k r 0 I berpenchak li d~11 1.
U isan ala h va ng ~t' bl'na rn y a, tida k aka n ada lagi pertentan ga n
k<: LJ ~ .

l'e ra~. ~ 1'l n


;lk <111 ,1d a hidl.l p lagi ses lI d ah h idu p ya ng ini , adabli
'( 'I;l: ICIl'l.!I1 ~a nub a ri ma nusia, laba na il hmn yang
lIill/m d alalll
d iail uge rahLlI1 kepacl a t ll mbllh za n, seh ingga dia dapat m em ilih
Dun ga t an ~dl yan g sc,;uai dcnga n man afa'atnya dan m cmuntahkan
~, lri yang bcrbahay a bagi h idup nya . O ia adalah laksana il ham
vang d ikurn iaka n kepada hll run g2 ya ng te rbang berbondo ng di-
w;lktu yang tcrte ntll m cncha r i tem pat ya ng am an bagi hidu p
d an h turui1 an nya dan kcmbali lag i kepada tanah air asalnay ,

2 15
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kalau datang pula rnusirnnya, yang kadang2 rnernakan waktu
berbulan, dari kutub Utara kekutub Selatan . Dia adalah lak-
sana ilharn yang dikurniakan kepada sibudak kechi I pada per-
rnulaan datangnya kcdunia rnelalui rahirn ibunya. Baru lahir dia
sudah tahu rnenyunyut susu ibunya, basah sedikit dia sudah
rnenangis rninta ditukar popoknya, lalu diberinya upah kasih
sayang ibunya dcngan satu senyurnan kechil dan enak tidurnya
apabila tidak ada yang rnengganggu dirinya.
Mernang ban yak juga orang yang rnenolak keperchayaan akan
hid up lagi sesudah hidup yang sekarang ini. Diingkarinya de-
ngan lidahnya dan logikanya, narnun perasaan halusnya yang di-
dalarn, rnengingkari pula akan ingkarnya. Dia bersorak dirnuka
orang rarnai atau rnenulis disatu buku tebal, tetapi kelak apabila
dia telah duduk scorang diri, sanubari tadi bertanya lagi: "A pa
betul tidak ada lagi hidup sesudah hidup ini?".
Maka apabila keadaan sudah sernpit, se-akan2 tulang dada
menyesak rnenekan hati , se-akan2 burni rnendesak dan langit
rnenghirnpit, ilharn itu turnbuh lagi dan datang lagi. Ketika itu
merekapun kafirlah terhadap kebebasan akal dan logikanya, lalu
Irnan dengan perasaan rnereka. Terasalah lukanya hati, karena
akal telah terdorong tidak perchaya. Laksana Failasoof Santa-
yana yang telah melernparkan keperchayaan agarna Katholik,
tetapi setelah dilernparkannya tirnbullah chintanya, laksana chin-
tanya seorang priya yang dipatahkan oleh seorang wanita chantik,
lalu wanita itu dicheraikannya dan setelah bercherai diratapinya.
Dengan keperchayaan yang rnendalam akan adanya hidup
lagi sesudah hidup ini , usia rnanusiapun menjadi panjang tak
ada batas, sehingga mati hanya dipandang sebagai perhentian
kechil dalam perjalanan yang rnasih jauh . Dengan kepercha-
yaan ini, hidup kebendaan yang terbatas ini menjadi lanjut ,
karena adanya lagi hidup yang tidak berbatas.
Karena keperchayaan ini pula manusia rnerasai bahwa ke-
dudukannya lebih tinggi dari segala yang bernama benda, dari

216
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
tumbuh2an dan dari binatant. Dengan keperchayaan ini manu-
sia merasa bahwa jiwanya yang kekallebih tinggi, tetapi tumbuh-
nyalah yang rapuh . Diatas keperchayaan ini pulalah insan
menegakkan budi dan perangai, perjalanan dan perjuangan hidup,
bahkan disinilah terletak sendi "kebudayaan".
Kebudayaan bangsa Mesir Kuno dan bangsa Ashur Jan
Babyloll, tidaklah akan meningkat demikian tinggi sehingga bekas
yang digali dizaman sekarang membuktikan hasil budaya menga-
gumkan.
Socrates rei a menerima maut karena beliau perchaya bahwa
hidup yang akan datang itu lebih baik dari yang sekarang.
Fir'aun2 di Mesir rela badannya dimumikan, agar bersiap terus
menghadapi akhirat.
Jika sampai demikian hcsar dan hebat bekas ilham ini ke-
dalam kemajuan hidup insani, janganlah mulut kita lekas ter-
dorong mangatakan: "Keperchayaan ini bohong belaka !".
Sungguhpun demikian, ditiap zaman ada juga orang yang
mengingkarinya. Hidup ini hanya hingga inilah . Lahir kedu-
nia, hidup sebentar, lalu mati; habis perkara !
J'Belum ada orang yang kembali dari sana, untuk membawa
bukti dari perjalanan jauh itu, lalu menerangkan kepada kita
pengalaman perjalanannya", demikian ujar mereka.
Disamping sarjana yang sampai juga kepada keperchayaan
akan adanya hidup akhirat itu, bukanlah tidak ada sarjana zaman
modern yang menolak keperchayaan itu.
Kata mereka: "Tidak ada yang ada, hanyalah benda belaka.
Dan hidup hanyalah hidup yang ini. Hidup, akal, pikir, perasaan
dan apa yang dinamai ghaib2an itu tidak lain daripada "bekas"
benda. Berjalan darah dengan teratur dalam badan, itulah yang
dinamai hidup. Berhenti darah mengalir dalam badan, kitapun
mati. Ya, mati! Darah berpusar kejantung, empedu mengisi
hati, limpa mengisi kenching. Pikiran , akal, kemauan dan se-

217
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
sebagainya ialah bekas dari otak. Bertambah bagus susunan
benda dalam otak, bertambah baguslah jalan pikiran. Mati otak
matilah pikiran. Yang sebenarnya ada hanyalah benda, selain
dari benda hanyalah bekas dari benda. Tidak ada nyawa, tidak
ada jiwa, tidak ada roh. Sebab itu tidak ada semuanya itu yang
dinamai kekal. Habis badan habis nyawa, lemah otak habis
berhenti darah memusar kejantung berhenti hidup. Kataz "ke-
kal abadi", kata akhirat "hidup sesudah mati", adalah kata
kosong khayal belaka. I nilah pendirian kaum materiafist.
Datang pula ahli llmu-jiwa, Psychologi. Mereka menyata-
kan buah penyelidikan mereka, bahwasanya apa yang dinamai
Hilham" tentang hidup kekal sesudah ini, tidak lain daripada
tindihan rasa rendah-diri, inferiority-complex manusia belaka
Setelah mereka merasai lemah dari berhadapan dengan kekuatan
alam yang ada dikelilingnya, di-chariznya ilham untuk me-
nambal kekurangannya. Lalu dida'wakannyalah bahwa dia yang
kekal dan alam ini yang fana. Dialah yang terus hidup dan
jalam ini yang mati. "Laksana burung", kata mereka, "terbang
auh2 kelangit, akhirnya ketanah jua. Maka burung terbang
itulah yang memberikan "ilham" kepada manusia bahwa m~reka
akan kekal".
"Alam ini", kat a ahli2 ilmu-jiwa itu, "penuh dengan suka-
duka, lanchar tertumbuk, dzalim dan adi!. Alam penuh dengan
serba kekurangan. Sedang insan mempunyai tabiat hendak me-
nguasai sesuatu. Insan penuh anganz hendak memperbaiki yang
rllsak, hendak menchapai yang lebih sempurna. Maka oleh
karena dirinya kechi I dan kekllatannya terbatas dan umurnya
pendek, yang dapat dichapainya hanya sedikit, laksana kanab
membuat rumahzan dari pasir ditepi pantai. Dia telah mem-
hangga at as keindahan bikinannya. Tetapi sejenak kemudian
bergulunglah ombak dari laut, digulungnya bangunan itu, dengan
sekejap mata rata kembali. Maka oleh karen a tiap dibangun
tiap runtuh jua dan itu adalah kenyataan, merekapun larilah

218
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kealam khayal. Failasoof mengkhayalkan suatu negara yang
"adil dan makmur", bernama "Utopia". Adapun orang yang
bukan Failasoof, berkhayal pulalah dia bahwa ada alam lain
yang lebih sempurna daripada ini. Kalau kita berbuat, jangan-
lah mengharapkan ganjarannya disini. Ada ganjarannya yang
sejati kelak diakhirat, itulah shurga Jannatun Na'im.
Demikian adanya.

Sekarang kita chobalah menuruti selangkah, bahwa alam ini


hanyalah se-mata2 benda. Tidak ada sesuatu dibalik benda.
Apakah kalau hal ini kita turuti akal kita sudah puas dan kita
sudah boleh tentcrarn?
Mari bichara dari hati kehati, lepaskan diri daripada debat
herlebar mulut. Benarkah aka I anda sudah puas dengan begitu ?
Setelah saya turuti pendirian bahwa alam hanya bend a saja,
saya pula sekarang yang jadi ragu!
Betapa mungkin pikiran, akal, kemauan, (karsa), hanya be-
kas saja daripada benda yang beku? Betapa mungkin pikiran
yang sadar akan dirinya hanya bekas dari benda yang tidak sadar
akan dirinya? Betapa mungkin benda dan akal hanya satu,
padahal sifatnya berlainan? Betapa mungkin akal pikiran yang
hegitu halus hanya akibat saja daripada benda yang kasar?
Betapa mungkin gerak pikir timbul daripada bend a yang mati?
Betapa mungkin perasaan timbul daripada gerak?
Maka pendapat bahwa benda adalah satu2nya, tidaklah me-
muaskan daku, malahan menambah raguku. Sehingga alam ber-
tam bah kabur.
Jika kelihatan ada hubungan diantara sesuatu dengan se-
suatu yang lain, belumlah tentu bahwa hubungan itu adalah di-
antara sebab dengan akibat. Otak adalah "tempat" pikiran,
bukan "sebab" pikiran.

219
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Barulah hilang keraguan menurilti jalan pikiran itu, jika
perjalanannya diteruskan . Yaitu bahwa ada sesuatu dibelakang
benda. Ada sesuatu dibelakang tubuh. Sesuatu itu ialah "roh"!

Perjalanan pcnyelidikan manusia mcnuntut ilmu tidaklah


berhenti. Sekarang manusia telah sampai kepada ilmu, bahwa-
sanya benda itu tidaklah lenyap. Zarrah (atom) dalam alam
tidaklah akan rnusnah. Kernusnahan tidak ada, hanya perkisar-
an . Dari sejcrnplit pasir dan setitis air akan berkisar bentuk-
nya rncnjadi se-besar2 makhluk. Lilin terbakar hangus menga-
lir kebawah, sesudah berchahaya diapun gelap. Tetapi ahli
kirnia clapat membuktikan bahwasanya anasir lilin masih tetap
ada clilldara, dalam bentuk lain. Korekapi digiruskan, rokok
dibakar, korekapi dihernbus, apinya hilang kern bali kedalam
uclara. Bentuknya dapat berobah, tidak hilang, chuma pechah
mcnzarrah, namun jauharnya tetap ada. Kekuatan dan tenaga
untuk rnembakar rnasih ban yak tersimpan diudara. Perternu-
kanlah yang panas dengan yang panas kern bali, diapun akan ada .
Kita rncnerima pengetahuan itu .
Matipun adalah pcrkisaran. Tubuh kasar manusia setelah
mati dipindahkan kedalam perut bumi. Dia tidak hilang disana.
Dia hanya berkisar kembali kepada asal kejadiannya, yaitu tanal!.
Gandhi dibakar tubuhnya : tubuhnya hilang, abunya masih ada.
Didalarn chcritera sandiwara Shakespeare disenandungkannya
bahwa batang tubllh Kaisar telah hanchur, tetapi bekas benda
tllbuhnya yang telah kembali jadi tanah itu dipergunakan untuk
batu bata penarnbal bangunannya yang runtuh .
Omar Khayyam bahkan berkata: "Bahwasanya piala pemi-
num chamar yang engkau chechahkan pada mulutmu tatkala mi-
num, mungkin adalah diambil dari sari tubuh nenckmu. Jing-
katkan kakimll menginjak bumi! M lIngkin tanah yang engkall

220
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
pijakkan. belahan badan ayahmu". Kita menerima pengetahuan
itu.
Maka kalau telah diterima bahwasanya alam bukanlah se-
mata benda, tetapi adalah bend a dan tenaga, tubuh dan jiwa,
dan kalau para sarjana telah sampai kepada pendapat bahwa
benda tidaklah lenyap, dan tenaga tidaklah lenyap, betapa " roh"
akan lenyap? Padahal dia lebih pantas buat kekal daripada
bend a ? Kejadiannya dan sifatnya lebih sesuai buat abadi?
Rohlah yang menyinggung benda, sehingga bendajadi hidup .
Rohlah yang masuk kedalam tubuh, sehingga tubuh berpikir,
merasa, mengingat, bermain berchengkerama. Kalau roh telah
keluar, tubuhpun tinggal jadi kaku . Kalau maut telah datang.
berkisarlah tugas bend a yang tadinya jadi tubuh itu.
Kadangz seekor anjing mati . Maka diatas badannya y~mg
telah chair itu hiduplah makhluk lain be-ribuz banyaknya, yang
dinamai ulat, karena nyawa datang padanya. Kadangz tumbuh
diatas bekas bangkai itu sayuran bayam, dipetik gadis dibawa
pulang. Kadangz dijadikan pupuk penyubur padi. Jadi piala
tempat orang minum, jadi batu bata pembina rumah, menjadi
tanah injakan kaki, menjadi kembang melati berwarna putih
atau jadi makanan ikan dilaut. Jadi apa saja yang indah atau
yang buruk, mengagumkan atau menjemukan dan alam berputar
terus dan zarrah tidak berhenti melakukan tugas. Tetapi "roh"
kekal abadi. Kekal merasai pahala atas amal yang telah dibukti-
kan . Dan kembali hidup dan dapat dilihat pada jasa yang telah
diberikan . Dan kembali hidup dan dapat dilihat pada jasa yang
ditinggalkan . Kekal .. . . . .. . . . dan datang berlutut dan beruku'
kebawah cherpu hadzrat Ilahi menerima pujian atas kebajikan ,
Illcnerima sesalan atas kejahatan .
Apalah artinya hidup? Wahai , kalau tidak ada hidup di-
belakang hidup yang ini?
Keadilan tidak ada didunia ini! Barang siapa mengharap-
kan keadilan didunia ini , itu adalah harapan "khayali". Kalau

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


hidup hanya se-mataz dunia ini, lebih baiklah berlomba membuat
dzalim dan aniaya. Karena kalau kita tidak bersedia menganiaya,
maka kita akan dianiaya orang lain. Siapa yang tidak lebih
dahulu memukul, nischaya akan dipukul. Tukang sorak dapat
kududukan megah. Si Jujur terusir dari tengah masharakat.
Beribu pemuda hanchur luluh dimedan perang, karena harapan
akan perbaikan nasib. Tetapi yang mendapat keuntungan dari
pengorbanannya hanyalah orang lain yang duduk goyang kaki.
Dan mari maju selangkah lagi. Bebaskan diri kita dari akal
dan pcrasaan ini. Scbab akal dan perasaan ini juga menim-
bang buruk dan baik. Akal ini juga yang tidak dapat menerima
kalau yang kuat leluasa menindas yang lemah. Akal ini juga
yang tidak puas kalau undangz diperbuat hanya untuk melin-
dungi yang berkuasa. Dan setelah akal ini dibongkar, tenteram-
lah kita agaknya, sebab derjat kita telah sam a dengan binatang.
Dan kalau kita telah jadi binatang, kita terimalah dunia dalam
keadaan seperti ini: "Dunia yang sepi dari keadilan!"
Tentu saja itu tidak mungkin! Kita telah jadi manusia
dan kita telah berakal. Maka akal dan perasaan yang tenang,
sampai jugalah perjalanannya kepada hakikat yang sebenarnya.
Yaitu bahwasanya dibelakang hidup yang sekarang ini ada lagi
hidup yang lebih utama dan sempurna. Hidup yang adil!
Oleh sebab itu maka "ilham insani" akan adanya hidup yang
kekal sesudah hidup ini bukanlah khayal yang bohong. Dan
perasaan yang murni itu bukanlah satu penipuan kepada diri
scndiri. Tetapi adalah satu kesimpulan perjalanan akal yang
sehat .
Dan dengan ilham ini terchapailah ketenteraman jiwa. Ta-
hulah kita akan nilai diri dan nilai hidup.
Dan berbuat baiklah kita dengan tidak mengharapkan ba-
lasan dari man usia.
Karena tidak ada satu manusiapun yang sanggup menggan-
jari kalau kita berbuat baik!

222
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XXII.

CHINTA TANAH-AIR, KEMANUSlAAN DAN ISLAM


I

"Chinta l'anah Air adalah sebahagian dari Iman ".


Demikian tersebut dalam sebuah Hadith. Oleh karena itu
kita sekarang bukanlah sedang membicharakan "Ilmu Seleksi
Hadith" (Mushtalahul Hadith), tidaklah hendak kita bicharakan
Shahih atau Dza'ifnya Hadith ini .
Karena meskipun Sanad dari Hadith ini kurang kuat misal-
nya, namun artinya dan maksud yang terkandung didalamnya
adalah Shahih; Dapat dipertanggungjawabkan!
Tanah tumpah darah tempat kita dilahirkan, adalah daerah
yang kita chintai. Supaya tahu betapa mendalamnya chinta kita
kepada tanah-air, chobalah tinggalkan agak sekali. Nischayalah
terasa pada kita rindu kepadanya. Merantau jauh2, terbayang-
lah kampung halaman. Dan apabila bendera bangsa2 berkibar
digedung P.B.E. di New York, maka yang terlebih dahulu di-
chari oleh mata kita ialah dimana terletaknya "Merah- Putih" .
Ketika itu kita tidak berfilosofi. tetapi perasaanlah yang tcr-
singgung.
Kita chintai dia karena keindahannya, karen a gunung2nya,
sawah2nya yang berjenjang, rimba dan belukarnya, lautan dan
daratannya. Apabila kita melintasi Reviera, teringatlah kita
pantai Painan . Apabila kita lihat dan au Onandaga di Amerika,
terbayanglah keindahan danau Manindjau dan danau Toba.

223
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Maka rasa kebanggaan inilah yang dibangkitkan orang apa-
bila suatu bangsa hendak dinaikkan kepada derajat yang tinggi
dan kedudukan yang mulia diantara bangsa2 .
Chinta tanah air sebahagian dari Iman!
Kita perchaya kepada Tuhan dan kita mengabdi kepada
Tuhan. Kita bershukur kepadaNya karena kita dilahirkan di-
atas setumpak dunia yang indah. Tanah air adalah ni'mat Ilahi
kepada kita. Diatas bumiNya kita dibesarkan, hasil buminya
yang kita makan, airnya yang mengalir yang kita minum.
Jadi dapatlah dikatakan, bahwasanya karena menchintai
Tuhanlah maka timbul chinta kita kepada tanah air. Rumpun
chinta yang seperti ini dari Tauhidlah asalnya.
Tetapi chinta itu adangz 1) terlepas dari uratnya, terbong-
kar dari asalnya, sebagaimana juga pada segiz yang lain, chinta
itu terlepas dari urat tauhid, lalu menjadi mushrik.
Ada orang yang menchintai anak dan keturunan, karena anak
dan keturunan adalah ni'mat Ilahi. Ada pula orang yang sa-
king chintanya telah amat tertumpah kepada anak dan keturunan,
putus chintanya dengan Tuhan. Seluruh hidupnya habis untuk
mengurus anak, sehingga tidak ada sisa buat menyembah Tuhan
Ada orang yang mengumpul harta , karena dengan harta itu
dapat dichapai maksud yang muliaz. Dengan harta benda,
banyak rukun agama yang dapat dikerjakan . Sedang kemiskinan
kerap kali menghambat langkah. Tetapi ada pula orang yang
yang tertumpah ruah chintanya kepada harta itu, hingga tidak
diingatnya lagi d,Hi mana sumbernya, entah halal entah haram.
Daripada memperbudak harta, lama kelamaan dia telah di-
l'erbudak oleh harta .
Kebangsaan yang Sempit.
Begitu pulalah halnya dengan chinta Tanah Air. Kalau se-
kiranya dapat dikatakan bahwasanya chinta tanah air sebahagian
- .- -- -
1) Adang2 boleh juga dipakai sebagai kadang2.

