Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A (20 markah)

Sila jawab soalan dan tandakan jawapan pada kertas OMR yang telah disediakan.

1. Yang berikut ialah antara aktiviti memelihara 6. Apakah nama sistem pemerintahan yang
dan memulihara persekitaran kawasan diamalkan di Malaysia?
sekolah, kecuali A Monarki.
A membuang sampah dalam tong sampah. B Demokrasi.
B membaja dan menyiram pokok bunga. C Raja berperlembagaan.
C membakar sampah secara terbuka di D Demokrasi berparlimen.
kawasan belakang sekolah.
D bertugas membersihkan kelas masing-
masing.
Menghormati dan menerima pandangan
orang lain.
2. Persepsi awal terhadap keindahan sekolah
ialah Menyuarakan pandangan menggunakan
A bangunan yang mewah. bahasa yang sopan.
B kemudahan yang lengkap.
C pelajar yang kemas dan bersih.
D lanskap yang menarik dan hijau. 7. Bagaimanakah cara kita menunjukkan sikap
taat setia kepada pemimpin?
3. Bagaimanakah cara terbaik untuk A Selalu memberikan hadiah.
mengelakkan pembaziran air? B Mendoakannya supaya panjang usia.
A Menggunakan sepenuhnya penggunaan C Mengambil bahagian dalam segala
air paip untuk kegunaan seharian. program kerajaan.
B Menggunakan air hujan yang ditakung D Memulau kehadiran pemimpin
untuk menyiram pokok bunga. berjumpa dengan rakyat.
C Mandi di sungai manakala penyediaan
makanan dan minuman menggunakan 8. Apakah yang dimaksudkan dengan sukarela?
air paip. A Sebagai satu aktiviti masa lapang.
D Menggali perigi di setiap rumah. B Membantu untuk mendapat nama.
C Membuat sesuatu dengan rela hati.
4. Yang berikut merupakan kesan pemusnahan D Menolong orang yang dalam kesusahan.
terumbu karang kecuali
A ekonomi negara terjejas. 9. Apakah punca keciciran kanak-kanak di
B pukulan ombak yang lebih kuat. sekolah?
C habitat hidupan marin terjejas. A Kemiskinan ibu bapa.
D kecurian batu karang untuk dijadikan B Malas untuk belajar.
bahan cenderamata. C Sikap guru yang tidak prihatin.
D Kandungan akademik semakin sukar.
5. Kemudahan awam yang diberi oleh kerajaan
harus diterima dengan rasa 10. Setiap hukuman yang dikenakan adalah
A gembira bertujuan sebagai _________ kepada orang
B sedih yang melakukan kesalahan.
C syukur A denda
D Keinsafan B pengajaran
C panduan
D bimbingan

1
11. Apakah nilai yang betul berdasarkan perlakuan 16. Mengapakah setiap pengguna perlu
di atas? mengetahui hak-hak mereka?
A Kebebasan bersuara. A Untuk mengelakkan pengguna daripada
B Sikap keterbukaan. ditipu.
C Kesederhanaan. B Bagi menakutkan penjual dan pengedar.
D Hidup bersama secara aman. C Supaya pengguna mendapat barangan
yang murah.
12. Yang berikut ialah peranan wanita dalam D Supaya penjual diberkas sekiranya
keluarga kecuali menipu pengguna.
A melayan suami.
B mendidik anak. 17. Apakah faedah menyertai aktiviti
C menjaga rumah tangga. kokurikulum?
D menyediakan sumber ekonomi. A Boleh memakai uniform yang cantik.
B Dapat berbakti kepada negara.
13. Pilih pernyataan yang menunjukkan anak yang C Dapat mendisiplinkan diri.
menyayangi keluarganya. D Menggalakkan aktiviti berkos tinggi.
A Tidak mengendahkan ahli keluarga jika
mereka dilanda masalah. 18. Apakah kepentingan mengamalkan sikap
B Menjaga hati dan perasaan ahli keluarga. keterbukaan kepada diri?
C Memarahi ahli keluarga dengan kata- A Dapat memperbaiki kelemahan diri.
kata kesat. B Dapat menjaga air muka.
D Menceritakan kelakuan buruk ahli C Mampu mewujudkan suasana yang
keluarga kepada rakan lain. tegang.
D Akan menerima pujian daripada orang
14. Mengapakah orang kurang berupaya lain.
memerlukan bantuan daripada kita yang
sempurna? 19. Yang manakah antara berikut yang patut
A Agar hidup mereka selesa. diamalkan oleh orang yang bermuafakat?
B Untuk mengurangkan beban yang A Memberikan pandangan yang tinggi
ditanggung. terhadap orang lain.
C Boleh mengurangkan cukai pendapatan B Sedia bergaul mesra dengan semua
tahunan. orang.
D Supaya dikenal sebagai orang yang C Bersedia berkongsi pengetahuan dan
budiman. pengalaman untuk kebaikan bersama.
D Memberi sokongan dan dorongan untuk
15. Apakah kepentingan tarikh luput pada setiap menagih janji.
pembungkus makanan?
A Mengetahui samada makanan tersebut 20. Apakah kesan jika negara-negara ASEAN tidak
selamat untuk dimakan. bersatu?
B Mengesahkan bahawa syarikat telah A Kuasa besar memonopoli ekonomi
mematuhi peraturan negara. serantau.
C Untuk mencantikkan balutan B Kedaulatan negara bertambah kuat.
pembungkus makanan. C Keselamatan negara akan terjamin.
D Mengetahui katahanan sesuatu D Kerjasama dalam pelbagai bidang mudah
makanan yang dijual. dijalin.

