Anda di halaman 1dari 75

PANDUAN

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM
DUNIA SENI VISUAL
PENDIDIKAN SENI VISUAL

i
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak


ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan
atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan
kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa
cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua
Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

i
PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK
KEGUNAAN GURU-GURU YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM.

PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

ii
Isi Kandungan Muka surat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan i


Notis Hak Kerajaan ii
Panduan Guru iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran 1
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran 6
3.0 Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum 35
3.1 Pengenalan 35
3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred 35
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas 35
3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan 36
3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan 36
3.2.4 Pengajaran Individu 37
3.2.5 Pengajaran Sosial 37
3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 38
3.3.1 Ciri-ciri Pembelajaran Abad 21 39
3.3.2 Elemen-elemen Yang Terkandung Dalam 40
Pembelajaran Abad 21
3.3.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad 42
21
3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy) 48
3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas 50
3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri 50
3.4.3 Peer Tutoring 51
3.4.4 Pengajaran Kumpulan 52
3.4.5 Kolaboratif dengan Pelbagai Pihak 52
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian 54
4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas 54
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan 58

Rujukan 69
Senarai Panel Penggubal 70

iii
PANDUAN GURU

PENGENALAN

Panduan pengajaran dan pembelajaran (PdP) kelas bercantum ini disediakan untuk
membantu guru merancang, mengurus dan melaksanakan kelas bercantum. Panduan
pengajaran ini memberi peluang kepada guru untuk mendapatkan maklumat tentang
strategi dan kaedah pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas
bercantum.

SASARAN

Guru yang melaksanakan kelas bercantum.

SUSUNAN KANDUNGAN

Panduan ini ditulis dalam susunan kandungan seperti berikut:

1. Pengenalan Mata Pelajaran


2. Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran
3. Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum
4. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran

DUNIA SENI VISUAL

Dunia Seni Visual dikenali untuk Tahap 1 . Mata pelajaran ini bertujuan memberi peluang
kepada murid memupuk minat, memperkembangkan keperibadian, memberikan kesedaran dan
kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran
lain. Dunia Seni Visual Tahun merangkumi tajuk-tajuk yang menegaskan aspek penerokaan,
proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh, dan aspek kritikan.

Pendidikan Seni Visual dikenali untuk tahap 2 . Mata pelajaran ini bertujuan memberi panduan
kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti
eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Ia juga dapat
memperkembangkan keperibadian, memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-
nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.
Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan,
proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh, dan aspek kritikan. Dengan adanya
kurikulum ini, akan dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan
kesenian.

MATLAMAT
Bermatlamat untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi
pemupukan asas seni visual serta berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran
terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan
bangsa, serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan
negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF

Setelah mengikuti panduan ini murid dapat:


1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan
2. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif, dan menyeronokkan
3. menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera
4. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya
5. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual
6. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat, dan selamat
7. memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disipilin diri, dan bertanggungjawab
8. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air
9. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual
10. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah

FOKUS MATA PELAJARAN

Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu:


a. pemerhatian secara aktif
b. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan
c. apresiasi seni visual secara mudah
d. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

1
a. Pemerhatian secara aktif
Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan, yang merangkumi
pemerhatian keseluruhan, berfokus, dan terperinci untuk menajamkan persepsi murid. Selain
itu, aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi dan
imaginasi melalui kajian perbandingan.

b. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan


Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam
mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan
memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan
manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.

c. Apresiasi seni visual secara mudah


Apresiasi seni visual memberikan pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan
seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan
fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa-apa yang dilihat dari
aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai
cara seperti lisan, cerita, lakonan, nyanyian, karangan, dan puisi.

d. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan


Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah, murid juga dipupuk
nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan
mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilai
kebersihan, dan kepekaan.

PENILAIANDALAMSENIVISUAL

Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi
penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid
menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara
tidak langsung, penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil
kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Keberkesanan
program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang
dilaksanakan di peringkat sekolah.

Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah,
penilaian yang fleksibel, penilaian yang mempunyai akauntabiliti, dan penilaian yang adil.
Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi
pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya.

Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta
ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian boleh
dilakukan secara individu atau berkumpulan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk
melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan, penentuan
instrumen, serta pelaksanaannya. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka, cara mereka
berfikir, dan kemampuan psikomotor mereka.

Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya,iaitu pemerhatian, lisan
dan interaksi, serta penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan
pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja
dikenali sebagai pemerhatian proses

2
Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Pencapaian kebolehan dan
kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria
tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah
gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti, dan kemasan. Ini dikenali sebagai
pemerhatian hasil kerja. Kaedah lisan dan interaksi dapat menolong guru menilai penguasaan
murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan. Contohnya soal jawab, kuiz,
perbincangan, sumbang saran, puisi, temu bual, bercerita, lakonan, dan nyanyian.

Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. Penilaian ini boleh
ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan
subjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk
atau tema

ORGANISASIKANDUNGAN

Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar,
membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.
Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat
standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni.
Standard pembelajaeran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard
pembelajaran.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK


Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan
manusia, dan karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI


Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan
bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF


Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual
menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan
karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL


Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuat
penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, dan kerjaya

TAHAP 2 : PENDIDIKAN SENI VISUAL


Pentaksiran dalam Pendidikan Seni Visual melibatkan pengujian dan pengukuran secara
holistik dan berterusan. Pentaksiran secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan
kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara tidak langsung,
pentaksiran menitikberatkan pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta
melahirkan murid yang mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif.
Pentaksiran dalam Pendidikan Seni Visual menggunakan standard prestasi yang mengandungi
tahap penguasaan mengikut tafsiran yang ditetapkan merujuk kepada kandungan standard
pembelajaran. Kriteria pentaksiran merangkumi pengetahuan murid, penggunaan media, proses
penghasilan, kemahiran serta hasil akhir yang merangkumi gubahan, interpretasi, fungsi,

3
keaslian, kreativiti, serta kemasan. Pentaksiran ini dilaksanakan dalam bilik darjah semasa dan
selepas pengajaran dan pembelajaran secara fleksibel, akauntabiliti dan berintegriti.

Pentaksiran yang fleksibel, akauntabiliti dan berintegriti menitikberatkan penilaian yang


mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan
kecerdasan murid. Pentaksiran boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Guru
bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan pentaksiran. Selain itu, guru juga harus
merekod pencapaian murid, menganalisis tahap penguasaan tersebut serta membuat laporan
untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan.

ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar,
membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional.
Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat
standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni.
Standard pembelajaeran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard
pembelajaran.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK

Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan
manusia, dan karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI

Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan


bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF

Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual
menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan
karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL

Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuat
penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu
yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendidikan Seni Visual mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran seperti
Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme,
Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Kemahiran Berfikir
Secara Kritis Dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran Masteri yang selaras dengan
visi dan misi pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Negara.
Penggunaan strategi-strategi ini bertujuan untuk memupuk minat dan kreativiti dalam kalangan
murid.

4
Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat dan dapat mencetus idea seperti
penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan teknologi. Kaedah
pengajaran yang disarankan adalah seperti Discipline Based Art Education (DBAE),
pembelajaran berorientasikan produk, berorientasikan studio, aktiviti berkumpulan, kolaborasi,
koperatif, tunjuk cara, bicara seni, percambahan minda, soal jawab, penyelesaian masalah,
kembara visual, imitasi, dan ekspresi diri. Pemilihan dan penentuan kaedah pengajaran yang
pelbagai perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman
dan pemerhatian murid.

Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi
penekanan dan penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan.Murid
digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran (folio) dan hasil kerjanya sendiri.
Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis, dan refleksi terhadap
pembelajarannya. Rekod ini juga membantu guru menilai perkembangan pembelajaran murid.

5
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran

2.1 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran Dunia Seni visual Tahun 2 Dan Tahun 3

AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3
LUKISAN LUKISAN
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek
Alam Semula jadi / Objek Buatan Alam Semula jadi / Objek Buatan Buatan Manusia
Manusia Manusia
Tajuk : Rumahku
Tajuk : Rumahku Tajuk : Buah Epal & Oren
PDP KELAS
1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni pengetahuan dan
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : dan teknik dalam
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 1.2.1 Mengenal dan menyatakan penghasilan karya Lukisan
1.1 Persepsi Estetik
jenis media jenis- jenis media
1.2 Aplikasi Seni
MENGGAMBAR 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, 1.2.2 Mengetahui penggunaan media,
1.3 Ekspresi Kreatif
teknik, dan proses dalam penghasilan teknik, dan proses dalam penghasilan
1.4 Apresiasi Seni
karya karya

1.3 Ekspresi Kreatif: 1.3 Ekspresi Kreatif:


1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi
secara kreatif bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual 1.3.2 Menggunakan bahasa seni
dalam penghasilan karya visual dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses
teknik lukisan dalam penghasilan karya dan teknik lukisan dalam penghasilan
karya
1.4 Apresiasi Seni:
1.4.1 Mempamerkan karya yang 1.4 Apresiasi Seni:
dihasilkan 1.4.1 Mempamerkan karya yang
1.4.2 Menghargai dan menceritakan dihasilkan

6
karya sendiri dan rakan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

CATAN CATAN

Tema: Tema: Tema:


Alam Semula jadi / Objek Buatan Alam Semula jadi / Objek Buatan Alam Semula jadi / Objek
Manusia Manusia Buatan Manusia

Tajuk : Pokok bunga Tajuk : Pemandangan Tepi Pantai Tajuk : Pemandangan


indah
1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik :
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni PDP KELAS
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan mengaplikasikan
pengetahuan dan
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : kefahaman bahasa seni
1.1 Persepsi
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 1.2.1 Mengenal dan menyatakan visual, media serta proses
Estetik
jenis media jenis- jenis media dan teknik dalam
1.2 Aplikasi Seni
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, penghasilan karya Catan
MENGGAMBAR 1.3 Ekspresi
teknik, dan proses dalam penghasilan teknik, dan proses dalam penghasilan
Kreatif
karya karya
1.4 Apresiasi Seni
1.3 Ekspresi Kreatif: 1.3 Ekspresi Kreatif:
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi
secara kreatif bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual 1.3.2 Menggunakan bahasa seni
dalam penghasilan karya visual dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses
teknik dalam penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: 1.4 Apresiasi Seni:


1.4.1 Mempamerkan karya yang 1.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan menceritakan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan karya sendiri dan rakan

STANDARD AKTIVITI
7
BIDANG KANDUNGAN PDP KELAS BERCANTUM
TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

RESIS MONTAJ
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek
Alam Semula jadi Alam Semula jadi / Objek Buatan Buatan Manusia
Manusia
Tajuk : Bunga Kebangsaan Tajuk : Malaysia Indah
Tajuk : Suasana Jalan Raya
1.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS dan
1.1.1 Unsur seni 1.1 Persepsi Estetik : KUMPULAN
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.1 Unsur seni mengaplikasikan
1.1.2 Prinsip rekaan pengetahuan dan
1.2 Aplikasi Seni : kefahaman bahasa seni
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 1.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses
jenis media 1.2.1 Mengenal dan menyatakan dan teknik dalam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, jenis- jenis media penghasilan karya Resis
1.1 Persepsi teknik, dan proses dalam penghasilan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media,
Estetik karya teknik, dan proses dalam penghasilan
1.2 Aplikasi Seni karya PDP KUMPULAN (TAHUN
MENGGAMBAR
1.3 Ekspresi 1.3 Ekspresi Kreatif: 3)
Kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 1.3 Ekspresi Kreatif:
1.4 Apresiasi Seni secara kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi mengaplikasikan
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual bahan secara kreatif pengetahuan dan
dalam penghasilan karya 1.3.2 Menggunakan bahasa seni kefahaman bahasa seni
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual dalam penghasilan karya visual, media serta proses
teknik dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni: gabungan teknik Resis dan
1.4.1 Mempamerkan karya yang 1.4 Apresiasi Seni: Montaj
dihasilkan 1.4.1 Mempamerkan karya yang
1.4.2 Menghargai dan menceritakan dihasilkan
karya sendiri dan rakan 1.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan

8
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

CORAK TERANCANG CORAK TERANCANG


LIPATAN DAN GUNTINGAN LIPATAN DAN GUNTINGAN
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek
Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Buatan Manusia
Manusia
Tajuk : Hiasan dinding Tajuk : Hiasan Dinding
Tajuk : Hiasan Dinding
2.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS
2.1.1 Unsur seni 2.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.1 Unsur seni pengetahuan dan
2.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni
2.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 2.2 Aplikasi Seni : dan teknik dalam
jenis media 2.2.1 Mengenal dan menyatakan penghasilan karya corak
2.1 Persepsi
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, jenis- jenis media Terancang teknik lipatan
Estetik
MEMBUAT teknik, dan proses dalam penghasilan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, dan gunting
2.2 Aplikasi Seni
CORAK DAN karya teknik, dan proses dalam penghasilan
2.3 Ekspresi
REKAAN karya
Kreatif
2.3 Ekspresi Kreatif:
2.4 Apresiasi Seni
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 2.3 Ekspresi Kreatif:
secara kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual bahan secara kreatif
dalam penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual dalam penghasilan karya
teknik dalam penghasilan karya 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya
2.4 Apresiasi Seni:
2.4.1 Mempamerkan karya yang 2.4 Apresiasi Seni:
dihasilkan 2.4.1 Mempamerkan karya yang
2.4.2 Menghargai dan menceritakan dihasilkan
karya sendiri dan rakan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan

9
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

CORAK TERANCANG CORAK TERANCANG


CETAKAN CAPAN
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek
Alam Semula jadi / Objek Buatan Alam Semula jadi / Objek Buatan Buatan Manusia
Manusia Manusia
Tajuk : Pembalut Hadiah
Tajuk : Corak Pembalut Hadiah Tajuk : Pembalut buku
PDP KELAS (set induksi)
2.1 Persepsi Estetik : 2.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan
2.1.1 Unsur seni 2.1.1 Unsur seni pengetahuan dan
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses
2.2 Aplikasi Seni : 2.2 Aplikasi Seni : dan teknik dalam
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 2.2.1 Mengenal dan menyatakan penghasilan corak karya
2.1 Persepsi
jenis media jenis- jenis media cetakan
Estetik
MEMBUAT 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, 2.2.2 Mengetahui penggunaan media,
2.2 Aplikasi Seni
CORAK DAN teknik, dan proses dalam penghasilan teknik, dan proses dalam penghasilan
2.3 Ekspresi
REKAAN karya karya PDP KUMPULAN (proses
Kreatif
penghasilan karya)
2.4 Apresiasi Seni
2.3 Ekspresi Kreatif: 2.3 Ekspresi Kreatif:
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi mengaplikasikan
secara kreatif bahan secara kreatif pengetahuan dan
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual 2.3.2 Menggunakan bahasa seni kefahaman bahasa seni
dalam penghasilan karya visual dalam penghasilan karya visual, media serta proses
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik dalam
teknik dalam penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan corak karya.

2.4 Apresiasi Seni: 2.4 Apresiasi Seni:


2.4.1 Mempamerkan karya yang 2.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan menceritakan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan karya sendiri dan rakan

10
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

TIDAK TERANCANG TIDAK TERANCANG


TIUPAN RENJISAN DAN PERCIKAN Tema:
Alam Semula jadi / Objek
Tema: Tema: Buatan Manusia
Alam Semula jadi Alam Semula jadi / Objek Buatan
Manusia Tajuk : Penanda buku
Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar
Tajuk : Penanda buku PDP KELAS(set Induksi)
2.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan
2.1.1 Unsur seni 2.1 Persepsi Estetik : pengetahuan dan
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.1 Unsur seni kefahaman bahasa seni
2.1.2 Prinsip rekaan visual, media serta proses
2.2 Aplikasi Seni : dan teknik dalam
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 2.2 Aplikasi Seni : penghasilan corak karya
jenis media 2.2.1 Mengenal dan menyatakan Tiupan
2.1 Persepsi
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, jenis- jenis media
Estetik
MEMBUAT teknik, dan proses dalam penghasilan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media,
2.2 Aplikasi Seni
CORAK DAN karya teknik, dan proses dalam penghasilan PDP KUMPULAN
2.3 Ekspresi
REKAAN karya (Proeses penghasilan
Kreatif
2.3 Ekspresi Kreatif: karya)
2.4 Apresiasi Seni
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 2.3 Ekspresi Kreatif:
secara kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi mengaplikasikan
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual bahan secara kreatif pengetahuan dan
dalam penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni kefahaman bahasa seni
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual dalam penghasilan karya visual, media serta proses
teknik dalam penghasilan karya 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan corak karya
2.4 Apresiasi Seni: gabungan teknik tiupan,
2.4.1 Mempamerkan karya yang 2.4 Apresiasi Seni: renjisan dan percikan
dihasilkan 2.4.1 Mempamerkan karya yang
2.4.2 Menghargai dan menceritakan dihasilkan
karya sendiri dan rakan 2.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan

11
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

STABAIL MOBAIL
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek
Alam Semula jadi / Objek Buatan Alam Semula jadi / Objek Buatan Buatan Manusia
Manusia Manusia
Tajuk : Bekas Pensel
Tajuk : Bunga Tajuk : Lingkaran Ular
PDP KELAS DAN
3.1 Persepsi Estetik : 3.1 Persepsi Estetik : KUMPULAN
3.1.1 Unsur seni 3.1.1 Unsur seni mengaplikasikan
3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2 Prinsip rekaan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
3.2 Aplikasi Seni : 3.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 3.2.1 Mengenal dan menyatakan dan teknik dalam
jenis media jenis- jenis media penghasilan karya Stabail
3.1 Persepsi
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, dan Mobail
Estetik
MEMBENTUK teknik, dan proses dalam penghasilan teknik, dan proses dalam penghasilan
3.2 Aplikasi Seni
DAN MEMBUAT karya karya
3.3 Ekspresi
BINAAN
Kreatif
3.3 Ekspresi Kreatif: 3.3 Ekspresi Kreatif:
3.4 Apresiasi Seni
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 3.3.1 Memilih dan memanipulasi
secara kreatif bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual 3.3.2 Menggunakan bahasa seni
dalam penghasilan karya visual dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan 3.3.3 Mengaplikasikan media, proses
teknik dalam penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan karya

3.4 Apresiasi Seni: 3.4 Apresiasi Seni:


3.4.1 Mempamerkan karya yang 3.4.1 Mempamerkan karya yang
dihasilkan dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan menceritakan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan karya sendiri dan rakan

12
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

TOPENG TOPENG SERKUP


Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek
Alam Semula jadi Alam Semula jadi / Objek Buatan Buatan Manusia
Manusia
Tajuk : Muka Haiwan Tajuk : Topeng
Tajuk : Arnab
3.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS DAN
3.1.1 Unsur seni 3.1 Persepsi Estetik : BERKMPULAN
3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.1 Unsur seni mengaplikasikan
3.1.2 Prinsip rekaan pengetahuan dan
3.2 Aplikasi Seni : kefahaman bahasa seni
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 3.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses
jenis media 3.2.1 Mengenal dan menyatakan dan teknik dalam
3.1 Persepsi
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, jenis- jenis media penghasilan karya Topeng
Estetik
teknik, dan proses dalam penghasilan 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, muka dan Topeng serkup
3.2 Aplikasi Seni
MEMBENTUK karya teknik, dan proses dalam penghasilan
3.3 Ekspresi
DAN MEMBUAT karya
Kreatif
BINAAN 3.3 Ekspresi Kreatif:
3.4 Apresiasi
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 3.3 Ekspresi Kreatif:
Seni
secara kreatif 3.3.1 Memilih dan memanipulasi
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual bahan secara kreatif
dalam penghasilan karya 3.3.2 Menggunakan bahasa seni
3.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual dalam penghasilan karya
teknik dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni:
3.4.1 Mempamerkan karya yang 3.4 Apresiasi Seni:
dihasilkan 3.4.1 Mempamerkan karya yang
3.4.2 Menghargai dan menceritakan dihasilkan
karya sendiri dan rakan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan

13
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3
TOPENG
TOPENG BONEKA (pemulihan dan pengayaan)
(pemulihan dan pengayaan) PDP BERKUMPULAN
Tema: Tema:
Tema: Alam Semula jadi / Objek Buatan Alam Semula jadi / Objek
Alam Semula jadi Manusia Buatan Manusia

Tajuk : Muka Haiwan Tajuk : Kucing Tajuk : Muka Haiwan

3.1 Persepsi Estetik : Tema:


3.1.1 Unsur seni 3.1 Persepsi Estetik : Alam Semula jadi / Objek
3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.1 Unsur seni Buatan Manusia
3.1.2 Prinsip rekaan
3.2 Aplikasi Seni : Tajuk : Kucing
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 3.2 Aplikasi Seni :
jenis media 3.2.1 Mengenal dan menyatakan
3.1 Persepsi
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, jenis- jenis media PDP KUMPULAN
Estetik
MEMBENTUK teknik, dan proses dalam penghasilan 3.2.2 Mengetahui penggunaan media,
3.2 Aplikasi Seni
DAN MEMBUAT karya teknik, dan proses dalam penghasilan mengaplikasikan
3.3 Ekspresi
BINAAN karya pengetahuan dan
Kreatif
3.3 Ekspresi Kreatif: kefahaman bahasa seni
3.4 Apresiasi Seni
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 3.3 Ekspresi Kreatif: visual, media serta proses
secara kreatif 3.3.1 Memilih dan memanipulasi dan teknik dalam
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual bahan secara kreatif penghasilan karya boneka
dalam penghasilan karya 3.3.2 Menggunakan bahasa seni dan pemulihan dan
3.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual dalam penghasilan karya pengayaan bagi murid
teknik dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan media, proses tahun 2
dan teknik dalam penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni:
3.4.1 Mempamerkan karya yang 3.4 Apresiasi Seni:
dihasilkan 3.4.1 Mempamerkan karya yang
3.4.2 Menghargai dan menceritakan dihasilkan
karya sendiri dan rakan 3.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan

14
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

ALAT PERMAINAN ANYAMAN KELARAI SIKU KLUANG


Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek
Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi Buatan Manusia

Tajuk : Gasing Mudah Tajuk : Pelapik Meja Tajuk : Gasing Mudah

4.1 Persepsi Estetik : 4.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS (Set Induksi)
4.1.1 Unsur seni 4.1.1 Unsur seni mengaplikasikan
4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2 Prinsip rekaan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
4.2 Aplikasi Seni : 4.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 4.2.1 Mengenal dan menyatakan dan teknik dalam
jenis media jenis- jenis media penghasilan karya
4.1 Persepsi 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, Anyaman mudah dan
Estetik teknik, dan proses dalam penghasilan teknik, dan proses dalam penghasilan Pelapik meja
MENGENAL
4.2 Aplikasi Seni karya karya
KRAF
4.3 Ekspresi
TRADISIONAL
Kreatif 4.3 Ekspresi Kreatif: 4.3 Ekspresi Kreatif: Tajuk : Pelapik Meja
4.4 Apresiasi Seni 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi
secara kreatif bahan secara kreatif
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual 4.3.2 Menggunakan bahasa seni PDP KUMPULAN (Proses
dalam penghasilan karya visual dalam penghasilan karya penghasilan)
4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan 4.3.3 Mengaplikasikan media, proses
teknik dalam penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan karya mengaplikasikan
pengetahuan dan
4.4 Apresiasi Seni: 4.4 Apresiasi Seni: kefahaman bahasa seni
4.4.1 Mempamerkan karya yang 4.4.1 Mempamerkan karya yang visual, media serta proses
dihasilkan dihasilkan dan teknik dalam
4.4.2 Menghargai dan menceritakan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan penghasilan karya
karya sendiri dan rakan karya sendiri dan rakan Anyaman Mudah dan
Pelapik Meja

