Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN MALANGBONG
SDN KUTANAGARA 1
ALAMAT : Kp Munjul Ds Kutanagara kec Malangbong Garut

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SDN KUTANAGARA 1 KECAMATAN MALANGBONG


KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.2/60-SD/2014
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA GURU SDN KUTANAGARA 1 KAB. GARUT
TAHUN 2014

KEPALA SDN KUTANAGARA 1

Menimbang : Bahwa dalam upaya memperlancar Penilaian Kinerja Guru dalam


pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional pada SDN Kutanagara
1 Lembanna pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015, maka di
Pandang perlu menetapkan Tim Penilai Kinerja Guru;

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan


Mengingat : Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

a. Surat Edaran Kepala BPSDMPK PMP Kemdikbud no. 21014/J/LL/2014


Memperhatikan : tanggal 3 September 2014 perihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru
(PKG) 2014
b. Hasil Keputusan Rapat Kepala SDN KUTANAGAR 1 bersama dengan
Guru / Pegawai tanggal, 30 September 2014 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : : KEPUTUSAN KEPALA SDN KUTANAGARA 1 KECAMATAN


MALANGBONG KABUPATEN GARUT TENTANG TIM PENILAI
KINERJA GURU.
Pertama :
Tim penilai Kinerja Guru seperti tersebut pada lampiran I Surat keputusan ini
bertugas untuk Menilai Kinerja Guru sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan
Kinerja Guru ;
Kedua :
Apabila di Kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ketiga :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

DITETAPKAN DI : MALANGBONG
PADA TANGGAL : . 2014

KEPALA,

OYO AHMAD SUMARNA S.Ag


NIP. 195609061982061002

LAMPIRAN III: SURAT KEPUTUSAN KEPALA SDN KUTANAGARA 1


KECAMATAN MALNGBONG KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.2/60-SD/2014,
TANGGAL, 2014
TENTANG: TIM PENILAI KINERJA GURU TAHUN 2014

JABATAN
NO NAMA / NIP GOL PENUGASAN KET
GURU

1 OYO AHMAD SUMARNA S.Ag Kepala Sekolah IV/c Ketua

Nip,195609061982061002

2 ABDULLATIF, S Pd, I Guru Anggota

3 Nip, 195807211979101001

LASMAYA, S.Pd Guru Anggota

Nip, 196911051993072001

DITETAPKAN DI : MALANGBONG
PADA TANGGAL : 2014

KEPALA,

OYO AHMAD SUMARNA S.Ag


NIP. 195609061982061002