Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Mata pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : Tahun 3

Tarikh : 24 Februari 2012

Hari : Khamis

Masa : 1120-1220 (1 jam)

Bilangan Murid : 13 orang (termasuk dua orang murid pemulihan)

Tema : Kecemerlangan

Tajuk : Murid Cemerlang.

Hasil pembelajaran :

Fokus Utama

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar,serta memahami perkara yang
dibaca.
Aras 3 (i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul..
Fokus Sampingan

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

5
Aras 1 (i) Mmbina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap .

Objektif : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,

i. sekurang-kurangnya 60% murid dapat membaca 5 ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul setelah
mendapat bimbingan guru.
ii. murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan awalan
yang diberikan.
iii. Sekurang-kurangnya 60% murid dapat menulis ayat dengan tulisan yang cantik.

Sistem bahasa

a) Morfologi
Kata berimbuhan meN-
Pengisian Kurikulum
a) Penerapan ilmu : Kecemerlangn
b) Penerapan nilai : kerajinan, keberanian, kejujuran, berdikari,hemah tinggi.
c) Kemahiran bernilai tambah
i. Kemahiran berfikir : Menjana idea
ii. Kecerdasan pelbagai : Verbal - linguistik
: visual- ruang
Bahan Bantu Mengajar
a) Teks petikan
b) Lembaran kerja

6
Pengetahuan Sedia Ada:

- Murid pernah membaca dialog.

Masa / Langkah Isi pelajaran Aktiviti Catatan


Set induksi Guru memilih dua orang murid 1. Guru memilih dua orang murid secara
( 5 minit) secara rawak untuk melakonkan rawak tampil ke depan untuk
dialog yang disediakan oleh guru. melakonkan dialog yang disediakan.
(Rujuk lampiran 1) 2. Selepas itu, guru akan bertanya
kepada murid mengenai aktiviti yang
Guru akan menanyakan soalan: dilakukan oleh rakan mereka.
1. Apakah yang mereka sedang 3. Guru mengaitkan dengan topik
buat pelajaran.

Langkah 1 Teks petikan -Dialog ( Rujuk 1. Guru melekatkan dialog di hadapan BBM:
(20 minit) lampiran 2) kelas. - Teks petikan
2. Kemudian, guru akan membaca dialog
Guru memastikan murid membaca tersebut dengan menggunakan Sistem bahasa:
petikan dengan menggunakan : sebutan dan intonasi yang betul sambil Kata berimbuhan
- Nada yang tidak mendatar diikuti oleh murid. meN-
- Intonasi yang betul 3. Selepas itu, guru memilih murid secara
- Sebutan baku rawak untuk melakonkan dialog
7
- Menggunakan tanda baca tersebut.
yang betul 4. Guru menyuruh murid menyenaraikan
perkataan berimbuhan me -,mem -,
Guru menanyakan soalan. men dan meng - yang terdapat
1.Senaraikan perkataan berimbuhan dalam dialog.
me -,mem -, men dan meng - yang 5. Seterusnya, murid disuruh untuk
terdapat dalam dialog dan tuliskan menulis kata dasarnya. .
kata dasarnya.
.
Langkah 2 Aktiviti kumpulan 1. Guru membahagi murid kepada lima
(15 minit) (Rujuk lampiran 3) kumpulan. BBM:
2. Guru mengagihkan lembaran kerja Lembaran kerja
kepada setiap kumpulan.
3. Guru membimbing murid.
4. Kemudian, guru membuat
penyemakan bersama-sama dengan
murid.
Langkah 3 Aktiviti pengayaan 1. Guru mengagihkan lembaran kerja BBM:
(15 minit) (Rujuk lampiran 4) kepada setiap murid. Lembaran kerja
2. Guru membimbing murid.
3. Kemudian, guru membuat
penyemakan bersama-sama dengan

8
murid.
Penutup Penutup: 1. Guru membuat rumusan pelajaran
(5 minit ) Guru menanyakan soalan. pada hari ini dengan bersoal jawab
1. Apakah perkara yang dengan murid.
dipelajari pada hari ini?

9
Catatan Refleksi Guru pelatih :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Catatan guru pembimbing :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catatan pensyarah pembimbing:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

10