15
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3

TEMBIKAR ALAT PERTAHANAN DIRI Tema:


Alam Semula jadi / Objek
Tema: Tema: Buatan Manusia
Objek Buatan Manusia Objek Buatan Manusia

Tajuk : Buyong Tajuk : Parang Tajuk : Buyong

4.1 Persepsi Estetik : 4.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS (Set Induksi)
4.1.1 Unsur seni 4.1.1 Unsur seni mengaplikasikan
4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2 Prinsip rekaan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
4.2 Aplikasi Seni : 4.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 4.2.1 Mengenal dan menyatakan dan teknik dalam
jenis media jenis- jenis media penghasilan karya
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, Tembikar dan Alat
4.1 Persepsi
teknik, dan proses dalam penghasilan teknik, dan proses dalam penghasilan mempertahankan diri
Estetik
MENGENAL karya karya
4.2 Aplikasi Seni
KRAF
4.3 Ekspresi
TRADISIONAL 4.3 Ekspresi Kreatif: 4.3 Ekspresi Kreatif: Tajuk : Parang
Kreatif
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi
4.4 Apresiasi Seni
secara kreatif bahan secara kreatif PDP KUMPULAN (Proses
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual 4.3.2 Menggunakan bahasa seni penghasilan karya)
dalam penghasilan karya visual dalam penghasilan karya
4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan 4.3.3 Mengaplikasikan media, proses mengaplikasikan
teknik dalam penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan karya pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
4.4 Apresiasi Seni: 4.4 Apresiasi Seni: visual, media serta proses
4.4.1 Mempamerkan karya yang 4.4.1 Mempamerkan karya yang dan teknik dalam
dihasilkan dihasilkan penghasilan karya Alat
4.4.2 Menghargai dan menceritakan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan Pertahanan Diri dan
karya sendiri dan rakan karya sendiri dan rakan Tembikar Buyong

16
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN 2 DAN 3
TEMBIKAR
TEMBIKAR ALAT PERHIASAN DIRI (Pengayaan dan
(Pengayaan dan Pemulihan) Pemulihan)
Tema: Tema:
Tema: Alam Semula jadi / Objek Buatan Alam Semula jadi / Objek
Objek Buatan Manusia Manusia Buatan Manusia

Tajuk : Buyong Tajuk : Gelang Tangan Tajuk : Buyong

4.1 Persepsi Estetik : PDP KUMPULAN


4.1.1 Unsur seni 4.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan
MENGENAL 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.1 Unsur seni pengetahuan dan
KRAF 4.1.2 Prinsip rekaan kefahaman bahasa seni
TRADISIONAL 4.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- 4.2 Aplikasi Seni : dan teknik dalam
jenis media 4.2.1 Mengenal dan menyatakan penghasilan karya alat
4.1 Persepsi
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, jenis- jenis media perhiasan diri dan
Estetik
teknik, dan proses dalam penghasilan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, Pengayaan dan Pemulihan
4.2 Aplikasi Seni
karya teknik, dan proses dalam penghasilan bagi kraf Tembikar
4.3 Ekspresi
karya
Kreatif
4.3 Ekspresi Kreatif: Tema:
4.4 Apresiasi Seni
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan 4.3 Ekspresi Kreatif: Alam Semula jadi / Objek
secara kreatif 4.3.1 Memilih dan memanipulasi Buatan Manusia
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual bahan secara kreatif
dalam penghasilan karya 4.3.2 Menggunakan bahasa seni Tajuk : Buyong
4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual dalam penghasilan karya
teknik dalam penghasilan karya 4.3.3 Mengaplikasikan media, proses
dan teknik dalam penghasilan karya
4.4 Apresiasi Seni:
4.4.1 Mempamerkan karya yang 4.4 Apresiasi Seni:
dihasilkan 4.4.1 Mempamerkan karya yang
4.4.2 Menghargai dan menceritakan dihasilkan
karya sendiri dan rakan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan
karya sendiri dan rakan

17
2.2 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 Dan Tahun 5

LUKISAN LUKISAN

Tema: Tema: Tema:


Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan
Manusia
Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Tajuk : Buah-Buahan
Tajuk : Alam Benda
1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik :
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni PDP KELAS
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses dan
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis teknik dalam penghasilan karya
1.5 Persepsi Estetik 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media Lukisan secara kreatif.
1.6 Aplikasi Seni proses dalam penghasilan karya 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
MENGGAMBAR
1.7 Ekspresi Kreatif dan proses dalam penghasilan karya
1.8 Apresiasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif:
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 1.3 Ekspresi Kreatif:
kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
lukisan dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik lukisan dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4 Apresiasi Seni:
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
1.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 1.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

18
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

CATAN CATAN

Tema: Tema: Tema:


Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan
Manusia
Tajuk : Pemandangan Tepi Pantai Tajuk : Pemandangan Tepi Pantai
Tajuk : Pemandangan Tepi
1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik : Pantai
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan PDP KELAS
mengaplikasikan pengetahuan
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : dan kefahaman bahasa seni
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis visual, media serta proses dan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media teknik dalam penghasilan karya
proses dalam penghasilan karya 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, Catan secara kreatif.
1.1 Persepsi Estetik dan proses dalam penghasilan karya
1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif:
MENGGAMBAR 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 1.3 Ekspresi Kreatif:
1.4 Apresiasi Seni kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4 Apresiasi Seni:
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
1.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 1.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

19
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

GOSOKAN CETAKAN

Tema: Tema: Tema:


Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan
Manusia
Tajuk : Buah-Buahan Tajuk : Kapal Layar
Tajuk : Kapal Layar
1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik :
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni PDP KELAS (Set Induksi)
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : visual, media serta proses dan
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis teknik dalam penghasilan karya
1.1 Persepsi Estetik 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media Gosokan secara kreatif dan
1.2 Aplikasi Seni proses dalam penghasilan karya 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, cetakan
MENGGAMBAR 1.3 Ekspresi Kreatif dan proses dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif:
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 1.3 Ekspresi Kreatif: PDP KUMPULAN (Penghasilan
kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara karya)
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengaplikasikan pengetahuan
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya dan kefahaman bahasa seni
dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya teknik dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni: gabungan teknik Gosokan dan
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4 Apresiasi Seni: cetakan secara kreatif.
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
1.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 1.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

20
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

CAPAN STENSILAN
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek Buatan
Alam Semula jadi Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Manusia

Tajuk : Ayam Tajuk : Kartun Tajuk : Haiwan Peliharaan

1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS DAN KUMPULAN
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni mengaplikasikan pengetahuan
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan dan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses dan
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : teknik dalam penghasilan karya
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis capan secara kreatif dan stensilan
1.1 Persepsi Estetik 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media
1.2 Aplikasi Seni proses dalam penghasilan karya 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
MENGGAMBAR 1.3 Ekspresi Kreatif dan proses dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif:
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 1.3 Ekspresi Kreatif:
kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4 Apresiasi Seni:
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
1.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 1.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

21
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

MOZEK MONTAJ Tema:


Alam Semula jadi / Objek Buatan
Tema: Tema: Manusia
Alam Semula jadi Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia
Tajuk :
Tajuk : Sekuntum Bunga Tajuk : Pemandangan Dasar Laut
PDP KELAS dan KUMPULAN
1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan pengetahuan
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni dan kefahaman bahasa seni
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : mozek secara kreatif.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis
1.1 Persepsi Estetik 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media
1.2 Aplikasi Seni proses dalam penghasilan karya 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
MENGGAMBAR
1.3 Ekspresi Kreatif dan proses dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif:
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 1.3 Ekspresi Kreatif:
kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4 Apresiasi Seni:
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
1.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 1.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

22
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

POSTER POSTER Tema:


Gaya Hidup Sihat
Tema: Tema:
Gaya Hidup Sihat Gaya Hidup Sihat Tajuk : Hidup Sihat Tanpa
Dadah
Tajuk : Hidup Sihat Tanpa Dadah Tajuk : Malaysia Maju
PDP KELAS
1.1 Persepsi Estetik : 1.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan pengetahuan
1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Unsur seni dan kefahaman bahasa seni
1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Prinsip rekaan visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.2 Aplikasi Seni : 1.2 Aplikasi Seni : poster secara kreatif.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media
1.1 Persepsi Estetik
proses dalam penghasilan karya 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
1.2 Aplikasi Seni
dan proses dalam penghasilan karya
MENGGAMBAR 1.3 Ekspresi Kreatif
1.3 Ekspresi Kreatif:
1.4 Apresiasi Seni
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 1.3 Ekspresi Kreatif:
kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi Seni:
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4 Apresiasi Seni:
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
1.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 1.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

23
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

CORAK TERANCANG CORAK TERANCANG


CETAKAN STENSILAN
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek Buatan
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Manusia

Tajuk : Baju Bercorak Tajuk : Beg Hadiah Tajuk : Beg Hadiah

2.1 Persepsi Estetik : 2.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS (Set Induksi)
2.1.1 Unsur seni 2.1.1 Unsur seni mengaplikasikan pengetahuan
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2 Prinsip rekaan dan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses dan
2.2 Aplikasi Seni : 2.2 Aplikasi Seni : teknik dalam penghasilan corak
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis karya cetakan
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media
MEMBUAT 2.5 Persepsi Estetik proses dalam penghasilan karya 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
CORAK DAN 2.6 Aplikasi Seni dan proses dalam penghasilan karya PDP KUMPULAN (Proses
REKAAN 2.7 Ekspresi Kreatif 2.3 Ekspresi Kreatif: penghasilan karya)
2.8 Apresiasi Seni 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 2.3 Ekspresi Kreatif:
kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara mengaplikasikan pengetahuan
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif dan kefahaman bahasa seni
penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam visual, media serta proses dan
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya teknik dalam penghasilan corak
dalam penghasilan karya 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan karya gabungan teknik cetakan
teknik dalam penghasilan karya dan stensilan secara kreatif.
2.4 Apresiasi Seni: 2.4 Apresiasi Seni:
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya proses penghasilan karya
2.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri 2.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
dan rakan secara lisan secara lisan

24
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

RESIS CORAK TERANCANG Tema:


