Anda di halaman 1dari 8

RPH JANUARI 2017 Masa/Kelas/Subjek 11.00-12.

00/ 1 BERJAYA/ SAINS

MINGGU:1 HARI:SELASA TARIKH: 3 JANUARI 2016 Topik Dinamika Kumpulan

Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:


Masa/Kelas/Subjek 7.40-8.40/ 2 BERJAYA/ SAINS a) murid dapat bekerjasama dalam kumpulan dan membina
keyakinan diri.
Tema Sains Hayat
Aktiviti 1. Murid duduk dalam kumpulan kecil seramai 6 orang satu
Topik Manusia kumpulan.
2. Murid perkenalkan diri di antara satu sama lain.
Standard Kandungan 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.
3. Beberapa murid dating ke depan sebagai wakil untuk perkenalkan
diri.
Standard 1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air,
Pembelajaran 4. Murid belajar sorakan dan menari serta menyanyi bersama guru.
udara dan tempat perlindungan

Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat: Kehadiran /40
a) menyatakan keperluan asas manusia
Refleksi
Kriteria kejayaan Murid boleh mencapai objektif jika boleh:
a) menyatakan keempat-empat keperluan asas manusia dengan
betul.
b) memberikan contoh keperluan asas manusia dengan betul.

HOTs/CCE/ i-THINK Kemahiran Berfikir

Aktiviti Set Induksi:


1. Murid menutup hidung seperti yang diarahkan oleh guru
2. Murid memberikan pendapat berkaitan dengan aktiviti tersebut dan
kaitan dengan topik yang akan dipelajari.
Aktiviti:
1. Murid berbincang dengan guru mengenai keperluan asas manusia.
2. Murid dapat membezakan keperluan asas yang utama dengan
keperluan yang tidak utama.
3. Murid dapat menyatakan contoh-contoh keperluan asas seperti
makanan, minuman dan tempat tinggal.
4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti.
5. Murid berbincang dengan guru jawapan yang betul mengenai
keperluan asas manusia.
Penutup:
1. Murid dapat menyatakan contoh-contoh keperluan asas seperti
makanan, minuman dan tempat tinggal.
2. Murid memberikan pendapat berkaitan dengan keperluan asas
manusia.

ABM Buku Teks, Buku Aktiviti

Kehadiran

Refleksi

Guru Besar / Penolong Kanan : .............


Time/Class/Subject 12.00-1.00/ 3 BERJAYA/ ENGLISH

Theme World of self

Topic Unit 1-Things I Do

Focused Skill Listening and Speaking

Learning Standard 1.2.1 Able to participate in daily conversations:


(e) talk about oneself

Objective (s) By the end of the lesson, pupils should be able to:
a) talk about oneself
b) tell their names to friends in the classroom.

Success Criteria Pupils achieve success if they are able to:


(a) tell their names to friends.
(b) talk about oneself and confidence introduce oneself to
friends.

HOTs/CCE// i-THINK EE: Knowledge Acquisition,

Activities Set Induction:


1. Teacher welcoming students for the new school session.
2. Teacher talk about her profile.
3. Pupils recall about teachers name and profile.
Activities:
1. Teacher teaches pupils the suitable greeting in the
classroom.
2. Pupils introduce their name and biodata to their friends in the
classroom.
3. Pupils talk about their feeling of the first day of school for this
year 2017.
4. Pupils share their feelings for new class and they get
interaction among them in the classroom.
Closure:
1. Teacher talk about the New Year and new classroom.

Teaching Aids Textbook, Activity Book

Attendance

Reflection
RPH JANUARI 2017 Masa/Kelas/Subjek 11.30-12.30/ 1 BERJAYA/ ENGLISH

MINGGU:1 HARI: RABU TARIKH: 4 JANUARI 2016 Topik Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa)

Time/Class/Subject 10.00-11.00/ 3 BERJAYA/ ENGLISH Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:
a) murid dapat melakukan aktiviti pra tulisan dengan baik.
Theme World of self b) murid dapat melakar arah garisan dengan baik.

Topic Unit 1-Things I Do


Aktiviti 1. Murid membuat aktiviti kognitif asas tulisan dengan bantuan guru.
Focused Skill Listening and Speaking
2. Murid melakukan senaman jari.
3. Murid melakarkan beberapa garisan seperti:
Learning Standard 1.1.4 Able to talk about a stimulus with guidance.
a) Garis lurus ke bawah
b) Garis condong ke bawah
Objective (s) By the end of the lesson, pupils should be able to:
a) talk about oneself c) Melintang ke kiri dan kekanan.
b) talk about their activities 4. Murid membuat tulisan dalam buku tulis masing-masing.

