Anda di halaman 1dari 35

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

(RPT TKN. 3)

MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS


Tatabahasa
-Kata Nama BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;
MINGGU 1 -Penerbitan Kata Nama 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang
Terbitan, Kata Nama Khas berkaitan dengan kehidupan harian yang Berbual dengan
(Hal 17-20) menyentuh diri, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan intonasi dan
menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai nada yang sesuai
UNIT 1 Penulisan Aras 1 (i) Mendengar dan
Karangan perbincangan Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan memberikan respon
Sekolah Harmoni (B.Teks ms harian dengan menggunakan sebutan, nada dan Memperkatakan hasil
4) intonasi yang sesuai. perbincangan
Komsas Menyatakan pandangan
Puisi Tradisional BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) yang tersurat dan tersirat
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran Mendengar dan
PENGISIAN KURIKULUM : keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi menyatakan idea utama
Ilmu relevan tentang bahan yang didengar, dibaca Memilih isi penting yang
Pendidikan moral, sivik dan ditonton. relevan dengan topik yang
Aras 1 (i) diberikan
Kecerdasan pelbagai Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran Menghuraikan maksud
Verbal Linguistik- umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. puisi dengan bahasa yang
mendokumentasikan indah dan baku
pengalaman BIDANG ESTETIK (10.0-12.0)
Kemahiran berfikir 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara Cadangan Pentaksiran
Menghubung kait terancang, tertib dan kemas dengan PBS
menggunakan bahasa yang tepat, indah dan B1 DL1E1
Nilai menarik. (Menyambung bicara tentang
Hormat-menghormati Aras 2(i) sesuatu isu dengan menggunakan
Kemahiran Berbahasa Mengolah ayat berdasarkan isi penting untuk bahasa yang sesuai)
Mendengar dan bertutur, menghasilkan perenggan dialog dan cerita yang PPPM : L 1
membaca, menulis koheren.
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM
BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0)
MINGGU 2 Pemahaman 1.4 Berbual dan berbicara tentang perkara yang Pada akhir pdp, pelajar dapat;
Sekolah Selamat berkaitan dengan kehidupan harian yang
(B.Teks ms 10) menyentuh diri, keluarga,rakan dan masyarakat Berbual dengan
dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang menggunakan intonasi dan
UNIT 1 Penulisan sesuai nada yang sesuai
PENDIDIKAN Karangan Berpandu/ Ulasan Aras 1 (ii) Mendengar dan
Murid Cemerlang Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan memberikan respon
harian dengan menggunakan sebutan nada dan Memperkatakan hasil
Komsas intonasi yang sesuai perbincangan
Novel 1.5 mendengar dan memberikan respons secara Menyatakan pandangan
(Sinopsis, tema dan persoalan) lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan yang tersurat dan tersirat
oleh orang lain. Mendengar dan
PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 (v) menyatakan idea utama
Membalas hujah dalam suasana perbincangan Memilih isi penting yang
Ilmu secara harmoni relevan dengan topik yang
Pendidikan moral, sivik diberikan
BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Menyatakan cerita dalam
Kemahiran Bernilai Tambah 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran karya prosa dengan diksi
KBKk, Belajar cara belajar keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi yang tepat
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca Menghuraikan maksud
Nilai dan ditonton. puisi dengan bahasa yang
Kerajinan, kegigihan Aras 2 (i)Mengenalpasti dan mengutarakan indah dan baku
gambaran umum dan isi-isi penting daripada
Kemahiran Berbahasa pelbagai bahan. Cadangan Pentaksiran
Mendengar dan bertutur, . PBS
membaca, menulis BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) B1 DL1E1
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara (Menyambung bicara tentang
terancang, tertib dan kemas dengan sesuatu isu dengan menggunakan
menggunakan bahasa yang tepat, indah dan bahasa yang sesuai)
menarik.
Aras 2(i)Mengolah ayat berdasarkan isi penting PPPM : L 1
untuk menghasilkan perenggan dan cerita
yang koheran.
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;


-Proses penerbitan Kata Nama 2.1 Mencetukan idea yang bernas semasa
MINGGU 3 -Penerbitan Kata Nama Terbitan memberikan pendapat dalam perbincangan Berbual dengan
(Hal 1-4) Aras 1 (ii) menggunakan intonasi dan
Memberikan pendapat dengan mengemukakan nada yang sesuai
Penulisan contoh yang sesuai. Mendengar dan
UNIT 1 Karangan Dialog memberikan respon
PENDIDIKAN Usaha Tangga Kejayaan Memperkatakan hasil
BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) perbincangan
Komsas 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran Menyatakan pandangan
Sajak keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi yang tersurat dan tersirat
relevan tentang bahan yang didengar, dibaca Mendengar dan
PENGISIAN KURIKULUM dan ditonton menyatakan idea utama
Ilmu Aras 1 (i) Memilih isi penting yang
Pendidikan moral, sivik Mengenalpasti dan mengutarakan gambaran relevan dengan topik yang
umum dan isi-isi penting daripada pelbagai diberikan
Kemahiran Bernilai Tambah bahan. Menyatakan cerita dalam
KBKk, Belajar cara belajar karya prosa dengan diksi
7.4 membaca pantas secara imbasan dan luncuran yang tepat
Nilai untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak Menghuraikan maksud
Kerajinan, kegigihan dan bahan elektronik. puisi dengan bahasa yang
Aras 1 (iv) indah dan baku
Kemahiran Berbahasa Membaca pantas secara imbasan dan luncuran
Mendengar dan bertutur, untuk mengenal pasti maklumat.
membaca, menulis Cadangan Pentaksiran
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0)
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara PBS
keseluruhan. B1 DB1E1
Aras 1 (i) (Membaca petikan prosa atau puisi
Menceritakan semula cerita dalam karya dengan sebutan dan intonasi yang
prosa dan menghuraikan maksud puisi dengan betul)
perkataan sendiri.
Aras 1 (iii)Menjelaskan bentuk dan nada puisi. PPPM : B 1
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 4 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;
Tokoh penulis Mengenali 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa bersoal jawab secara
Shaharom Husain (B.Teks ms memberikan pendapat dalam perbincangan bertatasusila.
23-25) Aras 1 (ii) memberikan pendapat dengan Berbincang dan membidas
mengemukakan contoh yang sesuai hujah dengan sopan
UNIT 2 Penulisan Menyatakan perasaan
KESUSASTERAAN Karangan- Surat Kiriman tidak BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) secara berterus terang
SELAUT BUDI Rasmi ( ms 28-29) 7.1 Membaca dan mengenal
DALAM INGATAN Mengenal pasti dan menyatakan gambaran pasti idea utama
Komsas keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi Membaca dan memperoleh
Novel relevan tentang bahan yang didengar, dibaca makna
(Watak , perwatakan dan latar) dan ditonton. Menghuraikan aspek yang
Aras 1 (i) menarik
PENGISIAN KURIKULUM Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran Menulis karangan surat
Ilmu umum dan isi-isi penting daripada pelbagai kiriman tidak rasmi
Sastera, kebudayaan bahan.
Cadangan Pentaksiran
Kemahiran Bernilai Tambah BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) PBS
KBKK, kecerdasan Pelbagai 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya B1 DL1E1
secara keseluruhan (Menyambung bicara tentang
Nilai Aras1 (ii) sesuatu isu dengan menggunakan
Semangat cinta akan tanah air Mengesan urutan peristiwa untuk bahasa yang sesuai)
menggambarkan keseluruhan cerita.
Kemahiran Berbahasa PPPM : L 1
Mendengar dan bertutur, 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda
membaca, menulis wacana untuk menghasilkan perenggan yang
koheren.

