Anda di halaman 1dari 23

1

AKHLAK TERHADAP SESAMA MANUSIA

DOSEN PEMBIMBING

Ida Windi Wahyuni,S.Ag,M.Si

NAMA KELOMPOK IV :

IQBAL AL ANSHARI

NPM : 143410686

IVAN TOFANI

NPM:143410765

SEPTIA FANNY

NPM :143410606

REKSY DWI PERMANA

NPM: 143410542
2

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa

mencurahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya, Shalawat serta Salam semoga

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.,keluarganya,para sahabat,dan

seluruh umatnya.Kami bersyukur kepada illahi Rabbi yang telah memberikan

taufik dan hidayahnya kepada kami,sehingga Makalah yang berjudul Akhlak

Terhadap Sesama Manusia dapat diselesaikan.

Materi dalam makalah ini disusun berdasarkan Studi Pusaka dan

Referensi-referensi yang sesuai dengan tujuan,agar pada umumnya dapat

memahami tentang Akhlak,dan Manusia dalam Akhlak tersebut.

Kami menyadari,bahwa dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan

kekhilafan. Oleh karena itu kepada para pembaca pada khususnya, kami

mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Makalah ini.

Semoga Makalah ini benar-benar bermanfaat bagi para pembaca dan

masyarakat pada umumnya. Amin.

Pekanbaru,07 September 2014

Penyusun
3

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................... 2

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... 4

1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................................................................... 4


1.2 RUMUSAN MASALAH .................................................................................................................................. 5
1.3 TUJUAN MAKALAH ..................................................................................................................................... 5

BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................................................................... 6

2.1 DEFINISI AKHLAK ............................................................................................................................................... 6


2.2 AKHLAK TERHADAP SESAMA MANUSIA .................................................................................................................. 7
2.2.3 Akhlak Baik dan Buruk Terhadap Sesama Manusia .............................................................................. 8
2.3 AKHLAK KEPADA SESAMA MANUSIA (ORANGTUA,SAUDARA,TERTANGGA) ................................................................. 10
2.3.1 Akhlak terhadap Orang tua ................................................................................................................ 10
2.3.1.1 Peranan orang tua dalam kehidupan seorang anak ...................................................................................... 10
2.3.1.2 Cara berbuat baik kepada orang tua ............................................................................................................ 11
2.3.1.3 Cara Membiasakan Diri Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua ................................................................... 12
2.3.2 Akhlak terhadap Saudara ................................................................................................................... 13
2.3.2.1 Peranan Saudara dalam kehidupan sehari-hari ............................................................................................. 13
2.3.2.2 Cara-Cara berbuat baik kepada saudara....................................................................................................... 13
2.3.3 Akhlak terhadap Tetangga ................................................................................................................. 14
2.3.3.1 Peranan Tetangga dalam kehidupan seseorang ........................................................................................... 14
2.3.3.2 Cara-Cara Berbuat Baik Kepada Tetangga .................................................................................................... 14
2.3.3.3 Membiasakan Diri Untuk Berbuat Baik Terhadap Tetangga ........................................................................ 15
2.4 AKHLAK TERHADAP SESAMA MUSLIM.................................................................................................................. 16
2.4.1 Peranan Persaudaraan sesame Muslim .............................................................................................. 16
2.4.2 Cara Berbuat Baik Terhadap Sesama Muslim ..................................................................................... 16
2 .4.3 Membiasakan Diri Untuk Berbuat Baik Terhadap Sesama Muslim ................................................... 17
2.5 AKHLAK TERHADAP KAUM LEMAH ...................................................................................................................... 17
2.5.1 Pengertian dan cara berbuat baik kepada kaum lemah ..................................................................... 17
2.5.2 Membiasakan Diri Berbuat Baik Kepada Kaum Lemah ...................................................................... 18

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................................................ 20

3.1 KESIMPULAN .................................................................................................................................................. 20


3.2 SARAN........................................................................................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................................................... 21

LAMPIRAN ..................................................................................................................................................... 22
4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam persoalan Akhlak, manusia sebagai makhluk yang berakhlak


berkewajiban menunaikan dan menjaga akhlak yang baik serta menjauhkan
dan meninggalkan akhlak yang buruk. Akhlak merupkan dimensi nilai dan
Syariat Islam. Kualitas keberagamaan justru ditentukan oleh nilai akhlak. Jika
syariat berbicara tentang syarat rukun ,sah atau tidak sah , maka akhlak
menekankan pada kualitas dari perbuatan.Misalnya beramal dilihat dari
keikhlasannya,sholat dilihat dari kekhusuannya, berjuang dilihat dari
kesabarannya, haji dilihat dari konsistensiny, ilmu dilihat dari konsistensinya
dengan perbuatan,harta dilihat dari aspek mana dari mana untuk apa, jabatan
dilihat dari ukuran apa yang telah diberikan,bukan apa yang diterima.

