Anda di halaman 1dari 4

SMK TAMAN MEGAH RIA 5.

Yang berikut merupakan potensi intelek,


PENDIDIKAN SIVIK Kecuali
DAN KEWARGANEGARAAN A.Membaca
UJIAN 1 B.Bersenam
Februari 2011 C.Mengarang
__________________________________ D.Menulis

Soalan Objektif Soalan 6 berdasarkan penyataan di bawah:


(30 markah)
-Sentiasa menyedari kewujudan
1.Apakah maksud identiti diri? pencipta
A.Gambaran keseluruhan tentang
-Sentiasa mensyukuri pemberianNya
matlamat hidup seseorang
B.Potensi diri milik seseorang individu 6.Penyataan di atas merujuk kepada ciri-
C.Kemahiran asas yang dimiliki oleh ciri potensi
seseorang A.Rohani
D.Kebolehan untuk mengembangkan B.Intelek
potensi diri C.Jasmani
D.Emosi
2.Yang berikut merupakan langkah-
langkah untuk mengembangkan potensi 7. Seseorang yang mempunyai harga diri
diri, kecuali lazimnya
A.Yakin akan kebolehan diri A. sukar untuk menerima kegagalan
B. Mengilap bakat yang ada B. selalu berfikiran negatif
C.Gigih dan tabah berusaha C. bersemangat tinggi untuk meraih
D. Mengabaikan peluang yang ada kejayaan
D. bersaing untuk menjatuhkan orang lain
3. Yang manakah antara berikut sikap
seseorang yang berfikiran positif? 8. Sekiranya kita berfikiran optimis, kita
A. Tidak berani menghadapi risiko A. tidak mudah dipengaruhi oleh unsur
B.Bijak memanfaatkan peluang negatif
C.Mudah putus asa B. sukar untuk berinteraksi dengan orang
D.Sering melakukan kesilapan lain
C. dapat merancang untuk bersaing dengan
4.Bagaimanakah cara untuk memupuk orang lain
potensi diri? D. sering dibayangi oleh kelemahan diri
A.Menyedari kewujudan pencipta
B.Menghargai keindahan alam 9. Potensi yang dimiliki oleh setiap
C. Berfikir secara kreatif individu merujuk kepada
D. Menjaga kesihatan badan _____________yang ada dalam dirinya.
A. kebaikan
B. kasih sayang
C. kebolehan
D. kekuatan
15.Rakan Ali mengajaknya ponteng
10. Apakah faktor faktor yang sekolah dan pergi ke pusat permainan
menggalakkan perkembangan potensi? video. Ali sepatutnya
A. Alam semula jadi A. menerima pelawaan tersebut dengan
B. Tahap pemikiran hati yang gembira
C. Kesesuaian bidang B. bersetuju sekiranya rakannya yang
D. Rangsangan yang diterima mengeluarkan belanja.
C. menolak pelawaan tersebut dan
11. Mengapakah kita perlu mempunyai menasihati rakannya
matlamat dalam hidup? D. memarahi dan memukul rakannya
A. Agar kita tidak ketinggalan zaman
B. Agar kita memperoleh kejayaan dalam 16. Apakah yang akan berlaku sekiranya
hidup kita tersalah memilih rakan?
C. Agar kita disenangi oleh orang lain A. kita akan dipandang serong oleh
D. Agar kita dapat mengatasi orang lain masyarakat
B. kita mudah terpengaruh dengan gejala
12. Setiap orang mempunyai identiti yang negatif
___________ dengan identiti diri orang C. kita akan kehilangan rakan yang baik
lain D. kita akan mengalami konflik sesama
A. sama rakan
B. berbeza
C. positif 17. Mengapakah kita perlu mengamalkan
D. negatif sikap rasional ketika membuat sesuatu
keputusan?
13.Perkembangan potensi diri A. Agar kita tidak menyesal di kemudian
membolehkan seseorang itu memperoleh hari
__________dalam kehidupan. B. Agar keputusan tersebut mendatangkan
A.kesejahteraan keuntungan
B kesengsaraan C. Agar tidak menyusahkan diri sendiri
C.kebolehan D. Agar kita mempunyai masa untuk
D.keyakinan membetulkan kesilapan

14. Mengapakah kita perlu bijak memilih 18. Yang berikut ialah ciri-ciri asertif yang
rakan? perlu ada dalam diri, kecuali
A. Agar tidak terpengaruh dengan kegiatan A. berfikir dengan matang
yang negatif B. mudah terpengaruh
B. Agar dapat mengambil kesempatan C. bersikap tegas
terhadap rakan D. mempunyai harga diri
C.Agar beroleh pertolongan ketika
menghadapi kesusahan 19. Salah seorang rakan anda mengajak
D.Agar dapat berkongsi pengalaman anda berbual-bual ketika guru sedang
mengajar. Apakah tindakan anda?
A. Melayani rakan anda
B. memarahi rakan dengan suara yang kuat
C. menasihati rakan agar tidak berbuat A. Tanggungjawab
bising B. Bebanan
D. melaporkan kepada guru kelas C. tugas
D. masalah
20. Apakah peranan rakan sebaya?
A. untuk berkongsi pengalaman dan 25. Anak-anak yang mempunyai didikan
masalah yang baik dan sempurna akan
B. untuk menolak pengaruh negatif A. menyusahkan ibu bapa
C. untuk mempengaruhi rakan yang lain B. memalukan ahli keluarga
D. untuk menceriakan hati rakan C. menjaga maruah diri dan keluarga
D. menjauhkan diri daripada keluarga
21. Keluarga bahagia ialah keluarga yang
sejahtera dan _______________. 26. Apakah tindakan yang perlu diambil
A. Harmoni sekiranya salah seorang daripada ahli
B. Kucar-kacir keluarga ditimpa masalah?
C. berpecah-belah A. Berbincang dan cuba mencari jalan
D. bermasalah penyelesaian
B. Membiarkannya menyelesaikan
22.Mengapakah kita perlu mengenang jasa masalah tersebut seorang diri
ibu bapa? C. Menghindari daripada bertemu
A.kerana mereka memberikan kita wang dengannya
belanja D. Mengejek-ejek dan mempersenda
B. kerana mereka banyak berkorban untuk dirinya
membesarkan kita
C. kerana mereka lebih berpengalaman 27. ______________merupakan asas
daripada kita kebahagiaan dan kesejahteraan hidup
D. kerana mereka mudah berkecil hati dalam sesebuah keluarga.
A. Kasih sayang
23. Yang berikut merupakan sikap B. Perasaan iri hati
menghormati ibu bapa, kecuali C. Dendam
A. meminta nasihat mereka sebelum D Curiga
melakukan sesuatu perkara
B. meminta maaf atas kesalahan yang 28. Ciri-ciri keluarga bahagia
dilakukan ialah_________
C. menghindari perbuatan yang boleh I Sentiasa makan bersama-sama
melukakan perasaan mereka II Melakukan aktiviti bersama-sama
D. merungut-rungut apabila disuruh III Sentiasa bertolak ansur dengan ahli
melakukan sesuatu perkara keluarga
IV Saling menyayangi antara ahli keluarga
24. Ibu bapa
memikul______________penting untuk A.I dan II
memastikan setiap anggota keluarga hidup B. I,II dan III
dalam keadaan aman dan sejahtera. C.I, III dan IV
D. I,II,III dan IV
29. Apakah kepentingan mengamalkan
pemakanan seimbang?
A. Menjamin kualiti hidup sepanjang hayat
B. Menambahkan berat badan
C. menjimatkan wang perbelanjaan
D. Mengelakkan serangan penyakit

30. Yang berikut merupakan amalan gaya


hidup sihat, kecuali
A. mengamalkan diet yang betul
B. mengamalkan makanan tambahan
C. mengurangkan kuantiti makanan yang
dimakan
D. melakukan aktiviti riadah

*******SOALAN TAMAT*******

Disediakan oleh:

________________
Cik Siti Nora Binti Md Sharif
Penyelaras Tingkatan 1
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Disemak oleh:

__________________
Cik Tey Kim Moi
Ketua Panatia
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Disahkan oleh:

__________________
Pn Norlaili Binti Yahya
Guru Kanan Bidang Sains
Kemasyarakatan