Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SMK NEGERI 5 SELUMA
Alamat : Desa Telatan kec. Semidang Alas Kab. Seluma 38573

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 5 SELUMA


NOMOR : 200 / 1.26.5.5/SMKN5/KP/2017

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2017/2018
SMK NEGERI 5 SELUMA

KEPALA SMK NEGERI 5 SELUMA

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar Semester Genap Tahun
Pelajaran 2017/2018 perlu menetapkan pembagian tugas mengajar.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas


b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007, tanggal 13 Februari 2007 Tentang
Sosialisasi KTSP
d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu tentang Kalender
Pendidikan 2017-2018
e. Rapat Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMK Negeri 5 Seluma Juli 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dalam lampiran 1
keputusan ini
Kedua : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas tertentu di sekolah seperti tersebut dalam
lampiran 2 dalam keputusan ini
Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada
kepala sekolah
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran
yang sesuai
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Keenam : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TELATAN
PADA TANGGAL : JULI 2016
KEPALA SEKOLAH,

Drs. Amlan Safrinulin


NIP . 196604301997031002

Tembusan Yth. :
1. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Seluma
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Bengkulu