Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

1. .85,.8/80
0HQ\HGLDNDQ5DQFDQJDQ7DKXQDQ7LQJNDWDQGDQEDJLPDWDSHODMDUDQ%DKDVD0HOD\X
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
Jan hingga November 1 Rancangan Tahunan 100% 100% 100% dilaksanakan
Tingkatan 1 ,3 dan 5 dengan jayanya

Kualiti
Mengikut Sukatan Pelajaran Mengikut Sukatan Pelajaran Dilaksanakan seperti 100% Dilaksanakan dengan
dalam perancangan jayanya

2. .85,.8/80
0HQXOLVGDQPHOHQJNDSNDQ%XNX5HNRG0HQJDMDU
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
Sepanjang Tahun Maklumat lengkap Lengkap 100% 100% Rujuk Buku Rekod
Sepanjang Tahun Mengajar

Kualiti
Kemas dan Lengkap Kemas dan Lengkap 100% 100% 100% dilaksanakan
dengan jayanya

3. .85,.8/80
0HODNVDQDNDQ7XJDV0HQJDMDU%DKDVD0HOD\X7LQJNDWDQ
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
12 Waktu Seminggu 12 Waktu Seminggu 100% 100% Dilaksanakan
sepenuhnya

4. .85,.8/80
0HODNVDQDNDQ7XJDV0HQJDMDU%DKDVD0HOD\X7LQJNDWDQ
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
6 waktu seminggu 6 Waktu Seminggu 100% 100% Dilaksanakan
sepenuhnya

5. .85,.8/80
0HODNVDQDNDQ7XJDV0HQJDMDU%DKDVD0HOD\X7LQJNDWDQ
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
6 Waktu Seminggu 6 Waktu Seminggu 100% 100% Dilaksanakan
sepenuhnya

6. 0HODNVDQDNDQ7XJDV6HEDJDL*XUX%HUWXJDV0LQJJXDQ
0HUHNRGNDPODSRUDQVHSDQMDQJPLQJJXEHUWXJDV
0HPHULNVDNHEHUVLKDQVHPXDNHODVVHWHUXVQ\DPHPEHULPDUNDKNHEHUVLKDQNHODV
0HQJKDQWDUSHODMDUVDNLWNHNOLQLN
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
Sepanjang Minggu Sepanjang Minggu 100% dilaksanakan 100% Dilaksanakan
Bertugas Bertugas sepenuhnya

Kualiti
Menyedia laporan Merekod laporan 100% dilaksanakan 100% Dilaksanakan
sepenuhnya

7. /HPEDJD'LVLSOLQGDQ3HQJDZDV
$-.'LVLSOLQ
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun 100% 100% DIlaksanakan dengan
jayanya

Kualiti
Merekodkan kesalahan Memasukkan data/rekod 100%dilaksanakan 100% Dilaksanakan dengan
jayanya

8. Penyelaras Program MBM

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan


Sebenar

Masa
Januari hingga November Januari hingga November dilaksanakan 100% Dilaksanakan 80%

9. Penyelaras Kelas Rancangan Khas KRK

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan


Sebenar

Kuantiti
31 orang 31 orang dilaksanakan 100% Dilaksanakan
sepenuhnya

10. Penyelaras Makmal Bahasa

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan


Sebenar

Masa
Januari hingga Disember Januari hingga Disember Dilaksanakan 100% Dilaksanakan
sepenuhnya

11. Ketua Panitia Bahasa Melayu

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan


Sebenar

Masa
Sepanjang Tahun 4 kali mesyuarat setahun 100% 100% 3 kali mesyuarat telah
dilaksanakan

12. *XUX.HODV.5.
0HQJXUXVNHGDWDQJDQ
0HQJXUXVNHFHULDDQGDQNHEHUVLKDQNHODV
0HPDVWLNDQNHEDMLNDQSHODMDU
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
Januari - November Januari- November Dilaksanakan 100% Dilaksanakan
sepenuhnya

Kualiti
Merekod Kedatangan Mengurus Buku Rekod Dilaksanakan 100% Dilaksanakan setiap hari
Kedatangan sepenuhnya pada awal pagi sebelum
masa pertama PdP

13. 3HQ\HODUDV.HVHODPDWDQ6HNRODK
0HQJDGDNDQODWLKDQNHEDNDUDQNDOLVHWDKXQ
0HQ\HGLDNDQSHODQNHVHODPDWDQ
0HPDVWLNDQVHPXDSHUDODWDQNHVHODPDWDQEHUIXQJVLGHQJDQEDLN
0HQ\HGLDNDQSHUDQFDQJDQWDKXQDQEHUNDLWDQNHVHODPDWDQVHNRODK
0HPDVWLNDQVHPXDDVSHNGLNDZDVDQVHNRODKGDODPNHDGDDQVHODPDW
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Masa
Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Dilaksanakan 100% Dilaksanakan
sepenuhya sepenuhnya

14. .2.85,.8/80
.HWXD5XPDK6XNDQ380$
0HQJHQGDOLNDQUXPDKVXNDQ
0HPLOLKSHODMDUXQWXNPHQ\HUWDLDFDUD
Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan
Sebenar

Kualiti
Peningkatan prestasi sukan Peningkatan Penyertaan Dilaksanakan 100% 100% Dilaksanakan 100%
dan prestasi

15. Ketua Unit Beruniform -Pengakap

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan


Sebenar

Masa
Setiap hari Rabu waktu Setiap hari Rabu waktu Dilaksanakan 100% 100% dilaksanakan mengikut
kokurikulum kokurikulum dirancang

16. Guru Koperasi

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan


Sebenar

Masa
Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun 100% 100% Dilaksanakan dengan
jayanya

17. Guru Penasihat Bola Tampar

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian % Pencapaian Ulasan


Sebenar

Masa
Setiap hari Rabu waktu Setiap hari Rabu waktu Dilaksanakan seperti 100% Dilaksanakan dengan
kokurikulm kokurikulm yang dirancang jayanya dan dibuat
laporan
BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun

1. Aktiviti / Projek Yang Ditambah


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

2. Aktiviti / Projek Yang Digugurkan


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP)

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD
dan PPP

1. Laporan / Ulasan Oleh PYD


Sasaran kerja tahunan 2015 telah dijayakan hampir mencapai 100%

2. Laporan / Ulasan Oleh PPP