224
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
daripada Iman, maka diwaktu yang lain chinta tanah air dapat
merusak binasakan Iman.
Putus hubungan chinta dari asalnya, yaitu dari Tuhan.
;\ lenjadilah bangsa dan tanah air atau keballgsaall dan nasionalis11l
menjadi pokok pangkalan chinta dan tidak ingat lagi kepada yang
lain. Sehingga akirnya nasionalism itlliah yang menjadi pangkal
segal a bench ana diatas dunia.
Setiap bangsa atau pemimpin bangsa berusaha menchar i
se-besarz keuntungan buat bangsa dan tanah airnya, dan tidak
peduli lagi apakah akan merugikan bangsa lain. Chitaz yang
paling akir ialah menjadi yang dipertllan didunia, menguasai
sebahagian besar dari bumi atau se1uruhnya. Kalau ada bangsa
lain yang lemah, menjadi mangsalah dia dari yang kuat. Bangsa-
ku hendaklah menjadi bangsa yang paling kaya. Perniagaan
bangsa kami hendaklah yang paling laku diseluruh pasaran
dunia. Untuk itu semua, bangsakll harlls mempunyai armada
yang kllat, angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara.
Kehendak bangsaku harus didengar, barangsiapa yang menyang-
gah akan kuperangi .
Diplomat yang terhitung paling ulung ialah yang mcnang
mendiktekan kehendaknya kepada wakil bangsa yang lain dalam
satu perundingan . Jeneral yang dianugerahi bintang yang pa-
ling tinggi ilah yang telah dapat menambah jajahan yang baru.
Benderaz dan selogan dari bangsa yang te1ah dikalahkan dan
dijadikan tanah jajahan, diletakkan dalam museum bangsa yang
menang untuk dijadikan kemegahan bagi anak chuchu .
Untllk itulah pendidikan dan pangajaran bagi kanab di-
!"\IS11n dan diatap. Segal a sesuatu dalam dunia dipusatkan kc-
rada persacla tanah air kami. Segala kemajuan yang tclah di-
chapai oleh bangsa yang lain, dari kamilah asalnya. Kami yang
terlebih dahulu mengenal kesopanan. ;;arjana kami yang lehih
dahulu menemui pendapatz baru dalam ilmu pengetahuan .

225
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Untuk itu, kebenaran sejati tidaklah mengapa jika dikorban-
kan . Berapa orang pengambil muka berusaha menyusun sejarah,
kadangz sejarah yang bersifat khayal belaka, jauh daripada dasar
ilmu pengetahuan, untuk memuaskan rasa kemegahan kebang-
saan. Maka kedengaranlah nyanyianz memuja diri sendiri.
Kedengaranlah sindiran orang Inggeris sebelum perang du-
nia pertama dan kedua, bahwa Matahari tidak pernah terbenam
dalam jajahannya. Bahwasanya lautan seluruhnya dibawah ke-
kuasaannya dan kalau "dia salah atau dia benar, dia adalah bang-
saku" . Terkenallah uchapan dizaman Hitler; "bangsa Jerman
adalah bangsa yang diatas dari segala bangsa", atau "darah Aria
adalah yang paling bersih dan harus selalu bersih".
Maka berlombalah bangsaz Eropa berpegang kepada ke-
bangsaan seperti ini. Kadangz memunchak menjadi Napoleon
I dan Napoleon III di Peranchis, diabad lalu. Bismarck, Hitler
dan Musolini diabad ini.
Semua berlomba mengatakan kemegahan bangsa, walaupun
dengan merugikan orang dan bangsa lain. Untuk mempertahan-
kan pend irian ini, tidak ada lain jalan, hanyalah bersedia perang,
bersedia menyusun kebohongan sejarah. Dan apabila perang
tclah terjadi, semuanya menyeru nama Tuhan, agar Tuhan me-
menangkan pihak mereka dan mengalahkan pihak musuh .
Padahal Tuhan tempat memohon itu hanya satu jua; Tuhan
dari sikuat dan Tuhan dari silemah .
Keburokan, kehanchuran, keruntuhan, itulah yang nampak
di-manaz. Tangan manusia membuat bangunan besar dan
tangan manusia pula membuat born untuk menghanchurkannya .
Sehingga telah banyaklah manusia yang hilang keperchayaan
akan nilai hidup. Putus asa me1iputi segal a hati .
Pokok pangkalnya lain tidak hanyalah "kemegahan kebang-
saan". Bangsakulah yang diatas sekali, dan se1alu harus diatas
sekali . Kedatanganku menjajah suatu negeri yang "masih ter-

226
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
belakang" adalah didesak olch "mission sacre", tugas yang amat
suchi dan mulia, membawa peradaban. Padahal peradaban yang
dari saat mulanya telah menaruh dcndam.
Kadang2 ditengah gumplan awan yang kelam kabut, meng-
intiplah chahaya sekali2, berkelap-kelip dari bintang kemanusia-
an. Yaitu orang2 yang memandang jauh, yang mengerti akan
akibat bahaya dan benchana. Orang2 ini menyerukan agar
kemanusiaan lebih diutamakan dari kebangsaan sempit. . Menye-
rukan agar manusia menanamkan rasa damai dalam hatinya.
Yaitu orang2 semacham Leo Tolstoy di Rusia atall Preside71
Wilson di Amerika.
Seruan orang2 besar demikian, kerap kali hanyalah laksana
bersorak dipadang pasir luas, kedengaran suara sipongang sahut-
an, tetapi tidak ada hakikat insan yang menyahut, sehingga sa-
hutan itu hanyalah laksana ejekan alam belaka, dari pantulan
gunung.
Setelah semua merasa bahwa diri dan jiwa telah terbakar
oleh gejala mesiu peperangan, barulah dengan ter-gesa2 me-
nyusun renchana perdamaian dan tidak akan perang2 lagi. Di-
waktu bahaya telah sangat mengacham, timbullah "Atlantik
Charter" yang terkenal. Tetapi kalau perang telah habis semua-
nya berlomba pula menghabiskan perbelanjaan negara untllk
persediaan perang.
_ Rusia dengan idiologi "komunist"nya bersorak dihadapan
dunia bahwa idiologi mereka adalah lntemasional sifatnya, buat
scluruh bangsa, buat seluruh dunia. Tetapi tidak boleh dilupa-
kan bahwa yang dimaksud dengan "Internasional"nya itu ialah
agar seluruh dunia mengakui bahwa hanya Rusialah yang berhak
menjadi punchak segala bangsa. Dan dalam istilah mereka,
apabila mereka menyerukan "damai", maksudnya ialah perang.
Diserukan dan disarankan kepada seluruh dunia supaya chepat2
memadamkan seman gat perang. Dan rahasia yang tersembunyi
dibaliknya ialah jika Rusia kelak bertindak memerangi musuh-

227
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
nya, maka orang lain haruslah berdiam diri sap, jangan ber-
sedia alat perang, supaya mudah ditelannya.
"Hidup berdampingan sechara damai", tetapi perang dingin
dikobarkan. Musuh yang paling besar daripada perdamaian,
menurut Rusia ialah lnggeris dan Amerika.
Amerika dan lnggeris serta kawanznyapun menitik beratkan
soal dunia seluruhnya kepada kepentingan kebangsaannya pula.
Jika Amerika menyediakan pinjaman besarzan kepada bangsa
"terbelakang" ialah supaya bangsaz itll herdiri "dibelakang"
Amerika dalam menghadapi Rusia.
Masih ban yak bangunan runtuh bekas perang dunia ke II
yang belum dibangunkan kembali, padahal orang telah bersiap
mcnghadapi "perang dunia ketiga". Yaitu perang.panas! Re-
bab pcrang dingin telah berjalan ber-tahunz.

Kebangsaan yang Luas, Memandang Umat Manusia itu


"Satu".
Ahliz pikir dunia yang berusaha memhebaskan jiwanya
dari ikatan kebangsaan scmpit ini, telah kembali mengangkat
mulut . Failasoof, sastrawan, ahli pikir, ahli sejarah, telah tegak
memberi peringatan , mengangkatkan tangan kcudara, mcnyuruh
mcnyetop menghentikan perjalanan kedalam lobang kehanchuran
1111. Memberi peringatan kepada ahliz perang, kepada para
politikus, supaya kembali kepada pangkalan semula. Kita ini
adalah manusia belaka; manusia duduk sama rendah tegak sarna
tinggi . Tidak perlu memperebutkan rezeki, membunchitkan
perut suatu bangsa dengan merugikan bangsa yang lain, karena
kalau pandai membaginya, persediaan makanan buat hidup ma-
sih chukup tersedia dalam perut burni. Teori Darwin yang
mengatakan bahwa be-ratusz ribu tahun yang telah lalu ber-
jenisz binatang penghuni dunia telah musnah karena perebutan
hidup, peraduan tenaga, sehingga yang lernah jatuh tersungkur
dan yang kuat berhak terus hidup, tidak lahperlu diteruskan
oleh umat manusia .

228
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Boleh keballgsaall, boleh nasionalism, tetapi berilah batas
dalam batas2 kemanusiaan. Arti kemanusiaan, ialah "meman-
dang alam atau dunia sebagai suatu keluarga besar, terdiri dari
kekeluargaan kechiI2".
Kebetulan lautan dijadikan 3/~ dari daratan, karena mc-
ngandung hikmat bahwa manusia disatu benua berusaha men-
chari manusia dibenua yang lain. Perlainan warna kulit hanya-
lah karena perlainan perangai iklim . Adapun perasaan hati,
kecherdasan akal, rasa suka dan rasa duka, dalam semuanya itu,
terbukti bahwa manusia seluruhnya sarna.
Sedangkan kuching terkurung dalam bilik, lagi menchari
jalan keluar. Sebelum pintu dibukakan, dia mengeong terus
karena ingin bebas, apatah lagi man usia. Tidak ada manusia
yang dilahirkan buat menjadi budak. Orang tidak mengenal
perbudakan seketika dia dilahirkan. Orang baru berjumpa per-
budakan sctclah dia memaslIki masharakat yang disusun dengan
pinchang.
Oleh sebab itll, maka kemanusiaan seluruhnya adalah terikat
oleh undang2 yang umum dan meliputi. Semua bangsa, beta-
papun warna kulitnya atau maju dan mundur daerahnya, semlla-
nya ingin kepada keadilan dan kebenaran. Semua bangsa selalll
terikat kepada mllslihat bersama.
Dalam perang terasa benar kesunyian diri karen a putus hll-
bllngan dengan sesama manusia yang dimusuhi. Yang kuat ber-
tllgas membela yang lemah, bukan menekannya supaya dia lebih
Icmah . Yang salah diperbaiki bersama, yang chelaka ditolong
bersama. Yang besa r memberi kesempatan kepada yang kechil
supaya dia besar pula. Yang lebih pandai menuntun yang bodoh
supaya sarna pandai, yang kechilpun insaf akan kechilnya
sehingga tidak "besar mulut" .
Semua mcrasai bahwa mereka tcrikat dalam satu kckeluar-
gaan yang besar.

229
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Itulah chuma jalan untuk menghindarkan perang. Sehing-
ga tenaga manusia dapat dikerahkan, bukan menaklukkan se-
sarna manusia dengan kepintaran, tetapi membongkar rahasia
alam dengan kecherdasan yang telah dichapai.
Seruan ini terdengar kembali, walaupul1 mulanya dengan
suara parau.
Persharikatan bangsa2 yang telah ada, walaupun dalam la-
pangan politik masih selalu dipengaruhi oleh semangat kebangsa-
an yang sempit, namun dalam lapangan yang lain, terutama ke-
budayaan, mulailah ditanamkan chita ini sebagai keyakinan hidup.
Maka kalau tadinya disebut, bahwa "chinta tanah air adalah
sebahagian dari Iman". sebagai suatu hadith yang kurang sahih
menurut ilmu mustalah hadith. manusia telah herusaha ber-
pindah kepada hadith yang lebih sahih , yaitu:

" Tidaklah sempllma Imall seseorang kamu, sebelum dia l1Iell-


chin/ai saudaranya scha{!aimana menchintai dirinya sendiri".
(H.R . BUKHARI DAN MUSLIM).

Dan akan chepat manusia sampai kepada ayat yang disampai-


kan Tuhan dengan perantaraan Nabi Muhammad s.a.w.:

( Y \ 1" : 0.;) \ )
"Adalall manusia itll lerdiri dari /lmat yang satll".
(Q . ~ . 2, AL-BAQARAH : 213).

230
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
II

KERASULAN MUHAMMAD, UNTUK UMAT


MANUSIA SELURUHNYA

o o. "...... '
, ...... ~

.::&... lJ1 ~;) )fJ~ l:..l.-) \ C.,


"Tidak kami utus engkau, hai Muhammad, hanyalah untuk
1IIe/~iadi
ralima! bagi selllrllh alam".
(Q.s. 21 AL-ANBIYA : 107).

Kita kaum Muslimin mempunyai keperchayaan yang sung-


guh2 , bahwasanya Nabi kita Muhammad s.a.w. diutus Tuhan
kcdunia buat membawa rahmat bagi alam scmcsta ini.
Sekarang seluruh dunia scdang ditimpa oleh suatu krisis
besar, krisis yang tidak berkeputusan, terutama lantaran manu-
sia telah diperbuuak oleh rasa kebangsaan yang sempit. Se-
hingga kemanusiaan yang menjadi tujuan semula telah terjepit
didalam angkara murka yang ditimbulkan oleh kebangsaan.
Kita umata ,Islam tidak berlepas diri dari beban berat
kemanusiaan itu. Kita tidak boleh angkat bahu, achuh tak
achuh. Se-akan2 kita diluar dari benchana yang menimpa ke-
manusiaan . Kita tidak boleh menimpakan kesalahan kepada
orang lain saja. Sebab melepaskan diri dari ikatan kemanusiaan
itupun adalah hal yang tidak mungkin. Maka kewajibanlah bagi
kita menggali kembali kekayaan yang telah ditinggalkan Nabi
buat kita , akan kita pakai sendiri dan akan kita persembahkan
kepada kemanusiaan. Nabi kitapun tidak menyuruh kita me-
maksa manusia memeluk Islam . Yang diperintahkannya ialah
menawarkan kebenaran yang terkandung didalamnya,
Adapun intisari ajaran Islam yang telah ditanamkan oleh
Nabi Muhammad sejak 14 abad, ialah bahwa "Manusia adalah
satu" dan semuanya terikat dalam "Persaudaraan Semesta".

231
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Agama ini bernama "Islam". Kalimat "Islam" itu satll
rumpunnya dengan kalimat "Salam". Apabila seseorang dise-
but "Islam", maka hakikatnya ialah "menyerahkan diri kepada
Tuhan dengan tidak ada keraguan" . Karena arti " Islam" itu
ialah " penyerahan" .
Dan dia juga berarti "salam", artinya " damai ". Apabila
seseorang telah berdamai dengan Tuhan, dengan sendirinya dia-
pun berdamai dengan sesamanya manusia, dengan sendirinya
diapun berdamai dengan sesamanya makhluk. Dan "Islam"
juga berarti "selamat".
N ahi bersabda :

"Orang yang disebut Muslim ialah yang selamat (terpelihara)


sesamanya Islam dari Iidahnya dan tangannya". (H . R. AHMAD).

Muslim artinya orang yang menyerahkan dirinya kepada


Tuhan. Dan apabila berjumpa seorang Muslim dengan seorang
Muslim, diuchapkannyalah "Assalamu'alaikum". (Mudahzan
damai dan bahagia meliputi diri tuan).
Sendi utama dan pertama dari ajaran Islam ialah kesatuall .
Satu makhluk ini semuanya dan satu pula Tuhan yang menchip-
tan ya. Kesatuan makhluk insani dipusatkan kepada kesatllan
turunan, yaitu Adam dan Hawl!. Orang boleh menapsirkan
maksud Adam dan Hawa menurut yang tertulis dalam kitab
suchi dan boleh pula memajukan penapsiran menurut kema-
juan illllll pellgetahuan; namun yang terang ialah bahwa manu-
"ia itu satu adanya, satu keturunannya, satu sllka dukanya .
Hanyalah susunan masharakat itu yang kadangz timpang dan
pinchang, sehingga ada "tuan" dan ada " hamba sahaya", ada
orang yang berkedudukan tinggi dan ada yang berkedudukan
rendah , ada yang kaya raya dan ada yang hina dina. Namun
rada hakikatnya :>emuanya itu sam a dihadapan Tuhan. Per-

232
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
bedaan warna dan warna kulit, pertentangan kelas dan kasta
tidaklah diterima oleh Islam dan tidak diakuinya. Pengakuan
kelebihan seseorang daripada yang lain, bukanlah dalam ukuran
benda, pangkat, kebesaran dan kekayaan. Perbedaan tinggi
derjat manusia atau rendahnya, menu rut Islam, hanyalah pad a
amalnya dan pad a taqwanya.
Seketika Rasulullah mengerjakan haji yang penghabisan
(haji wada'), telah beliau berikan pidato penting, boleh dikatakan
pidato simpulan dan intisari ajaran beliau.
Beliau bersabda: "Segala sisa kepinchangan zaman jahili-
yah dihabiskanlah pada waktu ini. Tak ada lagi memegahkan
diri karen a keturunan. Sekalian manusia adalah turunan Adam
dan Adam adalah berasal dari tanah".
Pidato beliau itu beliau patrikan dengan Ayat:

(\1": ~~I)
" Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya telah Kami chipta-
kan kamu daripada asal seorang laki2 dan seorang perempuan,
dan kami jadikan kamu ber-nangsa2 dan ber-suku2 agar kamu
kenai mengenal; dan sesungguhnya yang se-mulia2 kamu pada sisi
Allah ialah yang se-taqwa2 kamu". (AL-HUJURAT : 13).

Kalau seluruh manusia telah disadarkan bahwa dia berasal


dari tanah, walaupun dia seorang raja yang sedang duduk di-
atas takhta majun alam, dibawah tirai yang bermisir, ataupun
dia seorang kuli penyapu labuh ramai, apatah artinya lagi jika
manusia memegahkan dirinya dihadapan sesamanya manusia?

233
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dalam pidato Haji Wada' itu beliau jelaskan pula:
"Sesungguhnya darah kamu dan harta bend a kamu dan ke-
hormatan diri kamu, dihormati, sebagaimana dihormatinya hari
ini dan bulan ini dan negeri inipun" .
Artinya, 14 abad terdahulu, sebeilim ada Atlantik Charter
atall "Hab Asasi manusia", dengan tegas Rasulullah telah
menyatakan, bahwa hak kehormatan nyawa, harta bend a dan hak
kehormatan diri telah dijamin pemeliharaannya, s~ma suchinya
dengan hari mengerjakan haji itu sendiri, sarna suchinya dengan
bulannya, dan sarna suchinya dengan tanah suchi itu sendiri.
Tidak bolch diganggu gugat oleh siapa juapun kalau tidak me-
nurut hak undangznya yang tertentu.
Ajaran yang setegas sejelas itu adalah berpangkal atas pe-
ngakuan yang tadi, yaitu seluruh manusia itu pada hakikatnya
adalah satu. Jika nampak perpechahan, adalah karena adanya
penyclewengan daripada garis yang telah digariskan itu. Kelu-
paan manusia akan kedudukannya yang sebenarnya, lalu timbul
tindakan sendiriz, membebaskan diri daripada komando Ilahi.
Firman Allah:

.I;'-~~;~I~ ~~I ~J ~l:JI~l5 c.~

"Tidaklah ada manusia itu seluruhnya, melainkan umat ya,'!:


satu; lalu mereka ber-selisih2an". (Q.s. 10, YUNUS : 19).
Yang penting adalah membangkitkan kesadaran manusia
akan kesatuannya, sehingga dia dapat kern bali kedalam garis
jalan itu.
Tidaklah Islam bersempit faham, lalu mengatakan dirinya
sebagai agama, terputus pertaliannya dengan agama yang lain.
Bahkan diberinya ketegasan pengakuan atas agamaz yang telah

234
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
terdahulu dari Nabiz dan Rasul yang telah lampau, dan tidaklah
ada perbedaan yang asasi diantara Nabi2 yang banyak itu.
Barangsiapa yang berbuat baik, berjasa baik, akan mendapat
ganjaran disisi Tuhan Allah, walau dimasa mana dia hidup dan
seruan Nabi mana yang pernah didengarnya.
Firman Allah:
o _.

~ ~W~<5~r.::U~ I~~~~.:i"~ l:,sl :Y..:ill j I


" ,
",." .- I 0 , I

4 ~;;I ~l; ~~~ 1- ';/1 \~;)~ ,~~ -;.. 1


":J;~~: r~~ ~~~;;. ~~ ~t{)
( ,y : o~\)
"Sesungguhnya orangz yang berman (Muslim), dan orangz
Yahudi, dan Nasrani, dall Shabiill, mana2 yang(perchaya kepada
Allah dan hari kemudia71, dan berbuat pula amalan yang saleh,
maka bagi merekalah ganjaran disisi Tuhan. Dan tidak mereka
akan merasa chemas-takut dall tidak pula mereka akan merasa
dukachita". (Q.s. 2, AL-BAQARAH : 62).

Inti wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, itu pulalah


yang diterima oleh Nabi2 dan Rasulz yang sebelumnya.

Firman Allah:

(\ ,I'" : ~L-J\ )
"Sesunggulmya kami telah mewahyukan kepada engkau (hai
Muhammad), sebagai yang telah kami wahyukan pula kepada
Null dan Nabi2 sesudahnya". (Q. s. 41, AN-NISAA : 163)

2~5
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Maka Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa dan lsa dan Nabi2
yang lainpun adalah satu keluarga dengan Muhammad karen a
persatuan tugas, yaitu memberi petunjuk kepada manusia di-
dalam menchapai hidup yang benar dan kebenaran itu sendiri.
Firman Allah:
'l~tft."" ~.. ". .Jt) "t,\", .. "",,,,..
. V- ..J" ..."~ ~
,.
.u '"' r J ~ '" .).J. Vi J
.

