Anda di halaman 1dari 9

KEMAHIRAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

1. NOMBOR BULAT

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


1.1 Menyatakan kuantiti secara 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau
intuitif. sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak, dan lebih atau
kurang.
1.2 Nilai nombor. 1.2.1 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga
tujuh digit.
1.2.2 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga
tujuh digit dalam perpuluhan juta yang melibatkan situasi
harian.
1.2.3 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga
tujuh digit dalam pecahan juta yang penyebutnya 2, 4, 5, 8
dan 10 yang melibatkan situasi harian.
1.2.4 Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta
kepada nombor bulat dan sebaliknya.
1.2.5 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor
bulat, perpuluhan dan pecahan melibatkan operasi
penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan
operasi termasuk penggunaan anu dalam situasi diberi.
1.2.6 Menamakan nilai tempat dan nilai digit hingga tujuh digit.
1.2.7 Mencerakin sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai
digit.
1.2.8 Menentukan nilai nombor hingga 1 000 000 secara tertib
menaik dan tertib menurun.
1.3 Anggaran bagi sesuatu 1.3.1 Menganggar bilangan objek dengan menyatakan bilangan
kuantiti. kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi.
1.4 Nombor dalam bentuk pola. 1.4.1 Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi.
1.4.2 Mengelaskan pola bagi urutan nombor genap dan nombor
ganjil.
1.4.3 Melengkapkan pola nombor yang diberi.
1.4.4 Melengkapkan pola bagi nombor genap dan nombor ganjil.
1.5 Aplikasi sebarang nombor. 1.5.1 Membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang
terdekat.
1.5.2 Mengenalpasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor
yang telah dibundar hingga ratus ribu terdekat.
1.5.3 Mengaplikasikan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan
pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor.
1.6 Nombor perdana. 1.6.1 Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.

2. TAMBAH HINGGA 1 000 000

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


2.1 Mengenal pasti pasangan 1.2.1 Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang
nombor untuk membentuk diberi.
satu nombor yang berkaitan. 1.2.2 Menyebut jumlah dua nombor.
1.2.3 Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang
diberi.
2.2 Mengenal simbol. 2.2.1 Mengenal dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang
relevan bagi kombinasi tambah.
2.2.2 Memperkenalkan simbol tambah dan sama dengan.
2.2.3 Menggunakan simbol tambah dan sama dengan bagi menulis
ayat matematik tambah berdasarkan situasi yang diberi.
2.3 Penambahan dua hingga lima 2.3.1 Penambahan dalam lingkungan fakta asas.
nombor. 2.3.2 Menambah sebarang dua, tiga, empat dan lima nombor
hingga enam digit hasil tambahnya hingga 1 000 000
termasuk membuat anggaran.
2.3.3 Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan anu dalam
penambahan hingga tiga nombor.
2.4 Penyelesaian masalah. 2.4.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan
hingga tiga nombor.
3. TOLAK HINGGA 1 000 000

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


3.1 Mengenal simbol. 3.1.1 Mengenal dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang
relevan bagi kombinasi tolak.
3.1.2 Memperkenalkan simbol tolak dan sama dengan.
3.1.3 Menggunakan simbol tolak dan sama dengan bagi menulis
ayat matematik tolak berdasarkan situasi yang diberi.
3.2 Penolakan sebarang dua 3.2.1 Penolakan dalam lingkungan fakta asas.
nombor. 3.2.2 Menolak sebarang dua nombor hingga 1 000 000 termasuk
membuat anggaran.
3.2.3 Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.
3.3 Penolakan berturut-turut dua 3.3.1 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang
nombor daripada sebarang nombor hingga 1 000 000 termasuk membuat anggaran.
nombor.
3.4 Penyelesaian masalah. 3.4.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan.

