Anda di halaman 1dari 6

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN

TARIKH/ HARI: 2 Januari 2017 Isnin


MASA: 07:30-09:30 KEMAHIRAN INSANIAH
TINGKATAN: 4 Noble Tanggungjawab Sosial
MATA PELAJARAN: Matematik Tambahan
Menghargai Alam Sekitar
TAJUK: 1. Fungsi
Etika, Moral dan
HASIL Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat : Profesionalisme
PEMBELAJARAN: 1. Mewakilkan sesuatu hubungan Spiritual
2. Menentukan domain, kodomain, objek, imej dan
Komunikasi
julat bagi sesuatu hubungan.
3. Mengelaskan sesuatu hubungan yang Kepimpinan
ditunjukkan dalam rajah pemetaan
MOD Kerja Sepasukan
Perbincangan/ Pembentangan
PEMBELAJARAN: Eksperimen Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah
Simulasi
Teknologi Maklumat &
Projek Komunikasi
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan
Integrasi Teknologi Maklumat Pembelajaran Sepanjang Hayat
Tandakan pada ruangan berkenaan
Globalisasi
RINGKASAN 1. Set induksi : Contoh diberikan berdasarkan
AKTIVITI: Keusahawanan
aplikasi kehidupan harian.
2. Pelajar diajar tentang : Pengurusan
Mewakilkan sesuatu hubungan Tandakan pada ruangan berkenaan
Menentukan domain, kodomain, objek,
imej dan julat bagi sesuatu hubungan. ARAS PEMBELAJARAN
Mengelaskan sesuatu hubungan yang
Pengetahuan
ditunjukkan dalam rajah pemetaan
3. Tugasan berkumpulan : jigsaw cooperative Kefahaman

learning. Aplikasi
4. Setiap ahli dalam kumpulan akan dikumpulkan Analisis
dalam kumpulan yang baru(expert group) untuk Penilaian
berbincang mengenai soalan berlainan. Sintesis /Kreativiti
5. Ahli-ahli tersebut kembali ke kumpulan asal dan Tandakan pada ruangan berkenaan
membimbing rakan dalam kumpulan asal.
6. Tugasan diberikan sebagai kerja rumah.
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
BAHAN BANTU Visualiser, LCD projector, papan putih (setiap kumpulan), Latihan bertulis
MENGAJAR pen marker berwarna warni. Laporan amali/eksperimen
RUJUKAN/ Buku teks, buku rujukan (Esensi SPM Matematik Kuiz
SUMBER: Tambahan Sasbadi) Pembentangan
REFLEKSI: Lain-lain (Nyatakan):
.
Tandakan pada ruangan berkenaan
Soalan kuiz :
SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN
TARIKH/ HARI: 10 Januari 2017 Selasa
MASA: 08:30-10:30 KEMAHIRAN INSANIAH
TINGKATAN: 4 Noble Tanggungjawab Sosial
MATA PELAJARAN: Matematik Tambahan
Menghargai Alam Sekitar
TAJUK: 2. Fungsi
Etika, Moral dan
HASIL Profesionalisme
PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat : Spiritual
3. Memahami konsep fungsi gubahan
Komunikasi