Success Criteria Pupils achieve success if they are able to: Kehadiran /40
(a) talk about greeting
(b) talk about suitable daily activities students do. Refleksi

HOTs/CCE// i-THINK EE: Knowledge Acquisition,

Activities Set Induction:


1. Teacher talk about her daily routine for this morning. Masa/Kelas/Subjek 12.30-1.00/ 1 AZAM/ SAINS
2. Teacher relate with the topic learn today.
Activities:
1. Teacher teaches pupils about daily routine as a pupil. Topik Tatacara Sebelum Balik
2. Pupils discuss with friends their daily routine.
3. Pupils refers textbook as guidance to discuss with friend.
4. Pupils listen the activities tell by teacher and complete the Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:
activities in the activity book. a) murid dapat melakukan tatacara sebelum balik dengan betul.
5. As homework, teacher asks pupils to write simple sentences
b) melakukan tatacara sebelum balik dengan betul.
about daily routine.
Closure:
1. Teacher recall about daily routine as a pupil with pupils in the
classroom. Aktiviti 1. Murid mendengar arahan guru
2. Murid membersihkan kelas.
Teaching Aids Textbook, Activity Book 3. Murid mengucapkan terima kasih kepada guru.
4. Murid beratur dalam barisan dengan baik dan sopan.
Attendance 5. Murid bersalam dengan guru dan pulang ke rumah dalam barisan.

Reflection Kehadiran /40

Refleksi
RPH JANUARI 2017 Time/Class/Subject 10.00-11.00/ 3 BERJAYA/ ENGLISH

MINGGU:1 HARI: KHAMIS TARIKH: 5 JANUARI 2016 Theme World of self

Topic Unit 1-Things I Do

Masa/Kelas/Subjek 7.40-8.40/ 1 AZAM/ SAINS Focused Skill Reading

Topik Pengurusan kelas Learning Standard 2.2.2 Able to read and understand
phrases and sentences in linear and
Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat: non-linear texts.
a) murid dapat bekerjasama dalam kumpulan menjaga
kebersihan kelas Objective (s) By the end of the lesson, pupils should be able to:
c) write suitable activities for daily life routine
Aktiviti 1. Murid duduk membersihkan kelas denga arahan guru.
2. Guru mengambil kedatangan murid Success Criteria Pupils achieve success if they are able to:
3. Murid berlatih menyanyikan lagu sekolah (c) complete the task in the activity book correctly.
(d) talk about suitable daily activities students do.

Kehadiran /40
HOTs/CCE// i-THINK EE: Knowledge Acquisition,
Refleksi
Activities Set Induction:
1. Teacher talks about suitable daily life routine.
2. Pupils relate with topic learn today.
Activities:
1. Teacher tells about teachers activities.
Masa/Kelas/Subjek 8.40-9.10/ 1 BERJAYA/ SAINS
2. Pupils discuss with friends about their daily life routine.
3. Pupils discuss about suitable activities for morning, afternoon
Topik Pendidikan Jasmani (pembinaan kumpulan) and evening.
4. Pupils do exercises in the activity book guide by teacher.
Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat: Closure:
a) murid dapat bekerjasama dalam kumpulan dan membina 1. Teacher recalls the activities suitable for pupils.
keyakinan diri.

Aktiviti 1. Murid membuat aktiviti fizikal luar bilik darjah Teaching Aids Textbook, Activity Book
2. Murid membina kumpulan berdasarkan nombor
3. Murid menggolek bola besar dan kecil Attendance
4. Murid melambung dan menyambut bola kecil.
5. Murid bermain dalam kumpulan
Reflection
Kehadiran /40

Refleksi
Masa/Kelas/Subjek 11.30-12.30/ 1 BERJAYA/ ENGLISH

Topik Aktiviti kognitif nombor

Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:


a) murid dapat bekerjasama dalam kumpulan dan membina
keyakinan diri.

Aktiviti 1. Murid bermain sambil belajar


2. murid menepuk tangan mengikut bilangan yang disebut oleh guru
3. murid menyambung titik untuk membentuk nombor dan menulis
nombor 0-10

Kehadiran /40

Refleksi
RPH JANUARI 2017 Masa/Kelas/Subjek 8.40-9.40/ 2 AZAM/ SAINS

MINGGU:1 HARI: JUMAAT TARIKH: 6 JANUARI 2016 Tema Sains Hayat

Topik Manusia
Time/Class/Subject 7.40-8.40/ 3 BERJAYA/ ENGLISH
Standard Kandungan 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Theme World of self
Standard 1.1.2 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air,
Topic Unit 1-Things I Do Pembelajaran udara dan tempat perlindungan