4. DARAB HINGGA 1 000 000

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


4.1 Menulis ayat matematik bagi 4.1.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak.
operasi darab. 4.1.2 Menulis ayat matematik tambah berulang.
4.1.3 Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan.
4.1.4 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-
dua hingga sembilan-sembilan.
4.1.5 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan
operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan
nombor yang didarabkan.
4.2 Melengkapkan ayat 4.2.1 Membina sifir sifar, satu, dua hingga sifir sembilan dan 10.
matematik darab. 4.2.2 Melengkapkan sifir sifar, satu, dua hingga sifir sembilan dan
10.
4.3 Menyatakan secara spontan. 4.3.1 Menyatakan secara spontan sifir sifar, satu, dua hingga sifir
sembilan dan 10,
4.4 Menyelesaikan masalah 4.4.1 Menggunakan sifir sifar, satu, dua hingga sifir sembilan dan
melibatkan sifir darab dalam 10 bagi mereka cerita sifir darab.
lingkungan fakta asas. 4.4.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan sifir sifar, satu,
dua hingga sifir sembilan dan 10,
4.5 Pendaraban dua nombor. 4.5.1 Mendarab sebarang nombor dengan dua digit, 100 dan 1000
dan hasil darabnya hingga 1 000 000 termasuk membuat
anggaran.
4.6 Penyelesaian masalah. 4.6.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua
nombor.
4.7 Penggunaan anu dalam 4.7.1 Mengenal pasti anu yang melibatkan pendaraban dua nombor.
pendaraban. 4.7.2 Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi harian
pendaraban dua nombor.
4.7.3 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan anu dalam
pendaraban dua nombor.

5. BAHAGI HINGGA 1 000 000

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


5.1 Menulis ayat matematik bagi 5.1.1 Mengelaskan kepada kumpulan dua-dua hingga sembilan-
operasi bahagi. sembilan.
5.1.2 Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan.
5.1.3 Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti pengumpulan,
pengongsian, tolak berturut-turut dan sonsangan operasi
darab.
5.2 Melengkap ayat matematik 5.2.1 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan
bahagi. pembahagian dengan dua hingga sembilan.
5.2.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu.
5.2.3 Menentukan nilai bagi pembahagian melibatkan nombor yang
dibahagi adalah sifar.
5.2.4 Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir
hingga sembilan, 10 dan sifar.
5.3 Menyatakan secara spontan. 5.3.1 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua
hingga sembilan dan 10.
5.4 Menyelesaikan masalah 5.4.1 Menggunakan pembahagian dengan sifar, satu, dua hingga
melibatkan pembahagian sembilan dan 10 bagi mereka cerita sifir darab.
dalam lingkungan fakta asas. 5.4.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian
sifar, satu, dua hingga sifir sembilan dan 10.
5.5 Pembahagian nombor. 5.5.1 Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan
nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 termasuk
membuat anggaran.
5.6 Penyelesaian masalah. 5.6.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian dua
nombor.
5.7 Penggunaan anu dalam 5.7.1 Mengenal pasti anu yang melibatkan pembahagian dua
pembahagian. nombor.
5.7.2 Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi harian
pembahagian dua nombor.
5.7.3 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan anu dalam
pembahagian dua nombor.

6. OPERASI BERGABUNG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


6.1 Penambahan dan penolakan. 6.1.1 Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan
100 000.
6.2 Pendaraban dan 6.2.1 Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan satu
pembahagian. digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.
6.3 Operasi bergabung. 6.3.1 Mengira bagi operasi bergabung menambah dan mendarab,
menolak dan mendarab, menambah dan membahagi serta
menolak dan membahagi hasilnya dalam lingkungan
1 000 000.
6.4 Operasi bergabung 6.4.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung termasuk
melibatkan tanda kurung. melibatkan tanda kurung hasilnya dalam lingkungan
1 000 000.
6.5 Penyelesaian masalah. 6.5.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
penolakan.
6.5.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi
bergabung dan hasilnya dalam lingkungan 1 000 000.

7. PECAHAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


7.1 Mengenal pasti konsep satu 7.1.1 Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan
perdua dan satu perempat. menggunakan perkataan setengah, separuh dan suku.
7.2 Menamakan pecahan wajar. 7.2.1 Mengenal pasti, menyebut, menamakan dan melorek gambar
rajah pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.
7.3 Menulis pecahan wajar. 7.3.1 Menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.
7.4 Membanding nilai dua 7.4.1 Membanding dua nilai pecahan wajar yang pengangkanya 1
pecahan. dan penyebutnya 10.
7.5 Menamakan pecahan wajar. 7.5.1 Mengenal dan menentukan pecahan wajar yang penyebut
hingga 10.
7.5.2 Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang
penyebutnya hingga 10.
7.5.3 Menukarkan pecahan wajar kepada bentuk termudah,
penyebutnya hingga 10.
7.6 Pecahan tak wajar dan 7.6.1 Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan
nombor bercampur. nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10.
7.6.2 Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada
nombor bercampur dan sebaliknya.
7.7 Penambahan pecahan. 7.7.1 Menambah hingga tiga pecahan wajar yang penyebut hingga
10.
7.8 Penolakan pecahan. 7.8.1 Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu pecahan
wajar yang penyebutnya hingga 10.
7.9 Penambahan dan penolakan 7.9.1 Menambah dan menolak pecahan wajar yang penyebutnya
pecahan. hingga 10.
7.10 Pendaraban pecahan. 7.10.1 Mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
dengan pecahan wajar dan nombor bercampur.
7.11 Pembahagian pecahan. 7.11.1 Membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
7.12 Penyelesaian masalah. 7.12.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan.

8. PERPULUHAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


8.1 Mengenal perpuluhan hingga 8.1.1 Menama dan menukar pecahan hingga perseribu kepada
tiga tempat perpuluhan. perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
8.1.2 Menyebut, menunjuk dan melorek sifar perpuluhan satu
hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan sembilan.
8.2 Menulis perpuluhan. 8.2.1 Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan
sembilan sembilan sembilan.
8.3 Membandingkan nilai 8.3.1 Membandingkan sifar perpuluhan satu hingga sifar
perpuluhan. perpuluhan sembilan sembilan sembilan.
8.4 Penambahan perpuluhan. 8.4.1 Menambah hingga tiga nombor perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan.
8.5 Penolakan perpuluhan. 8.5.1 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang
nombor hingga tiga tempat perpuluhan.
8.6 Penambahan dan penolakan 8.6.1 Menambah dan menolak hingga tiga tempat perpuluhan.
perpuluhan.
8.7 Pendaraban nombor 8.7.1 Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
perpuluhan. dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000.
8.8 Pembahagian perpuluhan. 8.8.1 Membahagi nombor dengan nombor hingga dua digit, 100
dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
8.9 Operasi bergabung. 8.9.1 Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat
dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
8.10 Penyelesaian masalah. 8.10.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan perpuluhan dan
hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
8.10.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan perpuluhan dalam
operasi bergabung dan hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.

9. PERATUS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


9.1 Mengenal peratus. 9.1.1 Menama, menyebut, menukar, melorek dan menulis hingga
seratus peratus.
9.1.2 Mengenal simbol peratus.
9.2 Nilai peratus 9.2.1 Menukar perpuluhan hingga dua tempar perpuluhan kepada
peratus dan sebaliknya.
9.2.2 Menukar pecahan dan nombor bercampur kepada peratus
dan sebaliknya.
9.2.3 Mengira peratus daripada suatu kuantiti.
9.3 Penyelesaian masalah 9.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan peratus.
9.3.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan
pelaburan.

10. WANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


10.1 Mengenal pasti ringgit dan 10.1.1 Mengenal pasti wang Malaysia dalam bentuk syiling dan
sen. wang kertas hingga RM100 000.
10.2 Penambahan nilai wang. 10.2.1 Menambah hingga lima nilai wang yang melibatkan ringgit
dan sen.
10.3 Penolakan nilai wang. 10.3.1 Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai
wang melibatkan ringgit dan sen.
10.4 Penambahan dan penolakan 10.4.1 Menambah dan menolak nilai wang melibatkan ringgit dan
nilai wang. sen.
10.5 Pendaraban nilai wang. 10.5.1 Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100
dan 1000 melibatkan ringgit dan sen.
10.6 Pembahagian nilai wang. 10.6.1 Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100
dan 1000 melibatkan ringgit dan sen.
10.7 Pendaraban dan 10.7.1 Mendarab dan membahagi nilai wang melibatkan ringgit dan
pembahagian nilai wang. sen.
10.8 Mata wang asing. 10.8.1 Mengenal mata wang negara-negara ASEAN dan mata
wang negara utama dunia.
10.8.2 Menyatakan nilai RM1 dengan nilai mata wang negara lain.
10.9 Instrumen pembayaran. 10.9.1 Mengenal pelbagai instrumen pembayaran.
10.10 Faedah. 10.10.1 Menyatakan keperluan memahami faedah mudah dan
faedah kompaun dalam simpanan.
10.10.2 Merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi
mencapai matlamat jangka pendek.
10.11 Pelan perbelanjaan dan 10.11.1 Menyediakan rekod kewangan bagi mencapai matlamat
simpanan. kewangan.
10.12 Penyelesaian masalah. 10.12.1 Menyelesaikan masalah harian termasuk transaksi
barangan dan perkhidmatan yang melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian wang.
10.12.2 Menyelesaikan masalah harian termasuk menggunakan
pelbagai instrumen pembayaran melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban, pembahagian, gabungan operasi
tambah dan tolak, gabungan operasi darab dan bahagi nilai
wang.
10.12.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan untung dan rugi,
diskaun, harga kos, harga jual, bil, rebat, aset dan liabiliti,
faedah dan cukai perkhidmatan.

11. MASA DAN WAKTU

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


11.1 Menamakan hari dan bulan. 11.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari.
11.1.2 Menyatakan urutan peristiwa dalam sehari.
11.1.3 Menamakan hari dalam seminggu.
11.1.4 Menamakan bulan dalam setahun.
11.2 Menyebut dan menulis 11.2.1 Mengenal pasti dan menyatakan setengah dan satu
waktu. perempat berdasarkan muka jam.
11.2.2 Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam
sahaja.
11.3 Menyatakan waktu dalam 11.3.1 Mengenal tanda senggatan pada muka jam.
jam dan minit. 11.3.2 Menyata, menunjukkan, menukar dan merekod waktu
dalam jam dan gandaan lima minit.
11.3.3 Membaca, menyebut dan merekod waktu dalam jam dan
minit.
11.3.4 Merekod aktiviti harian mengikut jam dan minit.
11.4 Menyatakan perkaitan dalam 11.4.1 Menyatakan perkaitan hari dan jam, jam dan minit, minit
waktu. dan saat, minggu dan hari, bulan dan tahun, tahun dan
dekad, tahun dan abad.
11.5 Mengenal kalendar. 11.5.1 Membaca dan memahami kalender.
11.6 Penambahan masa. 11.6.1 Menambah hingga tiga masa melibatkan jam dan jam, minit
dan minit, hari dan jam, minggu dan hari, tahun dan bulan,
jam dan minit, minit dan saat, tahun dan dekad, tahun dan
abad.
11.7 Penolakan masa. 11.7.1 Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan
jam dan jam, minit dan minit, hari dan jam, minggu dan
hari, tahun dan bulan jam dan minit, minit dan saat, tahun
dan dekad, tahun dan abad.
11.8 Pendaraban masa. 11.8.1 Mendarab melibatkan jam, minit, hari dan jam, minggu dan
hari, tahun dan bulan jam dan minit, minit dan saat, tahun
dan dekad, tahun dan abad dengan nombor hingga dua
digit.
11.9 Pembahagian masa. 11.9.1 Membahagi melibatkan jam, minit, hari dan jam, minggu
dan hari, tahun dan bulan jam dan minit, minit dan saat,
tahun dan dekad, tahun dan abad dengan nombor hingga
dua digit.
11.10 Sistem 24 jam. 11.10.1 Hubungan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam.
11.10.2 Menyatakan tempoh masa dalam sebarang unit masa.
11.11 Penyelesaian masalah. 11.11.1 Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak,
darab, dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu.
11.11.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah,
tolak, darab, dan bahagi berkaitan dengan masa dan
waktu.
11.11.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan masa termasuk
zon masa.

12. PANJANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


12.1 Menggunakan unit relatif 12.1.1 Membuat pengukuran dan membanding objek
untuk mengukur panjang. menggunakan unit bukan piawai.
12.1.2 Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
melibatkan panjang.
12.2 Mengenal unit panjang. 12.2.1 Mengenal unit mm, cm, m dan km.
12.2.2 Menulis simbol mm, cm, m dan km.
12.3 Menukar unit panjang. 12.3.1 Menukar unit cm dengan m, cm dengan mm dan km
dengan m.
12.3.2 Menukar unit mm, cm, m dan km dalam perpuluhan hingga
tiga tempat perpuluhan.
12.3.3 Menukar unit mm, cm, m dan km dalam pecahan.
12.4 Mengukur panjang. 12.4.1 Mengukur, menanda, merekod dan melukis ukuran dalam
unit mm, cm, m dan km.
12.5 Menganggar panjang. 12.5.1 Menganggar dan membanding panjang objek dalam mm,
cm dan m.
12.5.2 Menganggar jarak dalam km.
12.6 Penambahan panjang. 12.6.1 Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan mm,
cm, m dan km.
12.6.2 Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan
perpuluhan dan pecahan.
12.7 Penolakan panjang. 12.7.1 Menolak hingga dua ukuran panjang dari satu ukuran
panjang melibatkan mm, cm, m dan km.
12.7.2 Menolak hingga dua ukuran panjang dari satu ukuran
panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan.
12.8 Pendaraban panjang. 12.8.1 Mendarab ukuran panjang melibatkan mm, cm, m dan km
dengan nombor satu digit.
12.8.2 Mendarab ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000.
12.9 Pembahagian panjang. 12.9.1 Membahagi ukuran panjang melibatkan mm, cm, m dan km
dengan nombor satu digit.
12.9.2 Membahagi ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000.
12.10 Penyelesaian masalah. 12.10.1 Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian.
12.10.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian panjang dalam
pecahan dan perpuluhan.
12.10.3 Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan ukuran dan
sukatan (panjang, jisim dan isi padu cecair).
13. JISIM

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


13.1 Menggunakan unit relatif 13.1.1 Membuat pengukuran dan membanding objek
untuk menimbang objek. menggunakan unit bukan piawai.
13.1.2 Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
melibatkan jisim.
13.2 Mengenal unit jisim. 13.2.1 Mengenal unit g dan kg.
13.2.2 Menulis simbol g dan kg.
13.3 Menukar unit jisim. 13.3.1 Menukar unit g dengan kg
13.3.2 Menukar unit g dan kg dalam perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan.
13.3.3 Menukar unit g dan kg dalam pecahan.
13.4 Menimbang jisim. 13.4.1 Menimbang, merekod dan melukis ukuran dalam unit g dan
kg.
13.5 Menganggar jisim. 13.5.1 Menganggar dan membanding jisim dalam g dan kg.
13.6 Penambahan jisim. 13.6.1 Menambah hingga tiga unit jisim melibatkan g dan kg.
13.6.2 Menambah hingga tiga unit jisim melibatkan perpuluhan
dan pecahan.
13.7 Penolakan jisim. 13.7.1 Menolak hingga dua unit jisim dari satu unit jisim
melibatkan g dan kg.
13.7.2 Menolak hingga dua unit jisim dari satu unit jisim
melibatkan perpuluhan dan pecahan.
13.8 Pendaraban jisim. 13.8.1 Mendarab unit jisim melibatkan g dan kg dengan nombor
satu digit.
13.8.2 Mendarab unit jisim melibatkan perpuluhan dan pecahan
dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000.
13.9 Pembahagian jisim. 13.9.1 Membahagi unit jisim melibatkan g dan kg dengan nombor
satu digit.
13.9.2 Membahagi unit jisim melibatkan perpuluhan dan pecahan
dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000.
13.10 Penyelesaian masalah. 13.10.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian.
13.10.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian panjang dalam
pecahan dan perpuluhan.
13.10.3 Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan ukuran dan
sukatan (panjang, jisim dan isi padu cecair).

