Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PROGRAM GURU PENYAYANG

Pendahuluan

Dalam Hierarki Keperluan Maslow, kasih sayang merupakan salah satu keperluan yang
paling asas dalam kehidupan individu dan perlu dipenuhi kerana ia mempengaruhi proses
perkembangan dan kehidupannya . Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi maka proses
perkembangan seterusnya akan terbantut. Oleh itu, konsep amalan Guru Penyayang penting
diamalkan di setiap sekolah kerana ia sebagai organisasi yang didukung golongan pendidik
menjadi wadah terpenting dalam menjana modal insan yang berketerampilan, terpuji di
samping melahirkan insan yang intelektual.

Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang adalah di sekolah bertujuan mengamalkan dan


membudayakan sikap kasih sayang di sekolah serta dapat meningkatkan keprihatinan dan
kesedaran berkenaan kepentingan murid menghadirkan diri ke sekolah. Penyayang di sini
membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi, dan bersifat belas
kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna Guru Penyayang adalah seorang guru
yang memiliki sifat kepedulian (concern) terhadap muridnya dengan cara mengamalkan nilai
kasih sayang, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati,
sentiasa ceria, prihatin dan sabar.

Latar belakang program


Masalah yang wujud
Tujuan program

Objektif

Sekolah Penyayang jika diperkasakan mampu menjadi satu pendekatan berkesan untuk
membendung masalah sosial murid dan menangani gejala ponteng sekolah. Hal ini
demikian kerana menurut al-Ghazali, hati kanak-kanak adalah bersih dan bersinar seperti
mutiara dan lembut seperti tanah menyebabkan benih dapat disemai (Yatimah & Tajuddin,
2008). Sekiranya dia dilatih dengan perangai yang baik, nescaya dia akan menjadi seorang
yang baik, dan begitulah sebaliknya. Sehubungan itu, konsep amalan guru penyayang
bermatlamat untuk melahirkan modal insan yang baik dari segi amalan, sahsiah dan tingkah
laku.
Antara objektif penilaian ini dijalankan adalah bagi :-

1. Mengenal pasti perbezaan layanan guru terhadap murid-murid sebelum dan selepas
program.
2. Mengenal pasti reaksi murid terhadap amalan guru penyayang.

Antara tujuan penilaian adalah bagi :-


1. Menilai empat tahap penilaian yang terdapat dalam model Kirkpatrick
2. Menentukan keberkesanan amalan program guru penyayang dalam kalangan warga
sekolah.
3. Mengenal pasti instrumen penilaian yang paling sesuai untuk menilai program
amalan guru penyayang.

Antara persoalan penilaian ini adalah :-


1. Sejauh manakah instrumen penilaian dapat membantu mengenal pasti amalan
penyayang dalam kalangan guru?
2. Apakah tahap-tahap model Kirkpatrick yang boleh dinilai dalam program amalan guru
penyayang ini?
3. Apakah instrumen penilaian yang paling sesuai digunakan untuk menilai program
amalan guru penyayang?

Objektif penilaian
Persoalan penilaian
Tujuan penilaian
Kepentingan/manfaat penilaian

Bidang Kajian

Kesejahteraan Mental

Dalam program guru penyayang terdapat tiga aktiviti iaitu mengalu-alukan kehadiran murid,
pelaksanaan program mentor mentee dan memberi penghargaan kepada murid. Menurut
model kirkpatrik, terdapat empat tahap iaitu tahap reaksi, tahap pembelajaran, tahap
tingkahlaku dan tahap hasilan. Daripada program mentor mentee ini, kita dapat melihat
tingkah laku murid yang dapat membantu murid dalam meningkatkan sahsiah murid.
Sahsiah atau personaliti adalah corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi
cara seseorang itu berfikir, berasa, bertingkah laku dan berhubung dengan alam sekitarnya
(Ee Ah Meng ,1999). Dengan adanya program mentor mentee kita dapat melihat perubahan
tingkah laku murid kepada yang positif.
Skop

Seluruh warga sekolah SJK(T) Ladang Kulai Besar

Metodologi

Reka bentuk

Program ini berbentuk kuantitatif. Data informasi yang dikumpul berupa simbol angka atau
bilangan. Contohnya, kami dapat respons daripada murid melalui borang soal selidik yang
kami sediakan untuk program ini. Daripada borang soal selidik tersebut, kami dapat
menganalisis data yang berbentuk kuantitatif.

Instrumen penilaian

Borang soal selidik

Persampelan

Dalam menjalankan program ini, kami telah memilih semua murid SJK(T) Ladang Kulai
Besar. Menurut Borg, Gall dan Gall (1975) mencadangkan saiz sampel yang besar
diperlukan sekiranya terdapat banyak variable dalam satu kajian. Dengan memilih semua
murid, kami dapat memperoleh data yang berbeza melalui instrumen yang digunakan. Kami
dapat menilai respons daripada murid selepas menjalankan program ini.

reka bentuk
Instrumen penilaian
Persampelan
Analisis data

Rujukan

Azlina Ahmad, Khairuddin Mohammad, Maridah Hj Alias, Rashinawati Abdul Rashid dan
Wong Kiet Wah. (2013). Perkembangan Kanak-Kanak. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.
Bhd.

Ee Ah Meng. (1993). Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu Edisi Kedua. Kuala Lumpur:
Penerbit Fajar Bakti. Sdn.Bhd.

Mohd Tajuddin Ninggal dan Yatimah Sarmani. (2008). Teori Kaunseling Al-Ghazali.
Selangor: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.