Anda di halaman 1dari 4

Ujian Penilaian 1 Asas Sains Komputer

Jawab Semua Soalan Berdasarkan arahan yang diberi.

1. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemikiran komputasional. Susun langkah-langkah


tersebut mengikut susunan yang betul. Tulis nombor 1-4 di ruang yang disediakan. [4M]

Proses Pemikiran Kedudukan


Sediakan satu modul penyelesaian masalah
Kenalpasti corak yang sama
Masalah perlu diasingkan
Perkara yang tidak penting ditinggalkan

2. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, sila padankan teknik komputasional yang sesuai
dengan pernyataan tersebut. [4M]

Pernyataan Teknik

Pemecahan suatu masalah


atau system yang kompleks
kepada bahagian-bahagian
Teknik Peniskalaan
kecil bagi memudahkan
penyelesaian

Penelitian pada kesamaan dan


corak dalam masalah yang
lebih kecil dapat membantu
menyelesaikan masalah Teknik Leraian
kompleks dengan lebih
berkesan

Meninggalkan aspek penting


yang terdapat dalam corak-
corak yang dicamkan dan
Teknik Pengecaman
memfokus kepada aspek
Corak
penting yang dapat membantu
dalam penyelesaian masalah

Membina model seperti


formula, teknik , peraturan
atau langkah-langkah bagi Teknik Pengitlakan
menyelsaikan masalah

3. Nyatakan dua kepentingan Teknik Pengecaman Corak dalam proses penyelesaian masalah. [2M]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1
Ujian Penilaian 1 Asas Sains Komputer

4. Imej di bawah menunjukkan dua buah kereta buatan nasional iaitu Proton Saga dan Myvi. [3M]

Senaraikan tiga ciri-ciri kesamaan bagi kedua-dua buah kereta tersebut berdasarkan
pengetahuan sedia ada anda.

Bil Ciri-ciri kesamaan


1.
2.
3.

5. Baca dan fahami setiap pernyataan di bawah. Nyatakan setiap pernyataan berikut BENAR atau
PALSU. [4M]

Bil Pernyataan Jawapan


1. Pemikiran komputasional membolehkan kita menangani masalah yang
kompleks, memahami apa masalah sebenar dan mengenalpasti kaedah
penyelesaian.
2. Setiap masalah perlu dibahagikan kepada bahagian yang lebih kecil untuk
diselesaikan secara berasingan.
3. Apabila melukis gambar kereta, cirri-ciri umum seperti bilangan roda adalah
sangat penting untuk kita ketahui. Teknik ini dikatakan sebagai Teknik
Leraian.
4. Mengkaji kes-kes jenayah terdahulu secara umum merupakan contoh teknik
pengecaman corak bagi menyelesaikan masalah jenayah

2
Ujian Penilaian 1 Asas Sains Komputer

6. Ali mempunyai sebidang tanah. Dia bercadang untuk membina satu deretanrumah teres setingkat
di tanah itu untuk dijadikan rumah sewa.

Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut:


a) Dengan menggunakan teknik leraian, senaraikan empat masalah-masalah yang boleh
dipecahkan kepada yang lebih kecil. [4M]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) Berdasarkan teknik pengecaman corak, apakah tiga ciri-ciri kesamaan yang dapat membantu Ali
dalam menyelesaikan masalah itu? [3M]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c) Mengikut teknik peniskalaan, senaraikan satu aspek yang penting bagi menyelesaikan masalah
ini dan satu aspek yang tidak penting. [2M]
Aspek penting:
______________________________________________________________________________
Aspek kurang penting:
______________________________________________________________________________

d) Apakah yang boleh dilakukan oleh Ali untuk memastikan masalah ini dapat diuruskan dengan
baik? [1M]
______________________________________________________________________________

7. Kenalpasti nombor-nombor berikut. Tandakan ( ) pada nombor perduaan. [2M]

a 142 c 1012

b 112 d 11110

3
Ujian Penilaian 1 Asas Sains Komputer

8. Maklumat berikut menunjukkan suatu sistem nombor. [2M]

Nyatakan dua prinsip asas sistem nombor itu.


i) ________________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________________

9. Tuliskan nombor asas dua berdasarkan nombor asas sepuluh yang diberikan. [2M]

a) 18610
b) 4310

10. Tunjukkan jalan penyelesaian untuk menukarkan nombor asas dua berikut kepada nombor asas
sepuluh. [4M]

a)11012 b)11112

11. Padankan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan yang betul. [3M]

Nombor Perpuluhan Nombor Perduaan

84 1001110

29 1010100

78 11101

-Selamat Menjawab-

Beri Nilai