Anda di halaman 1dari 2

1

SULIT

TMK
Tahun 6
PAT
2017
1 JAM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

TEKNOLOGI MAKLUMAT&KOMUNIKASI

TAHUN 6

NAMA:_________________________________________________________

TAHUN:________________________________________________________

JANGAN BUKU SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.


2. Kertas soalan ini mengandungi 40 aneka pilihan.
3. Jawapan hendaklah dihitamkan pada pada ruangan kertas jawapan.

[LIHAT SEBELAH

TEKNOLOGI MAKLUMAT&KOMUNIKASI
2
SULIT

TAHUN 4
012
1 JAM

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


UJIAN SUMATIF 1 (US1) 2016
BAHASA MELAYU
PENULISAN
TAHUN 4

NAMA:_________________________________________________________

TAHUN:________________________________________________________
JANGAN BUKU SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian:
Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
3. Anda dikehndaki menjawab ketiga-tiga bahagian.
4. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau
Soalan 2
5. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan di dalam kertas
soalan ini. Sekiranya ruang yang disediakan tidak cukup, sila dapatkan helaian
tambahan dari guru. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah distapler dan
dihantar bersama-sama kertas soalan

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Bahagian No. Soalan Markah
A
B
C
Jumlah
________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak.
SULIT
[LIHAT HALAMAN SEBELAH