14. ISI PADU CECAIR

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


14.1 Menggunakan unit relatif 14.1.1 Membuat pengukuran dan membanding objek
untuk menyukat isi padu menggunakan unit bukan piawai.
cecair. 14.1.2 Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
melibatkan isi padu cecair.
14.2 Mengenal unit isi padu 14.2.1 Mengenal unit dan m.
cecair. 14.2.2 Menulis simbol dan m.
14.3 Menukar unit isi padu cecair. 14.3.1 Menukar unit dan m.
14.3.2 Menukar unit dan m dalam perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan.
14.3.3 Menukar unit dan m dalam pecahan.
14.4 Menyukat isi padu cecair. 14.4.1 Menyukat, menandakan, dan merekod dalam unit dan m.
14.5 Menganggar isi padu cecair. 14.5.1 Menganggar dan membanding panjang objek dalam dan
m.
14.6 Penambahan isi padu cecair. 14.6.1 Menambah hingga tiga ukuran isi padu cecair melibatkan
dan m.
14.6.2 Menambah hingga tiga ukuran isi padu cecair melibatkan
perpuluhan dan pecahan.
14.7 Penolakan isi padu cecair. 14.7.1 Menolak hingga dua ukuran isi padu cecair dari satu
ukuran isi padu cecair melibatkan dan m.
14.7.2 Menolak hingga dua ukuran isi padu cecair dari satu ukuran
isi padu cecair melibatkan perpuluhan dan pecahan.
14.8 Pendaraban isi padu cecair. 14.8.1 Mendarab ukuran isi padu cecair melibatkan dan m
dengan nombor satu digit.
14.8.2 Mendarab ukuran isi padu cecair melibatkan perpuluhan
dan pecahan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan
1000.
14.9 Pembahagian isi padu 14.9.1 Membahagi ukuran isi padu cecair melibatkan dan m
cecair. dengan nombor satu digit.
14.9.2 Membahagi ukuran isi padu cecair melibatkan perpuluhan
dan pecahan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan
1000.
14.10 Penyelesaian masalah. 14.10.1 Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan pembahagian.
14.10.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan,
penolakan, pemdaraban dan pembahagian panjang dalam
perpuluhan dan perpuluhan.
14.10.3 Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan ukuran dan
sukatan (panjang, jisim dan isi padu cecair).

15. RUANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


15.1 Mengenal pasti bentuk tiga 15.1.1 Menamakan bentuk, memperihalkan permukaan,
dimensi. menyusun objek mengikut pola dan membina model bentuk
kuboid, kubus, kon, piramid tapak segi empat sama,
silinder dan sfera.
15.1.2 Mengenal pasti bentuk asas tiga dimensi berdasarkan
huraian.
15.1.3 Mengenal pasti bentangan.
15.1.4 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan luas
permukaan dan isi padu bentuk gabungan tiga dimensi.
15.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan bentuk tiga
dimensi.
15.2 Mengenal pasti bentuk dua 15.2.1 Menamakan bentuk, memperihalkan permukaan,
dimensi. menyusun objek mengikut pola dan membina model bentuk
segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan.
15.2.2 Mengenal pasti bentuk dimensi berdasarkan huraian.
15.2.3 Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi.
15.2.4 Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon
sekata: pentagon, heksagon, heptagon, dan oktagon.
15.2.5 Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan
dan bentuk poligon sekata.
15.2.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan luas dan
perimeter .
15.3 Mengenal pasti pelbagai 15.3.1 Mengenal jenis prisma segi empat sama, prisma segi
jenis prisma. empat tepat dan prisma segi tiga.
15.3.2 Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma:
permukaan, tapak, bucu dan sisi.
15.4 Membandingkan prisma dan 15.4.1 Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan
bukan prisma. ciri-cirinya.
15.5 Sudut. 15.5.1 Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan
sudut cakah pada segi empat tepat, segi empat sama dan
segi tiga.
15.5.2 Mengukur sudut pada poligon hingga lapan sisi.
15.5.3 Melukis bentuk poligon hingga lapan sisi dan mengukur
sudut-sudut pada bentuk tersebut.
15.5.4 Menyatakan ciri-ciri poligon.
15.6 Garis selari dan garis 15.6.1 Mengenal dan menamakan garis selari dan garis serenjang
serenjang. pada bentuk asas dua dimensi.
15.6.2 Melukis garis selari dan garis serenjang.
15.7 Perimeter dan luas. 15.7.1 Menentukan perimeter segi empat tepat, segi empat sama,
segi tiga dan poligon.
15.7.2 Menentukan perimeter gabungan bentuk asas dua dimensi.
15.7.3 Menentukan luas segi empat tepat, segi empat sama dan
segi tiga.
15.7.4 Menentukan luas gabungan bentuk asas dua dimensi.
15.8 Isi padu cecair. 15.8.1 Menentukan isi padu kubus dan kuboid.
15.8.2 Menentukan isi padu gabungan bentuk kubus dan kuboid.

16. KOORDINAT

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


16.1 Koordinat pada sukuan 16.1.1 Menyatakan perbendaharaan kata.
pertama. 16.1.2 Menamakan, menentukan dan menyatakan objek
berdasarkan kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi
mencancang.
16.1.3 Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.
16.1.4 Menentukan koordinat.
16.1.5 Menandakan titik pada koordinat.
16.1.6 Menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang
antara dua titik.

17. NISBAH DAN KADARAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


17.1 Kadaran. 17.1.1 Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah unitari.
17.2 Nisbah. 17.2.1 Menentukan nilai berdasarkan nisbah 1:1 hingga 1:10,
1:100 dan 1:1000.
17.3 Nisbah dan kadaran. 17.3.1 Mewakilkan nisbah dua kuantiti yang melibatkan nisbah
bahagian kepada bahagian, bahagian kepada
keseluruhan dan keseluruhan kepada bahagian.
17.3.2 Menyelesaikan masalah harian.

18. PENGURUSAN DATA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


18.1 Mengumpul, mengelas dan 18.1.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data berdasarkan
menyusun data. situasi harian.
18.2 Data. 18.2.1 Membaca,memperoleh dan membandingkan maklumat
piktograf, carta palang dan carta pai.
18.2.2 Membina piktograf dan carta palang.
18.2.3 Mentafsir data piktograf, carta palang dan carta pai.
18.3 Mod, median dan julat. 18.3.1 Mengenal dan menentukan mod, median dan julat.
18.4 Penyelesaikan masalah. 18.4.1 Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data.

19. KEBOLEHJADIAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


19.1 Kebolehjadian. 19.1.1 Menyatakan sama ada suatu peristiwa yang mungkin
berlaku atau tidak mungkin berlaku.
19.1.2 Menyatakan peristiwa sebagai mustahil, kecil
kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan
atau pasti.