Anda di halaman 1dari 9

REFLEKSI PENGAJARAN MAKRO

Dalam melaksanakan tugasan PRKA 3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran, kami
telah ditugaskan untuk melaksanakan pengajaran makro. Makro pembelajaran ini dibuat dalam
masa tidak melebihi 60 minit yang mana saya telah memilih kelas Tahun 5 Bijak sebagai kelas
pengajaran dan pembelajaran saya dalam mata pelajaran yang hendak di ajar ialah Reka Bentuk
dan Teknologi (RBT). Kelas ini mempunyai seramai 25 orang murid dan merupakan sebuah kelas
yang diklasifikasikan sebagai kelas sederhana.

Dalam menjayakan pengajaran makro ini, saya telah memilih tajuk Sains Rumah Tangga.
Sepanjang tempoh pelaksanaan pengajaran makro Reka Bentuk dan Teknologi Sains Rumah
Tangga dalam standard kandungan menyediakan sajian yang telah dilakukan, saya mendapati
terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang
dikendalikan tersebut.

Pada pendapat saya, pemantauan yang saya lakukan semasa murid menjalankan aktiviti
yang diberikan adalah kurang. Perkara ini dapat dilihat ketika mana terdapat segelintir murid yang
tidak dapat melaksanakan tugasan yang diberikan dengan baik. Pemantauan daripada saya
sebagai seorang guru adalah sangat peting agar dapat memberikan bimbingan dan tunjuk ajar
kepada murid-murid yang sederhana ini dengan serta-merta semasa aktiviti dijalankan.

Dari segi pengurusan masa, saya rasa ia kurang cukup kerana saya hanya tidak dapat
menggunakan masa yang diperuntukkan dengan baik dalam menjelaskan tugasan (homework)
yang perlu diselesaikan oleh murid-murid. Saya tidak dapat menjelaskan satu per satu secara
terperinci kepada murid-murid. Oleh itu, saya telah menganalisis kekuatan dan kelemahan saya
sendiri melalui pandangan dan pendapat rakan-rakan sejawat, murid-murid dan diri saya sendiri.

Antara kelemahan saya adalah seperti berikut:

Kelemahan Cara mengatasi

Saya kurang memantau murid ketika mereka Saya perlu memantau dan melihat
menjalankan aktiviti. Terdapat murid yang setiap kumpulan murid dengan
memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar. bergerak dari satu kumpulan ke satu
kumpulan yang lain agar dapat
membantu ketidakfahaman murid
terhadap sesuatu pembelajaran
secara serta-merta.

1
Pengurusan masa yang lemah. Terlalu lama Mengenal pasti ketetapan masa yang
mengambil masa dalam menjelaskan sesuatu diperuntukkan seperti yang
perkara. terkandung dalam RPH.
Memberi penjelasan yang ringkas dan
jelas supaya murid tidak cepat berasa
bosan kerana mengambil masa yang
terlalu lama.

Antara kekuatan saya adalah seperti berikut:

Kekuatan Cara penambahbaikan

Objektif pengajaran tercapai Memastikan murid dapat memahami


dan menguasai topik yang diberikan.

Penglibatan murid semasa proses pengajaran Melibatkan murid secara aktif dalam
dan pembelajaran berlaku Pengajaran yang setiap aktiviti yang dilaksanakan
aktif dan bukan bercakap satu hala sahaja. Maklum balas yang baik ditunjukkan
oleh murid-murid.
Daya tarikan terhadap murid. Menggunakan bahan bantu mengajar
yang menarik.
Memastikan BBM (powerpoint) yang
digunakan berfungsi dengan baik.
Komunikasi yang baik Memberikan arahan dan pandangan
dengan jelas dan mudah untuk
difahami oleh murid.
Intonasi dan kelantangan suara juga
penting.

2
REFLEKSI PENGAJARAN MAKRO

Kekuatan dalam Pengajaran Makro

Pengajaran makro pula berbeza daripada pengajaran mikro. Jika pengajaran mikro memakan
masa 5-10 minit, tetapi pengajaran makro memerlukan masa yang lebih panjang iaitu 30minit
sehingga 1 jam. Pengajaran makro memerlukan saya untuk menjalankan setiap langkah iaitu
daripada langkah set induksi sehingga langkah penutup.

Kekuatan yang dapat dikenal pasti selepas sesi pengajaran makro ialah pencapaian
objektif. Secara keseluruhannya, objektif pengajaran yang dirancang semasa menyediakan
rancangan makro dapat dicapai secara keseluruhannya di mana murid dapat memahami dan
menguasai topik yang diberikan. Di sinilah kekuatan yang diperoleh iaitu objektif pengajaran
tercapai.

Selain daripada itu, kekuatan dalam pengajaran makro ini ialah dari segi penglibatan
murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Bagi menggalakkan penyertaan
aktif murid dalam aktiviti pembelajaran, aktiviti berkumpulan perlu diadakan supaya murid dapat
berinteraksi sesama mereka sewaktu perbincangan-perbincangan yang dijalankan (Shahbuddin
et.al.,2007). Dengan ini murid dapat melibatkan diri mereka secara aktif dalam setiap aktiviti yang
dilaksanakan. Murid juga dapat memberikan perhatian yang baik terhadap pengajaran dan
mereka juga dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan semasa sesi soal jawab
dijalankan. Penglibatan murid ini adalah sangat penting semasa proses pengajaran dijalankan
untuk memastikan kelancaran dalam proses pengajaran ini berjalan lancar seperti apa yang
dirancangkan.