"Tidaklah lain Muhammad itu hanyalah seorang Rasui, yang


sesungguhnya telah terdahulu daripadanya Rasul2 yang lain".
(Q. s. 3, AL-'IMRAN : 144).
Demi dilihat keseluruhan tugas daripada para Nabi dan
Rasul itu, jelaslah bahwasanya undang dan peraturan yang me-
ngikat seluruh prikemanusiaan itu ditentukan meratai buat umum
seluruh manusia, karena manusia itu terdiri dari umat yang
satu. Maka jika mereka berselisih, berkelahi, bertikai dan ber-
musuh; bukanlah itu yang dikehendaki Tuhan dan bukan untuk
itu Rasul diutus. Terjadinya pembangkangan, adalah dari salah-
nya manusia sendiri.
Dichiptakan Tuhan umat manusia ber-lain2 bangsa, ber-
lain suku, berlain tanah dan berbeda iklim, bukanlah untuk ber-
musuh , melainkan "Ii ta'arafu" (untuk kenai mengenal). Untuk
yang berkelebihan membantu yang kekurangan. Karena tidak
ada yang serba chukup, selain dari Tuhan sendiri.
Bahkan menu rut ajaran Islam, bukan perikemanusiaan itu
saja yang terikat dalam "kesatuan besar" . Alampun seluruhnya,
sejak dari langit tinggi sampai kepada daratan bumipun terikat
dalam kesatuan peraturan.' Peraturan yang terdapat pad a
"atom" yang paling kechi I dibumi, setelah diselidiki sarna saja
halnya dengan peraturan yang terdapat pada Matahari dan
satelitnya.

236
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Kalau tidak terdapatlah kesatuan peraturan, kachau bilau-
lah alam ini; sejak dari bintangz dichakerawala, sampai kepada
tumbuhzan yang tumbuh dibumi, tunduk belaka kepada satu
aturan .
Firman Allah;

~..~)1~~ ~)(.ij~~I~;::~ .J{;'~~I


/,1.J ~~j J.- ~Jl ("J:)~ ~~ili
.)0 ) "...

(Y- : .!JW 1)

"Allah yang menchiptakan tujuh Langit, sepadan satu sama


lain. Tiada engkau lihat chiptaan Tuhan yang Pemurah itu ber-
lebih berkurang. Sebab itu, engkau ulanglah melihatnya kembali,
adakah engkau menampak kerusakan?" (Q s. 67, AL-MULK ; 3)
Firman Allah;

Bertasbih (menyatakan kebesara11 dan memuji) kepada


Tuhan, langit yang tujuh, bumi dan apa yang didalamnya, dan
tak ada sesuatupun, hanya se-mata2 memuji Tuhan dengan ke-
muliaanNya, tetapi sayang-kamu tidak mengerti pujian mereka
itu.- sesungguhnya Dia penyantun dan pengampun".
(Q. s. 17, AL-ISRA ; 44).
Tasbih alam kepada Tuhan, ialah; "Tunduknya alam ke-
pada peraturan Tuhan". Tidaklah Matahari pernah mungkir
akan janjinya terbit setiap pagi dan terbenam setiap sore. Tidak-

237
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lah sesuatu mungkir akan janjinya bahwa dia akan mengem-
bang lantaran panas. Tidak scsuatu jugapun yang sanggup
membebaskan diri daripada ikatan kesatuan peratllran itu .
D emikianlah kesatuan pada makhluk. Dan makhluk yang
berkcgatllan itll dichiptakan pula oleh Penchipta Yang Satll .
Firman Allah:
~".
J~;i-~y~) Ff-~?\J:-nr:';J ~fJl)~
~, 'r
... ,.J.J'. ~
,- '" '~ '" ~ ~-""::Ir - ._ai. II - ... , ,,'/n
lS---~ _~~J ~'U---~JV"r'
.>
. ' 0_0
~
.>.> -
.'(:'w,
I
.J' .......... -0
"
'(W~~~\)' !':.:'.~\'" .. ~
u~ y,..
\
.)",.,..
,,~ .... I
_ _ ~.r
,.
.1.-
"

("I' : ~)\)
"Allah yang meninggikan langit tanpa bertiang sebagai yang
kamu lihat, dan Dia berkuasa diatas singgahsana. Matahari dan
bulan diperintahkan melakukan kewajiban; semua itu mengikuti
jalanny a menurut waktu y ang ditentukml. Dia mengatur urusan,
menjelaskan keterangan2, supay a kamu meyakini akan menemui
Tllhanmu " . (Q. s. 13, AR-RAF : 2).

('t : ~)\)
" Dan Dialah y ang memhentangkan bumi, dan mengadakan
gunung2 dan sungai2 diatasny a. Dan dari masing2 buah2an di-

238
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
jadikanNya se-pasang2. DitutupNya siang dengan malam; se-
sungguhnya hal itu menjadi bukti (keterangan) untuk kaum yang
memikirkan". (Q. s. 13, AR-RAF : 3).

~::;~~f~~~'~j~ J.)~I~) ~:i~l~


}. , .'" ..)0

(,. : 0.,:lA:l1) ..;~I,,,:lJ). r~)


"DichiptakanNya langit dan bumi dengan benar, dan dibentok-
Nya diri kamu dengan bentuk yang sangat elok, dan kepadaNya
tempat kembali". (Q. s. 64, AT-TAGHABUN : 3) .

. . Dipadu dan dipadatkan lagi faham "kesatuan Ilahi " itu


denga'n firman N ya :

. ~~)'~J'~)t~"'~Jf')f~\~~~) ~~~
(",. : o~\)

"Dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Esa. Tiada Tuhan


se/ain Dia, yang Maha Pengasih dati Maha Penyayang "
(Q. s. 2, AL-BAQARAH : 163)

Dan FirmanNya:
__ #III ~)-" ,;," II ,,'

~ '-S.!. JS" ('~ J.,A )f~ ~J J)f <.>flI ~ I


""" 0 ,~,. ~
roJ J
}..; -> t "",
\;i
('A : "-..-k)

" Sesungguhnya Tuhan kamu, hanya Allah; tiada Tuhan se-


lain daripadaNya; Dia meliputi segala sesuatu dengan pengetahuan-
."NYa". (Q. s. 20, THAHA : 98).

239
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dan FirmanNya lagi :

"Itulah Allah, Tuhatl kamu, tidak ada Tuhan selain daripada-


Nya ; sebab itu sembahlah Dia, dan Dia menjadi wakil atas se-
gala2ny a". (Q. s. 6, AL~AN'AM : 102).
Dan FirmanNya pula:
,_ ... e~ ... )0 ...

~ij\- ... -~)f \ ~ ) ~'


_ Y'JJ.
'-)I
.Y"J). c...:,), 1'.6J :G)f
... ... ...
. ~. ,.8J1
(\ t : il."/~I) ...r.;-
" Tidaklah terchapai Dia oleh serba serhi penglihatan, akan
tetapi Dialah yang mengetahui segala penglihatan itu, dan Dia
Maha Halus dan Maha Tahu " . (Q. s. 6, AL-AN'AM : 103).
Diatas sendiz yang kokoh inilah Islam ditegakkan. Se-
hingga betapapun seorang Muslim kuatnya mengerjakan up a-
chara ibadat, sembahyang dan puasa, akan penat sajalah kaki-
nya berdiri dan akan hanguslah perutnya kelaparan, namun dia
jadi perehuma, sebelum dirasainya lazat ehita sendi ajaran Islam
itu . Yaitu keinshafan akan kesatuan makhluk, tersebab di-
mulai dari pangkalan keinshafan akan "Kesatuan Khalik".
Sendi kesatuan ini ditegakkan dengan pane hang pertama;
" La ilaha illal lah", tiada Tuhan selain Allah!
Ditukasi lagi dengan panehang yang kedua: "Alhamdu
lillahi rabbil (alamin", segal a puji2an hanya teruntuk bagi Allah,
Tuhan Sarwa Sekalian Alam!
Ditanamkan, dipanchangkan panehangz ini terlebih dahulu
sampai kepetala bumi, terhujam terbenam dalam jiwa, sehingga

240
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
tidak dapat dibangkit lagi, sampai menjadi keyakinan dalam
seluruh perjuangan hid up.
Diatas sendi2 inilah Da'wah ditegakkan dan dari sinilah
dimulai. Da'wah, yaitu menyampaikan seruan kepada manusia
seluruhnya. Manusia harus dituntun kepada dasar faham ini;
Makhluk adalah satu dibawah naungan Tuhan Yang Satu.
Dan Muhammad berkata : "Jangan sharikatkan Tuhan
dengan yang lain" .
Manusia akan ditimpa siksa yang hebat dahshat, prikema-
nusiaan akan hanchur berantakan jika dia keluar dari dalam
gans Int. Manusia akan tersiksa jiwanya jika dia mensharikat-
kan Tuhan dengan yang lain. Sebab yang lain itu tidak dapat
betbuat apa2. Dan keadilan tidaklah akan bertemu, dan ke-
benaran tidaklah akan berjumpa kalau kemanusiaan pechah.
Kalau pendirian "La ilaha illal lah" dan "Alhamdulillahi
rabbil 'alamin" telah ditinggalkan, sehingga setiap bangsa me-
muja Tuhannya sendiri, nischaya timbullah permusuhan, ke-
benchian, perebutan kuasa dan perang. Dan kalau tertanam
pula pengaruh keyakinan bahwa suatu bangsa lebih tinggi der-
jatnya dari bangsa yang lain , atau darahnya lebih murni dari
darah bangsa lain, atau kulit putih lebih tinggi martabatnya dari
kulit hitam, nischaya timbullah dendam, timbullah permusuhan
dan timbullah perang. Bagaimanapun menahannya, namun satu
waktu mesti meletus juga.
Kalau raja, pemimpin atau diktator, telah mulai disembah,
dipuja, atau merasa dirinya selalu benar, dan tidak boleh di-
bantah, nischaya dengan sendirinya padamlah chahaya "keadilan"
dan bersimaharajalelalah "kedzaliman".
Kalau telah ada sesuatu barang dipandang suchi dan qudus
disamping Allah, seumpama ber'abdi (menyembah) kepada tanah
air, memuja kepada "ibu pertiwi", sehingga menyamai, apalagi
melebihi pemujaan kepada Tuhan Allah, nischaya berbilanglah

241
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
pemusatan, dan pechah berderailah pribadi orang yang membuat
pujaan lain itu. Kalau diri pribadi telah pechah berderai, pechah
berderai tempat berdiri dan pechah berderai pulalah tujuan
hidup .
Itulah pangkal segala kehanchuran . ... . . . . .... !
Begitulah ajaran Islam, dan itulah yang akan kita bawa ke-
tengahz dunia yang sedang menunggu obat ini. Bukan untuk
kita banggakan sebagai Muslim, melainkan untuk disumbangkan
ketengah masharakat dunia. semoga mendapat pertimbangan.
Sebab terang bahwa dunia tengah menunggu itu, sekarang!

III
Banyaklah faedah yang didapat manusia daripada Matahari.
:\lenurut penyelidikan terakir, tenaga chahaya Matahari dapat
dipergunakan untuk berbagai maksud, sebagaimana juga faedah
yang didapat dari tenaga atom. Ilmu pengetahuan manusia
yang kian lama kian tinggi dapat menggali rahasia yang ada
pad a alam. Tetapi meskipun ban yak daya guna yang dapat
diambil dari Matahari atau yang lain, tidaklah boleh manusia
menyembah dan memuja Matahari. Sebab persembahan harus
dipusatkan kepada penchipta Matahari itu sendiri. Tidak ada
alam yang berhak buat mcndapat pujaan dan pengabdian.
Pujaan dan pujian dan pengabdian hanya dijuruskan kepada
renchipta segal a ni'mat itu.
- .
,r-! \~rc \"j ~:;':J~ ~r....tll ~~ \~ :;
,.)- .) .;, .;

"Jadilah kamu hamba dari yang memberkan ni'mat, jangan


menghamba kepada ni'mat yang diberikan".
Demikianlah pandangan Islam terhadap semata-semesta
alam. Demikian pula pandangan Islam terhadap semata-semes-
ta insan.
Kalau sudah demikian pandangannya terhadap alambesar,
dapatlah diketahui bahwa akan demikian pula pandangannya

242
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
terhadEp alam insan. Ajaran tauhid itud engan sendirinya mem-
bawa akibat bahwa Islam sangat membantras kese-wenang2an
raja, penguasa atau pemerintah ataupun rakyat. Islam menen-
tang setiap pengerahan tenaga manusia oleh sesama manusia.
Pemcrasan keringat orang banyak untuk kepentingan orang se-
orang. Islam menentang 'ashabiyah, fanatik kebangsaan, fanatik
kesukuan dan membanggakan keturunan. Dasar penilaian ter-
hadap insan hanyalah menu rut nilai amalnya. Soal kelas, soal
kulit, soal kaya miskin tidaklah dikenal. Disekeliling Nabi Mu-
hammad s.a.w. berdiri "Bilal", seorang sahabat keturunan Negro
(Habshi) yang hitam dan "Shuhaib" orang Rumi yang berkulit
putih , dan "Salman" orang Persia (Iran) yang berhidung man-
chung. Dan mereka itu duduk sarna rendah tegak sarna tinggi
dengan kaum bangsawan asal keturunan Quraish. Hak kewa-
jiban ya ng mereka terima dan mereka pikul, sarna saja dengan
yang diterima dan dipikul oleh Abu Bakar, 'Umar, Othman dan
Ali.
~ehingga Hilal mendapat kemuliaan menjadi "Muazzin
Ra~ul ".

Salman AI-Farisy memberikan banyak nasehat kepada


Raslilullah dalam soal perang dan protokol pemerintahan. Dia
menasehatkan menggali "Khandak" (Iobang) pembenteng kota
:\Iadinah, seketika :YIadinah diserang oleh mllsllh berseklltu .
Dia ya ng memberi nasehat agar Rasulullah memakai chinchin
chap stempel, buat mengechap surat2 resmi. Sehingga Rasulul-
lah pernah berkata: "Walaupun ilmu pengetahuan itu terletak
dibintang Seroja, akan dapat juga dijangkau oleh pemuda anak
Iran ini" .
Shuhaib dijadikan wakil menjadi Imam oleh Saiyidina 'Umar
bin Khattab seketika dirinya telah dekat mati kena tikam. Ja-
batan Imam yang selama ini hanya dikerjakan oleh Khalifah.
Inilah intisari dari jiwa ajaran Islam. Kelebihan manusia
hanyalah karena amal dan taqwanya. Tidak usah diselidiki apa-

243
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kah dia warga negara "asli" atau bukan "asli" . Samaz hamba
Allah!
"Semua kamu adalah anak Adam, ada yang penuh sukachita-
nya dan ada yang kurang penuh. Allah tidak menanyai kamu
darihal kebangsawanan kamu atau keturunan kamu pada hari
Qiamat. Yang se-muliaz kamu disisi Allah, ialah yang lebih
taqwa kepadaNya" . (Hadith).
Tugas Rasulullah ialah menyampaikan seruan dan pend irian
ini kepada seluruh alam, kepada seluruh manusia. Dan seruan
itu tidak terputus karena pergeleran zaman atau peralihan tempat .
Seruan ini laku untuk segal a masa dan untuk segal a bidang du-
nia. Dan diingatkannya pula meskipun dia Rasulullah, utusan
Tuhan, untuk memberi penjelasan tentang pokok pendirian itu,
tidaklah dia keluar dari ikatan aturan itu. Dia manusia sebagai
kita juga. Dan diapun tunduk akan aturan itu.

~r~'IOp~~II'~11Iitl . .o~~..h.."'-~~I'~I 0(.


.

.. \t' ':? .. d"".>I.


~..
.,.':;:' 0"0
...
.....
J. ..r
0
It ..
0 "0

~A.. ~~ Ll;l~~J~ ..~~~L4J .. , ~;':JlS' 0-J


(\\.:~\) .I~r~){)~
,.,,,,,
~ ..".

"Sesungguhnya saya ini tidak lain adalah manusia sebagai


kamu juga; Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu ada-
J

lah Tuhan Yang Esa. Maka barangsiapa yang rindu hendak ber-
temu dengan Tuhannya sayogianyalah dia ber' amal dengan 'amalan
J

yang saleh dan jangan dipersharikatkan ber'ibadat kepada Tuhan


dengan yang lain sesuatupun".
(Q. s. 18, AL-KAHFI : 110).

244
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
('(v : l:--JI)

" Tidaklah kami utus engkau (hai Muhammad), melainkan


meliputi untuk seluruh manusia, membawa khabar suka dan per-
in{;atan anchaman, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".
(Q. s. 34, SABA' : 28).
Didalam menyatakan dan mempropagandakan suatu pendiri-
an tidaklah perlu dengan gagasan kekerasan dan paksaan. Sebab
kebenaran itu sendiri dapat membela dirinya. Suatu gagasan
yang dipompakan dengan paksa, membuktikan bahwa yang
menggagaskan itu belum yakin akan kebenaran gagasannya.

" S erulah kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmat kebijak-


sanaan dan dengan ajaran (mau'idzah) yang baik, dan hadapilah
bertukar pikiran dengan mereka dengan chara se-baik2nya. Ka-
rena sesungguhnya Tuhan engkaulah yang lebih mengetahui siapa
yang tersesat daripada jalanNya dan dia pula yang lebih tahu
siapayang mendapat petunjuk Ilahi" . (Q. s. 16, AN-NAHL : 125)

Pelajaran dengan "hikmat kebijaksanaan", dengan orang


yang sudi mengosongkan jiwanya terlebih dahulu daripada pur-
basangka, pelajaran yang baik diberikan kepada orang yang telah
terperosok kejalan salah, tetapi masih ingin kembali kepada

245
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
jalan yang benar. Mujadalah, bertukar pikiran, "berdiskusi"
kata orang sekarang, dihadapkan kepada orang yang kokoh mem-
pertahankan pendiriannya yang salah.
Kewajiban Rasul ialah menjelaskan ayatz Tuhan, tandn
kebesaran Tuhan didalam seluruh alamo Kebenaran ada ditiap
sudut prikehidupan, asal manusia sudi mencharinya. Mata
manusia dibukakan dan telinga dinyaringkan untuk menangkap
bekas kuasa Ilahi pada seluruh yang ada ini. Dijelaskan kepada
manusia, bahwasanya kebahagiaan hidup yang sejati, kekayaan
yang tidak pernah menurun dan perniagaan yang se-kaliz tidak
pernah menderita kerugian, hanya satu saja, yaitu 'Aqidah yang
baik, keyakinan hidup. Apalah artinya hidup yang tanpa ke-
yakinan? Diingatkan kepada manusia bahwa semuanya ingin
keadilan, semuanya menolak kedzaliman. Ingin kebenaran dan
menolak kesalahan. Kekuatan Iman memperluas musik dalam
jiwa, sehingga telinga dapat memperbedakan mana suara musik
yang sumbang 1) dan mana irama yang heboh dan mana nada
yang janggal. Oleh sebab itu maka kebenaran, keadilan, keindah-
an, pada hakikatnya adalah "satu hakikat", memakai berhagai
ragam nama.
Mereka tidak dipaksa buat menerima, tetapi mereka diajak
buat mendengar. Dihadapan seruan ini diharapkan semua me-
masang telinga. Baik dia raja kuasa, atau dia miskin papa. Se-
bab sarna keadaan datang mereka kedunia, sarna tidak punya
apaz, dan sarna keadaan perginya dari dunia, samaz tidak rnem-
bawa apaz.
Mau perchaya atau tidak mau perchaya, terserah!
i\lemang diakui hahwa pada dasarnya tidaklah ada sikap
kekerasan dalam seruan itu . Firman Tuhan:

1) Sumbang: da/am bahasa Melayu berarti salah dan janggal.


Berbeda de1lgan kata sumbangan, yang artinya bantuall.

246
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
( 'I' 0' : o~1 )
"Tidak ada paksaan pada Agama!" (Q. s. 2, AL-BAQARAH: 256)
Tetapi selalulah suatu "chinta" terbentur dengan yang
"nyata" .
Tidak sekali gus orang mau melepaskan susunan yang lama
walaupun salah. Menurut keyakinan Islam, penyembahan ber-
hala adalah suatu kesalahan berpikir. Ketika menerima teguran
ini, penyembah berhala menjadi murka dan Nabi Muhammad
hcndak dibunuh. Dan sebelum itu pengikut2nya yang setia
telah dianiaya, telah diusir (ke Habshi dua kali), sehingga Nabi
terpaksa pindah ke Madinah . Sampai di Madinah masih saja
diganggu . Orang hendak membungkernkan seruan penyeru
inisebelum tumbuh. Setelah dia pindahpun, dia masih di-
kejar2. Bahkan bersharikat Yahudi Madinah dengan Mushrikin
Quraish hendak mengepungnya, biar "tenat" nafasnya dalam
kotanya yang baru itu.
Waktu itu, barulah beliau menyusun tenaga membela diri.
Bersedia kekuatan buat mempertahankan pend irian ini. Sebab
pendirian ini hendak dibawa untuk kepentingan seluruh pri-
kemanusiaan.
Terpaksalah beliau melawan kekuatan dengan kekuatan,
menangkis perang dengan perang, untuk mempertahankan
da'wah. Kepala2 suku, kepala2 kabilah dan raja2 yang berkuasa
disekeliling daerah kuasanya, rupanya akan tetap menentang.
Sebab tersebarnya keyakinan persamaan hak dan kewajiban, yang
menjadi inti ajarannya ini, kalau tersiar, artinya ialah mahkota
mereka akan jatuh .
Tidak dapat tidak, keperchayaan yang asal ini mestilah di-
siarkan. Dan Nabi tidak mau "mati konyol" karena kelalaian
bertindak. Para jemaah insani sudah lama menderita, karena
keboborokan 'Aqidah, karena kelalaian penguasa.