Focused Skill Writing


Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:
a) menyatakan keperluan asas manusia
Learning Standard 3.1.1 Able to write in neat legible print
with correct spelling:
(a) phrases
Kriteria kejayaan Murid boleh mencapai objektif jika boleh:
a) menyatakan keempat-empat keperluan asas manusia dengan
Objective (s) By the end of the lesson, pupils should be able to:
betul.
d) write suitable activities for daily life routine
b) memberikan contoh keperluan asas manusia dengan betul.
Success Criteria Pupils achieve success if they are able to:
(e) complete the task in the activity book correctly.
HOTs/CCE/ i-THINK Kemahiran Berfikir
(f) talk about suitable daily activities students do.
Aktiviti Set Induksi:
1. Murid menutup hidung seperti yang diarahkan oleh guru
HOTs/CCE// i-THINK EE: Knowledge Acquisition,
2. Murid memberikan pendapat berkaitan dengan aktiviti tersebut dan
kaitan dengan topik yang akan dipelajari.
Activities Set Induction: Aktiviti:
1. Teacher talks about suitable daily life routine. 1. Murid berbincang dengan guru mengenai keperluan asas manusia.
2. Pupils relate with topic learn today. 2. Murid dapat membezakan keperluan asas yang utama dengan
Activities: keperluan yang tidak utama.
1. Teacher tells about teachers activities. 3. Murid dapat menyatakan contoh-contoh keperluan asas seperti
2. Pupils discuss with friends about their daily life routine. makanan, minuman dan tempat tinggal.
3. Pupils discuss about suitable activities for morning, afternoon 4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti.
and evening. 5. Murid berbincang dengan guru jawapan yang betul mengenai
4. Pupils do exercises in the activity book guide by teacher. keperluan asas manusia.
Closure: Penutup:
1. Teacher recalls the activities suitable for pupils. 1. Murid dapat menyatakan contoh-contoh keperluan asas seperti
makanan, minuman dan tempat tinggal.
2. Murid memberikan pendapat berkaitan dengan keperluan asas
Teaching Aids Textbook, Activity Book manusia.

Attendance
ABM Buku Teks, Buku Aktiviti
Reflection
Kehadiran

Refleksi
Masa/Kelas/Subjek 10.00-11.00/ 1 BERJAYA/ ENGLISH

Topik Penumpukan kreativiti

Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:


a) murid dapat bekerjasama dalam kumpulan dan membina
bahan kreatif.

Aktiviti 1. murid menyenaraikan buah-buahan mengikut nama yang


dinyatakan oleh guru.
2. murid menyatakan sebab kenapa menggemari buah tersebut.
3. murid membuat kolaj buah-buahan dalam kumpulan.

Kehadiran /40

Refleksi

Guru Besar / Penolong Kanan : .............


RPH JANUARI 2017 Masa/Kelas/Subjek 10.00-11.00/ 1 BERJAYA/SAINS

MINGGU:2 HARI: ISNIN TARIKH: 9 JANUARI 2016 Topik Pendidikan Keselamatan Diri

Time/Class/Subject 8.40-9.40/ 3 BERJAYA/ ENGLISH Objektif Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:
a) murid dapat bekerjasama dalam kumpulan dan menyatakan
Theme World of self
jenis-jenis makanan yang berkhasiat.
Topic Unit 1-Things I Do
Aktiviti 1. Murid menyenaraikan makanan yang berkhasiat.
Focused Skill Listening And Speaking 2. Murid menyatakan sebab kenapa mesti makan makanan yang

Learning Standard berkhasiat dan mengurangkan makanan yang tidak berkhasiat.


1.2.1 Able to participate in daily conversations:
(e) talk about oneself 3. Mewarnakan gambar makan yang berkhasiat.

Objective (s) By the end of the lesson, pupils should be able to:
Kehadiran /40
e) talk suitable activities for daily life routine

Success Criteria Pupils achieve success if they are able to: Refleksi
(g) complete the task in the activity book correctly.
(h) talk about suitable daily activities students do.

Masa/Kelas/Subjek 11.00-12.00/ 1 BERJAYA/ ENGLISH


HOTs/CCE// i-THINK EE: Knowledge Acquisition,
Topik Aktiviti Pengukuhan Kumpulan
Activities Set Induction:
1. Teacher talks about suitable daily life routine.
2. Pupils relate with topic learn today. Objektif Pada akhir sesi pdp, murid akan dapat:
Activities: a) Murid dapat bekerjasama dalam kumpulan dan membina
1. Teacher tells about teachers activities.
2. Pupils discuss with friends about their daily life routine. keyakinan diri.
3. Pupils discuss about suitable activities for morning, afternoon
and evening.
Aktiviti 1. Guru mengedarkan kad warna kepada murid.
4. Pupils do exercises in the activity book guide by teacher.
Closure: 2. Murid berdar dan membentuk kumpulan berdasarkan warna yang
1. Teacher recalls the activities suitable for pupils.
diberikan oleh guru.
3. Murid berbincang dan menyenaraikan buah-buahan mengikut
Teaching Aids Textbook, Activity Book wana kumpulan mereka.

Attendance 4. Kumpulan yang paling banyak menyenaraikan buah-buahan


dianggap pemenang.
Reflection
Kehadiran /40

Refleksi

Guru Besar / Penolong Kanan : .............