Anda di halaman 1dari 18

Adviesrapport IJ.V.

Eindhoven Kemphanen

Door Lucca Kluijtmans


2600013
Klas 1E
22 juli 2015
Dit rapport biedt inzicht over hoe de ijshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen zich kan
verbeteren om vervolgens een maatschappelijke functie in te vullen. De vereniging moet
zich organisatorisch verbeteren om sterk genoeg te zijn. Wanneer dit het geval is, kan de
vereniging een maatschappelijke functie vervullen.

Er is onderzoek gedaan op de volgende terreinen: het management, de financin en


ledentevredenheid. Daarnaast is er gekeken welk bestaand beleidsplan uitgevoerd kan
worden door de vereniging. Het onderzoek is de basis voor de aanbevelingen in dit rapport.

Bovenstaande zaken worden in deze presentatie besproken en deze worden per onderdeel
toegelicht.
Inhoud
Stellingname + onderbouwing (inclusief performancemeting)

Reparatieadvies
o Management & organisatie
o Financin
o Ledentevredenheid

Lange termijnbeleidsadvies
Management Summary

IJ.V. Eindhoven Kemphanen is op dit moment NIET IN STAAT haar maatschappelijke positie te
versterken. Hiervoor is een aantal verbeteringen noodzakelijk. Ondanks dat de vereniging haar zaken
vrij goed op orde heeft, dient ze enkele verbeteringen door te voeren op het gebied van management,
financin en ledentevredenheid. De missie/visie/doelstellingen, de organisatiecultuur,
fraudebestrijding en de communicatie dienen als eerst aangepakt te worden.

Wanneer de verbeteradviezen worden opgevolgd, kan de vereniging participeren in het beleidsplan


Bedrijfssport. Op deze manier versterkt de vereniging haar maatschappelijke positie.
Stellingname: IJ.V. Eindhoven
Kemphanen is NIET sterk genoeg
om haar maatschappelijke positie te
versterken.

De vereniging heeft enkele


verbeterpunten die zij dient te
verbeteren. Deze komen gedurende
de presentatie aan bod.
Welke zaken moeten als eerst gerepareerd worden?
Management & Organisatie
o Missie, visie en doelstellingen;
o Organisatiecultuur.

Financin
o Fraudebestrijding;
o Periodieke controle (In gang zetten wanneer subsidie wordt ontvangen)

Ledentevredenheid
o Communicatie vanuit het bestuur;
o Communicatie via de website.
Management & Organisatie
Missie, visie en doelstellingen waren NIET aanwezig.
Stel een missie, visie en doelstellingen op zodat deze duidelijk zijn voor zowel alle leden van het
bestuur als de leden van de vereniging.

Organisatiecultuur
De cultuur van de vereniging was opvallend zwak. Creer daarom zelf een cultuur door bijvoorbeeld
het integreren van een ritueel. Laat de jeugdleden meedoen met de warming up van de Eredivisie.
Hierdoor ontstaat er verbondenheid tussen de oude en de jonge leden. Je brengt de vereniging bij elkaar.
Financin
Fraudebestrijding
Er was geen concreet plan om fraude te voorkomen en wat te doen in geval van fraude. Stel een
stappenplan op dat duidelijk aangeeft welke zaken geregeld moeten worden in geval van fraude.

Periodieke controle
Als de verbeteringen zijn doorgevoerd en de vereniging een beleidsplan uit gaat voeren, zal de
vereniging subsidie ontvangen. Omdat er dan extra inkomsten zijn, wordt er geadviseerd om een
tweede kascontrolemoment te kiezen.
Ledentevredenheid
Communicatie vanuit het bestuur
De dimensie communicatie scoorde het laagst is
gebleken uit onderzoek. De leden willen meer
communicatie op het gebied van nieuwtjes.

Bijvoorbeeld: stel een wekelijkse/maandelijkse


nieuwsbrief op met daarin allerlei zaken die van
belang zijn voor de leden. De leden kunnen zelf
zorgen voor de aanvulling van de nieuwsbrief. Het
samenstellen daarvan kan bijvoorbeeld worden
gedaan door de persoon die verantwoordelijk is
voor PR en Communicatie.
Ledentevredenheid
Communicatie via de website.
De leden hebben aangegeven dat de informatie die
op de website staat niet actueel is. Dit is erg
onhandig voor de leden omdat zij de site wel
bezoeken voor informatie. Tevens is er te weinig
informatie aanwezig.
De vereniging dient een vrijwilliger te werven die
zich primair kan focussen op het bijhouden van
de website. Alleen op deze manier functioneert
de website naar behoren.
Informeer bij de leden welke zaken zij op de
website willen hebben. Dit kunnen de statuten
zijn, wedstrijdschemas, trainingstijden,
contributies etc.
Lange termijnbeleidsadvies
Werk samen met ASML te Veldhoven om beleidsplan Bedrijfssport op
te zetten.
Bedrijfssport bedoeld voor werknemers met een zittend beroep en
inactieve leefstijl;
Bedrijfssport bedoeld voor werknemers tussen de 18 en 67 jaar.
Gekozen doelgroep: 25 tot 45 jaar.
Voorbereiding traject duurt ongeveer 14 weken in verband met
Sport- en Beweegscan.
Daadwerkelijke traject duurt 12 weken, met een wekelijks
trainingsmoment.
Te weinig beweging kan leiden tot hart en vaatziekten, maar ook
tot depressie en dementie.
Met behulp van Bedrijfssport wil het Ministerie van VWS
werknemers meer aan het sporten krijgen.