247
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Inilah iebabnya maka ada kalimat " perang" dalarn sejarat.
Islam. Bukan perang dengan maksud " penaklukkan", melain-
kan maksud "pembebasan". Kalau perang ini untuk nafsu
" imperialist", sudah lamalah pokok keperchayaan ini hanchur
lebur dari muka bumi.
Nabi sendiri mati dalam kemiskinan. Tidak ada waris-
pusaka yang akan di-bagi2kan. Kalau akan dikatakan ada, ha-
nyalah setengah karung gandum disudut biliknya, dan sebuah
tombak yang tergadai pula dirumah seorang Yahudi. Tidak
sempat me neb us dikala beliau hidup, karen a tak ada uang.
Pada suatu hari, tatkala Rasulullah telah sampai dipunchak
kejayaannya, masuklah Umar bin Khattab kedalarn rumah beliau
berlepas lelah. Tak ada perhiasan didinding, tak ada kemegah-
an sebagai Kepala Perang yang tak terkalahkan. Kalau akan
dikatakan ada juga, hanya sebuah guriba tempat air daripada
kulit kambing, tergantung didinding, yaitu persediaan buat air
wudzu', jika beliau terbangun tengah malam, akan sembahyang
Tahajjud.
" Menangis "Umar !" .
" Mengapa engkau menangis, ya 'Umar ?"
" Seluruh Mashrik dan Maghrib telah tunduk kebawah ke-
kuasaan engkau, Ya Pesuruh Tuhan. Dan anak kunchi seluruh
jazirah Arab telah terpegang ditangan tuan , padahal tuan masih
begini kebegini saja".
Dengan senyum terharu Rasulullah menjawab : "Ingatlah
'Umar! Soal ini bukanlah soal ke-Kaisaran seperti di Roma,
dan bukan soal Kisra sebagai di Persia. Aku adalah Nabi, hai
'Umar. Aku bukan Raja!" .
Demikianlah "chila" dan demikian pula pelaksanaannya.
Bukan Kaisar Sri Maharajadiraja, tetapi Nabi pemimpin rakyat
jelata, yang sarna suka, sarna duka dengan mereka. Oleh sebab
itu, hairankah kita, seketika Islam mulai tersebar keseluruh

248
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
pelosok muka bumi, yang terlebih dahulu menjadi penganutnya
ialah orang2 melarat, orang miskin dan orang yang ma2hlum
(teraniaya) ?
Kalau sekiranya Islam dan Muslimin pemeluknya mem-
peraktikkan ajaran ini, nischaya terchapailah chita2 kesatuan
umat manusia. Umat manusia hanyalah satu, Tuhannya satu,
keturunannya satu. Perchaya akan adanya keadilan dan sudi
berkurban buat itu. Mereka ber-tolong2an atau "bergutong-
royong" atas kebajikan dan taqwa, bukan ber-tolong2an dan
bergotong-royong atas dosa dan ber-musuh2an. Sehingga mes-
kipun bangsanya berbagai ragam, sukunya bermacham nama,
iklimnya ber-Iain2, kulitnya aneka warna, karena sudah demikian
tabiat dunia, tidaklah ada benchi dalam hati, karcna bangsaku
tidak dapat hidup kalau tidak bcrhubungan dengan suku tuan.
Sarna dipikullah yang berat, sarna dijinjinglah yang ringan.
Bahkan walaupun agama bcr-Iain2, namun inti pcrscmbahan
hanya satu juga.
Itulah inti Islam; bebas, mcrdeka, sederhana! Mengakui
hak orang lain, scbab hak itu ada pula pada kita. Yang ter-
aniaya tcrtolong, yang lcmah dibela, yang jatuh ditarik naik,
yang dimahligai gading sudi turun kebawah dan budak di-
mcrdckakan.
Kita akui pula, bcberapa kcnyataan mcnunjukkan bahwa
dalam kalangan umat Islam scndiri sudah payah menchari bukti
bahwa chita2 mulia ini dijalankan, sehingga kita tidak mcndapat
8uatu tauladan. Kita akui hal itu, sebagaimana Sayid Jamaluddin
AI-Afghany pcrnah mcngatakan; "Islam itu tertutup oleh keada-
an kaum Muslimin scndiri".
Nafsu angkara manusia mcnycbabkan terdapat penycle-
wengan sctclah Rasul dan sahabat2nya yang utama tak ada lagi.
Kian lama kian terdesaklah pendukung chita2 mulia ini ketepi
medan dan tampillah ketengah, orang2 yang mengambil ke-
untungan untuk diri sendiri dari kebebasan agama ini. Maka

249
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
akirnya ber"balik-awah" 1), rebahlah kayu dan matilah yang
dibawahnya ditimpa pohon kayu itu.
Satu ajaran agama beta pap un baiknya, akan terkubur kalau
tak ada yang mendukungnya. Satu agama betapapun kachau
ajarannya, akan maju kalau ada pula pendukungnya.
T etapi perpisahan masa diantara kita umat Muhammad yang
sekarang dengan Nabi ikutan kita, yang 14 abad, tidaklah terlalu
lama. Jarak diantara kita dengan Nabi tidakl~h terputus ;
Alhamdulillah!
Sebab AI-Our'an, pedoman yang beliau tinggalkan, clapat
kita lihat kembali dan dapat kita tilik. Isinya adalah wahyu
Ilahi, kalamullah. Kekal selamanya, tahan berhujan berpanas;
teguh menghadapi tentangan zaman,
Kesana kita pulang dan mari kita melangkahkan kaki kete ~
ngah dunia, menyerbu ketengah masharakat kemanusiaan, karemi
kita sebahagian daripadanya.
Sebagaimana pujangga Iqbal pernah mengatakan: "Ber-
siaplah tegak kembali, hai pemuda Islam! Karena tugas berat
dunia ini akan diserahkan kembali kedalam tanganmu ..... . ! I I"

1) Balik-awah, artinya balik arah ketika menebang PQhon kayu ,


sehingga dia rebah menimpa orang yang menebangnya.

250
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XXIII. HARI DEPAN AGAMA

Agama Akan Hidup Dalam Ronanya Yang Baru.


Baru, Tetapi Kembali Kepada Asalnya.

Dua kali sudah perang dunia yang dahshat, hanya dalam


masa setengah abad saja dari abad keduapuluh. Dan dada dunia
sedang berdebar melihat anchaman perang dunia ketiga dalam
pertengahan abad ini juga. Bagaimanakah kiranya nasib agama,
masih akan beragamakah orang atau akan jadi atheist (tidak ber-
tuhan) semua?
Begini besar dan dahshat bala benchana menimpa dunia,
betapakah agaknya pengaruhnya atas perasaan para insani atau
pada shu'urnya. Apakah manusia akan bertambah dekat kepada
Allah atau akan bertambah jauh, bertambah hanyut, sehingga
tidak dapat dipintasi lagi?
Soa12 seperti inilah dizaman sekarang yang memenuhi otak
ahliz pikir di Eropa, ahli pikir dari kalangan agama, ahli pikir
dari kalangan masharakat dan ahliz dalam ilmu jiwa.
Masingz telah menyelidik dan merenung. Masingz telah
mengeluarkan jawaban atas pertanyaan ini. Masingz telah me-
ngemukakan kemungkinanz yang akan ditempuh oleh agama
dizaman depan. Kadangz hasil penyelidikan itu tidak sama
bahkan bertentangan.
Kata yang setengah, bala-benchana dahshat yang telah me-
nimpa dunia dan akan menimpa dunia dalam masa terdekat,
bala bench ana itu sendirilah yang akan menambah insaf manu-

251
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
sia akan perlunya agama. Pengalaman yang begitu pahit karen a
manusia diperbudak oleh ilmu pengetahuannya sendiri akan
menambah keinshafan bahwasanya ilmu saja, tidak dijiwai oleh
agama, artinya ialah "kehanchuran". Sebab ilmu pengetahuan
adalah seligi balik bertimbal. Tak hujung, pangkal men gena.
Ilmu pengetahuan dapat menikam keluar dan dapat menikam
kediri. Dapat dipergunakan untuk maksud yang baik dan dapat
juga dipergunakan untuk yang jahat.
Sebagai dilihat diradio, dia dapat menyiarkan pidato pendeta
digereja hari Minggu dan khutbah khatib dimesjid hari Jum'at,
tetapi dapat pula menyiarkan be rita propaganda perang yang
penuh fitnah. Radionya sendiri tidaklah soal, yang soal ialah
guna apa dia dipakai.
Ilmu pengetahuan sampai kepada punchaknya yang ter-
tinggi, sejangkau selidik insani, nischayalah akan membawa faedah
bagi prikemanusiaan kalau sekiranya ilmu pengetahuan itu di-
sejalankan dengan kemajuan perasaan halus manusia, dengan
shu'ur manusia. Mereka hidupkan hatinya disamping meng-
hidupkan otaknya.
Tetapi kalau hanya "kepala" yang maju dan "hati" ter-
tinggaJ, dibongkar rahasia ilmu, tidak dibongkar rahasia hati,
dibangunkan hidup se-hariz dengan dasar hasil ilmu pengeta-
huan modern, tapi ragu hati tidak diperdulikan. Kalau ilmu
huan, science sangat chepat maju kemuka, sehingga hasil pen-
dapat ilmiyah kemaren saja, sudah dikolotkan oleh hasil pen-
dapat hari ini, padahal hati tidak majuz, masih disinan kedisinan
juga, nischaya "tak dapat tidak" kehanchuranlah yang akan me-
nimpa. Apalah obahnya dengan orang yang mempunyai dua
mata, yang satu dibukanya terus melihat alam kelilingnya dan
yang satu lagi ditutupnya terus, sehingga akirnya jadi buta.
Maka tidaklah teratur hidup kalau tidak ada keseimbangan.
Sedangkan alam sekeliling kita, baru dapat mempertahankan
hidupnya karen a ada keseimbangan itu, apatah lagi kita manusia.
Hidup yang tidak seimbang adalah kesengsaraan .

252
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Maka pengalamanz yang pahit, yang diderita lantaran perang
dan perang ini, adalah uang sekolah yang amat mahal bagi manu-
sia dan prikemanusiaan seluruhnya sehingga dia menchapai hi-
dup yang lebih baik.
Mereka telah menderita akibat, scbab itu mereka menyeli-
diki scbab, dan sebab itu telah diketahui. Obat kepinchangan
hidup hanyalah dengan kern bali kepada keseimbangan. Sarna
diasuh, sarna dipupuk, diantara kepala dengan hati, sarna di-
majukan pengetahuan dengan pcrasaan. Sebab itu l.ain jalan
tidaklah ada, hanyalah kembali kepada agama. Agamalah ma-
kanan hati.
Sudah dichoba menyembah kcpada ilmu, menyembah kc-
pada benda, maka jatuh tersungkurlah kemanusiaan kebawah
cherpu telapak kaki benda. Hanchur bangunan yang dibangun-
kan 1000 tahun dalam hanya sedetik jatuhnya born atom dan born
hydrogin. Sebab itu tidak ada lagi tcmpat kembali, melainkan
kepada agama. Tidak ada lagi tempat kembali, hanya pulang
kepada Allah jua, kepada rahmatNya, kepada ampunanNya,
kcpada maghfiratNya. Maka berurai air matalah si insan me-
nyesali kesalahannya. Lalu ditutupnya Ie mba ran yang lama dan
dibukanya lemharan yang bani, untuk menempuh hidup yang
baru.
Setengah daripada ahli pikir itu berkata pula: "Memangl
Orang akan kembali kedalam suasana agama. Tetapi bukan lagi
agama dalam sepak terajangnya yang lama. Peperanganz yang
dahshat itu sendirilah yang akan membawa perobahanz berpikir
yang dengan sendirinya mempengaruhi chara memikirkan agama.
Sebagaimana perang itu sendiripun mempengaruhi kepada chara
memikirkan kemasharakatan, chara memikirkan politik, chara
memikirkan hubungan diantara bangsa dengan bangsa. Per-
obahan chara memikirkan itu timbul karena bekas pengalamanz
yang telah dilalui.
Agama akan menjadi sumber daripada chinta tanah air yang
muml. Agama dikala itu akan menjadi pembongkar dari in-

253
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
stinet - naluri kekejaman dan haus darah, yang selama ini me-
menuhi hati isi alamo Akan berganti dengan rasa kasih sayang
dan perdamaian abadi dan pcrsaudaraan manllsia.
Agama dalam kedudukan yang baru itu akan mengckang
shahwat dan hawa nafslI loba tamak: Sikuat mcnindas silemah,
jiran menganjak scmpadan dan batas pekarangan dan yang
teraniaya tidak dapat membuka muiut, sebab dia lemah. Anak
domba tidak lagi akan teraniaya, walaupun dia telah minum
diilirz, sebab dia berpekara dengan serigala.
Agama dalam tindak tanduknya selama ini telah gagal.
Gagal dalam semua front. Sebab dia telah memperkllat "roh-
jahat". Dia telah menjadi penolong bagi si dzalim untuk me-
lakukan jarum kedzalimannya. Atau, kalau itu terlalu ber-
lcbihzan, maka yang terang ialah bahwa ketuaz agama, kepalaz
agama dalam masanya yang liwat itu telah tidak sanggup me-
ngekang hawa nafsu pengikutz mereka buat membutuhkan se-
sarna manusia, sehingga Eropa seluruhnya telah menjadi rumah-
jagal (rumah pemotongan haiwan) yang luas. Dan dari sana
dia menjalar laksana air bah dahshat, membanjiri seluruh per-
mukaan bumi. Tertimbunlah ehinta oleh pasir dan mcrapung-
lah benehi kepermukaan air. Tertawa perajurit melihat lawan-
nya meregang badan, menarik nafas terakir karena ditembus
olch sebuah peluru. Bangkitlah rasa dendam, dan maaf hanya
tertulis dalam kamlls. Dibelakang setiap barisan yang menyerbu
kemuka medan perang, kedengaran bunyi loehing ber-taluz
memenuhi angkasa. Kedengaran nyanyian pendeta, bersembah-
yang, menuntut kepada Tlihan Yang Maha Kuasa, supaya fihak-
nya dimenangkan dan fihak musuhnya dikalahkan. Bukan
_mendo'a, untuk mcmohon kepada Ilahi agar kemanusiaan
ini dilepaskan daripada rasa benehi dan dimasukkan hidayat
perdamaian kedalam hati masingz .
Seluruh alam diwaktu perang menjadi gunung berapi yang
menyembur lava, membakar yang disekelilingnya. Berjuta ma-

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


nusia disapu bersih oleh buatan tangannya sendiri. Semuany~
menyalakan api, semua berlomba membakar, semuanya merun-
tuhnya jadi abu. Semua membuat agar yang indah jadi buruk,
yang bangun jadi runtuh . Dan agama tidak dapat membebas-
kan dirinya daripada itu. Dia terikat kedalam itu. Dia tidak
dapat lagi menjadi orang yang "neutral" untuk menyelesaikan
yang kusut, untuk menjernihkan yang keruh.
Agama buat zaman depan, kata mereka, tidaklah dapat di-
pertahankan lagi dalam susunannya yang demikian itu. . Yang
akan munchul ialah ajaran chara lain yang lebih sesuai dengan
sendi asli ajaran agama. Ajaran yang bersendi kepada kebenaran.
Kebenaran yang mcrata, yang tidak diikat oleh batas sempadan
bangsa atau ketatanegaraan dan politik. Agama yang bersendi
kepada persaudaraan manusia, meskipun bangsanya lain, tanah
airnya lain, bahkan agamanya lain. Ajaran yang bersendi kepada
keseimbangan hidup; kami kekurangan, engkaulah menchukup-
kan! Kami kelebihan, katakanlah apa yang perlu! Sarna men-
chari yang manafaat, sarna menolak yang mudzarat. Tidak di-
sendikan kepada "pihakkulah yang benar, kamu salah belaka!".
Tidak berdasar kepada menghabiskan masa untuk benchi. Per-
lainan daerah tempat diam, perlainan bahasa pertuturan, per-
lainan pandangan hidup, idiologi, bahkan perlainan agama yang
dipeluk dan dipusakai, tidak menjadi sebab buat bcnchi dan
dengki .
. Inilah. - kat a mereka - agama zaman depan yang berhak
hidup dalam dunia, yang akan dapat mempersaiukan gerak lang-
kah manusia. Yaitu agama yang seimbang dengan iradat Allah
dan af'alnya (perbuatannya). Sebab Allah adalah Tuhan dari
semua bangsa. Dialah yang menganugerahkan ni'matNya ke-
pada seluruh mereka itu, dalam pelbagai ragam bangsanya,
jenisnya, dan warna kulitnya. Bumi terhampar untuk semua.
Udara dihinip oleh semua. Dialah yang menumbuhkan
tum~:)Uh2.a~ dari l1allim perut bumi, untuk makanan kita semua.

255
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dialah yang menggerakkan Matahari, Bulan dan Bintangz, yang
semuanya itu memancharkan sinarnya dan panasnya, untuk kita
semua. Dia yang memberikan anugerah akal, budi, perasaan
dan shu'ur, iradat - kemauan, bagi kita semua.
Demikianlah luasnya intisari ajaran agama. Demikianlah
lapangnya Sunnatullah diatas alam. Mengapa kita persempit
ajaran agama atas nama agama?
Agama akan hidup - ujar mereka - dan tak llsah chemas.
Tetapi dia akan hidup terus apabila dia kembali keatas tempat
tegaknya, yaitu persaudaraan luas diantara sesama manusia,
chinta kasih meliputi seluruh hati, keadilan merata atas seluruh
orang, ber-tolongzan atas kebajikan dan taqwa, tidak atas dosa
dan permusuhan. Ingat memperingatkan atas k e ben a ran.
I ngat memperingatkan atas kesabaran.
Agama akan hidup terus dalam ronanya yang baru. Baru,
tetapi kembali kepada "asal".
Demikianlah suatu hasil perenungan dan pemikiran. Te-
tapi ada pula pertimbangan dan perenungan lain, lawan dari
pendapat pertama itu . ... . .... . !

II
Pendapat Yang Lain

Tetapi ada pula pendapat lain, yang berbeda dengan pen-


dapat pertama.
Mereka berkata bahwasanya segala penghanchuran yang
besarzan yang se-akanz tidak ada batasnya diseluruh dunia ini,
ber-jutaz manusia menjadi kurbannya, akibat peperangan yang
bukan saja menimpa orang yang turut berperang, tetapi juga me-
liputi atas orangz yang "tegak ditepi"; sehingga anak kehilangan
ayah, lalu menjadi yatim. Dan segala perjanjian damai dan
konferensi perluchutan senjata, padahal persiapan senjata yang

256
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
paling baru dan paling kejam bekasnya, semuanya itu - kata me-
reka, tidaklah akan menambah dekatnya orang kepada agama,
bahkan akan menambah jauhnya.
Dari rumpun batin yang penuh kejengkelan, orang akan
bersorak : "Oh Tuhan! Kalau Engkau memang ada, mengapa
Engkau tidak turun tangan? Mana rahmat yang telah Engkau
janjikan? Mana chinta - kasih yang selalu diserukan dengan
lidah pemuka agama? Mana hukum keadilan yang .selalu di-
sebut2 dalam kitab2 suchi ? Benarkah Engkau ada? Atau Eng-
kau hanya dongeng saja?"
Kata mereka, segala kekachauan, kegelisahan, sehingga ma-
kan tidak enak, tidur tidak senang lagi, hidup gelisah terus,
semuanya akan mengakibatkan hilangnya keperchayaan atas ada-
nya Maha Kekuasaan, Maha Adil dan segal a yang disebut Maha.
Hilang keperchayaan akan tujuan hidup, hilang keperchayaan
akan adanya Maha Pikiran Tertinggi yang menjadi punchak
pengatur alamo
Faham2 keingkaran kepada segal a yang berbau keagamaan,
ketuhanan, akhlak tertinggi, akan lebih bermaharajalela daripada
yang sudah2. Akan lebih terang2an orang menolak seruan mes-
jid, gereja, kuil dan pemujaan. Orang akan segera chondong
menjadi " atheist", tidak ber-Tuhan. Apa2 disebut nilai ke-
rohanian akan seger a terbenam didalam air bahnya kebendaan,
materialism. Terutama angkatan muda. Akan segera terlon-
chat dari mulut mereka : " Persetan pad a Agama!"
Mereka akan bernyanyi dilabuh nan golong, dipasar nan
ramai :
" tviari kawan, mari makan kenyallg2.
Mari kawan, mari minu11I puas2 .
A1inum seteguk demi seteguk air ini.
Keringkan sisanya dari alas pialamu biarpun setitik.
Ambil kesempatan semen tara ada.

