Anda di halaman 1dari 2

SMK SERI TEJA

31600 GOPENG, PERAK

BORANG PELAPORAN PANITIA


(LAPORAN SUKU TAHUN 2017)
PANITIA EKONOMI ASAS

Pengajaran dan Pemudahcara dipelbagaikan :


Penggunaan slaid dan Mind Mapsyan interaktif digalakkan agar pelajar tertarik
PERKEMBANGAN dengan matapelajaran ini dan mendapat pendedahan yang lebih luas.
PENGAJARAN DAN Galakkan aktiviti dalam kumpulan untuk sentiasa membuat rujukan dan pembacaan.
PEMUDAHCARA Sentiasa membuat pentaksiran untuk menilai pelajar dan membuat pemulihan dan
pengayaan.
Membuat pemantauan hasil kerja pelajar.
Melakukan rumusan dan kesimpulan agar pdpc sentiasa inovasi dan memberi impak
yang positif kepada pencapaian pelajar.

ISU ISU PdPc 1. Rujuk Lampiran Headcount


-3 pelajar target cemerlang tidak berjaya mencapai sasaran.(Pep. Awal Tahun 2017)
1. Pelajar tidak mendapat Kelemahan :
markah yang tinggi. tidak berupaya mencapai skor lebih daripada 30 soalan betul pada kertas 1
2. Kemahiran menjawab tidak berupaya mencapai skor markah yang tinggi pada kertas 2
kertas 1 sangat lemah. 2. Program Kecemerlangan diteruskan:
3. Pelajar tidak membaca dan Program Rintis Cemerlang- 2 pelajar Ekonomi Asas dipilih dan diajar oleh
tidak berupaya menulis En. Muhafauzi bin Mahmud
esei dengan baik kerana Program GALUS-diajar oleh En. Muhafauzi bin Mahmud
kekurangan fakta dan Kelas Tambahan Tingkatan Empat(Ekonomi)-diajar oleh En. Muhafauzi bin
pengetahuan. Mahmud
4. Tidak mempunyai nota 3. Cadangan Program:
yang sistematik,ringkas Nota yang lengkap,ringkas, dan mudah untuk dirujuk akan disediakan kepada
dan padat hanya pelajar Tingkatan 5 agar pembacaan menjadi budaya.
berpandukan buku teks. Amalan menjawab latih tubi (Kertas 1) bersama didalam kumpulan-kumpulan
5. Belajar di saat-saat akhir kecil dijadikan budaya bagi meningkatkan kebolehan menjawab kertas 1.
dan tidak menganggap Program 1 Minggu 2 Esei perlu dijadikan amalan untuk meningkatkan kebolehan
peperiksaan sebagai suatu menjawab kertas 2.
perkara yang penting dan 4. Ujian Formatif(boleh rujuk buku) dijalankan sebulan 1x untuk menggalakkan pelajar
dianggap biasa. membaca dan mendapatkan markah yang tinggi bagi meningkatkan motivasi.
5. Pelajar yang mendapat markah yang tinggi semasa peperiksaan diberi ganjaran.

DIsediakan oleh, Tarikh : 3.4.2017

MUHAFAUZI MAHMUD
Ketua Panitia Ekonomi Asas