Anda di halaman 1dari 12

NO 2

Eror Karena di Spasi agar tidak eror harus tidak di spasi


NO 3

no 4

Eror karena tidak ada kutipan setelah huruf A


no 5
NO 6

NO 7
NO 8 NO 9
NO 2

NO 3

NO 4