257
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Besok pagi belum tentu, apakah pelupllk mata kita.
Masih akan melihat jajar menyingsing,
Hidup didunia ini hanya sekali.
Tak ada yang sesudah ini, tak ada !"
Atau laksana pepatah Datuk Panduko Alam orang Paya-
kumbuh:
"Manduo kudo dirachak,
Bari batali pulanonyo.
Sadang mudo dunie dikachak.
' Lah tuo apo kagunonyo !"
Jangan dibiarkan tempo habis demikian saja. sebelum di-
raguk keinginan selera dalam hidup, se-puasznya!
Mati? - Apa mati?
Chinta? - Apa chinta?
Ada dalam susun kata, namun dia nihil dalam keadaan .
Choba lihat dua orang tua, suami ister!, membelai mengasuh
anak dari kechil supaya lekas gedang. Tibaz datang seruan
perang, chinta tanah air, chinta bangsa, lalu dihantarkan anak
itu kedalam harang I) maut dan bersepih hanchur. Seorang
muda baru kawin direnggutkan dari dalam pelukan kekasihnya,
disuruh pergi mati. Sedang orang berchengkerama, duduk da-
lam rumahtangganya yang am an penuh kegembiraan, bersuka-
ria bersenyumsimpul, sekali gus bom datang, hanchur semuanya
jadi abu, rumah dan orangnya.
Janganlah bermimpi juga mengharap rahmat langit. Di-
langit tidak ada rahmat. Karena kalau memang ada Allah itu,
ada yang dinamai Tuhan itu, mengapa tidak dijewernya telinga
ahliz politik atau dichekiknya lebih dahulu leher saudagarz
perang, karen a membunuh adalah menjadi kesenangannya. Ka-
lau mereka itl! telah dihabiskan semua oleh Tuhan, sentosalah

I) " H arang", artinya ialah "mulltt".

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


dunia ini, aman tenteramlah manusia dalam hidupnya. Hapus-
kanlah segal a daki dan sisa pikiranmu tentang Tuhan dan mari-
lah puaskan nafsu hidup sementara umur masih ada.

"I tlilah yang akan terjadi", kat a orang yang berpendapat


yang kedua ini . Kegelisahan perang tidaklah memperdekat
orang kepada agama, tetapi akan menimblilkan kafir yang terang2,
ingkar yang jelas2, faham atheist akan meliputi seluruh ke-
hidupan ... . . .... . . . !
Telah anda lihat betapa ramalan orang terhadap hari depan
agama . Terutama ramalan pessimist yang kedua ini.
Apakah benar akan demikian jadinya?
Marilah kita bertanya terlebih dahulll: "Apakah baru se-
kali ini saja dunia ditimpa malapetaka? Apakah baru sekali ini
saja manusia ditimpa kegelisahan?"
Sejak dahulu, baik dikala kehidupan kelompok2 manusia
masih terbatas dalam sukunya atau kabilahnya dalam pulaunya
atall daerahnya, kegelisahan itu telah ada, perang telah ada,
perkelahian diantara suatu golongan dengan golongan lain tetap
ada. Banyak terdapat orang yang pessimist, tetapi tidak pula
kechil jumlahnya orang optimist.
Kadang2 timbullah suatu masa, dilihat dari luar se-akan2
sudah tidak dapat diperbaiki lagi, segalanya menuju kehanchuran .
Tetapi di-saat2 seperti demikian pulalah timbul pikiran2 yang
murm. Bahkan kedatangan Nabi2 ialah di-saat2 moral telah
sangat merosot turun.
Sejak habisnya perang dunia yang kedua, sejak timbulnya
hasil penyelidikan manusia tentang born atom dan born hydrogin,
dibeberapa kota besar timbul kegelisahan, sampai juga kedalam
dusun yang jauh. Namun manusia terbagi dua golongan juga
mengatasi kegelisahan itu. Pemuda2 ber-Iomba2, dahulll men-
dahului, pergi ke-tempat2 pelisir, minum tuak sepuas hati,
supaya mabuk guna menghilangkan gundah guiana . .. Gadis2 ter-

PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA


lempar ketempat pelanchuran. Tetapi disamping itu orang yang
kembali masuk gereja lebih banyak dari yang dahulu. Yang
fasik bertambah fasik, yang iman bertambah iman. Yang fasik
se-mataz, tidak ada. Yang iman se-mataz, tidak pula ada.
"Jika maut itu sudah terang mau datang, sedang kita tidak
akan kembali kedunia lagi, marilah reguk tirtahayati sepuas
hari", demikian kata yang fasik.
" Jika maut itu sudah terang mau datang, dan. kita tidak
akan kembali kedunia lagi, marilah persiapkan rohani untuk
menempuh hid up yang kedua kali, dan marilah berbuat baik,
jauhi berbuat jahat", kat a manusia Mu'min.
Adapun bagi orang yang ingin memechahkan soalnya dengan
tenang, yang bukan memilih hidup durjana karena jengkel, dan
bukan pula menjadi saleh karena takut, maka mereka itu akan
mendapat jalan yang lurus kemuka, sehingga dia mendapat pc-
gangan yang kokoh menghadapi hidup.
Timbulnya kegelisahan melihat kekachauan alam adalah
karena salah memandang Tuhan. Apabila akal pikiran dan pe-
rasaan telah maju, nischaya manusia akan meninjau lagi kesalahan
pandangnya dan penilaiannya terhadap Tuhan.
Salah pandang terhadap Tuhan ialah karena Tuhan di-
tubuhkan, Tuhan diukurkan dengan ukuran man usia. Tuhan
disangka mempunyai sifatz yang serupa dengan sifat insan. Di-
sangka chintaNya serupa dengan chinta kita, benchiNya serupa
dengan benchi kita. Disangka Tuhan bersuka duka seperti kita,
berindu dendam seperti kita.
Memang terdapat juga kalimatz demikian dalam kitab suchi
agama, tetapi artinya yang sejati dan lebih mendalam tidaklah
sarna dengan arti yang dapat kita fahamkan sepintas lalu. Ba-
hasa manusia pada hakikatnya tidaklah menchukupi untuk me-
numpah ma'ani yang tersimpan dalam perbendaharaan kalimat
I1ahi. Dan pada hakikatnya, Tuhan itu tidaklah serupa dengan

260
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
manUSIa. " Laisa ka1/1islihi shaillll" (tiada sat u juapun ya ng me-
n ye rup a i0: ya, dilangit dan dibumi) Tuha n bllkan lah insa n.
l(as ih clan chinta Tuhan, benchi d an cl enclam TlIh an bukanlah
scbaga i yang dapat cliukurkan oleh manusi a dalam ukuran se-
sama manllsia. Kalau dia m e lih at d a n m e ndenga r , bukanlah
d e ngan mata cl a n telinga se bagai m ata d an tdin ga kita .
U kur an kc-Tuhanan ada la h lIkuran kebesar an . Lebih be-
sa l' , maha be;;ar claripacla apa ya ng dapat dijangkau ol eh insan
\'ang cliikat oleh ru a ng dan waktu ini.
TlIhan m enga tur alam clengan undang 2 ya ng clipakai lIntuk
alam selu rllhnya, maha L1mllm d an maha lllas. Bukan dengan
hukum ya ng sempit, sesempit kepala kit a. Blikan dengan lIkur-
<In kec hil, sekechi1 otak kita .
Ketik :l Tuhan membu a t uncl ang2, maka didalam ilmu Nya
telah terkanclllng zam an kita yang la mpa ll , zaman kita ya ng kini
dan zama n depan yang akan kita tcmpllh.
Ketika TlIhan m enchiptaka n undan g 2, Tuhan I1lcngenai
dlln ia saja, dunia ancla d an duni a o rang lain. TlIhan m em pe r-
renggangkan bllmi tempat kita berdiam, dan bulan ya n g menge-
lilingi bllmi dan l\ Iataha ri yang dik elili ng i bumi. d e ngan be r-
mi lJi un h intang2 cl iluar abm kita .
" alau ~ lIdah kita pandan g, chobalah Ii hat, dilllanakah letak
man usia? K alau gelomban g besar menurllti undang2 Tuhan
\e lah be rg ulun g ketep i pantai, layakk a h !Jagi sebutir pasir lllelll-
p rotes, ka rena dia terb enall1 keba wah c1iland a oll1bak?
Apabila kita naik kapal udara, te rb a ng ll1elayang sl: kian rihu
kaki d a ri perll1ukaan bumi, r umah2, gedllng2 tin ggi clan besa r
kit a lihat seketik a mas ih diba \\ah , tiba diatas kelih atan ha nya
sl:besa r sall1bang api2. Gedun g2 penchakar la ng it ya ng clahshat
dipingg ir s lingai iVIanhatan di !\ew York, han va laksa na se-
tllmpuk rumah2an permainan anak2 . l\ Iaka dicl ala ll1 bumi itu ,
m enu rut u ncl ang2 TlIhan , tersimpan berb aga i kekuatan yang se-
imhang clengan keh ebasa n hllmi. Sekali2 Tuhan ll1 emptrlihat-

261
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kan kebesaran undang2Nya itu. Lalu meletuslah gunung Krali.a-
tau disuatu pulau ditengah laut, menyembur lava keluar, me-
nyentak air naik. Disapu bersihnya rumah2, bahkan kampong2
didesa Anjar. Atau letusan2 gunung di Chili baru2 ini .
Apakah kita akan meiihat soal ini dari segi rumah2 yang
runtuh di Anjar dan Chili? Atau kita meninjau kejadian di-
bumi dari tempat yang jauh lebih tinggi dari bumi? Dan apa
arti insan dalam lingkungan bumi it~ sendiri? Dan apa arti
pasir dibawa gulungan ombak?
Seorang tukang kebun membersihkan kebunnya memepat
kembang pagar yang terlalu tinggi, memangkas rumput yang
mulai panjang. Apakah dia mesti mendengarkan protes dari
kembang pagar yang serkah? Atau memperdulikan tangis dari
rumput yang diratakan?
Bumi berhubungan hidup dengan lVIatahari. Subur ber-
kembangnya badan anak kambing sangat bergantung kepada su-
btirnya rumput tempat dia makan, hidup manusia bergantung
dengan sayur mayur yang subur dan binatang ternak yang gemuk.
Semuanya dihubungkan dengan satu undang2 yang umum.
Itulah hanya yang dapat kita lihat. Tapi ada lagi hah lain
yang tidak kita lihat dan tidak kita ketahui.
Bukankah suatu kedangkalan pikiran kalau kita memprotes
perlakuan undang2 umum, karen a kita hanya mengetahui satu
segi dari rentetan kejadian yang kechil?
Kata ilmu alam, tubuh2 berkembang (memuai) apabila di-
timpa oleh panas. Hukum ilmu alam ini berlaku dalam semua
bidang dan berhubung pula dengan hukum yang lain. lVIaka
orang yang mengeiuh karena ada pemuda mati dimedan pc ang,
atau rumah hanchur ditimpa gempa, atau berjuta manusia men-
jadi kurban dari peperangan atau dari letusan gunung, adalah
laksana orang memprotes mengapa sesuatu berkembang karena
tekanan panas. Pandangan yang sempit kechi 1 ditarik jadi ukur-
an terhadap undang2 yang besar dan meliputi. Apa artinya

262
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
manusia berjuta mati dibanding dengan generasi yang akan
datang? Apa artinya bumi dibandingkan dengan rangka bin-
tangz dan planit dichakerawala?
Pandangan apabila kita masih didalam lurah, berbeda dari
pandangan apabila kita memandang dari punchak gunung. Pan-
dangan apabila kita masih dalam rumah, berbeda dengan pan-
dangan setelah kita melayang dalam kapa\ terbang diudara.
Benih mengeluh karena dia dihisap ulat. Ulat mengeluh ka-
rena dia dimakan burung. Burung mengeluh karen a dia disam-
bar elang. Elang mengeluh karena dia ditembak manusia. Ma-
nusiapun mengeluh karena dia diterkam maut.
Dan Allah Tuhan kita, memandang itu semuanya, mengatur
itu semuanya, melihat akan semuanya. DitanganNya sendiri
terpegang kendali dari seluruh jaringz dari undangz yang maha
luas itu.
Sifat Tuhan bukanlah se-mataz chinta. Dia juga mem-
punyai sifat adil dan bijaksana. Dia juga mempunyai sifat balas
dendam kepada siapa yang menchoba tegak menghalangi per-
jalanan undangzNya. Setiap sifat mempunyai mazharnya sen-
diri. Salahlah kita jika yang hendak kita tihat hanya sifat chinta-
Nya saja atau rahmatNya saja.

Tujuan alam ada. Dan Tuhan adalah pengatur perjalanan


menuju tujuan itu. Kadangz suatu tujuan meminta pengur-
banan atau kalimat pengurbanan pada pemakaman kita, tetapi
bukan kurban dalam perhitungan Tuhan.
Diantara sesuatu yang termasuk dalam fasalz dari undangz
keseluruhan itu ialah pemberian utama bagi manusia, yaitu ke-
merdekaan manusia mempergunakan iradatnya, ganjaran yang
wajar atas hasil usahanya, tanggungjawab manusia dihadapan
sesamanya manusia, dan diatas dari itu semuanya ialah akal
dan pikiran untuk mengetahui sedaya upaya kita akan rahasia

263
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
undang2 Tuhan atas alam itu. Sebanyak yang diketahlu, seklan
pula nilai "ma'rifat" yang didapat.

Sdalu akan ada optimisme dan pessimisme memikirkan alam


selama alam masih berke~bang. Sayapun tidak akan segera
menggolongkan kemana jalan pikiran yang seperti ini. Tetapi
satu hal dapatlah dirasakan, yaitu ketenteraman pikiran apabila
kita kembali kepadanya. Kembali meninjau penilaian diri ter-
hadap kuasa Tuhan. Menyesuaikan diri dengan undang yang
umum. Sehingga sadar akan pastinya ganjaran yang wajar atas
suatu sikap hid up, lalu berdaya upaya mengurangi pelanggaran.
Mengubah sikap sombong dan angkuh manusia yang merasa
segala sanggup, melepaskan pegangan atas segal a kebendaan
yang hakikatnya hanya pechah, berderai, lalu kembali kepada
penchipta benda yang kekal abadi , yang daripadaNya datang
segal a peraturan.
Kalau kita telah sampai dalam taraf ini, kitapun tidak akan
takut lagi menghadapi maut, kalau maut itu akan menimbulkan
hayat. Kalau itu slIdah menjadi pegangan hidup, kita akan
insaf bahwa kadang2 sibersalah dihukum, dan karena di-
hukum itu, jiwanyapun sembuh kembali daripada sakitnya.
Ketika itll terlonchatlah dari mulut kita: "Subhanallah! Tu-
han menghukum karena Dia chinta!"

Ini adalah se-mata2 suatll renungan kechil terhadap hidup,


dari seorang manusia yang insaf pula akan kechil dirinya di-
hadapan kebesaran Ilahi. Dan andapun boleh merenung pula.
Tidak mengapa jika renungan anda berbeda dengan hasil re-
nungan hamba.

264
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
III
Berusahalah Menchapai Hakikat Islam dan Tauhid
H.G. Wells pengarang Inggeris yang besar itu pernah me-
ramalkan, bahwa kelak akan timbul kesatuan agama. Kelak akan
hilang rasa pertentangan agama. Kelak akan ada hanya satu
agama, yang sesuai dengan kemajuan prikemanusiaan.
Beberapa orang ahli pikir Islam, satu diantaranya ialah Ibnu
Arabij, Failasoof dan Sufi yang besar, pun pernah menyatakan
bahwa hakikat yang sebenarnya, agama itu bukanlah perpechah-
an . Agama adalah menuju kesatuan arah, walaupun upachara
yang dilakukan ber-beda2 .
Dari pikiran2 yang telah diutarakan ini nampaklah bahwasa-
nya pad a jiwa orang yang telah berpikir luas, didalanl berbagai
chorak ragam, mereka hanya melihat kesatuan. Itulah hakikat
yang sebenarnya.
Tetapi didalam menuju kepada hakikat yang sebenarnya
itu, manusia harus menempuh terlebih dahulu berbagai mach am
perchobaan dan penderitaan. Kesalahan fahaman menyebabkan
permusuhan. Satu diantara chontohnya ialah Nabi Muhammad
sendiri dengan petunjuk Tuhan menyatakan bahwa umat yang
paling dekat kepada Islam ialah umat Nasrani . Karena dalam
kalangan Nasrani itu ada pendeta2 yang sudi menerima ke-
benaran, yang menitik air matanya apabila mendengar kebe-
naran diturunkan. Tetapi lebih 1000 tahun sampai sekarang,
yang paling ban yak pertumpahan darah karena perlainan agama
ialah Islam dan Nasrani. Sampai 8 kali orang Kristian meng-
hanchurkan angkatan perang yang dinamai "Perang Salib", buat
merampas tanah suchi kaum Muslimin, yaitu Palestine, dari
tangan orang Islam. Bahkan 800 tahun dibelakang, setelah ter-
jadi peperangan Eropa yang pertama, seketika tenter a Inggeris
masuk ke Palestine, dibawah "Qubbat assakharah". Lord
Ellenby tidak dapat menutup rahsianya, sehingga terlonchat dari
mulutnya: "Baru hari inilah selesai Perang Salib".

265
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Penjajahan negaraz Barat kenegeri Timur, terutama kera-
jaanz Kristian kedunia Islam, sejak pangkal abad keenam belas,
adalah lanjutan belaka dari perang salib itu. Dan apabila zaman
telah bertukar, musim telah beralih, meskipun angkatan perang
besarzan sechara lama diatas nama agama tidak dikirimkan lagi,
dialihlah chara dengan chara yang baru. Disetiap negeri Islam
yang terjajah, dengan berangsur tetapi teratur, dibolehkan pen-
didikan anakz Islam, agar mereka lepas dari agamanya. Di-
kirimlah zending dan missi, diberi belanja yang besar. Dikerah-
kan ahli2 ilmll pengetahllan yang bernama kaum Orientalist
untuk menyelidiki rahsia kekuatan Islam. Maka terdapatlah segi
rahsia itu ialah pada Al-Qur'an itu sendiri, pada pengaruh
bahasanya yang disiarkan oleh Al-Qur'an itu. Maka disusunlah
ilmu pengetahuan, dimasukkan "sehari selembar benang, untuk
lamaz menjadi sehelai kain" dalam pikiran anak Islam, bahwa
Al-Qur'an itu bukanlah wahyu. Dia hanya karangan belaka dari
Muhammad. Hanya bukuz hasilz usaha Orientalist itulah yang
harus dimasukkan, ditekankan, ditanarnkan dalam hati umat
Islam, sehingga akir kelaknya umat Islam itu, agamanya masih
Islam tetapi charanya berpikir sudah Kristian. Atau hilang
sandaran berpikir sarna sekali. Sehingga dia merasa malu jika
dikatakan Islam.
Demikianlah perkembangan hubungan diantara I s I a m
Jengan Kristian hampir 1000 tahun lamanya, padahal didalam
Al-Qur'an masih tetap tertulis bahwasanya umat yang paling de-
kat kasih sayangnya kepada Islam ialah umat Kristian.
Berhenti perang salib pad a lahir, tetapi tidak berhenti dalam
batin. Zending dan missi lebih digiatkan dalam Negeri Islam,
padahal jelas sekali bahwa di-negaraz Barat sendiri, karena pe-
ngaruh seculair, sudah lama agama tidak diperdulikan orang lagi.
Agama yang menganjurkan chinta dan kasih, tidak dapat mengen-
dalikan rasa benchi yang memenuhi hati . Suara meriam telah
telah mengalahkan suara locheng gereja, musik mambo telah

266
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
menyepikan suara orgel, khutbah perang diparlemen telah me-
nyepikan seruan damai dari pendeta. Tidak banyak perhatian
kejurusan tanah Eropa dan Amerika sendiri, tetapi lebih di-
pusatkan bagaimana supaya umat Islam mengurangi Nabinya
dari 25 menjadi 24, kitabnya dari 4 menjadi 3. Nabi Isa yang
dihormati oleh umat Islam sebagai Nabi2 yang lain supaya di-
angkat keatas, dijadikan anak Tuhan, dan duduk setaraf dengan
Tuhan. Atau satu katakan tiga, dan tiga katakan satu. Supaya
umat Islam yang ber-Tuhan satu, menjadikannya jadi tiga.
Arnold TOYllbee ahli filsafat sejarah Inggeris yang besar itu
seketika datang ke Indonesia telah menyatakan kesannya bahwa
umat Islam Indonesia itu adalah umat yang sangat "tasamuh",
toleransi. Sebab beliau melihat betapa dikota Jakarta misal-
nya, pusat Republik Indonesia itu, gereja2 berdiri dengan me-
gahnya di-tempat2 yang bagus dan agung, sedang mesjid ter-
letak di-pinggir2. Se-akan2 Toynbee lupa, atau sengaja tidak
mau menyatakan hal yang sebenarnya. yaitu bahwa dizaman
kekuasaan penjajahan Belanda selama 350 tahun, sebagai sebuah
kerajaan Kristian, tidaklah ada harapan bahwa mesjid dapat
berdiri disatu temp at yang pantas.
Demi setelah Perang Salib sebagai terjadi dizaman tengah
rasanya tidak akan dapat diteruskan lagi, sedang dipusat ke-
bangkitan Islam, yaitu tanah Arab, telah timbul kembali ke-
sadaran baru, dan timbul pula kekayaan baru dengan me-
limbak2nya keluar minyak tanah, maka tidaklah segan2 negara2
beragama Keristian itu, menyokong, turut mendirikan dan me-
ngakui berdirinya negara Israel, negara Yahudi, dipusat negeri2
Arab, yaitu Palestine. Palestine, yang untuk itu negeriz Kristian
mengerahkan tenaganya pada abad kesebelas dengan Perang
Salib.
Amerika dan Rusia bermllsuh dalam ideologi. Amerika dan
Rusia sedang menghadapi perang dingin. Tetapi Amerika dan
Rusia serentak sekali mengaklli berdirinya negara Israel di-
tengahz tanah Arab.