Dengan demikian, dikarenakan akhlak merupakan dimensi nilai Syariat


Islam,maka Islam sebagai agama yang bisa dilihat dari berbagai
dimensi,sebagai keyakinan,sebagai ajaran dan sebgai atura. Agama Islam
sebagai aturan atau sebagai hukum dimaksud untuk mengatur tata kehidupan
manusia. Sebagai aturan,agama berisi perintah dan larangan, ada perintah
keras (wajib) dan larangan keras (haram), ada juga perintah anjuran (sunat)
dan larangan anjuran (makhruh).

Apalagi pada zaman sekarang ini,banyak diantara kita kurang


memperhatikan masalah akhlak. Disatu sisi, kita mengutamakan tauhid yang
memang merupakan perkara pokok/inti agama ini, untuk kita mempelajarinya
namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan.Sehingga tidak
5

dapat pula disalahkan bila ada keluhan keluhan yang terlontar dari kalangan
awam.

Seharusnya,ucapan yang dilontarkan tersebut menjadi cambuk bagi kita


untuk memperbaiki diri dan membenahi akhlak kita. Bahkan diagama Islam
sangat mementingkan akhlak.yang perlu kita ingat bahwa, tauhid sebagai isi
pokok atau inti, Islam yang memang seharusnya kita utamakan, namun tidak
bearti mengabaikan perkara.

Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat, Tauhid merupakan realisasi


akhlak seorang hamba terhadap ALLAH,dan ini merupakan pokok inti akhlak
seorang hamba.Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya,bearti ia adalah
sebaik-baik manusia. Semakin sempurna tauhid seseorang,maka semakin baik
akhlaknya, dan sebaliknya bila seseorang yang memiliki akhlak buruk bearti
lemah tauhidnya

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembahasan akan


dititikberatkan pada Akhlak Terhadap Sesama Manusia.

1.2 Rumusan Masalah


Dalam makalah ini permakalah merumuskan masalah

1.) Apa pengertian akhlak ?


2.) Bagaimana hubungan akhlak terhadap sesama manusia ?

1.3 Tujuan Makalah

Dari rumusan masalah yang telah kami buat,pemakalah dapat mengambil


tutuan dalam pembuatan makalah ini yaitu:
1) Untuk mengetahui pengertian akhlak.
2) Untuk mengetahui hubungan akhlak terhadap sesama manusia
6

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Akhlak

Kata Akhlak berasal dari Bahasa Arap, Jamak dari Khuluq, yang artinya
tabiat, budi pekerti ,watak , atau kesopanan. Sinonim Akhlak ilalah
tatakrama,kesusilaan,sopan santun( Bahasa Indonesia), moral ,ethic (Bahasa
Inggris), ethos,ethikos (Bahasa Yunani).Adapun menurut beberapa para ahli
pengertian akhlak sebagai berikut.
1. Imam Al- Ghazali
Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia),
yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan,
tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama) maka jika
sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut
ketentuan akal dan norma agama dinamakan akhlak yang baik.
Tetapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat maka
dinamakan akhlak yang buruk .
2. Al-Qurtuby
Akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang bersumber dari
adab kesopanannya yang disebut akhlak ,karena perbuatan itu
termasuk bagian darinya. Menekankan bahwa akhlak itu
merupakan bagian dari kejadian manusia.Oleh karena itu kata al
3. Abu Bakar jabir Al-Jazairy
Akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia
yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela
dengan cara disengaja.
4. Ibnu Maskawaih
Akhlak adalah sikap jiwa seseorng yang mendorongnya untuk
melakukan perbuatan-perbuatan tanpa mellui pertimbangan
terlebih dahulu
7

5. Prof.DR.Ahmad Amin

Akhlak adalah kehendak yang dibiaskan Artinya bahwa kehendak


itu bila membiasakan sesuatu,maka kebisaan itu dinamakan
akhlak.

