Anda di halaman 1dari 15

SULIT 3767/1

3767
Ekonomi
Kertas 1
Okt
2017

1 jam

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TEJA
JALAN KOTA BHARU 31600 GOPENG

TINGKATAN 4
______________________________________________
EKONOMI
1 jam 15 minit
______________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan.

2. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C,dan D.
Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan semua jawapan anda
pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan

Disediakan oleh, Disemak oleh,

...
(MUHAFAUZI BIN MAHMUD) (EN. MUHAMMAD JEFRI BIN ABDUL MAJID)
Guru Mata Pelajaran Ekonomi Guru Kanan VOTEK

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

1
1. Mengapakah pilihan terpaksa dilakukan?
A. Kekurangan faktor-faktor pengeluaran
B. Kehendak manusia yang terbatas
C. Pengeluaran dilakukan oleh firma
D. Semua barang melibatkan kos lepas

2. Pernyataan manakah benar tentang usahawan?


I. Tiada mobiliti geografi
II. Kecekapan menyelaraskan sumber ekonomi
III. Sanggup menanggung risiko ketidakpastian
IV. Individu yang menyelaraskan sumber untuk menghasilkan keluaran
A. I , II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

3. Maklumat yang berikut berkaitan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Firma X.
Teknik Pengeluaran Motosikal(Unit) Basikal(Unit)
A 2500 4300
B 1800 5100

Berapakah kos lepas sekiranya Firma X menukar teknik pengeluaran dari B ke A?


A. 800 unit basikal
B. 4300 unit basikal
C. 700 unit motosikal
D. 2500 unit motosikal

2
4. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan masalah ekonomi

Maharul menggunakan wang pemberiaan ayahnya sebanyak RM15.00


untuk membeli nasi goreng kampong di Restoran Tomyan Selamat dan
tidak memilih untuk membeli tiket menonton filem di penggung wayang

Apakah kos lepas yang ditanggung oleh Maharul?


A. Nasi goreng kampong
B. Tiket menonton filem
C. Retoran Tomyan Selamat
D. Wang pemberian ayahnya RM15.00

5. Bagaimanakah kerajaan campur tangan bagi menyelesaikan masalah berapa yang hendak
dikeluarkan ?
A. Menetapkan harga barang
B. Mengeluarkan barang awam
C. Menggalakkan penggunaan modal
D. Mengawal melalui cukai dan subsidi

6. Maklumat yang berikut berkaitan dengan penyelesaian masalah asas ekonomi sebuah firma

Bergantung kepada kuasa beli masyarakat


Mengeluarkan barang bergantung kepada corak
permintaan masyarakat

Apakah masalah asas ekonomi yang dapat diselesaikan oleh ekonomi tersebut?
I. Apa yang hendak dikeluarkan
II. Berapa yang hendak dikeluarkan
III. Bagaimana hendak dikeluarkan
IV. Untuk siapa dikeluarkan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3
7. Antara yang berikut, manakah yang betul tentang sistem ekonomi Islam?
I. Penggunaan sumber ekonomi harus bercorak sederhana
II. Kerajaan memastikan kekayaan diagihkan ke seluruh masyarakat
III. Kerajaan menggalakkan kuasa monopoli
IV. Kerajaan menggalakkan persaingan bebas tanpa batasan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

8. Jadual di bawah ini menunjukkan permintaan barang X oleh 3 individu di pasaran.

Harga (RM) Kuantiti Diminta(Kg)


Azri Joyce Anna
10 10 5 6
8 15 9 12
6 20 14 20

Pilih pernyataan yang benar.


A. Pada tingkat harga RM10, permintaan pasaran ialah 16 kg
B. Permintaan di pasaran bertambah sebanyak 15 kg apabila harga barang turun dari RM10
ke RM8
C. Permintaan bertambah sebanyak 18 kg apabila harga barang naik dari RM6 ke RM8
D. Pada tingkat harga RM6, permintaan pasaran ialah 44kg

9. Apakah penentu yang menyebabkan perubahan dalam kuantiti diminta?


A. Perubahan cita rasa
B. Perubahan harga barang itu
C. Perubahan pendapatan individu
D. Perubahan harga barang penggenap

4
10. Rajah di bawah ini menunjukkan hubungan antara harga barang M dengan kuantiti di minta
barang N.

Pernyataan manakah yang betul?


A. Apabila harga barang M naik, kuantiti diminta barang M bertambah
B. Hubungan antara harga barang M dengan kuantiti ditawar bagi barang N adalah positif
C. Contoh barang M ialah air kelapa dan barang N ialah air mineral
D. Barang M dan barang N adalah barang penggenap

11. Jadual di bawah ini menunjukkan perubahan permintaan terhadap motosikal tempatan pada
tahun 2016.

Bulan Harga Seunit (RM) Kuantiti Diminta(Unit)


Mac 6500 22000
Ogos 6500 29000

Faktor manakah yang mempengaruhi perubahan permintaan motosikal itu?