267
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Siapa orang Yahudi? Orang Yahudi dibenchi di-manaz di-
dunia. Mereka dibcnchi di Jerman, sehingga ber-jutaz dibunuh
oleh Hitler. Yahueli dibenchi eli Rusia sehingga pernah diusir.
Yahudi dibenchi di Amerika, scbab mercka mengekang per-
kembangan hidup putera Amerika yang Kristian . Orang Yahudi
ada di-manaz dise1uruh dunia sebagai golongan yang dibenchi,
sampai diadakan tempat tinggal sendiri bagi kaum itu. Dahulu-
kala, lebih 2000 tahun yang te1ah lalu, orang Yahudi berdiam di
Palestine dan berasal dari Palestine. Dan sete1ah mereka pergi,
negeri asalnya itu telah menjadi negeri orang Islam. Sekarang
bangsaz Eropa - Amerika yang beragama Kristian itu menye-
diakan sebuah temp at untuk kaum yang dibenchi itu, diletakkan
ditanah kepunyaan golongan yang dibenchi pula, yaitu umat
Islam .
2000 tahlln yang lalu bangsa Me1ayu yang sekarang dinamai
bangsa Indonesia ini telah datang dari daerah Khmer. Apa kata
dunia jika dizaman sekarang bangsa Indonesia menuntut daerah
Khmer karen a neneknya datang dari sana dahulukala? Bangsa
Indonesia akan dituduh gila, sebab hal itu tidaklah wajar. Te-
tapi dunia tidak mengatakan gila, jika sekeping dari tanah Arab
diserahkan kepada Yahudi, sebab orang Yahudi datang dari sana
2000 tahun yang laili.
Maka apabila kita lihat kenyataan2 saperti ini dan beberapa
kenyataan lain yang silih berganti dihadapan kita, se-akanz hen-
dak ragulah kita, mllngkinkah akan dichapai kesatuan agama di-
zaman depan sebagai yang diramalkan oleh ahliz pikir itu?

Apabila kita kembali kepada dasar ajaran Islam, yaitu


"tauhid", Ke-Esaan Yang Mutlak dari Tuhan, otpimislah kita.
memang hari depan agama adalah gemilang, dan tauhidlah yang
akan mempengaruhi alamo

268
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Kecherdasan manusia akan tiba juga disitu .
Ilmu pengetahuan telah maju dan akan bertambah maju.
Rahasia alam telah diselidiki dan tidak akan berhenti diselidiki.
AI-Qur'an mengatakan bahwasanya langit dan bumi dan seluruh
isinya, l\1atahari dan bulan, bahkan sampai kepada air sungai
yang mengalir, pergantian siang dan malam, semuanya itu
"sukhkhira lakum" "diserahkan kendalinya kepada kamu hai
insan. Dan kamu adalah Kh alifatullah, pelaksana yang mewakili
Tuhan didalam alam ini .
Bertambah diketahui rahasia alam, akan bertambah bangun-
lah engkau melihat betapa besar, betapa sulit rahasia I1ahi yang
terkandung didalamnya . Akir llsahamu didalam menchari raha-
sia alam itu kelak akan mengantarkan kamu kepada suatu tempat,
yaitu keperchayaan bahwa ada pusat dan ada kendali, ada sum-
ber dan ada te\aga dari segala rahasia, baik yang telah diketahui
atau akan dikctahui . Pada saat yang demikian, saat engkau me-
ngakui akan yang demikian itu, tibalah engkau didalam suasana
kesatuan agama. Saat yang demikian dalam bahasa Arab di-
namai "Islam", artinya "menyerah" .
Menyerah bukan hendak berhenti berusaha. Menyerah
karena telah mendapat keyakinan, berbeda dengan menyerah
karena putus asa. Apabila keyakinan ini telah didapat, pada
saat itll sajalah, lain tidak, manusia akan merasai nilai yang tinggi
dari pribadinya, karena dia telah ditakdirkan menjadi manusia.
Apabila ilmu pengetahuan manusia ber-tambah2 juga, in-
saflah manusia bahwa sebahagian besar alam ini telah dapat
dikuasainya . Pada waktu itll diapun Islam kembali, tidak lagi
menjadi orang Mushrik. Karena segala sesuatu yang masih
dapat dikuasai tidaklah pantas disembah. Seorang sarjana yang
dapat menguasai alam lalu disembahnya alam yang telah dapat
dikuasainya itu, sam a sajalah halnya dengan orang Arab zaman
Jahiliyah yang membuat berhala da~i buah kurma, demi set~lah
perutnya lapar, hidung. berhal~ dan kurma buatannya Itu tldak
lagi disembahnya melall1kan dlmakannya .

269
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Kemudian timbullah pertanyaan, apakah betulz semua dapat
dikuasainya? Setelah seluruh isi bumi dikuasainya, dia me-
nguasai bulan? Setelah bulan clapat dikuasai, dapatkah dia
menguasai Matahari? Setelah Matahari dikuasainya, dapatkah
dia menguasai seluruh planet? Setelah planet lingkaran satelit
matahari kita ini dikuasainya dapatkah dia menguasai Matahariz
lain dialam chakerawala?
Orang bodoh dapat berkata: "Semua tidak dapat.dikuasai".
Orang yang setengah bodoh setengah pandai akan berkata:
"Semuanya tidak dapat dikuasai". Dan orang yang telah ber-
tingkat sarjana ulung akan berkata serupa kata orang bodoh:
"Semuanya tidak akan dapat dikuasai dengan tenaga manusia
yang amat terbatas ini".
Pada waktu itu insan kembali lagi mcnyerah. Waktu itu
insan kembali lagi jadi Islam .
Tetapi untuk menchapai tingkat perasaan yang demikian
kitapun tidak boleh lupa bahwa banyak kesulitan yang akan di-
atasi. Kesulitan kemanusiaan didalam menchari keseimbangan
dirinya didalam hidup. Kesulitan karena kesombongan manusia
yang baru mendapat sctetes ilmu pengetahuan, lalu menyangka
bahwa dia tahu semua. Kesulitan kckerasan kepala manusia,
lalu menjadi atheist, dan memaksa orang lain supaya atheist
(tidak bertuhan) seperti dia.
Dan satu dian tara berbagai ragam kesulitan ini ialah IImat
yang telah ditentukan oleh sejarah bernama umat "Islam" ,
tctapi belum menchapai "hakikat Islam".

270
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XXIV

KEBUDAYAAN DIPANDANG DARI SEGI


AJARAN ISLAM

Prasaran Dr. Hamka pada semnar kebudayaan Ilasional


fanggai 20 sampai 29 Mei 1960 di Semarang.

I
MUQADDIMAH
Sebelum menguraikan pandangan agama Islam terhadap ke-
hudayaan, terlebih dahulu haruslah dipelajari, apakah kebudaya-
an itu menurut istilah2 yang berlaku, terutama di Indonesia ini,
sejak timbul minat kepada soa12 kebudayaan? Dan minat mem-
bicharakan soa12 kebudayaan ini telah timbul, tumbuh dan ber-
kembang sejak Kongres Kebudayaan Indonesia di Magelang paela
tahun 1948. Diiringi oleh Konferensi Kebuelayaan eli Jakarta
pada tahun 1950. Diiringi lagi oleh Kongres Kebudayaan di
Bandung pad a tahun 1952, diikuti oleh Kongres Kebudayaan di-
Solo pada tahun 1954, diiringi pula oleh Kongres Kebudayaan
di Den Pasar paela tahun 1957. Kechuali Kongres Kebudayaan
di Magelang pad a tahlln 1948, maka pembuat prasaran ini
tllrut aktif mengikutinya, sehingga dapat mengikuti dan me-
mahamkan betapa pandangan ahliz budaya Indonesia terhadap
soal kebudayaan. Setelah mendengar prasaran dari beberapa
ahli dalam Konferensi di Jakarta pada tahun 1950 itu didapatlah
kesimpulan bahwasanya kcblldayaan suatll bangsa tidaklah boleh
membeku atau statis. Maka slipaya kebudayaan Indonesia tetap
hidup, hendaklah dia sanggup menerima unsur2 dari kebudayaan
Jain dengan aktif dan kritis.

271
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dalam Kongres Kebudayaan di Bandung, Dr. Mohammad
Hatta memberikan pandangan betapa pertalian Culture manusia
dengan Nature chiptaan Tuhan.
Dalam Kongres di Solo diterimalah rumusan, bahwasanya
yang disebut kebudayaan itu ialah: "Mengumpulkan tiga anasir
kegiatan hidup manusia, yaitu llmu pengetahuan, Filsafat dan
Seni".
Dari kalangan kaum komunis menchoba hendak memasuk-
kan agama dalam kebudayaan, tetapi mendapat baritahan yang
keras dari golongan beragama.
Dan dikenal juga perdebatan yang he bat diantara golongan
muda dengan golongan tua, karena buah pikiran dari almarhum
Dr. Ki Hadjar Dewantara yang dikemukakan tentang telah ada
atau belum adanya kebudayaan Indonesi~. Ki Hadjar menge-
mukakan pendapat, bahwasanya kebudayaan Indonesia itu ialah
punchakz dari kebudayaan daerah, yang diterima oleh seluruh
bangsa Indonesia menjadi kebudayaan Indonesia.
Mulanya ada juga pendapat, bahwasanya kebudayaan Indo-
nesia beillm ada.

II

KEBUDAYAAN
Setelah mangakui perkembangan2 pikiran dan rumusan2
yang telah ada, pemberi prasaran ini dapatlah mengemukakan
pendapatnya tentang "kebudayaan".
1. Arti Kata "Kebudayaan".
Kata "Kebudayaan" itll tersusun daripada dua kata, yang
tadinya terpisah. Yaitu "budi" dan "daya".
Kalimat "budi" berarti chahaya atau sinar yang terletak di-
dalam batin manusia. Kata ini slldah sangat tua usianya, se-
hingga dipakai juga menjadi nama dari satu ajaran agama yang
dibawa oleh "Gaotama Buddha" . .

27.2,
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
"Daya" bertalian dengan "upaya", yaitu usaha, keaktifan
manusia melaksanakan dengan anggotanya apa yang digerakkan
oleh budinya.

2. Istilah "Kebudayaan'.
"Budaya" atau "Kebudayaan" ialah: "Usaha dan hasil-
usaha manusia menyelesaikan kehendaknya bllat hidup dengan
alam yang ada dikelilingnya".
Dalam bahasa yang terkenal di Barat dikatakan "Culture" .
Untuk menchapai maksud itu orang Arab menyebutnya
" Ast-staqafah". Lebih fahamlah kita akan apa yang dimaksud
dengan kebudayaan, bila kita ingat perumpamaan yang dike-
mukakan Dr. Mohammad Hatta dalam Konggres Kebudayaan
di Bandung, bahwasanya bukit dan gunung, sungai dengan air-
nya yang mengalir dan padang yang luas adalah "Nature".
Dan usaha manusia menggali bandaran air, membuat pctak2
tanah untuk sawah, menamai ladang2 dan kadang2 mcnggali dan
menambang menchari emas, itll adalah "Culture".
Setelah kita pertemukan istilah yang tclah dirumuskan dan
misal yang telah dikcmukakan, dapatlah kita membuat kesim-
pulan pikiran, betapa bcsar dan luasnya soal2 yang dichakup
oleh kebudayaan. Dapatlah kita simpulkan bahwasanya kcbu-
dayaan meliputi s e I u r u h kegiatan hid up. Sehingga kata
'. Tamaddun" dan " Hadzarah" dalam bahasa Arab dan "Civiliza-
tion" dalam bahasa Inggeris telah termasuk kedalamnya. Dan
kcmudian dibuatlah petab pembahagian, untuk memudahkan
pemikiran. Yaitu, bahwasanya kebudayaan meliputi akan "/lmu
pengetahuan, Filsafat dan Seni" .
Dengan sebab itu pula dapatlah kita memahami mengapa
orang2 yang berpandangan hidup "agama" tidak dapat menerima,
kalau agama dimasukkan kcdalam kebudayaan. Scbab agama,
menurut keperchayaan kaum agama adalah "Wahyu" yang datang
dari Tuhan, bukan hasil kegiatan manusia. Dan dapat pula

27.3
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
difahami, jika kaum komunis berusaha memasukkan agama da-
lam bidang kebudayaan , scbab menu rut doctrin yang mereka
terima, agama itu adalah buatan manusia, yang bersangkut
paut dengan tekanan ekonomi .
Suatu kebudayaan bisa bertumbuh , berkembang dan ber-
biak, walaupun dia tidak dichampuri oleh pcngaruh agama atau-
pun dia dipengaruhi oleh agama. Sebab kebudayaan se-mata2
timbul daripada "daya manusia". Nanti akan jelaslah dalam
kebudayaan itu, yang manakah kebudayaan yang tidak dipenga-
ruhi agama, yang se-mata2 Materialistis atau Spiritualistis,
atau Dualistis (Serba bendakah dia atau serba nyawa atau serba
keduanya).
Semu a manusia yang berakal- hudi adalah berbudaya. Sc-
hab "budaya" adalah hasil akal budi. Dan akal budi itllplln di-
pengarllhi oleh ruang dan waktunya, oleh milieu dan lingkungan-
nya, oleh masharakat yang mengelilinginya. Tidaklah ada akal-
blldi manusia yang hebas daripada segala pengarllh itu .

III
AGAMA ISLAM

" Islam " artinya ialah " pengakuan" atau "peny erahan" . Mc-
nurut ketentuan ilmu sharaf bahasa Arab. kalimat itu dinamai
"mashdar" , artinya pokok ambilan kata.
Dia menjadi nama dari satu agama yang diajarkan oleh
:-.J abi Muhammad, yang diteriman ya sebagai "wahy u" daripada
Tuhan.
lntisari ajaran ini ialah memimpin manusia supaya per-
chaya kepada "Satu Tuhan " . "La ilaha ilIal lah" diikuti oleh
" .Huhammadur rasu/ullah" (Tiada Tuhan sclain Allah dan
:\luhammad adalah utllsan Allah).
Dalam ajaran ini manusia disuruh, dididik, diasuh dan di-
tuntun agar akal budinya bchas merdeka daripada yang selain

274
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Allah. Karena yang selain Allah adalah alam belaka, baik alam
shahadah (yang nyata), atau alam ghaib (tak nyata).
Perchaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Tunggal dan
Mutlak dalam Ketunggalannya. Yang menchiptakan segala se-
suatu, tetapi Dia sendiri hukan termasuk dalam sesuatu. Kalau
seluruh alam ini adanya dibatas ruang dan waktu, maka adanya
Tuhan itu tidak dibatas oleh ruang dan waktu. Sebab itu maka
yang Wajibul wujud (pasti ada) hanya Dia. Adapun alam ini
hanyalah Mumkinul wujud, artunya munkin adanya.
Menurut yang diajarkan oleh Islam, kedatangan segala Nabiz
sejak Nabi Nuh (sejak Nabi Adam), sampai kepada Ibrahim ,
Musa. Sulaiman dan Daud. Isa AI-Masih dan Muhammad,
semuanya adalah membawa ajaran Islam. Yaitu mengakui ke-
Esaan dan Menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Disebut pula dalam ajaran itu, bahwa untuk mengenal
Tuhan , kenallah alam sekeliling. Sebab Zat Tuhan sendiri ti-
daklah akan dapat dichapai oleh panchaindra, namun tanda
"adanya Tuhan" akan jelas kelihatan dalam seluruh alam. "In-
/lama yakhshallaha min 'ibadihil' ulamaa-u". (Yang sanggup me-
rasai takut kepada Tuhan ialah orang yang berilmu pengetahuan).
Dan disebut pula dalam ajaran itu, bahwa untuk men genal
Tuhan, hendaklah kenai akan diri sendiri. Didalam diri manu-
sia ada sesuatu yang dinamai "aka/". Akal itupun tidak dapat
dikenal oleh panchaindra, tetapi adanya akal dapat dibuktikan
oleh bekas hasil usaha budaya man usia. Maka apabila di
ketahui dan dibongkar rahasia pengetahuan yang ada pada alam
dan ditambah lagi dengan rahasia keajaiban akal yang ada pada
alam dan ditambah lagi dengan rahasia keajaiban akal yang
ada pada diri kita sendiri. dapatlah kita terima rumusan yang
dikemukakan oleh failasoof Islam AI-Farabi, bahwasanya Tuhan
Allah itu adalah "Aqal-Mutlak".
Keperchayaan kepada Tuhan itu didalam Islam disebut juga
"Tman". Maka diterangkanlah bahwasanya Iman seseorang be-

275
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lumlah dihitung sempurna kalau belum diikutinya dengan arnal
saleh.
Maka adalah Irnan sebagai pemberi chahaya bagi akal budi
dan daya upaya dalam hidup hendaklah menjadi amalnya yang
saleh!

IV

SEORANG MUSLIM ADALAH SEORANG


MANUSIA BUDAYA
Oleh karena Islam mengajarkan hubungan iman dengan
arnal saleh, sudahlah dapat ditangkap oleh pikiran bahwasanya
seorang Muslimpun adalah seorang budayawan. Iman yang
menerangi hatinya membentuk akal budinya. Akal budinya
mendorongnya buat beramal yang saleh.
Oleh karena pandangan hidup seorang Muslim adalah ber-
dasar kepada Tauhid (Ke-Esaan Tuhan), maka segal a gerak
gerik hidupnya, segal a tenaga kreatifnya, selalulah berpusat ke-
pad a Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Dari nalurinya atau dari
kesadaran aka!.
Maka kebudayaan yang ditimbulkan oleh akal-budi yang
berpelitakan Islam itu nischaya kebudayaan yang bebas dari
pengaruh segala sesuatu, kechuali dari Allah . Memandang bah-
wasanya alam ini seluruhnya adalah "bahan mentah" yang di-
sediakan Tuhan buat diolah oleh man usia.
Tadi telah dirumuskan orang. bahwasanya kebudayaan itu
meliputi akan tiga kegiatan hidup: "Ilmu pengetahuan. Filsafat
dan Senil>.
Tidaklah perlu saya menguraikan panjang lebar lagi, bah-
wasanya agama Islam dengan perantaran Al-Qur'an sebagai
pegangan utama dan Al-Hadith sebagai pegangan kedua, selalu
menghasung insan supaya menuntut ilmu pengetahuan. Sejak
dari dalam ayunan bunda sampai keliang lahat. Karena tidaklah

276
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
sarna derajat orang yang bodoh dengan orang yang berilmu.
Tidaklah sarna diantara gelap kejahilan dengan benderang penge-
tahllan.
Berfilsafat artinya berpikir: menchari kesatuan pokok da-
lam berbagai ranting, menchari hakikat pohon karena melihat
berbagai chabang. Akirnya filsafat, menurut kata ahlinya, ialah:
"Sehingga tahu bahwa kita sebenarnya adalah tidak tahu".
"Pergllnakan akalmu! Pergunakan pikiranmu!" . Itulah
seruan yang selalu terdengar dari saluran wahyu.
Disebut pula bahwasanya kebudayaan meliputi juga akan
senl. Seni sebagai hasil usaha manusia menyalurkan perasaan-
nya yang dipengaruhi oleh keindahan yang ada disekelilingnya,
atau Aestetika.
Reranilah saya mengatakan bahwasanya seorang Muslim
dengan sendirinya adalah "penchinta seni".
Seorang sufi Muslim, demikian besar pengaruh keindahan
alam atas jiwanya, sehingga dia mendapat inspirasi buat me-
nyusun keindahan dalam penapsiran kalimat "Allah". Kata
sufi itu:
"Alif" berarti "ahdiyat", artinya kesatuan yang mutlak dari
Tuhan.
"Laam" yang pertama berarti "Jamal", artinya, yang Maha
Indah.
"Laam" yang kedua berarti "Jalal", artinya yang Maha
Agung, "Alif" yang kedua yang diletakkan sebagai mahkota di-
antara kedua Laam itu berarti "kamal", artinya yang Maha Sem-
puma. Dan "Haa" sebagai huruf terakir, artinya ialah "huwa",
artinya itulah Dia atau Dialah itu!
Inspirasi keindahan karena Iman kepada Tuhan telah di-
sumbangkan se-besar2nya oleh Islam kepada prikemanusiaan
dalam segala kegiatan seni. Seni pahat, seni sastra, seni ukuran,
seni bangunan . Chuma disatu sudut saja Islam tidak aktief,

277
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
yaitu "seni patung". Karena chemas kalau2 kesenian patung
menimbulkan pemujaan sesama manusia.

v
PANDANGAN ISLAM KEPADA KEBUDAYAAN

Islam memberikan kebebasan kepada insani untuk hidup


berkebudayaan. Tetapi sudahlah nyata bahwa tidak ada kebe-
hasan didunia ini yang tidak berbatas.
Islam mengajarkan bahwasanya didalam menchari ilmu
pengetahuan atau filsafat atall seni, satu hal perlu diingat. Yaitll
betapa nilainya bagi jiwa.
Yang dichari menurut Islam ialah yang manafaat.
Yang dijauhi menurut Islam ialah yang mudzarat.
Disamping menchari yang benar dan mengelakkan yang sa-
lah, atau menchari yang baik dan menjauhi yang jahat, haruslah
diperhatikan yang manafaat dan yang mudzarat itu . Yang mana-
faat ialah yang berfaedah dan yang mudzarat ialah yang dapat
membawa bahaya.
Misalnya born atom sebagai hasil ilmu pengetahuan yang
maha dahshat dizaman ini. Se-mata2 rahasia tenaga atom
tidaklah salah. Tetapi kalau menchari rahasia atom dengan niat
untuk memusnahkan sesama manusia, adalah dosa besar. Sebab
dia membawa mudzarat. Maka haramlah dia. Tetapi kalall
menchari rahasia dan tenaga atom, akan dipergunakan bagi
maksud2 damai. itu adalah manafaat. Itu adalah disllruh oleh
agama.
Demikian juga dalam lapangan filsafat . Akal pikiran bebas
menchari hakikat atau waardheid. Tetapi se-mata2 filsafat saja
tidaklah dapat menyelesaikan persoalan.
Seorang failasoof Muslim bernama Al-Razi, berkata: "Wa-
lam nastafid min bash tina thula 'um.rina, siwa an jama'na fihi