STENSILAN Alam Semula jadi / Objek Buatan
Tema: (PENGAYAAN DAN PEMULIHAN) Manusia
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia
Tema: Tajuk : Hiasan Dinding
Tajuk : Hiasan Dinding Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia
PDP BERKUMPULAN
2.1 Persepsi Estetik : Tajuk : Beg Hadiah mengaplikasikan pengetahuan
2.1.1 Unsur seni dan kefahaman bahasa seni
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1 Persepsi Estetik : visual, media serta proses dan
2.1.1 Unsur seni teknik dalam penghasilan corak
2.2 Aplikasi Seni : 2.1.2 Prinsip rekaan karya resis secara kreatif.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan 2.2 Aplikasi Seni :
MEMBUAT 2.1 Persepsi Estetik proses dalam penghasilan karya 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis (PENGAYAAN DAN
CORAK DAN 2.2 Aplikasi Seni media PEMULIHAN)
REKAAN 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3 Ekspresi Kreatif: 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, Tema:
2.4 Apresiasi Seni 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara dan proses dalam penghasilan karya Alam Semula jadi / Objek Buatan
kreatif Manusia
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 2.3 Ekspresi Kreatif:
penghasilan karya 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara Tajuk : Beg Hadiah
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik kreatif
dalam penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya
2.4 Apresiasi Seni: 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan teknik dalam penghasilan karya
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 2.4 Apresiasi Seni:
proses penghasilan karya 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
dan rakan secara lisan proses penghasilan karya
2.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

25
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

KALIGRAFI KOLAJ Tema:


Alam Semula jadi / Objek Buatan
Tema: Tema: Manusia
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia
Tajuk : Penanda Buku
Tajuk : Penanda Buku Tajuk : Hiasan Balang Kuih
PDP KUMPULAN
2.1 Persepsi Estetik : 2.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan pengetahuan
2.1.1 Unsur seni 2.1.1 Unsur seni dan kefahaman bahasa seni
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2 Prinsip rekaan visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
2.2 Aplikasi Seni : 2.2 Aplikasi Seni : karya kaligrafi secara kreatif
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis
MEMBUAT 2.1 Persepsi Estetik 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media Tema:
CORAK DAN 2.2 Aplikasi Seni proses dalam penghasilan karya 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, Alam Semula jadi / Objek Buatan
REKAAN 2.3 Ekspresi Kreatif dan proses dalam penghasilan karya Manusia
2.4 Apresiasi Seni 2.3 Ekspresi Kreatif:
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 2.3 Ekspresi Kreatif: Tajuk : Hiasan Balang Kuih
kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
2.4 Apresiasi Seni:
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4 Apresiasi Seni:
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
2.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisann 2.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

26
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5
Tema:
PUALAMAN TIUPAN Alam Semula jadi / Objek Buatan
Manusia
Tema: Tema:
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Tajuk : Topi Hari Jadi

Tajuk : Topi Hari Jadi Tajuk : Corak untukTanglung HIasan PDP KUMPULAN
mengaplikasikan pengetahuan
2.1 Persepsi Estetik : 2.1 Persepsi Estetik : dan kefahaman bahasa seni
2.1.1 Unsur seni 2.1.1 Unsur seni visual, media serta proses dan
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan corak
karya pualaman secara kreatif.
2.2 Aplikasi Seni : 2.2 Aplikasi Seni :
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis Tema:
MEMBUAT 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media Alam Semula jadi / Objek Buatan
2.1 Persepsi Estetik
proses dalam penghasilan karya 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, Manusia
CORAK DAN 2.2 Aplikasi Seni
dan proses dalam penghasilan karya
REKAAN 2.3 Ekspresi Kreatif
2.3 Ekspresi Kreatif: Tajuk : Corak untuk Tanglung
2.4 Apresiasi Seni
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 2.3 Ekspresi Kreatif: Hiasan
kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
2.4 Apresiasi Seni:
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4 Apresiasi Seni:
2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
dan rakan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
2.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

27
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

IKATAN DAN CELUPAN IKATAN DAN CELUPAN


Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek Buatan
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Manusia

Tajuk : Sapu Tangan Tajuk : Tali Leher Tajuk : Tali Leher

2.1 Persepsi Estetik : 2.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS


2.1.1 Unsur seni 2.1.1 Unsur seni mengaplikasikan pengetahuan
2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2 Prinsip rekaan dan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses dan
2.2 Aplikasi Seni : 2.2 Aplikasi Seni : teknik dalam penghasilan corak
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis karya Ikatan dan celupan secara
MEMBUAT 2.1 Persepsi Estetik 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media kreatif.
CORAK DAN 2.2 Aplikasi Seni proses dalam penghasilan karya 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
REKAAN 2.3 Ekspresi Kreatif dan proses dalam penghasilan karya
2.4 Apresiasi Seni 2.3 Ekspresi Kreatif:
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 2.3 Ekspresi Kreatif:
kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 2.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
2.4 Apresiasi Seni:
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4 Apresiasi Seni:
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
2.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 2.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

28
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

ASEMBLAJ ASEMBLAJ
Tema:
Tema: Tema: Alam Semula jadi / Objek Buatan
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Manusia

Tajuk : Pasu Bunga Tajuk : Lampu Meja Tajuk : Lampu Meja

3.1 Persepsi Estetik : 3.1 Persepsi Estetik : PDP KELAS


3.1.1 Unsur seni 3.1.1 Unsur seni mengaplikasikan pengetahuan
3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2 Prinsip rekaan dan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses dan
3.2 Aplikasi Seni : 3.2 Aplikasi Seni : teknik dalam penghasilan karya
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis Asemblaj secara kreatif.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media
MEMBENTUK proses dalam penghasilan karya 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
DAN MEMBUAT 3.5 Persepsi Estetik dan proses dalam penghasilan karya
3.6 Aplikasi Seni 3.3 Ekspresi Kreatif:
BINAAN 3.7 Ekspresi Kreatif 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 3.3 Ekspresi Kreatif:
3.4 Apresiasi Seni kreatif 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif
penghasilan karya 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
3.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya
dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
teknik dalam penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni:
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4 Apresiasi Seni:
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
3.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 3.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

29
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

DIORAMA STABAIL Tema:


Alam Semula jadi / Objek Buatan
Tema: Tema: Manusia
Alam Semula jadi Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia
Tajuk : Akuarium
Tajuk : Akuarium Tajuk : Bunga
PDP KELAS DAN KUMPULAN
3.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan pengetahuan
3.1.1 Unsur seni 3.1 Persepsi Estetik : dan kefahaman bahasa seni
3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.1 Unsur seni visual, media serta proses dan
3.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan karya
3.2 Aplikasi Seni : Diorama secara kreatif.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 3.2 Aplikasi Seni :
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis
proses dalam penghasilan karya media Tema:
MEMBENTUK 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, Alam Semula jadi / Objek Buatan
DAN MEMBUAT 3.4 Persepsi Estetik
3.3 Ekspresi Kreatif: dan proses dalam penghasilan karya Manusia
3.5 Aplikasi Seni
BINAAN 3.6 Ekspresi Kreatif
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif 3.3 Ekspresi Kreatif: Tajuk : Bunga
3.4 Apresiasi Seni
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
penghasilan karya kreatif
3.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
dalam penghasilan karya penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
3.4 Apresiasi Seni: teknik dalam penghasilan karya
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 3.4 Apresiasi Seni:
proses penghasilan karya 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
dan rakan secara lisa proses penghasilan karya
3.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

30
AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5
Tema:
BATIK TEKAT Alam Semula jadi / Objek Buatan
Manusia
Tema: Tema:
Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi Tajuk : Bunga

Tajuk : Bunga Tajuk : Sapu Tangan PDP KELAS (Set Induksi)


mengaplikasikan pengetahuan
4.1 Persepsi Estetik : 4.1 Persepsi Estetik : dan kefahaman bahasa seni
4.1.1 Unsur seni 4.1.1 Unsur seni visual, media serta proses dan
4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan karya
batik secara kreatif
4.2 Aplikasi Seni : 4.2 Aplikasi Seni :
MENGENAL 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis Tema:
4.1 Persepsi Estetik
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan media Alam Semula jadi / Objek Buatan
KRAF 4.2 Aplikasi Seni
proses dalam penghasilan karya 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, Manusia
TRADISIONAL 4.3 Ekspresi Kreatif
dan proses dalam penghasilan karya
4.4 Apresiasi Seni
4.3 Ekspresi Kreatif: Tajuk : Sapu Tangan
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 4.3 Ekspresi Kreatif:
kreatif 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara PDP BERKUMPULAN
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif (Proses Penghasilan karya)
penghasilan karya 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam mengaplikasikan pengetahuan
4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik penghasilan karya dan kefahaman bahasa seni
dalam penghasilan karya 4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya teknik dalam penghasilan karya
4.4 Apresiasi Seni: tekat secara kreatif.
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4 Apresiasi Seni:
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
proses penghasilan karya 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
4.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri proses penghasilan karya
dan rakan secara lisan 4.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
31
secara lisan

AKTIVITI
STANDARD
BIDANG PDP KELAS BERCANTUM
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5
TAHUN 4 DAN 5

TEMBIKAR ALAT PERTAHANAN DIRI Tema:


Alam Semula jadi / Objek Buatan
Tema: Tema: Manusia
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia
Tajuk : Mangkuk
Tajuk : Mangkuk Tajuk : Keris
PDP KELAS DAN
4.1 Persepsi Estetik : BERKUMPULAN
4.1 Persepsi Estetik : 4.1.1 Unsur seni mengaplikasikan pengetahuan
4.1.1 Unsur seni 4.1.2 Prinsip rekaan dan kefahaman bahasa seni
4.1.2 Prinsip rekaan visual, media serta proses dan
4.2 Aplikasi Seni : teknik dalam penghasilan karya
4.2 Aplikasi Seni : 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis tembikar secara kreatif.
MENGENAL 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media media
4.5 Persepsi Estetik
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik,
KRAF 4.6 Aplikasi Seni
proses dalam penghasilan karya dan proses dalam penghasilan karya
TRADISIONAL 4.7 Ekspresi Kreatif
Tema:
4.8 Apresiasi Seni
4.3 Ekspresi Kreatif: 4.3 Ekspresi Kreatif: Alam Semula jadi / Objek Buatan
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara Manusia
kreatif kreatif
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam Tajuk : Keris
penghasilan karya penghasilan karya
4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik 4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
dalam penghasilan karya teknik dalam penghasilan karya

4.4 Apresiasi Seni: 4.4 Apresiasi Seni:


4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya proses penghasilan karya
4.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri 4.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan rakan
dan rakan secara lisan secara lisan

32
AKTIVITI
STANDARD PDP KELAS
BIDANG
KANDUNGAN TAHUN 4 TAHUN 5 BERCANTUM
TAHUN 4 DAN 5
Tema:
UKIRAN TENUNAN Alam Semula jadi / Objek Buatan
Manusia
Tema: Tema:
Alam Semula jadi / Objek Buatan Manusia Objek Buatan Manusia Tajuk : Pewangi Kereta

Tajuk : Pewangi Kereta Tajuk : Alas Dulang PDP KELAS DAN


BERKUMPULAN
4.1 Persepsi Estetik : mengaplikasikan pengetahuan
4.1 Persepsi Estetik : 4.1.1 Unsur seni dan kefahaman bahasa seni
4.1.1 Unsur seni 4.1.2 Prinsip rekaan visual, media serta proses dan
4.1.2 Prinsip rekaan teknik dalam penghasilan karya
4.2 Aplikasi Seni : tenunan secara kreatif.
4.2 Aplikasi Seni : 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis
MENGENAL 4.1 Persepsi Estetik 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media Tema:
KRAF 4.2 Aplikasi Seni media 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, Alam Semula jadi / Objek Buatan
TRADISIONAL 4.3 Ekspresi Kreatif 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan dan proses dalam penghasilan karya Manusia
4.4 Apresiasi Seni proses dalam penghasilan karya
4.3 Ekspresi Kreatif: Tajuk : Alas Dulang
4.3 Ekspresi Kreatif: 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara secara kreatif
kreatif 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
penghasilan karya 4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan
4.3.3 Mengaplikasikan media, proses dan teknik teknik dalam penghasilan karya
dalam penghasilan karya
4.4 Apresiasi Seni:
4.4 Apresiasi Seni: 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam dalam proses penghasilan karya
proses penghasilan karya 4.4.3 membuat ulasan karya sendiri dan
4.4.3 menghargai dan menceritakan karya sendiri rakan secara lisan

33
dan rakan secara lisan

34
3.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM
3.1 Pengenalan
Kelas bercantum mempunyai bilangan murid yang kecil dan terdiri daripada murid
daripada tahun persekolahan yang berbeza. Proses pengajaran dan pembelajaran
dalam kelas bercantum perlu mengambil kira keperluan murid yang berbeza
daripada aspek kebolehan, minat dan tahap pemikiran. Sehubungan dengan itu
kaedah pengajaran pelbagai gred digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran
kelas bercantum. Umumnya, pengajaran dan pembelajaran yang biasa dilaksanakan
dalam pengajaran pelbagai gred adalah Pengajaran Kelas, Pengajaran Kumpulan
dan Pengajaran Individu. Strategi pengajaran dan pembelajaran seperti
penggabungjalinan, penyerapan, pemulihan dan pengayaan perlu diubahsuai
berdasarkan keperluan murid yang pelbagai.