6. Muhammad bin Ilaan Ash-Shadieqy


Akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang telah
menimbulkan perubahan baik, dengan cara yang mudah (tanpa
dorongan dari orang lain).

Al-Qurthuby menekankan bahwa akhlak itu merupakan baian


dari kejadian manusia oleh karena itu,kata al-khuluk tidak
dapat dipisahkan pengertiannya dengan kata al-khiqah,yaitu
fitrah yang dapat mempengaruahi perbuatan setiap manusia
Imam Al-Ghazaly menekankan bahwa, akhlak adalah sifat
yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat dinilai baik dan
buruknya dengan menggunakan ukuran ilmu pengetahuan
dan norma agama
Muhammad bin Ilaan Ash-Shadieqy,Ibnu Maskawaih, dan
,Abu Bakar Al-Jazary menekankan bahwa,akhlak adalah
keadaan jiwa yang selalu menibulkan perbuatan yang
gampang dilakukan.

2.2 Akhlak Terhadap Sesama Manusia

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (al insanu iijtmaiyyun bi


at tobi. Integritas

manusia dapat dilihat secara bertingkat ,integritas pribadi,integritas keluarga


dan integritas sosial. Diantara ketiga lembaga pribadi, keluarga, dan ,asyarakat
terdapat hubungan saling memperngaruhi . Hubungan antar anggota
masyarakat ada yang diikat oleh faktor domisili pertenggaan, ada juga yang
terikat oleh kesamaan profesi, atau kesamaan asal usul dan kesamaan sejarah.
8

Dalam perspektip ini kita mengenal ungkapan yang mengatakan bahwa


seorang pemimpin adalah anak zaman, artinya yaitu suatu kualitas masyarakat
seperti apa akan melahirkan pemimin seperti apa.Seorang penulis juga dapat
dikatan sebagai anak zamannya, ini artinya pemikiran yang muncul dari
seorang penulis mencerminkan keadaan masyarakat pada zamannya. Bagi
orang yang sadar akan makna dirinya sebagai makhluk sosial maka ia bukan
hanya dibentuk oleh masyarakatnya, tetapi secara sadar berusaha membangun
masyarakat sesuai dengan konsep yang dimilikinya.

Pada dasarnya Islam juga mengajarkan kita bahwa antara induvidu


dengan induvidu yang lain bagaikan struktur bangunan (ka al jasad al wahid),
jika satu organ tubuh yang menderita sakit maka organ tubuh yang lainnya
juga ikut merasakannya dan keseluruhan organ tubuh melakukan solidaritas .
Dari sudut tanggung jawab anggota masyarakat, suatu masyarakat itu
diibaratkan seorang kapten kapal dengan penumpang perahu, jika ada
seseorang penumpang di bagian bawah melubangi kapal karena ingin cepat
memperoleh air, maka penumpang yang di bagian atas harus
mencegahnya,sebab jika tidak , maka kapal tersebut akan tenggelam . Akhlak
terhadap masyarakat bertujuan memihara keharmonisan tatanan masyarakat
agar sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dapat
berfungsi secara optimal.

2.2.3 Akhlak Baik dan Buruk Terhadap Sesama Manusia

Adapun akhlak yang baik terhadap sesama manusia antara lain:


1. Belas kasihan atau sayang (Asy-Syafaqah)
Adalah sikap jiwa yang selalui ingin berbuat baik dan menyatuni
orang lain.
2. Rasa persaudaraan (Al-Ikhaa)
Adalah sikap jiwa yang ingin berhubungan baik dan bersatu
dengan orang lain,karena ada keterikatan bathin dengannya.
3. Memberi nasihat (An-Nashiihah)
Adalah suatu upaya memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada
orang lain dengan menggunakan perkataan.Pada hal ini
9

diharapkanagar orang tersebut berhenti melakukan suatu


perbuatan tersebut.
4. Memberi pertolongan (An-Nashru)
Adalah suatu upaya untuk membantu orang lain,agar tidak
mengalami suatu kesulitan
5. Menahan amarah (Kazmul Ghaizhi)
Adalah upaya untuk menahan emosi , agar tidak dikuasai oleh
perasaan marah terhadap orang lain.
6. Sopan santun (Al-Hilmu)
Adalah sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang
lain,sehingga dala perkataan dan perbuatannya selalu
mengandung adab kesopanan yang mulia
7. Suka emaafkan (Al-Afwu)
Adalah sikap dan perilaku seseorang yang suka meaafkan
kesalahan orang lain yang pernah diperbuat terhadapnya.

Disamping terdapat akhlak baik terhadap sesaa anusia ada juga sifat buruk
terhadap sesama manusia antara lain yaitu:

Mudah marah (Al-Ghadhab), yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak


dapat ditahan oleh kesadarannya, sehingga menonjolkan sikap dan
perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Kemarahan dalam diri
setiap manusia, merupakan bagian dari kejadiannya. Oleh karena itu,
agama Islam memberikan tuntunan, agar sifat itu dapat terkendali
dengan baik;
Iri hati atau dengki (Al-Hasadu atau Al-Hiqdu), yaitu sikap kejiwaan
seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan
hidup orang lain bisa hilang sama sekali;
Mengadu-adu (An-Namiimah), yaitu suatu perilaku yang suka
memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain, dengan maksud
agar hubungan social keduanya rusak;
Mengumpat (Al-Ghiibah), yaitu suatu perilaku yang suka membicarakan
perkataan seseorang kepada orang lain;
10

Bersikap congkak (Al-Asharu), yaitu suatu sikap dan perilaku yang


menampilkan kesombongan, baik dilihat dari tingkah lakunya maupun
perkataannya;
Sikap kikir (Al-Bukhlu), yaitu suatu sikap yang tidak mau memberikan
nilai materi dan jasa kepada orang lain;
Berbuat aniaya (Azh-Zhulmu), yaitu suatu perbuatan yang merugikan
orang lain, baik kerugian materiil maupun non materiil. Dan ada juga
yang mengatakan, bahwa seseorang yang mengambil hak-hak orang lain,
termasuk perbuatan dzalim (menganiaya).

2.3 Akhlak kepada sesama manusia (OrangTua,Saudara,Tertangga)

Ahlak terhadap sesama manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian


yaitu:
Akhlak terhadap Orang Tua
Akhlak terhadap Saudara dan
Akhlak terhadap Tertangga
Akhlak terdap sesama muslim
Akhlak terhadap Kaum Lemah

2.3.1 Akhlak terhadap Orang tua

2.3.1.1 Peranan orang tua dalam kehidupan seorang anak

Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia lahir ke dunia ini adalah melalui
ibu-bapak.Susah dan payah dialami oleh ibu dan bapak untuk memelihara
anaknya, baik ketika masih dalam kandungan, maupun setelah lahir ke
dunia.Pertama-tama ibu harus mengandung kita selama kurang lebih 9
bulan.Selama dalam kandungan, ibu menanggung kepayahan, keletikan dan
kesakitan.
11

Sementara agar beban yang ditanggung oleh ibu-bapak jangan terlalu


berat, maka tiap sebulan sekali atau setengah bulan sekali diperiksa ke
dokter.Hal ini dilakukan demi keselamatan bayi yang ada dalam
kandungan.Demikian pula ketika hendak melahirkan, perasaan gelisah, takut,
sakit menjadi satu, dan nyawa ibulah sebagai taruhannya.Bersamaan itu pula
bapak berdoa agar istrinya melahirkan dengan selamat, dan anak yang lahir ke
dunia juga dalam keadaan selamat dan sehat.
Setelah bayi lahir ke dunia, lalu dipelihara dan dijaganya dengan penuh
perhatian, disusui, disuapi makanan, dimandikan, diayun dan dibuai ketika
menangis, agar cepat diam dan tidur.Kalau bayi sakit, ibu dan bapak gelisah
pula, mereka mencarikan obat agar cepat pulih kembali
kesehatannya.Selanjutnya, ibu dan bapak mengajarkan kita duduk, berdiri,
berjalan, bercakap-cakap, bermain-main dan menjaga agar kesehatan kita tetap
baik dan pertumbuhan fisik dan rohaninya tetap normal.

Ibu-bapak kita benar-benar berjasa, dan jasanya tidak bias dibeli sama
sekali dan tak dapat diukur oleh apapun juga. Merekalah yang mengusahakan
agar kita dapat makan dan membelikan pakaian untuk kita. Selanjutnya kita
dimasukkan ke lembaga pendidikan, mulai dari sekolah pendidikan dasar
sampai menengah dan mungkin sampai ke perguruan tinggi, agar kita berakhlak
baik, teguh mengamalkan ajaran-ajaran agama dan mempunyai masa depan
yang gemilang.