278
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
qiila wa qaalu". (Tidak ada faedah yang kita dapati sepanjanb
umur ini, selain dari mengumpulkan ujar si fulan dan kata si
anu).
Failasoof hanya dapat menyatakan suatu hasil pikiran, dan
failasoof yang lain dapat pula membantahnya. Pikiran filsafat
mesti ada ujung. Perchaya atau tidak perchaya. Baharulah
selamat filsafat apabila ujungnya sampai kepada perchaya.
Dan barulah seorang failasoof sampai kedalam rasa bahagia,
apabila akirnya dia menyerah dan mengaku, dengan sukarela
kepada akal yang mUllak kepada ada yang sebenarnya ada.
Satu filsafat yang membawa orang keluar dari ikatan keper-
chayaan kepada Tuhan, akirnya akan sampai juga kepada ikatan
bend a yang lain dari Tuhan. Tegasnya, orang yang melepas-
kan dirinya dari satu ikatan, ialah karena dia hendak menyerah-
kan dirinya huat diikat oleh yang lain.
Seorang Muslim yang sejati hanya menerima berikatan
dengan Tuhan, ikatan chinta dan kasih, ikatan chemas dan meng-
harap (khauf dan raja). Adapun ikatan yang lain, betapapun
kllasanya atau gagah perkasanya, baik dia datu, atau pendeta,
atau diktator, atau kubur keramat, atau keris bertllah, atau apa
dan siapa saja, tidaklah dapat diterimanya, karena "La ilaha illal
Lah" (Tiada Tuhan selain Allah).
Kagllmlah manusia melihat kebesaran Fir'un dan perkem-
hangan keblldayaan dizaman Fir'un, sampai dapat mendirikan
bangunan2 besar dan agung, Pyramide dan Sphinx. Namun
M usa dengan tongkatnya masih berani mengatakan: "Stop!" .
Kagumlah insan dizaman modern ini melihat perkembangan
ilmu science, Lunik dan Sputnik, Bom Atom dan Hydrogin .
Seorang Muslim akan se1alu hertanya dalam hatinya: "Hendak
kemana semuanya ini?"
Senipun demikian pula. Seni akan bermanafaat, kalau de-
ngan sebab meresapkan rasa keindahan, kita bertambah dekat

279
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
kepada Tuhan. Terasa kechil diri dihadapan Keb'esaran Ilahi
yang terpeta jelas dihalaman alam o Lalu tunduk dan tafakkur.
Tetapi sangatlah besar mudzaratnya bagi jiwa, bagi prikema-
nusiaan, kalau seni lantaran indahnya lalu disembah dan dipuji.
Tangan sendiri yang membuat, lalu disembah buatan tangan itu.
Kadangz ibupertiwi, tanah air dan bangsa dijadikan sesembahan
dan pujaan, kadangz tafakkur dihadapan sebuah kubur, menrinta
pengestu kepada tulang-belulang dikubur itu. Kadangz "yang
benar adalah bangsaku, bangsa lain salah semua". .
Jiwa ke-Islaman berontak menghadapi yang semacham ini.
Ataupun kechantikan dan keindahan tubuh wanita, pada
etiket lahir dikatakan keindahan dan kesenian, padahal hanyalah
untuk menyelimuti nafsu shahwat kelamin (sex). Dan wanitanya
sendiri, karena tidak tahu diuntung, merasa bangga, karen a
mereka telah di-pujaz, padahal mereka adalah laksana sapiz yang
diiringkan be-ramaiz kepejagalan, buat dikurbankan kehormatan-
nya, atas nama seni.

VI
KESIMPULAN PERTAMA
Tidaklah tempatnya kalau disini saya mengaji hukum halal
haram. Yang penting diingat ialah bahwasanya Islam sejak dia
masuk ketanah air kita ini telah mengisi dengan sangat aktief
akan kebudayaan Indonesia. Dengan tegas dan berani mem-
pertanggungjawabkan, dapatlah saya katakan bahwa modal yang
diberikan oleh Islam yang paling terbanyak, yang diberikan
untuk membangun kebudayaan Indonesia. Sebe1um Islam ma-
suk, chontoh pakaian yang dipakai bangsa kita masih ada tinggal
di Dayak, Irian dan Kubu . Islamlah yang memberinya pakaian
yang berkeindahan. Serban pusaka Islamlah pakaian Kandjeng
Pangeran Diponegoro. Sebelum dikalahkan oleh huruf Latin
yang dimasukkan Belanda bersama penjajahannya, huruf Ara:b-

280
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lah huruf kesatuan bangsa Indonesia, setelah disesuaikan dengan
keperluan bahasa itu. Ditanah Melayu diberi nama "Huruf
Jawi" di Jawa sendiri dinamai "Huruf Melayu" dan "Huruf
Pegon".
Hindu telah meninggalkan pusaka berupa chandi2 yang se-
karang dijadikan barang antik bernilai sejarah, untuk objek touris,
untuk menchari riwayat lama pada batu2. Tetapi Islam telah
meninggalkan Mesjid yang hidup setiap hari dan ramai setiap
Jum'at.
Perkembangan bahasa yang sekarang dinamai "Bahasa Indo-
nesia", adalah dari bahasa Melayu klassiek yang ditulis oleh
ulama2 Islam. Sejak Harnzah Fansuri, Raja Ali Haji dan Ab-
dullah bin Abdul Kadir Munshi. Wali Songo memberikan
sumbangan yang banyak sekali kedalam filsafat Jawa, bahkan
kedalam wayang sekalipun. Mangkunegara keempat memberi
orang Jawa nyanyian dalam jiwa tasawwuf Islam.
Di-daerah2 yang kuat Islamnya, kuat pula semangat gotong-
royongnya, yang berpusat pad a jama'ah dilanggar dan mesjid.
Tetapi ditempat yang sisa Hindu masih berkesan, gotongroyong
hanya dapat kalau dipatrikan dengan "nuhun inggih" Etiket
diluarnya "gotongroyong", namun hakikatnya ialah persembahim
"wong-chilik" kepada Kanjeng.
Saya mengakui bahwa di-saat2 terakir, Islam mendapat
tentangan hebat dari segala jurusan. Berbagai ragam kebuda-
yaan memasukkan modal kedalam kebudayaan Nasional. Ada
kebudayaan sisa penjajahan, benchi kepada bahasa Arab, senang
berbahasa Belanda. Kebudayaan Barat yang mementingkan me-
sin dan benda. Mesinnya tidak datang, tetapi nightclub dan
pesiar malam, itulah yang ramai meriah. Kebudayaan meng-
ingkari Tuhan, kebudayaan pertentangan kelas, kebudayaan de-
ngan dasar kebenchian dan menghapus segal a yang berbau
kasih---'-Sayang. Dalam menghadapi tentangan itu saya melihat
se~akan2 dalam kalangan Islam sendiri timbul rasa "rendah harga

28i
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
diri" , tidak berani membawa modalnya ketengah medan. Dia
meratapi tepian tempatnya mandi yang runtuh sehabis banjir,
tetapi tidak ditegakkannya tepian yang baru.
Saya mengakui bahwa perhatian pihak Islam agak terWu
sedikit terhadap kebudayaan. Tetapi saya perchaya bahwa dia
akan bangun kembali. Karena sumber kebudayaan Islam bdum
hilang. Yaitu, pertama At-Qur'an, kedua Wah sejarahnya s.e n-
diri.

vn
KESIMPULAN
1. Kebudayaan manusia akan selalu mengalir ibarat aIr
sungai, menerirna dan memberi.
2. Kebudayaan adalah sejarah hidup insani didunia. Mem-
punyai zaman lampau, zaman sekarang dan zaman depan.
Yang se~arang adalah akibat dari yang lampau dan ylUlg di-
depan adalah hasil dari yang sekarang. Apabila kita lupa-
kan pertalian dian tara lampau, kini dan masa depan, sen-
datlah (mandck) jalannya kebudayaan.
3. Islam mempunyai konsepsi yang chukup untuk tumt JDe-
ngisi kebudayaan duma. Ini bukanlah teori sekarang, me-
lainkan kesaksian dari sejarah.
4. Bangsa Indonesia dalam membangunkan kebudayaan, dari
zaman bergilir zaman, telah menerima ju~ unsurz 4ari
Islam. Yang ingkar Ilkan kenyataan ini, hanyalah orang
yang tidak berk.ebudayaan.
5. Dalam gerak budaya manusia sekarang ini, nampaklah per-
juangan dan perebut3n yang dahshat dillntar. kebudayaan
Ile-mata~ benda dengan kebudaYQn yang berpangkalan
dengan kesadaran rohani. Sehlngga kadanp tidak terpe-
lihara lagi pemiliQim yan~ bermanafllllt dan penjauhan yang
mudzarat. Hal ini diruai oleh ahliz pikir dunia Ndar.

282
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
6. Budayawan Islam harus kembali mengambil bahagian da-
lam perkembangan kebudayaan, serta me1akukan Risalahnya
(tugasnya) yang suchi itu, dalam mengisi kebudayaan dunia.
7. Di Indonesia sendiri kelihatan gejala2 pancharoba kebu-
dayaan . Kebudayaan Materialistis, kebudayaan jadi Pak
Turut, kebudayaan menuhankan manusia, atau manusia
ingin di-Tuhankan. Kebudayaan yang tidak lagi memilih
manafaat dan menghindari mudzarat, kebudayaan yang ti-
dak men genal halal - haram.
8. Dalam kalangan Islam sendiri terdapat golongan tua yang
telah beku berhadapan dengan golongan muda yang belum
tentu arahnya.
9. Masih belum bersambung kegiatan ahli filsafat yang me-
numbangkan pikiran. Kalau ada ahli ilmu pengetahuan
beragama Islam, belum tentu bahwa pangkalan berpikirnya
dari Islam. Senimanpun demikian pula.
10. Modal menghadapi perjuangan kebudayaan masih am at
terbatas dan kerdil, sebab itu maka: "Dengan kail pan-
jang sejengkal, tidaklah ada daya upaya menduga lautan" .

VIII

ANJURAN
I. Hendaklah angkatan muda Islam memperdalam pengeta-
huan dan pengertian ajaran Islam, dituruti dengan amal,
sehingga menjadi pandangan hidup yang sebenarnya, dan
dapat membanding "mana yang kita punya dan mana yang
kepunyaan orang lain".
2. Hendaklah angkatan mud a Islam mempelajari sejarah
umatnya, di Indonesia dan diluarnya, sehingga dia insaf
bahwa kebudayaan Islam itu universee1 sifatnya. Dan ke-

283
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
budayaan yang universeel itulah tujuan terakir dunia di-
zaman ini. Dan Nasionalisme sempit, tidaklah panjang
ustanya.
3. Hendaklah angkatan muda Islam menuntut ilmu penge-
talman, merenung filsafat dan menchintai seni. Sebab sc-
muanya itu adalah anjuran tegas dari agamanya. Se-
hingga kelak dapat disumbangkan kepada dunia umumnya
dan Indonesia khususnya. Untuk membina satu Kebu-
yaan kepunyaan umat manusia, sebagai hasil ketherdasan
akal dan kcluhuran Iman. Dan itulah sekarang yang amat
diperlukan olch Pri-Kemanusiaan.

284
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
XXV. AKAL DAN KHAYAL

Tamaddun (kemajuan) yang dichapai Barat sekarang ini,


adalah sari-pati daripada berbagai tamaddun yang ada, yaitu
Yunani, Rumawi, Zaman Tengah, Renaisance dan Zaman Baru.
Tapi isinya hanya satu, yaitu "Akal".
Akal adalah laksana sentral letrik dalam pribadi insan, yang
harus dipenuhi dengan tenaga air (waterkracht) dan bahan
lain, sehingga tenaganya, berkat penyelidikan, perchobaan dan
pengalaman, ataupun karena kemiskinannya, itulah yang me-
nimbulkan hasi!.
Maka kaya dan ramailah tamaddun Barat itu, dari minyak
yang tak pernah padam, pada pelita aka!.
Di Timurpun terdapat tamaddun besar. Sari-pati dari
tamaddun yang aneka warna. Sejak Tiongkok, India, Persi,
Ninive, Arab dan lainz. Hasilnya hanya satu pula, yaitu "ke-
kayaan Khayal".
Dan khayal adalah laksana suria. Dia dapat memberikan
terang yang gelap, yang seribu pelitapun tak dapat mengatasinya.
Itulah sebabnya maka pada sesuatu masa, hampir seluruh bangsa
Timur menyembah sang Batara Kala atau Batara Suri.
Khayal adalah jenjang kelangit tinggi, yang segala jenjang
tak ada yang dapat menyamainya, hahkan salah satu dari anak
jenjang itu.
Tetapi sungguhpun demikian, sayapun tidak memungkiri
bahwasanya "akal" Baratpun mempergunakan "khayaI". Chu-
rna senantiasalah terjadi, sebelum akal meningkat, khayalnya juga
yang main lebih dahulu, walaupun itu tidak diperhatikannya.

285
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dan jika saya katakan bahwa "tamaddun Timur" adalah
"tamaddun khayal", bukan pula saya mungkiri bahwa "akal" ada
didalamnya. Chuma akal itu senantiasa diseret oleh khayalnya.
Jika kita tilik manusia dari segi ilmu "anthropologie", ke-
lihatanlah khayal yang hidup, untuk menuntun pertumbuhan
akal. Guruh dan petus adalah kemurkaan langit, hujan lebat
adalah rahmat turun, arwah nenek moyang yang mati bertakhta
dialam khulud . Kemudian menjalarlah akal karen a kehendak
khayal, hendak menchari dan membuka rahasia itu. Sampai
terchapai apa yang terchapai oleh manusia sekarang ini .
Dan jika kita tilik "bangunan keperchayaan" kaum agama,
tentang nenek moyang manusia yang bernama "Adam" dan
"Hawa", yang selain dalam kitabz suchi Yahudi, Nasrani dan
Islam, terdapat juga dalam lukisanz batuz tua di Babilon,
kisah yang indah sekali ten tang perchaturan an tara khayal dan
akal. Waktu itu telah terjadi pertengkaran kedua nenek moyang
itu dengan iblis, tentang pimpinan kemanusiaan. Menurut kha-
yalkah atau menurut akal? Atau manakala diantara keduanya
yang mesti bertakluk kepada yang lain, karen a dua kekuasaan
yang sarna kuatnya, adalah alamat dari perbelahan.
Timbullah kesadaran khayal pada Hawa, bahwasanya raha-
sia Ketuhanan adalah pada ma'rifat". Mengetahui perbedaan
diantara yang " baik" dengan yang "buruk". Khayal adalah
anugerah Ketuhanan dan akal adalah pel ita kemanusiaan. Sen-
tana Adam dan Hawa hanya menguchapkan sehingga khayal
saja, tidaklah akan sepanjang ini cherita hidup kita ini. Akal
Akal hendak tahu akan rahasia itu. Maka dipergunakanlah pem-
bantunya yang biasa, yaitu panchaindra . Matanya buat melihat,
telinganya buat mendengar dan tangannya buat memegang. Dia
ingin memakan buah 'khulud" (kekal). Kalau dijamahnya de-
ngan tangannya dan dimakannya . Rupanya bukanlah "khulud"
yang didapatnya, akan tetapi hanyalah "fana" (lenyap). Sebab
pohon ma'rifat, yaitu Allah, bukanlah didapat dengan dipegang,

286
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
dengan diraba, dimakan dan diminum. Tuhan tidak juga ber-
temu kechuali dalam khayal; dan yang didapat hanyalah "akal".
Maka mulailah si Insan tadi terchampak dari Shurga 'Adannya 1)
terlempar kedalam hidup untuk mati ,kedalam senang untuk
susah, kedalam tahu untuk tahu bahwa ia "tidak tahu". Mereka
ingin menchapai Allah dalam Insan. Kiranya hanya bertemu
Insan dalam A II a h. Didalam sifat yang tidak ada, men-
chari yang ada. Kesudahannya yang bertemu kembali "Tak
Ada" jua, didalam "Yang Ada". .
Si insan hendak menchoba memakan Tuhannya dalam sifat
khuludnya. Kesudahannya dia sendirilah yang ditelan oleh
AI Maut. Sebab akal hendak menguasai khayal. Laksana si
katak hendak meniru si lembu ; si katak jatuh dan pechah perut-
nya. Namun si lembu sebesar itu juga. Atau laksana lilin me-
nyala hendak menyaingi matahari. Lilinpun padam kembali dan
matahari tetap terbit menu rut waktunya.
Maka tetaplah Insan itu " mati" didalam akalnya.
Dan "hidup" didalam khayalnya.

1) Drs. Pernis dalam "Taman Bahasa Indonesia"nya pernah


mengeritik saya, lantaran dalam buku2 agama karangan saya
senantiasa dipakai kalimat "shurga", sedang seharusnya ialah
"shurga". Padahal sebagai juga bahasa2 asing yang lain,
apabila telah pindah kedalam bahasa Indonesia, telah diubah
menurut kesukaan bahasa Indonesia sendiri.
" Suarga" adalah dari bahasa Sansekerit. Sete/ah kata2 itu
dipakai oleh bangsa Indonesia yang sebahagian besar beragama
Islam , ditukarnyalah dengan "shurga". Dalam seluruh kitab2
agama bahasa Indonesia, selalu ditulis "sjurga". Dalam
pidato2 kaum agamapun senantiasa disebut " shurga", bukan
"suarga". Ditulis dalam huruf Arab yang telah di Indonesia-
kan, baik di Malaya atau di Acheh, Minangkabau,Jawa Barat,
Timur dan Tengah, dengan "shurga".

287
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Kechuali apabila si akal tunduk dengan tidak bersharat ke-
pada khayal. Waktu itulah permulaan hidup.
Tetapi selamanya akal itu tidak mau menyerah, sebab se-
lamanya akal itu bodoh. Dia tak mau perchaya kepada khayal,
sebelum khayal itu dapat ditundukkannya kepada pembantunya
sendiri, yaitu "panchailldra". Padahal rahasia panchaindra itu
scndiripun belurn diketahuinya.
Dibungkusnya yang diluar akalnya itu baikz; diikatnya
kuatz, diberinya etiket "metaphisika", lalu diletakkannya ke-
atas paguz dan enggan matanya melihat, walaupun hatinya tetap
ingin mengetahui . Lalu dengan pongah ia berkata: "Kenyata-
an, kami mau kcnyataan".
"Hai akal yang pongah karen a bodohmu! Dimanakah ben-
teng tempatmu bertahan, tempat engkau meminta kenyataan itu?
Dimana engkau bersembunyi ?", ujar khayal.
"Ilmu Pasti! Ilmu Pasti! Itulah bentukku", kata aka\.
"Mana yang tak sesuai dengan akal adalah "fantasi" yang kosong
belaka".
"Bolehkah aku bertanya?", kata khayal pula. "Dimanakah
benteng yang akir dari Ilmu Pasti itu?".
Akal menjawab: "Di angka Satu. Dari satu dimulai se-
gala hitungan dan dengan satu dia diakiri".
"Tunjukkanlah kepadaku hal akal, dimanakah terletaknya
angka satu ilmu pasti itu? Di-awangz yang mana, diawan yang
mana?"
Tibaz dengan suara yang lemah, antara kedengaran dengan
tiada, akal menjawab: "Dalam khayalku" .
Sekarang aku hendak bertanya pula kepada alatmu yang satll
lagi, yaitu Ilmu Ukur. Dimanakah letaknya titik permulaan itu.
yang daripadanya ditarik segal a garis, panjang, luas dan dalam?"
Sekali lagi dengan per-lahan2, antara kedengaran dengan
tiada, akal menjawab: "Pun dalam khayalku".

