Anda di halaman 1dari 11

No.

Kod: EDU 3108

BAHAGIAN A
(20 markah)

Jawab semua soalan.

1. Dalam sesuatu profesion terdapat empat atribut iaitu penguasaan ilmu pengetahuan yang
mendalam, kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu, adanya kod etika untuk
mengawal tingkah laku ahli-ahli serta kebenaran/ persetujuan diberi kepada sesuatu profesion
oleh masyarakat untuk beroperasi.

Siapakah yang mengemukakan konsep profesion tersebut?

(A) Hoyle

(B) Etzioni

(C) Ornstein dan Levine

(D) Talbert dan Mc Laughlin

2. Sebagai guru yang profesional, ciri-ciri guru yang berkesan ialah

I. bertindak atas landasan prinsip kendiri

II. prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa

III. menampilkan watak terpuji dan berimej setiap masa

IV. sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran

V. taat dan setia terhadap rakan sejawatnya

(A) I, II, dan III sahaja

(B) II, III, dan IV sahaja

(C) I, II, IV, dan V sahaja

(D) I, III, IV, dan V sahaja


No.Kod. EDU 3108

3. Guru sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara berikut:

Cuai dalam melaksanakan tugas


Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan
Menggunakan waktu pejabat untuk melakukan kerja-kerja
persendirian
Melakukan kerja-kerja peribadi dengan berlindung di sebalik
kerja-kerja rasmi

Rajah 1

Guru tersebut mengamalkan nilai

(A) adil

(B) jujur

(C) telus

(D) amanah

4. Sebagai seorang guru terlatih, kod etika dijadikan panduan untuk menjaga profesion
keguruan.

Tindakan yang paling sesuai untuk meningkatkan imej profesion keguruan adalah

(A) menganggap maklumat daripada ibu bapa sebagai amanat

(B) memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas melalui penyelidikan

(C) mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain

(D) mengutamakan maruah dan kepentingan rakan sejawat pada


setiap masa

5. Kesantunan tutur kata, senyuman manis serta sapaan sentiasa diberi perhatian oleh
seorang guru yang berilmu dan terpuji akhlaknya.

Aspek-aspek berikut perlu diamalkan kecuali

(A) bersikap arif, bijaksana dan tidak angkuh

(B) memberi perhatian kepada pelajar yang lemah

(C) bertanggungjawab atas bebanan yang dihadapi

2
SULIT
No.Kod. EDU 3108

(D) membenarkan segala tingkah laku pelajar atas dasar keterbukaan

6. Guru harus mewujudkan keseronokan dan keceriaan belajar dalam kalangan pelajar.

Antara langkah yang mampu membantu memberi keseronokan belajar adalah

(A) menjadi guru yang cekap

(B) menjadi seorang guru pakar

(C) mengenali dan memahami ciri pelajar

(D) berkongsi misi dan visi dengan pelajar

7. Dalam penyelesaian masalah disiplin, guru hendaklah mematuhi langkah-langkah


berikut:

I. Setiap kesalahan hendaklah dirujuk kepada guru disiplin

II. Pelajar nakal hendaklah dikenakan hukuman yang lebih berat

III. Pastikan suasana adalah tenang antara guru dengan pelajar sebelum
menjalankan penyiasatan

IV. Pelajar hendaklah diberi peluang untuk membela diri

V. Sekiranya masalah itu berkaitan dengan keluarga, kerjasama ibu bapa


hendaklah dipohon

(A) I dan II sahaja

(B) II dan IV sahaja

(C) II, III dan V sahaja

(D) III, IV dan V sahaja

8. Seorang guru kerapkali bertanya diri sendiri Adakah penilaian saya dapat mencapai
hasil pembelajaran murid?.

Senario ini menunjukkan guru sedang melakukan

(A) refleksi atas tindakan

(B) refleksi untuk tindakan

3
SULIT
No.Kod. EDU 3108

(C) refleksi semasa tindakan

(D) refleksi perihal tindakan

9. Guru memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan hubungan yang mesra
dengan murid. Kemahiran yang perlu ada pada guru untuk mencapai hasrat tersebut
ialah

I. berfikir

II. merefleksi

III. bersosial

IV. berempati

V. berkomunikasi

(A) I dan III sahaja

(B) IV dan V sahaja

(C) I, II dan III sahaja

(D) II, IV dan V sahaja

10. Kepemimpinan merupakan keupayaan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan,


tindakan dan pegangan nilai ahli-ahli dalam kumpulannya (Leithwood & Janti, 1999).

