Anda di halaman 1dari 4

GOD

___________________ ___________________ ___________________


Name Calling Role
___________________ ___________________ ___________________
Player Nature Band

ATTRIBUTES
Physical Social Mental

Strength OOOOO
OOOOO O Charisma OOOOO
OOOOO O Perception OOOOO OOOOO O
oooooooooo oooooooooo oooooooooo

Dexterity OOOOO
OOOOO O Manipulation OOOOO
OOOOO O Intelligence OOOOO OOOOO O
oooooooooo oooooooooo oooooooooo
Stamina
OOOOO
OOOOO O Appearance OOOOO OOOOO O Wits
OOOOO OOOOO
oooooooooo oooooooooo ooooooooooO

ABILITIES
Academics ______OOOOO Craft_________ OOOOO Melee_________ OOOOO
Animal Ken_____ OOOOO _____________ OOOOO Occult_________OOOOO
Art___________ OOOOO _____________ OOOOO Politics________OOOOO
_____________ OOOOO Empathy_______ OOOOO Presence_______ OOOOO
Athletics______ OOOOO Fortitude______ OOOOO Science________ OOOOO
Awareness______ OOOOO Integrity______ OOOOO _____________ OOOOO
Brawl_________ OOOOO Investigation____ OOOOO _____________ OOOOO
Command_______ OOOOO Larceny________OOOOO Stealth________ OOOOO
Control________OOOOO Marksmanship___ OOOOO Survival_______ OOOOO
_____________ OOOOO Medicine_______ OOOOO Thrown________ OOOOO

BIRTHRIGHTS WEAPONS
________________________ OOOOO Weapon SPD ACC DMG DEF RNG
________________________ OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________ OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________ OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________ OOOOO _____________/___/___/___/___/___
________________________ OOOOO _____________/___/___/___/___/___
BOONS WILLPOWER VIRTUES
_____________________ OOOOOOOOOO _______________ OOOOO

_____________________ ooooo
_____________________ _______________ OOOOO

_____________________ COMBAT ooooo
_______________ OOOOO

_____________________ Dodge DV:________ ooooo
_____________________ Parry DV:________ _______________ OOOOO

Join Battle:_______ ooooo

KNACKS SOAK LEGEND


_____________________ B____ L____ A____
O OOOOOOOOOOO
_____________________ oo
ARMOR Legend Points ___|___
_____________________
_____________________ ___________________ HEALTH
_____________________ B____ L____ A____ 0
-1
MOVEMENT EXPERIENCE -1
-2
-2
______ ______ ______ ______ ______ ______ -4
Move Dash Jump Total Spent Remaining I
GOD
BOONS
Name Purview Rank Effect Dice Pool
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____

RELICS
Name Rank Purviews Effect
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________

KNACKS
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
GOD
CREATURE
Name:_____________________________________ Type:_________________
Str:___ Dex:___ Sta:___ Cha:___ Man:___ App:___ Perc:___ Int:___ Wits:___
Virtues:__________________________________________________________
Abilities:_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Supernatural Powers:_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Willpower:____ Legend:____ Legend Points:____ Soak: B____ L____ A____
Dodge DV:_____ Join Battle:____ Health Levels:________________________
Weapon/Attack Accuracy Damage Defence Speed Range
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
Other Notes:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

FOLLOWER
Name:_____________________________________ Type:_________________
Str:___ Dex:___ Sta:___ Cha:___ Man:___ App:___ Perc:___ Int:___ Wits:___
Virtues:__________________________________________________________
Abilities:_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Supernatural Powers:_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Willpower:____ Legend:____ Legend Points:____ Soak: B____ L____ A____
Dodge DV:_____ Join Battle:____ Health Levels:________________________
Weapon/Attack Accuracy Damage Defence Speed Range
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
_____________________ _______ _______ _______ _______ _______
Other Notes:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
GUIDE
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
GOD
HISTORY
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

DESCRIPTION
Age:_______________ ___________________________________________
Date of Birth:________ ___________________________________________
Hair:_______________ ___________________________________________
Eyes:_______________ ___________________________________________
Race:_______________ ___________________________________________
Nationality:__________ ___________________________________________
Height:_____________ ___________________________________________
Weight:_____________ ___________________________________________
Sex:________________ ___________________________________________

VISUALS
Band Chart Character Sketch