Anda di halaman 1dari 6

kunci kelas

halaman 3

1. apik budine
2. Puntadewa, bima, janaka, Nakula lan Sadewa
3. Antareja, Gatotkaca, Antasena
4. andhap asor
5. dadi anak mase Sang Hyang Wenang

halaman 5
wangsulan
1. Bu Wati bakulan ning pasar
2. Sinta wis nonton pameran
3. Mbak Rani dikongkon tuku gula
4. Mas Bidin budhal menyang sablon
5. Bapak lagi ngombe jamu

Halaman 6

maca aksara Jawa

1. ana lawa sanga


2. jaka lara mata
3. aja padha mara kana
4. kara dawa rata
5. jaya baya raja
6. Thapa sanyata
7. baya kaca rada
8. bapa sahaja

Halaman 9
Tulisan Jawa
1. k yu j ti
2. bu [d [n l li [r [n
3. a n byi l gi tu ru
4. w tu k li si ji
5. [l [l mti
6. tuku s[t
7. lu z su r b y
8. t zit u ru lu [w
9. ku ru p ti
10. [f w ru ci
BAB 2

halaman 16

wangsulan

1. Galuh candra Kirana


2. Mbok Randa Dhadapan
3. Marang dewa
4. Panji Inu Kertapati
5. Kraton Kedhiri

halaman 18
D. Garapan
1. Pak, kula wau dipun aturi Pak jaya
2. Simbah siram ngagem toya anget
3. Pakdhe mangke kondur jam pinten
4. Griyane Pak Kardi ageng, lataripun wiyar
5. Pak Wandi mundhut rambutan gangsal kilo

Halaman 20
B. tembung padha tegese
1. ngumbara
2. medharake
3. embane
4. manut
5. diwenehake
6. tukaran
7. krungu
8. kabehe
9. sektine
10. jisim

Halaman 21
wangsulan
1. mulang wuruk kawruh
2. mencarake ilmune
3. Sabrang
4. Dora lan Sembadha
5. Pulo Majethi
6. Sembada
7. supaya njaga kerise ora ana wong liya sing oleh njaluk kajaba dheweke
8. Ajisaka
9. ngarang aksara Jawa
10. ana utusan
Halanman 21
Tulisan Jawa
1. Mula bukane
2. Sinau dhewe Aji saka
3. Aji Saka
4. Tuku sate sapi.
5. Kuwi bukune budi
6. Dina turu dhewe
7. gingu lele lima
8. kacune biru
9. jamuku jamu jawa
10. peciku biru

Halaman 24
tulisan jawa
1. ge l
2. [bo [fo
3. X mu
4. x c
5. Xgi
6. ai [jo
7. j [go [n
8. se[m fi
9. wtu [n ge[f ge[f
10. [bo [jo [n bu Xgi ni
Halaman 25

Garapan
1. tandur
2. pecah
3. goring
4. gawe
5. resik
6. angkat
7. copet
8. tutup
9. silih
10. surung
halaman 26

1. nulis
2. kosalin
3. digodhog
4. nggambar
5. macul
6. dakgawa
7. nyapu
8. nggarap
9. maca
10. ngetik

Halaman 27

nambah kawruh
1. tukang pos
2. dhalang
3. wiyaga
4. waranggana
5. masinis
6. petani
7. jlagra
8. blandhong
9. pekathik
10. peniti

B. Arane panggonan
isenan
1. sekolahan
2. mesjid
3. pura
4. pasar
5. terminal
6. stasiun
7. Pelabuhan
8. sawah
9. alun alun
10. stadion

BAB 3
wangsulatn
1. Rapot kula sampun kula caosaken Bapak
2. Tamune Bapak dhereng wangsul
3. Kula remen minggah kelas sekawan
4. Simbah siram lajeng dhahar
5. Pak guru dugi ngasta tas
6. Bapak dhahar sekul teng wandene Bu Darmi
7. Sarampunge sowan mriki, Mbah Suto mbenjange seda
8. Panjenengan punapa dereng ngertos menawi kula niki sampun kelas 6
9. Sonten-sonten paman bidhal dateng Surabaya
10. Paklik kula nyambut dados pedagang dateng peken

halaman 39
1. Si Pithik, Si Emprit lan Si Munyuk
2. loro
3. Si Pithik
4. manyar
5. aja gampang jumawah bisa kena akibate

halaman 40
wangsulan
1. n ku l k [ro s[f w
2. bim suci tp su [w
3. l[ko[n se sji rjsuy
4. susi tu ku Xz
5. r s[n ky susu spi
6. saiki fin x[bo Xgi
7. bu fi tek sk surby
8. [rn i tuku [so [to k[ro tau kefiri
9. kuq p[c r[m
10. yu tini zizu [l[l
B. Tulisan
1. suku Jawa
2. Legawa maca buku
3. mirasa soto sapi
4. Aji tuku lenga rega sewu
5. siji loro telu
6. sapine ana wolu
7. regane paku kuwi sewu
8. palune ana sanga
9. jamu kuku bima rosa
10. kuku kakiku kaku

Halaman 42
D. ukara tanduk lan tanggap
1. Soto dimasak mbak Zola
2. Wit trembesi diketok Pak Sutaji
3. Laptope didandani Mas Agus
4. Roti dakiris
5. Barcelona dikalahna Chelsea
6. Sapine Pak Paijo dituku Pak Parmin
7. Tempe penyet kopangan
8. Jus jambu kluthuk digawe Ibu
9. Kebone dituntun Pak Kardi menyang sawah
10. Wayange lagi disungging Pak Suroyo

E. ukara tanggap dadi tanduk


1. Mak Yam mepe kacang
2. Warga Nganjuk ngrungoake siaran Radio Jodhipati
3. Pak Nur natah wayang
4. Janaka manah Buto Babrah
5. Ki Lurah Semar nyeneni Bagong
6. Jawata nguji Pandhawa
7. Dewa Ruci menehi Wahyu marang
8. Mas Bayu nggawa computer
9. Pak Tani nandur pari
10. Pak Sariman manen jagung