Anda di halaman 1dari 12

SULIT

BAHAGIAN A
[60 markah]
Jawab Semua Soalan

1. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemikiran komputasional. Susun langkah-


langkah tersebut mengikut susunan yang betul. Tulis nombor 1-4 di ruang yang
disediakan.
[ 4 Markah ]
Proses Pemikiran Kedudukan
Sediakan satu modul penyelesaian masalah

Kenalpasti corak yang sama

Masalah perlu diasingkan

Perkara yang tidak penting ditinggalkan

2. Senaraikan 4 teknik yang digunakan dalam pemikiran komputasional.


(a) __________________________________________________
(b) __________________________________________________
(c) __________________________________________________
(d) __________________________________________________
[ 4 Markah ]

3. Rajah berikut menunjukkan Afiq ingin membuat sandwic untuk rakan sekelasnya.

Mengikut teknik leraian, pecahkan masalah ini kepada tiga masalah kecil dalam
membuat sandwich.
i. ___________________________________
ii. ___________________________________
iii. ___________________________________
[ 3 Markah ]

1
SULIT

4. Maklumat berikut adalah tentang nombor perduaan.

A 1011 B 10111010 C 101101

Padankan nombor perduaan dengan nilai perduaannya yang betul dengan menulis A, B
atau C pada petak yang disediakan.

186

45

11
[ 3 Markah ]

5. Tandakan () bagi aksara yang diwakili oleh hasil tolak kod ASCII 00111000 dan kod
ASCII 00110111 yang betul dan () bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Aksara 1

Aksara 2

Aksara a
[ 3 Markah ]

6. Rajah berikut menunjukkan satu imej digital.

Nyatakan tiga jenis ukuran bagi imej digital.


i.__________________________________________________
ii.__________________________________________________
iii._________________________________________________
[ 3 Markah ]
2
SULIT

7. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan audio digital?


______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
[ 1 Markah ]

(b) Berikan dua jenis ukuran bagi audio digital.


(i) _________________________________________________________________
(ii) _________________________________________________________________
[ 2 Markah ]

8. Maklumat berikut adalah tentang kedalaman bit.

A Audio 1 bit B Audio 2 bit C Audio 4 bit

Padankan kedalaman bit dengan rajah kualiti audio yang betul dengan menulis A, B, dan
C, pada petak yang disediakan.

[ 3 Markah ]

9. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul tentang algoritma dan (x) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.
Pernyataan Jawapan
Algoritma ialah urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu
masalah.
Penggunaan carta alir dan pseudokod adalah kaedah yang biasa
digunakan oleh pengatur cara untuk mewakilkan algoritma.
Algoritma ditulis dalam kod khas yang perlu diterjemah.

[ 3 Markah ]

3
SULIT

10. Tuliskan nombor perduaan di dalam kotak yang disediakan untuk mewakili imej digital
yang diberikan.
[ 3 Markah ]

Jawapan :

11. Maklumat berikut merupakan penerangan bagi jenis struktur kawalan pilihan.

P Memilih di antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan.
Q Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan yang
terbentuk.
R Mempunyai lebih daripada dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk
dilaksanakan.

Nyatakan jenis struktur kawalan pilihan bagi P, Q dan R

P : _____________________________________________________________________

Q : _____________________________________________________________________

R : _____________________________________________________________________

[ 3 Markah]

12. Nyatakan tiga jenis format fail audio dan singkatan yang biasa digunakan.
(i) ____________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________________
[ 3markah ]

4
SULIT

13. Teliti corak pada susunan huruf-huruf di bawah. Nyatakan pasangan huruf yang
seterusnya.
[ 2 Markah ]

FA , GB , HC , ID , JE ,
WH , TJ , QL , NN , KP ,

14. Berdasarkan rajah binaan piramid di bawah, menggunakan teknik pengitlakan untuk
menyelesaikan masalah dalam mengira jumlah kiub. Lengkapkan jadual tersebut.

(a)
(b)
(c)

(d)

Bahagian Bilangan Bata


Masalah
Panjang Lebar Tinggi Jumlah

(a) 1 1 1 1

(b)

(c)

(d)

Jumlah keseluruhan 30

[ 3 Markah ]

15. Tandakan () bagi pernyataan yang BETUL tentang algoritma dan (x) bagi yang
SALAH pada petak yang disediakan .
[ 3 Markah ]

Algoritma ialah urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah

Penggunaan carta alir dan pseudokod adalah kaedah yang biasa digunakan
oleh pengatur cara untuk mewakilkan algoritma.

Algoritma ditulis dalam kod khas yang perlu diterjemah.