MOD Perbincangan/ Pembentangan


Kepimpinan
PEMBELAJARAN: Eksperimen Kerja Sepasukan
Simulasi
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Projek
Masalah
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan
Teknologi Maklumat &
Integrasi Teknologi Maklumat Komunikasi
Tandakan pada ruangan berkenaan
Pembelajaran Sepanjang Hayat
RINGKASAN 1. Set induksi : Contoh diberikan berdasarkan
AKTIVITI: aplikasi kehidupan harian. Globalisasi
2. Pelajar diajar tentang : Keusahawanan
Menentukan gubahan dua fungsi
Menentukan imej suatu fungsi gubahan Pengurusan
jika objek diberi dan sebaliknya. Tandakan pada ruangan berkenaan
Menentukan suatu fungsi gubahan
berkaitan apabila suatu fungsi apabila ARAS PEMBELAJARAN
fungsi gubahan dan salah satu Pengetahuan
fungsinya diberi. Kefahaman
3. Tugasan berkumpulan : jigsaw cooperative Aplikasi
learning. Analisis
Setiap ahli dalam kumpulan akan Penilaian
dikumpulkan dalam kumpulan yang
Sintesis /Kreativiti
baru(expert group) untuk berbincang
Tandakan pada ruangan berkenaan
mengenai soalan berlainan.
Ahli-ahli tersebut kembali ke PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
kumpulan asal dan membimbing rakan
Latihan bertulis
dalam kumpulan asal.
Laporan amali/eksperimen
4. Tugasan diberikan sebagai kerja rumah.
Kuiz
BAHAN BANTU Visualiser, LCD projector, papan putih (setiap kumpulan), Pembentangan
MENGAJAR pen marker berwarna warni. Lain-lain (Nyatakan):
RUJUKAN/ Buku teks, buku rujukan (Esensi SPM Matematik .
SUMBER: Tambahan Sasbadi) Tandakan pada ruangan berkenaan
REFLEKSI: Soalan kuiz :
SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN
TARIKH/ HARI: 12 Januari 2017 Khamis
MASA: 07:30-08:30 KEMAHIRAN INSANIAH
TINGKATAN: 4 Noble Tanggungjawab Sosial
MATA PELAJARAN: Matematik Tambahan
Menghargai Alam Sekitar
TAJUK: 4. Fungsi
Etika, Moral dan
HASIL Profesionalisme
PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat : Spiritual
5. Memahami konsep fungsi songsang
Komunikasi
MOD Perbincangan/ Pembentangan
PEMBELAJARAN: Kepimpinan
Eksperimen
Simulasi Kerja Sepasukan
Projek Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan Masalah
Integrasi Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat &
Tandakan pada ruangan berkenaan Komunikasi
RINGKASAN 1. Set induksi : Contoh diberikan berdasarkan Pembelajaran Sepanjang Hayat
AKTIVITI: aplikasi kehidupan harian.
Globalisasi
2. Pelajar diajar tentang :
Mencari objek melalui pemetaan Keusahawanan
songsang apabila imej dan fungsinya Pengurusan
diberi
Tandakan pada ruangan berkenaan
Menentukan fungsi songsang secara
algebra
ARAS PEMBELAJARAN
Menentukan dan menyatakan syarat
untuk kewujudan fungsi songsang. Pengetahuan
3. Tugasan berkumpulan : jigsaw cooperative Kefahaman
learning. Aplikasi
Setiap ahli dalam kumpulan akan Analisis
dikumpulkan dalam kumpulan yang Penilaian
baru(expert group) untuk berbincang Sintesis /Kreativiti
mengenai soalan berlainan. Tandakan pada ruangan berkenaan
Ahli-ahli tersebut kembali ke
kumpulan asal dan membimbing rakan PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
dalam kumpulan asal. Latihan bertulis
4. Tugasan diberikan sebagai kerja rumah. Laporan amali/eksperimen
Kuiz
BAHAN BANTU Visualiser, LCD projector, papan putih (setiap kumpulan),
MENGAJAR pen marker berwarna warni. Pembentangan

RUJUKAN/ Buku teks, buku rujukan (Esensi SPM Matematik Lain-lain (Nyatakan):
SUMBER: Tambahan Sasbadi) .
REFLEKSI: Tandakan pada ruangan berkenaan
Soalan kuiz :
SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN
TARIKH/ HARI: 28 Februari 2017 Selasa
MASA: 8:30-10:30 KEMAHIRAN INSANIAH
TINGKATAN: 4 Noble Tanggungjawab Sosial
MATA PELAJARAN: Matematik Tambahan
Menghargai Alam Sekitar
TAJUK: Ulangkaji Peperiksaan Penilaian 1 2017
Etika, Moral dan
HASIL Profesionalisme
PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menjawab
Spiritual
sekurang-kurangnya 70% soalan Persamaan Kuadratik.
Komunikasi
MOD Perbincangan/ Pembentangan
PEMBELAJARAN: Eksperimen Kepimpinan
Simulasi
Kerja Sepasukan
Projek
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah
Integrasi Teknologi Maklumat
Tandakan pada ruangan berkenaan Teknologi Maklumat &
Komunikasi
RINGKASAN Pembelajaran Sepanjang Hayat
AKTIVITI:
1. Set induksi : imbas kembali persamaan Globalisasi
kuadratik. Keusahawanan
2. Open book test Bab 2 : Persamaan Kuadratik
selama 1 jam. Pengurusan
3. Penerangan tentang peraturan permarkahan Tandakan pada ruangan berkenaan
diberikan oleh guru.
4. Pelajar diminta menyemak skrip jawapan ARAS PEMBELAJARAN
rakan lain. Pengetahuan
5. Perbincangan soalan yang memerlukan Kefahaman
penjelasan lanjut. Aplikasi
Analisis
BAHAN BANTU Visualiser, LCD projector, papan putih (setiap kumpulan), Penilaian
MENGAJAR pen marker berwarna warni, lembaran kerja Persamaan Sintesis /Kreativiti
Kuadratik(soalan SPM sebenar) Tandakan pada ruangan berkenaan
RUJUKAN/ Buku teks, buku rujukan(Esensi SPM Matematik
SUMBER: Tambahan Sasbadi) PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
REFLEKSI:
Latihan bertulis
Laporan amali/eksperimen
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan):
.
Tandakan pada ruangan berkenaan
Soalan kuiz :
SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN
TARIKH/ HARI: 2 Mac 2017 Khamis
MASA: 9:30-10:30 KEMAHIRAN INSANIAH
TINGKATAN: 4 Noble Tanggungjawab Sosial
MATA PELAJARAN: Matematik Tambahan
Menghargai Alam Sekitar
TAJUK: Ulangkaji Peperiksaan Penilaian 1 2017
Etika, Moral dan
HASIL Profesionalisme
PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menjawab
Spiritual
sekurang-kurangnya 70% soalan Fungsi.
Komunikasi
MOD Perbincangan/ Pembentangan
PEMBELAJARAN: Eksperimen Kepimpinan
Simulasi
Kerja Sepasukan
Projek
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah
Integrasi Teknologi Maklumat
Tandakan pada ruangan berkenaan Teknologi Maklumat &
Komunikasi
RINGKASAN 1. Set induksi : penerangan tentang peraturan Pembelajaran Sepanjang Hayat
AKTIVITI: aktiviti.
2. Tugasan berkumpulan : One stay three stray. Globalisasi
Setiap kumpulan akan diberikan satu topik Keusahawanan
serta tugasan untuk dibincangkan. Mereka
perlu mahir dalam latihan berkaitan objektif Pengurusan
pembelajaran tersebut. Tandakan pada ruangan berkenaan
Satu wakil akan berada di setiap stesen untuk
membentangkan topik yang telah ditugaskan. ARAS PEMBELAJARAN
Ahli yang lain akan bergerak ke stesen lain.
Setelah tamat sesi pertama, wakil kedua akan Pengetahuan
mengambil alih tugas untuk berada di stesen Kefahaman
dan memberi penerangan Aplikasi
Langkah di atas diulang sehingga habis semua Analisis
stesen. Penilaian
3. Tugasan diberikan sebagai kerja rumah. Sintesis /Kreativiti

BAHAN BANTU Visualiser, LCD projector, papan putih (setiap kumpulan), Tandakan pada ruangan berkenaan
MENGAJAR pen marker berwarna warni, lembaran kerja Fungsi(soalan
SPM sebenar ) PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
RUJUKAN/ Buku teks, buku rujukan(Esensi SPM Matematik Latihan bertulis
SUMBER: Tambahan Sasbadi) Laporan amali/eksperimen
REFLEKSI: Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan):
.
Tandakan pada ruangan berkenaan
Soalan kuiz :