288
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
"Dan dimana letaknya garis yang paralel itu, se-lama2nya
tidak akan bertemu ujungnya, apakah, dia dibumi yang bulat
ini, atau adakah di-awang2 atau diatas kertas?"
Sekali lagi dia menjawab: "Kalau begitu, mengapa aku
engkau lupakan. padahal kemajuan langkahmu adalah karen a
doronganku ?"
Berserak dihadapan akal segal a alat penchari; teleskop, mik-
roskop, sterrenwacht, tetapi dia masih merasa buta. karena be-
lum juga dapat dichapainya apa yang dilihat oleh khayalnya.
Maka khayal itu jualah yang senantiasa menghimbau dan me-
manggilnya supaya melihat lagi, menchari lagi dan meningkat
lebih tinggi.
Telah ada te1epun, telah ada radio dan televisi . Tetapi
senantiasa terdengar diluar jangkauan te1epun, radio dan tele-
visi itu suatu "suara lain" yang tetap terdengar oleh khayal.
Te1ah maju pesawat penerbangan, te1ah bertambah chepat
jalannya, entah piring terbang dan entah apa lagi. Tetapi kha-
yal masih mengatakan bahwasanya kakinya masih terikat. Se-
bab ada lagi Penerbangan yang jauh lebih tinggi dan lebih tinggi,
tinggi dari apa yang didapatnya, pun yang akan didapatnya
dalam persadaan ujud ini. Yaitu penerbangan sekejap mata
dari zaman lampau, sekarang dan nanti dan ke1angit pangkat
ketujuh dari yang "Murnkinu 'I ujud" kepada yang "Wajibu
'I ujud" yang ruwet itu. Itulah sebabnya dia menchoba hen-
dak lari dari dalam pengaruhnya. Akal hendak memisahkan
diri dari khayal. Alangkah saritnya, lebih sarit dan sukar dari-
pada memisahkan rohani dengan jasmani. Sebab "perpisahan"
rohani dengan jasmani, masih dapat membuahkan maut. Te-
tapi apakah akibat daripada "perpisahan" akal dengan khayal?
Kesudahannya mengakulah akal dan menyerahlah dia dengan
tidak bersharat. Disusunnya jarinya yang sepuluh, lima yang
lahir dan lima yang batin, kembali meminta bantu.
"Inilah aku". kata khaya\. "Segala yang dapat engkau lihat
dan engkau dengar, segal a tempat yang ramai dan sepi, semua-

289
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
nya itu adalah tanda Aku ada! Semuanya itu adalah rumusku.
Tetapi janganlah engkau terse ret lantaran rumus, sebab rum us-
ku bisa berubah, sedang aku tetap tidak berubah. Kalau
rumusku yang engkau jadikan tujuan, kalau engkau terhenti
menchari yang dirumus, engkau senantiasa akan merasa kehi-
langan ........ . . " .
Memang, kalau kita bertanya kepada manusia, baik di Barat
ataupun di Timur, "Mana yang utama diantara akal dan khayal?"
Serempak mereka menjawab: "Akallah yang utama".
"Apa sebabnya?"
"Sebabnya ialah karena hidup manusia yang sekarang ini,
masih bergantung kepada panchaindra".
Batu besar adalah suatu barang yang nyata, tidak khayallagi.
Tetapi mereka lupa, bahwasanya terhadap batu itupun ada
khayal, yaitu bahwasanya batu adalah khayal dari be-ribu2
miliunan benda chair yang telah beku. Bila hal ini dibicharakan,
mulut mereka kern bali ternganga laksana nganganya orang gu-
nung yang baru masuk kekota, seketika seorang sarjana mem-
berikan penerangan dalam suatu rapat umum tentang teori
"Absoluut relatief" .
Sudahkah boleh kiranya sekarang wahai ternan, saya ber-
cheramah ten tang bagaimana tingginya khayal yang telah di-pan-
jat oleh Timur? Sudah bolehkah saya bercheritera, laksana se-
orang Tua Renta ten tang bagaimana sejak zaman purbakala, se-
belum Yunani dikenal orang, dimana telah berdiri mikroskop
khayal Timur meneropong hidup dalam kesatuannya? Bukan
hanya dari satu atau sebahagiannya, sehingga terlihatlah dari
sana rona hidup itu sempurna dalam keindahannya. Dimana je-
las kelihatan dari sana kesatuan kaum, kosmos yang nyata dan yang
ghaib, dalam satu kesatuan dan satu kehendak.
Maka meningkatlah Musa keatas punggung Tursina; dis ana
didengarnya suara khayal itu berkata : "Akulah Tuhanmu, tiada
Tuhan bagimu selain Aku".

290
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Tidak ada hakikat melainkan Dia.
Dilarangnya kita se-mata2 menuruti akal, karena akalpun
meminta pertolongan kepada pembantunya sendiri, yaitu pancha-
indra .
"Jangan kau buatkan Aku patung, jangan kau beri bentuk
Akul"
Didalam kitab suchi tua "Upanisad", terlukislah soal jawab
antara Ardjuna dengan Kresna. Nampak disana lukisan khayal,
memandang hidup dalam kesatuannya tadi. Yang lain hanyalah
"maya" belaka, ujud yang fana kedalam ujud yang baqa.
Dan tidaklah akan sampai Insan meningkat bukit itu, ke-
chuali apabila ia meniadakan dirinya (fana), menunjukkan akal-
nya kedalam khayal.
"Itulah yang sebenarnya ada", kata Budha Gautama.
" Tujulah kesana, supaya terchapai olehmu Nirwana".
"ltulah dia Tao", kata Lao Tze.
"ltulah dia kerajaan yang akan datang, itulah dia Bapa yang
dishurga", kata Jesus Kristus.
"La Ilaha Illa Huwa - Tiada Tuhan melainkan Dia", kata
Muhammad.
Dan semuanya itu terlukislah sudah pada ma'bad di Char-
nak (Mesir) dengan namanya "Ra". Semuanya itu terlukislah
sudah dalam khayal hukum Hamurabi.
Terlukislah sudah pada punchaknya pyramid, yang tersu-
sun teratur dari bawah sampai kepunchaknya menghadap langit
dengan bentuk satu noktah. Melambangkan artinya: "Kesana-
lah tujuan sebenarnya". Dan disamping pyramid tid uriah
Sphink (Aboul Houl), sekerat kebawah ialah binatang dan se-
kerat keatas ialah man usia. Yang sekerat kebawah itu, adalah
melambangkan akal dengan segal a pembantunya dan bakatnya
yang merunyutnya kebumi dan sekerat keatas adalah melam-
bangkan Insan yang membawanya menghadapi hidup karena
khayalnya.

291
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Tuan terchengang, ternganga memikirkan Darwin yang baru
datang kemaren membawa teori "Evolutie". Akan beransur
padamlah lilin kechengangan itu bila tuan renungi kembali
Sphink itu.
Bahagialah bangsa Yunani, atau berbahagialah bangsa Barat
sekarang ini, karena Thales telah lehih dahulu berlayar ke Timup
mengharungi lautan besar, bermain khayal dalam deburan ombak,
lalu timbullah permulaan kebangkitan menyelidik. Maka lahir-
lah kesimpulan mereka: "Dan asal segala sesuatu adalah air".
Dari tuntunan khayal yang kaya itu, seluruh Timur dengan
pimpinan Nabiznya telah mempergunakan akal, memuja suatu
yang ditunjukkan khayal itu. Dalam segala bekas tangan, da-
lam jambangan bunga, dalam ma'bad (rumah pesembahan),
dalam upachara dan perlambang keagamaan, nampaklah ke-
indahan khaya!. Kesudahannya, entah karena kurang periksa
atau kurang imbangan, berkachaulah diantara turak dengan
suri 1). Kusutlah benang, maka salahlah ragi kain. Membeku-
lah peribadatan dan persembahan, karen a pechah berderai him-
punan khayal kepada Yang Satu. Alat telah menjadi tujuan,
rumus telah menjadi ganti dari yang dirumusi . Pindah pujaan
kepada barang, kepada batu, kepada kayu, kepada kubur. Kha-
yal telah ditinggalkan oleh aka!. Ke-manaz kita berjalan, ter-
dengar nama Allah disebut orang: "Astaghfirullah, Subha-
nallah, Alhamdulillah". Allah menjadi huah mulut, tetapi ha-
nya dari leher keatas.
Dan Barat pun digila oleh akalnya. Khayalnya telah miskin.
:Ylaka pechah berderai pulalah dia dalam bentuk yang lain .
Disembahnya huatan tangannya sendiri, disembahnya kekuatan

I) Tllrak dan suri adalah dua alat penting dalam menenun kain.
Turak merentang benang, suri merapat kain. Apabila pene-
nun tidak sigap mengatur masuknya "turak", diiringi dengan
farikan "suri", kachaulah benang dall rusaklah ragi kain.

292
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
akalnya, dimegahkannya hasil tangannya lalu diadunya kepalanya
dengan tembok. Lalu dibunuhnya saudaranya dengan hasil akal-
nya.
Berpisahlah dua negeri yang telah miskin. Orang Timur
miskin karena khayalnya ditinggalkan akalnya. Ingatannya telah
terpaling dari Kesatuan yang ada, Yang Mutlah, kepada "maya"
belaka. lVIembeku dan membeku; maka tidaklah hairan jika
beratus tahun mereka dapat diperintah; diperbudak, dihisap
darahnya oleh yang mempergunakan aka I tadi.
Tetapi saudaraku! Ini hanya suatu "insiden" kechil dalam
perjalanan hidup yang masih lama. Karena walaupun kejadian
demikian, namun khayal masih temp at akan menyerah.
Kita mengaku, memang akal Barat telah menaklukkan kulit
dari hidllp Timur. Tetapi akal Barat belum dapat dan se-kaliz
tidak akan dapat menaklukkan khayal dalam kemegahan dan
kebesarannya.
Seorang hamba akal dengan megah mendabik dada dan
herkata kepada Budha Gautama: "Hai Sakiamuni! Tidakkah
engkau tahu bahwasanya dengan alatz baru yang kami per-
oleh, kami telah dapat mengetahui rahasia punchak gunung ke-
megahanmu, yaitu Himalaya? Bahkan punchak yang tertinggi
sekali, yaitu Everest?"
Dengan senyum Budha Gautama akan menjawab: "Lan-
jutkanlah perjalananmu kepunchak gunung Nirwana tanpa mem-
punyai tangga kechuali khayalmu. Dari sana akan dapat kamu
lihat "rahasia" dari "Yang ada"!
Datang lagi yang lain dan berkata kepada 1VI usa: "Alatz
kami yang baru telah dapat menangkap suara bagaimanapun juga
jauhnya".
Musa menjawab dengan senyum: "Sumber dari segenap
suara itu telah kudengar ketika aku berada dipunchak Tursina".
Kepada Isa AI-Masih mereka berkata pula: "Alatz peng-
obatan yang terbaru telah kami peroleh lIntuk mengobati pe-
nyakitz yang berbahaya".

293
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Dengan senyum pula Al-Masih menjawab: "Dengan ta-
nganku, karena kekayaan khayalku telah kusentuh tempat pe-
nyakit itu, lalu sembuh" .
Yang lain berkata pula: "Ilmu penerbangan telah maju
dan perhubungan jarak antara satu tempat dengan temp at yang
lain dewasa ini telah dapat dilalui dengan tempo yang singkat
sekali, ya Muhammad Rasulullah!"
Dengan senyum pula Muhammad menjawab : " Dan aku
melintasi alam charawala, melalui bintangz, sampai langit pang-
kat ketujuh dan Sidratul Muntaha hanya dalam beberapa saat
saja".
Dengan serentak Budha, Musa, Isa, Muhammad dan lainz
mengemukakan satu pertanyaan, tapi semuanya tidak dapat
menjawab, karen a semuanya terikat oleh akalnya, tapi dingin
khayalnya : "Dan sudahkah tuanz mendapat alat baru untuk
menghubungkan tuanz sechara langsung dengan sumber tenaga
daTi segala yang ada?"
Dan aku tidak benchi melihat mereka terdiam, sebab diam
mereka itu adalah suatu pengakuan yang nyata atas "mesti ada-
nya khayal menuntun akal".
Pertentangan karen a perselisihan pendapat dengan sendiri-
nya akan hiJang. Dan kejadianz berturut dalam sejarah, meng-
insafkan Barat dalam kemiskinannya. Dia mengenal Sphink
hanya sekadar ekornya dan mengenal Garuda hanya sekadar
paruhnya. Mereka tidak paham kemana ia terbang dengan
sayapnya itu. Itulah sebabnya maka kemajuan Barat itu dalam
bentuknya yang selama ini, hanya kemajuan yang chepat sekali
menuju keruntuhan. Memperkaya shahwat tubuh dan ber-
juang mengejarnya dengan membunuh kawan. Bertambah che-
pat tamaddun dan kemajuan, bertambah sedikit jumlah yang
kaya dan bertambah banyak orang yang miskin. Memenuhi
perut beberapa orang buat mengosongkan perut ber-miliunz
orang. Telah didapat obat untuk memanjangkan umur, supaya

294
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
lebih lama hidup didunia untuk menderita kekosongan batin.
Memperdekat hubungan antara benua dengan benua yang lain,
supaya hati bertambah berjauhan, karena penuntunnya hanyalah
akal, sedang akal itu tetap bodoh. Tujuan ialah mempermudah
hidup, mengaspal jalan raya supaya chepat menghanchurkan
negeri musuh . Padahal yang dikatakan musuh itu ialah saudara-
nya sendiri. Meramaikan rumahz tontonan, buat memechah
rumahtangga. Berjuang untuk mengurangi jam bekerja, supaya
lebih panjang waktu untuk pelesir dan kechabulan. :Akirnya
membunuh kawan dan membunuh diri sendiri, karena bosan
hidup . Berperang buat berdamai dan buat berperang lagi.
Pendeknya, suatu perdamaian hanyalah suatu pengasoan untuk
melanjutkan perang. Dan disaat ini terjadi, "Air gadang batu
bersibak". Yang satu dituntun oleh kesombongan dan ketak-
buran dan yang lain dituntun oleh hati dengki dan kebenchian.
Berlomba mempermodern alat pembunuh, sedang yang di-
perebutkan hanya satu, yaitu roti.
Seorang bertanya: "Bukankah agama Kristian yang me-
mancharkan chahayanya dari Timur dan penuh dengan khayal
itu telah dipakai oleh bangsa Barat?"
"Memang telah dipakainya laksana memakai sehelai baju;
padahal agama itu bukanlah suatu pakaian seperti baju, me-
lainkan pakaian hati. Sebab itu, manakala dirinya telah merasa
kepanasan "baju itupun ditanggalkannya".
Datang pula pertanyaan: "Bukankah agama Islam telah
tersiar amat luas di Timur dan telah masuk kedalam masharakat
Timur seluruhnya, hingga ke Tiongkok ataupun India? Bukan-
kah agama itu menyuruh mengutamakan akal?"
"Memang, agama yang dibawa Muhammad itu telah tersiar
di Timur dan memang dia menyuruh merangkaikan akal dengan
khayal. Tetapi sudah berapa abad lamanya agama itu telah
tinggal rangkanya belaka. Dia telah seperti "anak dagang" da-
lam negerinya sendiri. Sehingga dari dalam mesjid sendiripun,

295
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
dia telah pernah diusir. Sebanyak 360 buah berhala telah
dihanchurkan dan disapu oleh Muhammad dari keliling Ka'bah,
tetapi umat yang mengaku menjadi pengikutnya dengan diam2
telah mendirikan berhala2 yang lain di-mana2 lebih banyak dari
360 buah. Mungkin 3600 buah atau lebih banyak dari itu.
Mereka telah pergi meminta kurnia dan perlindungan kepada
kuburan. Dahulu Muhammad menyuruh umatnya menziarahi
kuburan siapapun dari umat Islam dan menyuruh menghadiah-
kan doa untuk orang yang berkubur dikuburan itu supaya dia
dilapangkan Allah diakhirat, tetapi sebaliknya sekarang, umat-
nya telah memohonkan apa2 yang dihajatinya kepada yang telah
mati itu, yang seharusnya dihadiahi doa itu".
"Jangan terlalu berkhayal!" sanggah seorang pemuda.
"Barat telah datang dengan serba serbi kekuatannya, tekniknya,
senjatanya, meriamnya, kapal terbang dan kapal udaranya dan
fOt02 telanjang dari bintang filmnya. Bahkan juga, serentak,
serempak dengan itu, merekapun telah mengirimkan missic
dan zending untuk membuka mat a Timur kepada kebenaran.
Kalbu Timur hendak maju dan setaraf dengan mereka, kekerasan
harus dilawan dengan kekerasan. Imbangan kekuatan hanyalah
kekuatan pula!"
"Tidak!", jawabku. "Bila mana kekerasan dilawan dengan
kekerasan, adalah mengadu batu dengan batu. Ke-dua2nya
akan habis musnah. Apabila kekerasan telah dilawan dengan
kekerasan, ke-dua2nya akan hanchur. Yang menang jadi bara,
yang kalah jadi abu. Dan dendam kesumat tidak akan habis2nya
didunia ini".
Jepun telah menchoba melawan kekerasan dengan kekerasan,
menentang Barat dengan senjata Barat. Akirnya diapun han-
chur. Tetapi siapakah yang berani mengatakan, bahwasanya
dendam kesumat tidak ada pad a hati orang Jepun? Siapakah
yang tahu, apakah yang tersembunyi dibelakang senyum simpul
" Dai Nippon" yang terkenal dengan 1001 arti itu?

296
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Jalan satu2nya hanyalah mengembalikan persatuan Barat
dan Timur dalam daerah kemanusiaan yang luas. lsi mengisi
dan bantu membantu menambah mana yang kurang. Keduanya
sekarang, Barat dan Timur sama2 dalam ditimpa sakit. Dan
ke-dua2nya harus berikhtiar mengobati dirinya masing2.
"Manakah sakitnya yang lebih teruk?".
Untuk menjawab ini, haruslah dijelaskan batas diantara
miskin dan kaya, didalam artinya yang asli. Orang yang miskin-
lah orang yang ingin akan kekayaan . Tetapi ia tidak ada ke-
sanggupan untuk menchapainya. Chita dihati hendak memeluk
gunung, apa daya tangan tak sampai. Orang yang kaya, ialah
orang yang memantangkan sampai. Orang yang kaya, ialah
orang yang mempunyai genap kesanggupan, tapi tidak mempu-
nyai hajat dan keinginannya lagi. Disamping keduanya itu ada
lagi yang lebih teruk sakitnya, ialah orang yang pakir miskin,
melarat. Yaitu orang yang kesanggupannya chukup dan shah-
watnyapun keras pula, tetapi tidak mempunyai kekayaan khayal
untuk mengungkung shahwat itu. Sebab itu ditempuhnyalah
segenap usahanya buat menchapai maksudnya. Inilah orang
yang se-me1arat2nya dan inilah penyakit yang lebih teruk.
Setelah itu harus dipelajari pula perbedaan lemah dan kuat.
Orang yang lemah, ialah orang yang mungkin menchapai haknya
dengan kekuatan. Sayang kekuatan belum chukup pula mem-
punyai khayal. Khayalnya senantiasa memberikan ilham ke-
padanya, bahwasanya mengambil hak yang mutlak atau menolak-
nya, se-kali2 bukanlah dengan pedang. Sebab itu memperguna-
kan pedang bagi mereka, adalah ke1emahan yang telah sangat
buntu karen a ge1ap mata.
Siapakah orang itu?
Orang lemah yang sangat lemah, ialah orang yang mem-
punyai chukup kekuatan, tetapi tidak mempunyai pengetahuan
dari ilham khayalnya, bahwasanya "hak" dan "kebenaran" itu
bukanlah yang dapat dirampas dengan meriam atau dipechahkan
dengan kapak atau diselesaikan dengan born atom.

297
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
Setelah melihat kaya dan miskin, dan miskin yang sangat
lemah, setelah melihat perbandingan lemah dan kuat, dan lemah
yang sangat lemah itu, dapatlah kiranya tuan mem-banding2kan,
siapa diantara keduanya itu, Barat dan Timur yang telah teruk
sakitnya.
Timur sekarang ini masih miskin . Tetapi Barat 100 kali
lebih lemah. Chobalah tuan rasakan sendiri, bagaimana tekanan
batin seseorang yang terlalu banyak menumpahkan darah orang
lain, sudah terlalu banyak berhutang, batinnya mulai' berontak
memberi tahu, bahwa hutang mesti dibayar, piutang mesti me-
nenma.
Dan bila kiranya itu akan habis, kalau sekiranya kekera~an
clibalas dengan kekerasan?
J angan clinantikan batu clengan batu! Sebab keduanya
akan hanchur. Jangan ditangkis kemegahan akal dengan keme-
gahan akal pula. Keduanya sama2 akan bertemll jalan buntu.
Barat telah bangkrap karen a tamaddun yang semacham itu.
Orang Timur tidak boleh menampak jejak orang yang pergi
kedalam kehanchuran, tetapi berusahalah memegang tangannya
dan membawanya naik. Pandanglah alam dari segi kesatuannya.
Barat dan Timur, litara dan Selatan adalah empat sudut dari
5atu alam. Kita dan dia adalah satll. Karena bercherailah kita
kedllanya menjadi lemah .
Jangan dilawan akal dengan akal, tetapi taklukkanlah akal
clengan khayal. Jangan disambut yang keras dengan yang keras,
sebab keudanya pasti binasa. Tetapi sambutlah dengan angin.
Penat tangannya menchenchang dan dia berhenti. Senang angin
tidak akan luka dadanya.
Memang, tamaddun Barat belum berhenti mengalir, masih
banyak lekung yang akan diisinya, di Barat, di Timur, di Utara
dan di Selatan. Tetapi kekuatan itu akan patah, setelah ia be rani
menentang chahaya Matahari khayal Timur. Mulanya tentu
dia akan murka dengan garangnya. Lantaran murka, dia men-

298
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
jadi gelap mata. Sia2 menjaring angin, terasa ada, dapat tidak.
Akirnya diapun mengaku karena putus asa.
Maka tampillah kemuka, hai Timur! Bubutkan saputangan
dari sakumu dan sekalah keringatnya yang mengalir didahinya.
Hapuslah darah yang mengalir dari mulutnya. Dia pada haki-
katnya adalah temanmu. Kalau dia binasa, engkaupun akan
binasa pula ............ !

299
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA

Anda mungkin juga menyukai