Anda di halaman 1dari 15

SULIT TMK T5

Nama Pelajar : . Tahun :

PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


DAERAH
-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


TAHUN 5
TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI (TMK)
Oktober 2016
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan.


BAHAGIAN MARKAH

BAHAGIAN A 50

I /40

II /10

BAHAGIAN B 50

STRUKTUR /50
______________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

[ Lihat halaman sebelah ]

1
SULIT TMK T5

BAHAGIAN A (i)
Soalan 1 hingga 20
Arahan : Jawab semua soalan. Hitamkan jawapan yang betul pada pilihan
jawapan yang disediakan.

1. Sistem rangkaian adalah ....................

A komputer yang dihubungkan C sekumpulan komputer yang


dengan aksesori komputer. ditempatkan di dalam satu
organisasi.
B sekumpulan komputer yang D sekumpulan komputer yang
diletakkan secara bersebelahan. dihubungkan antara satu
sama lain secara elektronik.

2. Ciri-ciri bagi rangkaian tanpa wayar adalah.............

A setiap peranti dihubungkan secara C penghantaran isyarat


fizikal. dilakukan secara elektronik
B kedudukan peranti yang D tidak membenarkan
dihubungkan adalah tidak tetap. perkongsian perisian dan
perkakasan

3. Antara berikut merupakan tujuan menggunakan rangkaian, kecuali.........

A perkongsian kos C perkongsian perisian


B perkongsian fail D perkongsian maklumat

2
SULIT TMK T5

Soalan 4 berdasarkan Rajah 1.

Rajah 1

4. Rajah 1 menunjukkan perkakasan rangkaian yang dinamakan......

A Suis C Hab
B Modem D Penghala

5. Penghala berfungsi sebagai penghubung antara rangkaian yang berlainan.


Fungsi tersebut dapat ...........

A membolehkan pemindahan data C mempercepatkan


antara komputer dengan komputer penghantaran data ke
dan peranti lain dalam rangkaian destinasi melalui pemilihan
tanpa wayar. laluan yang terbaik.
B membolehkan sambungan ke D menyambungkan beberapa
Internet melalui talian telefon. komputer dan peranti dalam
satu rangkaian kawasan
setempat (LAN).

3
SULIT TMK T5

6. Keupayaan peranti rangkaian berbeza antara satu sama lain berdasarkan


spesifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antaranya ialah........

I kelajuan
II keselamatan
III kebolehgunaan
IV kebolehkembangan

A I dan II sahaja. C I, II dan III sahaja.


B I dan III sahaja. D I, II, III dan IV.

7. Aimi ingin menghantar folio Sejarah berbentuk mel kepada guru


Sejarahnya. Apakah perkhidmatan Internet yang boleh digunakan
oleh Aimi?

A Jaringan Sejagat (WWW). C Protokol Pindah Fail (FTP).


B E-mel D Pemesejan segera.

Soalan 8 berdasarkan Rajah 2.

Rajah 2

4
SULIT TMK T5

8. Rajah 2 merupakan sejenis laman web. Apakah jenis laman web dalam rajah
tersebut?

A Laman web organisasi. C Laman web berita.


B Laman web peribadi. D Laman web sosial.

9. Antara isu-isu berikut, yang manakah melambangkan keburukan Internet?

A Berkongsi maklumat peribadi C Peluang meningkatkan


dengan ramai orang dalam laman pendapatan melalui e-dagang
web sosial. untuk peniaga kecil.
B 30 kes penipuan cinta siber dalam D Menemui kenalan lama di
sebulan laman blog setelah 10 tahun
terputus hubungan.

10. Ain mengumpul data-data seperti Nama, Alamat, Tarikh lahir dan Nombor
telefon rumah. Apakah jenis-jenis data yang dikumpul oleh Ain?

A Teks sahaja. C Teks dan Tarikh/Masa.


B Teks dan Nombor. D Teks, Tarikh/Masa dan Nombor.

11. Baca pernyataan dalam Rajah 3.

Tarikh lahir Aiman ialah 28/1/2008

Rajah 3

5
SULIT TMK T5

Pernyataan Rajah 3 merujuk kepada ..................

A Data. C Output.
B Maklumat. D Storan.

12. Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri pangkalan data?

A Data disusun dan disimpan dalam C Data disimpan mengikut


jadual. medan.
B Data disusun dan disimpan dalam D Data boleh dikongsi oleh
fail. pelbagai kategori pengguna.

13. Dalam pangkalan data Buku Daftar Murid, setiap data pada jalur yang sama
adalah.....

A satu set data bagi murid. C ciri maklumat yang berlainan.


B ciri yang sama. D susunan data.

14. Antara berikut, pasangan manakah yang tidak benar?

A Sekolah Pangkalan data maklumat C Bank Pangkalan data


pelajar. pelanggan.
B Pejabat Pangkalan data pekerja. D Pasar raya Pangkalan data
pelanggan.

6
SULIT TMK T5

15. Pangkalan data perpustakaan menyimpan maklumat stok yang ada di


perpustakaan. Antara berikut, yang manakah ialah satu rekod dalam
pangkalan data perpustakaan?

A Penulis. C Buku, majalah, CD dan jurnal.


B Penerbit. D Tahun penerbitan.

16. Koleksi data berkaitan dalam pangkalan data yang disimpan dalam bentuk
lajur dan baris disebut......

A medan. C nombor.
B rekod. D jadual.

17. Amirah ingin memasukkan pilihan Ya/Tidak dalam pangkalan data. Apakah
jenis medan yang mungkin digunakan untuk data jenis ini?

A Menerima RMT? C Nombor kad pengenalan?


B Bilangan adik beradik? D Jarak dari rumah ke sekolah?

18. Apakah medan-medan yang mungkin digunakan dalam pangkalan data


markah dan gred murid dalam sebuah kelas?

A Nama murid, Kelas, Markah dan Gred. C Nama murid, Kelas, Subjek,
Markah dan Gred.
B Nama murid, Markah dan Gred. D Nama murid, Kelas dan
Markah.

7
SULIT TMK T5

Soalan 19 berdasarkan Rajah 4.

Rajah 4

19. Rajah 4 menunjukkan suatu paparan. Apakah yang ditunjukkan oleh


paparan itu?

A Proses membina jadual. C Proses menjana laporan.


B Proses membuat carian. D Proses menentukan medan.

20. Baca pernyataan dalam Rajah 5.

*Buat carian dalam pangkalan data untuk rekod tertentu.

*Apabila rekod yang dicari dipaparkan, buat pembetulan


pada maklumat di borang tersebut.

Rajah 5

A mencari rekod. C menjana rekod.


B menambah rekod. D menyunting rekod.

8
SULIT TMK T5

BAHAGIAN B
Soalan 21 hingga 30
Arahan : Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan
yang salah.

Soalan atau X
21. Antara kelebihan penggunaan rangkaian ialah berkongsi
maklumat.
22. Rangkaian berwayar kurang gangguan dari gelombang
radio dan elektromagnet berbanding rangkaian tanpa
wayar.
23. Hab dapat menukarkan isyarat digital kepada analog
dan sebaliknya untuk membolehkan komputer
mengakses Internet.
24. Komputer Amni tidak dapat berhubung dengan
komputer lain dalam rangkaian kerana kad antara muka
rangkaian tidak berfungsi.
25. Azam menggunakan Internet untuk menipu orang bagi
mendapatkan wang. Kegiatan ini disebut jenayah siber.
26. Medan Tarikh lahir ialah data jenis nombor.
27. Koleksi medan berkaitan sesuatu objek dalam pangkalan
data disebut rekod.
28. Medan yang hanya memerlukan input Ya/Tidak
adalah jenis data Autonumber.
29. Meminta maklumat dari pangkalan data bermaksud
membina rekod.
30. Alan ingin memasukkan entri baru dalam pangkalan
data dengan menggunakan laporan.

(10 markah)
9
SULIT TMK T5

BAHAGIAN B
Soalan 1 hingga 5
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Suaikan peranti rangkaian di bawah dengan fungsinya.

a
Menghubungkan rangkaian
kawasan setempat (LAN) dengan
rangkaian kawasan luas (WAN)
serta peranti komputer lain

b
Menukarkan isyarat digital kepada
isyarat analog

c
Sebahagian daripada komponen
yang dipasang di dalam sistem
unit

d
Menghubungkan beberapa buah
komputer atau peranti rangkaian
yang lain.

e
Media penghubung antara satu
komputer dengan peranti
rangkaian lain.