Aras 1 (iv)
Membina ayat dalam perenggan untuk
menghasilkan karangan.
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;


MINGGU 5 -Kata Adjektif 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara .bersoal jawab secara
-Pembentukan Kata Adjektif lisan dan bertulis tentang sesuatu yang bertatasusila.
(Hal 37-38) diperihalkan oleh orang lain. Berbincang dan membidas
Aras 1 (iii) hujah dengan sopan
UNIT 2 - Peribahasa (ms 36) Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam Menyatakan perasaan
KESUSASTERAAN teks secara berterus terang
Penulisan 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang Membaca dan mengenal
SELAUT BUDI Karangan Surat Kiriman tidak sesuatu perkara dengan menggunakan pasti idea utama
DALAM INGATAN Rasmi pelbagai soalan Membaca dan memperoleh
Aras 1 (iv) makna
Istana Budaya (B.teks) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan Menghuraikan aspek yang
memberikan jawapan yang sesuai dalam menarik
Komsas perbincang secara berterus terang . Menulis karangan surat
Sajak kiriman tidak rasmi
BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0)
PENGISIAN KURIKULUM: 7.2 Memahami dan menyatakan maksud
perkataan sukar berdasarkan konteks. Cadangan Pentaksiran
Ilmu Aras 1 (ii)
Sastera, Kebudayaan Memberikan makna kata dan rangkai kata yang PBS
sukar difahami termasuk sinonim,antonim dan B2 DL1E1
Kemahiran Bernilai Tambah homonim berdasarkan konteks. (Memberikan respons tentang
KBKK, Kecerdasan Pelbagai perkara yang didengar secara
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) spontan)
Nilai 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
Semangat Cinta Akan Tanah Air keseluruhan. PPPM : L 2
Aras 1 (ii)
Kemahiran Berbahasa Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan
Mendengar dan bertutur, keseluruhan cerita.
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 6 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;
Pendatang tanpa izin (ms 41) 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan Mengemukakan soalan
tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan bertumpu dan bercapah
Penulisan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang serta memberikan jawapan
UNIT 3 Ulasan gambar tunggal sesuai. yang tepat
PATRIOTIK Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan Berhujah tentang isu yang
pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik sensitif
TAJUK: Komsas yang dibincangkan dengan cara yang bersahaja. Menegur seseorang dengan
DI SINILAH Puisi Tradisional 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan bahasa yang lebih sopan
KASIHKU tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan Merangka dan menyusun
TERTUMPAH isu yang dikemukakan. soalan untuk memperoleh
PENGISIAN KURIKULUM Aras 1(v) Membalas hujah dalam suasana maklumat yang terperinci
Ilmu perbincangan secara harmoni Mempelbagaikan soalan
Pendidikan Moral, sejarah untuk memperoleh
BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) penjelasan lanjut
Kemahiran Bernilai Tambah 7.1 mengenal pasti dan menyatakan gambaran Menulis karangan fakta
Kecerdasan Pelbagai, belajar keseluruhan , idea utama, isi penting dan isi Menjelaskan bentuk dan
cara belajar relevan tentang bahan yang didengar, dibaca nada puisi
dan ditonton.
Nilai Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan Cadangan Pentaksiran
Keberanian, Tanggungjawab gambaran umum dan isi-isi penting daripada PBS
pelbagai bahan. B2 DL1E1
Kemahiran Berbahasa 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan (Memberikan respons tentang
Mendengar dan bertutur, luncuran untuk membuat rujukan pelbagai perkara yang didengar secara
membaca, menulis bahan bercetak dan bahan elektronik. spontan)
Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan
luncuran untuk mengenal pasti maklumat.
PPPM : L 2
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0)
12.2 mengemukakan isi yang bernas dan membina
kerangka penulisan.
Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan
dengan tajuk penulisan
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;


MINGGU 7 -Kata Kerja 2.5 Mengemukakan soalan
-Pembentukan Kata Kerja Memberikan penjelasan secara spontan tentang bertumpu dan bercapah
(Hal 48-53) sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu serta memberikan jawapan
yang dikemukakan. yang tepat
UNIT 3 Penulisan Aras 3 (ii) Berhujah tentang isu yang
PATRIOTIK Karangan Fakta- Menjelaskan idea secara tersusun dan spontan sensitif
Peranan Pasukan Polis Diraja Menegur seseorang dengan
TAJUK: Malaysia (PDRM) 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan bahasa yang lebih sopan
DI SINI KASIHKU (B. Teks ms 40-41) secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak Merangka dan menyusun
TERTUMPAH yang terlibat. soalan untuk memperoleh
Komsas Aras 2 (i) maklumat yang terperinci
Puisi Tradisional Berbincang untuk mengesan kekuatan dan Mempelbagaikan soalan
kelemahan sesuatu perkara untuk membuat untuk memperoleh
PENGISIAN KURIKULUM: pilihan terbaik. penjelasan lanjut
Menulis karangan fakta
Ilmu BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Menjelaskan bentuk dan
Kemasyarakatan 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan nada puisi
unuk memperoleh maklumat.
Kemahiran Bernilai Tambah Aras 1 (i) Mengenalpasti dan mengutarakan isi-isi Cadangan Pentaksiran
Kecerdasan Pelbagai penting daripada pelbagai bahan. PBS
(mendeklamasikan sajak) 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi B1 DT1E1
Aras 1 (ii)Menyusun maklumat mengikut (Menulis ayat yang mengandungi
Nilai keperluan subjek dan predikat)
Semangat Cinta Akan Tanah air
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) PPPM : T 2
Kemahiran Berbahasa 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya
Mendengar dan bertutur, bukan sastera erta menggunakan dalam
membaca, menulis penulisan bukan kreatif.
Aras 1(ii)Meneliti dan menjelaskan aspek gaya
bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera.
MINGGU 8 & 9 PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH 1
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 9 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;
Bahagian Kesihatan keluarga 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan Menyatakan pernyataan
dan Pemakanan Kementerian tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan dan menolak tuduhan
kesihatan Malaysia (KKM) (ms isu yang dikemukakan. Menyatakan penghargaan
UNIT 4 61) Aras 1(v) Aras 1(i) dan kecenderungan serta
KESIHATAN Membalas hujah dalam suasana perbincangan mendapatkan
Penulisan secara harmoni. pertimbangan
TAJUK: Perubatan Tradisional (B.teks Membaca pantas secara
SELAGI NADI ms 66) BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) imbasan dan luncuran
BERDENYUT Karangan Perbahasan- 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran Mengenal pasti idea
Perubatan Tradisional untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak utama dan peristiwa
mendatangkan kesan yang dan bahan elektronik penting untuk membuat
buruk kepada pengguna. sinopsis karya prosa
Aras 1 (iv) Menulis karangan
Komsas Membaca pantas secara imbasan dan perbahasan
Prosa Tradisional luncuran untuk mengenal pasti maklumat.
Cadangan Pentaksiran
PENGISIAN KURIKULUM: BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) PBS
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan B3 DB1E1
Ilmu membina kerangka penulisan. (Menyatakan maksud tersurat yang
kesihatan Aras 1 (iii) betul daripada bahan yang dibaca)
Menentukan isi-isi penting yang relevan
Kemahiran Bernilai Tambah dengan tajuk penulisan.
Kajian Masa Depan-Pemakanan PPPM : B 3
mudah dan berkhasiat

Nilai
Sayangi diri dan keluarga
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;


MINGGU 9 -Kata Tugas 1.4 Mencetuskan idea yang bernas semasa Menyatakan pernyataan
-Pembentukan Kata Tugas memberikan pendapat dalam perbincangan. dan menolak tuduhan
(Hal 68-70) Aras 1(ii) Mengemukakan idea utama dan idea Menyatakan penghargaan
sokongan untuk menghuraikan pendapat. dan kecenderungan serta
-Peribahasa (ms 66) mendapatkan
UNIT 4 BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) pertimbangan
KESIHATAN Penulisan 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan Membaca pantas secara
Menulis catatan diari. tersirat daripada sesuatu bahan. imbasan dan luncuran
TAJUK: Institut Penyelidikan Aras 2 (v) Mengenal pasti idea
SELAGI NADI Perubatan Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi utama dan peristiwa
BERDENYUT (B.teks ms 54-55) tersirat. penting untuk membuat
sinopsis karya prosa
Komsas 7.7 Membezakan fakta dengan pandangan dalam Menulis karangan catatan
Sajak bahan yang dirujuk. diari.
Aras 2 (i)
Komsas Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat Cadangan Pentaksiran
Prosa Tradisional dalam bahan dengan memberikan alasan yang
sesuai. PBS
PENGISIAN KURIKULUM: B3 DB1E2
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) ( Menyatakan maksud tersirat yang
Ilmu 10.4 Menyatakan jenis ciri, tema dan persoalan, sesuai daripada bahan yang
kesihatan nilai dan pengajaran dibaca)
Aras 1(v)
Kemahiran Bernilai Tambah Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan PPPM : B 3
Kajian Masa Depan-Pemakanan persoalan, serta nilai dan pengajaran karya
mudah dan berkhasiat puisi dan prosa.

Nilai
Sayangi diri dan keluarga
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 10 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;
Ucapan Shahrol Yuzy (B.teks 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang Mencambahkan idea
ms 75) sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai bernas
soalan. Menjelaskan idea secara
UNIT 5 Penulisan Aras 1 (iii) tersusun
PERUBATAN Ulasan- Memberikan pendapat dengan Menghuraikan maksud
Gambar Kepentingan mengemukakan contoh yang sesuai. tersurat dan tersirat
CEMERLANG DI Bersukan (ms 73) Membina maklumat
MATA DUNIA BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) dalam bentuk grafik
Komsas 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan Menjelaskan tema dan
Cerpen untuk memperoleh maklumat persoalan cerpen
Tema dan Persoalan Aras 3 (i) Menghuraikan nilai dan
Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat pengajaran
dalam bahan pelbagai laras. Menulis ulasan dengan
PENGISIAN KURIKULUM: lengkap
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi
Ilmu Aras 1 (ii)
Kesihatan Menyusun maklumat mengikut keperluan Cadangan Pentaksiran
PBS
Kemahiran Bernilai Tambah BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) B3 DT1E1
Kecerdasan pelbagai- bijak 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan (Membina kerangka penulisan
mengurus masa unsur bunyi dalam puisi bukan kreatif yang lengkap)
Aras1 (vii)
Nilai Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, PPPM : T 3
Keberanian, daya usaha simile dan personafikasi dalam karya

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;


MINGGU 11 --Kata Praklausa 2.5 Aras 3 (ii) Mencambahkan idea
-Kata tanya, kata seru, kata Menjelaskan idea secara tersusun dan spontan bernas
pembenar,kata perintah 4.2 Aras 2 (i) Menjelaskan idea secara
(Hal 87-89) Berbincang untuk mengesan kekuatan dan tersusun
UNIT 5 kelemahan sesuatu perkara untuk membuat Menghuraikan maksud
PERUBATAN Penulisan pilihan terbaik. tersurat dan tersirat
Langkah-langkah untuk Membina maklumat
TAJUK: meningkatkan mutu sukan BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) dalam bentuk grafik
CEMERLANG DI Karangan Ucapan 7.7 Aras 1 (i) Menjelaskan teknik plot
MATA DUNIA (ms 83-85) Mengenalpasti dan mengutarakan isi-isi penting dalam novel
daripada pelbagai bahan. Menghuraikan nilai dan
Komsas 8.1 Aras 1 (ii) pengajaran
Novel Teknik Plot Menyusun maklumat mengikut keperluan. Menulis karangan ucapan
-Nilai dan pengajaran
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0)
PENGISIAN KURIKULUM: 11.1 Aras 1(ii) Cadangan Pentaksiran
Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa PBS
Ilmu dan unsur bunyi dalam karya sastera. B3 DT1E1
Sains, sejarah 12.6 Aras 1(vii) (Membina kerangka penulisan
Mengenal pasti kesilapan ejaan dan tanda baca bukan kreatif yang lengkap)
Kemahiran Bernilai Tambah dalam penulisan.
Kecerdasan pelbagai, PPPM : T 3
intrapersonal

Nilai
Keberanian, daya usaha

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 12 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;
Teks Pidato Pembangunan 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan Menghuraikan idea bernas
Ekopelancongan di Negara ini tentang secara kritis
(ms 97) sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu Memantapkan hujah
UNIT 6 yang dengan mengemukakan
KHAZANAH MILIK Penulisan dikemukakan. bukti
KITA Karangan berpandu Aras 3 Memberikan cadangan bagi
Kedatangan pelancong ke Menjelaskan idea secara tersusun dengan sesuatu isu
destinasi tertentu merosot (ms spontan. Menaakul maksud tersurat
96) dan tersirat dalam pelbagai
BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) teks
Komsas 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi Menyatakan jenis
Novel- Gaya Bahasa Aras 1 (i) pernyataan dalam teks
Menentukan maklumat yang sesuai untuk sama ada bersifat fakta
sesuatu tugasan atau cadangan
PENGISIAN KURIKULUM Menyatakan hujah
Ilmu BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) berdasarkan rujukan dan
Ekonomi , geografi 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak bukti
dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan Mengenal pasti
Kemahiran Bernilai Tambah sudut pandangan penggunaan gaya bahasa
Kemahiran berfikir Menyusun dalam teks novel
atur Aras 2 (iii) Menulis karangan pidato
Menghuraikan watak dan perwatakan dan
Nilai latar masyarakat Cadangan Pentaksiran
Keyakinan diri PBS
B3 DL1E2
Kemahiran Belajar (Bersoal jawab tentang sesuatu
Menulis plot sesuatu peristiwa perkara berdasarkan tajuk yang
diberikan)

PPPM : L 3
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;