Murid dalam kelas bercantum mempunyai unsur-unsur kepelbagaian yang perlu


diambilkira oleh guru ketika merancang proses pengajaran. Unsur-unsur
kepelbagaian mereka adalah seperti berikut:

i. Umur
ii. Kebolehan
iii. Tahap perkembangan
iv. Latar belakang
v. Pengalaman
vi. Motivasi
vii. Minat

3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred


Pengajaran pelbagai gred digunakan dalam kelas bercantum untuk menghasilkan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut adalah lima jenis pengajaran
pelbagai gred yang digunakan dalam kelas bercantum:

3.2.1 Pengajaran Secara Kelas


Guru menyampaikan pelajaran kepada semua murid yang berada dalam bilik darjah
kelas bercantum pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, pengajaran secara

35
kelas ini hanya sesuai dilaksanakan untuk mata pelajaran seperti Pendidikan
Jasmani, Muzik, Pendidikan Seni dan Moral kerana guru boleh menyampaikan
maklumat am kepada murid.

3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan


Kaedah ini dijalankan dalam situasi guru mengajar murid dalam kumpulan
berasingan mengikut umur tertentu dalam sesuatu waktu. Guru akan mengajar satu
kumpulan murid secara kelas dan dalam waktu yang sama murid daripada tahun
persekolahan yang lain akan membuat kerja secara individu. Kaedah ini disebut
Kaedah Mengikut Tahun Persekolahan dengan tujuan membezakannya dengan
kaedah kumpulan kebolehan yang terdapat dalam kelas biasa.

Kaedah ini boleh digunakan apabila terdapat peringkat kebolehan murid mengikut
tahun persekolahan sangat berbeza daripada aspek kemahiran dan pengetahuan di
dalam sesuatu bidang tertentu. Contohnya, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,
kemahiran membaca bagi sebuah kelas bercantum Tahun 2 dan Tahun 3, guru akan
melaksanakan aktiviti bacaan dengan murid Tahun 2 dan kemudian, manakala murid
Tahun 3 diberi buku atau teks untuk pembacaan di ruang pembacaan senyap.
Kemudian guru akan beralih kepada Tahun 3 untuk melaksanakan aktiviti bacaan.
Semasa melaksanakan kaedah ini, guru digalakkan mengadakan aktiviti-aktiviti
kumpulan.

3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan


Kaedah ini bermaksud guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan
menyampaikan pengajarann kepada kumpulan murid tertentu dalam satu-satu masa.
Setelah guru selesai membimbing satu kumpulan, guru akan berpindah dan
membimbing kumpulan yang lain; dan seterusnya bergilir-gilir sehingga merangkumi
semua kumpulan murid.

Terdapat beberapa cara yang sesuai untuk membentuk kumpulan :

(a) Kumpulan Mengikut Kebolehan Yang Sama

Murid yang lebih kurang sama tahap kebolehan diletakkan dalam satu kumpulan .

36
Kumpulan seperti ini sesuai untuk beberapa aktiviti dalam kemahiran asas, aktiviti
pengayaan dan pemulihan.

Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik. Kaedah ini
amat sesuai digunakan untuk mata pelajaran seperti Matematik, Sains dan bahasa.
Guru akan memerhati dan mencatat pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dan kemudian secara sistematik akan membahagikan murid pada
kumpulan-kumpulan tertentu berdasarkan kebolehan mereka. Guru perlu lebih
menitikberatkan keperluan murid daripada kumpulan yang lemah.

(b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Murid daripada pelbagai kebolehan dan kecenderungan akan diletakkan dalam satu
kumpulan. Contohnya, ahli kumpulan yang terdiri daripada murid yang pandai
membaca, melukis dan merekacipta. Biasanya kumpulan seperti ini dibentuk untuk
menjalankan satu-satu projek. Oleh itu kumpulan yang mempunyai pelbagai
kebolehan dapat menghasilkan projek yang berjaya. Lembaran kerja pula disediakan
mengikut kebolehan murid.

3.2.4 Pengajaran Individu


Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan diri
dalam aktiviti pembelajaran. Guru mengambil kesempatan untuk membimbing secara
individu. Kaedah individu ini bermaksud pengajaran guru adalah dikhususkan kepada
seseorang murid yang tertentu dengan bahan bantu mengajar atau lembaran kerja
khas untuk murid berkenaan sahaja. Kaedah ini bertujuan untuk mengembangkan
secara optima potensi dan kebolehan murid itu, dan dalam situasi kelas bercantum
dimana bilangan muridnya yang bersaiz kecil, kaedah ini merupakan kaedah paling
efektif.

3.2.5 Pengajaran Sosial


Kumpulan ini berbeza dengan kumpulan yang dibentuk berdasarkan aktiviti dan
kumpulan pelbagai kebolehan kerana kumpulan ini dibentuk berdasarkan kepada
penyesuaian kanak-kanak itu sendiri dimana kanak-kanak diberi peluang memilih
kumpulan-kumpulannya sendiri berdasarkan minat dan kecenderungan murid

37
berkenaan serta dikelilingi oleh rakan-rakan yang disenangi murid itu. Jenis-jenis
aktiviti yang dibuat biasanya termasuklah permainan, pelajaran muzik, drama atau
pelajaran bercorak rekreasi; juga mata pelajaran yang menekankan kemahiran
psikomotor.

3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21


Pengajaran bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan pelajaran atau
ilmu pengetahuan kepada murid. Ia merupakan satu proses yang bermula daripada
persediaan untuk mengajar, melakukan pengajaran, menilai kembali apa yang telah
diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran
itu. Pengajaran juga adalah rancangan guru yang sistematik untuk membimbing
pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Pembelajaran ialah proses perubahan
struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza. Dari sudut
kognitif, pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera.
Proses pembelajaran yang berlaku secara berterusan akan membawa perubahan
tingkah laku.

Pelbagai kaedah pengajaran yang telah digunakan oleh guru sejak berkurun
lamanya. Ini dilakukan untuk memastikan supaya murid mendapat pembelajaran
yang berkualiti dan berkesan. Kaedah pengajaran yang sering diperkatakan masa
kini adalah pembelajaran abad 21 seiring dengan arus pembangunan. Kementerian
Pelajaran Malaysia telah melancarkan inisiatif pembelajaran abad 21 secara rintis
pada tahun 2014 dan meluaskan pelaksanaan ke seluruh negara mulai tahun 2015
selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025). Terdapat perbezaan antara pembelajaran
konvensional dan pembelajaran abad 21 iaitu:

38
Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Abad Ke-21
Dipimpin oleh guru Berasaskan murid
Pembelajaran langsung Pembelajaran koperatif
Menekankan pengetahuan, Menekankan kemahiran,
kandungan dan kemahiran proses dan pemikiran aras
asas. tinggi
Berfokuskan praktikal
Berfokuskan teori Menekankan kemahiran
Menekankan Kurikulum hidup
Aktiviti Individu Aktiviti berkumpulan

Merangkumi dalam bilik Melibatkan komuniti


darjah Pentaksiran formatif
Belajar untuk kehidupan
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah

3.3.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Abad 21


Pengajaran dan pembelajaran abad 21 turut menekankan 4 ciri iaitu:
(a) Komunikasi (Communication)
(b) Pemikiran kritis (Critical Thinking)
(c) Kolaborasi (Collaboration)
(d) Kreativiti (Creativity)

39
(a) Komunikasi

Murid digalakkan untuk memahami, mengelola dan menghasilkan satu komunikasi


yang efektif dalam pelbagai bentuk sama ada secara lisan atau tulisan. Murid akan
diberi peluang untuk menggunakan kemahiran komunikasi ketika mengutarakan
pendapat mereka sama ada dalam aktiviti berkumpulan atau pun ketika bersama
guru.

(b) Kolaborasi
Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan kemampuannya dalam aktiviti
berkumpulan, bakat kepimpinan, memainkan pelbagai peranan, memikul
tanggungjawab, menghormati pendapat orang lain, bertoleransi dan berempati
dengan orang lain.

(c ) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah


Murid dididik untuk berusaha menganalisa, menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan.

(d) Kreativiti dan inovasi


Murid digalakkan untuk mencuba menghasilkan sesuatu yang baharu atau membuat
inovasi.

Secara rumusannya, murid kini perlu didedahkan dengan pelbagai situasi yang
menuntut mereka untuk menyelesaikan pelbagai pemasalahan supaya mereka boleh
menjadi modal insan yang kritis, berdaya saing dan mampu berhadapan dengan
cabaran globalisasi. Mereka juga perlu bijak berkomunikasi dan bekerja dengan
orang lain terutama ketika mereka berada di dalam alam pekerjaan. Oleh itu, sistem
pendidikan negara perlu menyediakan murid dengan ilmu dan kemahiran ini
bersesuaian dengan kehendak semasa.

3.3.2 Elemen-Elemen Yang Terkandung Dalam Pembelajaran Abad 21


Berikut adalah gambarajah yang menyenaraikan elemen-elemen yang terkandung
dalam pembelajaran abad 21.

40
Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil daripada pembelajaran abad 21 ialah:
bijak menyoal
berupaya membuat hubung kait
yakin berkomunikasi
mengambil risiko
ingin tahu
menjana idea
fleksibel
mendengar dan membuat refleksi
mampu bekerja dengan orang lain
mampu berfikir sendiri
menguasai kemahiran literasi
berani mencuba

41
3.3.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21.

Strategi kolaboratif dan kooperatif


Strategi koperatif dan kolaboratif memerlukan murid bekerjasama dalam kumpulan bagi
mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas dan berkomunikasi serta berinteraksi
antara satu sama lain secara beerstuktur.

Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu murid
berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu
hasil akhir (end product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran.
Pendekatan berstruktur dalam pembelajaran koperatif melibatkan proses mencipta,
menganalisis dan mengaplikasikan struktur dan tidak terikat kepada isi kandungan
pelajaran.

Ciri-ciri pembelajaran koperatif


Ganjaran kumpulan: ganjaran kumpulan menjadikan murid lebih bermotivasi untuk
melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan
Tanggungjawab individu: mendorong murid membimbing rakan-rakan sekumpulan
dan semua ahli bertanggungjawab menguasai pelajaran
Peranan ahli
Interaksi
Kemahiran berkumpulan-menguruskan sebarang konflik yang timbul di dalam
kumpulan

Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang melibatkan satu kumpulan
murid yang bekerja bersama untuk mencapai hasil pembelajaran secara bersama. Dalam
pembelajaran kolaboratif terdapat tiga cara iaitu kolaboratif guru-murid, kolaboratif murid,
dan kolaboratif melalui ICT. Dalam Pembelajaran Abad 21, pembelajaran kolaboratif
penting kerana ia merupakan satu proses yang mencabar murid berfikir, menyelesaikan
masalah, mepunyai tujuan yang sama untuk mencapai keputusan.