Tevens heeft de vereniging subsidiemogelijkheden via de Sportimpuls!


Lange termijnbeleidsadvies
Advies:
Benader een Arbo cordinator of Human Resource Manager van ASML om Bedrijfssport op te zetten;
Reserveer wekelijks een uur ijs om werknemers na werktijd te laten sporten;
Uitrusting kan beschikbaar worden gesteld door ijsbaan geen kosten.
Training zal worden gegeven door Sport & Bewegen studenten van nabijgelegen Fontys Hogeschool.

Wat levert Bedrijfssport op? (Vereniging) Wat levert Bedrijfssport op? (ASML)
Toename leden door instroom werknemers; T.E.A.M.
Eventuele toename vrijwilligers; Teambuilding
Meer aandacht voor het ijshockey in Energie
Eindhoven; Associatie
Versterkt de maatschappelijke positie van de Mobiliteit & Validiteit
vereniging.
Financile consequenties
Kosten Bedrijfssport
Directe kosten: materieel n.v.t. Optie Eenmalig Structureel
Eventuele instroom
Kosten voor materialen (schaatsen) ? 4,- per paar
nieuwe leden
Kosten voor de locatie 1584 (OF 132 per uur)
mogelijk.
Indirecte kosten: organisatie n.v.t. Optie Eenmalig Structureel Contributie wordt
verrekend met
Advisering, coaching en monitoring door Stichting 1500
periode.
Sport en Zaken.
Deskundigheidsbevordering (training van x Mogelijkheid om
uitvoerder, incl. uren) trainend lid te
Aanpassingen aan de accommodatie x worden.
PR & Communicatie (Promotie en werving) 1000
Cordinatie (trainer = stagiaire van Fontys) - -
Monitoring Sport- en Beweegscan en effectmeting 3000
(door Stichting Sport & Zaken)
TOTAAL: 7 084
Financiering en subsidie
De vereniging kan subsidie aanvragen via de Sportimpuls: Sport en Bewegen in de Buurt.
Sport & Bewegen in de Buurt heeft een budget van 3,5 miljoen euro.
De aanvraag zal 5000 euro bedragen, het resterende bedrag zal worden gefinancierd door
werknemers en werkgever. (28% van werknemers is bereid een vergoeding te betalen voor
sporten via bedrijf).
Hier zal een communicatieve tegenprestatie tegenover staan. Namelijk een boardingplaat met
ASML en een erkenning van samenwerking.
Voorwaarden
De activiteiten zijn gebaseerd op sport- en beweegaanbod uit de Menukaart Sportimpuls.
De activiteiten krijgen mensen aan het sporten/bewegen die niet of te weinig sporten/ bewegen f
houdt mensen aan het sporten/bewegen waarvan bekend is dat ze dreigen uit te vallen.
De activiteiten leiden toe naar continu sporten of bewegen in georganiseerd verband.
De activiteiten zijn gericht op het vergroten van het passend sport- en beweegaanbod, daar waar dat
nog onvoldoende is. Het gaat dus niet om het aanbieden van concurrerende activiteiten.
Organisatorische consequenties
Om dit beleidsplan succesvol uit te voeren, is het belangrijk dat er een functie wordt ondergebracht in
de structuur van de vereniging. Ondanks dat de vereniging voorheen al sterk was, is er een kleine
aanpassing nodig. Volgend seizoen zal er een Technische Directeur worden toegevoegd aan het bestuur.
Deze persoon, Ricardo Muller is verantwoordelijk voor de aansturing van de trainers. Hij zal ook
verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de trainer voor Bedrijfssport. Op deze manier kan
Bedrijfssport zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Aanbeveling:
Maak een nieuw organogram waar de beleidsplannen in ondergebracht zijn.
Breng Bedrijfssport onder bij de Technisch Directeur.

Zie het nieuwe organogram op de volgende dia


ALV
Leden vereniging

Voorzitter
Wim van Herk

Algemeen Technische
Penningmeester Secretaris Wedstrijdsecretaris
vrijwilliger
PR & Communicatie
Commissie
Belinda Daams Melody van de Ven John den Engelse Peter Daams Jos Maas Ricardo Muller

Trainer
Bedrijfssport
nog te werven
Organisatorische consequenties

Werving en selectie
Werving en selectie van vrijwilligers met betrekking tot beleidsplannen:
Houd technisch directeur verantwoordelijk voor werving van trainers;
Benader jeugdspelers om eventueel te ondersteunen bij deze trainingen.
Schakel eventueel hulp in van buurtsportcoaches (combinatiefunctionarissen).
Bedankt voor uw aandacht!

Wellicht heeft u nog vragen. Voelt u zich vrij om deze te stellen!