Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Tingkatan : 1 Cengal

Bilangan Pelajar : / Orang

Tarikh : 10 Julai 2017

Masa : 12.50 pm 2.00 pm (1 Jam 10 Minit)

Mata Pelajaran : Asas Sains Komputer

Bidang Pembelajaran: 3.0 Algoritma

Standard Kandungan: 3.1 Pembangunan Algoritma

Standard Pembelajaran: 3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai
pilihan dalam penyelesaian masalah.
Objektif:
Selepas mengikuti pembelajaran ini, pelajar-pelajar akan dapat:

1. Mengetahui fungsi sebenar setiap simbol yang ada carta alir untuk
menyelesaikan masalah.
2. Melukis carta alir dalam penyelesaian masalah

Nilai: Berkeupayaan untuk menangani masalah terbuka.

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

KBAT: Mengaplikasi, Mencipta

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar:


1. Pelajar tahu simbol yang ada di dalam carta alir pada pembelajaran lepas.
2. Dapat menulis pseudokod dalam penyelesaian masalah. Dengan ini, pelajar
akan lebih mudah untuk melukis carta alir.

Bahan Bantu Mengajar:


1. Komputer
2. Projektor LCD
3. Papan Putih
4. Kahoot! (Permainan pembelajaran alam maya)
5. Slaid Powerpoint (Belajar_Algoritma.ppt)
6. Buku Rujukan Asas Sains Komputer
7. Kertas A4, kertas mini
8. Lembaran kerja (Lembaran kerja)
Langkah Pembelajaran

Langkah Isi Pelajaran / Aktiviti Pembelajaran Strategi/teknik


Kemahiran mengajar
Nilai/KBAT
BBM
Set 1. Guru mengimbas kembali Strategi:
Induksi pembelajaran lepas dengan a) Berpusatkan guru
5 minit menggunakan kaedah b) Berpusatkan
12.50 permainan online iaitu pelajar
12.55 Kahoot!
Teknik Mengajar :
2. Pelajar menjawab semua a) Permainan alam
soalan yang ada dalam maya.
permainan itu.
BBM
3. Guru menerangkan objektif a) Projektor LCD
pembelajaran. b) Komputer
makmal
4. Guru membuat ringkasan c) Papan Putih
keseluruhan aktiviti d) Kahoot!
pdpc.(overview) (Permainan
pembelajaran
alam maya)
Langkah 1. Guru memaparkan slaid Strategi :
1 Mengetahui Belajar_algoritma. a) Berpusatkan
30 minit fungsi sebenar Guru
12.55 setiap simbol 2. Guru memberi penerangan b) Berpusatkan
1.25 yang ada di tentang fungsi sebenar setiap pelajar
dalam carta alir simbol yang ada dalam carta
untuk alir untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah. Teknik Mengajar:
masalah. a) Memapar
3. Pelajar mendengar b) Menerang
penerangan yang diberikan c) Soal Jawab
oleh guru dengan teliti.
Nilai :
4. Guru memaparkan soalan a) Cekap
(soalan carta alir.ppt) b) Bijaksana
berkaitan dengan simbol-
simbol yang ada dalam carta BBM :
alir. a) Projektor LCD
b) Komputer
5. 6 orang pelajar telah dipilih makmal
secara rawak untuk c) Papan putih
melakukan aktiviti yang akan d) Slaid power point
dijalankan di hadapan kelas. (Belajar_algoritm
a.ppt)
e) (soalan carta
6. Guru telah memberikan alir.ppt)
kertas mini iaitu jawapan f) Kertas mini
pada soalan yang diberikan
oleh pelajar dan pelajar perlu
menampalkan jawapan yang
betul pada bahagian yang
disediakan.

7. Pelajar menjawab soalan


yang diberikan dengan
menampal kertas mini yang
ada pada mereka dengan
menampalkannya pada
papan putih di bahagian yang
disediakan.

8. Guru menyemak jawapan


bersama dengan pelajar.

Langkah Melukis carta alir 1. Guru menerangkan cara-cara Strategi:


2 dalam untuk melukis carta alir a) Berpusatkan
30 minit penyelesaian dalam penyelesaian guru
1.25- 1.55 masalah masalah. b) Berpusatkan
pelajar
2. Pelajar mendengar
penerangan yang diberikan
oleh guru. Teknik Mengajar :
a) Menerang
3. Guru membuat demonstrasi b) Memapar
dengan melukis carta alir c) Latih tubi
berdasarkan situasi yang
diberikan iaitu situasi Nilai: Berkeupayaan
membuat Jemput ikan bilis. untuk menangani
masalah terbuka.
4. Pelajar memerhatikan segala
simbol yang telah digunakan BBM
untuk membuat carta alir a) Projektor LCD
berdasarkan situasi yang b) Komputer
diberikan. makmal
c) Papan Putih
5. Pelajar diberikan kertas A4 d) Slaid power point
untuk melukis carta alir (Belajar_Algoritm
berdasarkan situasi yang a.ppt)
telah diberikan oleh mereka. e) Buku rujukan
ASK
f) Kertas A4
6. Aktiviti melukis carta alir
dilakukan oleh pelajar
dengan bimbingan bersama
guru.

7. Pelajar menghantar semua


carta alir yang telah siap
dilukis.

8. Guru memberikan ulasan


dan membetulkan sebarang
kesilapan.

Penutup 1. Guru bertanyakan semula Strategi:


5 minit kepada pelajar apakah yang a) Berpusatkan
1.55 telah dipelajari pada hari ini. guru
2.00
2. Pelajar memberikan tindak Teknik mengajar :
balas apa yang mereka telah a) Soal jawab
dipelajari pada hari ini. b) Rumusan

3. Guru membuat kesimpulan Nilai :-


terhadap pembelajaran
ABM: -
3. Guru mengaitkan topik hari
ini dengan kehidupan
seharian.

4. Guru menerangkan aplikasi


pengajaran yang telah
dipelajari.

5. Guru memberikan arahan


kepada pelajar supaya
meninggalkan makmal
komputer dengan keadaan
baik, kemas dan teratur.

Refleksi:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________