Anda di halaman 1dari 30

BAB 2

ISLAM SEBAGAI
AD-DIN
Definisi

Sumber ajaran Islam

Keistimewaan Islam
Definisi Islam dr segi bahasa:

Dari bahasa Arab iaitu Salam yg


mengandungi 3 maksud:
Tulen dan suci drpd sebarang
kecacatan
Damai, aman atau sejahtera
Taat, patuh , menyerah diri
Ketika Tuhannya berkata kepadanya
(Nabi Ibrahim) berserahlah, Ibrahim
menjawab, aku telah menyerah diri
kepada Tuhan alam ini.
(Al Baqarah : 131)
Definisi Islam dari segi istilah:

Mentauhidkan Allah, patuh, tunduk


dan jujur hati kepadaNya serta
beriman dgn ajaran Allah yg dibawa
oleh Nabi Muhammad drpd Allah swt.
Definisi Islam dari segi istilah:

Agama Allah yg diwasiatkan


pengajarannya baik mengenai pokok dan
syariatnya kpd Nabi Muhammad &
perintah menyampaikannya kpd seluruh
manusia serta menyeru mrk itu kpdnya.
(Al-Syeikh Mahmud Syaltut)
Definisi Islam dari segi istilah:

Hadis Rasulullah , Jibril datang bertanya


Rasulullah tentang Islam: Ceritakan padaku
(wahai Muhammad) tentang Islam, Rasulullah
menjawab: Kau mengakui tiada Tuhan selain
Allah, Muhammad adalah hambaNya dan
Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan
zakat, puasa bulan Ramadhan dan
menunaikan haji ke Baitullah jika ada
kemampuan
(Riwayat Muslim)
PENGERTIAN AD-DIN
Drpd perkataan dana-yadinu-dina
Banyak erti diantaranya ialah pasrah,
menyerah, tunduk, perhitungan dan
lain-lain
Orang-orang Arab mempergunakannya
untuk berbagai-bagai maksud dan
tujuan.
Dalam peristilahan bahasa Melayu
perkataan agama boleh diertikan
kepada Ad-Din.
Perkataan Din(dalam bentuk nakirah) bererti
suatu cara hidup
Ad-Din(dalam bentuk makrifah) bermaksud,
cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah
s.w.t.
Ia merupakan suatu yang khusus terdapat di
dalam Al Quran.
Apabila perkataan Din dirangkaikan dengan
perkataan Allah, Al haq seperti dinullah,
dinulhaq maka ia bereti agama yang datang
dari Allah atau agama yang benar.
ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM
HIDUP CIPTAAN ALLAH

Islam merupakan agama yang benar yang


datang dari Allah s.w.t. diturunkan untuk
seluruh makhluk dan alam semesta.
Tidak ada agama lain yang diakui
kebenarannya melainkan Islam. Firman
Allah yang bermaksud:
Sesungguhnya agama disisi Allah ialah
Islam. (Ali Imran : 19)
Islam adalah agama yang diturunkan kepada para
rasul sejak Nabi Allah Adam hingga kepada Nabi
Muhammad s.a.w.
Agama yang benar dan kekal sudah tentu ia
bersifat sempurna dan menyeluruh.
Sempurna dari segi nilai-nilai dan sistem-sistem
yang terkandung di dalamnya dan menyeluruh dari
segi konteks ruang lingkupnya.
Sebagai satu sistem, Islam mampu mengatur dan
mentadbir hidup dan kehidupan seluruh makhluk,
samada makhluk yang terdiri dari alam nabat,
alam haiwan dan lebih-lebih lagi makhluk yang
dikatakan alam manusia
ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM

Sistem Sistem
Umum/ Khusus
Hukum
alam
semesta
Sistem Umum/ Hukum alam
semesta
Dengan sistem/hukum umum inilah Allah s.w.t.
mencipta dan mengatur seluruh alam.
Hukum ini tidak ada suatu makhluk pun dapat
mengelak diri daripadanya sama ada secara redha
maupun terpaksa
Ia dikenali juga sebagai Sunnatullah yang sifatnya
tidak akan berubah. Allah s.w.t. menjelaskan
dalam firmanNya yang bermaksud :
Yang demikian itu, adalah Sunnatullah yang telah
berlaku sejak dahulu, Dan kamu tidak sekali-kali
akan menemukan perubahan pada Sunnatullah itu
(Al Fath : 23)
Ketundukan dan kepatuhan seluruh alam
terhadap sistem ini merupakan suatu yang
pasti dan tidak dapat disangkal lagi, Al
Quran dengan tegas menjelaskan dengan
maksud:
Dan kepadaNyalah menyerah diri apa
yang ada di langit dan di bumi, baik secara
suka maupun terpaksa. (Al Rad : 15)
Islam Sebagai Suatu Sistem khusus