42
Pembelajaran
kolaboratif

Kolaboratif kolaboratif
murid-murid melalui ICT

Berkongsi membuat Perkongsian


pendapat keputusan maklumat

Ciri ciri pembelajaran kolaboratif


Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid- contoh
maklumat hasil carian internet
Perkongsian kuasa antara guru dan murid penurunan kuasa kepada murid
menentukan objektif sesuatu tugasan, menggunakan kreativiti mereka
menyiapkan tugasan, contohnya pengurusan grafik
Guru sebagai mediator- membantu murid mengaitkan maklumat baru yang
diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada
situasi baru

Tambahan pula, pembelajaran ini berpotensi memenuhi gaya pembelajaran murid, dan
murid dapat mempelajari kemahiran interpersonal. Selain itu pembelajaran ini menuju
kepada perubahan dan murid bertoleransi sesama sendiri (Watson & Battistich 2006).
Dalam kelas bercantum, kaedah pembelajaran ini boleh digunakan dalam menjalankan
aktiviti kumpulan secara bersama-sama oleh murid. Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan mengikut kebolehan mereka. Elemen yang perlu di beri perhatian ialah minat,
kebolehan dan umur mereka. Bagi murid yang mempunyai aras yang lebih tinggi, isu yang
lebih kompleks boleh dikemukakan di mana ahli-ahli kumpulan akan berusaha untuk
mencari penyelesaian yang sesuai.

43
Contoh pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang boleh digunakan dalam kelas
bercantum adalah jigsaw, gallery walk, perbincangan kumpulan, projek. Contoh: Jigsaw
Model.

Murid di bahagikan kepada kumpulan. Setiap murid akan belajar satu topik atau kemahiran.
Selepas itu kumpulan itu dibahagikan kepada kumpulan baru supaya setiap kumpulan
mempunyai wakil yang boleh mengajar satu topik atau kemahiran. Kaedah ini sangat efektif
untuk pembentangan isi kandungan . Murid dapat mengajar murid yang lain dan pada masa
yang sama dapat memupuk sifat kepimpinan. Semasa pembelajaran ini berlaku, guru
berpeluang mengajar kumpulan yang lain.

Pembelajaran kontekstual
Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang
dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan.
Pembelajaran kontekstual melibatkan murid sepenuhnya dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran ini menekankan proses penglibatan murid untuk mencari bahan-bahan yang
mereka belajar dan kaitkan dengan kehidupan sebenarnya. Pengajaran ini melibatkan
perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk memberi kefahaman kepada murid
kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan murid, pengajar dan
bahan pengajaran. Pembelajaran kontekstual ini bukan sekadar mendengar dan mengambil
nota tetapi murid mengalami proses pembelajaran secara langsung, iaitu menghubungkan
isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara murid dengan murid yang lain
serta menjadikan situasi pengajaran di dalam kelas sebagai simulasi kepada kehidupan
harian mereka.

Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada murid.
Guru dikehendaki melibatkan murid secara aktif dan menemui idea dan fakta. Ini akan
menjadikan murid dapat melibatkan diri secara menyeluruh dalam aktiviti dan
membentangkan hasil kerja mereka.

Contohnya: Pembelajaran eksperiential, pengalaman hidup sebenar, dan pembelajaran


aktiviti. Kaedah yang boleh digunakan ialah simulasi, main peranan, kajian kes dan
problem based learning

44
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)
Pembelajaran Berasaskan Masalah ialah satu strategi yang berpusatkan murid. Murid
dikehendaki belajar tentang sesuatu mata pelajaran dengan menggunakan pengalaman
untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Murid akan menguasai kemahiran berfikir dan juga
pengetahuan tentang mata pelajaran tersebut. Kaedah ini bermatlamat untuk menolong
murid mengembangkan pengetahuan mereka, menyelesaikan masalah dengan efektif,
pembelajaran kendiri, kemahiran kolaboratif dan meningkatkan motivasi intrinsik.

Dalam kumpulan, murid mengenalpasti apa yang mereka tahu, apa yang perlu mereka
tahu, bagaimana dan cara mengakses informasi baru untuk menyelesaikan masalah. Guru
berperanan sebagai fasilitator dengan memberi sokongan, bimbingan dan memantau
proses pembelajaran.

Masalah

Aplikasikan Apa murid


pengetahuan tidak tahu

Belajar apa
yang tidak tahu

Kitaran Pembelajaran Berasaskan Masalah

Contoh:
1) Murid di beri satu masalah untuk berbincang dalam kumpulan. Di sini murid akan
menggunakan pengetahuan sedia ada mereka.
2) Dalam kumpulan, murid akan mengembangkan teori atau hipotesis untuk
menerangkan masalah. Pada masa ini murid akan mengenal pasti isu
pembelajaran. Fasilitator memberi bimbingan supaya murid dapat membina
pengetahuan semasa menyelesaikan masalah.

45
3) Pembelajaran kendiri akan berlaku dalam proses ini di mana murid terus mencari
isu dalam masalah yang diberi.
4) Murid akan membentuk kumpulan dan membincang dapatan mereka
berdasarkan apa yang mereka pelajari.

Dalam proses pembelajaran, maklumbalas dan refleksi akan berlaku. Murid aktif dalam
membina pengetahuan baru. Kekuatan PBL adalah proses pembelajaran ini membina satu
keyakinan dalam murid berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan persekitaran
mereka, seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi masalah dan cabaran yang
sebenar berlaku dalam dunia.

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)


Pembelajaran Berasaskan Projek adalah kaedah pengajaran abad 21 yang sangat
komprehensif kerana ia menyokong kesemua kemahiran dalam ciri abad 21. Ia merupakan
satu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid
memeperoleh ilmu. Kaedah ini adalah berpusatkan murid, memerlukan masa untuk
disiapkan, merentasi kurikulum dan melibatkan kemahiran serta kecerdasan pelbagai.
Kaedah ini memerlukan murid untuk berinteraksi dengan isu dan amalan dunia sebenar
selain menekankan pembelajaran kendiri dan amalan penerokaan oleh murid.

Proses pembelajaran menggunakan kaedah ini bermula dengan soalan-soalan berpandu,


pemahaman konsep dan prinsip terus pelajaran. Ini akan memberi peluang kepada murid
untuk memahami sesuatu perkara dengan mendalam. Murid biasanya diberi kebebasan
untuk memilih tema bagi projeknya berdasarkan kepada senarai tema yang disediakan.
Kemudian murid akan mengumpul segala maklumat dan bahan yang berkaitan dengan
projek tersebut. Oleh itu murid perlu menjangkau bidang yang pelbagai dan luas. Dengan
cara ini projek dapat meluaskan skop pemikiran murid dan memberi mereka peluang untuk
memperoleh pengalaman yang lebih luas. Pembelajaran menggunakan kaedah ini
selalunya dicirikan dengan penghasilan satu produk pada akhir pembelajaran. Murid juga
boleh menunjukkan apa yang telah dipelajari dalam bentuk demonstrasi dan persembahan.

Terrdapat persamaaan di antara kaedah Pengajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan


Pengajaran Berasaskan Projek (PBP) di mana kedua-duanya menggunakan kaedah inkuiri
yang membentuk soalan dan masalah untuk diselesaikan. Namun begitu terdapat

46
perbezaan di antara keduanya. PBP menilai murid melalui penghasilan produk atau
pembentangan murid terhadap pemasalahan yang dipilih. Manakala PBM melihat kepada
jawapan atau penyelesaian masalah. Dalam PBM guru akan terus memberikan masalah
kepada murid untuk diselesaikan manakala PBP memberi ruang kepada murid untuk
memilih tema atau isu yang ingin mereka selesaikan.

Flipped classroom
Flipped classroom adalah satu strategi pengajaran yang berbeza dengan kaedah tradisional
yang sering guru laksanakan. Flipped classroom menyampaikan isi kandungan pengajaran
di luar bilik darjah contoh melalui talian, penggunaan video, audio, perisian multimedia dan
apa jua jenis bahan yang memanfaatkan murid. Kaedah ini adalah fleksibel dan boleh
diguna dalam pelbagai disiplin dan peringkat pendidikan. Pada peringkat sekolah , kaedah
ini tidak terhad kepada murid biasa. Siegle (2013) telah membuktikan kaedah flipped
classroom sesuai dilaksanakan terhadap murid yang istimewa dan murid yang berbakat.
Bagi murid yang pada tahap rendah kaedah flipped classroom membantu meningkatkan
motivasi dan minat murid seperti pemulihan. Sebaliknya, bagi murid yang mempunyai
kecerdasan tinggi, kaedah flipped classroom bertindak sebagai proses pengayaan.

Dalam pembelajaran menggunakan flipped classroom, guru menyediakan bahan-bahan


bacaan seperti buku, nota, video tape pengajaran dan juga laman web yang berkenaan
dengan topik yang hendak diajar. Sebelum pengajaran topik itu, murid akan membaca atau
mengakses bahan tersebut di rumah. Ia adalah satu persediaan yang rapi dan baik kerana
murid dapat mengakses bahan-bahan pelajaran di rumah mengikut tahap mereka. Sebagai
contoh, murid pada tahap yang rendah boleh melihat bahan-bahan pelajaran beberapa kali
dan murid pada tahap yang tinggi akan lebih bermotivasi untuk mencari lebih maklumat
tentang topik yang berkenaan. Apabila murid menghadiri kelas, guru telah menyediakan
pelbagai aktiviti kumpulan di dalam kelas. Aktiviti kumpulan adalah berkenaan dengan
bahan yang mereka telah baca.

Cadangan ialah guru boleh menyediakan stesen pembelajaran, demonstrasi, aktiviti


makmal, kerja berkumpulan dengan bimbingan.

47
Ciri-ciri flipped classroom
Pembelajaran aktif: Murid melalui satu proses pembelajaran yang aktif di mana murid
menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.
Pembelajaran arah-kendiri: Murid merujuk kepada bahan pengajaran yang lalu dan
kaitkan dengan pengetahuan yang baru.
Pelbagai gaya pembelajaran: Flipped classroom dapat memenuhi gaya
pembelajaran murid, iaitu pengajaran dan pembelajaran adalah dalam berbagai
bentuk dan murid melibatkan diri dalam aktiviti.
Pelbagai instruction: Murid belajar mengikut tahap kebolehan.
Interaksi sosial: Interaksi sosial dipertingkatkan melalui aktiviti kolaboratif di dalam
kalangan murid dengan murid dan murid dengan guru. Interaksi dengan guru adalah
lebih bermakna.
Penyediaan abad 21: Menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan, iaitu
mengembangkan kemahiran teknologi supaya murid dapat menggunakan teknologi
dan sumber untuk menambah pengetahuan mereka.

3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy)


Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum, guru mesti mengenal
murid dari segi aras kebolehan murid, kematangan, umur, dan minat. Guru yang mengajar

48
kepelbagaian aras dalam kelas bercantum harus mengetahui beberapa aspek supaya guru
dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Aspek-aspek tersebut
akan dibincangkan di bawah.

Kumpulan strategik
Bahagikan murid kepada kumpulan pelbagai aras. Dengan pembentukkan kumpulan
pelbagai aras, murid digalakkan bergaul dan berinteraksi dalam tugasan mereka.
Contohnya, guru boleh memberi murid yang beraras rendah aktiviti membaca, beraras
tinggi pula aktiviti menulis dan aktiviti yang lain bersesuaian dengan tahap murid.