2
BAHAGIAN B ( 5 Markah)

Tanda betul ( ) atau salah ( X ) untuk pernyataan atau perlakuan berikut.

21. Helen tidak sombong walaupun bapanya seorang hartawan.

22. Mary berpura-pura pandai dalam mata pelajaran Matematik kerana malu terhadap
kawannya.

23. Golongan kurang berupaya berhak menggunakan kemudahan awam.

24. Dinesh seorang yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

25. Sim Ping Ping tidak memarahi seorang lelaki tua yang tidak sengaja melanggarnya.

BAHAGIAN C ( 5 Markah)

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

kekal remaja aktif beragama kaum

kekal hidup secara aman saling menghormati antara negara

26. Kunjung-mengunjungi antara jiran sempena hari perayaan menunjukkan _________________________.

27. Negara-negara Asia perlu __________________________ untuk mewujudkan kemakmuran serantau.

28. Kehidupan flora dan fauna tidak akan __________________________ jika manusia mengambil tindakan
yang positif menjaga flora dan fauna.

29. Masyarakat Malaysia khususnya para _______________________________ perlu melibatkan diri secara

__________________________ dalam pembangunan Negara.

30. Perlembagaan Malaysia yang membenarkan kebebasan __________________________________ telah

menyatupadukan masyarakat pelbagai __________________________.

3
BAHAGIAN D (10 markah)

Padankan nilai yang bersesuaian dengan pernyataan-pernyataan di bawah.

PERNYATAAN NILAI

31 Joyce tidak pernah menyalahgunakan Saling menghormati


tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. antara Negara

32 Pelajar SMK Menglembu sentiasa beratur semasa Amanah


membeli makanan di kantin sekolah.

33 Ahmad selalu mengikut ayahnya bersembahyang Toleransi


Jumaat di masjid.

34 Setiap individu bebas berucap dan mengeluarkan Kebebasan beragama


pendapat masing-masing dengan batasan yang
tertentu.

35 Sikap bertanggungjawab yang menimbulkan Hidup bersama secara


kepercayaan dan keyakinan orang lain. aman

36 Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal Menghormati hak


diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan wanita
dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.

37 Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai Kepercayaan kepada


individu yang boleh memberi sumbangan dalam Tuhan
pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

38 Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan Kebebasan bersuara


mengutamakan kedamaian dan keharmonian
hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

39 Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan


mengamalkan agamanya seperti yang
diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

40 Menghargai dan memuliakan hubungan antara


negara untuk menjamin kesejahteraan hidup.

4
BAHAGIAN E (10 markah)

41. a) Senaraikan tiga nilai yang tidak diamalkan oleh pengguna jalan raya yang menyebabkan berlakunya
kemalangan.

i) .

ii) .

iii) .

(3 markah)

b) Cadangkan empat cara untuk mengurangkan kemalangan jalan raya.

i) .

ii) .

iii) .

iv) .

(4 markah)

c) Nyatakan kesan negatif kemalangan jalan raya.

(3 markah)

5
SKEMA SOALAN UJIAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
2016