Islam sebagai satu sistem khusus bermaksud


Islam sebagai Ad Din yang datang dari Allah
s.w.t. , merupakan peraturan yang mengatur
hidup manusia, agar dapat mengabdikan diri
dalam konteks yang sebenar
Islam merupakan sistem khusus yang mengatur
kehidupan manusia dan mampu menangani
seluruh persoalan hidup, baik yang menyangkut
persoalan rohani maupun jasmani dalam seluruh
aspek aktiviti kehidupan.
Ciri-ciri Keistimewaan Islam
Rabbani
Syamil dan kamil
Waqie atau praktikal
Tinggi atau agung
Alami atau sejagat
Insani
Wasati
Tetap dan anjal
SUMBER-SUMBER ISLAM

Sumber Sumber
Asasi Ijtihadi
Al-Quran Ijma
Al-Sunnah Qiyas
Al Quran

Maksud dari segi bahasa: Yang Dibaca.


Menurut Istilah:
Kalam Allah yang diturunkan kpd Nabi
Muhamad melalui Jibril, secara beransur-ansur
selama 23 tahun, sebagai mukjizat dari segi
bahasa dan maknanya, terpelihara dari
sebarang penyelewengan dan membacanya
sebagai ibadah
Ajarannya menurut keperluan masa serta
membawa penyelesaian terhadap masalah
yang dihadap oleh Rasulullah dan manusia.
Al-Quran merupakan wahyu Allah yang
bersifat mutlak dan sesuai di mana-mana
tempat dan masa.
PERANAN AL-QURAN

1) Memberi pedoman, petunjuk dan peraturan kepada seluruh


manusia serta wajib mengikutinya.

2) Sebagai sumber pertama dlm perundangan Islam dan


sebagai rujukan untuk menyelesaikan pelbagai masalah
serta pertikaian yang dihadapi oleh manusia

3) Sebagai peringatan kepada seluruh manusia dgn membawa


khabar gembira bagi orang-orang yg taat dan patuh kepada
Allah serta amaran keras bagi orang-orang yang ingkar.
20
Peranan al-Quran

4) Sebagai sumber pendidikan dan ilmu pengetahuan. Contoh:


-Bidang geologi (surah an-Nahl:15)
-Bidang astronomi (surah al-Anam:97)
-Bidang pertanian(surah Yasin:34-35)
-Bidang kesihatan (surah al-Araf:31)
-Bidang biologi (surah al-Mukminun:12-14)
-Bidang Fizik (surah Yunus:61)
-Bidang psikologi (al-Baqarah:216)
-Bidang komunikasi (al-Nahl:125)
-dsb
21
As Sunnah

Definisi
Dari segi bahasa: cara, peraturan, tatacara kelakuan, cara
hidup @ kebiasaan
Dari segi istilah: Segala yg disandarkan kepada Rasulullah
sama ada dr segi perkataan, perbuatan & pengakuan
Sunnah boleh dikategorikan kepada
i) Qawliyyah - Perkataan atau kata-kata rasul yang disebut
pada masa tertentu yang berkaitan tentang hukum.
ii) Filiyyah - Segala perbuatan dan tingkah laku Nabi yang
berkaitan tentang hukum.
iii) Taqririyah - Apa-apa yang diperakui atau dibenarkan
oleh Nabi ke atas perbuatan sahabat dihadapan beliau
atau sesuatu yang diberitahu kepada beliau lalu baginda
tidak menyanggahnya tetapi merelainya
Fungsi dan peranan as Sunnah