Penyediaan sumber/bahan pengajaran dan pembelajaran


Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah pelbagai jenis dan harus memberi
cabaran kepada pembelajaran murid yang pelbagai aras. Contohnya, lembaran kerja yang
pelbagai jenis untuk digunakan dalam kumpulan pelbagai aras. Lembaran kerja adalah
berbentuk tugasan berkumpulan, tugasan dengan bimbingan guru, tugasan individu dan
tugasan bimbingan rakan sebaya.

Pembelajaran kendiri
Dalam menjalankan aktiviti kumpulan, pada masa yang sama murid juga diberi peluang
untuk membuat pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri ini akan menolong murid dalam
mencapai objektif pembelajaran.

Meluangkan masa untuk murid berkeperluan khas.


Guru harus memastikan murid yang berkeperluan khas, bermasalah pembelajaran, boleh
mencapai kejayaan seperti murid lain. Memberi tugasan yang khas dan memberi lebih
perhatian individu kepada murid yang berkenaan. Perhatian individu ini bergantung kepada
tahap keperluan murid berkenaan.

Terdapat beberapa strategi pelbagai gred yang boleh digunakan untuk kelas bercantum.
Antaranya adalah seperti apa yang akan dibincangkan di bawah.

49
3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas
Dalam pengajaran seluruh kelas, guru mengajar semua kumpulan secara kelas.
Untuk strategi ini, guru merancang pengajaran dengan memilih topik yang sesuai
untuk semua murid dalam kelas. Dalam strategi ini, guru menyediakan isi
kandungan, hasil pembelajaran dan kaedah penyampaian pengajaran yang sama.
Sokongan rakan sebaya boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu
murid yang yang lebih tua boleh bekerjasama dengan murid yang lebih muda.
Contoh aktiviti pengajaran kelas, guru merancang untuk mengajar nombor 1-10
kepada murid yang beraras rendah. Guru tersebut menerangkan nombor dengan
teknik bercerita kepada semua kumpulan dalan bilik darjah. Semasa becerita guru
melibatkan murid yang beraras lebih tinggi menggunakan chart nombor dan
menunjukkan nombor semasa guru menyebut nombor itu semasa becerita.

3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri


Pembelajaran arah kendiri merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk
memenuhi keperluan pembelajaran individu. Murid diberi tanggungjawab bagi
pembelajaran mereka sendiri. Murid juga diberi peluang untuk belajar mengikut
keperluan mereka dan berinisiatif untuk belajar. Dalam kelas bercantum, lebih
daripada dua kumpulan murid akan terlibat aktif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dalam masa serentak. Oleh sebab itu, guru perlu merancang
pembelajaran arah kendiri kepada salah satu kumpulan murid supaya proses
pengajaran dan pembelajaran boleh berjalan lancar. Contohnya, guru memberi
tugasan kepada sekumpulan murid untuk pembelajaran arah kendiri semasa
mengajar murid di kumpulan lain. Selepas tamat mengajar di kumpulan itu, guru
akan membimbing murid yang melaksanakan pembelajaran arah kendiri.

Pembelajaran arah kendiri boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti berikut:


Memberikan murid tugasan. Contoh; kerja sekolah
Memberikan murid projek di mana penglibatan semua murid adalah maksimum.
Contoh; projek sejarah.

Kelebihan pembelajaran arah kendiri:


Murid akan mempunyai autonomi di atas pembelajaran mereka
Kaedah ini boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar
50
Ia boleh meningkatkan komitmen dan rasa tanggungjawab dalam diri murid
Murid belajar untuk menetapkan matlamat pembelajaran dan menilai tahap
pencapaian mereka sendiri
Murid dididik untuk membuat keputusan mereka sendiri.

Kelemahan

Murid akan merasa terpinggir dan keliru kerana mereka berasa kurang mendapat
bimbingan daripada guru

3.4.3 Peer Tutoring


Peer tutoring atau bantuan rakan sebaya adalah penting dalan pelaksanaan kelas
bercantum. Bantuan rakan sebaya dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah. Bantuan rakan sebaya diperlukan apabila guru mengajar
satu kumpulan dan pada masa yang sama bantuan rakan sebaya diperlukan untuk
kumpulan yang lain. Murid boleh mendapatkan bantuan dan sokongan daripada rakan-
rakan yang sudah memahami konsep yang diajar oleh guru. Kaedah ini boleh dilaksanakan
menggunakan 3 cara:
Murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda (gred yang berlainan)
Murid yang lebih pandai mengajar murid yang kurang pandai (gred yang sama)
Dua orang rakan belajar bersama-sama dan saling berbincang untuk memahami
sesuatu tajuk atau topik yang dipelajari.
Murid yang lemah akademik akan mengajar murid yang pandai tapi dalam subjek
lain yang mereka mahir. Contohnya, Pendidikan Seni

Beberapa panduan yang perlu dipatuhi oleh guru ketika melaksanakan peer tutoring
ialah:

Guru perlu teliti dan berhati-hati ketika melantik murid yang akan menjadi
pembimbing.
Guru perlu peka dengan hubungan antara murid yang menjadi pembimbing
dengan murid yang akan dibimbing untuk mengelakkan konflik.
Guru perlu memberi persediaan kepada murid yang akan menjadi pembimbing.

51
Kaedah peer tutoring tidak boleh dilaksanakan terlalu lama
Menasihati murid yang menjadi pembimbing supaya tidak angkuh.
Memberitahu ibubapa tentang pelaksanaan peer tutoring supaya mereka sedar
apa yang berlaku di dalam bilik darjah.

Kelebihan peer tutoring:


Memberi ruang dan masa kepada guru untuk menekankan aspek-aspek lain
dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan lain terutama ketika
menyelesaikan masalah.
Memberi peluang kepada murid yang pandai untuk mengasah bakat sebagai
pemimpin dan pembimbing
Murid akan lebih memahami konsep dengan mendalam apabila menjadi
pembimbing
Mampu meningkatkan kematangan dan hubungan interpersonal murid

3.4.4 Pengajaran Kumpulan


Di dalam kelas bercantum yang terdiri daripada pelbagai aras dan kebolehan, murid
boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan ketika pengajaran dan pembelajaran.
Pembahagian murid dalam kumpulan ini bergantung kepada subjek yang diajar.
Terdapat beberapa jenis kumpulan yang boleh dilaksanakan dalam kelas bercantum
iaitu:
Between class ability
Amalan membahagikan murid kepada kelas-kelas yang berbeza berdasarkan
tahap keupayaan.
Within class ability
Amalan membahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan pengajaran kecil
Pembelajaran kooperatif

3.4.5 Kolaboratif dengan Pelbagai Pihak

Pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan guru perlu dilakukan


sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru. Konsep komuniti pembelajaran
profesional boleh didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti kolaboratif antara pihak sekolah
dengan pihak di luar komuniti sekolah. Sekolah boleh membawa masuk pihak

52
berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik darjah untuk menterjemahkan kurikulum
dan penyampaian kurikulum, dan aktiviti kolaboratif antara pihak berkepentingan dengan
pihak sekolah untuk memantapkan penyampaian guru. Antaranya ialah pengajaran
bersama rakan guru (team teaching), tunjuk cara dalam pengajaran (lesson
demonstration), sistem sokongan rakan sekerja (buddy support system), perkongsian pintar
antara komuniti sekolah dengan komuniti di luar sekolah, dan pengajaran secara kolaboratif
(collaborative teaching).

Pihak sekolah juga boleh menjalinkan kerjasama dengan ibubapa murid dalam
melaksanakan kelas bercantum ini. Antara langkah-langkah yang boleh adalah:

Mengadakan hari terbuka supaya murid boleh berbincang dengan ibubapa dan
guru tentang prestasi akademik mereka
Mengadakan Khidmat Masyarakat
Ibubapa turut membantu dalam penyediaan bahan bantu mengajar
Menganjurkan aktiviti untuk mengutip dana
Ibubapa turut terlibat dalam penilaian murid dan pemantauan kerja sekolah
Ibubapa turut menumbang kepakaran untuk mengajar berpasangan dengan guru

53
4. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

4.1 Contoh Pengajaran secara kelas

BIDANG MENGGAMBAR

TEMA OBJEK BUATAN MANUSIA

TAJUK RUMAHKU

AKTIVITI LUKISAN

KELAS / MASA 2 KEKWA / 3 KEKWA 8.00 9.00 pagi

1.1 PERSEPSI 1.2 APLIKASI 1.3 EKSPRESI 1.4 APRESIASI


ESTETIK SENI KREATIF SENI
STANDARD
1.3.1
PEMBELAJARAN 1.1.1 1.2.1 1.4.1
1.3.2
1.1.2 1.2.2 1.4.2
1.3.3
Pada akhir pengajaran murid dapat:
OBJEKTIF
1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang
ada pada lukisan.
2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
visual, kemahiran, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya lukisan
3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

AKTIVITI 1. Murid menyatakan bahasa seni visual berdasarkan contoh hasil


karya
2. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber .
4. Murid menzahirkan idea dalam menghasilkan karya lukisan
5. Murid membuat apresiasi hasil karya

BAHAN BANTU
Contoh Hasil Karya, Gambar Rumah, Puzzle
BELAJAR
EMK KEUSAHAWANAN, KREATIVITI DAN INOVASI
PENILAIAN
PENGAJARAN Proses penghasilan karya menggambar berdasarkan 4 standard
DAN kandungan
PEMBELAJARAN

54
Pada akhir pengajaran:
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan______murid
REFLEKSI
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pembelajaran akan datang

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 2 Tahun 3 Pengisian Kurikulum /


Catatan
KBAT-
Set Induksi 1. Murid diberi permainan Puzzle meneroka/memanipulasi/
aplikasi
EMK : - Kreativiti
2. Murid diminta mencantumkan Puzzle Nilai : Kerjasama

3. Murid menyatakan gambar yang dilihat


iaitu sebuah rumah

4. Murid menyanyikan lagu Rumahku


bersama-sama guru menggunakan
melodi lagu ku rela dibenci Aiman Tino

Rumahku begitu besar,


Contoh Puzzle
Rumahku begitu cantik,
Rumahku amatlah besar,
Aku sungguh selesa.

Langkah 1 1. Guru mempamerkan contoh lukisan


rumah yang dihasilkan menggunakan
pelbagai garisan.
Persepsi
Estetik 2. Bersoal-jawab dengan murid mengenai Contoh Lukisan Rumah

a) Jenis-jenis rumah
b) Jenis garisan yang terdapat pada
karya
- Garisan selari
- Garisan bersilang Rumah Banglo

3. Murid diberi penerangan cara melukis


rumah

Rumah Teres

55
Jenis-jenis garisan

Langkah 2 1. Guru menunjuk cara menggunakan pensel


dan pensel warna untuk menghasilkan
Aplikasi garisan selari dan bersilang dalam
penghasilan lukisan.
Seni
2. Murid meneroka menggunakan pensel
dan pensel warna untuk menghasilkan
garisan selari dan bersilang dalam
penghasilan lukisan.

Langkah 3 1. Murid diminta memilih sama ada pensel


atau pensel warna untuk menghasilkan
Ekspresi lukisan.
Kreatif
2. Murid melakar gambar rumah
menggunakan pensel atau pensel warna.

3. Murid menggunakan garisan selari dan


bersilang pada lakaran gambar
menggunakan pensel atau pensel warna.

4. Penekanan diberi pada bahasa seni visual


yang ditetapkan.

56
Langkah 4 1. Murid mempamerkan lukisan yang
dihasilkan.
Apresiasi
2. Murid bercerita tentang karya sendiri dan
Seni
rakan berdasarkan bahasa seni visual
dengan bimbingan guru.

57
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kumpulan Dan Kelas

MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL

TEMA OBJEK BUATAN MANUSIA

TAJUK MANGKUK / KERIS


AKTIVITI TEMBIKAR / ALAT PERTAHANAN DIRI
KELAS /
4 KEKWA / 5 KEKWA 8.00 9.00 pagi
MASA
4.1 PERSEPSI 4.1 PERSEPSI 4.1 PERSEPSI 4.1 PERSEPSI
STANDARD
ESTETIK ESTETIK ESTETIK ESTETIK
PEMBELAJA
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1
RAN
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat:

1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada


pada karya mangkuk dan alat pertahanan diri

2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual,


kemahiran, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya :
Tahun 4 - tembikar
Tahun 5 alat pertahanan diri.

3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

AKTIVITI
Murid memerihal bahasa seni visual berdasarkan contoh hasil karya
1. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik
2. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber .
3. Murid menzahirkan idea dalam menghasilkan karya cetakan dan stensilan
4. Murid membuat apresiasi hasil karya

BAHAN
BANTU Contoh hasil karya,
BELAJAR
EMK KEUSAHAWANAN, KREATIVITI DAN INOVASI
PENILAIAN
Proses penghasilan parya menggambar berdasarkan 4 standard kandungan
PDP
Pada akhir pengajaran:
REFLEKSI ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan______murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajran akan datang

58
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 4 Tahun 5 Pengisian Kurikulum /


Catatan

Set 5. Murid melihat kraf tembikar dan alat TMK- Slide powerpoint,video
KBAT- Aplikasi
Induksi mempertahankan diri melalui paparan EMK : - Kreativiti dan inovasi
slide dan video.

6. Murid menceritakan pengalaman sedia


ada

Langkah 1. Guru menunjukkan 1. Guru menunjukkan


1 contoh tembikar. contoh alat Contoh tembikar
mempertahankan menggunakan tanah liat,
paper mache. paper clay
2. Guru diri.
Bahan Maujud
memperkenalkan
Persepsi
jenis-jenis tembikar 2. Guru
Estetik memperkenalkan Contoh Alat keris
3. Guru bersoal jenis alat menggunakan kertas kotak,
Bahan Maujud
jawab tentang mempertahankan
tembikar serta diri
kegunaannya
4. Guru bersoal jawab
tentang alat
mempertahankan
diri serta
kegunaannya

1. Guru Slide power point dan


Langkah memperkenalkan 1. Guru dalam masa yang sama
2 media yang memperkenalkan guru menunjukkan bahan
digunakan. media yang maujud.
digunakan untuk
Aplikasi
2. Guru menunjuk menghasilkan alat Cadangan media
Seni
cara mempertahankan tembikar:
menghasilkan diri 1. Tanah liat
tembikar 2. plastersin
menggunakan 2. Guru menunjuk cara 3. paper clay
pelbagai teknik membuat keris 4. paper mache
dengan
5. kayu kecil
3. Guru meminta menggunakan
6. Alas surat khabar
murid meneroka bahan kitar semula.
teknik untuk
menghasilkan 3. Guru meminta murid
tembikar. meneroka alat dan
bahan dari bahan

59
kitar semula untuk Cadangan media alat
membuat keris mempertahankan diri
(keris) :
1. Kotak Kertas
2. Botol mineral
3. Mounting board
4. gunting
5. gum
6. pisau

Guru mengedarkan
lampiran teknik membuat
Tembikar kepada murid
tahun 4

Lampiran teknik membuat


Alat Keris kepada murid
tahun 5

Langkah 1. Murid memilih 1.Murid memilih bahan Proses Penghasilan


3 bahan (tanah kitar semula dan
liat/paper clay) meneroka bahan untuk
dan meneroka membuat keris
Ekspresi
bahan
Kreatif
2.Murid membentuk
2. Murid membentuk keris mengikut kreativiti
tembikar mengikut
teknik yang dipilih 3.Murid menyiapkan
alat keris sehingga siap.
3. Murid menyiapkan
tembikar sehingga
siap.

Tembikar

60
Langkah 1. Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.
4
2. Murid menceritakan pengalaman sendiri
Apresiasi dalam proses penghasilan karya.
Seni
3. Murid menghargai, menceritakan dan
memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan.

61
LAMPIRAN
PENGENALAN DAN TEKNIK MEMBUAT TEMBIKAR MURID TAHUN 4

TEKNIK MEMBUAT TEMBIKAR

62
KRAF TRADISIOANAL
SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHUN 5

63
CONTOH CARA MENGHASILKAN KERIS MENGGUNAKAN KERTAS MOUNTING
BOARD

CONTOH KERIS

ALAT DAN BAHAN

MOUNTING BOARD DIPOTONG MENGIKUT BENTUK

DIWARNAKAN

64
4.3 Contoh Pengajaran Secara Kumpulan dan Kelas

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TEMA ALAM SEMULAJADI / OBJEK BUATAN MANUSIA

TAJUK HIASAN BAJU


AKTIVITI CETAKAN / STENSILAN

KELAS / MASA 4 KEKWA / 5 KEKWA 8.00 9.00 pagi


2.1 PERSEPSI 2.2 APLIKASI 2.3 EKSPRESI 2.4 APRESIASI
ESTETIK SENI KREATIF SENI
STANDARD
2.3.1 2.4.1
PEMBELAJARAN 2.1.1 2.2.1
2.3.2 2.4.2
2.1.2 2.2.2
2.3.3 2.4.3

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat:

1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang


ada pada karya cetakan dan stensilan

2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni


visual, kemahiran, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya :
a. Tahun 4 - cetakan
b. Tahun 5 - gabungan cetakan dan stensilan.

3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

AKTIVITI 1. Murid memerihal bahasa seni visual berdasarkan contoh


hasil karya
2. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik
3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
sumber .
4. Murid menzahirkan idea dalam menghasilkan karya cetakan
dan stensilan
5. Murid membuat apresiasi hasil karya

BAHAN BANTU
Contoh hasil karya, Slide contoh corak
BELAJAR
EMK KEUSAHAWANAN, KREATIVITI DAN INOVASI
Proses penghasilan parya menggambar berdasarkan 4 standard
PENILAIAN PDP
kandungan
Pada akhir pengajaran:
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan
REFLEKSI
dan______murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pembelajaran akan datang

65
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahun 4 Tahun 5 Pengisian Kurikulum /


Catatan

Set 7. Murid melihat hasil corak terancang TMK- Slide powerpoint


KBAT- Aplikasi
Induksi melalui paparan slide EMK : - Kreativiti dan inovasi

8. Murid menceritakan pengalaman sedia


ada

Langkah 5. Guru menunjukkan 3. Guru menunjukkan


1 contoh susunan contoh rupa positif
corak. dan negatif.

6. Guru 4. Guru menerangkan


Persepsi
memperkenalkan definisi teknik
Estetik corak susunan stensilan dalam
contoh susunan corak
cerminan yang membuat corak
menggunakan terancang.
teknik cetakan.
5. Guru
7. Guru bersoal membincangkan
jawab tentang bahasa seni visual
bahasa seni visual yang ada pada
yang ada pada karya.
contoh corak

66
Langkah 4. Guru 4. Guru
2 memperkenalkan memperkenalkan
media yang media yang
digunakan. digunakan untuk
Aplikasi
menghasilkan corak
Seni
5. Guru menunjuk teknik stensilan.
cara
menghasilkan 5. Guru menunjuk cara
corak susunan membuat stensil Cadangan media :
cerminan untuk menghasilkan 7. Warna Air
menggunakan corak terancang. 8. Kertas Lukisan
teknik cetakan. 9. Baju putih
6. Guru menunjuk cara 10. Kotak bergelugur
6. Guru meminta membuat corak 11. Kad manila
murid meneroka terancang teknik 12. Fabric Dy
media untuk stensilan.
13. Span
menghasilkan
cetakan.

Langkah 4. Murid melakar dan 1. Murid menghasilkan Proses Penghasilan


3 menggunting rupa stensil mengikut
di atas kadbod langkah yang
bergelugor untuk ditunjukkan oleh
Ekspresi
dijadikan blok guru.
Kreatif
cetakan.
2. Murid membuat
5. Murid menyapu corak terancang
warna pada blok dengan
cetakan. menggunakan teknik
stensilan.
6. Murid mencetak
mengikut susunan 3. Murid menghasilkan
cerminan hiasan baju
berdasarkan daripada hasil corak
kreativiti. terancang.

Blok stensil

Murid Tahun 4 dan 5 menghasilkan Hiasan


baju menggunakan corak yang telah
dihasilkanD

67
Contoh hasil karya

Langkah 4. Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.


4
5. Murid menceritakan pengalaman sendiri
Apresiasi dalam proses penghasilan karya.
Seni
6. Murid menghargai, menceritakan dan
memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan.

68
RUJUKAN

A.W. Little (2006). Education for All and Multigrade Teaching: Challenges and
Opportunities, Netherlands: Springer

Dunia Teknologi. Capaian 23/4/13, dari http://ciptasanasini.blogspot.com/


2011/04/reka-cipta-marakas-unik.html

Mengenal Kraf Tradisional. Capaian 25/4/13, dari


http://blogsenivisual.blogspot.com/p/mengenal-kraf-tradisional.html

Modul Seni Dalam Pendidikan. Institut Pendidikan Guru: Kementerian Pendidikan


Malaysia.

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah, (2006). Modul Kelas Bercantum,
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malayisa.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah, Dunia Seni Visual Kementerian Pelajaran Malaysia
(2013)

Kurikulum Standard Sekolah Rendah, Pendidikan Seni Visual Kementerian Pelajaran


Malaysia (2013)

Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran


Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Kesihatan Tahun 5. Putrajaya:
Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah, (2006). Modul Kelas Bercantum,
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malayisa.

Rief,S.F., Heimburge, J.A. (2006). How to reach and teach all children in the inclusive
classroom:Practical strategies, lessons and activities. (2nd ed.). Canada:John Wiley
&Sons.

Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the Classroom. Gifted


Child Today, 37 (1), 5155.

Slavin, R.E. (1987). Ability grouping and student achievement in elementary schools: A
best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 57(3), 293336.

Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the Classroom. Gifted


Child Today, 37 (1), 5155.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for life in our times. San
Francisco: Jossey-Bass.

69
PENGGUBAL PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM

BIL NAMA ORGANISASI


1. Dr. Mohd Nordin Abu Bakar Institut Pendidikan Guru Malaysia
(Penyelaras)
2 Pn Rafidah Ruhani IPGK Ilmu Khas

3. Dr Lee Phaik Gaik IPGK Ilmu Khas

4. Dr. Boon Pong Ying IPGK Bahasa Antarabangsa

5. Pn Haliza Hamzah IPGK Pendidikan Teknik

6. Pn Joy Nesamalar Samuel IPGK Pendidikan Teknik

7. Pn Zaidah Abu Bakar IPGK Perempuan Melayu Melaka

8. Pn Che Mah Yusof IPGK Bahasa Antarabangsa

9 Dr Mohd Anuar B. Abdullah IPGK Ipoh

10 Pn Wan Nor Fadzilah Bt Wan Husin Bahagain Pembangunan Kurikulum

11 En Mohd Nizam bin yusoff Sektor Kesenian Dan Kesihatan BPK

11 Pn Hjh Noraini Binti Mohd IPG Kampus Raja Melewar

12 En. Muhammad Iqbal Bin Abdul Rahim SK Seri Murni K. Lumpur

13 Pn. Nazaruha Binti Sungib SK Seksyen 27(2) Shah Alam

70