2.3.1.2 Cara berbuat baik kepada orang tua

Adapun cara-cara berbuata baik kepada ibu-bapak diantaranya:

a. Mendengarkan nasihat-nasihatnya dengan penuh perhatian,


mengikuti anjurannya dan tidak melanggar larangannya;
12

b. Tidak boleh membentak ibu-bapak, menyakiti hatinya, apalagi


memukul. Ibu dan bapak harus diurus atau dirawat dengan baik;
c. Bersikap merendahkan diri dan mendoakan agar mereka selalu
dalam ampunan dan kasih sayang Allah S.W.T.;
d. Sebelum berangkat dan pulang sekolah hendaklah membantu orang
tua;
e. Menjaga nama baik kedua orang tua di masyarakat;
f. Memberi nafkah, pakaian, dan membayarkan hutangnya kalau
mereka tidak mampu atau sudah tua;
g. Menanamkan hubungan kasih sayang terhadap orang yang telah
ada hubungan kasih sayang oleh ibu-bapaknya;

2.3.1.3 Cara Membiasakan Diri Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua

Membiasakan diri berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perbuatan
yang amat mulia.Bahkan dianjurkan setiap setelah shalat mendoakan kedua
orang tua. Apabila kedua orang tua itu telah meninggal misalanya, maka kita
sebagai anaknya berkewajiban berbakti kepada mereka seperti:

a. Menyembahyangkan jenazahnya;
b. Memintakan ampunan kepada Allah;
c. Menyempurnakan janjinya;
d. Memuliakan sahabatnya;
e. Menghubungi anak keluarganya yang bertalian dengan keduanya.
13

2.3.2 Akhlak terhadap Saudara

2.3.2.1 Peranan Saudara dalam kehidupan sehari-hari

Peranan saudara dalam kehidupan kita sangatlah penting, karena pada


dasarnya kita adalah makhluk sosial yang senantiasa saling bantu-membantu
dalam menempuh kehidupannya, terutama saudaranya yang terdekat. Oleh
karena itu, saudara masih ada hubungan darah dengan kita, maka merekalah
yang paling pertama kita minta bantuannya.Lebih-lebih bila kita sedang
mendapat musibah atau bencana lainnya, misalnya sakit, kecurian dan
sebagainya. Karena itu, hubungan antara saudara dengan saudara haruslah
dipelihara dengan sebaik-baiknya, jangan sampai retak, jangan sampai timbul
hal-hal yang menyebabkan tali silaturahmi terputus, apalagi kalau sampai
timbul perpecahan atau permusuhan dan percekcokan satu sama lain.

2.3.2.2 Cara-Cara berbuat baik kepada saudara

Adapun cara-cara untuk berbuat baik kepada saudara diantaranya:

a. Menghormati dan mencintai mereka. Karena kita dengan saudara asal-


mulanya dari ayah dan ibu. Mencintai mereka sama dengan kita mencintai
diri sendiriMenghormati saudara yang lebih tua sebagaimana menghormati
orang tua, mengindahkan nasihat-nasihatnya dan tidak menentang
perintahnya;
b. Mencintai dan menyayangi yang lebih kecil dengan penuh kasih sayang
sebagaimana orang tua menyayangi mereka;
14

c. Saling bantu-membantu sekuat tenaga, sabar terhadap mereka. Jika bersalah,


berilah peringatan secara halus dan ramah-tamah.

2.3.3 Akhlak terhadap Tetangga

2.3.3.1 Peranan Tetangga dalam kehidupan seseorang

Kita hidup ditengah-tengah masyarakat, laksana ikan dengan air.Harus


saling menghidupi dan menjernihkan. Tidak boleh sombong kepada orang lain,
terutama dengan kerabat dan tetangga. Mereka ini adalah saudara kita yang
paling dekat dan cepat menolong dikala kita mendapat musibah atau
malapetaka.Meskipun mempunyai family sekian banyak dan terkemuka, tetapi
tak mustahil tempat tinggalnya berjauhan.
Oleh karena itu, dikala kita mendapat musibah seperti sakit, meninggal
dunia, atau kesusahan-kesusahan lainnya, maka yang paling duluan tampil
datang adalah tetangga kita.Karena itu berlakulah kepadanya secara baik
menurut tuntunan agama.

