Anda di halaman 1dari 22

SULIT

PERCUBAAN UPSR 2016


MATEMATIK 015/1
Kertas 1
Julai
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

5. Rajah yang mengiring i soalan tidak dilukis mengikut skala


kecuali dinyatakan.

6. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam


kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak


[Lihat halaman sebelah
015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
1 0.67 juta =
SULIT 015/1
A 6 700 000
B 670 000
C 67 000
D 6 700

2 Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menaik.
Nombor pada kad P tidak ditunjukkan.

39 236 42 160 P 48 008

Rajah 1

Nombor yang manakah mewakili P?

A 42 016
B 46 136
C 48 034
D 48 812

3 RM50 RM5.65 + 125 sen =

A RM44.35
B RM45.60
C RM59.10
D RM56.85

4 Rajah 2 menunjukkan kedudukan empat titik P, Q, R, dan S


[Lihat halaman sebelah
015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
y

Rajah 2
Antara titik berikut, yang manakah mempunyai koordinat (7,5) ?

A P
B Q
C R
D S

5 9.09 kg =
SULIT A 9 990 g 015/1
B 9 090 g
C 990 g
D 909 g

6 7 kg =

A 730 g
B 7300 g
C 760 g
D 7600 g

7 2.25 + 4.5 =

A 675 ml
B 6 750 ml
C 67 500 ml
D 670 000 ml

[Lihat halaman sebelah


8 Rajah
015/1 3 menunjukkan
2016 PKG PASIR PANJANG sebuah kubus. SULIT
Rajah 3
Hitung isi padu kubus itu, dalam cm3.

A 345
B 344
C 343
D 342

9 Bundarkan 395 938 kepada puluh ribu yang terdekat. Nyatakan jawapan dalam
juta

A 0.395 juta
B 0.396 juta
C 0.39 juta
D 0.4 juta

10 321 010 13 782 =

A 300 228
B 307 128
C 307 228
D 310 282

11 Hitungkan hasil darab 12 dan 7981


SULIT A 95 772 015/1
B 97 772
C 96 722
D 310 282

12 235 550 42 =

A 568
B 568 baki 14
C 5608
D 5608 baki 14

13 6 abad 3 tahun 1 abad 75 tahun =

A 428 tahun
B 438 tahun
C 455 tahun
D 465 tahun

[Lihat halaman sebelah


14 Rajah
015/1 4 menunjukkan jisim sebiji lemon.
2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
Rajah 4
Nalini membeli 4 biji lemon yang sama. Hitung jisim, dalam kg, lemon yang
dibeli oleh Nalini.

A 600
B 60
C 6
D 0.6

15 Berapakah beza antara 34 hari dengan 3 minggu 6 hari?

A 2 hari
B 4 hari
C 7 hari
D 8 hari

16 Rajah 5 menunjukkan tinggi Aina.


SULIT 015/1

Tinggi Aina

2.1 m

Rajah 5

Tinggi adik Aina ialah daripada tingginya. Berapakah tinggi, dalam cm, adik
Aina?

A 1.4 cm
B 14 cm
C 140 cm
D 1400 cm

17 Rosli berkongsi wang dengan abangnya untuk membeli sebuah basikal. Nyatakan
nisbah wang Rosli kepada wang abangnya.

RMRM
200 50

Rosli Abang Rosli

A 5:2
B 2:5
C 1:4
D 4:1

18 [Lihat halaman sebelah


015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
19 471 430 + 1226 + 284 106 + 42 =

A 756 804
B 751 804
C 750 854
D 760 854

20 3 000 guli dibahagikan antara Ali, Muthu dan Chia. Ali mendapat 450 biji.
Muthu dan Chia mendapat bilangan guli yang sama banyak. Berapakah
bilangan guli Muthu?

A 1 275
B 1 725
C 2 550
D 3 450

21 Antara masa berikut, yang manakah sistem 12 jam dan sistem 24 jam yang tidak
sepadan.
SULIT 015/1

22 Rajah 6 terdiri daripada enam buah segi tiga sama sisi yang sama besar.

Rajah 6
Berapakah perimeter, dalam cm seluruh rajah?

A 36
B 48
C 60
D 84

23 [Lihat
Rajah 7 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang halaman
sama sebelah
besar.
015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
Rajah 7

Berapakah luas, dalam cm, kawasan yang berlorek?

A 36
B 42
C 72
D 84

24 Jadual 1 menunjukkan jisim surat khabar yang diperoleh 3 orang murid

Jadual 1

Jumlah jisim surat khabar yang dikumpul oleh mereka bertiga ialah 400kg.
Berapakah jisim, dalam kg, surat khabar yang dikumpul oleh Alif?

A 335
B 325
C 75
D 65

25 Jadual 2 menunjukkan bilangan murid tahun 6 yang ada komputer dan tiada
komputer.
SULIT 015/1

Jadual 2

Berapakah peratus daripada semua murid itu ada berkomputer?

A 32
B 60
C 64
D 90

26 Jadual 3 menunjukkan bayaran yang dikenakan oleh sebuah taman permainan


untuk setiap pengunjung.

Jadual 3

Daud bermain 6 jenis permainan. Dia dan bapanya menyewa sebuah basikal
setiap seorang. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh mereka?