I. Harga petrol telah naik
II. Cukai motorsikal import dinaikkan
III. Pendapatan bertambah
IV. Harga faktor pengeluaran berkurang
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

5
12. Antara berikut, manakah yang menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri?
A. Peningkatan harga barang itu
B. Penurunan cukai input
C. Matlamat firma memaksimumkan keuntungan
D. Penurunan harga pada masa depan

13. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran sebuah firma.

Pernyataan manakah yang benar?


A. Kuantiti ditawar mempengaruhi harga barang itu
B. Pekali keanjalan harga penawaran kurang daripada satu
C. Hubungan harga dan kuantiti ditawar adalah negatif
D. Contoh barang seperti kereta

6
14. Jadual di bawah ini menunjukkan permintaan dan penawaran barang X di pasaran

Harga(RM) Permintaan Isi Rumah(unit) Penawaran Firma(unit)


Pengguna A Pengguna B Firma I Firma II
70 40 50 124 160
60 55 76 96 145
50 70 98 80 137
40 82 105 65 122
30 100 120 45 110

Tentukan harga keseimbangan bagi barang X.


A. RM70
B. RM60
C. RM50
D. RM40

15. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk keseimbangan pasaran suatu barang

Apakah kesan dalam pasaran pada tingkat harga RM10?


A. Kuantiti diminta dan harga naik hingga tercapai keseimbangan
B. Kuantiti ditawar jatuh dan harga naik hingga tercapai keseimbangan
C. Kuantiti ditawar dan kuantiti diminta jatuh hingga tercapai keseimbangan
D. Kuantiti ditawar jatuh sementara kuantiti diminta naik hingga tercapai keseimbangan

7
16. Pernyataan manakah yang betul berkaitan dengan lebihan penawaran?
A. Kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran
B. Kuantiti penawaran kurang daripada kuantiti permintaan
C. Kuantiti permintaan melebihi kuantiti penawaran
D. Kuantiti penawaran melebihi kuantiti permintaan

17. Jadual di bawah ini menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah hasil bagi suatu
barang.

Harga(RM) Jumlah HasilUnit)


7.00 70.00
8.00 64.00

Berapakah nilai keanjalan harga permintaan jika harga naik?


A. 0.6
B. 0.8
C. 1.4
D. 2.0

18. Permintaan terhadap barang X adalah tidak anjal, hal ini bermakna
A. Peratus kenaikan harga kurang daripada peratus penurunan kuantiti diminta
B. Peratus kenaikan harga kurang daripada peratus peningkatan kuantiti diminta
C. Peratus kejatuhan harga lebih besar daripada peratus penurunan kuantiti diminta
D. Peratus kejatuhan harga lebih besar daripada peratus peningkatan kuantiti diminta

19. Manakah yang menyebabkan permintaan terhadap ikan menjadi lebih anjal?
A. Peningkatan harga ikan
B. Pengurangan cita rasa pengguna
C. Pengurangan pendapatan pengguna
D. Banyak barang pengganti kepada ikan

8
20. Maklumat yang berikut berkaitan harga dan keanjalan harga permintaan barang X

Barang X mempunyai permintaan anjal


Harga barang X naik
Pasangan manakah yang betul?
Kuantiti Diminta Jumlah Hasil
A Berkurang Meningkat
B Bertambah Menurun
C Berkurang Menurun
D Bertambah Meningkat

21. Rajah di bawah ini menunjukkan keluk penawaran sesuatu barang.

Berapakah nilai M jika keanjalan harga penawaran barang tersebut ialah 0.6?
A. 30 unit
B. 32 unit
C. 35 unit
D. 38 unit

22. Encik Hisham membeli sepasang kasut dengan harga RM180. Apakah fungsi wang dalam
situasi di atas.
A. Alat ukuran nilai
B. Alat simpanan nilai
C. Alat bayaran tertunda

9
D. Alat perantaraan pertukaran
23. Manakah yang merupakan fungsi bank pusat?
A. Mendiskaunkan bil pertukaran
B. Menerima deposit daripada orang ramai
C. Menjadi jurubank kepada bank perdagangan
D. Membuat dan menerima bayaran daripada firma

24. Jenis pekerjaan manakah yang tergolong dalam sektor utama?


A. Pengurus ladang kelapa sawit
B. Pengurus inap desa
C. Pemandu lori
D. Arkitek

25. Encik Hassan berkelulusan Ijazah Kejuruteraan tetapi memilih untuk bekerja sebagai seorang
guru tadika. Faktor pemilihan pekerjaan manakah yang mendorong Encik Hassan berbuat
demikian?
A. Upah
B. Faedah sanpingan
C. Prospek pekerjaan
D. Kepuasan Pekerjaan

26. Maklumat yang berikut berkaitan dengan pendapatan Encik Adnan.

Encik Adnan menerima bantuan akibat banjir semasa monsun Timur


Laut yang melanda Pantai Timur Semenanjung Malaysia.

Pendapatan yang diterima oleh Encik Adnan ialah ..


