Anda di halaman 1dari 1

EmpatPenunggangKudadi

Akhi
rZaman,
olehAl
brechtDr
er.

Eskatologi(daribahasaYunani,Eschat osy angber arti"t


erakhi
r"dan- logi
yangber arti"st
udit entang")adalahbagi andar iteologidanf il
safatyangber kai
tan
denganper i
sti
wa- per
isti
wapadamasadepandal am sej arahdunia,ataunasibakhi r
dariseluruhumatmanusi a,yangbi asanyadi ruj
uksebagaiki amat( akhirzaman) .
Dalam mi sti
sisme,ungkapani nimerujuksecar amet aforiskepadaakhi rdarir
ealitas
biasa,dankesat uankembal idenganYangI lahi.Dalam bany akagamat radi
sional,
konsepinidi
ajarkansebagaikej adiansesungguhny apadamasadepany angdinubuatkandalam
kit
absuciat aucer i
tar akyat.Dalam penger ti
any anglebihl uas,eskatologidapatmencakup
konsep-
konsept erkaitseper t
i,misalnyaEr aMesi anikatauMesi as,akhirzaman,danhar i
-hari
ter
akhir
.

KataYunani ( aeon),yangber ar
ti"abad"( konotasi"
zaman"),dapatdi ter
jemahkansebagai
"akhi
rsuatumasa( atauperi
odesej ar
ah[1])"danbukan" akhi
rdunia".Pembedaanwakt uinijuga
mempuny aisignif
ikansiteol
ogis;sement araakhi rzamandal am tradisi-
tr
adisimist
isberkai
tan
dengan kelepasan dar i penjara reali
tas " yang ada" , sebagian agama per caya dan
mengkhawat i
rkannyasebagaipenghancur anhar afi
ahdar ipl
anetkit
a( atausemuamakhl ukhidup
yang ada) sement ara umatmanusi a ber t
ahan dal am suatu bent uky ang bar
u,sehingga
mengakhiri
"zaman"keber adaany angadasekar ang.