Anda di halaman 1dari 1

Soal Listrik Statis Kelas 9 SMP 5.

Dua buah benda bermuatan listrik tidak


Rabu, 10 Agustus 2016 sejenis, tarik-menarik dengan gaya
sebesar F. Jika jarak kedua muatan
1. Dua buah muatan masing-masing q1 = 6 didekatkan menjadi 1/3 kali semula,
C dan q2 = 12 C terpisah sejauh 30 maka gaya tarik-menarik antara kedua
cm. Tentukan besar gaya yang terjadi muatan menjadi...F
antara dua buah muatan tersebut, a. 3F b. 9/2F
gunakan tetapan k = 9 x 109 dalam c. 6 F d. 9F
satuan standar! 6. Dua buah benda bermuatan listrik tidak
a. 6,2 N b. 7,2 N sejenis, tarik-menarik dengan gaya
c. 5 N d. 5,2 N sebesar F. Jika jarak kedua muatan
dijauhkan menjadi 4 kali semula, maka
2. Kaca yang digosokkan kain sutera akan gaya tarik-menarik antara kedua muatan
bermuatan positif. Hal ini terjadi menjadi...F
karena... a. 1/12 F b. 1/16 F
a. elektron berpindah dari kain sutera ke c. 6F d. 5F
kaca 7. Benda X bermuatan positif dan benda Y
b. elektron berpindah dari kaca ke kain bermuatan negatif. Jika kedua benda
sutera saling berdekatan maka ....
C. proton berpindah dari kain sutera ke a. benda X dan Y akan tarik-menarik
kaca b. benda X dan Y akan tolak-menolak
D. proton berpindah dari kaca ke kain c. benda X menolak benda Y
sutera d. benda X dan Y tidak terjadi interaksi

3. Dua buah partikel bermuatan listrik 8. Benda di katakan bermuatan positif jika
didekatkan pada jarak tertentu hingga ....
timbul gaya sebesar F. Jika besar a. dapat menarik benda lain
muatan listrik partikel pertama b. kekurangan proton
dijadikan 1/2 kali muatan semula dan c. kelebihan elektron
besar muatan partikel kedua dijadikan 8 d. kekurangan elektron
kali semula maka gaya yang timbul 9. Gaya tarik atau gaya tolak antara dua
menjadi.... muatan yang saling berdekatan di sebut
a. 0,5 F b. 4 F ....
c. 8,5 F d. 16 F a. gaya lorentz
b. gaya coulomb
4. Dua buah muatan listrik memiliki besar c. gaya gravitasi
yang sama yaitu 6 C. Jika gaya d. gaya magnet
coulomb yang terjadi antara dua muatan 10.Muatan yang beredar mengelilingi inti
tadi adalah 1,6 N, tentukan jarak pisah atom di sebut ....
kedua muatan tersebut! a. elektron
a. 45 cm b. 45 m b. proton
c. 4,5 cm d. 5 m c. neutron
d. positron