A. Upah
B. Elaun
C. Komisen
D. Bayaran pindahan

10
27. Maksud pendapatan boleh guna ialah
A. Pendapatan bersih yang boleh digunakan setelah ditolak potongan wajib
B. Baki pendapatan yang boleh digunakan setelah ditolak jumlah perbelanjaan
C. Jumlah pendapatan bersih yang boleh digunakan untuk membayar potongan wajib
D. Jumlah pendapatan yang bboleh digunakan untuk membuat perbelanjaan penggunaan

28. Jadual di bawah menunjukkan pendapatan Encik Zamri bagi bulan Julai.
Pendapatan Jumlah(RM)
Pencen 5 000
Sewa 2 800
Untung Pelaburan 3 200
Dividen ASN 600
Pampasan Insurans 1 900
Berapakah pendapatan daripada faktor pengeluaran produktif yang diterima oleh
Encik Zamri?
A. RM 6 600
B. RM 8 500
C. RM 9 700
D. RM 13 500

29. Apakah perbezaan antara keperluan dengan kehendak?


Keperluan Kehendak
A Harga tidak stabil Harga Stabil
B Untuk meneruskan hidup Untuk keselesaan hidup
C Pelbagai pilihan barang Pilihan barang terhad
D Banyak barang pengganti Tiada barang pengganti

11
30. Jadual yang berikut menunjukkan suatu pendapatan tahunan
Item RM
Gaji tahunan 40,000
Premium Insurans nyawa 2,200
Zakat 200
Caruman KWSP 4,400
Cukai pendapatan 500

Berapakah jumlah pendapatan boleh guna?


A. RM7,300
B. RM32,700
C. RM34,900
D. RM37,800

31. Pernyataan manakah yang menerangkan kelebihan bayaran secara tunai?


I. Pengguna dapat menikmati diskaun tunai
II. Pengguna dapat membeli barang mewah
III. Risiko wang tunai dicuri
IV. Diterima secara meluas
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

32. Ganbar di bawah ini menunjukkan satu kaedah pembayaran barang dan perkhidmatan

12
Mengapakah kaedah pembayaran kad kredit semakin popular?
I. Meminimumkan risiko kecurian
II. Meminimumkan bayaran tunai
III. Meminimumkan risiko bankrap
IV. Individu berpeluang memiliki barang yang mahal dan mewah
A. I,II, dan III
B. I,II, dan IV
C. I,III, dan IV
D. II,III, dan IV

33. Maklumat yang berikut berkaitan dengan perbelanjaan dan potongan wajib Encik Kamal bagi
tempoh satu bulan.
Butiran Jumlah (RM)
Gaji 3700
Bonus 600
Bayaran Bil utiliti 280
Makanan dan minuman 930
Zakat 160
Cukai pendapatan 120
Premium Insurans 140
Berapakah tabungan Encik kamal?
A. RM 2670
B. RM 3230
C. RM 5370
D. RM 5930

13
34. Manakah pelaburan yang memnpunyai tahap pulangan rendah?
A. Saham syarikat
B. Unit Amanah
C. FOREX
D. Emas
35. Apakah contoh kos tetap dalam fungsi pengeluaran jangka pendek?
A. Upah buruh
B. Bayaran bahan mentah
C. Faedah Pinjaman bank
D. Bayaran bil semasa

36. Jadual di bawah ini menunjukkan hubungan antara input dengan jumlah keluaran suatu
barang.
Inpu tetap(Unit) Input Berubah(Unit) Jumlah Keluaran(Unit)
3 6 32
3 8 54
3 12 104
Berapakah keluaran marginal pada input berubah ke-12?
A. 8.67 unit
B. 12.50 unit
C. 13.50 unit
D. 50.00 unit

37. Kos tetap bagi Firma X adalah RM 650. Jika kos berubah untuk mengeluarkan 45 unit output
adalah RM 2 500, berapakah kos purata firma tesebut?
A. RM 14.44
B. RM 41.11
C. RM 55.56
D. RM 70.00

14
38. Maklumat yang berikut berkaitan dengan pengeluaran sebuah firma.

Kos purata = RM 2.80


Kos tetap = RM 400.00
Harga per unit = RM 4.00
Keluaran = 1 000 unit

Hitung keuntungan firma tersebut.

A. RM 800.00
B. RM 1 200.00
C. RM 3 597.20
D. RM 3 600.00

39. Jadual di bawah ini menunjukkan output sebuah firma.

Bilangan Buruh(Orang) Jumlah Output(Unit)


1 20
2 48
3 78
4 96
5 110

Produktiviti buruh mula menurun selepas..


A. 2 orang buruh
B. 3 orang buruh
C. 4 orang buruh
D. 5 orang buruh

40. Pernyataan manakah yang menerangkan eksternaliti positif akibat daripada jaringan
pengangkutan?
I. Pencemaran udara
II. Penjimatan masa
III. Wujud peluang pekerjaan
IV. Kadar Jenayah meningkat

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

15