Di samping itu, kekuatan dalam pengajaran makro ini ialah dari segi daya tarikan terhadap
murid. Menurut teori pelaziman klasik J.B. Watson (1878-1958) dalam Noriati (2009), emosi
kanak-kanak dapat dibentuk melalui proses pelaziman. Jadi, pembentukan emosi yang positif
sebelum memulakan P&P amatlah penting bagi memastikan murid-murid bersedia untuk
meneruskan pembelajaran. Dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang baik secara tidak
langsung dapat menarik perhatian murid terhadap pengajaran yang hendak dijalankan. Dalam
pengajaran makro ini, saya telah menggunakan bahan bantu mengajar seperti power point dan
bahan maujud. Melalui bahan bantu mengajar ini telah berjaya melibatkan murid semasa proses
pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan. Penglibatan murid adalah penting untuk
memastikan kelancaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan.

3
Kekuatan lain yang dapat dikenal pasti adalah dari segi komunikasi. Komunikasi yang
baik adalah di mana saya dapat memberikan arahan dan pandangan dengan jelas dan mudah
untuk difahami oleh murid. Saya dapat memberikan arahan tanpa perlu melakukan pengulangan
untuk setiap arahan yang diberikan. Intonasi dan kelantangan suara juga turut mempengaruhi
kepada kekuatan ini. Kesan daripada ini, murid akan mudah mendengar dan lebih menumpukan
perhatian terhadap arahan yang saya berikan.

Kelemahan dalam Pengajaran Makro

Setiap kekuatan pasti ada juga kekurangan yang tidak dapat dinafikan bahawa pengajaran makro
ini mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Setelah habis sesi pengajaran, saya dapat
mengenal pasti beberapa kelemahan yang terdapat dalam pengajaran makro ini. Kelemahan ini
juga secara tidak langsung memberikan sedikit kesan yang kurang baik kepada kekuatan
pengajaran saya ini.

Antara kelemahan yang dapat dikesan selepas sesi pengajaran ialah dari segi
pengurusan masa. Saya juga akui sememangnya agak sukar untuk menjalankan pengajaran
makro dalam masa yang ditetapkan. Semasa persediaan rancangan mengajar ini dibuat,
sememangnya kesemua yang dirancang kelihatan lancar dan tersusun, namun hakikatnya
berbeza setelah kita telah melaksanakan pengajaran tersebut pada realitinya. Banyak perkara
yang menyumbang ke arah wujudnya kelemahan ini apatah lagi dalam aktiviti yang dijalankan itu
memakan masa yang banyak kepada murid untuk melaksanakannya.

Selain daripada itu, kelemahan lain yang wujud ketika sesi pengajaran makro ini adalah
dari segi bantuan yang saya berikan kepada murid-murid. Saya tidak dapat memberi bimbingan
yang sepenuhnya kepada murid ketika menjalankan sesi aktiviti pengajaran. Ini disebabkan oleh
beberapa halangan yang tidak terduga dan juga disebabkan kekangan masa yang tidak begitu
mengizinkan untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan tersebut. Namun demikian, saya
telah mengambil tindakan lain dengan menggunakan kaedah bimbingan rakan sebaya ataupun
orang sekeliling seperti ibu bapa untuk membantu melancarkan lagi tugasan yang diberikan
dalam aktiviti tersebut apabila dibawa balik sebagai homework.

4
Langkah Penambahbaikan

Setiap kelemahan dan kekuatan perlu diatasi dan semestinya memerlukan penambahbaikan
untuk dilakukan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran pada masa akan datang. Garvin dalam
Mumtaz Begum Abdul Kadir (2009) ada menyatakan bahawa kualiti adalah penambahbaikan
berterusan dalam semua aspek. Maka, seorang guru perlulah mengambil iktibar dan memikirkan
tindakan yang sewajarnya agar kelemahan tersebut tidak lagi berulang dan tidak akan
mengganggu pengajaran pada masa akan datang.

Pergerakan saya semasa di dalam kelas juga adalah penting. Saya perlu sentiasa
bergerak dan berjalan dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain bagi memantau dan melihat
setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa PnP berjalan. Kaedah ini sangat membantu saya
dan mengawal disiplin murid ketika di dalam kelas, sama ada mengawal tingkah laku murid
ataupun membantu ketidakfahaman murid terhadap sesuatu pembelajaran secara serta-merta.
Perkara ini perlu saya lakukan dalam proses PnP di dalam kelas bagi menunjukkan interaksi dan
komunikasi yang berlaku antara guru dan murid itu berkesan.

Selain itu, penambahbaikan ini juga perlu dilakukan dalam aspek pengurusan masa dalam
menyampaikan pembelajaran seta pemantauan kepada murid ketika berada di dalam kelas. Saya
seharusnya mengenal pasti ketetapan masa yang diperuntukkan seperti yang terkandung dalam
RPH. Ketetapan masa itu perlu diikuti bagi melancarkan lagi proses PnP. Hal ini juga dapat
memudahkan saya untuk menyelesaikan setiap bahagian penyampaian dalam pengajaran
bermula daripada set induksi sehingga kepada penutup pengajaran tersebut.

5
RUJUKAN

Mumtaz Begum, A. (2009). Integriti Peningkatan Kualiti Organisasi. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distribution Sdn. Bhd.

Noriati A. Rashid,Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah .(2009). Murid dan Alam Belajar.
Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd.Zohir Ahmad. (2007). Pedagogi: Strategi dan
Teknik Mengajar Dengan Berkesan. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.
Bhd

6
LAMPIRAN

Gambar di atas menunjukkan BBM yang digunakan semasa pengajaran makro.

7
Gambar di atas menunjukkan situasi ketika pengajaran makro.

8
Gambar di atas menunjukkan guru (saya) sedang menggunakan BBM (kad menu) semasa
pengajaran makro.