Sunnah memperkuatkan dan memperkukuhkan hukum yang


didatangkan dari al Quran. Eg: Pengharaman
menyengutukan Allah, menyakiti kedua ibu bapa
Sunnah sebagai pentafsir dan penghurai maksud al-Quran
yg umum & kurang jelas . Eg: solat, zakat
Sumber bagi mengetahui mengenai nasakh dan mansukh
(pembatalan hukum dalam al-Quran). Eg: Wasiat kpd kaum
kerabat
Menerangkan hukum2 yg tidak diterangkan dlm al-Quran
(sbg penerbit hukum baru) eg: hukuman terhdp penzina
muhsan, pengharaman sutera ke atas lelaki, kewajipan
membayar zakat fitrah.
SUMBER SEKUNDER /
IJTIHADIYYAH
i) Ijtihad
Ijtihad Pengkajian yg dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk
mengeluarkan hukum dengan kaedah yang diambil dari al Quran dan
as-sunnah

Keperluan kepada Ijtihad


Ijtihad diharuskan pada perkara yang tidak jelas hukumnya/ zanni
Ijtihad tidak dibenarkan pada perkara qatii/ jelas hukum; cth haram
arak
Keperluan ijtihad kerana pintu ijtihad sentiasa terbuka.
Timbul masalah baru yang memerlukan hukum.
Islam bersesuaian dan merupakan jawapan kepada masalah manusia
pada setiap masa dan tempat.
SUMBER SEKUNDER
2) Ijma
Definisi:
Bahasa: cita-cita yg kuat dlm sesuatu pekerjaan bg
melaksanakan muafakat @ persetujuan.
Syarak: Permuafakatan dan kesatuan pendapat
oleh seluruh ulama drpd umat Muhamad pd
suatu masa selepas wafat Nabi, mengenai
sesuatu perkara hukum yg boleh diijtihadkan
Cth: - hukum haram mengahwini nenek & cucu
perempuan
- tempoh minima kehamilan = 6 bulan
SUMBER SEKUNDER

Kedudukan Ijma dalam perundangan Islam


a) Perkembangan ilmu fiqh
b) Menyelesaikan masalah (ijma sbg mekanisme)
c) Memastikan ketepatan interpretasi al-Quran,
kesahihan as sunnah dan kesahihan ijtihad.

Ijma menguatkan authoriti undang-undang yg pada


asalnya zanni. Hukum zanni tidak mengikat tetapi
apabila ijma diputuskan, ia mengikat dan menjadi
Qatie
SUMBER SEKUNDER

Klasifikasi Ijma
a) Ijma Soreh (terang/jelas)
Para Mujtahid bersepakat dalam mengeluarkan
hukum yg serupa, sama ada dgn kata-kata,
perbuatan.
Sifat ijma ini ialah Qatie dan wajib berhujah dan
beramal
b) Ijma Sukuti ( secara senyap)
Sebahagian ulama bersepakat dalam
mengeluarkan sesuatu hukum sama ada dgn kata,
sebahagian lain diam tanpa mengeluarkan
pendapat sama ada setuju @ tidak.
Sifatnya menurut jumhur berbentuk zanni. Beramal
dgnnya perlu sandaran lain
SUMBER SEKUNDER

3) Qiyas
Qiyas dari segi bahasa: Perbandingan, pengukuran
atau persamaan
Manakala menurut Istilah: Menurut fuqaha -
mengeluarkan hukum dengan membandingkan di
antara perkara yang belum pasti hukumnya dengan
yang pasti berdasarkan sumber hukum dari al-Quran
dan as Sunnah.
Atau:
Menyamakan illah iaitu sebab @ sifat sesuatu hukum
pada perkara furu(baru) dengan perkara asal yg sudah
ada hukum dlm al-Quran, sunnah dan ijma
SUMBER SEKUNDER

Rukun Qiyas
Asal perkara yg telah ada ketetapan (nas) atau
sesuatu yg diqiyaskan padanya hukum
Furu- Perkara baru yg tidak ada ketetapan dan
berkehendak kpd penyamaan
Hukum asal- hukum syarak diturunkan dgn ayat pd
asal dan diluaskan kpd hukum furu
Illah - Sesuatu sifat atau sebab yg mempunyai
persamaan di antara perkara asal dan furu
Sumber-sumber lain seperti:
Masalih mursalah
Uruf
Sad az-zarai
Istihsan
Dsb