Anda di halaman 1dari 6

Hari : Khamis

Masa : 7.40 a.m. 9.00 a.m.

Tarikh . : 17/7/2013

Tingkatan : Tingkatan 4 Semangat

Bilangan Pelajar : 30 orang pelajar

Topik : Topik 6 : Statistik

Subtopik : 6.2 Mod dan Min.

Objektif Pembelajaran : Pelajar akan diajar untuk :


Memahami dan menggunakan konsep mod dan min bagi data yang terkumpul.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran pelajar akan mampu untuk :


i) Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan terkumpul.
ii) Mengira nilai titk tengah sesuatu kelas.
iii) Mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul.
iv) Membincangkan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min bagi set data terkumpul.

Pengetahuan Sedia : Mengenali jenis data, mengetahui asas dalam melukis histogram, & memahami cara mendapatkan mod, penengah
(median) dan min.

h Mengajar : Pembelajaran konstruktivisme

Strategi Mengajar : Bebas untuk bermain dengan bahan yang diberi, menjana sesuatu idea dan formula berdasarkan bahan dan arahan.

ntuan Guru : Satu balang yang dipenuhi dengan pelbagai warna lipatan bintang, sejumlah gula-gula daripada perisa yang sama, sehelai
kertas yang tertulis dengan nombor dari 50 hingga 99, computer riba, LCD

CCTS : Menjana idea, membuat analisis dan kesimpulan.

Nilai-nilai Murni : Kerjasama, keyakinan, penumpuan, berfikir secara kreatif dan kritis, mampu untuk mecuba dan mengaplikasikan.
Langkah / Pengisian Aktiviti Strategi / Kaedah / Bahan
Waktu Peranan Guru Peranan Pelajar Mengajar / CCTS / NV

Langkah 1 : Konsep mod dan min. Kelas dimulakan dengan guru Duduk bersedia untuk menerima Strategi :
memberikan penerangan awal ilmu baru beserta buku catatan dan Mendengar dengan teliti
Set Induksi Memahami kepentingan serta gambaran mengenai alat tulis.
kekerapan dan purata pada subtopik yang akan diajar. Kaedah :
(10 minit) sebuah data. Perbincangan bersama guru
Mendengar penerangan daripada
Guru memberi peluang guru dengan teliti dan berkongsi
kepada pelajar untuk memberi pendapat bersama seperti yang Bahan Mengajar :
pendapat perkaitan beserta dikehendaki oleh guru. Papan putih, pen marker
kepentingan subtopik ini
dengan kehidupan seharian. CCTS :
Menjana idea

Nilai Murni :
Fokus

Langkah 2 : Definisi mod dan min : Pelajar diminta untuk Membentuk kumpulan yang terdiri Strategi :
membentuk kumpulan yang daripada 4 orang. Menggunakan bahan ransangan
Pembangunan Mod adalah nilai yang paling terdiri daripada 4 orang. yang berbeza.
Pengajaran kerap wujud di dalam set data.
Mod digunakan untuk menentukan Menerima bahan ransangan
Kaedah :
(25 minit) kategori yang kerap terjadi. Guru mengagihkan bahan daripada guru.
Berbincang antara ahli
ransangan kepada setiap
Min adalah nilai purata bagi kumpulan secara kreatif dan
kumpulan. Berbincang antara satu sama lain kritis.
sebuah data.
Min merupakan ukuran yang untuk menyelesaikan masalah
paling luas penggunaanya dalam Mereka diarahkan untuk yang diberi berdasarkan bahan
Bahan Mengajar :
statistik. mencari kekerapan dan ransangan.
Lipatan bintang daripada
membahagikan bahan secara
pelbagai warna, gula-gula, data
sama rata antara ahli Setelah itu, pelajar perlu bertabur
kumpulan. menerangkan kaedah yang
diperolehi di hadapan kelas. CCTS:
Membuat pantauan di setiap Berbincang bersama dan
kumpulan pelajar agar mereka berfikir secara terbuka tidak
tidak beralih tumpuan. hanya terikat pada formula.
Nilai Murni :
Menerima pendapat orang lain,
bekerjasama

Langkah 3 : Kesan saiz kelas ke atas min. Guru meminta pelajar untuk Menukar bahan dengan kumpulan Strategi :
menukar bahan dengan lain. Menukar bahan untuk memberi
Pembangunan ransangan yang berbeza
Pengajaran Semakin kecil saiz kelas, semakin kumpulan yang lain.
tepat nilai purata. Bina data terkumpul yang baru.
Menggunakan bahan yang Kaedah :
(20 minit) Perbincangan, kaedah seperti di
baru, bina kumpulan data Saiz data perlu kecil dari yang
yang berbeza daripada hasil langkah 2
sebelum ini.
kumpulan sebelum ini.
Bahan Mengajar :
Guru akan menerangkan Lipatan bintang daripada
tujuan membina data pelbagai warna, gula-gula, data
terkumpul yang lebih kecil. bertabur

CCTS:
Berbincang bersama dan
berfikir secara terbuka tidak
hanya terikat pada formula

Nilai Murni :
Bekerjasama dan konsentrasi

Langkah 4 : Nyatakan nilai mod dan kira nilai Menyediakan set soalan Setiap kumpulan akan memilih Strategi:
min bagi setiap data terkumpul. untuk menambah lagi nombor dari 1 5, setiap nombor -
Penilaian kefahaman murid akan mewakili soalan yang berbeza.
subtopik ini. Kaedah :
(15 minit) Berdasarkan persembahan slaid Perbincangan
Memberi pendedahan akan yang memaparkan soalan, pelajar
kegunaan formula kepada perlu berbincang di dalam Bahan Mengajar :
pelajar untuk subtopik ini. kumpulan untuk menyelesaikan Persembahan slaid
masalah tersebut
CCTS :
Menganalisis dan mentafsir
serta menyelesaikan soalan
yang diberi

Nilai Murni :
Keyakinan

Langkah 5 : Ringkasan pembelajaran : Guru akan memberi peluang Setiap kumpulan akan Strategi :
kepada pelajar untuk menghantar wakil untuk berkongsi Menggunakan peta konsep
Penutup Konsep mod dan min menerangkan kembali apa kepada kelas akan kefahaman
Definisi mod dan min yang mereka faham akan mereka. Kaedah :
(10 minit) iii. Kesan saiz kelas ke atas min. subtopik ini di hadapan kelas. Perbincangan
Secara terbuka pelajar diberi
Menggalakkan para pelajar peluang untuk memberi contoh CCTS :
memberi contoh perkaitan mengenai subtopik ini dengan Membuat refleksi dan
subtopik ini dengan aktiviti seharian mereka. kesimpulan.
kehidupan
seharian. Bahan Mengajar :
Peta konsep daripada
Guru akan memberi peta persembahan slaid.
konsep kepada pelajar untuk
memudahkan mereka Menyempurnakan kerja rumah
membuat ulangkaji pelajaran. yang diberi oleh guru.

Memberi latihan tambahan Nilai Murni :


kepada murid untuk Bekerjasama, mampu untuk
mempertingkatkan lagi mencuba dan berkeyakinan,
kefahaman mereka. menghargai ilmu ini dan akan
menggunakan dalam kehidupan
seharian.