Anda di halaman 1dari 16

FORMAT JSU KIMIA

KIMIA
KERTAS 1- 4541/1 [ 1 1/4 J]
KERTAS 2- 4541/2 [ 2 JAM]
KERTAS 3- 4541/3 [ 1 JAM]
KONSTRUK (ELEMEN DAN
ASPEK) DALAM KIMIA
PK01 PENGETAHUAN KIMIA
KK01 KEFAHAMAN KIMIA
KK02 APLIKASI
KK03 ANALISIS
KK04 SINTESIS
KK05 PROSES SAINS
KK06 MANIPULATIF
NK01 NILAI & SIKAP SAINTIFIK
PERUNTUKAN MARKAH
KERTAS 1 50 MARKAH
KERTAS 2 100 MARKAH
KERTAS 3 50 MARKAH

JUMLAH 200 MARKAH


KONSTRUK KERTAS KERTAS KERTAS
1 2 3
PENGETAHUAN 20 14 -
KEFAHAMAN 15 21 -
APLIKASI 15 29 -
ANALISIS - 21 -
SINTISIS - 15 -
PROSES SAINS - - 50
JUMLAH 50 100 50
KERTAS 1- 4541/1
MENGANDUNGI

50 SOALAN
MENGIKUT ELEMEN
Pengetahuan 20 [soalan 1-20 ]
Kefahaman 15 [ soalan 21-35 ]
Kemahiran Aplikasi 15 [ soalan 36-50 ]
4541/1 WAJARAN
KONSTRUK
R :S : T (5:3:2)
PENGETAHUAN 20 10:6:4
KEFAHAMAN 15 8:4:3
KEM. APLIKASI 15 7:5:3

JUMLAH 50 25:15:10
URUTAN SOALAN
SOALAN 1 20 PENGETAHUAN
SOALAN 21 35 KEFAHAMAN
SOALAN 36 50 KEMAHIRAN
APLIKASI
KERTAS 2 4541/2
100 MARKAH
MENGANDUNGI
Bahagian A 6 soalan berstruktur [ 60 m]
Bahagian B 2 soalan esei, jawab 1 [20 m]
Bahagian C 2 soalan esei, jawab 1 [20 m]

Bahagian B Respons terhad(soalan 7 &8)


Bahagian C Respons terbuka(soalan9& 10)
KONSTRUK DISOAL DALAM
KERTAS 2
Pengetahuan Kimia PK01 [ 14 ]
Kefahaman Kimia KK01 [ 21 ]
Kemahiran Kimia
Aplikasi KK02 [29 ]
Analisis KK03 [ 21 ]
Sintesis KK04 [15 ]

JUMLAH

[ 100 ]
WAJARAN KONSTRUK
kertas 2
Aras rendah:Aras sederhana: Aras
Tinggi

50 : 30 : 20
Contoh jadual spesifikasi ujian
Contoh soalan kefahaman
Contoh 1
Tuliskan formula bagi natrium nitrat
( SPM 05 s4)
Contoh 2:
Terangkan bagaimana gas hidrogen
dihasilkan dikatod
(SPM 05 s6)
Contoh soalan applikasi
Contoh 1:
Lengkapkan persamaan ion untuk tindakbalas
yang berlaku.
Zn + Cu2+
(SPM 05 s3)
Contoh 2:
Hitungkan perubahan haba dalam eksperimen
itu.
(SPM 05 s3)
Contoh soalan Pengetahuan

Contoh 1:Menggunakan jadual diatas


Pilih satu unsur halogen.(SPM 05 s1)
Contoh 2:
Apakah nama lain bagi ion bercas positif?
(SPM 05 s4)
Apakah maksudhaba pembakaran alkohol?
(SPM 05 s5)
Contoh soalan kefahaman
Contoh 1
Tuliskan formula bagi natrium nitrat
( SPM 05 s4)
Contoh 2:
Terangkan bagaimana gas hidrogen
dihasilkan dikatod
(SPM 05 s6)
KATA TUGAS YANG BIASA:
Namakan -Pelajar hanya perlu menamakan TANPA
menerangkan alasan / sebab.
Nyatakan -Pelajar hanya perlu menyatakan TANPA
huraian atau penjelasan.
Tandakan- Pelajar perlu menandakan, biasanya pada
gambarajah / lakaran / graf pada kedudukan seperti
kehendak soalan.
Nyatakan sebab
Apakah
Lukiskan
Terangkan bagaimana
Huraikan eksperimen
Dengan bantuan gambarajah huraikan eksperimen
dan lain-lain
SEKIAN