Anda di halaman 1dari 9

UNIT PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH,

1 DASAR, KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN


Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i. Mendefinisikan pendidikan, falsafah, dasar dan sistem.
ii. Menerangkan hubungan falsafah, dasar dan sistem.
iii. Membincangkan fungsi falsafah terhadap pendidikan.
iv. Membahaskan hubungkait di antara pendidikan dan pembangunan.

TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah,


dasar dan sistem pendidikan. Bincangkan fungsi falsafah terhadap perkembangan
pendidikan. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi
hubungannya dengan pembangunan?

1.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

PENGENALAN

PENDIDIKAN FALSAFAH DASAR SISTEM PENDIDIKAN

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN

FALSAFAH PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN

DASAR PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN INSAN

SISTEM
PENDIDIKAN

1.1 Pengertian

1
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet.
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/education

i. Berikan pengertian yang tepat terhadap perkara berikut:

(a) Pendidikan

Tokoh Pengertian Pendidikan

John Stuart Mill Pendidikan adalah aktiviti memahami potensi yang terdapat pada seseorang
dan seterusnya berbuat sesuatu untuk kesempurnaan tabii.

Prof. Dr Langeveld Pendewasaan diri, dengan ciri-cirinya iaitu kematangan berpikir,


kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang
dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


John Dewey (1916) Pendidikan adalah sebagai satu proses menyatupadukan pengalaman
manusia, mengutamakan keperluan, minat dan pencapaian individu.

Naquib (1991) Pendidikan sebagai proses pembinaan kefahaman dan pengakuan tentang
tempat sebenar bagi sesuatu perkara atau peristiwa yang membawa kepada
kefahaman dan pengakuan tempat sebenar bagi Tuhan dalam susunan
kewujudan.

Al-ghazali (1982) Pendidikan merupakan proses bagi melatih akal, jasmani dan moral individu
agar menjadi manusia yang berguna dunia dan akhirat.
Rumusan anda tentang pendidikan:

I. Pendidikan sebagai satu proses mendidik sehingga seseorang yang dididik memperoleh
keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan tingkah laku atau amalan yang dikehendaki.

(b) Falsafah (http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf)

Tokoh Pengertian Falsafah

Socrates Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni
bagi mencapai kebijaksanaan.

Plato Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia
dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran.

Aristotle Falsafah sebagai disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda.

Al-Farabi Falsafah sebagai ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki
hakikat yang sebenarnya.

Al-Ghazali Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan


semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan
ujikaji dan pengamatan yang tajam.

2
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Rumusan anda tentang falsafah:

I. Falsafah (Philosophy) berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philodansophia. Philo
Bermakna mencintai dan Sophia bermakna kebijaksanaan atau kehikmahan. Oleh itu,
falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan.

II. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan daripada
pelbagai segi serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu, bukan semata-
mata dalam bingkai gambar yang kecil bagi memenuhi tujuan sementara atau adhoc.
III.
(c) Falsafah Pendidikan

Tokoh Pengertian Falsafah Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Abd. Fatah Hasan Falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip
(2001) am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran
yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah.

Falsafah pendidikan dikaitkan dengan ilmu berlandaskan kriteria utamanya


Frankena iaitu epistemologi, metafizik, kaedah deduksi dan logiknya untuk membantu
teori pedagogikal.

Usaha memikir secara rasional dan kritis atas pendidikan. Falsafah pendidikan
E.D Miller sebagai panduan ke arah tugu atau pendapat terhadap pendidikan.

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:

I. Falsafah pendidikan negara ialah suatu usaha berterusan ke arah mengembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmoni dari segi JERIS.

(d) Dasar Pendidikan

Tokoh Pengertian Dasar Pendidikan

Zainal Abidin Bin Dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan
Ahmad hala tuju sistem pendidikan Negara yang mana dasar ini dikenali sebagai
Dasar Pendidikan Kebangsaan. Tujuannya diadakan adalah untuk
mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan Negara
dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik.

Rumusan anda tentang dasar pendidikan:

I. Dari segi bahasanya, dasar dirujuk sebagai asas, tunjang,teras yang bertujuan untuk
pengukuhan sesuatu perkara.
II. Dalam konteks pendidikan dasar merupakan sesuatu ketetapan yang telah dikemukakan oleh
penggubal dasar tersebut. (KamusDewan IV, 2005).
III. Dasar merupakan mekanisme yang berusaha melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi

3
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

memanifestasikan matlamat sebagai satu kenyataan.


IV. Dasar pendidikan merupakan gagasan segala usaha dalam bidang pendidikan yang terarah
kepada pencapaian matlamat pendidikan.

(e) Sistem Pendidikan

Tokoh Pengertian Sistem Pendidikan

Aminuddin Baki Definisi tradisional menyatakan bahawa sistem adalah komponen atau unsur-
unsur yang berinteraksi untuk mencapai sesuatu tujuan.

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


I. Sistem pendidikan dari bahasa Yunani iaitu cara strategi.

II. Dalam bahasa Inggeris diertikan suatu strategi, cara berfikir atau model berfikir.

ii. Berdasarkan Rajah 1.1 di bawah, jelaskan hubungkait di antara pendidikan, falsafah, falsafah
pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan

Falsafah Pendidikan

A Dasar Pendidikan
FALSAFAH B PENDIDIKAN
Sistem Pendidikan
C

Huraian Contoh

Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan Pengisian


A terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan program
pendidikan. Matlamat pendidikan sesebuah negara adalah pendidikan,
Falsafah penentuan isi
berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan.
Pendidikan kandungan
Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan juga, kukurikulum dan
maka segala perancangan dalam pendidikan termasuk sebagainya
penetapan dasar-dasar, pengisian program pendidikan,
penentuan isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan

4
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

kurikulum dan sebagainya kearah yang sama.

Hubung kait di antara falsafah ialah mencari dan Dasar Pecah dan
membuktikan kebenaran serta memberi arah tujuan atau Perintah, Dasar
B pedoman untuk perkara-perkara yang penting. Manakala Pendidikan
pendidikan ialah proses atau aktiviti untuk mengembangkan Kebangsaan,
Dasar JERIS. Hal ini bertujuan untuk menambah kemahiran, Dasar Inovatif,
Pendidikan kebolehan dan pengetahuan supaya dapat memberi Dasar Liberalisasi
kebahagian, faedah dan kemajuan dalam hidup serta dan sebagainya.
bertindak secara rasional untuk diri sendiri.

Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Prasekolah,

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


C Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada sekolah rendah,
Sistem pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan sekolah
Pendidikan menengah dan pendidikan lepasan menengah. Sistem menengah, kolej,
pendidikan yang di jalankan di Malaysia lebih teratur dan dan universiti.
sistematik berbanding dengan negara luar.

5
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

iii. Berdasarkan Rajah 1.2 di bawah, jelaskan implikasi falsafah terhadap pendidikan dan
kurikulum.

Pendidikan itu sendiri merupakan


kerja falsafah untuk membezakannya
dengan makna-makna yang lain
dengan mengambil kira cabang-
cabang metafizik, epistemologi,
aksiologi dan logik. Setiap cabang
mengandungi pengertian yang
tersendiri.
Falsafah pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Dengan adanya matlamat menentukan arah ke
dan hasil pendidikan yang manakah setiap
hendak dicapai, maka Makna warganegara perlu
perkara penting berkaitan dibimbing pada
dengannya ialah peringkat usia
menetapkan cara atau persekolahan.
proses yang perlu Proses Arah/ Sekolah merupakan
dilaksanakan ke arah Hala tuju institusi yang dibina
mencapai matlamat dan untuk kepentingan
hasil pendidikan tersebut. masyarakat bagi
menyediakan tempat
yang sempurna.

Hasil
Pembaikan

Pembinaan Falsafah Pendidikan Tujuan pendidikan yang telah


merupakan langkah pertama untuk ditetapkan memberi gambaran
memperbaiki proses pendidikan dalam yang jelas tentang hasil pendidikan
sistem pendidikan yang dilaksanakan di (outcome) yang semestinya dicapai,
sesebuah negara. warganegara yang bagaimana yang
semestinya dibentuk dan
pembangunan yang bagaimana
yang akan dilaksanakan.

6
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

iv. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi hubungannya dengan


pembangunan?

(a) Definisi pembangunan

Tokoh Pengertian Pembangunan

Zainal Abidin Bin Pembangunan sebenar ialah lebih daripada fizikal yang dapat dilihat dengan
Ahmad (ZaBa) mata kasar tetapi meliputi aspek rohani dan minda yang dapat menjana
Pendeta yang perubahan. Bangunan pencakar langit ialah pembangunan kepada seseorang
Bersemangat Waja dan di sebaliknya pula adalah sesuatu kerosakan kepada seseorang yang lain.
Oleh itu, pembangunan yang sebenar merujuk kepada pembangunan
keupayaan minda manusia.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Sufean Hussin Pembangunan merupakan perubahan yang berkait dengan pertumbuhan,
(2004) adaptasi dan kemajuan.

Rumusan anda tentang pembangunan:

I. Istilah pembangunan secara kasar merupakan sinonim dari kemajuan.

II. Dalam konteks ini, pembangunan bererti transformasi sosial dalam mengatur potensi sosial
kepada semua orang seperti pendidikan, layanan kesihatan, perumahan rakyat, partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain daripada peluang
kehidupan manusia.

(a) Definisi Pembangunan Pendidikan

Tokoh Pengertian Pembangunan Pendidikan

Zainal Abidin Bin Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pada Oktober 2011,
Ahmad (ZaBa) Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula sistem pendidikan
Pendeta yang negara Malaysia secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan
Bersemangat Waja Pembangunan Pendidikan yang baharu.

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:

I. Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan


pendidikan.

7
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

(b) Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia

PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas) PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bersandar)

Aspek Huraian + Contoh


Pembangunan
Kognitif: Keupayaan mental memproses maklumat

Modal Insan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Afektif: Perasaan yang dialami semasa pembelajaran

Psikomotor: Tindak balas fizikal terhadap situasi pembelajaran

I. Dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pendidikan diberikan


Ekonomi keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam
masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk
semua kaum.

II. Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya mobiliti sosial untuk
mencapai matlamat DEB Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai
program pendidikan untuk siswazah yang menganggur.

III. Ini salah satu program yang baik supaya tiada antara bekas siswazah yang
tercicir dalam menyumbangkan idea, tenaga dan usaha untuk
meningkatkan lagi mutu pembangunan negara.

IV. Pertambahan pendapatan.

I. Melahirkan modal insan iaitu pekerja yang berpengetahuan dan


Sosial berkemahiran bagi mempertingkatkan produktiviti untuk kestabilan
politik, sosioekonomi dan budaya.

II. peningkatan mutu perkhidmatan kesihatan, peningkatan taraf keselesaan


penduduk melalui peningkatan infrastruktur

Politik I. Penyertaan demokrasi, hubungan diplomatik, kestabilan, keadilan, hak


asasi dan kebebasan.

8
Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,
Kurikulum dan Pembangunan

Agama/ I. Kepercayaan kepada tuhan, ketaatan, berakhlak, pekerti mulia.


Moral

I. Walaupun negara telah lama mencapai kemerdekaan, pembangunan


Alam Sekitar infrastruktur di negara ini perlu terus berlangsung kerana masih banyak
lagi kemudahan infrastruktur yang masih belum diadakan mahupun
belum dilengkapi terutamanya di kawasan luar bandar.

II. Jurang geografi antara rakyat perlu segera dikurangkan selaras dengan
mengekal dan meningkatkan lagi perpaduan rakyat.

III. Justeru pendidikan yang boleh melahirkan guna tenaga manusia yang
terdiri daripada golongan teknokrat profesional dan semi profesional

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


perlu diadakan. Dalam hal ini pendidikan ke arah pembangunan negara
secara fizikalnya begitu jelas dilihat rasionalnya.

Anda mungkin juga menyukai