( 10 Markah)

10
SULIT TMK T5

2. Nyatakan jenis laman-laman web berikut mengikut penerangannya.

Laman web komersial Laman web blog

Laman web beriita

Laman web brosur Laman web perkongsian fail

a Laman web ini dikenali sebagai


laman web e-dagang.

b Laman web ini seperti diari atas


talian yang membenarkan interaksi
dengan pembaca melalui komen.

c Laman web ini merupakan brosur


atas talian yang mempromosikan
sesuatu produk.

d Laman web ini mengandungi fail-fail


yang boleh dimuat turun oleh ahli
berdaftar.

e Laman web memaparkan maklumat


semasa seperti peristiwa,
sukan,cuaca dan kewangan.

( 10 Markah )

11
SULIT TMK T5

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


TAHUN 5 (PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)

NAMA : ______________________________
KELAS : ______________________________ 40

KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF

ARAHAN: HITAMKAN pada jawapan yang betul.

1. A B C D 11. A B C D
2. A B C D 12. A B C D
3. A B C D 13. A B C D
4. A B C D 14. A B C D
5. A B C D 15. A B C D

6. A B C D 16. A B C D
7. A B C D 17. A B C D
8. A B C D 18. A B C D
9. A B C D 19. A B C D
10. A B C D 20. A B C D

12
SULIT TMK T5

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 (PAT)


SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

No. Kod
Maklumat Soalan Jawapan
Soalan Soalan
Bahagian A (i)
1 1.1 Konsep rangkaian D
2 1.2 Medium rangkaian C
3 1.3 Kegunaan rangkaian A
4 2.1 Peranti rangkaian A
5 2.2 Fungsi peranti rangkaian C
6 2.3 Keupayaan peranti rangkaian D
7 3.2 Perkhidmatan Internet B
8 3.5 Jenis laman web A
9 3.6 Kebaikan & keburukan Internet B
10 1.1 Jenis data C
11 1.2 Maklumat dari data dikumpul B
12 2.1 Maksud & ciri pangkalan data A
13 2.1 Maksud & ciri pangkalan data B
14 2.2 Cth pangkalan data mudah D
15 2.2 Cth pangkalan data mudah C
16 2.3 Jadual, rekod &medan. D
17 2.4 Jenis medan dlmpangkalan data A
18 2.4 Jenis medan dlmpangkalan data C
19 3.1 Membina jadual B
20 3.2 Data menggunakan jadual D
Jumlah 5 5 5 5

Bahagian A (ii) (Betul Salah)


No. Kod Maklumat Soalan Taburan Soalan
Soalan soalan Betul Salah Catatan
21 1.2 Medium rangkaian /
22 1.3 Kegunaan rangkaian /
23 2.2 Fungsi peranti rangkaian X Modem
24 2.3 Keupayaan peranti rangkaian /
25 3.6 Kebaikan & keburukan Internet /
26 1.2 Maklumat dari data dikumpul X Teks
27 2.3 Jadual, rekod &medan. /
28 2.4 Jenis medan dlm pangkalan data X Logikal/Boolean
29 3.1 Membina jadual X Carian
30 3.2 Data menggunakan jadual X Borang
Jumlah 5 5

13
SULIT TMK T5

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN B

1. Suaikan peranti rangkaian di bawah dengan fungsinya.

a
Menghubungkan rangkaian
kawasan setempat (LAN) dengan
rangkaian kawasan luas (WAN)
serta peranti komputer lain

b
Menukarkan isyarat digital kepada
isyarat analog

c
Sebahagian daripada komponen
yang dipasang di dalam sistem
unit

d
Menghubungkan beberapa buah
komputer atau peranti rangkaian
yang lain.

e
Media penghubung antara satu
komputer dengan peranti
rangkaian lain.

14
SULIT TMK T5

2. a. Laman web komersial


b. Laman web blog
c. Laman web brosur
d. Laman web perkongsian fail
e. Laman web berita

3. a. TEKS: CERGAS , Minuman isotonik


b. NOMBOR: 1000 , 3.50
c. TARIKH: 3 Ogos 2016

4. a. 4
b. i. ID Barang
ii. Jenis Barang
i. Kuantiti
ii. Nama Pembekal
c. i. Nombor
ii. Teks
i. Nombor
ii. Teks

5. b. Bina fail pangkalan data baharu


c. Simpan fail dalam folder projek
e. Simpan fail pangkalan data
f. Tutup fail pangkalan data
g. Tamatkan aplikasi

15