2.3.3.2 Cara-Cara Berbuat Baik Kepada Tetangga

Adapun cara-cara yang dilakukan untuk berbuat baik kepada tetangga


antara lain sebagai berikut :

a) Menolong dan membantunya bila membutuhkan pertolongan,


walaupun mereka tidak mau membantu kita;
b) Member hutang bila meminta bantuan hutang kepada kita;
c) Ikut meringankan beban dan kesengsaraan bila tetangga itu miskin
dan sengsara, sekiranya kita mempunyai kelebihan;
d) Menjenguknya bila sakit atau membantunya dengan obat;
15

e) Bila tetangga ada yang meninggal dunia, hendaknya ikut


belasungkawa, dan mengantarkan jenazahnya ke kuburnya;
f) Bila tetangga mendapat kesenangan atau nasib baik dan
menggembirakan, sebaiknya menyampaikan ucapan selamat
kepadanya;
g) Ikut meringankan beban musibah tetangga yang meninggal;
h) Bila ingin membuat rumah bertingkat, sebaiknya minta izin atau
sepengetahuan tetangganya, disamping minta izin kepada
pemerintah;
i) Menghindari perkataan atau tindakan yang menyakitkan tetangga.
Bila berkata atau bertindak salah, sebaiknya segera minta maaf;
j) Jika boleh memamerkan sesuatu yang dibeli atau yang dimiliki
kepada tetangga, baik berupa makanan ataupun yang lainnya, bila
kita tidak ingin memberinya;
k) Jangan menyalakan atau membunyikan radio tape recorder atau TV
terlalu keras, yang dapat membisingkan tentangga.

2.3.3.3 Membiasakan Diri Untuk Berbuat Baik Terhadap Tetangga

Adapun cara untuk membiasakan diri untuk berbuat baik terhadap


tetangga sebagai berikut:

a. Supaya senantiasa berbuat baik terhadap tetangga dalam segala


situasi, dalam kehidupan sehari-harinya hingga meninggalnya
tetangga itu;
b. Setiap orang muslim wajib memuliakan tetangganya, karena
memuliakan tetangga merupakan salah satu akhlak mulia, yang
harus dimiliki setiap muslim;
16

c. Kita diperintahkan agar suka member makanan kepada tetangga,


terutama tetangga yang terdekat.

2.4 Akhlak Terhadap Sesama Muslim

2.4.1 Peranan Persaudaraan sesame Muslim

Diantara sesama muslim yang lain adalah bersaudara. Oleh sebab itu, kita
harus bersikap baik terhadap sesama muslim. Mereka itu bagaikan satu anggota
badan, bilamana yang satu sakit atau ditimpa musibah, maka yang lain ikut
merasakannya. Misalnya, kalau gigi seorang sakit, maka anggota badan yang
lainnya ikut pula merasakannya. Demikian pula umat Islam, kalau ada salah
seorang dari umat Islam ditimpa malapetaka, maka yang lain harus ikut
merasakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bergotong royong dalam
meringankan bebannya.

2.4.2 Cara Berbuat Baik Terhadap Sesama Muslim

Adapun cara yang dilakukan untuk berbuat baik terhadap sesama


muslim

a. Member salam;
b. Memenuhi undangannya, terutama hari pertama dalam walimatul uruz;
c. Saling member nasihat;
d. Menjenguk ketika sakit, sambil mendoakan;
e. Mengantarkan jenazah orang islam;
f. Tidak bermusuhan selama 3 hari;
g. Tidak boleh bersikap sombong;
f. Tidak melahirkan kegembiraan disaat orang Islam yang lain ditimpa
kesusahan;
g. Mau membela sesama muslim;
17

h. Menjunjung tinggi kehormatan, harta dan jiwa;


i. Mau mengusahakan perdamaian kalau terjadi perselisihan diantara
sesama muslim;
j. Menutupi rahasianya;
k. Memberi bantuan disaat membutuhkan;
l. Menyantuni orang-orang miskin dan lemah di kalangan umat Islam;
m. Ikut membahagiakan sesama muslim.