A RM160
B RM130
C RM125
D RM110

27 Rajah 8 menunjukkan harga sebuah komputer riba.

[Lihat halaman sebelah


015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
RM 2 295

Rajah 8

Encik Rahman ada 50 keping wang kertas RM50. Dia membeli


komputer riba di atas. Berapakah wangnya yang tinggal?

A RM205
B RM215
C RM225
D RM245

28 Rajah 9 menunjukkan waktu mula dan waktu tiba perjalanan sebuah bas ekspres
dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru pada suatu petang.

Rajah 9

Hitung tempoh masa, dalam jam dan minit, masa yang diambil
untuk bas itu tiba ke destinasi.

A 44 jam 45 minit
B 33 jam 30 minit
C 4 jam 25 minit
D 4 jam 15 minit

29 Rajah 10 menunjukkan seutas tali.


SULIT 560 cm 015/1

Rajah 10

Tali itu dipotong kepada 3 bahagian. Bahagian pertama berukuran 2.4 m.


Hitung panjang dua bahagian, dalam m, sekiranya bahagian tersebut dipotong
sama panjang.

A 1.3
B 2.5
C 2.6
D 3.2

30 Terdapat 18 orang murid lelaki dalam Kelas 5 Nilam. Nisbah bilangan murid
perempuan kepada murid lelaki ialah 1:2. Hitung jumlah semua murid di dalam
kelas itu.

A 6
B 9
C 27
D 36

31 Rajah 11 menunjukkan dua keping kad nombor

391 226 42 275

Rajah 11

Cari hasil darab bagi nilai digit 9 dengan nilai digit 5

A 45
B 4 500
C 45 000
D 450 000

32 Rajah 12 menunjukkan sebuah kubus Y dan sebuah kuboid Z.

[Lihat halaman sebelah


015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
Rajah 12

Berapakah perbezaan, isi padu dalam cm3, antara kubus Y dan kuboid Z?

A 96
B 120
C 216
D 312

33 Carta palang dalam rajah 13 menunjukkan jumlah jualan kereta pada bulan
Januari hingga April. Jualan kereta pada bulan Mei tidak ditunjukkan.

Rajah 13

Min jualan kereta bagi 5 bulan itu ialah 16 buah. Hitung jualan kereta pada
bulan Mei.

A 14
B 22
C 24
D 26

34 Hisyam ada 198 biji durian. 36 biji dimakan oleh keluarganya dan 24 biji
diberikan kepada adiknya. Baki durian itu dikongsi sama banyak antara 3 orang
jirannya. Antara berikut, pengiraan yang manakah betul untuk menghitung
bilangan durian yang diberi kepada setiap jirannya itu?
SULIT 015/1

B ( 198 36 + 24 ) 3

C 198 36 24 3

35 Jadual 4 menunjukkan bilangan manik di dalam empat buah kotak P, Q, R dan S.

Kotak P Q R S
Bilangan manik 90 180 90 100

Jadual 4
Kotak-kotak itu mengandungi manik berwarna merah, biru dan kuning. 1/4
daripada manik itu bewarna merah. 3/5 daripada bakinya berwarna biru. Manik
selebihnya ialah berwarna kuning. Berapakah bilangan manik berwarna kuning di
dalam kotak itu?

A 253
B 207
C 138
D 115

[Lihat halaman sebelah


015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
36 Azman membeli 160 keping kertas warna. 3/8 daripada kertas warna digunakan
untuk membuat 10 kuntum bunga kertas. Hitung bilangan kertas warna yang
diperlukan untuk membuat 12 kuntum bunga kertas yang sama.

A 6
B 60
C 72
D 480

37 Terdapat 80 orang murid di dalam sebuah dewan.40% daripadanya murid


perempuan. 18 orang murid perempuan dan 25% daripada murid lelaki di dalam
dewan itu mempunyai telefon bimbit. Berapakah bilangan murid yang
mempunyai telefon bimbit?

A 12
B 32
C 30
D 48

38 Rajah 14 menunjukkan isi minyak di dalam sebuah bekas.

Rajah 14

Isi padu minyak dalam bekas adalah daripada isi padu penuh bekas itu.

Berapakah isi padu, dalam ml, minyak yang perlu diisi supaya bekas itu penuh?

A 2 580
B 4 280
C 7 250
D 9 630
SULIT 015/1

39 Bil yang tidak lengkap tanpa GST dalam Rajah 15 menunjukkan barang yang
dibeli oleh Faiz dan Fazli

Rajah 15

Jumlah bil mereka berdua adalah sama. Berapakah harga sekilogram ikan Z?

A RM6.80
B RM8.80
C RM34.00
D RM44.00

[Lihat halaman sebelah


015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT
40 Piktograf dalam rajah 16 menunjukkan jualan baju dalam lima bulan.

Rajah 16

Berapakah beza bilangan jualan bulan Januari dengan min jualan dalam lima
bulan tersebut?

A 24
B 51
C 75
D 12
SULIT 015/1

SKEMA JAWAPAN

1 B 21 A
2 B 22 C
3 B 23 A
4 C 24 D
5 B 25 C
6 D 26 B
7 B 27 A
8 C 28 C
9 B 29 D
10 C 30 C
11 A 31 D
12 D 32 B
13 A 33 A
14 D 34 A
15 C 35 C
16 C 36 C
17 C 37 C
18 A 38 C
19 A 39 A
20 A 40 A

[Lihat halaman sebelah


015/1 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT