Anda di halaman 1dari 8

SMK BANGGI, KUDAT

LAPORAN TAHUNAN PANITIA FIZIK


TAHUN 2016

DisediakanOleh:

...............................................
NOR ANIS BINTI SALEH
KETUA PANITIA FIZIK
ISI KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN

2.0 SENARAI GURU MENGAJAR FIZIK

3.0 CARTA ORGANISASI PANITIA FIZIK SMK BANGGI TAHUN 2016

4.0 ANALISIS PELAJAR MENGIKUT TINGKATAN

5.0 AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN

6.0 LAPORAN AKTIVITI/ PENGLIBATAN LUAR

7.0 LAPORAN KEWANGAN (Jika ada)

8.0 SENARAI GURU BERKURSUS/SEMINAR/BENGKEL

9.0 MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI

10.0 STRATEGI / CADANGAN MENGATASI MASALAH / PERANCANGAN MASA HADAPAN

11.0 TAKWIM TAHUN 2017

12.0 PENUTUP
LAPORAN TAHUNANPANITIA PENDIDIKAN MORAL

1.0 PENDAHULUAN

Kurikulum Pendidikan Fizik bermatlamat membentuk individu yang berakhlak mulia,


bertanggunjawab dan boleh menyumbangkan keharmonian dan kestabilan Negara serta
masyarakat global.

Objektif Pendidikan Fizik

Kurikulum Fizik untuk sekolah menengah membolehkan murid:

1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip fizik serta menghubungkaitkan pengetahuan
ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip fizik dalam bidang teknologi dan
kehidupan harian.

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan
sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan.

5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada
perkembangan sains dan teknologi.

6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

8. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan
manusia sejagat.

9. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan
kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia
sejagat.

10. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan
peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya.

2.0 SENARAI GURU MENGAJAR FIZIK

a) Cik Nor Anis Binti Saleh

b) Encik Mohd Faiz bin Abd Halim


3.0 CARTA ORGANISASI PANITIA FIZIK SMK BANGGI TAHUN 2016

Penasihat

Mohd Khuraini Bin Khuzaimah


(Pengetua)

Killy Bin Otahlahid


(PenolongKanan 1)

Jukip Bin Yuroy


(PenolongKanan HEM)

Penyelaras

Ridwan Bin Abd Hamid


(Ketua Bidang Sains dan Matematik)

Pengerusi

Nor Anis Binti Saleh


(Ketua Panitia Fizik)

Penolong Pengerusi

Mohd Faiz Bin Abd Halim


(Penolong Ketua Panitia)

Guru Matapelajaran

Nor Anis Binti Saleh


Mohd Faiz Bin Abd Halim

4.0 ANALISIS PELAJAR MENGIKUT TINGKATAN

TINGKATAN JUMLAH

TINGKATAN 4 7

TINGKATAN 5 10

JUMLAH 17
5.0 AKTIVITI YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Telah melaksanakan latihan topikal bagi semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5.
2. Klinik Fizik telah dilaksanakan seperti yang dirancang iaitu menjawab kertas 2 dan
kertas 3 pada waktu selepas persekolahan dan hari sabtu.
3. Motivasi pelajar fizik, taklimat dan penerangan matapelajaran Fizik telah
dilaksanakan pada minggu pertama 2016.

6.0 LAPORAN AKTIVITI/PENGLIBATAN LUAR

-TIADA

7.0 LAPORAN KEWANGAN (Jikaada)

Peruntukan tahunan yang dikenakan ialah RM194.55

NILAI
BI KEMENTERI BILANGAN NILAI BILAN ASET BILANGA JUMLAH
L AN/ KEW.PA-4 INVE GAN ALIH N (RM)
JABATAN/PT NTOR KEW.P BERNIL KEW.PA-2
J I A-3 AI +
(RM) RENDA KEW.PA-3
H
(RM)
SMK BANGGI 2
(PANITIA (JULAI- -
1 194.55 - - 194.55
PENDIDIKAN SEPTEMBE
FIZIK) R)
JUMLAH 194.55

8.0 SENARAI GURU BERKURSUS/SEMINAR/BENGKEL

BIL NAMA BERKURSUS/SEMINAR/BENGKEL

1. Nor Anis Binti Saleh Kursus Amali Fizik, Kimia Dan Biologi
2016
2. Mohd Faiz Bin Abd Halim Kursus pembinaan item soalan Fizik.

9.0 MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI

Masalah yang dihadapi ialah pada pihak guru ialah kekurangan pendedahan pedagogi
pendidikan Fizik, cara penandaan kertas SPM Fizik dan kekurangan alatan amali fizik.
Masalah bagi pihak pelajar ialah kurangnya seminar teknik menjawab soalan fizik dan pendedahan
dari segi amali fizik. Selain itu, kekurangan peruntukan untuk menjemput guru cemerlang dan
penceramah dari luar.

10.0 STRATEGI/CADANGAN MENGATASI MASALAH / PERANCANGAN MASA


HADAPAN

Panitia Fizik akan terus melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancangkan pada tahun-
tahun sebelumnya. Selain itu, pelbagai program yang bermanfaat dan membantu dalam meningkatkan
prestasi akan ditambah baik. Kemahiran guru akan ditambah baik dengan menghadiri kursus / latihan
yang berkaitan untuk membantu meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. Panitia Fizik
berharap agar guru-guru yang mengajar subjek Fizik memberikan kerjasama dan komitman yang
berterusan.

11.0 TAKWIM TAHUN 2017

Bulan Aktiviti Tarikh / Catatan

Januari 1. Pengurusan fail panitia


2. Pemantauan kerja kursus SPM
3. Merancang program peningkatan akademik
pendidikan moral
4. Membuat TOV dan Headcount
5. MesyuaratPanitia kali pertama
6. Mesyuarat Panitia kali kedua

Februari 1. Kerjakursus amali Fizik dan memantau laporan


amali Fizik.
2. Pencerapan PDP
3. Pencerapan buku latihan
4. Pelaksanaan PT1, PT2 dan PT3

Mac 1. Analisis keputusan SPM


2. Pelaksanaan program peningkatan: latih tubi dan
modul
3. Ujian setara pertama tingkatan 4 dan 5
4. Ujian setara 4 dan 5.

April 1. Penyediaan JPU dan kertas soalan peperiksaan


pertengahan tahun
2. Pencerapan PDP danseliaan buku latihan
tingkatan 4 dan 5
3. Pemantauan PT1, PT2 dan PT3 Fizik.

Mei 1. Peperiksaan Pertengahan Tahun


2. Memeriksa kertas peperiksaan
3. Pencerapan PDP

Jun 1. Membuat analisis keputusan Peperiksaan


Pertengahan Tahun.
2. Mesyuarat Panitia Kali ke-3
3. Mengkaji semula / laporan status pelaksanaan
program panitia

Julai 1. Membuat pemantauan Sukatan Pelajaran dalam


kelas
2. Ujian Setara Kedua.

Ogos 1. Program ulangkaji strategik SPM


2. Kelas tambahan di hujung minggu

September 1. Ulangkaji strategik SPM


2. Peperiksaan percubaan SPM tingkatan 5
3. Membuat analisis keputusan peperiksaan
percubaan
4. Penyediaan JPU dan kertas soalan pepriksaan
akhir tahun.

Oktober 1. Ulangkaji strategic SPM


2. Peperiksaan Akhir Tahun
3. Membuat analisis keputusan peperiksaan akhir
tahun
4. Mesyuarat panitia kali ke-4 .
5. Mengkaji semula keberkesanan program panitia
dan cadangan untuk rancangan panitia tahun
hadapan.

November 1. Peperiksaan SPM


2. Penyediaan RPT tahun hadapan
12.0 PENUTUP

Kegiatan kokurikulum yang telah dirancang tahun hadapan akan dapat dilaksanakan dengan teratur
sekiranya guru-guru melaksanakan dengan penuh rasa tanggunjawab, komited dan ikhlas. Dengan
harapan, pelajar akan dapat mengambil bahagian dalam kokurikulum dan mengekalkan perpaduan
kaum, ketatanegaraan, dan sebagainya bagi memberikan pendidikan menyeluruh dan membentuk
keperibadian unggul.

Disediakan Oleh:

..................................................

(NOR ANIS BINTI SALEH)

Ketua Pantitia Fizik

SMK Banggi, Kudat.