2 .4.3 Membiasakan Diri Untuk Berbuat Baik Terhadap Sesama


Muslim

Adapun cara-cara yang dilakukan untuk membiasakan diri untuk berbuat


baik terhadap sesama muslim antara lain :

Harus saling memaafkan;


Harus saling menyelamatkan;
Jangan suka memfitnah;
Jangan berbuat dzalim;
Jangan berburuk sangka;
Jangan merusak

2.5 Akhlak Terhadap Kaum Lemah

2.5.1 Pengertian dan cara berbuat baik kepada kaum lemah

Kaum lemah adalah orang-orang yang belum memiliki kemampuan dalam


segala hal atau bidang tertentu.Tidak memiliki kemampuan ini biasanya
menjadi penghambat untuk mencapai keinginannya (cita-citanya).Sebagai
contoh yang termasuk orang-orang lemah misalnya, orang bodoh (tak berilmu
pengetahuan), orang miskin (tak berharta), dan sebagainya.
18

Ajaran Islam telah menegaskan, bahwa siapa yang menolong orang lemah,
niscaya Allah akan memberikan pertolongan. Sebaliknya mereka yang tidak
mau menolong kaum lemah, niscaya Allah tidak menyukainya.
Pertolongan itu tidaklah hanya dilakukan terhadap sesama pemeluk agama
Islam belaka, tetapi setiap pemeluk agama Islam harus pula melakukan
pertolongan kepada sesama umat manusia, sekali pun lain agama.Bukankah
agama Islam memerintahkan agar kita tetap berbakti kepada orang tua, sekali
pun kedua-duanya berlainan agama dengan kita, juga memerintahkan kepada
kita agar tetap berbuat baik kepada tetangga, sekali pun mereka itu orang-orang
yang musyrik.Demikian pula terhadap seluruh umat manusia, baik Islam
maupun bukan, kita harus selalu berakhlak baik kepada mereka, harus berkata
dengan perkataan yang bagus dan harus memperlakukan mereka dengan layak.
Pada hakikatnya menolong manusia berarti juga menolong diri sendiri.
Misalnya kita menjadi orang kaya yang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian
kita menolong beberapa orang yang menganggur dengan memberikan pekerjaan
kepada mereka dalam satu perseroan terbatas yang kita pimpin. Tentu saja kerja
mereka memberikan keuntungan kepada kita.Disinilah letak rahasinya, kita
memperoleh rahmat Allah baik langsung maupun tidak, di dunia dan kelak di
akhirat.
Sewajarnyalah bagi setiap pemuda dan pemudi yang masih berusia muda
belia, segar bugar, sehat jasmani dan rohaninya mempunyai rasa kasih sayang
kepada orang-orang lemah. Misalnya kepada orang cacat fisiknya atau
mentalnya, orang yang lanjut usia, dan orang yang ditimpa kemiskinan.
Generasi tua telah memberikan tauladan yang baik yang patut ditiru oleh
generasi yang lahir pada periode berikutnya.

2.5.2 Membiasakan Diri Berbuat Baik Kepada Kaum Lemah


19

Adapun cara yang dilakukan untuk membiasakan diri untuk berbuat baik
kepada kaum lemah antara lain sebagai berikut:

a) Menunjukkan kepada orang lain yang tersesat, dan menuntut orang


buta di jalan yang ramai;
b) Memberikan tempat duduk kepada orang yang telah tua, orang buta,
anak-anak dan wanita waktu berdesak-desakan kendaraan dalam bis,
kereta api, dan sebagainya;
c) Memberi sedekah kepada peminta-minta dengan sikap yang baik;
d) Memberikan bantuan kepada panti asuhan yatim piatu dan rumah
miskin;
e) Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, berupa uang,
pakaian, dan obat-obatan;
f) Menganggap pembantu rumah tangga sebagai anggota keluarga sendiri;
g) Suka menolong orang lain yang sangat memerlukan bantuan,
diantaranya membantu orang miskin, orang cacat mental, orang cacat
jasmani, dan lain-lain
20

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Akhlak adalah tabiat, budi pekerti ,watak , atau kesopanan. Aklah


terhadap sesama manusia dapat dikolompokkan menjadi lima (5) yaitu akhlak
terhadap orang tua , akhlak terhadap saudara dan akhlak terhadap tetangga,
akhlak terhadap sesama muslim dan akhlak terhadap kaum lemahAkhlak
terhadap sesama manusia daoat dibagi menjadi dua bagian yaitu akhlak baik
dan buruk.

3.2 Saran
21

DAFTAR PUSTAKA

http://alfanbactiar028.blogspot.com

http://ayatcahyadi1.blogspot.com
22

LAMPIRAN
23

Anda mungkin juga menyukai