Anda di halaman 1dari 11

UJIAN BERTULIS

MAC
1.5 JAM

SMK CONVENT BUTTERWORTH


JALAN NEW FERRY, 12100 BUTTERWORTH

Reka Bentuk & Teknologi


UJIAN 1 2017
TINGKATAN 1

ARAHAN :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

NAMA : _________________________________________

KELAS : ________________________

1
Jawab semua soalan

1. Nyatakan definasi reka bentuk dan teknologi.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
[3 markah]

2. Tandakan [ / ] pada petak yang berkaitan produk konkrit dan abstrak.

Produk Konkrit Produk Abstrak


a. Alat muzik
b. Bahasa
c. Pengiklanan
d. Lukisan
e. Pakaian

[5 markah]

2
3. Padankan fungsi garisan dengan gambar yang berkenaannya

a. Menunjukkan
keseimbangan

b. Membahagikan
ruang kawasan

c. Menunjukkan
kestabilan dan
kerehatan

d. Menunjukkan
objek yang dekat
dan jauh

[4 markah]

3
4. Rajah 1 menunjukkan gambar A dan B.

Nyatakan kategori rupa pada gambar dalam Rajah 1

A B
Rajah 1

A - ..................................................................

B - ..................................................................
[2 markah]

5. Nyatakan jenis keseimbangan yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

a b
. .

Rajah 2

[2 markah]

4
6. Rajah 3 menunjukkan sederet rumah.

Rajah 3

Nyatakan tiga jenis elemen yang ada dalam Rajah 3

i. ................................................................................

ii. ................................................................................

iii. .................................................................................
[3 markah]

7. Tandakan (/) dalam petak berkenaan mengikut kumpulan warna


primer dan sekunder.

Warna primer Warna sekunder

a. Biru
b. Hijau
c. Jingga
d. Merah
e. Kuning
[5 markah]

5
8. Lengkapkan peta buih di Rajah 4 mengenai prinsip reka bentuk dan
teknologi.

Keseimbangan

Kontras

Prinsip
reka
bentuk Pengulangan
dan
teknologi

Rajah 4
[4 markah]

9. Berdasarkan gambar pada Rajah 6, nyatakan kriteria reka bentuk yang


ditunjukkan.

6
b

Rajah 6
a. .........................................................................................................
b. .........................................................................................................
[2 markah]

10. Apakah teknik pembinaan objek yang ditunjukkan di Rajah 7?

Teknik
Objek
Pembinaan

a.

b.

7
c.

d.

Rajah 7
[4 markah]

11. Tandakan (/) mengenai etika dalam reka bentuk dan ( x ) bagi yang
salah pada petak yang disediakan

i. Keaslian

ii. Kolektif

iii. Intergriti

iv. Mesra alam sekitar

[4 markah]

8
12. Nyatakan dua prinsip yang terdapat dalam setiap objek berikut.

a. i.

ii.

b. i.

ii.

c. i.

ii.

[6 markah]

9
13. Nyatakan dua kepentingan reka bentuk dan teknologi.

i. .......................................................................................................
ii. ......................................................................................................
[2 markah]

14. Senaraikan tiga kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi.

i. .......................................................................................................

ii. ......................................................................................................

iii. .....................................................................................................

[3 markah]

15. Tandakan ( / ) bagi peranan reka bentuk kepada masyarakat ( X )


bagi yang salah pada petak yang disediakan.

i. Melindungi hak cipta rakyat

ii. Melahirkan nilai-nilai estetika

iii. Melindungi dan memelihara etika sosial

[3 markah]

* * * * KERTAS SOALAN TAMAT * * * *

10
Disediakan oleh Pn. Thilagavathy Krishnasamy .

Disemak oleh Pn. Nurhaniza Bt Md Noor .

Disahkan oleh Pn Norazlin bt Ishak ...........................................

11