MINGGU 13 --Kata Prafrasa 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan Menghuraikan idea bernas
-Kata penegas, kata sendi nama, secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak secara kritis
kata penguat, kata arah yang terlibat. Memantapkan hujah
(Hal 104-106) Aras 2 (i) dengan mengemukakan
Berbincang untuk mengesan kekuatan dan bukti
Penulisan kelemahan sesuatu perkara untuk membuat Memberikan cadangan bagi
UNIT 6 Karangan Pidato Malaysia pilihan terbaik. sesuatu isu
KHAZANAH MILIK Destinasi Pelancongan Menaakul maksud tersurat
KITA BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) dan tersirat dalam pelbagai
Komsas 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap teks
Novel Teknik Plot/gaya bahasa maklumat yang telah disusun. Menyatakan jenis
Aras 1 (ii) pernyataan dalam teks
Menentukan isi yang penting dan kurang penting sama ada bersifat fakta
PENGISIAN KURIKULUM: dalam maklumat yang diperoleh atau cadangan
Menyatakan hujah
Ilmu 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk berdasarkan rujukan dan
Ekonomi , geografi tujuan tertentu bukti
Aras 1 (iv) Mengenal pasti
Kemahiran Bernilai Tambah Mengubahsuaikan maklumat untuk penggunaan gaya bahasa
Kemahiran berfikir Menyusun memperlihatkan kesinambungan idea dalam teks komsas
atur Menulis karangan pidato
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0)
Nilai 12.2 Mengemukakan isi bernas dan menulis Cadangan Pentaksiran
Keyakinan diri kerangka penulisan PBS : B4 DL1E1
Aras 1(iii) (Memberikan pandangan yang
Kemahiran Belajar Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan rasional dalam perbincangan)
Menulis plot sesuatu peristiwa tajuk penulisan
PPPM : L 4
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 14 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp, pelajar dapat;
Persatuan Bantuan Perubatan 1.2 Berbincang dengan menggunakan ragam Mengemukakan cadangan
Malaysia (MERCY) ms 115 bahasa dan gaya pengucapan yang betul dan membuat jangkaan
semasa berunding. Mendengar dan mengenal
Penulisan pasti kelemahan cadangan
UNIT 7 Karangan ulasan Aras 1 (ii) yang dikemukakan oleh
Cadangan untuk Memberikan pandangan dalam perundingan pihak lain
PENGORBANAN menambahbaik aktiviti dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada Memberikan cadangan
MELANGKAUI kokurikulum (ms 109) dan jeda yang sesuai untuk membina balas yang membina
SEMPADAN kesefahaman Menjenjelaskan pendapa
Komsas tentang sesuatu isu secara
Drama BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) spontan
8.3 Membuat pertimbangan secara teliti Menyaakan pandangan
PENGISIAN KURIKULUM terhadap tentang fakta dan
Ilmu maklumat yang telah disusun. sebaliknya
Sukan Menganalisis watak dan
Aras 1 (iii) perwatakan
Kemahiran Bernilai Tambah Menentukan isi yang penting dan kurang Menulis karangan rencana
Kecerdasan pelbagai membuat penting
memek muka berdasarkan dalam maklumat yang diperoleh
perasaan 8.4 mengolah maklumat secara koheren untukj Cadangan Pentaksiran
tujuan tertentu PBS
Kemahiran berfikir Aras 1 (iv) B4 DB1E1
menentukan pernyataan salah Mengubahsuaikan maklumat untuk (Menukarkan maklumat yang
benar memperlihatkan kesinambungan idea. tersurat daripada pelbagai bahan
yang dibaca kepada bentuk grafik
Nilai BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) atau sebaliknya dengan lengkap)
Kesyukuran, patriotisme 10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak
dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan PPPM : B 4
Kemahiran Berbahasa sudut pandangan.
Mendengar dan bertutur, Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan
membaca, menulis dan latar masyarakat.
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM
.
MINGGU 16 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
PLUS Mendorong Malaysia ke 1.3 Berbincang untuk menerima dan menolak murid dapat;
Hadapan (ms 135) pandangan orang lain secara terbuka untuk Membuat rumusan dan
mencapai kata sepakat inferens
UNIT 8 Penulisan Aras 2 (ii) Bertukar-tukar pandangan
SOSIAL Karangan Wawancara Menyatakan persetujuan dan menolak dengan menggunakan
Anda telah diwawancara oleh beberapa penyataan yang diberikan oleh sebutan, nada, tekanan
MENUJU KE seorang pemberita kerana pihak lain dalam perundingan suara dan gaya pengucapan
PUNCAK JAYA syarikat anda telah semasa berbual
menghasilkan sejenis plastik BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Menyatakan pendapat
yang mudah lupus Sediakan 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih tentang pandangan orang
wawancara tersebut. (ms 128) secara lain
rasional untuk membuat inferens. Mentafsir maklumat untuk
Komsas Aras 1 (v) membuat infetens
Sajak Menjelaskan maklumat dan membuat pindaan Mengenal pasti diksi dan
berdasarkan keperluan tertentu maksud
PENGISIAN KURIKULUM Membina ayat dengan
Ilmu BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) menggunakan bahasa
Kesihatan 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya menaik, bahasa menurun
bukan dan bahasa tervalik
Kemahiran Berfikir sastera serta menggunakannya dalam Menulis karangan
Menyatakan sebab dan akibat penulisan wawancara
bukan kreatif
Nilai Aras 1 (ii) Cadangan Pentaksiran
Peka terhadap isu isu alam Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa PBS
sekitar dan B4 DT1E1
unsur bunyi dalam karya sastera. (Menghasilkan penulisan yang
Kemahiran Berbahasa lengkap menggunakan penanda
Mendengar dan bertutur, wacana yang sesuai)
membaca, menulis PPPM : T 5
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap


MINGGU 17 -Frasa Sendi nama (ms 142) 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang murid dapat;
berkaitan dengan kehidupan harian yang Membuat rumusan dan
- pembentukan Frasa Sendi menyentuh diri, keluarga, rakan dan inferens
Nama (ms 143-144) masyarakat dengan menggunakan kata, Bertukar-tukar pandangan
sebutan dan intonasi sera nada yang sesuai. dengan menggunakan
UNIT 8 Pemahaman Aras 1 (i) sebutan, nada, tekanan
SOSIAL Mengkomersialkan Hasil Bumi Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan suara dan gaya pengucapan
(ms 130) harian dengan menggunakan sebutan, nada semasa berbual
MENUJU KE dan intonasi yang sesuai. Menyatakan pendapat
PUNCAK JAYA Komsas tentang pandangan orang
Puisi Tradisional BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) lain
9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta Mentafsir maklumat untuk
PENGISIAN KURIKULUM: menyampaikan maklumat unttuk sesuatu membuat infetens
pembentangan. Mengenal pasti diksi dan
Ilmu Aras 2 (ii) maksud
Kesihatan Mengemukakan pendapat dengan alasan yang Membina ayat dengan
sesuai untuk membuat persembahan. menggunakan bahasa
Kemahiran Berfikir menaik, bahasa menurun
Menyatakan sebab dan akibat BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) dan bahasa terbalik
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya Menulis karangan
Nilai yang telah dihasilkan. wawancara
Peka terhadap isu isu alam Aras 1 (vi)
sekitar Mengenal pasti kesilapan ejaan dan tanda baca Cadangan Pentaksiran
dalam penulisan. PBS
Kemahiran Berbahasa B4 DT1E1
Mendengar dan bertutur, (Menghasilkan penulisan yang
membaca, menulis lengkap menggunakan penanda
wacana yang sesuai)

PPPM : T 5
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 18 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
Laporan Cara Memelihara Ikan 1.3 Berbincang untuk menerima dan menolak murid dapat;
Hiasan di Dalan Akuarium (ms pandangan orang lain secara terbuka untuk Mengemukakan pendapat
149) mencapai kata sepakat dengan menggunakan
Aras 2 (ii) memek muka dan badan
UNIT 9 Penulisan Menyatakan persetujuan dan menolak yang sesuai
SOSIAL Menulis karangan laporan (ms beberapa penyataan yang diberikan oleh Mempersoalkan penyataan
154) pihak lain dalam perundingan pihak lain dengan sopan
PERMATA DI BUMI Menegas pendirian dengan
BERTUAH Komsas BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) hujah yang sesuai
Sajak 9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta Mengelaskan maklumat
menyampaikan maklumat untuk sesuatu mengikut kriteria
PENGISIAN KURIKULUM pembentangan Menyusun maklumat
Ilmu mengikut urutan
Sains Aras 2 (ii) Menyatakan makna
Mengemukakan pendapat dengan alasan yang perkataan
Kemahiran Berfikir sesuai untuk membuat persembahan Menulis karangan laporan
Menyatakan sebab dan akibat
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) Cadangan Pentaksiran
Nilai 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya PBS
Peka terhadap isu isu alam yang telah dihasilkan. B4 DT1E1
sekitar Aras 1 (vii) (Menghasilkan penulisan yang
Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca lengkap menggunakan penanda
Kemahiran Berbahasa dalam penulisan. wacana yang sesuai)
Mendengar dan bertutur, PPPM : T 5
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap


MINGGU 19 -Frasa Adjektif (ms 158) 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang murid dapat;
-Peluasan Frasa adjektif (ms berkaitan dengan kehidupan harian yang Mengemukakan pendapat
159) menyentuh diri, keluarga, rakan dan dengan menggunakan
-Peribahasa (ms 156) masyarakat dengan menggunakan kata, memek muka dan badan
UNIT 9 sebutan dan intonasi sera nada yang sesuai yang sesuai
SOSIAL Ulasan Aras 1 (i) Mempersoalkan penyataan
Proses menukar air di dalam Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan pihak lain dengan sopan
PERMATA DI BUMI akuarium (B.teks ms 151) harian dengan menggunakan sebutan, nada Menegas pendirian dengan
BERTUAH dan intonasi yang sesuai. hujah yang sesuai
Komsas Mengelaskan maklumat
Puisi Tradisional - sajak BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) mengikut kriteria
8.7 Menilai secara keseluruhaan sesuatu maklumat Menyusun maklumat
dengan memberikan alasan yang kukuh. mengikut urutan
PENGISIAN KURIKULUM Aras 3 (i) merumuskan maklumat dengan Menyatakan makna
Ilmu memberikan alasan yang dapat diterima. perkataan
Sains Menulis ulasan
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0)
Kemahiran Berfikir 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara Cadangan Pentaksiran
Menyatakan sebab dan akibat terancang, trtib dan kemas dengan PBS
menggunakan bahasa yang tepat, indah dan B4 DT1E1
Nilai menarik (Menghasilkan penulisan yang
Peka terhadap isu isu alam Aras 3 (i) lengkap menggunakan penanda
sekitar Menghasilkan pelbagai prosa termasuk wacana yang sesuai)
laporan, pidato dan iklan
Kemahiran Berbahasa PPPM : T 5
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 20 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
Sejarah Sains Fizik (B.teks 1.3 Berbincang untuk menerima dan menolak murid dapat;
ms167) pandangan orang lain secara terbuka untuk Menghuraikan pandangan
Rencana Wabak SARS (ms 164) mencapai kata sepakat. untuk menerima atau
Aras 2 (ii) menolak pendapat orang
UNIT 10 Penulisan Menyatakan persetujuan dan menolak lain
SOSIAL Menulis karangan Peribahasa beberapa penyataan yang diberikan oleh Merumus dan mengulas
(ms 171) pihak lain dalam perundingan. fakta dan pandangan untuk
MENYINGKAP menentukan pendirian dan
RAHSIA ALAM Komsas BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) keputusan bersama
Sajak 8.7 Menilai secara keseluruhaan sesuatu maklumat Memindahkan maklumat
dengan memberikan alasan yang kukuh. kepada pelbagai bentuk
PENGISIAN KURIKULUM: Aras 3 (i) merumuskan maklumat dengan Menggabungkan dan
memberikan alasan yang dapat diterima. mengasingkan maklumat
Ilmu berdasarkan ciri dan
Kesihatan- penyakit kandungannya
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) Menulis karangan
Kemahiran Berfikir 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara peribahasa
Membuat kesimpulan terancang, trtib dan kemas dengan
menggunakan bahasa yang tepat, indah dan Cadangan Pentaksiran
Kecerdasan Pelbagai menarik. PBS
-Naturalis Aras 3 (i) B4 DT1E1
Nilai Menghasilkan pelbagai prosa termasuk (Menghasilkan penulisan yang
Peka terhadap isu isu alam laporan, pidato dan iklan. lengkap menggunakan penanda
sekitar wacana yang sesuai)
Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur, PPPM : T 5
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 21 Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
-Frasa Kerja (ms 173) 1.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan murid dapat;
-Peluasan Frasa Kerja (ms 73- kata, Menghuraikan pandangan
174) ungkapan dan ayat yang dapat memberikan untuk menerima atau
UNIT 10 -Peribahasa (ms 156) kesan menolak pendapat orang
SOSIAL memujuk untuk mendapatkan sesuatu lain
Ulasan Aras 1 (i) Merumus dan mengulas
MENYINGKAP Sambutan Hari Kebangsaan Memilih dan mengungkapkan kata-kaa yang fakta dan pandangan untuk
RAHSIA ALAM (B.teks ms 172) manis dan memikat untuk mencetuskan minat menentukan pendirian dan
Kekalkan Semangat Kebangsaan serta memperlihatkan sikap ramah tamah. keputusan bersama
(ms 172) Memindahkan maklumat
BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) kepada pelbagai bentuk
Komsas 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis Menggabungkan dan
Novel Nilai dan Pengajaran penulisan yang sesuai untuk menyampaikan mengasingkan maklumat
maklumat berdasarkan ciri dan
PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 (ii) kandungannya
Ilmu Mengenal pasti format penyampaian yang Menulis ulasan
Kesihatan- penyakit sesuai secara lisan dan penulisan.
Cadangan Pentaksiran
Kemahiran Berfikir PBS
Membuat kesimpulan BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) B5 DL1E1
12.2 Memilih isi yang bernas dan membina (Mengukuhkan pendapat dengan
Kecerdasan Pelbagai kerangka penulisan memberikan alasan yang
-Naturalis Aras 1 (iii) munasabah)
Menentukan isi-isi penting yang relevan
Nilai dengan tajuk penulisan.
Peka terhadap isu isu alam PPPM : L 5
sekitar

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 22 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
Kerjaya sebagai Jurutera 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan murid dapat;
Sistem (IT) Formula satu meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Menyatakan kecondongan
(B.teks ms 179) dalam pelbagai siuasi pendapat berdasarkan
UNIT 11 Aras 2 (i) penggunaan kata,
SOSIAL Penulisan Mengulang perkataan yang berkesan untuk ungkapan, dan ayat
Ulasan berpandukan gambar meningkatkan keyakinan Menerangkan maklumat
IMPIAN MENJADI Teknologi Komunikasi dan secara munasabah untuk
KENYATAAN Maklumat (ms 177) BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) membuat inferens
9.1 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat Meyemak draf teks dengan
Komsas dengan memberikan alasan yang kukuh. mengenepikan
Cerpen Aras 3 (i) merumuskan maklumat dengan pengulangan, kekaburan
memberikan alasan yang dapat diterima. dan penaakulan yang tidak
PENGISIAN KURIKULUM: tepat
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) Membetulkan ayat dengan
Ilmu 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara binaan yang kemas, jelas
Sains dan teknologi keseluruhan dan berkesan tanpa
Aras 1 (ii) mengubah maksud asal
Kemahiran Berfikir Mengesan urutan peristiwa untuk bagi tujuan pemurnian
Meramal menggambarkan keseluruhan cerita. Menulis karangan kiriman
rasmi
Kecerdasan Pelbagai
-Naturalis Cadangan Pentaksiran
PBS
Nilai B5 DB1E1
Keberanian (Menyatakan maklumat yang
tersirat dengan tepat daripada
Kemahiran Berbahasa bahan yang dibaca)
Mendengar dan bertutur, PPPM : B 5
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 23 Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
-Klausa (ms 173) 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan murid dapat;
-Peluasan Frasa Kerja (ms 73- meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Menyatakan kecondongan
174) dalam pelbagai siuasi pendapat berdasarkan
-Peribahasa (ms 156) Aras 2 (i) penggunaan kata,
UNIT 11 Mengulang perkataan yang berkesan untuk ungkapan, dan ayat
SOSIAL Ulasan meningkatkan keyakinan Menerangkan maklumat
Kekalkan Semangat secara munasabah untuk
IMPIAN MENJADI Kebangsaan (ms 172) BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) membuat inferens
KENYATAAN 9.1 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat Meyemak draf teks dengan
Komsas dengan memberikan alasan yang kukuh. mengenepikan
Novel Nilai dan Pengajaran Aras 3 (i) merumuskan maklumat dengan pengulangan, kekaburan
memberikan alasan yang dapat diterima. dan penaakulan yang tidak
PENGISIAN KURIKULUM: tepat
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) Membetulkan ayat dengan
Ilmu 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara binaan yang kemas, jelas
Sains dan teknologi keseluruhan dan berkesan tanpa
Aras 1 (ii) mengubah maksud asal
Kemahiran Berfikir Mengesan urutan peristiwa untuk bagi tujuan pemurnian
Meramal menggambarkan keseluruhan cerita. Menulis karangan kiriman
rasmi
Kecerdasan Pelbagai
-Naturalis Cadangan Pentaksiran
PBS
Nilai B5 DB1E1
Keberanian (Menyatakan maklumat yang
tersirat dengan tepat daripada
Kemahiran Berbahasa nahan yang dibaca)
Mendengar dan bertutur, PPPM : B 5
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 24 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
Rencana Kawasan 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan murid dapat;
Perlindungan Hidupan Liar meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Menjelaskan pertimbangan
Lanjak-Entimau (B.teks dalam pelbagai siuasi untuk menyelesaikan
UNIT 12 ms 189) Aras 2 (i) masalah
Mengulang perkataan yang berkesan untuk Menganalisis keputusan
DALAM KEHIJAUAN meningkatkan keyakinan dengan mengemukakan
HUTAN Penulisan alasan yang konkrit
KHATULISTIWA Ulasan berpandukan gambar BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Meneliti maklumat untuk
Kepentingan hutan (ms 193) 9.6 Menyediakan hujah dan alasan serta memastikan kesahihannya
menyampaikan maklumat untuk sesuatu Memilih kata dan rangkai
Komsas pembentangan. kaa unuk membina ayat
Cerpen- tema dan persoalan, Aras 2 (ii) yang gramatis bagi
plot, pengajaran Mengemukakan pendapat dengan alasan yang menghasilkan pelbagai
sesuai untuk membuat persembahan bentuk penulisan
PENGISIAN KURIKULUM: Menulis karangan
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) pengalaman
Ilmu 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina
Alam sekitar kerangka penulisan Cadangan Pentaksiran
Aras 1 (iii) PBS
Kemahiran Berfikir Mengemukakan isi-isi penting yang relevan B5 DB1E1
Meramal, membuat keputusan dengan tajuk penulisan. (Menyatakan maklumat yang
tersirat dengan tepat daripada
Kecerdasan Pelbagai bahan yang dibaca)
-Naturalis
PPPM : B 5
Nilai
Sikap keterbukaan

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 25 Tatabahasa Bidang Interpersonal (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
-Ayat Dasar (ms 197) 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan murid dapat;
-Peluasan Subjek dan Predikat meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Menjelaskan pertimbangan
Ayat dalam pelbagai siuasi. untuk menyelesaikan
Dasar (ms 197-199) Aras 2 (i) masalah
UNIT 12 Mengulang perkataan yang berkesan untuk Menganalisis keputusan
meningkatkan keyakinan dengan mengemukakan
DALAM KEHIJAUAN Penulisan alasan yang konkrit
HUTAN Karangan Pengalaman (ms 195) Bidang maklumat (7.0-9.0) Meneliti maklumat untuk
KHATULISTIWA Pengalaman berkhemah di 9.6 Menyediakan hujah dan alasan serta memastikan kesahihannya
hutan Lipur menyampaikan maklumat untuk sesuatu Memilih kata dan rangkai
pembentangan. kaa unuk membina ayat
Komsas Aras 2 (ii) yang gramatis bagi
Novel Nilai dan Pengajaran Mengemukakan pendapat dengan alasan yang menghasilkan pelbagai
sesuai untuk membuat persembahan. bentuk penulisan
PENGISIAN KURIKULUM: Menulis karangan
Bidang Estetik (10.0-12.0) pengalaman
Ilmu 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina
Alam sekitar kerangka penulisan . Cadangan Pentaksiran
Aras 1 (iii) PBS
Kemahiran Berfikir Mengemukakan isi-isi penting yang relevan B5 DB1E1
Meramal, membuat keputusan dengan tajuk penulisan. (Menyatakan maklumat yang
tersirat dengan tepat daripada
Kecerdasan Pelbagai bahan yang dibaca)
-Naturalis
PPPM : B 5
Nilai
Sikap keterbukaan

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 26 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
Rencana Bangunan Mesra Alam 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan murid dapat;
(ms 200) meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Menggunakan kata dan ayat
dalam pelbagai siuasi untuk memberi kesedaran
UNIT 12 Aras 2 (i) Mengenal pasti andaian
Penulisan Mengulang perkataan yang berkesan untuk dan pernyataan yang
DALAM KEHIJAUAN Ulasan berpandukan gambar meningkatkan keyakinan mengelirukan
HUTAN Pakaian tradisional (ms 202) Merumus fakta dengan
KHATULISTIWA BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) menggunakan alasan yang
Komsas 9.6 Menyediakan hujah dan alasan serta logik
Cerpen- tema dan persoalan, menyampaikan maklumat untuk sesuatu Membuat alasan
plot, pengajaran pembentangan. Menulis karangan ceramah
Aras 2 (ii)
PENGISIAN KURIKULUM Mengemukakan pendapat dengan alasan yang Cadangan Pentaksiran
Ilmu sesuai untuk membuat persembahan PBS
Sivik B5 DT1E1
BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) (Menghasilkan karya kreatif yang
Kemahiran Berfikir 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina lengkap dengan gaya penulisan
Meramal, membuat keputusan kerangka penulisan yang menarik)
Aras 1 (iii)
Kecerdasan Pelbagai Mengemukakan isi-isi penting yang relevan
-Naturalis dengan tajuk penulisan. PPPM : T 5