5
SULIT

16. Jadual di bawah menunjukkan susunan tiga biji mentol pada nilai tempat nombor
perduaan. Lengkapkan jadual tersebut.

Nilai tempat nombor perpuluhan Nilai dalam

perpuluhan
4 2 1

(a)

(b)

(c)

[ 3 Markah ]

17. Nyatakan maksud setiap simbol yang digunakan dalam carta alir di bawah.

[ 4 Markah ]

a) ___________________________

b) ___________________________

c) ___________________________

d) ___________________________

6
SULIT

18. Rajah di bawah merupakan carta alir yang digunakan semasa membina algoritma dalam
pengaturcaraan.

B C

D E

Padankan pernyataan berikut dengan kedudukan dalam carta alir di atas.

Bil Pernyataan Jawapan


I PILIHAN Syarat 2
II PROSES Pernyataan 2
III LAKSANAKAN Set Tindakan 1
IV TAMAT
[ 4 Markah ]
19. Kirakan saiz maksimum fail audio jika maklumat berikut diberikan.
Kedalaman bit = 24 bit (3 bait)
Saluran = Stereo (2 Saluran)
Kadar Sampel = 48 kHz (48 000 Hz)
Durasi Audio = 1 minit (60 saat)

Saiz Fail Kadar x Kedalaman x Bilangan Saluran Durasi Audio


= x
Audio Sampel (Hz) Bit (bait) (mono=1, stereo=2) (saat)
[ 3 Markah ]
Jawapan :

7
SULIT

Bahagian B

[40 Markah]

20. Sebanyak 8 mentol di susun secara selari seperti rajah di bawah.


[ 6 Markah]

Setiap mentol akan mewakili 1 untuk ON dan 0 untuk OFF dan disambungkan kepada
komputer untuk menerima nilai dari pengguna. Berdasarkan pernyataan di atas. Jawab
soalan-soalan berikut.

a) Berapakah mentol akan menyala apabila dimasukkan 11012

_______________________________________________________________________

b) Berapakah mentol akan menyala untuk operasi 112 + 10112

_______________________________________________________________________

c) Berapakah mentol akan menyala apabila dimasukkan nilai 8 dalam asas sepuluh

_______________________________________________________________________

21. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang disediakan

Dalam kelas 1 Amanah, terdapat sebanyak 36 buah kerusi dan 36 buah meja termasuk
kerusi dan meja guru. Meja dan kerusi tersebut akan disusun dalam tertib tertentu
supaya kelihatan kemas dan teratur. Anda sebagai ketua kelas diminta oleh guru anda
merancang susun atur kerusi dan meja

a) Jika meja dan kerusi guru diletakkan di hadapan sekali manakala meja dan kerusi
pelajar disusun dalam 5 baris. Berapakah bilangan meja dan kerusi dalam satu baris?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

[ 1 markah ]

8
SULIT

b) Jika meja pelajar diatur secara berkembar dalam 4 baris selepas 3 meja dan kerusi
diasingkan kerana terdapat pelajar yang berpindah, berapakah bilangan meja dan
kerusi dalam satu baris?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
[ 2 markah ]

22. Rajah 3 di bawah menunjukkan sebuah pseudokod struktur kawalan dwipilihan yang
terdapat dalam satu algoritma bagi menentukan dan mencetakkan gred murid.

MULA
MASUKKAN markah
JIKA markah 40
CETAK Lulus
JIKA TIDAK
CETAK Gagal
TAMAT JIKA
TAMAT

Rajah 3
Berdasarkan pseudokod tersebut, lukiskan carta alir yang sesuai di dalam kotak
jawapan yang telah disediakan.
[ 3 Markah ]
Jawapan :

9
SULIT

23. (a) Tuliskan pseudokod bagi menerangkan situasi seorang murid yang mahu melintas
jalan. [ 4 Markah ]
Jawapan:

(b) Berdasarkan soalan 23(a) di atas, hasilkan carta alir. [ 8 Markah ]

10
SULIT

24. Jadual berikut menunjukkan tiga audio digital dengan spesifikasi yang berlainan.

Audio Format Kadar sampel (Hz) Kedalaman bit (bit) Saluran

Audio 1 WAV 44 100 24 Bit Mono

Audio 2 WAV 192 000 24 Bit Stereo

Audio 3 MP3 48 100 16 bit Stereo

(i) Bandingkan kualitiAudio 1 dan Audio 2.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[ 2 Markah ]

(ii) Bandingkan kualitiAudio 2 dan Audio 3.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[ 2 Markah ]

(iii) Audio manakah mempunyai kualiti yang paling baik dan paling buruk? Jelaskan.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[ 3 Markah ]

11
SULIT

25. (a) Kirakan saiz maksimum fail audio jika maklumat berikut diberikan.

Kedalaman bit= 24 bit (3 bait)


Saluran = stereo (2 saluran)
Kadar Sampel = 48 KHz
Durasi Audio = 2 minit

[ 3 Markah ]

Jawapan :

(b) Berdasarkan jawapan anda di (a), kirakan saiz fail audio dalam unit bit (b), kilobait
(KB) dan megabait (MB).
[ 6 Markah ]

SOALAN TAMAT

12

Anda mungkin juga menyukai