Berdasarkan definisi di atas, kepemimpinan berkesan adalah tertakluk kepada

(A) visi
(B) konteks
(C) pengikut
(D) pemimpin

11. Kepemimpinan birokratik dalam organisasi sekolah dapat dilihat melalui ciri-ciri berikut.

I. peraturan sekolah diwujudkan

II. pelaksanaan inovasi diutamakan dalam organisasi

III. keperluan individu diberi penumpuan dalam organisasi

IV. guru-guru mempunyai bidang kepakaran masing-masing

V. aktiviti kurikulum dilaksanakan mengikut garis panduan dan sukatan

4
SULIT
No.Kod. EDU 3108

(A) I, II dan III sahaja

(B) I, IV dan V sahaja

(C) II, III dan IV sahaja

(D) III, IV dan V sahaja

12. Ciri persamaan utama antara Teori Kontinjensi Fiedler dengan Teori Situasi Hersey dan
Blanchard adalah bahawa

(A) tidak terdapat tahap kematangan ahli yang nyata


(B) faktor persekitaran ialah faktor utama gaya kepemimpinan
(C) faktor kebolehan pemimpin ialah faktor utama gaya kepemimpinan
(D) tidak terdapat satu cara terbaik dalam memimpin sesebuah
organisasi

13. Setiausaha Peperiksaan sebuah sekolah rendah di Johor ingin mendapatkan maklumat
mengenai perubahan bentuk penilaian dalam beberapa subjek.

Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia yang boleh dihubungi untuk mendapat


maklumat tersebut ialah

(A) Lembaga Peperiksaan Malaysia


(B) Unit Perhubungan Awam Peringkat Daerah
(C) Unit Penilaian dan Peperiksaan Peringkat Daerah
(D) Sektor Penilaian dan Peperiksaan Peringkat Negeri

14. Misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah Membangun Potensi Individu Melalui
Pendidikan Berkualiti.

Usaha menyediakan penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang bermutu tinggi di


sekolah diuruskan oleh

I. Penolong Kanan I
II. Penolong Kanan II
III. Penolong Kanan III
IV. Guru Kanan Mata Pelajaran
V. Ketua Panitia

(A) I, II dan III sahaja


(B) II, III dan IV sahaja
(C) I, II dan V sahaja
(D) I, IV dan V sahaja

15. Harapan atau anggapan guru boleh mempengaruhi prestasi murid.

Guru dapat menzahirkan jangkaan mereka dengan memaklumkan kepada

5
SULIT
No.Kod. EDU 3108

murid perkara-perkara berikut kecuali

(A) pentaksiran yang akan dilaksanakan


(B) hukuman dan denda yang dilaksanakan
(C) objektif pembelajaran yang jelas dan eksplisit
(D) peraturan, rutin dan prosedur dalam bilik darjah

16.
Menetapkan hala tuju dan pencapaian kendiri.
Menyemai amalan belajar secara berdikari.
Menyokong transisi daripada satu peringkat kepada peringkat yang
lebih tinggi.
Menggalakkan penilaian kendiri tentang keperluan individu.

Rajah 2

Ciri-ciri yang dinyatakan dalam Rajah 2 merupakan matlamat

(A) Budaya Kolaborasi


(B) Budaya Menyelidik
(C) Pembelajaran Autentik
(D) Pelan Pembelajaran Peribadi

17. Sebagai seorang profesional guru mempunyai obligasi untuk meningkatkan amalan
pedagogi melalui penyelidikan tindakan.

Tujuan utama guru menjalankan penyelidikan tindakan adalah untuk

(A) menghubungkait teori dan amalan guru

(B) meninjau sesuatu isu dari pelbagai perspektif

(C) mengongsi dapatan kajian dengan rakan sekerja

(D) mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi

18. Pemikiran reflektif membantu guru menjadi lebih profesional dan berkesan.

Amalan tersebut mendorong guru

(A) menilai usaha sebelum bertindak

(B) mempertingkat pencapaian murid

(C) merekod tindakan dalam jurnal refleksi

6
SULIT
No.Kod. EDU 3108

(D) memahami amalan dari perspektif baharu

19. Lawatan penandaarasan merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mencapai
perkembangan dalam profesion. Impak pelaksanaan lawatan penandaarasan adalah
untuk

(A) membina sumber manusia yang terbaik

(B) mengaplikasi amalan terbaik dalam organisasi

(C) menjalin kerjasama dengan organisasi yang dilawati

(D) memaklumkan pihak atasan tentang pembaharuan yang diperhatikan

20. Kemudahan mencapai maklumat adalah penting dalam pendidikan masa kini.

Antara pernyataan berikut, yang manakah merupakan kepentingan kemudahan


tersebut.

I. Membantu meningkatkan penguasaan e-learning

II. Meningkatkan proses sosialisasi antara guru dan murid

III. Membolehkan guru dan murid memperoleh maklumat dengan tepat dan cepat

IV. Membantu guru dan murid mewujudkan nilai-nilai moral yang diterima
masyarakat

V. Membantu guru menyediakan bahan bantu belajar yang sesuai dengan


kebolehan guru

(A) I, II dan III sahaja


(B) I, III dan IV sahaja
(C) II, IV dan V sahaja
(D) III, IV dan V sahaja

BAHAGIAN B
(40 markah)

Jawab semua soalan.

1. Guru sentiasa menjadi perhatian murid kerana penampilannya mempengaruhi suasana


pengajaran dan pembelajaran.

(a) Nyatakan empat penampilan sifat guru yang disenangi murid.

(i) ______________________________________________________

7
SULIT
No.Kod. EDU 3108

(ii) ______________________________________________________

(iii) ______________________________________________________

(iv) ______________________________________________________

(4 markah)

(b) Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi penampilan diri guru.

(i) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(ii) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(iii) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(6markah)

2. Seorang guru akan sentiasa cemerlang sekiranya berupaya menjadi guru yang
berkesan.

(a) Jelaskan dua unsur penting yang diperlukan untuk menjadi guru berkesan
.
(i) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(ii) _____________________________________________________

_____________________________________________________

( 4 markah)

(b) Terangkan tiga implikasi pengajaran guru yang berkesan terhadap murid.

(i) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(ii) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(iii) _____________________________________________________

8
SULIT
No.Kod. EDU 3108

_____________________________________________________

(6 markah

3. Konsep guru sebagai penyelidik kerap dibincangkan dalam literatur pendidikan guru
terutamanya berkaitan dengan reformasi pendidikan dan peningkatan profesionalisme
guru.

(a) Nyatakan tiga kepentingan penyelidikan tindakan kepada guru.

(i) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(ii) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(iii) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(6 markah)

(b) Terangkan dua kebaikan amalan refleksi kepada guru.

(i) ______________________________________________________

______________________________________________________

(ii) ______________________________________________________

______________________________________________________

(4 markah)

4. (a) Nyatakan empat tret yang perlu ada pada seorang pemimpin yang berjaya..

(i) _____________________________________________________
(ii) _____________________________________________________
(iii) _____________________________________________________
(iv) _____________________________________________________
(4 markah)

(b) Jelaskan konsep Teori X dab Teori Y dalam teori kepimpinan Douglas
McGregor.
.
Teori X

9
SULIT
No.Kod. EDU 3108

(i) ________________________________________________
(ii) ________________________________________________
(iii) ________________________________________________
Teori Y
(i) __________________________________________________
(ii) ___________________________________________________
(iii) __________________________________________________

(6 markah)

BAHAGIAN C
(40 markah)

Jawab dua soalan sahaja

1. Seseorang guru harus menunjukkan teladan yang baik kepada muridnya.

a) Huraikan lima sebab mengapa Kod Etika Perguruan dianggap penting.

( 10 markah )
b) Cadangkan lima cara guru dapat meningkatkan akauntabiliti terhadap
profesionnya.

( 10 markah )

2. Tanggungjawab guru bukan semata-mata meningkatkan pencapaian akademik murid


tetapi menghasilkan murid yang mempunyai jati diri.

a) Huraikan tanggungjawab guru dalam membina jati diri dalam kalangan murid
sekolah.
( 10 markah )
b) Dalam usaha membentuk jati diri murid, guru memerlukan kerjasama ibu bapa.
Jelaskan bagaimana guru boleh melibatkan ibu bapa dalam usaha tersebut.
( 10 markah)

3. Cikgu K mendapat pendedahan tentang pemikiran reflektif dalam kajian tindakan melalui
kursus yang dihadirinya. Beliau ingin berkongsi pengetahuan dengan guru-guru
sekolahnya.

a) Jelaskan lima cara guru dapat berkongsi pengetahuan tersebut dengan rakan
sejawat.
(10 markah)
b) Bincangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Cikgu K dan rakan-
rakannya apabila melaksanakan kajian tindakan.

(10 markah)

10
SULIT
No.Kod. EDU 3108

11
SULIT