Nilai
Hormat Menghormati

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 27 Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
-Ayat Tunggal Susunan Biasa 1.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan murid dapat;
(ms 216) mengemukakan maklumat yang relevan Menjelaskan pertimbangan
-Ayat Penyata, Ayat Tanya, Ayat Aras 1 (ii) untuk menyelesaikan
Perintah, Ayat Seruan Memberikan pandangan dalam perundingan masalah
dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada Menganalisis keputusan
UNIT 13 Penulisan dan jeda yang sesuai untuk membina dengan mengemukakan
Karangan Ceramah (ms 212) kesefahaman alasan yang konkrit
BUDAYA Kasih sayang dan tumpuan Meneliti maklumat untuk
BERBILANG kepada warga tua BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) memastikan kesahihannya
WARISAN BERSAMA 9.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan Memilih kata dan rangkai
Komsas sama ada hendak menerima, menambah atau kaa unuk membina ayat
Prosa Moden menolak pilihan. yang gramatis bagi
Aras 2 (ii) menghasilkan pelbagai
PENGISIAN KURIKULUM: Meneliti semula maklumat dan membuat bentuk penulisan
pindaan berdasarkan keperluan tertentu. Menulis karangan ceramah
Ilmu
Sivik BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) Cadangan Pentaksiran
11. membandingkan penggunaan laras bahasa PBS
Kemahiran Berfikir dalam pelbagai genre . B5 DB1E1
Meramal, membuat keputusan Aras 3 (i) (Menyatakan maklumat yang
Menjelaskan penggunaan diksi bagi teks laras tersirat dengan tepat daripada
Kecerdasan Pelbagai agama, moral dan teknologi maklumat. bahan yang dibaca)
-Naturalis

Nilai PPPM : B 5
Hormat Menghormati

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 28 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
Masyarakat Baba dan Nyonya 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan murid dapat;
di Melaka (B.teks ms 206) meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Membuat kesimpulan
dalam pelbagai siuasi tentang sesuatu bahan
Aras 2 (i) Mengemukakan soalan
UNIT 13 Penulisan Mengulang perkataan yang berkesan untuk berdasarkan gambar
Ulasan berpandukan Peta Minda meningkatkan keyakinan Menjawab soalan dengan
BUDAYA Perusahaan Kraf Tangan di ayat yang gramatis
BERBILANG Malaysia (ms 209) BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Mengemukakan pendapat
WARISAN BERSAMA 9.6 Menyediakan hujah dan alasan serta tentang perkara-perkara
Komsas menyampaikan maklumat untuk sesuatu yang diberikan
Prosa Tradisional (ms 214) pembentangan. Menulis karangan
Aras 2 (ii) berpandukan peta minda
Mengemukakan pendapat dengan alasan yang
PENGISIAN KURIKULUM: sesuai untuk membuat persembahan. Cadangan Pentaksiran
PBS
Ilmu BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) B5 DT1E1
Sivik 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa (Menghasilkan karya kreatif yang
dalan pelbagai genre. lengkap dengan gaya penulisan
Kemahiran Berfikir Aras 3 (i) yang menarik)
Meramal, membuat keputusan Menjelaskan penggunaan diksi bagi teks laras
agama, moral dan teknologi maklumat. PPPM : T 5
Kecerdasan Pelbagai
-Naturalis

Nilai
Hormat Menghormati

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 29 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, diharap
Masyarakat Baba dan Nyonya di 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan murid dapat;
Melaka (ms 206) meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain Membuat kesimpulan
dalam pelbagai siuasi tentang sesuatu bahan
Aras 2 (i) Mengemukakan soalan
Penulisan Mengulang perkataan yang berkesan untuk berdasarkan gambar
UNIT 13 Ulasan berpandukan Peta Minda meningkatkan keyakinan Menjawab soalan dengan
Perusahaan Kraf Tangan di ayat yang gramatis
BUDAYA Malaysia (ms 209) BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Mengemukakan pendapat
BERBILANG 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat tentang perkara-perkara
WARISAN BERSAMA Komsas dengan memberikan alas an yang kukuh. yang diberikan
Drama 8.8 Membuat rumusan dengan alas an yang Menulis karangan
munasabah. berpandukan peta minda
Aras 1 (i) Menyenaraikan watak,
PENGISIAN KURIKULUM Menerangkan maklumat secara munasabah untuk perwatakan serta latar
Ilmu membuat inferens. dalam teks drama
Sivik/Sejarah Aras 2 (ii)
Merumuskan fakta dengan alas an yang logik. Cadangan Pentaksiran
Kemahiran Berfikir Aras 3 (i) PBS
Meramal, membuat keputusan Membuat ulasan lengkap beserta alasan yang B6DB1E1
kukuh. (Menilai aspek kekuatan dan
Kecerdasan Pelbagai kelemahan (bahasa dan
-Naturalis BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) pengolahan) dua bahan bukan
10.0 Memahami dan memberikan repons peribadi kreatif yang dibaca dengan
Nilai tentang karya sastera. menggunakan alas an yang
Bertanggungjawab/Perpaduan Aras 1(i) munasabah)
Menghuraikan aspek perkara yang menarik dalam
Kemahiran Berbahasa karya prosa dan puisi.
Mendengar dan bertutur, 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan PPPM : B 6
membaca, menulis perwatakan, latar plot, gaya bahasa dan sudut
pandangan.
Aras 2 (i)
Menganalisis watak dan perwatakan serta latar.
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 30 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL Pada akhir pdp ini, murid dapat;
Usaha untuk mengisi dan 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai
UNIT 14 menghargai kemerdekaan keputusan. Mengesan kecondongan
(B.teks ms 218) 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan pendapat
DI SINI BERMULA menimbangkan pelbagai pilihan untuk Menghuraikan
SEGALANYA Penulisan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kecondongan pendapat
Lembaga kemajuan ikan Aras 1.Menyatakan kecondongan pendapat berdasarkan fakta dan
Malaysia (ms 223) berdasarkan penggunaan kata, ungkapan dan ayat. hujah
Aras 3.Menganalisa kekuatan dan kelemahan Menerangkan maklumat
Komsas keputusan dengan mengemukakan alasan konkrit secara munasabah
Prosa Moden/Cerpen dan contoh yang relevan. Menyemak teks supaya
tepat serta tidak berulang
BIDANG MAKLUMAT dan kabur
PENGISIAN KURIKULUM 8.O Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Membuat perbandingan
Ilmu 8.5 Mentafsir maklumat yang telah diplih secara kekuatan dan kelemahan
Sivik/Sejarah rasional untuk membuat inferens. dua bahan kreatif
Aras 1.Menerangkan maklumat secara munasabah
Kemahiran Berfikir untuk membuat inferens.
Meramal, membuat keputusan Aras 2.Meneliti semula maklumat untuk Cadangan Pentaksiran
memastikan kesahihannya. PBS
Kecerdasan Pelbagai B6DB1E2
-Naturalis BIDANG ESTETIK (Menilai aspek kekuatan dan
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi kelemahan (aspek kajian sastera)
Nilai tentang karya sastera. dua bahan kreatif yang dibaca
Semangat Patriotisma 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan dengan menggemukakan alasan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut yang munasabah)
Kemahiran Berbahasa pandangan.
Mendengar dan bertutur, Aras 1Menghuraikan aspek perkara yang menarik PPPM : B 6
membaca, menulis dalam karya prosa dan puisi.
Aras 2
Menganalisis persoalan, watak dan perwatakan,
nilai dan pengajaran bahan kreatif.

MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM


MINGGU 31 Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, murid dapat;
-Ayat Majmuk Gabungan 1.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan Menjelaskan pertimbangan
(ms 243) mengemukakan maklumat yang relevan untuk menyelesaikan
-Pembentukan Ayat Majmuk Aras 1 (ii) masalah
Gabungan Memberikan pandangan dalam perundingan Menganalisis keputusan
UNIT 15 dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dengan mengemukakan
Penulisan dan jeda yang sesuai untuk membina alasan yang konkrit
SAINTIS PENJANA Karangan ulasan berpandukan kesefahaman Meneliti maklumat untuk
EKONOMI gambar (ms 222) memastikan kesahihannya
Bahan kumuh tumbuh- BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Memilih kata dan rangkai
tumbuhan 9.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan kaa unuk membina ayat
sama ada hendak menerima, menambah atau yang gramatis bagi
Komsas menolak pilihan menghasilkan pelbagai
Prosa Moden Aras 2 (ii) bentuk penulisan
Meneliti semula maklumat dan membuat Menulis ulasan dengan
PENGISIAN KURIKULUM pindaan berdasarkan keperluan tertentu. tepat.
Ilmu
Sains biologi BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) Cadangan Pentaksiran
11. membandingkan penggunaan laras bahasa PBS
Kemahiran Berfikir dalam pelbagai genre . B5 DB1E1
Merumuskan Aras 3 (i) (Menyatakan maklumat yang
Menjelaskan penggunaan diksi bagi teks laras tersirat dengan tepat daripada
Kecerdasan Pelbagai aga ma, moral dan teknologi maklumat. bahan yang dibaca)
-Naturalis
PPPM : B 5
Nilai
Menjaga kebersihan
persekitaran

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 32 Pemahaman BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, murid dapat;
Rencana-Ke arah melahirkan 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan Membuat kesimpulan
sainis berwibawa (ms 233) meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain tentang sesuatu bahan
dalam pelbagai siuasi. Mengemukakan soalan
UNIT 15 Penulisan Aras 2 (i) berdasarkan gambar
Membuat ulasan berdasarkan Mengulang perkataan yang berkesan untuk Menjawab soalan dengan
SAINTIS PENJANA gambar tunggal(229) meningkatkan keyakinan. ayat yang gramatis
EKONOMI Mengemukakan pendapat
Komsas BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) tentang perkara-perkara
-Watak/ perwatakan 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan yang diberikan
-Latar bahan edaran untuk membuat pembentangan. Menulis karangan
-Sudut Pandangan Aras 1 (i) berpandukan peta minda
Mendraf kerangka edaran penyampaian dan
PENGISIAN KURIKULUM: kerangka bahan edaran yang sesuai. Cadangan Pentaksiran
PBS
Ilmu BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) B5 DT1E2
Sains dan teknologi 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa (Menghasilkan karya bukan kreatif
dalan pelbagai genre yang lengkap dengan gaya
Kemahiran Berfikir Aras 3 (i) penulisan yang menarik)
Merumuskan Menjelaskan penggunaan diksi bagi teks laras
agama, moral dan teknologi maklumat.
Kecerdasan Pelbagai PPPM : T 5
-Logik matematik

Nilai
Berdikari

Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 33 Tatabahasa BIDANG INTERPERSONAL (1.0-6.0) Pada akhir pdp ini, murid dapat;
-Ayat Majmuk Gabungan 1.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan Menjelaskan pertimbangan
(ms 243) mengemukakan maklumat yang relevan untuk menyelesaikan
-Pembentukan Ayat Majmuk Aras 1 (ii) masalah
Gabungan Memberikan pandangan dalam perundingan Menganalisis keputusan
dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dengan mengemukakan
UNIT 15 dan jeda yang sesuai untuk membina alasan yang konkrit
Penulisan kesefahaman. Meneliti maklumat untuk
SAINTIS PENJANA Karangan ulasan berpandukan memastikan kesahihannya
EKONOMI gambar (ms 222) BIDANG MAKLUMAT (7.0-9.0) Memilih kata dan rangkai
Bahan kumuh tumbuh- 9.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan kaa unuk membina ayat
tumbuhan sama ada hendak menerima, menambah atau yang gramatis bagi
menolak pilihan. menghasilkan pelbagai
Komsas Aras 2 (ii) bentuk penulisan
Prosa Tradisional Meneliti semula maklumat dan membuat Menulis ulasan dengan
pindaan berdasarkan keperluan tertentu. lengkap
PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu BIDANG ESTETIK (10.0-12.0) Cadangan Pentaksiran
Sains biologi 11. membandingkan penggunaan laras bahasa PBS
dalam pelbagai genre B5 DB1E1
Kemahiran Berfikir Aras 3 (i) (Menyatakan maklumat yang
Merumuskan Menjelaskan penggunaan diksi bagi teks laras tersirat dengan tepat daripada
agama, moral dan teknologi maklumat bahan yang dibaca)
Kecerdasan Pelbagai
-Naturalis PPPM : B 5

Nilai
Bertanggungjawab
Kemahiran Berbahasa
Mendengar dan bertutur,
membaca, menulis
MINGGU/UNIT UNIT/TEMA HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF/PBS/PPPM

MINGGU 34 Pemahaman BIDANG: INTERPERSONAL Pada akhir pdp ini, diharap


1.Sejarah Melayu 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, murid dapat;
UNIT 16 2.Kemasukkan pekerja asing ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk 2.
(B.teks ms 249-250) mendapatkan barangan atau perkhidmatan. 3.
JAUH DI MATA 1. Aras 1 Mengemukakan
DEKAT DI HATI Penulisan i. Menggunakan sebutan, intonasi, dan gaya pengucapan permohonan, komen,
Karangan berdasarkan : yang sesuai semasa menentukan barangan atau bantahan tentang barangan
Tempat-tempat bersejarah (ms perkhidmatan yang dikehendaki, tawar-menawar, dan
atau perkhidmatan
membuat tempahan.
251) Memberikan maklumat
Aras 2
i. Menyusun kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk tentang sesuatu keperluan
Komsas menyatakan pilihan tentang sesuatu barangan dan yang dikehendaki
Prosa Tradisional perkhidmatan ketika membuat urusan. Menyatakan alasan yang
Aras 3 kukuh terhadap sesuatu
PENGISIAN KURIKULUM i. Memberikan respons yang betul terhadap penanda perkara
Ilmu verbal dan nonverbal bagi mengelakkan urusan yang Menentukan hujah yang
Sejarah merugikan. mantap berdasarkan
BIDANG: MAKLUMAT rujukkan dan bukti.
Kemahiran Berfikir 9.1 Menggunakan kata,istilah, frasa, rangkaikata,
Merumuskan peribahasa dan ayat yang tepat sertaindah untuk Cadangan Pentaksiran
menyampaikan PBS
Kecerdasan Pelbagai maklumat secara tersusun dan kohesif. B6 DT 1 E 2
-Belajar Cara Belajar Aras 1
i. Menyusun kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa,
ayat tunggal dan ayat majmuk yang tepat untuk Memurnikan penulisan kreatif dari
Nilai aspek ciri-ciri dan gaya bahasa
menyampaikan maklumat.
Bertanggungjawab/ Patriotisma Aras 3 sehingga boleh dijadikan contoh.
i. Menentukan hujah yang mantap berdasarkan rujukan
Kemahiran Berbahasa dan bukti. PPPM : T 6
Mendengar dan bertutur, BIDANG: ESTETIK
membaca, menulis 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi
tentang karya sastera
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut
pandangan.
MINGGU/UNIT PERKARA

Minggu 35 PEPERIKSAAN PBS MR

Minggu 36 MENGEMASKINI PBS

Minggu 37 MENGEMASKINI PBS

Minggu 38 PROGRAM PASCA PT3

Minggu 39 PROGRAM PASCA PT3

Minggu 40 PROGRAM PASCA PT3

Minggu 41 PROGRAM PASCA PT3

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

PPPM : (Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid BM T.3)


T untuk kemahiran menulis
B- untuk kemahiran membaca
L-untuk kemahiran lisan